Gevaarlijke producten: waar op letten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevaarlijke producten: waar op letten?"

Transcriptie

1 Gevaarlijke producten: waar op letten? Drukkerij Delabie 12/02/2015 P/A BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING NV WELLINGSTRAAT DESTELBERGEN Tel.: Fax: RIETSTRAAT 11 bus OOSTENDE Tel.: Fax:

2 INHOUD Situering GHS/CLP wetgeving Aanpassing VLAREM aan CLP Impact op milieuvergunning? Impact op voorwaarden? Opleiding werknemers? 12/02/2015 Gevaarlijke producten

3 Wat brengt BOVA in 2015? BOVA Environmental Consulting n.v. bundelt krachten, competenties, erkenningen en troeven met Enviro+ n.v. om u vanaf 2015 nog beter van dienst te kunnen zijn!

4 Slagkracht BOVA Doel: Bundeling van krachten en verdere uitbouw van de competenties BOVA Enviro+: team van 40 experts volledig gamma aan MILIEU- en VEILIGHEIDs-studiediensten in huis Verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië Met inzet op erkenningen: MER-deskundigen Bodemsaneringsdeskundige Stortplaatsdeskundige Deskundigen water en lucht Auditoren ISO-systemen Milieucoördinatoren Preventieadviseurs I,II en III Reach-experts Ondersteuning diensten Veiligheid, Energie, ISO

5 Regionale spreiding BOVA Wellingstraat 102 (maatschappelijke zetel) 9070 Destelbergen T.:09/ Rietstraat 11 bus Oostende T.:059/ Kwadestraat 151a bus 31/ Roeselare T.:051/ Stationstraat Beveren T.:03/ Rue des Trois Burettes Mont-Saint-Guibert T.:010/

6 BOVA ENVIRO+ Opmaak en milieucoördinatie van milieuvergunningsaanvragen, Milieumanagement & Milieu-audits, Oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, Bodemsaneringsprojecten, Grondverzetsstudies, Milieueffectenrapporten (PLAN- en PROJECT-MER), Hinder- & Natuurstudies, Passende beoordeling, Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Planologie, Milieucoördinator & administratie, Afvalstoffenstudies & stortplaatsen, Energiestudies, Expertise & Bemiddeling, Bioveiligheidsdossiers, Haalbaarheidsstudies, en In-house en open opleidingen.

7 GHS/CLP: Wetgevend kader GHS: - Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels - Publicatie: 2003 CLP: - Verordening 1272/2008 : Classification, labelling and packaging of substances and mixtures - Europees - Publicatie: 16/12/2008 Implementatie: 20/01/2009 VLAREM-trein 2013: - Vlaamse milieuwetgeving: implementatie - Publicatie: 24/09/2014 van kracht 04/10/ Implementatie: 01/06/ /02/2015 Gevaarlijke producten

8 GHS/CLP: Doel 1. Bescherming van leefmilieu en gezondheid van mensen 2. Vrij verkeer van chemische stoffen en mengsels bevorderen Informatie over de gevaren van chemische stoffen Veiligheidsinformatieblad 12/02/2015 Etiket De indeling van stoffen en mengsels en voorschriften voor etikettering en verpakking Verplichtingen voor fabrikanten, importeurs, downstream gebruikers, leveranciers, producenten Uitzonderingen op toepassingsgebied (± analoog 1999/45 EG) Radioactieve stoffen en mengsels, Voor de eindgebruiker bestemde stoffen en preparaten in afgewerkte vorm, zoals geneesmiddelen (incl. diergeneesmiddelen), cosmetische producten, medische hulpmiddelen, levensmiddelen en dierenvoeders (zie specifieke richtlijnen en verordeningen). Gevaarlijke producten

9 GHS/CLP: tijdslijn Indeling van stoffen en mengsels 01/2009 1/12/ /06/2015 Stof EU EU + CLP mag EU + CLP CLP Mengsel EU EU + CLP mag CLP CLP: Verordening 1272/2008 EU: Stof: Richtlijn 67/548/EEG Mengsels: Richtlijn 1999/45/EG 12/02/2015 Gevaarlijke producten

10 CLP: Indeling Indeling en etikettering (Bijlage I van de verordening) Definities voor gas, vloeistof en vaste stof Gevarenklassen (28): aard van Fysisch gevaar (16) Gezondheidsgevaar (10) Milieugevaar (1) Bijkomende gevarenklasse (1) Gevarencategorieën (of subklasse): Ernst van het gevaar binnen de gevarenklasse Gevarenpictogrammen (9) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

11 CLP-verordening: Indeling Fysische gevaren GHS 01 GHS 02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbare stoffen subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Zelfontledende stoffen en mengsels, type A en B Organische peroxiden, type A en B Ontvlambare gassen, categorie 1 Ontvlambare aerosolen, categorie 1 en 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Ontvlambare vaste stoffen, categorie 1 en 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type B, C & D, E & F Pyrofore vloeistoffen, categorie 1 Pyrofore vaste stoffen, categorie 1 Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, categorie 1 en 2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1, 2 en 3 Organische peroxiden, type B, C & D, E & F

12 CLP-verordening: Indeling Fysische gevaren GHS 03 GHS 04 GHS Oxiderende gassen, categorie 1 Oxiderende vloeistoffen, categorie 1, 2 en 3 Oxiderende vaste stoffen, categorie 1, 2 en 3 Samengeperst gas Vloeibaar gemaakt gas Sterk gekoeld vloeibaar gas Opgelost gas Bijtend voor metalen, categorie 1 05 Ontplofbare stoffen van subklasse 1.5 Ontplofbare stoffen van subklasse 1.6 Ontvlambare gassen, categorie 2 Zelfontledende stoffen en mengsels, type G Organische peroxiden, type G Geen GHS pictogram

13 CLP-verordening: Indeling Gezondheidsgevaren GHS 05 GHS 06 GHS 07 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 1A, 1B, 1C Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 Acute toxiciteit, categorie 1, 2, en 3 Acute toxiciteit, categorie 4 Bijtend of irriterend zijn voor de huid, categorie 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 Sensibilisering van de huid, categorie 1, subcategorieën 1A en 1B Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 3

14 CLP-verordening: Indeling Gezondheidsgevaren GHS 08 Geen GHS pictogram Inhalatieallergeen, categorie 1 en subcategorieën 1A en 1B Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B, en 2 Kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B, en 2 Voortplantingstoxiciteit, categorie 1A, 1B, en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 1 en 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, categorie 1 en 2 Aspiratietoxiciteit, categorie 1 Voortplantingstoxiciteit, aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

15 CLP-verordening: Indeling Milieugevaren GHS 09 Geen GHS pictogram Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 1 voor acute toxiciteit categorie 1 voor chronische toxiciteit categorie 2 voor chronische toxiciteit Gevaar voor het aquatisch milieu: categorie 3 voor chronische toxiciteit categorie 4 voor chronische toxiciteit Verdere gevaren GHS 07 Gevaar voor de ozonlaag

16 CLP-verordening: Indeling Vergelijking met stoffen-, preparatenrichtlijn Voorbeeld: ontvlambare vloeistoffen EU Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Ontvlambaar geen symbool Vlampunt Kookpunt Vlampunt Kookpunt < 0 C 35 C < 23 C 35 C 21 C > 21 C en 55 C < 23 C > 35 C 23 C en 60 C categorie 1 categorie 2 categorie 3 CLP Gevaar Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp Gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen 55 C en 60 C kunnen tot categorie 3 worden gerekend. bron: (kvcv)

17 CLP: verschuiving concentratielimieten Huidige EU indeling Huidige concentratie limit Dichtstbijzijnde CLP Concentratie limiet indeling Corrosief C, R34 10% Huidcorrosief, cat. 1B en 1C 5% Corrosief C, R35 5% Huidcorrosief, cat. 1A 3% Irriterend Xi, R38 20% Huidirritatie, cat. 2 10% Irriterend XI, R36 20% Oogirritatie, cat. 2A 10% Irriterend Xi, R 41 10% Ernstig oogletsel, cat. 1 3% Reprotoxiciteit R60 of R61 0,5% Reprotoxiciteit, cat. 1 0,3% Reprotoxiciteit R62 of R63 5% Reprotoxiciteit, cat. 2 3% Voorbeeld: mengsel met 8% stof C-R34 niet gevaarlijk volgens huidige indeling Gevaarlijk volgens CLP PAS OP bij corrosief, huid- en oogirritatie, reprotoxisch (voortplanting) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

18 CLP-verordening: Etikettering Nieuwe pictogrammen en signaalwoord H-zinnen (gevaarsaanduiding) P-zinnen (voorzorgsmaatregelen of veiligheidsaanbevelingen)

19 CLP-verordening: Etikettering H-zin: zin die behoort bij een gevarenklasse en categorie en die de aard/intrinsieke gevaarseigenschap van de stof/het mengsel beschrijft (Bijlage III van de verordening) P-zin: schrijft aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor om nadelige effecten te voorkomen - minimaliseren Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (NL)

20 CLP-verordening: Etikettering Bron: FOD volksgezondheid Brochure Chemische producten

21 CLP-verordening: Etikettering en VIB

22 CLP-verordening: Conclusie Grote verandering van de indeling: Nieuwe, meer en beter gedifferentieerde: Gevarenklassen (28 i.p.v. 15) Gevarencategorieën Gevarenpictogrammen (9 i.p.v. 7) Blootstellingsroute Verschuivingen van grenzen waardoor meer gevaarlijk Signaalwoord 'gevaar' (danger) en 'waarschuwing' (warning) i.p.v. aanduiding van gevaar H(azard)- en P(recautionnary)- zinnen (gevarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen) i.p.v. R(isk)- en S(afety)- zinnen

23 Impact op VLAREM Indeling en voorwaarden voor gevaarlijke stoffen in huidige VLAREM gebaseerd op Stoffen- en Preparatenrichtlijn (zie ook bijlage 7 titel I v/h VLAREM ) CLP-verordening heft deze richtlijnen op vanaf 1 juni 2015 Indeling en bepaling hoofdeigenschap niet meer mogelijk De rubriek 17 Bijlage I van Vlarem I wijzigt grondig, rubriek 6 wordt uitgebreid Impact op andere rubrieken waar er verwijzingen zijn naar gevaarlijke stoffen en mengsels, vlampunt of gevaarseigenschap De voorwaarden in VLAREM II namelijk 5.17 wijzigt Bijlagen van VLAREM II, met verwijzing naar gevaarlijke stoffen wijzigen (o.a. Bijlage 6 Seveso, )

24 GHS/CLP: Vlarem I - Hoofdstuk 1: definities Gevaarlijke stoffen - Bijlage 1: indelingslijst: - Nieuwe rubriek 6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen - Nieuwe rubriek 6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen - Wijzigen rubriek Standaardgarages - Opheffen rubriek Opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipiënten - Opheffen rubriek Opslagplaatsen voor gassen in vaste reservoirs - Wijzigen rubriek Standaardhoutbewerkingsbedrijven - Volledig herziene rubriek 17 Opslag gevaarlijke producten - Loutere P3/P4, verdeelinstallatie: naar rubriek 6 (P-producten worden verlaten) - Opslag van gassen en aerosolen hierin opgenomen - Bijlage 4: milieuvergunningsaanvraagformulier - E5: werkelijke opslagcapaciteit van de inrichting - Bijlage 6: Seveso - Bijlage 7: opgeheven 12/02/2015 Gevaarlijke producten

25 GHS/CLP: Vlarem I - Indeling in rubriekenlijst: Aeroseolen en gevaarlijke gassen Seveso Gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen < 30 liter of 30 kg Indeling: eerst kijken naar gevarenpictogram(men), daarna (eventueel) naar gevarencategorie! Meervoudige rubricering i.p.v. gebruik hoofdeigenschap! Drempels worden verhoogd (2x)! Op basis van etikettering indeling of d.w.z. geen gevarenpictogram, wordt niet ingedeeld (o.a. de milieugevaarlijke van cat.3 en cat. 4) 12/02/2015 Gevaarlijke producten

26 TWOL CLP: Conclusie Het begrip P-producten verlaten Criteria voor het vlampunt gewijzigd met CLP-verordening Voorwaarden voor de opslag van deze producten gekoppeld aan huidige vlampunt = ongewijzigd voorwaardenkader P3- en P4-producten zonder gevarenindeling niet meer in rubriek 17 wel in rubriek 6 of stoffen met vlampunt > 60 C zonder CLP-gevarenpictogram Maateenheid: uitgangspunt = kilogram/ton Gassen = waterinhoud, aerosolen = netto inhoud in liter (inhoud verpakking)

27 TWOL CLP: Overgangsbepalingen Wat vergund is, blijft vergund (ook als er voor een vergund product nieuwe rubrieken van toepassing worden) Aanpassing vergunning volgens nieuwe rubriek 17 bij eerstvolgende MVA of mededeling kleine verandering Aantonen van vergunde situatie via inventaris of CLP-vertaalslag, opstellen voor 1/12/2015 en ter beschikking houden van de overheid Inplantingsregels gelden niet voor bestaande opslag Niet indien ze van toepassing worden door huidige aanpassing Niet bij hernieuwing van vergunning Verleende afwijkingen, bijzondere voorwaarden blijven van toepassing Nieuwe inkuipingsvoorwaarden worden niet automatisch van toepassing voor bestaande opslaghouders

28 VLAREM: Titel I Gas Aerosol Vaste stof Vloeistof Opslag Verplaatsbare recipiënten Vaste houders Kleine verpakkingen 17.4 Aanwezigheid Industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: - Lage drempel: Hoge drempel: productie 6.4 brandbare vloeistoffen 6.5 verdeelinstallaties

29 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, en opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijke netto inhoud van: liter tot en met 3000 liter 3 2 meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter 1

30 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: Opmerking: liter tot en met 1000 liter 3 2 meer dan 1000 liter tot en met liter 2 3 meer dan liter Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: 1 tot en met 3000 liter 3 2 van meer dan 3000 liter tot en met liter 2 3 van meer dan liter 1

31 VLAREM: Titel I Inrichtingen met risico s voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU-richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken): inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2 noot: lagedrempelinrichting VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel noot: hogedrempelinrichting

32 VLAREM: Titel I Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 17.1., en rubriek 48. Opmerking De omschrijving van de rubrieken wordt telkens voorafgegaan door een titel die de rubriek zo accuraat mogelijk duidt. Deze titel geeft een eerste indicatie van de draagwijdte van de subrubriek maar moet steeds nader gespecificeerd worden aan de hand van het betrokken gevarenpictogram GHS01 tot en met GHS Ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 10 kg tot en met 100 kg 3 2 meer dan 100 kg tot en met 1 ton 2 3 meer dan 1 ton Geen verhoging drempels, 1 ontkoppeling van zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (vroegere )

33 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt 55 C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 5 ton tot en met 20 ton als de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt b) 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan vermeld in punt 3 a 2 meer dan 20 ton tot en met 500 ton 2 3 meer dan 500 ton Overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 10 ton 3 2 meer dan 10 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton 1 3

34 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

35 VLAREM: Titel I Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02 ( ) Overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek en met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 50 kg tot en met 1 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 50 kg tot en met 500 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 500 kg tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 2

36 VLAREM: Titel I Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een 3 gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 2 b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is 2 gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton 1 Seveso-drempel

37 VLAREM: Titel I Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

38 VLAREM: Titel I Giftige vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 10 kg tot en met 200 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 2 ton tot en met 5 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 200 kg tot en met 5 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied meer dan 5 ton Drempels aangepast (gelet op andere 1 grenzen voor toxisch) Seveso-drempel als ondergrens klasse 1

39 VLAREM: Titel I Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 3 b) 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 2 a) meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 100 ton 1 2 2

40 VLAREM: Titel I Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 1 a) 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) 100 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 2 a) meer dan 20 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied b) meer dan 2 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied 3 meer dan 50 ton

41 VLAREM: Titel I Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 ( ) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: kg tot en met 2 ton 3 2 meer dan 2 ton tot en met 200 ton 2 3 meer dan 200 ton Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 3

42 VLAREM: Titel I 6.4. Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: l tot en met l 3 uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt 2 Meer dan l tot en met l 2 3 Meer dan l 1 Definitie brandbare vloeistof: Vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C of vloeibare brandstoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 C tot en met 250 C

43 VLAREM: Titel I 6.5. Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): 1 Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek of 6.4., 3 met maximaal 1 verdeelslang Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek , of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad 3 Overige inrichtingen 1 Standaardinrichtingen rubriek 15.5 en 19.8 Rubrieken aangepast conform andere aanpassingen Bestaande uitzonderingen behouden (bv. geen vaste houders voor licht ontvlambare vloeistoffen toegelaten)

44 VLAREM: Voorbeelden Benzine Ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 2 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek Vlampunt: 1 C - Kookpunt: 40 C

45 VLAREM: Voorbeelden 2. Zware stookolie Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek 6.4. Vlampunt: 88 C

46 VLAREM: Voorbeelden 3. Methanol Vlampunt: 9-11 C ADR: klasse 3 Nu: Rubriek Vanaf 1/06/2015: Rubriek

47 VLAREM: Titel II 6. Hoofdstuk opslag van gevaarlijke producten Structuur Afdeling Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen Subafdeling Algemene bepalingen Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders Subafdeling Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders Subafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van gevaarlijke vloeistoffen Onderafdeling Damprecuperatie fase I Onderafdeling Op- en overslagactiviteiten in petroleumraffinaderijen Onderafdeling Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van vluchtige vloeistoffen (exclusief benzine) in onafhankelijke opslagdepots.

48 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van aerosolen Aandachtspunten Lokalen waarin aerosolen worden opgeslagen, zijn gebouwd conform de toepasselijke brandveiligheidsnormen Specifieke voorschriften voor lokalen of op de plaatsen waar aerosolen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 worden opgeslagen Algemeen Projectielvorming voorkomen Gaas Afzonderlijk afgesloten brandcompartiment Automatisch blussysteem Gelijkwaardig alternatief Afstandregels van aerosolen tot overige elementen Overgang tot 1 juni 2018 (projectiel + afstandregels)

49 VLAREM: Titel II 7. Afdeling Opslag van gassen Aandachtspunten Vaste houders en verplaatsbare recipiënten Basis is afdeling en , aangepast aan CLP Afstandsregels zijn aangepast Geen onderscheid meer tussen open en gesloten opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten 8. Afdeling Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen Aandachtspunten Basis is afdeling tot Gebruik van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 tot 3 Scheidingsafstanden: bijkomende afwijking in de milieuvergunning mogelijk op basis van code van goede praktijk aangaande scheidingsafstanden

50 VLAREM: Titel II 8. Afdeling Opslag van vaste stoffen en vloeistoffen Aandachtspunten Inkuiping: Voor de acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 3: enkel de grootste houder kunnen opvangen Voor de nieuwe gevarenklassen en -categorieën: enkel de grootste houder kunnen opvangen 9. Standaardinrichtingen: Bepalingen van 5.BIS.15.5 en 5BIS.19.8 aangepast aan de aanpassingen van de rest van VLAREM

51 GHS/CLP: Vlarem II - Hoofdstuk 1: definities - Nieuwe afdeling Opslag brandbare vloeistoffen - Nieuwe afdeling Brandstofverdeelinstallaties - Hoofdstuk 5.16: schrappen van bepalingen voor loutere opslag - Nieuwe structuur hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten - Afdeling Gemeenschappelijke bepalingen - Afdeling Opslagplaatsen voor aerosolen: nieuwe voorwaarden - Afdeling Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - Afdeling Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - Bijlage Afstandsregels voor alle aggregatietoestanden Voorrangsregels i.p.v. hoofdeigenschap! 12/02/2015 Gevaarlijke producten

52 GHS/CLP: Vlarem II 12/02/2015 Gevaarlijke producten

53 VLAREM: Titel II - bijlagen Overige scheidingsafstanden De opslag van gevaarlijke producten voldoet tevens aan de scheidingsafstanden (uitgedrukt in meter) in onderstaande tabel: Gevaarlijk product gekenmerkt door gevarenpictogram** GHS06 GHS09 GHS05 GHS07 GHS01 GHS03 GHS02 GHS08 Tank vloeibare inerte gassen (bv. N 2, Ar,...) / 3 1 Tank vloeibare zuurstof 5 / ,5 / 5 1 / / 3 Opslag van meer dan l H 2 in een batterij / 1 1 7,5 / 5 7,5 / Limieten eigendom 5 / 3 3 / ,5 / 5 7,5 / / 3 * scheidingsafstand vloeistoffen/scheidingsafstand vaste stoffen ** Voor gevaarlijke producten gekenmerkt door meerdere gevarenpictogrammen is de te hanteren scheidingsafstand de grootste van de afstanden die uit deze tabel volgen.

54 VLAREM: Overgangsbepalingen Algemene overgangsbepalingen deel 3 van VLAREM II Definitie voor bestaande opslag Op 01/06/2015 vergund of gemeld Op 01/06/2015 aanwezig was en nu ingedeeld wordt De inplantingsregels die van toepassing of strenger worden louter door de inwerkingtreding van de CLP-verordening, zijn niet van toepassing op bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen (ook niet bij hernieuwing) De lopende voorwaarden opgelegd aan de bestaande opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen die strenger zijn blijven onverminderd van kracht voor de duur waarvoor ze gelden

55 09/ BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening

Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Conformeren van VLAREM met de CLP-verordening Toelichtingssessies VLAREM-trein 2013 Peter Balas Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Inleiding CLP-verordening Impact op VLAREM TWOL CLP 2. Vertaling naar

Nadere informatie

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten

VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17. 17. Gevaarlijke producten Pagina 1 VLAREM I Bijlage 1 - rubriek 17 Rubriek Omschrijving en Subrubrieken Klasse Bemerkingen Coördinator Audit Jaarverslag Vlarebo 17. Gevaarlijke producten Voor de toepassing van deze rubriek worden

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking 02/12/2010: Vaalbeek Robert Thys Premed vzw 1 Inhoud van deze presentatie:

Nadere informatie

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals CLP-GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals P I C T O G R A M M E N GHS01 GHS02 Instabiele ontplofbare stoffen Ontplofbaar - subklasse 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Zelfontledende

Nadere informatie

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen

DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen DEEL 1: GEVARENAANDUIDINGEN ; H-zinnen Materiële gevaren Klasse 2.1 Ontplofbare stoffen, instabiele ontplofbare stoffen H200 Instabiele ontplofbare stof. Subklasse 1.1 H201 Ontplofbare stof; gevaar voor

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2

H228 Ontvlambare vaste stoffen, gevarencategorie 1 en 2 Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren Code Van toepassing op H00 Ontplofbare stoffen, instabiel H01 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H0 Ontplofbare stoffen, subklasse 1. H03 Ontplofbare stoffen,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Europese afvalstoffenlijst EURAL Handleiding 1. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

Ultragas. 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik

Ultragas. 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Volgens 453/2010 en 1272/2008 (Van de EU-verordeningen en -richtlijnen waarnaar wordt verwezen wordt alleen het nummer vermeld) Uitgifte 2015-06-01 Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2015-02-02 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

Powergas. 1.1. Productidentificatie Handelsnaam

Powergas. 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Volgens 453/2010 en 1272/2008 (Van de EU-verordeningen en -richtlijnen waarnaar wordt verwezen wordt alleen het nummer vermeld) Uitgifte 2015-06-02 Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2015-02-26 1.1.

Nadere informatie