.'I.h'l'lllltld._...." name="description"> .'I.h'l'lllltld._....">

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1"

Transcriptie

1 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/ ISO Pagina 1 van 6 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER SDB-nr.: V004.l Veranderd: Printdatum: ttl~!i'!'wi"_" 'I.JJilR>.'I.h'l'lllltld._.... t. 'fi]::"-t' 1",,,,,,,""""4"d,... t".'f f h' """'t''1'.'-"""]::"""'i"" :i4..,t".. """":1'..1.,,:, ",,:::::..,.1 I'''''-t' ':""'h' ""..,.,/.''''''''.'''d''.i.j::""''':.. ".. ]::"it.:t!s_~'llf 'IlI"'I:iU!: ~ ~w en I Ica le.van! e S.0 ;0 t e., re.araa l~n\ue,vennoosc a on emewndii'ilfliiil'.lo;lf Handelsnaam: TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Gepland gebruik: Bodenbeschenningsmiddel Firma: Henkel Nederland B. V. Brugwalll 3432 NZ Nieuwegein Nederland Tel.: Fax-Nr.: +31 (30) (30) Verantwoordelijk voor het veiligheidsdatablad: Inlichtingen bij noodgevallen: Noodnummer (24 h): NVIC Nederland, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Tel:+31 (0) arts bereikbaar in geval van accidentele vergiftiging) (Uitsluitend voor een behandelend Llllig "IHillm Het product geldt als gevaarlijk overeenkomstig de geldige richtlijn voor de toebereiding. N - Milieugevaarlijk RIO Ontvlambaar. R5l/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange tennijn schadelijke effecten veroorzaken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Algemene chemische karakterisering: Bodenbeschenningsmiddel met oplosmiddelen Basisstoffen van de toebereiding: rubber bitumen oplosmiddelmengsel Ingredientendeclaratie volgens (EG) nr. 1907/2006:..

2 SDB-nr.: V00 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Pagina 2 van 6 Gevaarlijke componenten EINECS Gehalte Classificatie no. CAS ELINCS nafta (aardolie), met waterstof < 50 % RIO ontzwaveld zwaar; <0.1 % Benzeen N - Milieugevaarlijk; R51/ Xn - Schadelijk; R65 R66,R67 zinkoxide < 1% N - Milieugevaarlijk; R50, R De volledige teks van de R zinnen, aangeduid via codes, zie hoofdstuk 16 "verdere informatie". Componenten zonder ciassificatie kunnen landspecifieke blootstellingswaarden hebben. Inademen: Frisse lucht, bij aanhoudende klachten arts consulteren. Huidcontact: spoelen onder stromend water met zeep. huidverzorging: verontreinigde kleding verwisselen Oogcontact: Onder stromend water spoelen (10 minuten lang), eventueel arts consulteren. Verslikken: Mondholte spoelen, 1-2 glazen water drinken, geen brakenopwekken, arts consulteren., Geschikt blusmiddel: Aile gebruikelijke blusmiddelen zijn geschikt. De blusmiddelen die om veiligheidsreden niet gebruikt mogen worden: Waterstraal (vol) Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: Van de omgevingslucht onafhankelijk adenunasker dragen. Persoonlijke veiligheidskleding dragen. Verbrandingsproducten of ontstane gassen: Kooldioxide., Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Persoonlijke veiligheidskleding dragen. Zie advies in rubriek 8. Milieumaatregelen: Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen. Bij het indringen in wateren en rioleringen moet de competente overheidsinstantie worden ingeschakeld. Procedure voor het reinigen en opnemen: Met absorberend materiaal (zand, zaagsel, turf) opnemen. Verontreinigd materiaal verwijderen zoals afval zie punt 13. Gebruik: Open vuur en ontstekingsbronnen vermijden Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

3 SDB-nr.: V00 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Pagina 3 van 6 Opslag: Zorg voor een voldoende ventilatie. Koel en op een goed geventileerde plaats opslaan. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Opslag bij 15 to 25 C wordt aanbevolen. Bestanddelen met speciale controle parameters voor arbeidsplaatsen: Aanwijzingen voor de opsteuing van technische installaties: Zorg voor een voldoende ventilatie. Ademmasker: Het product mag aileen worden gebruikt bij een intensieve ventilatie van de werkplek. Indien een intensieve ventilatie niet mogelijk is, dient een van de circulatielucht onafhankelijk ademmasker te worden gedragen. Filter: Al - A3 (bruin) Handbeveiliging: Chemicaliebestendige veiligheidshandschoenen (EN 374). Geschikte materialen bij kort contact resp. spatten (geadviseerd: ten minste beschermindex 2, overeenstemmend met> 30 minuten permeatietijd volgens EN 374): Butylcaoutchouc (R; >= 0,7 mm laagdikte) Geschikte materialen ook bij langer, direct contact (geadviseerd: beschermindex 6, overeenstemmend met > 480 minuten permeatietijd volgens EN 374): Butylcaoutchouc (R; >= 0,7 mm laagdikte) De gegevens baseren op Iiteratuurgegevens en informaties van handschoenfabrikanten of zijn door analogieconclusie van soortgelijke stoffen afgeleid. Er dient ermee rekening te worden gehouden dat de gebruiksduur van een chemicaliehandschoen in de praktijk op grond van de vele invloedfactoren (bv temperatuur) aanzienlijk korter dan de volgens EN 374 berekende permeatietijd kan zijn. Bij slijtageverschijnsels moet de handschoen worden vervangen. Oogbeveiliging: Veiligheidsbril Lichaamsbt!veiliging: Geschikte veiligheidskleding Algemene voorzorgs- en hygienische maatregelen: Niet eten, drinken ofroken tijdens het gebruik. Voor de pauzen en stopzetting van de arbeid handen wassen. Gebruik aileen persoonlijke bescherming dat CE-gelabeld is volgens de wetgeving no. 819 van 19 augustus Algemene eigenschappen: Uitzicht Geur: vloeistof dikvloeibaar zwart benzine Fysisehe en ehemisehe eigensehappen: Kookpunt (1.013 hpa) Vlampunt Densiteit (20 C (68 OF» Uitloopviscositeit (23,0 C (73.4 OF);Berchertype: DIN-beker; Konisch buisje/straalpijp: 3,0 mm) Oplosbaarheid kwalitatief (20 C (68 OF);Oplosmiddel: water) vast bestanddeel VOC-gehalte (VOCV VOC regulation CH) C ( OF) 24 C (75.2 OF) 1,1 g/cm3 > 300,0 s onoplosbaar I % 40%

4 SDB-nr.: V00 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Pagina 4 van 6 Te vermijden omstandigbeden: Geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming. Te vermijden stoffen: Geen bekend bij gebruik overeenkomstig de bestemming. Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen decompositie bij gebruik overeenkomstig de bestemming Algemene informatie over de toxicologie: Bij het betreffende produkt gaat het om een bereiding in de zin van het chemikalienrecht. De volgende indeling werd aan de hand van toxikologische data en massagehaltes van de aparte bestanddelen bepaald. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Huidirritatie: Bij langdurig en herhaald huidcontact kan ontvetting van de huid optreden en vervolgens huidirritatie. Ecotoxiciteit: Gevaarlijke componenten stoffen Blootstell Waar Waarde no. CAS ingstijd detyp e nafta (aardolie),met waterstofontzwaveld Fatheadminnow(Pimephalespromelas) 96h LC50 zwaar;<0.1% Benzeen. 68mg/I zinkoxide Ide, silveror goldenorfe (Leuciscusidus) 48 h LC mg/l Greenalgae (Selenastrumcapricorn~tum) 72h EC 50 0,17mg/l zinkoxide Algemene informatie over de ecologie: Giftig voor waterorganismen. Kan op de lange duur een schadelijke invloed uitoefenen op het water. Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen. Verwijdering van bet product: De EAK-afvalcodes richten zicb niet naar het product maar voor het grootste gedeelte naar de herkomst. Deze kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. Moet in overeenstemming met de bevoegde autoriteiten een speciale behandeling ondergaan. Wegtransport ADR: Verpakkingsgroep: Classificeringscode: Nr. ter identificatie van bet gevaar: technonaam: Tunnelcode: Additionele stof eigenschap: Fl 40 VASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOElSTOFFEN BEVATTEN, N.E.G. (benzine) (E) Milieubelastend L

5 SDB-nr.: V00 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Pagina 5 van 6 Transport per trein RID: \TerpakJdngsgroep: Classificeringscode: Nr. ter identificatie techno naam: Tunnelcode: Additionele stof eigenschap: van het gevaar: Fl 40 \TASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE \TLOElSTOFFEN BE\TATTEN, N.E.G. (benzine) Milieubelastend Binnenscheepvaarttransport ADN: \TerpakJdngsgroep: Classificeringscode: Nr. ter identificatie techno naam: Additionele stof eigenschap: van het gevaar: Fl \TASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE \TLOEISTOFFEN. BE\T A TTEN, N.E.G. (benzine) Milieubelastend Zeeschiptransport IMDG: Kllisse: VerpakJdngsgroep: EmS: Zee schadelijke stof: proper shipping name: F-A,8-1 Marine pollutant SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Benzine) Luchttransport lata: \TerpakJdngsgroep: Packaging instruction (passenger) Packaging instruction (cargo) proper shipping name: Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Benzine) Gevaarsymbolen: N - Milieugevaarlijk

6 SDB-nr.: V00 TEROTEX-SPEZIAL 65KG INTER Pagina 6 van 6 R-zinnen: RIO Ontvlambaar. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S-zinnen: SI6 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S23 Damp niet inademen. S33 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 851 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebmiken. S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instmcties/veiligheidskaart. VOC verven en vernissen (EU): gereg1ementeerde basis: Produkt (sub)categorie: Fase I (vanaf ): Richtlijn 2004/42/EG Speciale aflakken 840 gil Volledige tekst van de relevante R-zinnen die in het betroffen veiligheidsinformatieblad afgekort worden vermeld, in de mbrieken 2 en 3. Zie mbriek 15 voor het kenmerken van het product.. RIO Ontvlambaar. R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. i R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken..r65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Overige informatie: De vermeldingen zijn gebaseerd op de huidige stand van wetimschap en hebben betrekking op het geconcentreerde produkt. In dit blad worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen vermeld en is derhalve geen technische informatie voor het toepassingsgebied.

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1233306 - Griffon Spuitbus 300 ml /FR Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 35.0.16 1233406 - Griffon 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Griffon. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/9 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnum m er: 141.0450.0 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Multifunctioneel onderhoudsmiddel

Multifunctioneel onderhoudsmiddel 35.0.16 1233451 - Griffon Spuitbus 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1233406 - Griffon 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Silicone Griffon Spray. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

onderneming Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

onderneming Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Informatie over het produkt Toepassing van de stof / van de bereiding - Fabrikant/leverancier: ROMAR-VOSS Grote

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: A-I-AA290 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 856624, 856631, 856716, 856655, 856679, 856686, 856709 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis.

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis. 35.0.16 1235007 - Griffon Spuitbus 400 ml /FR/EN Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Anti-spat Lasspray. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/9 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 143769 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie.. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer:J04300 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 35.0.16 1235026 - Griffon Tracee-Lac Spuitbus 300 ml /FR/EN/DE Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: (spuitbus).

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 4058302390 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 CARB CLEAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 CARB CLEAN Naam Art.nr 5in1 Carb clean 687265 400 ML VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 CARB CLEAN 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Handelsnaam : 5in1 Carb Clean Art.nr : 687265 400 ML

Nadere informatie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 774607 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 2276201, 2276203, 2276225, 2276227, 2276229 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EEG Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / ISO 11014 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: GG B3 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

NVIC tel: 030-2748888 (24 uur per dag) Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen Bladzijde: 1/9 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 090303 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie