Gevaarlijke producten: waar op letten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevaarlijke producten: waar op letten?"

Transcriptie

1 Gevaarlijke producten: waar op letten? Drukkerij Delabie 12/02/2015 P/A BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV WELLINGSTRAAT DESTELBERGEN Tel.: Fax: RIETSTRAAT 11 bus OOSTENDE Tel.: Fax:

2 INHOUD Situering GHS/CLP wetgeving Aanpassing VLAREM aan CLP Impact op milieuvergunning? Impact op voorwaarden? Opleiding werknemers? 12/02/2015 Gevaarlijke producten

3 Wat brengt BOVA in 2015? BOVA Environmental Consulting n.v. bundelt krachten, competenties, erkenningen en troeven met Enviro+ n.v. om u vanaf 2015 nog beter van dienst te kunnen zijn!

4 Slagkracht BOVA Doel: Bundeling van krachten en verdere uitbouw van de competenties BOVA Enviro+: team van 40 experts volledig gamma aan MILIEU- en VEILIGHEIDs-studiediensten in huis Verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië Met inzet op erkenningen: MER-deskundigen Bodemsaneringsdeskundige Stortplaatsdeskundige Deskundigen water en lucht Auditoren ISO-systemen Milieucoördinatoren Preventieadviseurs I,II en III Reach-experts Ondersteuning diensten Veiligheid, Energie, ISO

5 Regionale spreiding BOVA Wellingstraat 102 (maatschappelijke zetel) 9070 Destelbergen T.:09/ Rietstraat 11 bus Oostende T.:059/ Kwadestraat 151a bus 31/ Roeselare T.:051/ Stationstraat Beveren T.:03/ Rue des Trois Burettes Mont-Saint-Guibert T.:010/

6 BOVA ENVIRO+ Opmaak en milieucoördinatie van milieuvergunningsaanvragen, Milieumanagement & Milieu-audits, Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, Grondverzetsstudies, Milieueffectenrapporten (PLAN- en PROJECT-MER), Hinder- & Natuurstudies, Passende beoordeling, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Milieucoördinator & administratie, Afvalstoffenstudies & stortplaatsen, Energiestudies, Expertise & Bemiddeling, Bioveiligheidsdossiers, Haalbaarheidsstudies, en In-house en open opleidingen.

7 GHS/CLP: Wetgevend kader GHS: - Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels - Publicatie: 2003 CLP: - Verordening 1272/2008 : Classification, labelling and packaging of substances and mixtures - Europees - Publicatie: 16/12/2008 Implementatie: 20/01/2009 VLAREM-trein 2013: - Vlaamse milieuwetgeving: implementatie - Publicatie: 24/09/2014 van kracht 04/10/ Implementatie: 01/06/ /02/2015 Gevaarlijke producten

8 GHS/CLP: Doel 1. Bescherming van leefmilieu en gezondheid van mensen 2. Vrij verkeer van chemische stoffen en mengsels bevorderen Informatie over de gevaren van chemische stoffen Veiligheidsinformatieblad 12/02/2015 Etiket De indeling van stoffen en mengsels en voorschriften voor etikettering en verpakking Verplichtingen voor fabrikanten, importeurs, downstream gebruikers, leveranciers, producenten Uitzonderingen op toepassingsgebied (± analoog 1999/45 EG) Radioactieve stoffen en mengsels, Voor de eindgebruiker bestemde stoffen en preparaten in afgewerkte vorm, zoals geneesmiddelen (incl. diergeneesmiddelen), cosmetische producten, medische hulpmiddelen, levensmiddelen en dierenvoeders (zie specifieke richtlijnen en verordeningen). Gevaarlijke producten

9 GHS/CLP: tijdslijn Indeling van stoffen en mengsels 01/2009 1/12/ /06/2015 Stof EU EU + CLP mag EU + CLP CLP Mengsel EU EU + CLP mag CLP CLP: Verordening 1272/2008 EU: Stof: Richtlijn 67/548/EEG Mengsels: Richtlijn 1999/45/EG 12/02/2015 Gevaarlijke producten

10 CLP: Indeling Indeling en etikettering (Bijlage I van de verordening) Definities voor gas, vloeistof en vaste stof Gevarenklassen (28): aard van Fysisch gevaar (16) Gezondheidsgevaar (10) Milieugevaar (1) Bijkomende gevarenklasse (1) Gevarencategorieën (of subklasse): Ernst van het gevaar binnen de gevarenklasse Gevarenpictogrammen (9) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

11 CLP-verordening: Indeling Fysische gevaren GHS 01 GHS 02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbare stoffen subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A en B Organische peroxiden, type A en B Ontvlambare gassen, categorie 1 Ontvlambare aerosolen, categorie 1 en 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Ontvlambare vaste stoffen, categorie 1 en 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type B, C & D, E & F Pyrofore vloeistoffen, categorie 1 Pyrofore vaste stoffen, categorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, categorie 1 en 2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1, 2 en 3 Organische peroxiden, type B, C & D, E & F

12 CLP-verordening: Indeling Fysische gevaren GHS 03 GHS 04 GHS Oxiderende gassen, categorie 1 Oxiderende vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Oxiderende vaste stoffen, categorie 1, 2 en 3 Samengeperst gas Vloeibaar gemaakt gas Sterk gekoeld vloeibaar gas Opgelost gas Bijtend voor metalen, categorie 1 05 Ontplofbare stoffen van subklasse 1.5 Ontplofbare stoffen van subklasse 1.6 Ontvlambare gassen, categorie 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type G Organische peroxiden, type G Geen GHS pictogram

13 CLP-verordening: Indeling Gezondheidsgevaren GHS 05 GHS 06 GHS 07 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 1A, 1B, 1C Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 Acute toxiciteit, categorie 1, 2, en 3 Acute toxiciteit, categorie 4 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 Sensibilisering van de huid, categorie 1, subcategorieën 1A en 1B Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 3

14 CLP-verordening: Indeling Gezondheidsgevaren GHS 08 Geen GHS pictogram Inhalatieallergeen, categorie 1 en subcategorieën 1A en 1B Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B, en 2 Kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B, en 2 Voortplantingstoxiciteit, categorie 1A, 1B, en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 1 en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 en 2 Aspiratietoxiciteit, categorie 1 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

15 CLP-verordening: Indeling Milieugevaren GHS 09 Geen GHS pictogram Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 1 voor acute toxiciteit categorie 1 voor chronische toxiciteit categorie 2 voor chronische toxiciteit Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 3 voor chronische toxiciteit categorie 4 voor chronische toxiciteit Verdere gevaren GHS 07 Gevaar voor de ozonlaag

16 CLP-verordening: Indeling Vergelijking met stoffen-, preparatenrichtlijn Voorbeeld: ontvlambare vloeistoffen EU Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Ontvlambaar geen symbool Vlampunt Kookpunt Vlampunt Kookpunt < 0 C 35 C < 23 C 35 C 21 C > 21 C en 55 C < 23 C > 35 C 23 C en 60 C categorie 1 categorie 2 categorie 3 CLP Gevaar Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp Gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen 55 C en 60 C kunnen tot categorie 3 worden gerekend. bron: (kvcv)

17 CLP: verschuiving concentratielimieten Huidige EU indeling Huidige concentratie limit Dichtstbijzijnde CLP Concentratie limiet indeling Corrosief C, R34 10% Huidcorrosief, cat. 1B en 1C 5% Corrosief C, R35 5% Huidcorrosief, cat. 1A 3% Irriterend Xi, R38 20% Huidirritatie, cat. 2 10% Irriterend XI, R36 20% Oogirritatie, cat. 2A 10% Irriterend Xi, R 41 10% Ernstig oogletsel, cat. 1 3% Reprotoxiciteit R60 of R61 0,5% Reprotoxiciteit, cat. 1 0,3% Reprotoxiciteit R62 of R63 5% Reprotoxiciteit, cat. 2 3% Voorbeeld: mengsel met 8% stof C-R34 niet gevaarlijk volgens huidige indeling Gevaarlijk volgens CLP PAS OP bij corrosief, huid- en oogirritatie, reprotoxisch (voortplanting) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

18 CLP-verordening: Etikettering Nieuwe pictogrammen en signaalwoord H-zinnen (gevaarsaanduiding) P-zinnen (voorzorgsmaatregelen of veiligheidsaanbevelingen)

19 CLP-verordening: Etikettering H-zin: zin die behoort bij een gevarenklasse en categorie en die de aard/intrinsieke gevaarseigenschap van de stof/het mengsel beschrijft (Bijlage III van de verordening) P-zin: schrijft aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor om nadelige effecten te voorkomen - minimaliseren Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (NL)

20 CLP-verordening: Etikettering Bron: FOD volksgezondheid Brochure Chemische producten

21 CLP-verordening: Etikettering en VIB

22 CLP-verordening: Conclusie Grote verandering van de indeling: Nieuwe, meer en beter gedifferentieerde: Gevarenklassen (28 i.p.v. 15) Gevarencategorieën Gevarenpictogrammen (9 i.p.v. 7) Blootstellingsroute Verschuivingen van grenzen waardoor meer gevaarlijk Signaalwoord 'gevaar' (danger) en 'waarschuwing' (warning) i.p.v. aanduiding van gevaar H(azard)- en P(recautionnary)- zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen) i.p.v. R(isk)- en S(afety)- zinnen

23 Impact op VLAREM Indeling en voorwaarden voor gevaarlijke stoffen in huidige VLAREM gebaseerd op Stoffen- en Preparatenrichtlijn (zie ook bijlage 7 titel I v/h VLAREM ) CLP-verordening heft deze richtlijnen op vanaf 1 juni 2015 Indeling en bepaling hoofdeigenschap niet meer mogelijk De rubriek 17 Bijlage I van Vlarem I wijzigt grondig, rubriek 6 wordt uitgebreid Impact op andere rubrieken waar er verwijzingen zijn naar gevaarlijke stoffen en mengsels, vlampunt of gevaarseigenschap De voorwaarden in VLAREM II namelijk 5.17 wijzigt Bijlagen van VLAREM II, met verwijzing naar gevaarlijke stoffen wijzigen (o.a. Bijlage 6 Seveso, )

24 GHS/CLP: Vlarem I - Hoofdstuk 1: definities Gevaarlijke stoffen - Bijlage 1: indelingslijst: - Nieuwe rubriek 6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen - Nieuwe rubriek 6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen - Wijzigen rubriek Standaardgarages - Opheffen rubriek Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten - Opheffen rubriek Opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs - Wijzigen rubriek Standaardhoutbewerkingsbedrijven - Volledig herziene rubriek 17 Opslag gevaarlijke producten - Loutere P3/P4, verdeelinstallatie: naar rubriek 6 (P-producten worden verlaten) - Opslag van gassen en aerosolen hierin opgenomen - Bijlage 4: milieuvergunningsaanvraagformulier - E5: werkelijke opslagcapaciteit van de inrichting - Bijlage 6: Seveso - Bijlage 7: opgeheven 12/02/2015 Gevaarlijke producten

25 GHS/CLP: Vlarem I - Indeling in rubriekenlijst: Aeroseolen en gevaarlijke gassen Seveso Gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen < 30 liter of 30 kg Indeling: eerst kijken naar gevarenpictogram(men), daarna (eventueel) naar gevarencategorie! Meervoudige rubricering i.p.v. gebruik hoofdeigenschap! Drempels worden verhoogd (2x)! Op basis van etikettering indeling of d.w.z. geen gevarenpictogram, wordt niet ingedeeld (o.a. de milieugevaarlijke van cat.3 en cat. 4) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

26 TWOL CLP: Conclusie Het begrip P-producten verlaten Criteria voor het vlampunt gewijzigd met CLP-verordening Voorwaarden voor de opslag van deze producten gekoppeld aan huidige vlampunt = ongewijzigd voorwaardenkader P3- en P4-producten zonder gevarenindeling niet meer in rubriek 17 wel in rubriek 6 of stoffen met vlampunt > 60 C zonder CLP-gevarenpictogram Maateenheid: uitgangspunt = kilogram/ton Gassen = waterinhoud, aerosolen = netto inhoud in liter (inhoud verpakking)

27 TWOL CLP: Overgangsbepalingen Wat vergund is, blijft vergund (ook als er voor een vergund product nieuwe rubrieken van toepassing worden) Aanpassing vergunning volgens nieuwe rubriek 17 bij eerstvolgende MVA of mededeling kleine verandering Aantonen van vergunde situatie via inventaris of CLP-vertaalslag, opstellen voor 1/12/2015 en ter beschikking houden van de overheid Inplantingsregels gelden niet voor bestaande opslag Niet indien ze van toepassing worden door huidige aanpassing Niet bij hernieuwing van vergunning Verleende afwijkingen, bijzondere voorwaarden blijven van toepassing Nieuwe inkuipingsvoorwaarden worden niet automatisch van toepassing voor bestaande opslaghouders

28 VLAREM: Titel I Gas Aerosol Vaste stof Vloeistof Opslag Verplaatsbare recipiënten Vaste houders Kleine verpakkingen 17.4 Aanwezigheid Industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: - Lage drempel: Hoge drempel: productie 6.4 brandbare vloeistoffen 6.5 verdeelinstallaties

29 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, en opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijke netto inhoud van: liter tot en met 3000 liter 3 2 meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter 1

30 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: Opmerking: liter tot en met 1000 liter 3 2 meer dan 1000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: 1 tot en met 3000 liter 3 2 van meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 van meer dan liter 1

31 VLAREM: Titel I Inrichtingen met risico s voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken): inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 noot: lagedrempelinrichting VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel noot: hogedrempelinrichting

32 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., en rubriek 48. Opmerking De omschrijving van de rubrieken wordt telkens voorafgegaan door een titel die de rubriek zo accuraat mogelijk duidt. Deze titel geeft een eerste indicatie van de draagwijdte van de subrubriek maar moet steeds nader gespecificeerd worden aan de hand van het betrokken gevarenpictogram GHS01 tot en met GHS Ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 10 kg tot en met 100 kg 3 2 meer dan 100 kg tot en met 1 ton 2 3 meer dan 1 ton Geen verhoging drempels, 1 ontkoppeling van zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (vroegere )

33 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt 55 C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 5 ton tot en met 20 ton als de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt b) 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan vermeld in punt 3 a 2 meer dan 20 ton tot en met 500 ton 2 3 meer dan 500 ton Overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 10 ton 3 2 meer dan 10 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton 1 3

34 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

35 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek en met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 500 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 500 kg tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

36 VLAREM: Titel I Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een 3 gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 2 b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is 2 gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 Seveso-drempel

37 VLAREM: Titel I Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

38 VLAREM: Titel I Giftige vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 10 kg tot en met 200 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 2 ton tot en met 5 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 200 kg tot en met 5 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied meer dan 5 ton Drempels aangepast (gelet op andere 1 grenzen voor toxisch) Seveso-drempel als ondergrens klasse 1

39 VLAREM: Titel I Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

40 VLAREM: Titel I Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 100 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton

41 VLAREM: Titel I Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 2 ton 3 2 meer dan 2 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 3

42 VLAREM: Titel I 6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: l tot en met l 3 uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt 2 Meer dan l tot en met l 2 3 Meer dan l 1 Definitie brandbare vloeistof: Vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C of vloeibare brandstoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C

43 VLAREM: Titel I 6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): 1 Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek of 6.4., 3 met maximaal 1 verdeelslang Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek , of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad 3 Overige inrichtingen 1 Standaardinrichtingen rubriek 15.5 en 19.8 Rubrieken aangepast conform andere aanpassingen Bestaande uitzonderingen behouden (bv. geen vaste houders voor licht ontvlambare vloeistoffen toegelaten)

44 VLAREM: Voorbeelden Benzine Ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 2 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek Vlampunt: 1 C - Kookpunt: 40 C

45 VLAREM: Voorbeelden 2. Zware stookolie Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek 6.4. Vlampunt: 88 C

46 VLAREM: Voorbeelden 3. Methanol Vlampunt: 9-11 C ADR: klasse 3 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek

47 VLAREM: Titel II 6. Hoofdstuk opslag van gevaarlijke producten Structuur Afdeling Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen Subafdeling Algemene bepalingen Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders Subafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van gevaarlijke vloeistoffen Onderafdeling Damprecuperatie fase I Onderafdeling Op- en overslagactiviteiten in petroleumraffinaderijen Onderafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van vluchtige vloeistoffen (exclusief benzine) in onafhankelijke opslagdepots.

48 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van aerosolen Aandachtspunten Lokalen waarin aerosolen worden opgeslagen, zijn gebouwd conform de toepasselijke brandveiligheidsnormen Specifieke voorschriften voor lokalen of op de plaatsen waar aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 worden opgeslagen Algemeen Projectielvorming voorkomen Gaas Afzonderlijk afgesloten brandcompartiment Automatisch blussysteem Gelijkwaardig alternatief Afstandregels van aerosolen tot overige elementen Overgang tot 1 juni 2018 (projectiel + afstandregels)

49 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van gassen Aandachtspunten Vaste houders en verplaatsbare recipiënten Basis is afdeling en , aangepast aan CLP Afstandsregels zijn aangepast Geen onderscheid meer tussen open en gesloten opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten 8. Afdeling Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen Aandachtspunten Basis is afdeling tot Gebruik van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 tot 3 Scheidingsafstanden: bijkomende afwijking in de milieuvergunning mogelijk op basis van code van goede praktijk aangaande scheidingsafstanden

50 VLAREM: Titel II 8. Afdeling Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen Aandachtspunten Inkuiping: Voor de acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 3: enkel de grootste houder kunnen opvangen Voor de nieuwe gevarenklassen en -categorieën: enkel de grootste houder kunnen opvangen 9. Standaardinrichtingen: Bepalingen van 5.BIS.15.5 en 5BIS.19.8 aangepast aan de aanpassingen van de rest van VLAREM

51 GHS/CLP: Vlarem II - Hoofdstuk 1: definities - Nieuwe afdeling Opslag brandbare vloeistoffen - Nieuwe afdeling Brandstofverdeelinstallaties - Hoofdstuk 5.16: schrappen van bepalingen voor loutere opslag - Nieuwe structuur hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten - Afdeling Gemeenschappelijke bepalingen - Afdeling Opslagplaatsen voor aerosolen: nieuwe voorwaarden - Afdeling Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - Afdeling Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Bijlage Afstandsregels voor alle aggregatietoestanden Voorrangsregels i.p.v. hoofdeigenschap! 12/02/2015 Gevaarlijke producten

52 GHS/CLP: Vlarem II 12/02/2015 Gevaarlijke producten

53 VLAREM: Titel II - bijlagen Overige scheidingsafstanden De opslag van gevaarlijke producten voldoet tevens aan de scheidingsafstanden (uitgedrukt in meter) in onderstaande tabel: Gevaarlijk product gekenmerkt door gevarenpictogram** GHS06 GHS09 GHS05 GHS07 GHS01 GHS03 GHS02 GHS08 Tank vloeibare inerte gassen (bv. N 2, Ar,...) / 3 1 Tank vloeibare zuurstof 5 / ,5 / 5 1 / / 3 Opslag van meer dan l H 2 in een batterij / 1 1 7,5 / 5 7,5 / Limieten eigendom 5 / 3 3 / ,5 / 5 7,5 / / 3 * scheidingsafstand vloeistoffen/scheidingsafstand vaste stoffen ** Voor gevaarlijke producten gekenmerkt door meerdere gevarenpictogrammen is de te hanteren scheidingsafstand de grootste van de afstanden die uit deze tabel volgen.

54 VLAREM: Overgangsbepalingen Algemene overgangsbepalingen deel 3 van VLAREM II Definitie voor bestaande opslag Op 01/06/2015 vergund of gemeld Op 01/06/2015 aanwezig was en nu ingedeeld wordt De inplantingsregels die van toepassing of strenger worden louter door de inwerkingtreding van de CLP-verordening, zijn niet van toepassing op bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen (ook niet bij hernieuwing) De lopende voorwaarden opgelegd aan de bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen die strenger zijn blijven onverminderd van kracht voor de duur waarvoor ze gelden

55 09/ BEDANKT VOOR UW AANDACHT

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar

Nadere informatie

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015

Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Overzichtstabel gevaarlijke producten volgens

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Impact van CLP en Reach op het VLAREM

Impact van CLP en Reach op het VLAREM Impact van CLP en Reach op het VLAREM Forum van Seveso-inrichtingen Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. CLP Inleiding Impact op het VLAREM TWOL CLP Verder verloop en timing 2. Reach Aanpassing

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg

Vlaamse overheid. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen. Jean Ferong Diensthoofd Limburg Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieuvergunningen Jean Ferong Diensthoofd Limburg 1 VLAAMSE MILIEUREGLEMENTERING VLAREM -TITEL I :procedures, vergunningsplicht, lijst

Nadere informatie

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Betekenis H-zinnen. Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Betekenis H-zinnen Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren 00 Ontplofbare stoffen, instabiel Instabiele ontplofbare stof H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H0 Ontplofbare stoffen, subklasse. H03 Ontplofbare

Nadere informatie

Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen

Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen CLP 1-10/06/2015 Etikettering en nieuwe indeling Enkele courante stoffen 2-6/10/2015 1 Wat is CLP? Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling,

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CO S 3671/08 ADD 6 REV 2 COMPET 306 E V 538 CHIMIE 49 MI 293 E T 213 CODEC 1079 VERORDE I

Nadere informatie

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier

Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Chemische producten In 2010 verandert de etikettering! Synthesedossier Philippe Vigneron Studiedienst Algemene Centrale Inleiding Chemische producten zijn alomtegenwoordig en we komen er allemaal mee in

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

EU-GHS Verordening in vogelvlucht

EU-GHS Verordening in vogelvlucht EU-GHS Verordening in vogelvlucht Kennisdag EU-GHS voor MKB Annet Sluer EU-GHS Helpdesk 6 december 2012 Inhoud EU-GHS en VN-GHS Verplichtingen Wat moet u doen? Relatie met REACH Inventaris van indeling

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr.: TD4/975.21/VL1-954 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de deputatie

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr.: VL2-645 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de deputatie van

Nadere informatie

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden.

Zo werkt het EU-GHS - etiketteringssysteem. : deze geven duidelijk aan dat er bepaalde gevaren aan de verwerking van het product zijn verbonden. Etikettering A1 Binnen de EU zijn voorschriften van kracht voor het etiketteren van gevaarlijke stoffen. Ook de Nederlandse verfindustrie is hieraan gebonden. De wijze waarop deze informatie gegeven dient

Nadere informatie

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening

3.1 Indeling en etikettering volgens de CLP-verordening 3. ETIKETTERING Algemeen Vanaf 1 juni 2015 kunnen stoffen én mengsels enkel nog worden ingedeeld en geëtiketteerd conform de CLP-criteria, de voorschriften van de REACH-regelgeving. 3.1 Indeling en etikettering

Nadere informatie

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen

Bijlage 27 Gevaarlijk stoffen 1/20 In deze bijlage worden de volgende onderwerpen m.b.t. gevaarlijke stoffen behandeld: sectie omschrijving 1 voorbeeld van een Veiligheidsinformatieblad(VIB) 2 Gevarenklassen van gevaarlijke stoffen volgens

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Opslag van gevaarlijke producten

Opslag van gevaarlijke producten Opslag van gevaarlijke producten Infoblad Gevaarlijke stoffen komen in zo goed als elke onderneming voor, denk maar aan mazout, olie, verf, De opslag van dergelijke gevaarlijke producten is vergunningsplichtig

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1

20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 20.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 16/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten

Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Veilig werken met gevaarlijke stoffen: H-, P- en EUH-zinnen op veiligheidsinformatiebladen en etiketten Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe EU-GHS/CLP (Globally Harmonized System / Classification, Labelling

Nadere informatie

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals

GHS. Globally Harmonized System. of classification and labeling of chemicals GHS Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals Inhoud 3 Van UN-GHS naar EU-GHS 4 Overzicht GHS-symbolen 5 Het toepassingsgebied 6 De CLP-verordening 7 De GHS en de Nederlandse

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren.

Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. Overzicht H-zinnen (Hazard) H-zin Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren. H200 Instabiele ontplofbare stof. H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie. H202 Ontplofbare stof, ernstig gevaar

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren

Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Lijst van gevarenaanduidingen (H - zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Van toepassing op H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem

CLP op de werkvloer. Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem . Prebes West-Vlaanderen 21/05/2012 CLP en integratie van veiligheid in een kwaliteitsysteem Ir Tine Cattoor Adviseur Productbeleid VLARIP projectleider 1 Waarover gaat het vandaag?! 2 Kennismaking en

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem

Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem ! Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem Leidraad ter ondersteuning van werkgevers en werknemers bij de overgang naar het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking Chemicaliën

Nadere informatie

G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008

G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008 G.H.S. - C.L.P. Globally Harmonised System Classification Labelling Packaging de toepassing van de EG-Verordening 1272/2008 Intro Inhoud Een korte historische situering Indeling (Classification) Etikettering

Nadere informatie

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen.

Indelen en kenmerken van stoffen en. mengsels in CLP (EU-GHS) mengsels; CLP. Inleiding. Wat betekent dit voor mij? De Veranderingen. 28 januari 2010 Dr. Hans Razenberg Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels in CLP (EU-GHS) Indelen en kenmerken van stoffen en mengsels; CLP Inleiding De Veranderingen Indelen mengsels Wat betekent

Nadere informatie

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141

31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 31.12.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 353/141 BIJLAGE II SPECIALE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN BEPAALDE STOFFEN EN MENGSELS De bijlage bestaat uit vijf delen. deel

Nadere informatie

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen?

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? Gevaarlijke Stoffen Een vooruitblik naar 2015 Jos van Bree, 11 september 2014 www.proqesh.nl Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? EU-GHS / CLP(EC 1272/2010) 1 juni 2015 volledig van kracht SevesoII

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 34009/16/1/A/6 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU

Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies. Implementatie van de CLP in de EU Nieuwe gevarenindeling van Adhesive Technologies Implementatie van de CLP in de EU EU CLP-verordening voor indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labeling and Packaging) van chemische producten

Nadere informatie

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING

LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING LIJST VAN GEVARENAANDUIDINGEN, AANVULLENDE GEVARENAANDUIDINGEN EN AANVULLENDE ETIKETTERINGSELEMENTEN VOLGENS BIJLAGE III VAN DE CLP-VERORDENING DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN Gevarenaanduidingen voor materiële

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen Etikettering

Gevaarlijke stoffen Etikettering Gevaarlijke stoffen Etikettering Info nieuwe pictogrammen.doc. EtiketteringInfo 01/08/2012 Pagina 1 van 8 1. Algemene informatie Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en

Nadere informatie

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP

Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Indelen van stoffen en mengsels volgens CLP Marjorie Kartowidjojo We create unique scent & taste experiences people love Inhoud Introductie Indeling van stoffen Classificatie van mengsels Samenvatting

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM

GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in het LUMC GHS-CLP Harry de Maaker afdeling VGM Inhoud presentatie Hoe gevaarlijk is Cafeïne Wat is GHS, waarom GHS Verschillen tussen GHS, CLP, stoffen/preparaten

Nadere informatie

Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015

Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren. volgens EU-GHS/CLP. Kennisdag CLP mengsels. Andre Muller, RIVM 10 April 2015 Indeling van mengsels voor gezondheidsgevaren volgens EU-GHS/CLP Kennisdag CLP mengsels Andre Muller, RIVM 10 April 2015 1 Methoden: Testresultaten met mengsel Extrapolatieregels Indeling van de samenstellende

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen

H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen Met het invoeren van het GHS vervallen de R(isk)- en S(afety)-zinnen. Daarvoor in de plaats komen de H(azard)- en P(recautionnary)-zinnen. H-zinnen geven informatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

CLP en REACH: To do s in de praktijk

CLP en REACH: To do s in de praktijk CLP en REACH: To do s in de praktijk Christel Swinnen PA Arbeidshygiëne Niv. I CLB Externe preventie Inhoud CLP Classification, Labelling and Packaging Theorie Praktijk Q & A REACH Registration, Evaluation,

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 HOOFDSTUK II DEFINITIES EN BEGRIPPEN 13 1. Gevaar 13 2. Risico 13 3. Toxiciteit 14 4. Dosis 14 4.1. LD 50 oraal 14 4.2. LD 50 dermaal 14 4.3. LC 50 14 5. Vlampunt

Nadere informatie

Van indeling naar etiket

Van indeling naar etiket Van indeling naar etiket CLP opleiding 16 juni 2015 - Gent Dr. Saskia Walraedt sw@essenscia.be 1 Gegevens verzamelen Aftoetsen met criteria Indelen Etiketteren Verpakken 2 Inhoud Etiket Verpakking Algemene

Nadere informatie

Gevarenaanduidingen (H)

Gevarenaanduidingen (H) Gevarenaanduidingen (H) H200 H201 H202 H203 H204 H205 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H240 H241 H242 H250 H251 H252 Instabiele ontplofbare stof. Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie. Ontplofbare

Nadere informatie

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud

H-zinnen en S-zinnen. Inhoud H-zinnen en S-zinnen Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens de EU-GHS/CLP-verordening. Inhoud 1 Lijst van gevarenaanduidingen

Nadere informatie

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert

GHS - CLP. Tom Bieseman Product Expert GHS - CLP Tom Bieseman Product Expert Agenda Reach GHS CLP Historiek Inhoud - aandachtspunten Transportverpakking Leidingmarkering Etiketvoorbeelden Nuttige info GHS - CLP REACH - EU- verordening 1907/2006

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN Correspondent : LENNERT VISSERS Attaché

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 16 december 2008 (OR. en) 2007/0121 (COD) LEX 958 PE-CONS 3671/08 ADD 2 REV 2 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 VERORDENING

Nadere informatie

Gevaarlijke producten in de basisschool. els.fias@gidpbw.be

Gevaarlijke producten in de basisschool. els.fias@gidpbw.be Gevaarlijke producten in de basisschool els.fias@gidpbw.be Gevaarlijke stoffen in de basisschool De inventaris van de gevaarlijke stoffen vermeldt niet waar deze opgeslagen zijn. De gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Wijzigingen voor chemische producten

Wijzigingen voor chemische producten Wijzigingen voor chemische producten Prebes Oost-Vlaanderen 8/05/2015 Tine Cattoor Sr adviseur productbeleid tcattoor@essenscia.be Inhoud CLP Overgangstermijnen Nieuwe criteria leiden tot meer gevaarlijke

Nadere informatie

Signalisatie voor gevaarlijke stoffen

Signalisatie voor gevaarlijke stoffen Signalisatie voor gevaarlijke stoffen Zijn al uw chemicaliën gelabeld?... 242 Labelformaat en elementen van het veiligheidsinformatieblad... 243 CLP/GHS-pictogrammen en gevarenklassen... 244 Labels met

Nadere informatie

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten

Chemische. producten: etiketten. Chemische. produkten: nieuwe etiketten Chemische Chemische produkten: producten: nieuwe etiketten etiketten Chemische producten: nieuwe etiketten INHOUDSTAFEL Voorwoord...7 REACH en CLP...8 OVERGANGSPERIODE VOOR DE ETIKETTEN...10 EN DE WERKNEMERS?...

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen Voorbeeldstoffen uit deze klasse zijn: asbest en asbestbevattende mengsels, PCB s, lithiumbatterijen, reddingsmiddelen en verwarmde stoffen. 1.1 Transport

Nadere informatie

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS)

De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) De nieuwe etikettering van gevaarlijke stoffen volgens CLP (GHS) Frans Lemaire, flm@hemmis.be Product Marketing EH&S, HEMMIS Lid van werkgroepen REACH en GHS van CEFIC, PreBes en Essenscia Situering Vanaf

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: KENO CID 2100 15% is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Let op: GHS komt eraan! REACH is nog niet goed en wel gestart of er staat ons alwéér een grote verandering te wachten. Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 24/03/2010 Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Inhoud gevarenindeling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG Dier, Plant en Voeding (DG4) DIENST GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN MESTSTOFFEN CERTIS EUROPE B.V. WOLUWEDAL 60 1200

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING. Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Wijziging classificatie volgens CLP-GHS (verwijderen H272) Gelet op de aanvraag ingediend op 17/06/2015 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Klercide Sporicidal

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie