OMGEVING EN HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVING EN HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVEN"

Transcriptie

1 MEI 1992 ECNI92017 enercjv tnn\.aboii OMGEVING EN HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVEN AMWBthemadag alternatieve brandstffen en technieken, Lelystad, 27 mei 1992 P.A. OKKEN

2 Het Energienderzek Centrum Nederland (ECN) is het centrale instituut vr nderzek p energiegebied in Nederland. ECN verricht fundamenteel en tegepast nderzek p het gebied van kernenergie, fssieieenergiedragers, duurzame energie, milieuaspecten van de energievrziening, infrmatica en de ntwikkeling en tepassing van nieuwe materialen. Ok energiestudies vrmen een nderdeel van het nderzekprgramma. Bij ECN zijn ruim 900 medewerkers werkzaam. De pdrachten wrden verkregen van de verheid en van rganisaties en industrieën uit binnen en buitenland. De resultaten van het ECNnderzek wrden neergelegd in diverse rapprtenseries, bestemd vr verschillende delgrepen, van pdrachtgevers tt de internatinale wetenschappelijke wereld. De Iserie is de serie interne rapprten die resultaten bevat bestemd vr de ECNcllega's, maar k vr vakcllega's die elders werkzaam zijn. Deze rapprten hebben een minder definitief karakter, maar zijn wel refereerbaar. Energienderzek Centrum Nederland Service Unit Algemene Diensten Sectie Rapprten Pstbus ZG Petten Telefn: (02246) Fax : (02246) Dit rapprt is te verkrijgen dr het vermaken van f 20, p girrekening ten name van: ECN, SU Algemene Diensten, Petten, nder vermelding van het rapprtnummer. energienderzek Centrum Nederland

3 MEI 1992 ECNI IE OMGEVING EN HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVEN ANWBthemadag alternatieve brandstffen en technieken, Lelystad, 27 mei 1992 PAOKKEN MASTER

4 Tijdens de themadag werd de stand van zaken met betrekking tt alternatieve brandstffen en technieken vr aut's in Nederland tegelicht dr vertegenwrdigers van ANWB, ECN. Energiebedrijven Amsterdam en Grningen. KEMA, Ministerie VROM. Stichting Natuur en Milieu. TNO en Vlv. De ECN bijdrage gaat in p de ndzaak van alternatieven m C02emisstes te reduceren, het beiang van systeemintegratie en de sterke en zwakk* punten bij intrductie van de verschillende brandstfalternatieven in Nederland.

5 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. BROEIKASEFFECT 6 3. INTRODUCTIE IN NEDERLAND CONCLUSIES 21 LITERATUUR 22

6 1. INLEIDING He* brandstfgebruik in aut's bestaat bgna uisluitend uk aardbeprdukten (benzine, diesel. LPG). Deze eenzijdige afhankel$dieid maakt de transprtsectr kwetsbaar vr pltselinge prijsstijgingen en stagnerende aanver van aardlie. Daarnaast treden in de keten van liewinning, transprt van ruwe aardlie, verwerking in de lieraffinaderij en distributie via tankstatins nadelige milieueffecten p. vervuilen uitlaatgassen van aut's de lucht en leidt in het algemeen verbranding van fssiele brandstffen tt het breikaseffect Gebruik van alternatieve brandstffen, zals aardgas, ethanl, methanl, elektriciteit f waterstf, kan een bijdrage leveren aan het plssen van deze prblemen. Op lange termijn is het breikaseffect bepalend vr de ndzaak van alternatieven. Aan het slt van dit artikel wrdt getracht met een sterktezwakte analyse vr Nederland een verstandige keuze te bepalen.

7 2. BROEIKASEFFECT Bij verbranding van brandstffen zijn er emissies van kichtvervuiiende stffen. Bij een vlledig schne verbranding bestaat de emissie uitsluitend uit water en CO? (kldixide). CO2 is een kleurls, reukls, nietgftig gas dat echter bij te grte heveelheden rzaak is van het breikaseffect: een wereldwijd milieuprbleem p lange termijn. Wereldwijd stijgen de CCVemissies dr het tenemend energieverbruik. Daardr neemt de heveelheid CO2 in de atmsfeer te. waardr het p aarde langzamerhand warmer kan wrden. Hewel er ng grte nzekerheden zijn ver het breikaseffect, en de preciese bijdrage van CO2. is het Nederlandse beleid gericht p vermindering van de CCVemissie met 3 tt 5 % in het jaar 2000 t.v. 1989/1990. Vr het wegverkeer is de delstelling stabilisatie van de C02emissie in 2000 en vermindering met 10% in het jaar 2010 ten pzichte van Vr de peride na het jaar 2000 zijn verder ng geen fficiële delstellingen vastgelegd, wel steunt het ministerie van VROM de Trntaanbeveling vr vermindering van de wereldwijde C0 2 emissie met 20% in 2005 t v Vanuit milieuptiek kan een verdergaande vermindering ndig zijn. De 'Science' werkgrep 1 van het IPCC (Intergvernmental Panel n Climate Change) beveelt p lange termijn 60% vermindering van de mndiale CC>2emissie aan. Vr dergelijke drastische C02*reducties zijn ingrijpende veranderingen in de energiehuishuding ndig. Op krte termijn is vral energiebesparing belangrijk: minder fssiele brandstffen gebruiken leidt tt CCVreductie. Bij vtzetting van het huidige beleid verwacht de 'Respnse Strategies' werkgrep 3 van IPCC een verdubbeling van de wereldwijde jaarlijkse C02emissie. van 6 CtC in 1990 naar 12 GtC in het jaar vanwege de greiende wereldbevlking en tenemende levensstandaard (zie Figuur 1). Vlgens de aanbeveling van de 'Science' werkgrep1 van IPCC zu in 2025 dus tenminste 80% C02reductie ndig zijn. Energiebesparing alleen lijkt niet vldende m dat te bereiken. Een belangrijke andere mgelijkheid is brandstfsubstitutie, bijvrbeeld vervanging van lie dr aardgas. Gerekend per heveelheid energie kmt bij verbranding van aardgas minder CO2 vrij dan bij lie. Bij gebruik van duurzame energie (zn, wind. etc) f kernenergie zijn er geen directe C02emissies. Bij verbranding van brandstffen uit bimassa is er wel emissie, maar bij aangrei van de bimassa is dezelfde heveelheid CO2 middels ftsynthese dr de plant uit de atmsfeer pgenmen: bij prduktie van bimassa in een duurzame landbuwpraktijk is er dus nett geen C02emissie. Echter k de indirecte C02emissies meten wrden meegeteld. Deze treden vral p bij winning van lie. aardgas, steenkl en uranium; bij transprt van lie en steenkl; bij lieraffinage; bij teelt en verwerking van landbuwprdukten en bij de fabricage en nderhud van installaties zals znnecellen en windturbines. Deze 'indirecte' C02emissies zijn in de huidige situatie een rde van grtte kleiner dan de 'directe' C02*emissies bij verbranding van fssiele brandstffen (tabel 1). Naast C02zijn er andere breikasgassen zals CH 4 (methaan), CO (klmnxide), N2O (lachgas). O3 (zn) en CFK's (ChlrFlurKlwaterstffen). Aardgas bestaat vrnamelijk uit methaan (CH4) wat een belangrijke breikaswerking heeft, emissies kunnen nstaan bij aardgaswinning en dr lekkages uit gasleidingen en gasapparatuur. Ok bij de andere fssiele brandstffen treden CrVemissies p: zals mijngas bij klenwinning en geasscieerd gas bij aardliewinning (vrzver dit niet gebruikt f afgefakkeld wrdt). Daarbij is van belang dat de breikaswerking van CH 4 mede afhangt van de heveelheid klmnxide (CO) in de atmsfeer. CH4 en CO wrden beide in de atmsfeer weggevangen dr het hydrxyiradicaal (*OH). He meer CO in de atmsfeer, des te langer is de verblijftijd van CH4 in de atmsfeer en daarmee evenredig de breikaswerking grter. Uitlaatgassen van aut's zijn een belangrijke brn van CO.

8 MjO (lachgas) en CFK's mrden 'm de atmsfeer slechts langzaam afgebrken en kunnen «laardr p den duur een belangrijke bijdrage aan het breikaseffect leveren. N2O kmt in kleine heveetteden vr bij katarytische uitlaatgasreiniging. CFK's sms (ng) in aircnditining systemen van aut's. Met behulp van 'glbal warming ptentials' kunnen emissies van deze andere breikasgassen wrden mgerekend naar 'COjequivalenten'. De bij aut's met het brandstfgebmik samenhangende emissies van deze andere breikasgassen (CO in uitlaatgas. M2O bij uitlaatgaskatalysatren. CH4 bq liewinning en gaslekkages) zijn mgerekend gezamenlijk niet meer dan 5 g CCVequivatenten per MJ brandstf, nder vrwaarde dat de gaslekkage bij aardgasgebruik niet meer dan IX bedraagt. Dit betekent (tabel 1) dat vral de COjemissies belangrijk zijn als het m het breikaseffect gaat. In dit artikel wrdt verder aleen p CO2 ingegaan. Tabel 1. Breikasgas emissiecêffiaènten gqo^/hj primair* energie Directe 1 Indirecte 2 CO2 CO2 Steenkl 94 6 Obeprdukten Aardgas Kernenergie, zn. wind 3 è 5 Bibrandstffen 5 a bij directe verbranding van fssiele brandstffen bij winning, transprt, vrbewerking etc. van energiedragers, situatie Nederland ann 1983 vr een belangrijk deel bij lieraffinaderijen, variërend van ca. 5 (diesel) tt 12 g/mj (benzine) zie tekst Wereldwijde C0 2 emissic Het aandeel van de transprtsectr in de wereldwijde CC>2emissie is 25%. waarvan 15% vr rekening van de persnenaut. Vlgens de eerder genemde prjectie van IPCC werkgrep'3. zu als gevlg van bevlkingsgrei, verbetering van de levensstandaard en tenemende mbiliteit, de C02emissie als gevlg van autgebruik tenemen. Daarbij is rekening gehuden met het huidige beleid in de afznderlijke landen gericht p terugdringing van particulier autgebruik, en energiebesparing waardr aut's steeds zuiniger wrden: (een verbetering van het specifiek benzineverbruik van de (wereldgemiddelde) persnenaut van 1 p 12 thans, naar 1 p 16 na het jaar is verndersteld. Desndanks zu het ttaal brandstfverbruik dr persnenaut's blijven tenemen, terwijl het transprt aandeel in de wereldwijde CCVemissie ngeveer zu gelijk blijven in het jaar ziefiguur1. C02reductie bjj autverkeer Het is duidelijk dat k de transprtsectr, en in het bijznder het autverkeer, bij breikasbeleid een bijdrage aan CCVreductie met leveren. De mgelijkheden zijn bekend: mbiliteitsvermindering, rendementsverbetering bij aut's, verschuiving naar energieefficiëntere andere ververmiddelen, alternatieve brandstffen. Mbiliteitsvermindering p lange termijn is mgelijk dr verkleining van de verplaatsingsafstand bijvrbeeld dr meer telecmmunicatie, lcatiekeuze van wnenwerkenrecreatie, verandering van leefstijl, etc.

9 De keuze van ververmiddel is bepalend vr de CC^emissie. Bij verplaatsing per fiets is de C02emissie nltilbij reizen met penbaar verver (bus. metr. tram. trein) is minder energie ndig dan vr een persnenaut. In Nederland is thans vr I persnkümeter met de trein 0.08 kwh ndig: dit kmt vereen (k rekening hudend met indirecte emissies en een deel diesekreinen) met 60 gc02 Ter vergelijking vreen persnkumeter per aut is de CCVernissie gemiddeld 150 gcc>2 Het verschil is dus ngeveer een factr 2.5. Bij breikasbeleid m de tekmst zal dat verschil naar verwachting grter wrden mdat bij de elektriciteitspwekking relatief veel C02reducue mgefijk is. waardr de emissie per treinreizigerskilmeter ng sterk kan verminderen. 12 h ^ v i v ' 10 h **^A^*^*^X1 transprt aandeel 2 IPCC1 (fcxtsihn' jaar 2025 Figuur 1. Wereldwijde CO^cmissie vanuit fssiele brandstffen ulgens PCC3 (Respnse Strategies Wrking Grup/Energy and Industry Subgrup baseline scenari juni '90/IPCC ref91 scenari), met twee reductieaanbevelingen Tabel 2. Uitsplitsing reizigerskilmeters Nederland1990 naar uewermiddel persnenaut 75 % bus, tram, metr 8 trein 6 fiets 7 brm, mtrfiets 1 vetganger 3 Ok bij persnenaut's zijn er technische verbeteringen en gedragsaanpassingen die energie besparen en daarmee de C02emissie kunnen verminderen. Zals gezegd gaat men reeds uit van een verbetering van het benzineverbruik van 1 p 12 naar 1 p 16, maar er is ng meer mgelijk. Te denken valt aan technische vernieuwingen zals de armemengsel mtr, directe injectie dieselmtren, remenergiepslag bij diesel vertuigen, cntinue variabele transmissie, stirlingmtren met accuaandrijving, gewichtvermindering dr meer gebruik van aluminium, verlaging van de luchtweerstand, nieuwe keramische f fullereen smeermiddelen, verbeteringen van banden en wegdek, etc. Daamaas* zijn

10 er gedtag&inaatregelen zals een zuinigerrijstijl en verlaging van de maxknurnsnetieid. In principe zu met grte inzet van deze technische en gedragsverbeteringen een wereldgemiddeld benzineverbruik van 1 p 25 mgelijk kunnen zijn. Desndanks vak 1e betwijfelen f de cmbinatie van mbftteitsveimindering. ververmiddelverandering en efficiencyverbetering bij autverkeer vldende kan zijn vr vergaande reductie van CQ^emissie, bgvrbeeld met 80%. in de transprtsectr. C02~emissies brandstfahemarjeven Een laatste mgelijkheid vr COjreductie bij autverkeer, naast vermindering van de mbiliteitsbehefte, verandering van ververmiddel f effkiencyverbeteringen van het vertuig, is het gebruik van alternatieve brandstffen. De specüeke CGvemissies van verschalende brandstfakernatieven. genrmeerd p benzineaut's. zijn weergegeven in figuur 2. Het gaat hierbij m CC^emissies in de gehele brandstfketen (full fuel cycle' f trm well t wheel*), dus k de indirecte CO^emissies uit tabel 1 zgn meegeteld. Het huidig gebruik van alternatieve brandstffen is gering. AardEe neemt wereldwijd 99% van de brandstfinzet in het wegtransprt vr z'n rekening. Desndanks kan gebruik van alternatieven zals aardgas, ethanl f methanl bescrxxiwd wrden als *bewezen techniek'. Wereldwijdrijdenmmenteel 0.7 miljen aardgasvertuigen (.a. Argentinië. GOS. katte. Nieuw Zeeland). 8 miljen ethanlaut's (Brazilië) en enkele duizenden methanlaut's. Daarnaast is methanl grndstf bij prduktie van MTBE in ldvrije benzine. Tabel 3. Huidig aandeel in mndiaal gebruik an autbrandstffen: percentage in finaal energiegebruiksvrziening wegtransprt Aardlieprdukten (benzine, diesel, LPG) 99% Ethanl (Brazilië. USA) 0,7% Aardgas (Cmpressed Natural Gas CNG) 0,1 % Methanl (in MTBE) 0.4% In Nederland is het gebruik van alternatieve brandstffen in het wegverkeer gering, afgezien van enkele elektrische trlleys en aardgasbussen in het stadsverkeer, en een hnderdtal CNG aut's. Bij de huidige wereldmarktprijzen van ruwe lie zijn alternatieve nietaardtte brandstffen niet f nauwelijks cncurrerend. Diesel, LPG Hewel diesel en LPG (liquefied petrleum gas) net als benzine afkmstig zijn uit aardlie, wrden ze apart besprken mdat vervanging van benzine dr diesel f LPG invled p de CC>2emi$sie$ kan hebben. De directe CCVemisste bij verbranding van benzine f diesel is ngeveer gelijk (7273 g/mj). Bij gebruik van diesel is het rendement van de mtr echter hger dan bij benzine, zdat bij een vergelijkbaar vertuig gemiddeld z'n 10% minder energie ndig is per gereden kilmeter. Daarnaast is bij de lieraffinaderij minder energie ndig: simpele (.a.'straightrun') dieselprduktie is mgelijk zlang de raffmaderijprduktmix vr minder dan 1/5 deel uit diesel bestaat, bij benzine daarentegen is in de raffinaderij ngal wat extra energie (en dus CC»2emissie) ndig vr de alkyleringsstap; het verschil in aan benzine en diesel te te rekenen indirecte CC>2emissie in de huidige Nederlandse lieraffinaderijen is ngeveer 7 gccvmj. Bij elkaar genmen (beter mtrrendement en minder raffinaderijverlies) betekent dit dat de 'well t wheel' CGvemissie bij gebruik van een dieselaut bijna 20% minder is dan bij een vergelijkbare benzineaut. In de tekmst kan dit verschil verminderen als er strenge milieueisen aan diesel en de dieselaut gesteld gaan wrden. Vr prduktie van zwavelarme diesel is extra energie ndig in de raffinaderij, uitlaatgasreiniging (retfilters) af verandering van de mtrafstelling bij dieselaut's kan ten kste gaan van het energetisch rendement.

11 Bij gebruik van LPG (Kquened petrleum gas) is het mtrrendernent ngeveer gelijk aan benzine. De directe CO2 em*ss*e bij verbranding is lager (vr LPG 66 g/mj). aan de andere kant is vr cmpressie van LPG elektriciteit ndig (indirecte emissie 24 g/mj). De extra energie daarnaast ndig in de lieraffinaderij is afhankelijk van de lkale markt vr LPG. De aan LPG te te rekenen extra energie is nini wanneer er geen lkale markt is. Dit was het geval in het begin van de jaren '70 in Nederland ten dr de snele penetratie van aardgas de markt vr butagasflessen inzakte. De lieraffinaderijen zchten een nieuwe markt, die gecreëerd werd met LPGaut's. In de huidige situatie is er. mede dr de tegenmen prduktie van MTBE. geen verscht meer aan LPG. en is de'well t wheel* C02emtssie bij gebruik van een LPGaut ngeveer gelijk aan een benzineaut. Zu het gebruik van LPG sterk tenemen dan zu de CC^emissie vanwege raffinaderijaanpassingen wat hger uitvafeen. MO 140 T u Figuur 2. Relalieue CQemissie brandstfaltematieven (benzine aut = 700; Aardgas CNG Bij aardgasvertuigen (CNG) is van belang dat de directe CCVemissie bij aardgas (36 g/mj) minder is dan bij benzine, het rendement van een gasmtr is echter iets lager en vr de cmpressie van het aardgas is elektriciteit ndig (indirecte emissie 35 g/mj). Al met al levert gebruik van aardgas als mtrbrandstf z'n 20% CCVreductie vergeleken met benzine. Aardgas als autbrandstf is p grte schaal in gebuik in Argentinië, GOS. Italië en Nieuw Zeeland, waar veel tankstatins zijn uitgerust met een cmpressr en een installatie vr tanken van CNG. Daarnaast zijn er in diverse andere landen/regi's (van Taskjent tt Texas) CNGfleetwners waar vaak hnderden CNG vertuigen rijden. In de meeste gevallen is ter plaatse gedkp aardgas beschikbaar waar weinig andere bestemmingsmgelijkheden vr zijn. Ok de lkale milieuprblematiek speelt een rl: aardgas levert minder luchtvervuiling dan benzine f diesel; inzet van bijvrbeeld aardgasbussen kan z e<m bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in grte steden. Net als aardgas is k gebruik mgelijk van bigas, dat p beperkte schaaf vrijkmt bij waterzuivering, strtplaatsen en mest f huisvuilvergisting. Het bigas met wel ged gezuiverd wrden van zwavel m crrsie van de mtr te verminderen.

12 Methanl hi plaats van benzine kan methanl gebnkt wnden als nratrtxandstf. Methanl is een vleistf net als benzine. Bij gebruik van pure methanl zgn er wel enkelen aanpassingen ndig in de mtr (ntsteking, menging) en in de btandstfleiding en tank (vanwege het crrsieve karakter van methanl). In het begin van de jaren '80 is in Duitsland een mvangrijke fleettest gehuden waarbij (net als bij diesel) een 'zmer' en een 'winter' methanl variant werd gebruikt. Ok in Nederland zijn dr ITIO een tiental vertuigen p methanl getest. Het mtrrendernent is gefijk f iets hger dan bij benzine. Methanl kan ged in een z.g. arme mengsel mtr (lean bum) gebruikt wrden, daardr kan het mtrrendement tenemen. In principe is k dissciatie van methanl in klmnxide en waterstf mgelijk aan brd van het vertuig. Met behulp van een katalysatr is dissciatie mgelijk bg 300 C nder tever van mtrrestwarmte. Het geprduceerde gasmengsel kan in een dieselmtr f een ng te ntwikkelen brandstfcel benut wrden vr aandrijving van het vertuig. In de tekmst zu daardr het vertuigrendement verder kunnen tenemen. Een eerdere mgebjkheid is het menen van kleine heveelheden methanl met benzine. Tt zekere grenzen kan dit znder prblemen, maar thans wrdt dit in Nederland niet (meer) tegepast. In de huidige situatie is methanl grndstf bij de prduktie van MTBE (Methyl TertiairButyl Ether) het antiklp middel ter vervanging van TEL (Tetra Ethyl Ld) in ldvrije benzine. MTBE bestaat vr 1/5 uit methanl en 4/5 uit aardlieprdukt. In de nabije tekmst zu een grtere inzet van methanl mgelijk kunnen zijn, bijvrbeeld in wat liemaatschappijen 'refrmulated gasline' nemen. Tabel 4. Specificaties benzine Nedenand (udtx) methanl methanl MTBE maximaal tegestaan thans (1992) 3% 5% 15% 7% De directe CCVemissie bij verbranding van methanl is 70 g/mj. De indirecte CCVemissie hangt af van de wijze waarp de methanl geprduceerd is. De huidige wereldprduktie van methanl bedraagt ngeveer 25 miljard liter per jaar. waarvan 90% uit aardgas en bijna 10% uit bruinkl f steenkl. Bij prduktie van methanl uit aardgas in een cnventineel steamrefrming prces is de CCVemissie iets lager dan bij benzine. Uit figuur 2 blijkt dat vergeleken met benzine de prduktie uit steenkl f bruinkl een tename van CCVemissies verrzaakt. Bij gecmbineerde prduktie van methanl en elektriciteit in een ncethrugh klenvergassingsprces, f dr CO; verwijdering tijdens de methan!prduktie, is daarentegen een kleine vermindering ten pzichte van benzine mgelijk. De mgelijkheid van methanl uit hut f str is in nderzek, te denken valt aan snelgreiende ppulieren f lifantsgras. Bij vergassing van de drcge bimassa ntstaat een synthesegas dat in methanl wrdt mgezet. De CCVbaians is gunstiger dan bij benzine. Gasreiniging en cnstante samenstelling van synthesegas zijn belangrijke aandachtspunten bij de verdere ntwikkeling van deze technlgie. Ethanl Een ander alternatief is ethanl, eveneens een vleistf net als benzine. Uit zetmeel f suiker ntstaat in een bichemisch fermentatieprces een waterethanf mengsel waaruit ethanl gedestilleerd wrdt. Prduktie van biethanl uit suikerriet f mais is een bewezen

13 techniek die in het buitenland (Brazilië, VS) p grte schaal wrdt tegepast. In deze landen is bk>ethant als autbrandstf geïntrduceerd in het begin van de jaren '80, vanwege energie en landbuwplitieke verwegingen. In Brazilië werd alle aardlie geïmprteerd tegen hge prijs, terwijl aan de andere kant de wereldmarktprijs vr suiker laag was. Sinds 1977 is in Brazilië de prduktie van ethanl uit suikerriet gestimuleerd. De huidige prduktie is ca. 12 miljard liter ethanl per jaar. Het grtste deel van de ethanl wrdt in pure vrm gebruikt in mgebuwde benzineaut's (8 miljen stuks). Daarbij vlstaat een 96% ethanl/ 4% water mengsel; dat eenvudiger te prduceren is dan zuivere 99,2% ethanl. In ttaal zijn 374 ethanlfabrieken in bedrijf, de meeste hebben een relatief kleine capaciteit, er zijn k een 30tal grtere met een prduktiecapaciteit van 100 miljen l/j. Mmenteel verkeert het Braziliaanse 'pralcl' prgramma in de prblemen: de wereldsuikerprijs is hg, de wereldlieprijs is laag, en inmiddels prduceert Brazilië zelf ffshre aanzienlijke heveelheden aardlie. In de USA is biethanl geïntrduceerd in 1979 vanwege de landbuwverschtten in de cmbelt, en vanwege het strategische gevaar dat de binnenlandse aardlieprduktie een steeds kleiner deel van de binnenlandse markt kan vrzien (de zelfvrzieningsgraad vr aardlie in de ÜSA is gedaald van 75% in 1985 naar 50% :n 1990). De belangrijkste agrarische grndstf vr ethanlprduktie is mais. Sinds 1979 zijn 155 ethanlfabrieken gebuwd, waarvan thans ng 40 in bedrijf zijn, met een gemiddelde prduktiecapaciteit van 100 miljen l/j. In de jaren 85/86 zijn veel fabrieken geslten vanwege het wegvallen van federale subsidies en de lage lieprijzen, en vanwege technischecnmische prblemen met name dr pathalgische besmettingen in de fermentatiestap en hge ksten vr afvalwaterzuivering. In tegenstelling tt Brazilië wrdt in de USA de ethanl niet puur gebruikt, maar tt 10% gemengd met benzine (gashl). Om ntmenging van het benzineethanlmengsel te vrkmen is daarvr 'abslutering' tt 99,2% zuivere ethanl ndig. De huidige prduktie is ca. 3 miljard liter ethanl per jaar. Naast Brazilië en de ÜSA is er enige ervaring met prduktie van biethanl en gebruik als autbrandstf in Canada, Zimbabwe en Zweden. Ok in deze gevallen gaat het m landen met een mvangrijke landbuwprduktie en gebrek aan inheemse aardlievrraden. Hewel brandstf uit bimassa geprduceerd in een duurzame landbuwpraktijk nett geen CO2 in de atmsfeer brengt (dezelfde heveelheid CO2 die bij verbranding van de bimassa vrijkmt, wrdt dr het landbuwgewas dr ftsynthese uit de atmsfeer pgenmen) is er wel sprake van een 'indirecte' C02emissie als gevlg van diesel vr landbuwtractren, aardgas bij kunstmestprduktie en brandstfinzet bij verwerking van het landbuwgewas (b.v. destillatie van ethanl). De hgste waarde in figuur 2 bij biethanl geeft de C02emissie bij een Amerikaans biethanlprject uit de 70'er jaren met steenkl als (gedkpe) brandstf bij de destillatie. Fermentatie en destillatie ksten relatief veel energie, belangrijke recente verbeteringen zijn de vergang van batchprcessen naar cntinue fermentatieprcessen (b.v.met geimmbiliseerde enzymen), gebruik van meer geavanceerde destillatietechnieken (b./.meertrapsverdampers, mechanische dampcmpressie) f andere scheidingsprcessen (b.v. membranen) en gebruik van reststrmen van het prces vr de eigen energievrziening. In de energiebalans zijn ng aanzienlijke verbeteringen mgelijk, zie Figuur 2. De beschikbaarheid van landbuwareaal is een harde randvrwaarde. Zals bekend zijn er landbuwverschtten in Eurpa. Van het ttale EGakkerbuwareaal van 50 miljen ha, is vlgens Brussel 13 miljen ha teveel. Hiervr gelden mmenteel braakpremies. Op dit 'landbuwverschtareaal' zu met de huidige technieken minstens 1300 PJ biethanl uit graan f suikerbiet geprduceerd kunnen wrden, vldende m 17% van de huidige EG behefte aan mtrbrandstffen vr wegtransprt te vrzien. In Nederland is het mgelijk aandeel kleiner. Bij suikerbiet in Nederland is de ethanlpbrengst per ha 23 x hger dan het EGgemiddelde, maar er is niet veei landbuwgrnd beschikbaar (het ttale Nederlandse akkerbuwareaal is 0,8 miljen ha).

14 Ethanl kan puur gebruikt wrden in aangepaste benzinemtren zals in Brazilië, f kan gemengd wrden met benzine tt ca. 10%. De verbrandingswaarde van ethanl is 21,3 MJ/liter, de verbrandingswaarde van benzine is 32.8 MJ/liter. Bijmenging van ethanl met benzine heeft bij gebruik van een aut met uitlaatgaskatalysatr geen invled p het mtrrendement. Tabel 5. Stkwaarde/nderste uerbrandingswaarde brandstffen MJ/liter(15 0 C) MJ/kg aardgas 38,0 benzine 32,8 44,0 diesel ,7 ethanl 21, methanl 15,8 19,7 RME 32,6 37,0 waterstf 121,0 Klzaad/raapzaad Een andere mgelijk landbuwgewas dat vleibare mtrbrandstf kan leveren is klzaad. Daaruit kan lie wrden geperst, met veever als belangrijk nevenprdukt. Het verblijvende str is na briketteren geschikt als vaste brandstf. Klzaadlie kan niet direct wrden gebruikt in cnventinele dieselmtren, mdat dit leidt tt prblemen met de brandstfinspuiting, vervuiling van de verbrandingskamer, e.d. Hierdr lpt de mtr na enige tijd niet (ged) meer. Dr de hge virtsiteit van klzaadlie vergeleken met diesel (klzaadlie 6090 cs, diesel 3,8 cs(=centistkes is een maat vr de strperigheid» is de verstuiving slecht. Hierdr vindt nvlledige verbranding plaats en ntstaat een aanslag p de wanden van de verbrandingskamer en andere plaatsen waardr verstpping ptreedt. Een speciaal ntwikkelde mtr vr plantaardige lie is de Elsbettmtr. Dr de cnstructie van zuigers en inspuiting treedt weinig warmteverlies p waardr waterkeling verbdig is, de mtr wrdt alleen gekeld met mtrlie. Uit vergelijkende tests bij TNO met een cnventinele directe injectie dieselmtr kmt een zuiniger gebruik naar vren, verrzaakt dr het kleinere warmteverlies en het lagere gewicht van de Elsbettmtr, Gezien de prblemen met rechtstreeks gebruik van plantaardige lie in dieselmt».n en het experimentele karakter van de Elsbettmtr is verestering een aantrekkelijke mgelijkheid. Verestering van plantaardige lie is een bekend prces in de industrie,.a. bij de prduktie van zeep. Bij verestering van klzaadlie ntstaat een vleistf (RME Raapzaadlie MethylEster) die wat betreft viscsiteit vergelijkbaar is met diesel ( 67 cs, diesel 3,8 cs). Cnventinele dieselmtren kunnen znder prblemen p RME draaien. Mmenteel zijn in.a. Frankrijk en Ostenrijk fleettests aan de gang met mengsels van 20% RME teveging aan diesel. De schaalgrtte van z'n installatie vr RMEprduktie kan relatief klein zijn, bijvrbeeld 5 miljen liter per jaar. Bij de verestering ntstaat glycerl als nevenprdukt. De inzet van hulpenergie (elektriciteit vr persinstallaties) is relatief gering. Variaties in de pbrensten van de bijprdukten (veever, glycerl en brandstfbriketten) hebben grte invled p de ecnmische haalbaarheid; de pbrengstprijs van deze nevenprdukten is van evengrt belang als de pbrengst van lie. De huidige prijs vr veever (uitgeperste klzaadkek, tt 25% te mengen met sjameel) is ngeveer 0,2 gld/kg, de huidige prijs vr glycerl is ca. 23 gld/kg, de strbriketten zijn geschikt ais vaste brandstf in nrmale ketelinstallaties.

15 Een marktniche vr plantaardige lie is het gebruik als mtrlie in machines in (kwetsbare) natuurgebieden, waar de bilgische afbreekbaarheid een vrdeel is. In b.v. Finland is gebruik van plantaardige mtrlie verplicht in de bsbuw en vr buitenbrdmtren. Elektrische aut Elektrische aut's zijn in ntwikkeling, ledere autfabrikant heeft p pref wel een paar elektrische aut's rndrijden. Een elektrische aut wijkt essentieel af van een benzineaut: de benzinemtr is vervangen dr een elektrmtr en de aut is grter/zwaarder vanwege het gewicht van de accu vr pslag van elektriciteit; aan de andere kant is er minder mtrslijtage en zijn er vrdelen in stadsverkeer (geen uitlaatgas, minder geluid en de mgelijkheid van pslag van remenergie). Een belangrijke belemmering is de beperkte pslagcapaciteit van accu's. Met de huidige types ldaccu's zu een elektrische middenklasse persnenaut slechts een geringe actieradius hebben van minder dan 100 km bij een mee te veren accugewicht van 500 kg. Nieuwe accusystemen zijn in ntwikkeling, zals de hge temperatuur (300 C) NatriumZwavel (NaS) accu met 4 maal hgere pslagcapaciteit. Deze accu's zijn nu nc j erg kstbaar ca gld per aut, met een gegarandeerde levensduur van 34 jaar. De hge kstprijs, de beperkte levensduur en de ndzaak de accu p temperatuur te huden maken de NaSaccu geschikt in vertuigen vr dagelijks gebruikt wrden in stadsverkeer (taxi's, bussen). De hge bedrijfstemperatuur is verigenstevens een garantie vr starten bij grte kude. Verwacht wrdt dat bij grtschalige serieprduktie de kstprijs kan dalen. Een elektrische aut heeft geen uitlaatgas. CCVemissies treden alleen p bij de prduktie van elektriciteit ten beheve van het vertuig. In figuur 2 is dat uitgerekend vr het gemiddelde brandstfpakket bij de eiektriciteitsprduktie in de EG ann Het blijkt dat in Eurpa gemiddeld een elektrische aut een geringe C02reductte plevert vergeleken met een vergelijkbare benzineaut. Er zijn wat betreft het brandstfpakket bij elektriciteitscentrales grte verschillen tussen technieken en landen nderling. Vaak denkt men bij elektrische aut's aan intrductie in het stadsverkeer, waar de geringe actieradius geen bezwaar is en de afwezigheid van uitlaatgassen het leefklimaat in de stad gunstig kan beïnvleden. De aut rijdt verdag, het pladen van de accu's gebeurt s'nacht, hetgeen een gunstige cmbinatie kan vrmen met vertllige elektriciteit van bijvrbeeld kerncentrales. Bij z'n cmbinatie van elektrische stadsaut's met kerncentrales is de CO2 emissie gering (figuur 2). In Nederland daarentegen is de helft van de elektriciteit uit steenkl en de andere helft uit aardgas afkmstig. Ondanks het relatief hge elektrisch rendement van de elektriciteitscentrales ligt de C02emissie per geleverde kwh (inclusief netverliezen en indirecte CO2 emissisies) zdende bven he* EGgemiddelde van 1987 (700 respectievelijk 550 gcc>2/kwh). In de huidige situatie in Nederland is de CCVemissie bij gebruik van een elektrische aut ngeveer gelijk aan f iets grter dan bij een vergelijkbare benzineaut. Waterstf Een laatste alternatieve brandstf is waterstf (H2). Ok deze techniek is in ntwikkeling. Vergeleken met elektrische aut's heeft waterstf een vrdeel wat betreft pslagcapaciteit. Waterstfpslag is mgelijk in drukcilinders net als bij CNG, metaalhydrides f in vleibare vrm. Bij drukcilinders met men denken aan hge drukken (tt 300 bar wellicht) en stevige cnstructies van aluminium mwikkeld met supersterke vezels (klstf, aramide) zals gebruikelijk in de vliegtuigindustrie. Bij vleibare waterstf vergt de liquefactie veel elektriciteit (in finale energie evenredig met 30% van de verbrandingswaarde van de waterstf) en zijn vrzieningen ndig vr afver van de cntinue verdampende waterstf (1 2 % per dag) uit de pslagtank.

16 Bij absrptie van waterstf aan metaal (metaalhydrides) is de energiedichtheid lager. Per kg metaal is bij magnesium f vanadiumlegeringen thans per 100 kg metaal niet meer dan 7 kg waterstf mgelijk; het vrdeel vergeleken met elektrische vertuigen vermindert daardr aanmerkelijk. In de aut is waterstf te gebruiken in een mgebuwde benzinemtr, dit is de afgelpen jaren gedemnstreerd in diverse fleettests,.a. in Duitsland. Een tekmstige mgelijkheid met een 23 x hger mzettingsrendement vergeleken met een benzinemtr is gebruik van waterstf in een PEMbrandstfcel (PlyMeer Electrlyt bij 80 C) die met een hg rendement (5565%) elektriciteit prduceert vr een electrmtr vr de wielaandrijving an het vertuig. Het uitlaatgas bestaat uit zuiver water, bij gebruik van een verbrandingsmtr kmt k NO x vrij. Ok hier geldt dat de CCVemissie afhangt van de manier waarp de waterstf geprduceerd is. Vr een nulcü2 energievrziening wrdt daarbij vaak gedacht aan elektrlyse met behulp van CC>2arme elektriciteit uit kerncentrales, waterkrachtcentrales f zelfs znnecentrales in de Sahara. Elektrlyse is een kstbaar prces waarmee waterstf van hge zuiverheid wrdt gemaakt. Veel gedkper is prduktie uit fssiele brandstffen middels klen f lievergassing f aardgasrefrming. In de industrie wrdt waterstf tegenwrdig vrnamelijk uit aardgas geprduceerd. Bij de prduktie van waterstf uit fssiele brandstf kmt CO2 in gecncentreerde vrm vrij. CO2 zu dus gemakkelijk kunnen wrden afgescheiden en pgeslagen in bijvrbeeld lege aardgasvelden ndergrnds m te vrkmen dat het in de atmsfeer kmt. Prduktie van waterstf uit aardgas in cmbinatie met pslag van CO2 in lege gasvelden. Dit kan een aantrekkelijke tekmstige ptie zijn vr een nuicc>2 energievrziening. CO2 injectie wrdt reeds tegepast bij lievelden m de lieprduktie te stimuleren. De eerste grtscheepse tepassing van waterstf in de transprtsectr zu wel eens bij vliegtuigen kunnen zijn. Het aandeel van luchtvaart in de werldwijde C02emissie is mmentee! 3%. Bij gebruik van waterstf in plaats van kersine (vergelijkbaar met diesel, zie tabel 5) is de hgere verbrandingswaarde een vrdeel. Daardr vermindert het gewicht van het vliegtuig, hetgeen enkele prcenten energiebesparing p kan leveren. Nadeel is echter zals gezegd het hge elektriciteitsverbruik vr waterstfiiquefactie. Een heel nieuw vliegtuigntwerp is ndig, waarbij de vlumineuze waterstftanks in de cnstructie zijn geintegreerd. Niettemin lijkt waterstf de beste kandidaat alternatieve vliegtuigbrandstf in het geval van C02reductiebeleid. Systematische analyse Er zijn dus heel wat alternatieven m de C02emissie dr het autverkeer te verminderen. Thans bestaat de brandstfinzet vr wegtransprt ng vr 99% uit aardlieprdukten, maar in de tekmst zal dat meten veranderen: is het al niet vanwege het praken van de lievrraden, dan is het wel vanwege het breikaseffect. Maar wanneer en he dat zal gebeuren is nu ng niet duidelijk. De mgelijke inzet van alternatieven is afhankelijk van allerlei factren, zals de stand der techniek, acceptatie dr de gebruiker, ksten en bijdrage aan C02reductie.

17 (energie)brn elektriciteit steenkl hut aardgas lie tarwe suikerbiet klzaad autbrandstf alternatieven pslagmedium accu : waterstf methanl CNG benzine ethanl diesel RME aandrijfsysteem elektrmtr brandstfcel :ttmtr dieselmtr Figuur 3. Hfdstructuur mgelijke autbrandstffen bij ESC in studie De mgelijkheden vr tekmstige CC^reductie in Nederland wrden nderzcht bij ECN in EMS (Energie en MateriaalgebruikScenari's ter beperking van emissies van CO2 en andere breikasgassen) in pdracht van het Ministerie van Ecnmische Zaken en het natinaal nderzeksprgramma mndiale luchtverntreiniging en klimaatverandering. Er wrdt een ptimalisatiemdel (het MARKALmdel van het Internatinaal Energie Agentschap (IEA) te Parijs) gebruikt van de Nederlandse energiehuishuding vr berekeningen ver de tijdsperide Gerekend is met verschillende delstellingen vr de natinale C02emissie, tt 80% reductie zie figuur 4. In het mdel zijn technischecnmische kencijfers (investeringen, nderhud, levensduur, energetisch rendement, marktp 2MJ ^ ^ BASIS 200 m Mtn C02/jaar 150 ~~ ^''%Sï '' ' '.; *., *&<< *, mt CONSTANT 20% ' < : < : : < >. ',,.. '" ZZ. 40% 50% 60% 80% Figuur 4. L L., >", U O40 Basisberekening Nederlandse CO^emissie (excl. feedstcks) en CO^reductiedelstellingen

18 tent*?!) pgenmen van een 250tal energietechnieken, waarnder een 50tal mgelijkheden bij wegtransprt (hfdstructuur zie Figuur 3). Bij het vaststellen van technischecnmische uitgangspunten is.a. gebruik gemaakt van praktijkgegevens van prefnemingen met alternatieve brandstffen. Het mdel ptimaliseert naar laagste ksten van de natinale energiehuishuding en berekent de ksten van emissiereductie bij verschillende C02reductiedelstellingen. Infiguur5 is aangegeven wat een kstenpttmale inzet van brandstffen, in een lage grei scenari znder kernenergie met licht stijgende lieprijs en 85% reductie van NO x emissies. in het wegverkeer zu zijn bij verschillende natinale C02reductiedelstellingen (figuur 4). In dit scenari zr ï bij 'milde' natinale C02reductiedelsteliingen eerst weinig veranderingen ptreden in de sectr wegtransprt. Het is blijkbaar gedkper eerst elders in de energiehuishuding (bij elektriciteitscentrales, wningen en industrie) te beginnen met energiebesparing en C02vermindering. Bij verdergaande CCVreductiedelstellingen zien we dat alternatieve brandstffen uit bimassa, elektriciteit en waterstf aantrekkelijk zijn. Bij brandstffen uit bimassa zijn ksten en het beschikbare landbuwareaal evenwel een beperking, bij elektrische vertuigen zijn actieradius en ksten een prbleem, uiteindelijk zu vlgens deze berekening waterstf als meest gunstig uit de bus kmen. De waterstf wrdt geprduceerd uit aardgas met verwijdering en pslag van CO2 Prblemen met uitputting van gasvrraden spelen p deze termijn ng geen rl. De wereldaardgasvrraad is grter dan f 1 : lievrraad, terwijl het jaarlijks gebruik van aardgas half z grt is als het lieverbruik: bij de huidige trend zu de lievrraad eerder zijn uitgeput dan de gasvrraad. ~} b»*lhanl RME bidiesel methanl Q ^ aardgas CNG elektrisch f^j walersl! LJ benzine, diesel. L G 20% 40% 50% 60% 70% 80% C02 reductie (%) Figuur5. Brandstfmix wegverkeer peride 2020 t/m 2040 bij verschillende natinale COzreductiedebtellingen

19 3. INTRODUCTIE IN NEDERLAND Hewel er dus luter vanuit kstenptiek pas bij verdergaande COsreductie veranderingen in het wegtransprt ndig zuden zijn (figuur 5), kunnen er meer redenen zijn m p alternatieve brandstffen ver te gaan. Een vlledige bespreking is in dit krt bestek niet mgelijk. In tabel 6 is puntsgewijs een relatieve nderlinge berdeling gegeven vr de verschillende brandstfalternatieven. Tabel 6. benzine. diesel methanl bimassa aardgas CNG waterstf e lektrist aandeel nu techniek nu pslag brandst risic's stadsklimaat CC>2reductie ksten uitputting raffinage NL beschikbaar NL 99% 0 0 f 0.7% 0.1% Telichting: Het gaat in tabel 6 m een relatieve (dus geen abslute) berdeling: * psitief; = neutraal; * negatief. De eerste 7 aspecten gelden algemeen, de laatste 2 aspecten specifiek vr Nederland Techniek nu * de huidige stand der techniek: is deze nu reeds beschikbaar f ng in ntwikkeling? Benzine, methanl, biethan! brandstf uit bimassa en Cmpressed Natural Gas aardgas CNG zijn 'bewezen techniek'. Deze brandstffen zijn/wrden reeds tegepast p grte schaal en de nderdelen zijn cmmercieel verkrijgbaar. Waterstf f elektrische aut's bevinden zich echter ng in een experimenteel stadium, en er kunnen technische drbraken p het gebied van accu's f brandstfcellen ndig zijn. Opslag brandstf is de brandstfpslag in het vertuig makkelijk f meilijk? Het makkelijkst is pslag in vleibare vrm, zals bij benzine, diesel, methanl, biethanl f RMEbk>diesel. Opslag van gasvrmige brandstffen is een stuk meilijker, er zijn hge drukken ndig (tt 200 f meer bar) f ged geïsleerde vleistfpslag bij extreem lage temperatuur met afdampvrzieningen. De pslagtank is zwaarder en neemt meer ruimte in beslag. Het meilijkst is pslag van elektriciteit, hnderden kil's extra accugewicht zijn ndig bij een desndanks beperkte actieradius. Risic's * zijn er vr prducent en gebruikerrisic'sverbnden aan het gebruik van de betreffende brandstf? Hier is geen sterk verschillend rdeel gegeven. Bij alle brandstfalternatieven zijn er risic's, zals de risic's van naelukken met lietanker» bij benzine, de giftigheid bij methanl, de bedrijfsngevallen in de landbuw bij bibrandstffen, gevaren bij ndeskundig mgaan met aardgas f waterstfdrukcylinders f met elektriciteit. Derisic»van verkeersngelukken, verbnden aan het gebruik van particuliere persnenaut's in het algemeen, zullen echter grter zijn. Waarmee niet gezegd wil wrden dat de risic's bij de afznderlijke brandstfalternatieven irrelevant zuden zijn.

20 Stadsklimaat = heeft het gebruik van de brandstf een gunstige f ngunstige invled p de luchtkwaliteit en geluidshinder in de stad? De elektrische en waterstfaut zijn het meest gunstig: er zijn geen schadelijke uitlaatgassen en bij gebruik van brandstfcellen is het mtrlawaai verminderd. Ok aardgas scrt relatief gunstig. Methanl en ethanl zijn niet wezenlijk beter dan benzine f diesel bij de recente uitlaatgaseisen. CC>2reductie «he zit het met de full fuel cycle C02emissie? Dit is reeds uitgebreid besprken, het resultaat is te zien in figuur 2. Bibrandstffen, waterstf en elektriciteit kunnen C02reductie pleveren, wanneer de brandstffen znder CO2 geprduceerd zijn. Ksten e is het afgezien van accijns veel duurder dan de huidige benzineaut? Methanl heft nauwelijks duurder te zijn dan benzine, de prduktieksten vr de brandstf verschillen weinig en de mbuwksten naar methanl zijn niet meer dan 1000 gld per aut. Bij CNG zijn de mbuwksten hger, ca gld per aut. de brandstfksten zijn vergelijkbaar (f lager wanneer de benzineaccijns wèl wrdt gerekend). Bij brandstffen uit bimassa zijn mbuwksten van het vertuig nihil. De prduktie van de brandstf kst echter ca. 34 maal meer dan benzine, alleen wanneer rekening gehuden wrdt met benzineaccijns èn landbuwsubsidies zijn de brandstfksten vergelijkbaar. Waterstf f elektriciteitsprduktieksten zijn gelijk f iets lager dan benzine; van meer belang zijn de extra ksten vr een tekmstig accu f brandstfcelsysteem in de rde van 5000 tt gld per aut. Uitputting = in heverre is er sprake van uitputting van eindige vrraden? Benzine is ngunstig; van de wereldvrraad fssiele brandstffen is aardlie het eerst uitgeput. Ok bij aardgas is er sprake van een eindige vrraad. Bij bfcvbrandstffen zals biethanl en RME is de heveelheid akkerland een beperkende factr. Methanl kan p veel verschillende manieren gemaakt wrden: uit aardgas, hut f steenkl; de wereldklenvrraad is zeer grt. Elektriciteit en waterstf tensltte kennen geen limiet wat betreft uitputting. De hiervr genemde 7 criteria gelden universeel vr alle geïndustrialiseerde tanden. Bij de intrductie in een afznderlijk land zijn ng 2 andere factren van belang: de verwachte belemmeringen bij intrductie (bijvrbeeld de weerstand vanuit de liemaatschappijen die een markt zuden verliezen) en de lkale beschikbaarheid van het alternatief. Raffinage NL = heeft de lieraftinage sectr in Nederland belang bij het intrduceren van de brandstp In Nederland is een belangrijke cncentratie van lieraffinaderijen. Ongeveer 2/3 deel van de ttale prduktie van deze raffinaderijen wrdt geëxprteerd. Het is niet te verwachten dat de Nederlandse raffinagesectr erg enthusiast zal zijn vr alternatieve, nietlie brandstffen p de tch al ververde thuismarkt. Wellicht dat de huding iets minder ngunstig is bij bibrandstffen en waterstf. Bibrandstffen (biethanl, RMEbidiesel) zijn in kleine heveelheden te mengen met benzine en diesel. Intrductie kan in Eurpees verband gebeuren. Het ptentieel is, vanwege het beperkte landbuwareaal, he dan k gering en dus niet bedreigend. Aardlie blijft de hfdmt, de biteveging zrgt vr een welkm 'gren tintje'. Waterstf maakt wellicht k een kans. De prduktieervaring is aanwezig aangezien reeds nu in tenemende mate waterstf wrdt geprduceerd in lieraffinaderijen. Bij een tekmstige laagc02 energievrziening kan waterstf uit fssiele brandstf met C02pslag in uitgeputte lie f gasvelden wellicht een rl spelen. Oliemaatschappijen beheren zwel fssiele brandstfvrraden als lie en gasvelden.

21 Beschikbaar NL = is meer dan vldende brandstf beschikbaar in Nederland f kan deze gemakkelijk beschikbaar wrden gemaakt? Vr aardgas het meest gunstig: er is in Nederland ng vr vele jaren aardgas beschikbaar. Bij benzine is dit minder gunstig; weliswaar is er veei lieraffinagecapaciteit. maar de Nederlandse aardlievrraden zijn te klein m de binnenlandse vraag te dekken. Vr methanl geldt eveneens dat er veei prduktiecapaciteit aanwezig is in Nederland, maar er zijn geen grte hut f steenklvrraden. De prduktiecapaciteit vr waterstf zu zals gezegd gemakkelijk uitgebreid kunnen wrden, en er zijn lege gasvelden aanwezig in Nederland vr eventuele pslag van gecncentreerd CO2 vrijkmend bij de waterstfprd Jktie. Vr elektriciteit bestaat geen duidelijk verscht in Nederland, thans bestaat 15% van het elektric'iteitsgebruik uit imprtstrm.a. uit Frankrijk. Minst gunstig is de beschikbaarheid van bkvbrandstf; zelfs het gehele Nederlandse akkerbuwareaal zu n ; et vldende zijn m de huidige vraag naar autbrandstffen te dekken.

22 4. CONCLUSIES Er is ng een lange weg te gaan vr intrductie van alternatieve brandstffen in aut's in Nederland. Wanneer het terugdringen van autverkeer niet lukt zijn alternatieve brandstffen ndig vanwege het breikaseffect (C02*emissie). naast de prblemen van praken van lievrraden en het stadsklimaat. Bij de huidige ntwikkelingen heeft de aut van de tekmst elektrische wielaandrijving met een accu f brandstfcel p waterstf f methanl als energieleverancier. In een tussenperide lijkt een rl weggelegd vr aardgas en wellicht vr bibrandstffen uit bijvrbeeld klzaad en suikerbiet.

23 LITERATUUR G.F.Bakema. O.v.Hilten. A.D.Kant. P.Krn Aardgas en elektriciteit bij het gemeentelijk vertuigpark van Amsterdam. Rapprt nr. ECNC ECN Petten, ktber 1990 T.Kram. P.A.Okken. Kansen vr alternatieve brandstffen in het wegverkeer nder invled van lieprijs. NO en CO2 plafnds. Rapprt nr. ESC52. ECN Petten, nvember 1989 B.v.d.Laken. JAOver. Tepassingen vr waterstf. Rapprt nr. ECNl9216. ECN Petten, juni 1992 E.H.Lysen, C.DaeyOuwens. M.J.G. v. Onna. K.BIk.PAOkken. J.Gudriaan. De haalbaarheid van de prduktie van bimassa vr de Nederlandse energiehuishuding. NOVEM. Utrecht, mei 1992 Nta Klimaatverandering. Tweede Kamer nrs. 1 2 P.A.Okken. A case fr alternative transprt fuels in the cntext f COj cnstraints. Energy Plicy 13 (1991) pp P.A.Okken, P.Lak, D.Gerbers, T.Kram. J.R.Ybema. CO2 remval in cmpetitin with ther ptins fr reducing CO2 emissins. Energy Cnversin and Management 23 (1992) nr.610 F.v.Ostvm, P.Krn, A.V.M.de Lange. SERUM: een mdel van de Nederlandse raffinageindustrie. Rapprt nr. ESC49, ECN Petten, ktber 1989 RJJ.terRele. Bepreving van een Elsbettmtr, samenvatting van het TNO beprevingsprgramma. ÏW/TNO Delft, ktber 1991 J.J.Seppen, J.v.d.Weide. Exhaust emissin reductin and implementatin aspects f alternative fuels frm fssil and renewable rigin. IW/TNO Delft, februari 1992

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoe bouw ik een duurzame woning?

Hoe bouw ik een duurzame woning? He buw ik een duurzame wning? Inleiding Met buwen en verbuwen zijn heel wat ksten gemeid. Ok vr het milieu. Een wning neemt ruimte in, verbruikt heel wat grndstffen, heeft energie en water ndig, enzvrts.

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

-1- Huisvestingsplan

-1- Huisvestingsplan -1- Huisvestingsplan Clfn Samenstelling:: Datum: 13 maart 2013 Status: Definitief versie 1.0 Esther Grt (Hanzehgeschl Grningen) Will Panman (RIO Prjects) Teun van Wijk (ICSadviseurs) Anne Bts (ICSadviseurs)

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie