Gebruikershandleiding. Stamper BS nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. Stamper BS 50-2. 0176649nl 006 0910"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Stamper BS nl

2 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie mag gefotokopieerd worden door de oorspronkelijke koper van de machine. Elke andere soort vermenigvuldiging is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wacker Neuson Corporation. Elke soort niet door Wacker Neuson Corporation geautoriseerde vermenigvuldiging of versp[reiding vormt een schending van geldige auteursrechten. Tegen overtreders hiervan zal gerechtelijke vervolging worden ingesteld. Copyrightmededeling Handelsmerken Alle handelsmerken waarnaar in deze handleiding verwezen wordt zijn het eigendom van de respectieve eigenaren ervan. Fabrikant Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI VS Tel. (262) Fax (262) Tel. (800) Vertaalde instructies Deze Gebruiksaanwijzing is een vertaling van de originele instructies. De oorspronkelijke taal van deze Gebruiksaanwijzing is Amerikaans Engels.

3 Voorwoord Voorwoord Machines die in deze handleiding worden behandeld Machine Artikelnummer Rev Machine Artikelnummer Rev BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 115, Rev 200+ BS Rev 115, Rev 200+ BS Rev 100+ BS Rev 100+ BS Rev 100+ Machinedocumentatie Bewaar te allen tijde een exemplaar van de Gebruikershandleiding bij de machine. Gebruik het afzonderlijke Onderdelenboek dat met de machine is meegeleverd om reserveonderdelen te bestellen. Zie de afzonderlijke reparatiehandleiding voor gedetailleerde instructies over onderhoud en reparaties aan de machine. Mocht u een of meer van deze documenten niet in uw bezit hebben, neem dan contact op met Wacker Neuson Corporation om een exemplaar te bestellen, of bezoek Zorg dat u het modelnummer, artikelnummer, revisienummer en serienummer van de machine bij de hand hebt wanneer u onderdelen bestelt of informatie over onderhoud aanvraagt. Verwachtingen t.a.v. informatie in deze handleiding Deze handleiding verschaft de informatie en procedures voor de veilige bediening en het veilig onderhoud van het/de bovenstaand(e) Wacker Neusonmodel(len). Lees voor uw eigen veiligheid en om het risico van letsel te verminderen alle instructies die in deze handleiding staan aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt en naleeft. De Wacker Neuson Corporation behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, technische wijzigingen aan te brengen die de prestaties of veiligheidsnormen van haar machines verbeteren. De informatie in deze handleiding is gebaseerd op machines die zijn vervaardigd tot op het moment van publicatie. Wacker Neuson Corporation behoudt zich het recht voor om elk willekeurig gedeelte van deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Goedkeuring van de fabrikant Deze handleiding bevat verschillene verwijzingen naar goedgekeurde onderdelen, hulpstukken en modificaties. De volgende definities zijn van toepassing: wc_tx001354nl.fm 3

4 Voorwoord Goedgekeurde onderdelen of hulpstukken zijn die onderdelen die worden vervaardigd of geleverd door Wacker Neuson. Goedgekeurde modificaties zijn veranderingen die door een erkend Wacker Neuson servicecentrum worden uitgevoerd volgens door Wacker Neuson gepubliceerde schriftelijke instructies. Niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken en modificaties zijn die onderdelen/veranderingen die niet aan de goedgekeurde criteria voldoen. Niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken of modificaties kunnen tot het volgende leiden: ernstig gevaar van letsel voor de operator en personen in het werkgebied; permanente machineschade, die niet door de garantie wordt gedekt. Neem onmiddellijk contact op met uw Wacker Neuson dealer als u vragen hebt over goedgekeurde of niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken of modificaties. 4 wc_tx001354nl.fm

5 BS 50-2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Informatie inzake veiligheid Signaalwoorden gevonden in dit Gebruikershandleiding Machinebeschrijving en beoogd gebruik Veiligheid Richtlijnen voor bediening van de machine Veiligheidsinstructies voor het gebruik van verbrandingsmotoren Veiligheidsaspecten onderhoud Etiketten Plaats van labels Betekenis van de labels Hijsen en transport Hijsen en transport Bedrijf Klaarmaken voor het eerste gebruik Aanbevolen brandstof Positie van de operator Voordat u begint Starten Stoppen Procedure voor noodstops Onderhoud Onderhoudsschema Onderhoud luchtfilter De olie van het stampersysteem controleren en verversen Bevestiging voet wc_bo nl_005toc.fm 5

6 Inhoudsopgave BS Het stationaire toerental afstellen Opslag op lange termijn Storingen 36 7 Technische specificaties Stamper Geluidsmeting Trillingsmeting Afmetingen wc_bo nl_005toc.fm

7 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid 1 Informatie inzake veiligheid 1.1 Signaalwoorden gevonden in dit Gebruikershandleiding Deze handleiding bevat vermeldingen voorafgegaan door GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG, LET OP en N.B., die moeten worden opgevolgd om de kans op lichamelijk letsel, beschadiging van de machine of verkeerd onderhoud te beperken. Dit is het symbool dat een gevaar voor de veiligheid aanduidt. Het wordt gebruikt om u attent te maken op mogelijke gevaren voor lichamelijk letsel. Leef alle veiligheidsinstructies na die bij dit symbool staan. GEVAAR GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in dodelijk of ernstig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. WAARSCHUWING WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in dodelijk of ernstig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. VOORZICHTIG VOORZICHTIG duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in licht of matig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. LET OP: Als dit zonder veiligheidssymbool wordt gebruikt, duidt LET OP op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, tot materiële schade kan leiden. NB: Duidt op aanvullende informatie die van belang voor een procedure is. wc_si000407nl.fm 7

8 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i 1.2 Machinebeschrijving en beoogd gebruik Deze machine is een trilstamper. De Wacker Neuson-stamper bestaat uit een benzine- of dieselmotor, een koppeling, een benzinetank, een veerbelast stampersysteem, een stampervoet en een handgreep. De motor geeft vermogen door via het stampersysteem en de stampervoet. Hiermee wordt een percussiekracht voortgebracht waarmee de grond wordt verdicht. De bediener geleidt en regelt de machine vanachter de handgreep. Deze machine is bedoeld om samenhangende, gemengde en korrelige grondsoorten op nauwe plaatsen te verdichten. Deze machine is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het hierboven beschreven beoogde gebruik. De machine voor enig ander doel gebruiken kan de machine blijvend beschadigen of de operator of andere personen in het gebied ernstig letsel berokkenen. Door misbruik veroorzaakte machineschade wordt niet door de garantie gedekt. Een paar voorbeelden van onjuist gebruik: De machine gebruiken als ladder, ondersteuning of werkoppervlak De machine gebruiken voor het dragen of vervoeren van passagiers of apparatuur De machine gebruiken als hamer of voor sloopwerkzaamheden De machine bevestigen aan een andere machine De machine buiten de fabrieksspecificaties gebruiken De machine bedienen op een manier die in strijd is met alle waarschuwingen die op de machine zijn aangebracht en in de Gebruikershandleiding worden vermeld Deze machine werd ontworpen en gebouwd volgens de laatste wereldwijde veiligheidsnormen. Hij is zorgvuldig geconstrueerd om gevaren voor zover praktisch te elimineren en de veiligheid voor de operator te verhogen door middel van beveiligingsmiddelen en het aanbrengen van labels. Na het nemen van beschermingsmaatregelen kunnen er echter enige risico's blijven bestaan. Deze worden residuele risico's genoemd. Op deze machine kan dit blootstelling omvatten aan: Hitte, lawaai, uitlaatgassen en koolmonoxide uit de motor Brandgevaar door onjuist bijtanken Brandstof en daaruit vrijkomende dampen Persoonlijk letsel door onjuiste hef- of bedieningstechnieken 8 wc_si000407nl.fm

9 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Om uzelf en anderen te beschermen moet u ervoor zorgen dat u de in deze handleiding geboden veiligheidsinformatie grondig leest en begrijpt, voordat u de machine gaat gebruiken. 1.3 Veiligheid Richtlijnen voor bediening van de machine Kwalificaties van de operator Alleen getraind personeel mag de machine starten, gebruiken en afsluiten. Zij moeten tevens aan de volgende kwalificaties voldoen: instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van de machine; vertrouwd zijn met de vereiste veiligheidsapparaten Tot de machine mag geen toegang worden verleend aan, en hij mag niet worden bediend door: kinderen; personen die alcohol of drugs hebben gebruikt Bestuurders-training Alvorens deze machine te gebruiken: Lees en begrijp alle bedieningsinstructies in de met deze machine meegeleverde handleidingen. Maak uzelf vertrouwd met de plaats en het juiste gebruik van alle bedieningen en veiligheidsvoorzieningen. Neem zo nodig contact op met Wacker Neuson Corporation voor aanvullende training. Houd u aan het volgende bij het gebruik van deze machine: Laat onvoldoende getrainde mensen deze machine niet gebruiken. Personen die deze machine bedienen, moeten vertrouwd zijn met de mogelijke gevaren en risico s die eraan zijn verbonden. Persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) Draag de volgende persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) tijdens het gebruik van deze machine: strakzittende werkkleding die bewegingen niet hindert; veiligheidsbril met zijbescherming; gehoorbescherming; werkschoenen of -laarzen met veiligheidsneuzen De machine NOOIT gebruiken voor toepassingen waarvoor deze niet is bedoeld. wc_si000407nl.fm 9

10 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i Laat NOOIT iemand zonder geschikte training deze apparatuur bedienen. Iedereen die deze apparatuur bedient, moet vertrouwd zijn met de risico s en gevaren die eraan verbonden zijn NOOIT de warme knaldemper, het motorblok of koelribben aanraken. Dit zal brandwonden veroorzaken Gebruik de machine niet met niet toegestane hulpstukken of accessoires Een draaiende machine NOOIT onbeheerd achterlaten De functie van de bedieningselementen NOOIT wijzigen of uitschakelen NOOIT de choke gebruiken om de machine uit te zetten De machine NOOIT gebruiken op plaatsen waar gevaar is voor ontploffing Er ALTIJD voor zorgen dat diegene die de machine bedient bekend is met de correcte veiligheidsprocedures en bedieningswijze voordat hij/ zij de machine gebruikt Er ALTIJD voor zorgen dat alle andere personen zich op veilige afstand van de machine bevinden. De machine stoppen als personen op het werkterrein van de machine komen Vergewis u er ALTIJD van dat de gebruiker vertrouwd is met de juiste veiligheidsvoorzieningen en bedieningstechnieken vooraleer hij/zij de machine gebruikt ALTIJD doordacht en voorzichtig te werk gaan met de machine Er ALTIJD voor zorgen dat de machine niet kan omvallen, wegrollen, wegglijden of vallen wanneer deze niet wordt gebruikt De motor ALTIJD uitzetten als de stamper niet wordt gebruikt U dient ALTIJD de bougie te verwijderen of los te koppelen voordat u onderhoud verricht aan de stamper om te voorkomen dat deze per ongeluk start De stamper ALTIJD zodanig sturen dat de gebruiker niet tussen de stamper en vaste voorwerpen komt te zitten. Voorzichtigheid is vooral geboden als op ongelijke grond wordt gewerkt of bij het verdichten van grof materiaal. Ervoor zorgen dat u stevig staat als u de machine onder dergelijke omstandigheden gebruikt De stamper ALTIJD bedienen op een wijze die alle risico van omkantelen of vallen uitsluit wanneer in de buurt van randen of onderbrekingen in het terrein, putten, hellingen, greppels en platforms wordt gewerkt De machine ALTIJD op de juiste wijze opslaan wanneer u deze niet gebruikt. De machine dient op een schone, droge plaats en buiten het bereik van kinderen te worden opgeslagen. 10 wc_si000407nl.fm

11 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Sluit de brandstofklep op motoren die daarmee zijn uitgerust ALTIJD af wanneer deze niet gebruikt wordt ALTIJD machine bedienen met alle veiligheidsvoorzieningen en beschermingen op hun plaats en bedrijfsklaar. Veiligheidsvoorzieningen NIET wijzigen of uitschakelen. Machine NIET bedienen indien enige veiligheidsvoorziening of bescherming ontbreekt of niet bedrijfsklaar is Verplaats de machine niet als deze aan staat Kantel de machine niet om hem schoon te maken of voor welke andere reden dan ook. wc_si000407nl.fm 11

12 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i 1.4 Veiligheidsinstructies voor het gebruik van verbrandingsmotoren WAARSCHUWING Voor verbrandingsmotoren gelden speciale risico's tijdens gebruik en bij het vullen van de brandstoftank. Het niet naleven van waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Lees de waarschuwingsinstructies in de handleiding van de motor en de onderstaande veiligheidsrichtlijnen en volg ze op. GEVAAR Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een levensgevaarlijk vergif. Blootstelling aan koolmonoxide kan in enkele minuten al fataal zijn. Bedien de machine NOOIT binnen een afgesloten gebied, zoals een tunnel bijvoorbeeld, behalve als er voldoende ventilatie aanwezig is door middel van onderdelen zoals uitlaatventilatoren of -slangen. Veilige bediening Bij draaiende motor: Houd het gebied rondom de uitlaatpijp vrij van brandbare materialen. Controleer de brandstofleidingen en de brandstoftank op lekken en scheuren alvorens de motor te starten. Laat de machine niet draaien als er brandstoflekken zijn of als de brandstofleidingen los zitten. Bij draaiende motor: Niet roken bij het bedienen van de machine. Laat de motor niet draaien in de buurt van vonken of open vuur. Raak nooit de motor of de uitlaat aan terwijl de motor draait of onmiddellijk nadat deze is uitgeschakeld. Gebruik de machine niet als de brandstoftankdop los is of ontbreekt. Zet de motor niet aan als er brandstof gelekt is of als het naar brandstof ruikt. Verplaats de machine weg van de vlek en droog de machine af voor het starten. Veilig bijvullen van brandstof Bij het bijvullen van de motor: Ruim alle gemorste brandstof onmiddellijk op. Vul brandstoftank in een goed geventileerde ruimte. Zet na het vullen de dop terug op de brandstoftank. 12 wc_si000407nl.fm

13 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Niet roken. Vul nooit de brandstoftank van een hete of draaiende machine. Laat de motor niet draaien in de buurt van vonken of open vuur. Vul nooit de brandstoftank als deze zich in een vrachtwagen bevindt die voorzien is van een kunststof chassis bekleding. Statische electriciteit kan de brandstof of de brandstofdampen in brand zetten. 1.5 Veiligheidsaspecten onderhoud WAARSCHUWING Een slecht onderhouden machine kan een bron van gevaar vormen! Voor het veilige en juiste gebruik van de machine op lange termijn zijn periodiek onderhoud en reparatie vereist. Persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) Draag de volgende persoonlijke beschermende uitrusting wanneer u de machine repareert of onderhoudt: strakzittende werkkleding die bewegingen niet hindert; veiligheidsbril met zijbescherming; gehoorbescherming; werkschoenen of -laarzen met veiligheidsneuzen. Doe ook het volgende, voordat de machine wordt gebruikt: lang haar naar achteren samenbinden; alle sieraden verwijderen (inclusief ringen). Onderhouds-opleiding Voordat onderhoud aan de machine wordt verricht: Lees en begrijp de in alle handleidingen opgenomen en bij de machine geleverde instructies. Maak uzelf vertrouwd met de locatie en het juiste gebruik van alle bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen. Uitsluitend daartoe opgeleid personeel mag problemen oplossen of reparerendie zich aan de machine voordoen. Indien noodzakelijk neemt u contact op met Wacker Neuson Corporation voorextra opleiding. Bij het verrichten van onderhoud aan deze machine: Niet toestaan dat niet goed opgeleide werknemers onderhoud aan de machine uitvoert; verzekeren dat de werknemers die onderhoud aan de de machine verrichten vertrouwd zijn met de mogelijke risico s en gevaren die eraan verbonden zijn. wc_si000407nl.fm 13

14 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i Probeer NIET om de machine te reinigen of te herstellen terwijl hij aan staat. Draaiende onderdelen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken De machine NIET zonder luchtfilter gebruiken Het papierelement van het luchtfilter, het voorfilter of het luchtfilterdeksel NIET verwijderen terwijl de stamper in bedrijf is De toerenregelaar van de motor NIET anders afstellen. De motor mag niet op andere snelheden draaien dan de snelheden die in het hoofdstuk Technische specificaties worden opgegeven Torn een verzopen benzinemotor waarvan de bougie verwijderd is niet. Brandstof die in de cilinder opgesloten zit, zal uit de bougieopening spuiten Test, als de motor verzopen is of de geur van benzine aanwezig is, NIET op vonken bij benzine motoren. Een verdwaalde vonk kan dampen doen ontbranden Gebruik GEEN benzine of andere types brandstoffen of brandbare oplossingen om onderdelen te reinigen, vooral niet in gesloten ruimtes. Dampen van brandstoffen en oplossingen kunnen ontplofbaar worden Na reparatie of onderhoud de veiligheidsvoorzieningen en beschermkappen ALTIJD terugplaatsen Houd de plaats rond de uitlaat ALTIJD vrij van vuil zoals bladeren, papier, karton enz. Een hete uitlaat zou deze kunnen doen ontbranden Voor periodiek onderhoud ALTIJD de voorschriften in de handleiding volgen Vuil ALTIJD verwijderen van koelribben van het motorblok Wanneer onderdelen voor deze machine vervangen moeten worden, gebruik alleen Wacker Neuson onderdelen of onderdelen die identiek zijn aan het origineel volgens alle beschrijvingen, zoals fysieke afmetingen, type, sterkte en materiaal Verwijder de bougie van machines die van benzinemotoren voorzien zijn ALTIJD vóór een onderhoudsbeurt om per ongeluk opstarten te vermijden Houd de machine ALTIJD schoon en de labels goed leesbaar. Vervang alle ontbrekende of slecht leesbare labels. Labels verschaffen belangrijke bedieningsinstructies en waarschuwen tegen gevaren en risico s Volg ALTIJD de aanwijzingen op bij het loskoppelen van brandstofleidingen. Indien dit niet gebeurt kan dit tot gevolg hebben dat brandstof uit het brandstofsysteem spuit. 14 wc_si000407nl.fm

15 BS 50-2, BS 50-2i Opmerkingen: Informatie inzake veiligheid wc_si000407nl.fm 15

16 Etiketten BS Etiketten 2.1 Plaats van labels 16 wc_si000408nl.fm

17 BS Betekenis van de labels Etiketten A De machine starten: 1. Zet de gashendel op de NEUTRAAL stand. 2. Druk de ontluchtingsbal 10 keer in. 3. Sluit de choke. 4. Trek aan de startkabel totdat de motor start. 5. Zet de gashendel op de SNEL stand. De machine stoppen: 1. Zet de gashendel op de LANGZAAM stand. Waarschuwing! Draag altijd gehoorbescherming als u deze machine gebruikt om het risico van gehoorverlies te verminderen. Lees de Gebruikershandleiding. Gevaar! Verstikkingsgevaar. Motoren geven koolmonoxide af. De machine mag niet binnenshuis of in een besloten ruimte draaien tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd, zoals bijvoorbeeld door middel van uitlaatventilators of -slangen. Vonken, vlammen of brandende voorwerpen in de buurt van de machine vermijden. Stop de motor alvorens brandstof bij te vullen. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. wc_si000408nl.fm 17

18 Etiketten BS 50-2 D Waarschuwing! De veren zijn gecomprimeerd. Verwijder het deksel langzaam om te voorkomen dat de veren wegspringen. Zie de Reparatiehandleiding voor de juiste demontage-instructies. E Verplaats de hendel naar voren om de machine te stoppen. Verplaats de hendel naar achteren om de machine te laten werken. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie F Voor optimale bediening, arbeidsrendement en minimale hand/arm-vibratie, houdt u de handgreep zoals getoond vast. Lees de Gebruikershandleiding. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. 18 wc_si000408nl.fm

19 BS 50-2 Etiketten G Gegarandeerd geluidskrachtniveau in db(a). H Het luchtinlaatsysteem is voorzien van een filterindicator. Vervang het filterelement wanneer de indicator in of vlak bij de rode lijn staat. I Een naamplaatje met het modelnummer, artikelnummer, revisie- en serienummer is aan elk apparaat bevestigd. Maak een aantekening van de informatie op dit plaatje zodat u dit bij de hand hebt als het naamplaatje verloren raakt of beschadigd wordt. Als u onderdelen bestelt of onderhoudsinformatie vraagt, wordt u altijd gevraagd om het model, artikelnummer, revisienummer en serienummer van het apparaat op te geven. L Deze motor is gecertificeerd voor gebruik met normale loodvrije benzine gemengd met tweetaktolie in een verhouding van 50:1-100:1. Lees de Gebruikershandleiding. wc_si000408nl.fm 19

20 Etiketten BS 50-2 M De motor van deze stamper gebruikt een twee-takt-benzine/oliemengsel (mengsmering) (50:1). Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC-W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. N Schildpad = vrijloop-/lage motorsnelheid Konijn = volledige/hoge motorsnelheid Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. O 1. Zet de gashendel op de NEUTRAAL stand. 2. Sluit de choke. -- Deze machine wordt mogelijk beschermd door een of meer van de volgende octrooien. 20 wc_si000408nl.fm

21 BS Hijsen en transport 3.1 Hijsen en transport Hijsen en transport Zie afbeelding: wc_gr Motor altijd afzetten wanneer u de machine vervoert Ervoor zorgen dat de takel voldoende is om het gewicht van de machine te dragen (zie identificatieplaatje op de machine voor het gewicht) Centraal hijsoog (a) gebruiken om de machine op te tillen. Controleer de hefkabel voor de kraan altijd op slijtage, schade of vernielingen. Bescherm de kabel tegen scherpe randen. Gebruik deze niet als er ergens tekenen zijn van doorgesneden draden, overmatige slijtage of andere defecten aanwezig zijn. Vervang een beschadigde kabel onmiddellijk om letsel of de dood te voorkomen De machine op het voertuig vastbinden om te vermijden dat deze omvalt, wegrolt of eraf valt. De machine plat leggen en op het voertuig vastbinden op punten (a) en (b). AANDACHT: Benzinetank aftappen om te voorkomen dat benzine uit dop (c) lekt. WAARSCHUWING wc_tx001362nl.fm 21

22 Bedrijf BS Bedrijf 4.1 Klaarmaken voor het eerste gebruik Klaarmaken voor het eerste gebruik Om uw machine klaar te maken voor het eerste gebruik: Zorg ervoor dat alle losse verpakkingsmaterialen van de machine zijn verwijderd Controleer de machine en de onderdelen ervan op schade. Indien er zichtbare schade aanwezig is, mag de machine niet worden gebruikt! Neem onmiddellijk contact op met uw Wacker Neuson dealer voor hulp Doe een inventaris van alle bij de machine behorende items en verifieer dat alle losse onderdelen en bevestigingsmiddelen aanwezig zijn Maak alle samenstellende onderdelen vast die nog niet bevestigd zijn Voeg zoals benodigd vloeistoffen toe, inclusief brandstof, motorolie en accuzuur Plaats de machine op de werklocatie. 4.2 Aanbevolen brandstof De motor van deze stamper gebruikt een twee-takt-benzine/ oliemengsel (mengsmering). Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC-W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Meng gewone loodvrije benzine en een tweetakt-/buitenboordmotorolie in een aparte container voordat u de tank vult. Mengsmering 50:1 Mengsmering 100:1 Benzine Olie Benzine Olie 5 liters 100 ml 5 liters 50 ml 10 liters 200 ml 10 liters 100 ml 15 liters 300 ml 15 liters 150 ml 22 wc_tx000922nl.fm

23 BS Positie van de operator Bedrijf Voor een optimale controle, prestaties en minimale hand-/armvibratie volgt u de onderstaande richtlijnen bij het gebruik van de machine. Pak de handgreep zoals geïllustreerd met beide handen vast. Hand-/armvibratie (HAV) is geoptimaliseerd voor de geïllustreerde handpositie. De gerapporteerde HAV-niveaus zijn gemeten op positie A in overeenstemming met EN 1033 en ISO Laat de stamper op vol vermogen draaien. Loop achter de stamper. Gebruik de handgreep om de stamper in de juiste richting te leiden. Laat de stamper zichzelf voortbewegen. Probeer niet tegen de stamper in te gaan. Als u de stamper tijdens het gebruik moet optillen, zet u de gashendel op LANGZAAM. Zet de stamper vervolgens in de gewenste positie en zet uw werk voort met de gashendel op SNEL. Voor de beste verdichting en optimale voetslijtage, moet de voet de grond vlak raken (b), niet op de voor- of acherzijde ervan. Als de stamper tijdens het gebruik op de zijkant valt, plaatst u de stamper in de aangegeven positie (c) en zet u de motor uit. wc_tx000922nl.fm 23

24 Bedrijf BS Voordat u begint 4.5 Starten De veiligheidsvoorschriften vooraan in deze handleiding doorlezen Tank vullen met het juiste mengsel Stamper op los zand of gravel plaatsen. De stamper NOOIT starten op een harde ondergrond, zoals asfalt of beton. Zie afbeelding: wc_gr Zet de gashendel op de neutraalstand (c2). Dit schakelt de brandstoftoevoer automatisch in Sluit de choke (b1) Pomp de ontluchtingsbal (e) 6 tot 10 keer of totdat u brandstof in de bal ziet verschijnen. N.B.: De motor verzuipt niet door de ontluchtingsbal vaker dan 10 keer te pompen. De ontluchtingsbal verwijdert de lucht uit het brandstofsysteem. Hij pompt geen brandstof in de carburateur Trek aan de startkabel. Herhaal dit totdat de motor start. Meerdere keren aan de startkabel trekken (gewoonlijk minder dan 5 keer) kan noodzakelijk zijn om een motor te starten: die nog niet gedraaid heeft die lange tijd (een week of langer) niet gebruikt is waarvan de brandstoftank volledig leeg raakte onder koude weersomstandigheden Open de gashendel tot de volle stand (c3). De choke gaat automatisch open. 24 wc_tx000922nl.fm

25 BS 50-2 Bedrijf 4.6 Stoppen Zie afbeelding: wc_gr De gashendel in de stationaire stand (c2) zetten De motor uitzetten door de gashendel via de arreteerstand naar de uitstand (c1) te brengen. De motor komt tot stilstand en de brandstofklep zal sluiten. 4.7 Procedure voor noodstops Procedure In geval van een defect/storing of als er een ongeluk plaatsvindt terwijl de machine in gebruik is, moet de onderstaande procedure worden gevolgd: Verlaag de motorsnelheid naar stationair Zet de motor af Sluit de brandstofklep Neem contact op met het verhuurbedrijf of de eigenaar van de machine voor nadere instructies. wc_tx000922nl.fm 25

26 Onderhoud BS Onderhoud 5.1 Onderhoudsschema In de volgende tabel worden de fundamentele onderhoudstaken voor de machine vermeld. Taken met een vinkje kunnen door de gebruiker worden uitgevoerd. Taken met een vierkantje vereisen een speciale training en gespecialiseerd gereedschap. Dagelijks vóór het starten Na eerste 5 uren Om de week of 25 uren Om de maand of 100 uren Om de 3 maanden of 300 uren Om het jaar Brandstofpeil controleren. Controleer luchtfilterindicator. Zo nodig vervangen. Controleer oliepeil van stampersysteem in peilglas. Controleer de brandstofleidingen en aansluitingen op scheuren of lekken. Zo nodig vervangen. Bevestiging van stampervoet vastdraaien. Motorcilinderschroeven controleren. Externe sluitingen controleren. Motorkoelribben schoonmaken. Opening tussen bougieelektroden schoonmaken en controleren. Bougie vervangen. Stootblokstarter schoonmaken. Olie in stampersysteem vervangen.* Motorknalpot en uitlaatpoort schoonmaken. * Olie in stampersysteem vervangen na eerste 50 bedrijfsuren. Nota: Indien het motorvermogen zwak is, dient u luchtfilterelementen te controleren, schoon te maken en te vervangen zoals nodig. 26 wc_tx000927nl.fm

27 BS 50-2 Onderhoud Dagelijks vóór het starten Na eerste 5 uren Om de week of 25 uren Om de maand of 100 uren Om de 3 maanden of 300 uren Om het jaar Controleer de hefkabel van de kraan op slijtage, schade of vernielingen. Inspecteer brandstoffilter. * Olie in stampersysteem vervangen na eerste 50 bedrijfsuren. Nota: Indien het motorvermogen zwak is, dient u luchtfilterelementen te controleren, schoon te maken en te vervangen zoals nodig. wc_tx000927nl.fm 27

28 Onderhoud BS Onderhoud luchtfilter Zie afbeelding: wc_gr WAARSCHUWING NOOIT benzine of andere soorten oplosmiddelen met een laag vlampunt gebruiken om het luchtfilter te reinigen. Dit zou tot brand of explosie kunnen leiden. AANDACHT: Motor NOOIT zonder hoofdfilterelement (b) laten draaien. Dit zal ernstige motorschade tot gevolg hebben. Filterindicator Het luchtinlaatsysteem is voorzien van een filterindicator (h) die aanduidt wanneer een filter met vervangen worden. Vervang het hoofdfilterelement (b) wanneer de gele voeler van de indicator in of vlak bij de rode lijn staat. Druk op de gele rubber toets en houd deze ingedrukt, boven op de indicator om deze te resetten na vervanging van het hoofdfilterelement. Volg de volgende werkwijze bij het schoonmaken van de onderdelen: Verwijder luchtfilterdeksel (a). Verwijder hoofdfilterelement (b) en bijkomende voorfilter (c) en controleer ze op gaten of scheurtjes. Vervangen indien beschadigd Hoofdfilterelement (b): Vervang hoofdfilterelement indien het zwaar vervuild blijkt te zijn en/of wanneer gele voeler van indicator in of vlakbij de rode lijn komt Voorfilter (c): Reinigen met perslucht onder lage druk. Wanneer het voorfilter zeer vuil is, in een oplossing van zacht wasmiddel en warm water wassen. Grondig in schoon water spoelen. Goed laten drogen alvorens het voorfilter weer aan te brengen. Nota: Geen olie op voorfilter aanbrengen Het filterhuis (d) met een schone doek schoonvegen. Geen perslucht gebruiken. AANDACHT: Tijdens het reinigen geen vuil in de motorinlaatpoort (k) laten komen - dit zal motorschade tot gevolg hebben Controleer dat de vuilejectoropening van het voorfilter (i) vrij is. 28 wc_tx000927nl.fm

29 BS 50-2 Onderhoud a b c i d k h wc_gr wc_tx000927nl.fm 29

30 Onderhoud BS De olie van het stampersysteem controleren en verversen Achtergrond Door de werking van de stamper wordt smeerolie door het hele stampersysteem verspreid. Wanneer de stamper in werking is, wordt olie vanaf de onderkant van de stamper door de boorgaten in de zuiger naar het carter gevoerd. De olie in het stampersysteem moet op het juiste peil worden gehouden zodat het stampersysteem efficiënt werkt. Het oliepeil controleren Voer de volgende procedure uit om het oliepeil in het stampersysteem te controleren. NB: Zet de stamper, indien deze horizontaal werd vervoerd of recent in gebruik is geweest, rechtop en laat hem 15 minuten rechtop staan alvorens het oliepeil te controleren. Hierdoor kan de olie tot rust komen en is de aflezing betrouwbaarder Kantel de stamper, zodat deze loodrecht ten opzichte van de vloer is Controleer de olie door het peilglas (a). Het oliepeil is in orde wanneer het tot halverwege of driekwart van het peilglas reikt. Vul zo nodig olie bij. Olie bijvullen Voer de volgende procedure uit om het stampersysteem met olie bij te vullen. LET OP:Vul het stampersysteem niet met teveel olie. Een te hoog oliepeil kan in het stampersysteem een hydraulische blokkering veroorzaken. Dit kan weer leiden tot een onregelmatige werking en het kan schade veroorzaken aan de koppeling van de motor, het stampersysteem en de voet Kantel de stamper naar voren om bij het peilglas te kunnen. Zet de stamper in deze stand vast. 30 wc_tx000927nl.fm

31 BS 50-2 Onderhoud Verwijder het peilglas. Reinig de schroefdraad van het peilglas en wikkel daarna teflontape rond de schroefdraad Vul de machine door de opening van het peilglas in de behuizing bij met olie Zet de machine rechtop om het oliepeil te controleren. Vul voldoende olie bij zodat, wanneer de machine rechtop staat, de olie tot halverwege of driekwart van het peilglas reikt. Breng op dat punt het peilglas aan. Draai het peilglas aan met een koppel van 9 Nm. Olie verversen Voer de volgende procedure uit om de olie in het stampersysteem te verversen. NB: Voer gebruikte olie af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften Verwijder de aftapplug (b). (Bij BS 50-machines het peilglas (a) verwijderen.) Kantel de stamper naar achteren totdat deze op de hendel rust en laat de olie in een geschikte opvangbak lopen. NB: Het kan 10 minuten duren voordat alle olie is weggelopen Breng de aftapplug weer aan. Draai deze aan met een koppel van 54 Nm Vul met olie zoals hierboven omschreven. wc_tx000927nl.fm 31

32 Onderhoud BS Bevestiging voet Zie afbeelding: wc_gr Bij nieuwe machines of nadat u de voet hebt vervangen, de bevestigingsbouten en moeren (a) controleren en vastdraaien na de eerste 5 bedrijfsuren. Daarna iedere week inspecteren. Aangegeven aantrekkoppel aanhouden. Gietijzeren stampervoet Kunststof stampervoet T1 T1 T3 T5 T5 T3 wc_gr Koppel Nm Ft.lbs. T T T wc_tx000927nl.fm

33 BS Het stationaire toerental afstellen Onderhoud Zie afbeelding: wc_gr Raadpleeg Technische gegevens voor het juiste stationaire en bedrijfstoerental. Om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan gebruikt u bij het afstellen van het stationaire toerental een tachometer Verwijder de afscherming (c) Start de motor en laat hem tot de normale bedrijfstemperatuur opwarmen Stel het stationaire toerental van de motor in wanneer deze stationair draait en de choke (a) geheel geopend is. Draai de schroef voor het stationaire toerental (b) naar binnen of naar buiten om het juiste stationaire toerental te bereiken. LET OP: draai de stelschroef NIET te strak naar binnen, anders beschadigt u de mogelijk de carburateur Breng de afscherming weer aan. 5.6 Opslag op lange termijn Inleiding Langdurige opslag van apparatuur vereist preventief onderhoud. Het uitvoeren van deze stappen helpt de machine-onderdelen te beschermen en te verzekeren dat de machine klaar is voor toekomstig gebruik. Al deze stappen zijn niet noodzakelijkerwijs op deze machine van toepassing, maar de basisprocedures zijn desondanks dezelfde. Wanneer Maak uw machine klaar voor langdurige opslag wanneer hij gedurende 30 dagen of langer niet gebruikt gaat worden. Klaarmaken voor opslag wc_tx000927nl.fm 33

34 Onderhoud BS 50-2 Volg de onderstaande procedures om uw machine klaar te maken voor opslag. Voltooi alle benodigde reparaties. Ververs of vervang waar nodig de olie (motor, bekrachtiging, hydraulische kast en versnellingsbak) volgens de in de Geplande onderhoudstabel gespecificeerde tijdsintervallen. Smeer alle fittingen en pak de lagers opnieuw samen, indien van toepassing. Inspecteer de motorkoelvloeistof. Vervang de koelvloeistof als het er troebel uitziet, meer dan zes maanden oud is of niet aan de gemiddelde laagste temperatuur in uw gebied voldoet. Als uw machine met een motor met brandstofklep is uitgerust, moet de motor worden gestart, de brandstofklep worden gesloten en moet u de motor laten draaien totdat hij stopt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de motor voor instructies over het klaarmaken van de motor voor opslag. De brandstof stabiliseren Nadat de hierboven vermelde procedures voltooid zijn, moet de brandstoftank volledig worden gevuld en een stabilisatiemiddel van de hoogste kwaliteit aan de brandstof worden toegevoegd. Kies een stabilisatiemiddel dat reinigingsmiddelen en -additieven bevat die zijn bedoeld om de cilinderwanden te coaten/ beschermen. Zorg ervoor dat het stabilisatiemiddel dat u gebruikt compatibel is met de brandstof in uw gebied en met het brandstoftype, de kwaliteit en het temperatuurbereik. Geen extra alcohol toevoegen aan brandstoffen die al alcohol bevatten (bijvoorbeeld E10). Voor dieselmotoren moet een stabilisatiemiddel met een biocide (verdelgingsmiddel) worden gebruikt om de groei van bacteriën en fungi te beperken of te voorkomen. Voeg de juiste hoeveelheid stabilisatiemiddel toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant. De machine opslaan Voer de volgende resterende stappen uit voor het opslaan van uw machine. Was de machine en laat hem drogen. Zet de machine op een schone, droge en veilige opslagplaats. Blokkeer de wielen of gebruik wiggen om beweging van de machine te voorkomen. 34 wc_tx000927nl.fm

35 BS 50-2 Onderhoud Gebruik zoals benodigd wat touch-up verf om onbeschermd metaal tegen roest te beschermen. Als de machine een accu heeft, moet die worden verwijderd of ontkoppeld. LET OP:De accu laten bevriezen of volledig laten ontladen zal waarschijnlijk blijvende schade veroorzaken. Terwijl de machine niet wordt gebruikt moet de accu periodiek worden opgeladen. In koude klimaten moet de accu binnenshuis of op een warme locatie worden opgeslagen en geladen. Dek de machine af. De banden en andere onbeschermde uit rubber vervaardigde onderdelen moeten tegen het weer worden beschermd. Ze moeten worden afgedekt of er moet een voorhanden zijnd beschermingsmiddel worden gebruikt. wc_tx000927nl.fm 35

36 Storingen BS Storingen Probleem Oorzaak / Oplossing Motor start niet of slaat af. Geen benzine in de tank. Controleer het oliepeil van de motor. Bougie is vuil. Benzinekraan staat dicht. De motorschakelaar staat in de OFF -stand. Motor accelereert niet, start moeilijk, of loopt onregelmatig. Bougie is vuil. Krukaskeerringen lekken. Luchtfilter kan verstopt zijn. Controleer het oliepeil van de motor. Motor loopt warm. Koelribben en ventilatorbladen reinigen. Motor draait; stamper functioneert niet. Koppeling op schade inspecteren. Vervangen indien nodig. Gebroken drijfstang of krukasmechanisme. Motor heeft weinig vermogen. Compressieverlies. Motor draait; stamper functioneert onregelmatig. Olie/vet op koppeling. Gebroken/versleten veren. Vuilophoping op stampvoet. Gebroken onderdelen in stampermechanisme of krukas. Vollast toerental van motor is te hoog. 36 wc_tx001363nl.fm

37 BS Technische specificaties Technische specificaties 7.1 Stamper Motorvermogenclassificaties Nettovermogen volgens 80/1269/EEC and ISO Het feitelijke vermogensrendement kan vanwege de specifieke gebruikscondities variëren. Artikelnummer: BS 50-2 Stamper Type motor type WM80 Bedrijfssnelheid Toerental - stationair Aangrijppunt koppeling toeren/ minuut toeren/ minuut toeren/ minuut 4400 ± ± ± 100 Max. vermogen op nominale snelheid kw/hp toeren/minuut Bougie afstand Champion RL95YC Elektrodenafstand mm 0,5 Compressie cilinderkop koud bar/cm 3 8,0 9,7 Luchtfilter Driefasig met cyclonaal voorfilter Smering olietype Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC- W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Inhoud brandstoftank liter 3,0 Verbruik liter/hr 1,0 Bedrijfstijd hr 2,9 Stampermechanisme Smering olietype SAE 10W30 De capaciteit van het stampersysteem ml 710 wc_td000287nl.fm 37

38 Technische specificaties BS Geluidsmeting 7.3 Trillingsmeting Producten zijn getest op geluidsdrukniveau in overeenstemming met EN ISO Geluidvermogenniveau is getest in overeenstemming met Europese richtlijn 2000/14/EC - Geluidsemissie in de omgeving door installatie voor gebruik buiten. geluidslast op de locatie van de gebruiker (L pa ) = 92 db(a). gegarandeerd geluidskrachtniveau (L WA ) = 108 db(a). Producten zijn getest op hand/armvibratie (HAV)-niveau in overeenstemming met ISO 5349, EN1033 en EN500-4, waar van toepassing. HAV 9,8 m/s 2 = , , , HAV 5,4 m/s 2 = , , , , HAV onbetrouwbaarheden Handmatig overgebrachte trilling was gemeten via ISO Deze meting bevat een onbetrouwbaarheid van 1,5 m/sec wc_td000287nl.fm

39 BS Afmetingen Technische specificaties mm (in.) wc_gr Machine Artikelnummer A mm (in.) B mm (in.) BS (9.84) 280 (11.03) 250 (9.84) 280 (11.03) 165 (6.50) 190 (7.50) 250 (9.84) 280 (11.03) 280 (11.03) 337 (13.25) 337 (13.25) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) wc_td000287nl.fm 39

40

41 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WACKER NEUSON CORPORATION, N92W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA ERKENDE VERTEGENWOORDIGER IN DE EUROPESE UNIE Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München verklaart hierbij dat onderstaand gespecificeerde bouwmachine: 1. Soort: Stamper 2. Machinefunctie: Deze machine is bedoeld om samenhangende, gemengde en korrelige grondsoorten op nauwe plaatsen te verdichten. 3. Type / Model: Stamper BS 50-2, BS 50-2i 4. Artikelnummer apparatuur: , , , , , , , , , Netto geïnstalleerd vermogen: 1,7 kw is getest volgens richtlijn 2000/14/EG: Conformiteitsbeoordelingsprocedure / Procédé pour l épreuve de conformité Naam en adres van de ingelichte instantie / Organisme agrée Gemeten geluidskrachtniveau / Niveau de puissance acoustique fixé Gegarandeerd geluidskrachtniveau / Niveau de puissance acoustique garanti AANHANGSEL VIII ANNEXE VIII Lloyds Register Quality Assurance Limited (Notified Body No 0088) 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS United Kingdom 106 db(a) 108dB(A) 6. Deze machineonderdelen voldoen aan de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn ook vervaardigd conform de volgende normen: 2000/14/EC 2004/26/EC 2004/108/EC EN EN CE-BS50-2-2i_nl.fm Datum William Lahner Vice President of Engineering Paul Sina Manager, Product Engineering WACKER NEUSON CORPORATION Deze EG-conformiteitsverklaring is een vertaling van het oorspronkelijke certificaat. Het oorspronkelijke certificaat is in het Amerikaans Engels geschreven.

42 Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Ave. Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Neuson Limited - Room & , 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) , Fax: (852)

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-2i BS 70-2i nl

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-2i BS 70-2i nl Gebruikershandleiding Stamper BS 60-2i BS 70-2i 0175280nl 005 0910 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-4s en

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-4s en Gebruikershandleiding Stamper BS 60-4s 0170873en 001 0510 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Pomp PT 2 PT 2A. 0151719nl 009 0810

Gebruikershandleiding. Pomp PT 2 PT 2A. 0151719nl 009 0810 Gebruikershandleiding Pomp PT 2 PT 2A 0151719nl 009 0810 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Stamper DS nl

Gebruikershandleiding. Stamper DS nl Gebruikershandleiding Stamper DS 70 0158438nl 009 0410 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-2i BS 70-2i nl

Gebruikershandleiding. Stamper. BS 60-2i BS 70-2i nl Gebruikershandleiding Stamper BS 60-2i BS 70-2i 0175280nl 003 0110 0 1 7 5 2 8 0 N L Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Billy Goat Force Blower

Billy Goat Force Blower Billy Goat Force Blower Gebruikshandleiding Lankhaar Techniek B.V. De korten Bruggert 5 Telefoon : 0416-355770 4266 ER Eethen Fax : 0416-355779 E-mail: info@lankhaartechniek.nl www.lankhaartechniek.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST

GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST CONCRETE EQUIPMENT BG49 Afspaanmachines GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST Manual number : 4700368349_DUT_NO.DOC Revision : 1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MACHINES Aangedreven door: elektrische, pneumatische,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Brukerhåndbok. Vibrasjonsplate VP 2050R VP 2050RW. 0154571nl 009 0110

Brukerhåndbok. Vibrasjonsplate VP 2050R VP 2050RW. 0154571nl 009 0110 Brukerhåndbok Vibrasjonsplate VP 2050R VP 2050RW 0154571nl 009 0110 0 1 5 4 5 7 1 N L Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 Veiligheidsinstructies 1. Lees eerst de handleiding alvorens men de machine monteert en gebruikt. 2. Hou de machine buiten het bereik van kinderen

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Natte Afwerkmachine P 35A nl

Gebruikershandleiding. Natte Afwerkmachine P 35A nl Gebruikershandleiding Natte Afwerkmachine 0171878nl 004 0710 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Veiligheidsvoorzieningen Plaats de stroomgroep op een vlakke ondergrond. De stroomgroep mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies.

Nadere informatie

Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton Handleiding

Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton Handleiding Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton 9706554 Handleiding Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door Onderdeel Omschrijving Aantal A Krik 1

Nadere informatie

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies

STIHL AP 100, 200, 300. Veiligheidsinstructies { STIHL AP 100, 200, 300 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 TOEPASSING DE SWEPAC F 50 / F 75 is ontworpen voor het verdichten van zand en grind. Tevens is deze machine geschikt voor lichtte

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES

VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING BELANGRIJK: Lees vóór de opslag, installatie of inbedrijfstelling van de uitrusting (uitsluitend voor professioneel gebruik)

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Trilplaat VP 2050Y. 0400230nl 004 0110

Gebruikershandleiding. Trilplaat VP 2050Y. 0400230nl 004 0110 Gebruikershandleiding Trilplaat VP 2050Y 0400230nl 004 0110 0 4 0 0 2 3 0 N L Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden.

Nadere informatie

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A Nederlands Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN 461332) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN 471042) A9638059 en A9638060 Hartelijk dank dat u voor deze originele Triumph-accessoireset

Nadere informatie

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t NL GEBRUIKSAANWIJZING Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN Capaciteit: 2t N.B.: Eigenaar en gebruiker moeten deze instructies voor gebruik van de handpallettruck lezen en begrijpen. Inhoudsopgave I. Algemeen

Nadere informatie

GE720 Benzineaggregaat

GE720 Benzineaggregaat Instructieboekje GE720 Benzineaggregaat 2 INHOUD Dank......................... 2 Veiligheidsvoorschriften............... 3 Inspectie voor gebruik................. 3 Starten & Stoppen aggregaat............

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door Nietmachine/tacker luchtdruk

Gebruikershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door Nietmachine/tacker luchtdruk ershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door 9706376 Nietmachine/tacker luchtdruk Om het beste uit uw nieuwe nietmachine/tacker op luchtdruk te halen verzoeken wij u de handleiding en de

Nadere informatie

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motorolie: Interval: Oliefilter: Motorolie: 3.000 km. 25.465.00 2 liter 10W40 Versnellingsbak en cardanolie: Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIK NEEMT. 1. INLEIDING WIJ DANKEN U DAT U EEN CARAVAGGI HAKSELAAR HEBT GEKOZEN. Uw Caravaggi hakselaar

Nadere informatie

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi

INSTRUCTIES_NL. Mode d emploi INSTRUCTIES_NL Deze handleiding verwijst naar de mixer te kiezen. Het bevat belangrijke adviezen over de werking en bediening. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van het product aan derden. Bewaar

Nadere informatie

Vloeistofpe ilcontro les

Vloeistofpe ilcontro les Vloeistofpe ilcontro les HET MOTOROLIEPEIL Zorg dat het motoroliepeil nooit onder het merkteken MIN op de peilstok komt. Dit kan leiden tot schade aan de motor. Controleer het peil terwijl de motor koud

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden.

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden. Handleiding : Kinderquad,Pocketbike en dirtbike 49cc 2 takt van United Trade. Belangrijk is dat de veiligheid van uw kind op nr 1 staat. Immers bent u verantwoordelijk voor uw kind en van uw aankoop. Zorg

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen.

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen. Gebruiksaanwijzing Belangrijk: Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaan wijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Gebruiksaan wijzing zorgvuldig bewaren! Voor veilig

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GS 095 Mestschuifmachine 1 Fabrikant: B.V. Tel: 0031 (0)486-415370 Fax: 0031 (0)486-411325 E-mail: info@gsengineering.nl Machine: GS 095 Mestschuifmachine 2 Index 1 Algemeen 4 1.1

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Koelvloeistof bijvullen. Werkzaamheden aan het koelsysteem van het voertuig WAARSCHUWING!

Koelvloeistof bijvullen. Werkzaamheden aan het koelsysteem van het voertuig WAARSCHUWING! Werkzaamheden aan het koelsysteem van het voertuig Werkzaamheden aan het koelsysteem van het voertuig WAARSCHUWING! Vóór het aanbrengen van wijzigingen aan het koelsysteem moet het koelsysteem leeggemaakt

Nadere informatie

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega INSTRUCTIES/ HANDLEIDING Eat well, drink well and live well with Omega BL400S SERIES BLENDER Nederlands, juni 2014 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BLENDER VEILIGHEID GEVAAR Elektriciteit

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona *dt-57610man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

Oliën en oliefilter vervangen

Oliën en oliefilter vervangen Oliën en oliefilter vervangen Interval: 3.000 km. Oliefilter: 25.465.00 Motorolie: 2 liter 10W40 Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90 Carterpan pakking Breng de motor op bedrijfstemperatuur.

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING!

Onderhoud aan accu's. Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! Algemene informatie over onderhoud aan accu's Algemene informatie over onderhoud aan accu's WAARSCHUWING! De accu's bevatten bijtend zuur. De werkzaamheden moeten daarom met de grootste zorg en met geschikte

Nadere informatie

Bell-control GEBRUIKERSHANDLEIDING (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29,

Bell-control GEBRUIKERSHANDLEIDING (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29, GEBRUIKERSHANDLEIDING Bell-control (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29, NL-2801DA Gouda The Netherlands Tel.: +31-85-4868530 e-mail: info@bellmarine.nl www.bellmarine.nl Copyright 2016 IDTechnology,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger Gebruiksaanwijzing Cleanfix SW 50 Stof-/waterzuiger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Internet: www.cleanfix.com Telefoon: 0499 55 00 33 www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT

MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT Hijs- & transporthandleiding MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR, BUILT TO LAST SGC nv - SwitchGear Company - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele, BELGIE Tel: +32 (0)9/321.91.12

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wals Compacteur RD 16. 0178395nl 005 0610

Gebruikershandleiding. Wals Compacteur RD 16. 0178395nl 005 0610 Gebruikershandleiding Wals Compacteur RD 16 0178395nl 005 0610 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona *dt-57602man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding NL BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona Veiligheidsinstructies Airco test set Datona *dt-57856man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Thermische printer Voor accutesters

Thermische printer Voor accutesters Onderdeelnr. 6804 Thermische printer Voor accutesters Inleiding Bedieningselementen De Laser 6804 thermische printer is ontworpen voor gebruik met de Laser 6803 accutester en is een snelle en handige manier

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie