Gebruikershandleiding. Stamper BS nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. Stamper BS 50-2. 0176649nl 006 0910"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Stamper BS nl

2 Copyright 2010 by Wacker Neuson Corporation. Alle rechten, inclusief het recht tot kopiëren en van verspreiding zijn voorbehouden. Deze publicatie mag gefotokopieerd worden door de oorspronkelijke koper van de machine. Elke andere soort vermenigvuldiging is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wacker Neuson Corporation. Elke soort niet door Wacker Neuson Corporation geautoriseerde vermenigvuldiging of versp[reiding vormt een schending van geldige auteursrechten. Tegen overtreders hiervan zal gerechtelijke vervolging worden ingesteld. Copyrightmededeling Handelsmerken Alle handelsmerken waarnaar in deze handleiding verwezen wordt zijn het eigendom van de respectieve eigenaren ervan. Fabrikant Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Avenue Menomonee Falls, WI VS Tel. (262) Fax (262) Tel. (800) Vertaalde instructies Deze Gebruiksaanwijzing is een vertaling van de originele instructies. De oorspronkelijke taal van deze Gebruiksaanwijzing is Amerikaans Engels.

3 Voorwoord Voorwoord Machines die in deze handleiding worden behandeld Machine Artikelnummer Rev Machine Artikelnummer Rev BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 121, Rev 200+ BS Rev 115, Rev 200+ BS Rev 115, Rev 200+ BS Rev 100+ BS Rev 100+ BS Rev 100+ Machinedocumentatie Bewaar te allen tijde een exemplaar van de Gebruikershandleiding bij de machine. Gebruik het afzonderlijke Onderdelenboek dat met de machine is meegeleverd om reserveonderdelen te bestellen. Zie de afzonderlijke reparatiehandleiding voor gedetailleerde instructies over onderhoud en reparaties aan de machine. Mocht u een of meer van deze documenten niet in uw bezit hebben, neem dan contact op met Wacker Neuson Corporation om een exemplaar te bestellen, of bezoek Zorg dat u het modelnummer, artikelnummer, revisienummer en serienummer van de machine bij de hand hebt wanneer u onderdelen bestelt of informatie over onderhoud aanvraagt. Verwachtingen t.a.v. informatie in deze handleiding Deze handleiding verschaft de informatie en procedures voor de veilige bediening en het veilig onderhoud van het/de bovenstaand(e) Wacker Neusonmodel(len). Lees voor uw eigen veiligheid en om het risico van letsel te verminderen alle instructies die in deze handleiding staan aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt en naleeft. De Wacker Neuson Corporation behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, technische wijzigingen aan te brengen die de prestaties of veiligheidsnormen van haar machines verbeteren. De informatie in deze handleiding is gebaseerd op machines die zijn vervaardigd tot op het moment van publicatie. Wacker Neuson Corporation behoudt zich het recht voor om elk willekeurig gedeelte van deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Goedkeuring van de fabrikant Deze handleiding bevat verschillene verwijzingen naar goedgekeurde onderdelen, hulpstukken en modificaties. De volgende definities zijn van toepassing: wc_tx001354nl.fm 3

4 Voorwoord Goedgekeurde onderdelen of hulpstukken zijn die onderdelen die worden vervaardigd of geleverd door Wacker Neuson. Goedgekeurde modificaties zijn veranderingen die door een erkend Wacker Neuson servicecentrum worden uitgevoerd volgens door Wacker Neuson gepubliceerde schriftelijke instructies. Niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken en modificaties zijn die onderdelen/veranderingen die niet aan de goedgekeurde criteria voldoen. Niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken of modificaties kunnen tot het volgende leiden: ernstig gevaar van letsel voor de operator en personen in het werkgebied; permanente machineschade, die niet door de garantie wordt gedekt. Neem onmiddellijk contact op met uw Wacker Neuson dealer als u vragen hebt over goedgekeurde of niet-goedgekeurde onderdelen, hulpstukken of modificaties. 4 wc_tx001354nl.fm

5 BS 50-2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Informatie inzake veiligheid Signaalwoorden gevonden in dit Gebruikershandleiding Machinebeschrijving en beoogd gebruik Veiligheid Richtlijnen voor bediening van de machine Veiligheidsinstructies voor het gebruik van verbrandingsmotoren Veiligheidsaspecten onderhoud Etiketten Plaats van labels Betekenis van de labels Hijsen en transport Hijsen en transport Bedrijf Klaarmaken voor het eerste gebruik Aanbevolen brandstof Positie van de operator Voordat u begint Starten Stoppen Procedure voor noodstops Onderhoud Onderhoudsschema Onderhoud luchtfilter De olie van het stampersysteem controleren en verversen Bevestiging voet wc_bo nl_005toc.fm 5

6 Inhoudsopgave BS Het stationaire toerental afstellen Opslag op lange termijn Storingen 36 7 Technische specificaties Stamper Geluidsmeting Trillingsmeting Afmetingen wc_bo nl_005toc.fm

7 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid 1 Informatie inzake veiligheid 1.1 Signaalwoorden gevonden in dit Gebruikershandleiding Deze handleiding bevat vermeldingen voorafgegaan door GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG, LET OP en N.B., die moeten worden opgevolgd om de kans op lichamelijk letsel, beschadiging van de machine of verkeerd onderhoud te beperken. Dit is het symbool dat een gevaar voor de veiligheid aanduidt. Het wordt gebruikt om u attent te maken op mogelijke gevaren voor lichamelijk letsel. Leef alle veiligheidsinstructies na die bij dit symbool staan. GEVAAR GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in dodelijk of ernstig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. WAARSCHUWING WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in dodelijk of ernstig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. VOORZICHTIG VOORZICHTIG duidt op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, zal resulteren in licht of matig letsel. Kom alle veiligheidswaarschuwingen na die op dit signaalwoord volgen om ernstig of fataal letsel te vermijden. LET OP: Als dit zonder veiligheidssymbool wordt gebruikt, duidt LET OP op een gevaarlijke situatie die, als deze niet vermeden wordt, tot materiële schade kan leiden. NB: Duidt op aanvullende informatie die van belang voor een procedure is. wc_si000407nl.fm 7

8 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i 1.2 Machinebeschrijving en beoogd gebruik Deze machine is een trilstamper. De Wacker Neuson-stamper bestaat uit een benzine- of dieselmotor, een koppeling, een benzinetank, een veerbelast stampersysteem, een stampervoet en een handgreep. De motor geeft vermogen door via het stampersysteem en de stampervoet. Hiermee wordt een percussiekracht voortgebracht waarmee de grond wordt verdicht. De bediener geleidt en regelt de machine vanachter de handgreep. Deze machine is bedoeld om samenhangende, gemengde en korrelige grondsoorten op nauwe plaatsen te verdichten. Deze machine is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het hierboven beschreven beoogde gebruik. De machine voor enig ander doel gebruiken kan de machine blijvend beschadigen of de operator of andere personen in het gebied ernstig letsel berokkenen. Door misbruik veroorzaakte machineschade wordt niet door de garantie gedekt. Een paar voorbeelden van onjuist gebruik: De machine gebruiken als ladder, ondersteuning of werkoppervlak De machine gebruiken voor het dragen of vervoeren van passagiers of apparatuur De machine gebruiken als hamer of voor sloopwerkzaamheden De machine bevestigen aan een andere machine De machine buiten de fabrieksspecificaties gebruiken De machine bedienen op een manier die in strijd is met alle waarschuwingen die op de machine zijn aangebracht en in de Gebruikershandleiding worden vermeld Deze machine werd ontworpen en gebouwd volgens de laatste wereldwijde veiligheidsnormen. Hij is zorgvuldig geconstrueerd om gevaren voor zover praktisch te elimineren en de veiligheid voor de operator te verhogen door middel van beveiligingsmiddelen en het aanbrengen van labels. Na het nemen van beschermingsmaatregelen kunnen er echter enige risico's blijven bestaan. Deze worden residuele risico's genoemd. Op deze machine kan dit blootstelling omvatten aan: Hitte, lawaai, uitlaatgassen en koolmonoxide uit de motor Brandgevaar door onjuist bijtanken Brandstof en daaruit vrijkomende dampen Persoonlijk letsel door onjuiste hef- of bedieningstechnieken 8 wc_si000407nl.fm

9 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Om uzelf en anderen te beschermen moet u ervoor zorgen dat u de in deze handleiding geboden veiligheidsinformatie grondig leest en begrijpt, voordat u de machine gaat gebruiken. 1.3 Veiligheid Richtlijnen voor bediening van de machine Kwalificaties van de operator Alleen getraind personeel mag de machine starten, gebruiken en afsluiten. Zij moeten tevens aan de volgende kwalificaties voldoen: instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van de machine; vertrouwd zijn met de vereiste veiligheidsapparaten Tot de machine mag geen toegang worden verleend aan, en hij mag niet worden bediend door: kinderen; personen die alcohol of drugs hebben gebruikt Bestuurders-training Alvorens deze machine te gebruiken: Lees en begrijp alle bedieningsinstructies in de met deze machine meegeleverde handleidingen. Maak uzelf vertrouwd met de plaats en het juiste gebruik van alle bedieningen en veiligheidsvoorzieningen. Neem zo nodig contact op met Wacker Neuson Corporation voor aanvullende training. Houd u aan het volgende bij het gebruik van deze machine: Laat onvoldoende getrainde mensen deze machine niet gebruiken. Personen die deze machine bedienen, moeten vertrouwd zijn met de mogelijke gevaren en risico s die eraan zijn verbonden. Persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) Draag de volgende persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) tijdens het gebruik van deze machine: strakzittende werkkleding die bewegingen niet hindert; veiligheidsbril met zijbescherming; gehoorbescherming; werkschoenen of -laarzen met veiligheidsneuzen De machine NOOIT gebruiken voor toepassingen waarvoor deze niet is bedoeld. wc_si000407nl.fm 9

10 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i Laat NOOIT iemand zonder geschikte training deze apparatuur bedienen. Iedereen die deze apparatuur bedient, moet vertrouwd zijn met de risico s en gevaren die eraan verbonden zijn NOOIT de warme knaldemper, het motorblok of koelribben aanraken. Dit zal brandwonden veroorzaken Gebruik de machine niet met niet toegestane hulpstukken of accessoires Een draaiende machine NOOIT onbeheerd achterlaten De functie van de bedieningselementen NOOIT wijzigen of uitschakelen NOOIT de choke gebruiken om de machine uit te zetten De machine NOOIT gebruiken op plaatsen waar gevaar is voor ontploffing Er ALTIJD voor zorgen dat diegene die de machine bedient bekend is met de correcte veiligheidsprocedures en bedieningswijze voordat hij/ zij de machine gebruikt Er ALTIJD voor zorgen dat alle andere personen zich op veilige afstand van de machine bevinden. De machine stoppen als personen op het werkterrein van de machine komen Vergewis u er ALTIJD van dat de gebruiker vertrouwd is met de juiste veiligheidsvoorzieningen en bedieningstechnieken vooraleer hij/zij de machine gebruikt ALTIJD doordacht en voorzichtig te werk gaan met de machine Er ALTIJD voor zorgen dat de machine niet kan omvallen, wegrollen, wegglijden of vallen wanneer deze niet wordt gebruikt De motor ALTIJD uitzetten als de stamper niet wordt gebruikt U dient ALTIJD de bougie te verwijderen of los te koppelen voordat u onderhoud verricht aan de stamper om te voorkomen dat deze per ongeluk start De stamper ALTIJD zodanig sturen dat de gebruiker niet tussen de stamper en vaste voorwerpen komt te zitten. Voorzichtigheid is vooral geboden als op ongelijke grond wordt gewerkt of bij het verdichten van grof materiaal. Ervoor zorgen dat u stevig staat als u de machine onder dergelijke omstandigheden gebruikt De stamper ALTIJD bedienen op een wijze die alle risico van omkantelen of vallen uitsluit wanneer in de buurt van randen of onderbrekingen in het terrein, putten, hellingen, greppels en platforms wordt gewerkt De machine ALTIJD op de juiste wijze opslaan wanneer u deze niet gebruikt. De machine dient op een schone, droge plaats en buiten het bereik van kinderen te worden opgeslagen. 10 wc_si000407nl.fm

11 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Sluit de brandstofklep op motoren die daarmee zijn uitgerust ALTIJD af wanneer deze niet gebruikt wordt ALTIJD machine bedienen met alle veiligheidsvoorzieningen en beschermingen op hun plaats en bedrijfsklaar. Veiligheidsvoorzieningen NIET wijzigen of uitschakelen. Machine NIET bedienen indien enige veiligheidsvoorziening of bescherming ontbreekt of niet bedrijfsklaar is Verplaats de machine niet als deze aan staat Kantel de machine niet om hem schoon te maken of voor welke andere reden dan ook. wc_si000407nl.fm 11

12 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i 1.4 Veiligheidsinstructies voor het gebruik van verbrandingsmotoren WAARSCHUWING Voor verbrandingsmotoren gelden speciale risico's tijdens gebruik en bij het vullen van de brandstoftank. Het niet naleven van waarschuwings- en veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot ernstig of fataal letsel. Lees de waarschuwingsinstructies in de handleiding van de motor en de onderstaande veiligheidsrichtlijnen en volg ze op. GEVAAR Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een levensgevaarlijk vergif. Blootstelling aan koolmonoxide kan in enkele minuten al fataal zijn. Bedien de machine NOOIT binnen een afgesloten gebied, zoals een tunnel bijvoorbeeld, behalve als er voldoende ventilatie aanwezig is door middel van onderdelen zoals uitlaatventilatoren of -slangen. Veilige bediening Bij draaiende motor: Houd het gebied rondom de uitlaatpijp vrij van brandbare materialen. Controleer de brandstofleidingen en de brandstoftank op lekken en scheuren alvorens de motor te starten. Laat de machine niet draaien als er brandstoflekken zijn of als de brandstofleidingen los zitten. Bij draaiende motor: Niet roken bij het bedienen van de machine. Laat de motor niet draaien in de buurt van vonken of open vuur. Raak nooit de motor of de uitlaat aan terwijl de motor draait of onmiddellijk nadat deze is uitgeschakeld. Gebruik de machine niet als de brandstoftankdop los is of ontbreekt. Zet de motor niet aan als er brandstof gelekt is of als het naar brandstof ruikt. Verplaats de machine weg van de vlek en droog de machine af voor het starten. Veilig bijvullen van brandstof Bij het bijvullen van de motor: Ruim alle gemorste brandstof onmiddellijk op. Vul brandstoftank in een goed geventileerde ruimte. Zet na het vullen de dop terug op de brandstoftank. 12 wc_si000407nl.fm

13 BS 50-2, BS 50-2i Informatie inzake veiligheid Niet roken. Vul nooit de brandstoftank van een hete of draaiende machine. Laat de motor niet draaien in de buurt van vonken of open vuur. Vul nooit de brandstoftank als deze zich in een vrachtwagen bevindt die voorzien is van een kunststof chassis bekleding. Statische electriciteit kan de brandstof of de brandstofdampen in brand zetten. 1.5 Veiligheidsaspecten onderhoud WAARSCHUWING Een slecht onderhouden machine kan een bron van gevaar vormen! Voor het veilige en juiste gebruik van de machine op lange termijn zijn periodiek onderhoud en reparatie vereist. Persoonlijke beschermende uitrusting (PPE) Draag de volgende persoonlijke beschermende uitrusting wanneer u de machine repareert of onderhoudt: strakzittende werkkleding die bewegingen niet hindert; veiligheidsbril met zijbescherming; gehoorbescherming; werkschoenen of -laarzen met veiligheidsneuzen. Doe ook het volgende, voordat de machine wordt gebruikt: lang haar naar achteren samenbinden; alle sieraden verwijderen (inclusief ringen). Onderhouds-opleiding Voordat onderhoud aan de machine wordt verricht: Lees en begrijp de in alle handleidingen opgenomen en bij de machine geleverde instructies. Maak uzelf vertrouwd met de locatie en het juiste gebruik van alle bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen. Uitsluitend daartoe opgeleid personeel mag problemen oplossen of reparerendie zich aan de machine voordoen. Indien noodzakelijk neemt u contact op met Wacker Neuson Corporation voorextra opleiding. Bij het verrichten van onderhoud aan deze machine: Niet toestaan dat niet goed opgeleide werknemers onderhoud aan de machine uitvoert; verzekeren dat de werknemers die onderhoud aan de de machine verrichten vertrouwd zijn met de mogelijke risico s en gevaren die eraan verbonden zijn. wc_si000407nl.fm 13

14 Informatie inzake veiligheid BS 50-2, BS 50-2i Probeer NIET om de machine te reinigen of te herstellen terwijl hij aan staat. Draaiende onderdelen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken De machine NIET zonder luchtfilter gebruiken Het papierelement van het luchtfilter, het voorfilter of het luchtfilterdeksel NIET verwijderen terwijl de stamper in bedrijf is De toerenregelaar van de motor NIET anders afstellen. De motor mag niet op andere snelheden draaien dan de snelheden die in het hoofdstuk Technische specificaties worden opgegeven Torn een verzopen benzinemotor waarvan de bougie verwijderd is niet. Brandstof die in de cilinder opgesloten zit, zal uit de bougieopening spuiten Test, als de motor verzopen is of de geur van benzine aanwezig is, NIET op vonken bij benzine motoren. Een verdwaalde vonk kan dampen doen ontbranden Gebruik GEEN benzine of andere types brandstoffen of brandbare oplossingen om onderdelen te reinigen, vooral niet in gesloten ruimtes. Dampen van brandstoffen en oplossingen kunnen ontplofbaar worden Na reparatie of onderhoud de veiligheidsvoorzieningen en beschermkappen ALTIJD terugplaatsen Houd de plaats rond de uitlaat ALTIJD vrij van vuil zoals bladeren, papier, karton enz. Een hete uitlaat zou deze kunnen doen ontbranden Voor periodiek onderhoud ALTIJD de voorschriften in de handleiding volgen Vuil ALTIJD verwijderen van koelribben van het motorblok Wanneer onderdelen voor deze machine vervangen moeten worden, gebruik alleen Wacker Neuson onderdelen of onderdelen die identiek zijn aan het origineel volgens alle beschrijvingen, zoals fysieke afmetingen, type, sterkte en materiaal Verwijder de bougie van machines die van benzinemotoren voorzien zijn ALTIJD vóór een onderhoudsbeurt om per ongeluk opstarten te vermijden Houd de machine ALTIJD schoon en de labels goed leesbaar. Vervang alle ontbrekende of slecht leesbare labels. Labels verschaffen belangrijke bedieningsinstructies en waarschuwen tegen gevaren en risico s Volg ALTIJD de aanwijzingen op bij het loskoppelen van brandstofleidingen. Indien dit niet gebeurt kan dit tot gevolg hebben dat brandstof uit het brandstofsysteem spuit. 14 wc_si000407nl.fm

15 BS 50-2, BS 50-2i Opmerkingen: Informatie inzake veiligheid wc_si000407nl.fm 15

16 Etiketten BS Etiketten 2.1 Plaats van labels 16 wc_si000408nl.fm

17 BS Betekenis van de labels Etiketten A De machine starten: 1. Zet de gashendel op de NEUTRAAL stand. 2. Druk de ontluchtingsbal 10 keer in. 3. Sluit de choke. 4. Trek aan de startkabel totdat de motor start. 5. Zet de gashendel op de SNEL stand. De machine stoppen: 1. Zet de gashendel op de LANGZAAM stand. Waarschuwing! Draag altijd gehoorbescherming als u deze machine gebruikt om het risico van gehoorverlies te verminderen. Lees de Gebruikershandleiding. Gevaar! Verstikkingsgevaar. Motoren geven koolmonoxide af. De machine mag niet binnenshuis of in een besloten ruimte draaien tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd, zoals bijvoorbeeld door middel van uitlaatventilators of -slangen. Vonken, vlammen of brandende voorwerpen in de buurt van de machine vermijden. Stop de motor alvorens brandstof bij te vullen. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. wc_si000408nl.fm 17

18 Etiketten BS 50-2 D Waarschuwing! De veren zijn gecomprimeerd. Verwijder het deksel langzaam om te voorkomen dat de veren wegspringen. Zie de Reparatiehandleiding voor de juiste demontage-instructies. E Verplaats de hendel naar voren om de machine te stoppen. Verplaats de hendel naar achteren om de machine te laten werken. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie F Voor optimale bediening, arbeidsrendement en minimale hand/arm-vibratie, houdt u de handgreep zoals getoond vast. Lees de Gebruikershandleiding. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. 18 wc_si000408nl.fm

19 BS 50-2 Etiketten G Gegarandeerd geluidskrachtniveau in db(a). H Het luchtinlaatsysteem is voorzien van een filterindicator. Vervang het filterelement wanneer de indicator in of vlak bij de rode lijn staat. I Een naamplaatje met het modelnummer, artikelnummer, revisie- en serienummer is aan elk apparaat bevestigd. Maak een aantekening van de informatie op dit plaatje zodat u dit bij de hand hebt als het naamplaatje verloren raakt of beschadigd wordt. Als u onderdelen bestelt of onderhoudsinformatie vraagt, wordt u altijd gevraagd om het model, artikelnummer, revisienummer en serienummer van het apparaat op te geven. L Deze motor is gecertificeerd voor gebruik met normale loodvrije benzine gemengd met tweetaktolie in een verhouding van 50:1-100:1. Lees de Gebruikershandleiding. wc_si000408nl.fm 19

20 Etiketten BS 50-2 M De motor van deze stamper gebruikt een twee-takt-benzine/oliemengsel (mengsmering) (50:1). Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC-W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. N Schildpad = vrijloop-/lage motorsnelheid Konijn = volledige/hoge motorsnelheid Dit ingegoten label bevat belangrijke veiligheidsen bedieningsinformatie. Als de tekst onleesbaar wordt, moet het deksel worden vervangen. Zie het Onderdelenboek voor bestelinformatie. O 1. Zet de gashendel op de NEUTRAAL stand. 2. Sluit de choke. -- Deze machine wordt mogelijk beschermd door een of meer van de volgende octrooien. 20 wc_si000408nl.fm

21 BS Hijsen en transport 3.1 Hijsen en transport Hijsen en transport Zie afbeelding: wc_gr Motor altijd afzetten wanneer u de machine vervoert Ervoor zorgen dat de takel voldoende is om het gewicht van de machine te dragen (zie identificatieplaatje op de machine voor het gewicht) Centraal hijsoog (a) gebruiken om de machine op te tillen. Controleer de hefkabel voor de kraan altijd op slijtage, schade of vernielingen. Bescherm de kabel tegen scherpe randen. Gebruik deze niet als er ergens tekenen zijn van doorgesneden draden, overmatige slijtage of andere defecten aanwezig zijn. Vervang een beschadigde kabel onmiddellijk om letsel of de dood te voorkomen De machine op het voertuig vastbinden om te vermijden dat deze omvalt, wegrolt of eraf valt. De machine plat leggen en op het voertuig vastbinden op punten (a) en (b). AANDACHT: Benzinetank aftappen om te voorkomen dat benzine uit dop (c) lekt. WAARSCHUWING wc_tx001362nl.fm 21

22 Bedrijf BS Bedrijf 4.1 Klaarmaken voor het eerste gebruik Klaarmaken voor het eerste gebruik Om uw machine klaar te maken voor het eerste gebruik: Zorg ervoor dat alle losse verpakkingsmaterialen van de machine zijn verwijderd Controleer de machine en de onderdelen ervan op schade. Indien er zichtbare schade aanwezig is, mag de machine niet worden gebruikt! Neem onmiddellijk contact op met uw Wacker Neuson dealer voor hulp Doe een inventaris van alle bij de machine behorende items en verifieer dat alle losse onderdelen en bevestigingsmiddelen aanwezig zijn Maak alle samenstellende onderdelen vast die nog niet bevestigd zijn Voeg zoals benodigd vloeistoffen toe, inclusief brandstof, motorolie en accuzuur Plaats de machine op de werklocatie. 4.2 Aanbevolen brandstof De motor van deze stamper gebruikt een twee-takt-benzine/ oliemengsel (mengsmering). Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC-W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Meng gewone loodvrije benzine en een tweetakt-/buitenboordmotorolie in een aparte container voordat u de tank vult. Mengsmering 50:1 Mengsmering 100:1 Benzine Olie Benzine Olie 5 liters 100 ml 5 liters 50 ml 10 liters 200 ml 10 liters 100 ml 15 liters 300 ml 15 liters 150 ml 22 wc_tx000922nl.fm

23 BS Positie van de operator Bedrijf Voor een optimale controle, prestaties en minimale hand-/armvibratie volgt u de onderstaande richtlijnen bij het gebruik van de machine. Pak de handgreep zoals geïllustreerd met beide handen vast. Hand-/armvibratie (HAV) is geoptimaliseerd voor de geïllustreerde handpositie. De gerapporteerde HAV-niveaus zijn gemeten op positie A in overeenstemming met EN 1033 en ISO Laat de stamper op vol vermogen draaien. Loop achter de stamper. Gebruik de handgreep om de stamper in de juiste richting te leiden. Laat de stamper zichzelf voortbewegen. Probeer niet tegen de stamper in te gaan. Als u de stamper tijdens het gebruik moet optillen, zet u de gashendel op LANGZAAM. Zet de stamper vervolgens in de gewenste positie en zet uw werk voort met de gashendel op SNEL. Voor de beste verdichting en optimale voetslijtage, moet de voet de grond vlak raken (b), niet op de voor- of acherzijde ervan. Als de stamper tijdens het gebruik op de zijkant valt, plaatst u de stamper in de aangegeven positie (c) en zet u de motor uit. wc_tx000922nl.fm 23

24 Bedrijf BS Voordat u begint 4.5 Starten De veiligheidsvoorschriften vooraan in deze handleiding doorlezen Tank vullen met het juiste mengsel Stamper op los zand of gravel plaatsen. De stamper NOOIT starten op een harde ondergrond, zoals asfalt of beton. Zie afbeelding: wc_gr Zet de gashendel op de neutraalstand (c2). Dit schakelt de brandstoftoevoer automatisch in Sluit de choke (b1) Pomp de ontluchtingsbal (e) 6 tot 10 keer of totdat u brandstof in de bal ziet verschijnen. N.B.: De motor verzuipt niet door de ontluchtingsbal vaker dan 10 keer te pompen. De ontluchtingsbal verwijdert de lucht uit het brandstofsysteem. Hij pompt geen brandstof in de carburateur Trek aan de startkabel. Herhaal dit totdat de motor start. Meerdere keren aan de startkabel trekken (gewoonlijk minder dan 5 keer) kan noodzakelijk zijn om een motor te starten: die nog niet gedraaid heeft die lange tijd (een week of langer) niet gebruikt is waarvan de brandstoftank volledig leeg raakte onder koude weersomstandigheden Open de gashendel tot de volle stand (c3). De choke gaat automatisch open. 24 wc_tx000922nl.fm

25 BS 50-2 Bedrijf 4.6 Stoppen Zie afbeelding: wc_gr De gashendel in de stationaire stand (c2) zetten De motor uitzetten door de gashendel via de arreteerstand naar de uitstand (c1) te brengen. De motor komt tot stilstand en de brandstofklep zal sluiten. 4.7 Procedure voor noodstops Procedure In geval van een defect/storing of als er een ongeluk plaatsvindt terwijl de machine in gebruik is, moet de onderstaande procedure worden gevolgd: Verlaag de motorsnelheid naar stationair Zet de motor af Sluit de brandstofklep Neem contact op met het verhuurbedrijf of de eigenaar van de machine voor nadere instructies. wc_tx000922nl.fm 25

26 Onderhoud BS Onderhoud 5.1 Onderhoudsschema In de volgende tabel worden de fundamentele onderhoudstaken voor de machine vermeld. Taken met een vinkje kunnen door de gebruiker worden uitgevoerd. Taken met een vierkantje vereisen een speciale training en gespecialiseerd gereedschap. Dagelijks vóór het starten Na eerste 5 uren Om de week of 25 uren Om de maand of 100 uren Om de 3 maanden of 300 uren Om het jaar Brandstofpeil controleren. Controleer luchtfilterindicator. Zo nodig vervangen. Controleer oliepeil van stampersysteem in peilglas. Controleer de brandstofleidingen en aansluitingen op scheuren of lekken. Zo nodig vervangen. Bevestiging van stampervoet vastdraaien. Motorcilinderschroeven controleren. Externe sluitingen controleren. Motorkoelribben schoonmaken. Opening tussen bougieelektroden schoonmaken en controleren. Bougie vervangen. Stootblokstarter schoonmaken. Olie in stampersysteem vervangen.* Motorknalpot en uitlaatpoort schoonmaken. * Olie in stampersysteem vervangen na eerste 50 bedrijfsuren. Nota: Indien het motorvermogen zwak is, dient u luchtfilterelementen te controleren, schoon te maken en te vervangen zoals nodig. 26 wc_tx000927nl.fm

27 BS 50-2 Onderhoud Dagelijks vóór het starten Na eerste 5 uren Om de week of 25 uren Om de maand of 100 uren Om de 3 maanden of 300 uren Om het jaar Controleer de hefkabel van de kraan op slijtage, schade of vernielingen. Inspecteer brandstoffilter. * Olie in stampersysteem vervangen na eerste 50 bedrijfsuren. Nota: Indien het motorvermogen zwak is, dient u luchtfilterelementen te controleren, schoon te maken en te vervangen zoals nodig. wc_tx000927nl.fm 27

28 Onderhoud BS Onderhoud luchtfilter Zie afbeelding: wc_gr WAARSCHUWING NOOIT benzine of andere soorten oplosmiddelen met een laag vlampunt gebruiken om het luchtfilter te reinigen. Dit zou tot brand of explosie kunnen leiden. AANDACHT: Motor NOOIT zonder hoofdfilterelement (b) laten draaien. Dit zal ernstige motorschade tot gevolg hebben. Filterindicator Het luchtinlaatsysteem is voorzien van een filterindicator (h) die aanduidt wanneer een filter met vervangen worden. Vervang het hoofdfilterelement (b) wanneer de gele voeler van de indicator in of vlak bij de rode lijn staat. Druk op de gele rubber toets en houd deze ingedrukt, boven op de indicator om deze te resetten na vervanging van het hoofdfilterelement. Volg de volgende werkwijze bij het schoonmaken van de onderdelen: Verwijder luchtfilterdeksel (a). Verwijder hoofdfilterelement (b) en bijkomende voorfilter (c) en controleer ze op gaten of scheurtjes. Vervangen indien beschadigd Hoofdfilterelement (b): Vervang hoofdfilterelement indien het zwaar vervuild blijkt te zijn en/of wanneer gele voeler van indicator in of vlakbij de rode lijn komt Voorfilter (c): Reinigen met perslucht onder lage druk. Wanneer het voorfilter zeer vuil is, in een oplossing van zacht wasmiddel en warm water wassen. Grondig in schoon water spoelen. Goed laten drogen alvorens het voorfilter weer aan te brengen. Nota: Geen olie op voorfilter aanbrengen Het filterhuis (d) met een schone doek schoonvegen. Geen perslucht gebruiken. AANDACHT: Tijdens het reinigen geen vuil in de motorinlaatpoort (k) laten komen - dit zal motorschade tot gevolg hebben Controleer dat de vuilejectoropening van het voorfilter (i) vrij is. 28 wc_tx000927nl.fm

29 BS 50-2 Onderhoud a b c i d k h wc_gr wc_tx000927nl.fm 29

30 Onderhoud BS De olie van het stampersysteem controleren en verversen Achtergrond Door de werking van de stamper wordt smeerolie door het hele stampersysteem verspreid. Wanneer de stamper in werking is, wordt olie vanaf de onderkant van de stamper door de boorgaten in de zuiger naar het carter gevoerd. De olie in het stampersysteem moet op het juiste peil worden gehouden zodat het stampersysteem efficiënt werkt. Het oliepeil controleren Voer de volgende procedure uit om het oliepeil in het stampersysteem te controleren. NB: Zet de stamper, indien deze horizontaal werd vervoerd of recent in gebruik is geweest, rechtop en laat hem 15 minuten rechtop staan alvorens het oliepeil te controleren. Hierdoor kan de olie tot rust komen en is de aflezing betrouwbaarder Kantel de stamper, zodat deze loodrecht ten opzichte van de vloer is Controleer de olie door het peilglas (a). Het oliepeil is in orde wanneer het tot halverwege of driekwart van het peilglas reikt. Vul zo nodig olie bij. Olie bijvullen Voer de volgende procedure uit om het stampersysteem met olie bij te vullen. LET OP:Vul het stampersysteem niet met teveel olie. Een te hoog oliepeil kan in het stampersysteem een hydraulische blokkering veroorzaken. Dit kan weer leiden tot een onregelmatige werking en het kan schade veroorzaken aan de koppeling van de motor, het stampersysteem en de voet Kantel de stamper naar voren om bij het peilglas te kunnen. Zet de stamper in deze stand vast. 30 wc_tx000927nl.fm

31 BS 50-2 Onderhoud Verwijder het peilglas. Reinig de schroefdraad van het peilglas en wikkel daarna teflontape rond de schroefdraad Vul de machine door de opening van het peilglas in de behuizing bij met olie Zet de machine rechtop om het oliepeil te controleren. Vul voldoende olie bij zodat, wanneer de machine rechtop staat, de olie tot halverwege of driekwart van het peilglas reikt. Breng op dat punt het peilglas aan. Draai het peilglas aan met een koppel van 9 Nm. Olie verversen Voer de volgende procedure uit om de olie in het stampersysteem te verversen. NB: Voer gebruikte olie af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften Verwijder de aftapplug (b). (Bij BS 50-machines het peilglas (a) verwijderen.) Kantel de stamper naar achteren totdat deze op de hendel rust en laat de olie in een geschikte opvangbak lopen. NB: Het kan 10 minuten duren voordat alle olie is weggelopen Breng de aftapplug weer aan. Draai deze aan met een koppel van 54 Nm Vul met olie zoals hierboven omschreven. wc_tx000927nl.fm 31

32 Onderhoud BS Bevestiging voet Zie afbeelding: wc_gr Bij nieuwe machines of nadat u de voet hebt vervangen, de bevestigingsbouten en moeren (a) controleren en vastdraaien na de eerste 5 bedrijfsuren. Daarna iedere week inspecteren. Aangegeven aantrekkoppel aanhouden. Gietijzeren stampervoet Kunststof stampervoet T1 T1 T3 T5 T5 T3 wc_gr Koppel Nm Ft.lbs. T T T wc_tx000927nl.fm

33 BS Het stationaire toerental afstellen Onderhoud Zie afbeelding: wc_gr Raadpleeg Technische gegevens voor het juiste stationaire en bedrijfstoerental. Om zo nauwkeurig mogelijk te werk te gaan gebruikt u bij het afstellen van het stationaire toerental een tachometer Verwijder de afscherming (c) Start de motor en laat hem tot de normale bedrijfstemperatuur opwarmen Stel het stationaire toerental van de motor in wanneer deze stationair draait en de choke (a) geheel geopend is. Draai de schroef voor het stationaire toerental (b) naar binnen of naar buiten om het juiste stationaire toerental te bereiken. LET OP: draai de stelschroef NIET te strak naar binnen, anders beschadigt u de mogelijk de carburateur Breng de afscherming weer aan. 5.6 Opslag op lange termijn Inleiding Langdurige opslag van apparatuur vereist preventief onderhoud. Het uitvoeren van deze stappen helpt de machine-onderdelen te beschermen en te verzekeren dat de machine klaar is voor toekomstig gebruik. Al deze stappen zijn niet noodzakelijkerwijs op deze machine van toepassing, maar de basisprocedures zijn desondanks dezelfde. Wanneer Maak uw machine klaar voor langdurige opslag wanneer hij gedurende 30 dagen of langer niet gebruikt gaat worden. Klaarmaken voor opslag wc_tx000927nl.fm 33

34 Onderhoud BS 50-2 Volg de onderstaande procedures om uw machine klaar te maken voor opslag. Voltooi alle benodigde reparaties. Ververs of vervang waar nodig de olie (motor, bekrachtiging, hydraulische kast en versnellingsbak) volgens de in de Geplande onderhoudstabel gespecificeerde tijdsintervallen. Smeer alle fittingen en pak de lagers opnieuw samen, indien van toepassing. Inspecteer de motorkoelvloeistof. Vervang de koelvloeistof als het er troebel uitziet, meer dan zes maanden oud is of niet aan de gemiddelde laagste temperatuur in uw gebied voldoet. Als uw machine met een motor met brandstofklep is uitgerust, moet de motor worden gestart, de brandstofklep worden gesloten en moet u de motor laten draaien totdat hij stopt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de motor voor instructies over het klaarmaken van de motor voor opslag. De brandstof stabiliseren Nadat de hierboven vermelde procedures voltooid zijn, moet de brandstoftank volledig worden gevuld en een stabilisatiemiddel van de hoogste kwaliteit aan de brandstof worden toegevoegd. Kies een stabilisatiemiddel dat reinigingsmiddelen en -additieven bevat die zijn bedoeld om de cilinderwanden te coaten/ beschermen. Zorg ervoor dat het stabilisatiemiddel dat u gebruikt compatibel is met de brandstof in uw gebied en met het brandstoftype, de kwaliteit en het temperatuurbereik. Geen extra alcohol toevoegen aan brandstoffen die al alcohol bevatten (bijvoorbeeld E10). Voor dieselmotoren moet een stabilisatiemiddel met een biocide (verdelgingsmiddel) worden gebruikt om de groei van bacteriën en fungi te beperken of te voorkomen. Voeg de juiste hoeveelheid stabilisatiemiddel toe volgens de aanbevelingen van de fabrikant. De machine opslaan Voer de volgende resterende stappen uit voor het opslaan van uw machine. Was de machine en laat hem drogen. Zet de machine op een schone, droge en veilige opslagplaats. Blokkeer de wielen of gebruik wiggen om beweging van de machine te voorkomen. 34 wc_tx000927nl.fm

35 BS 50-2 Onderhoud Gebruik zoals benodigd wat touch-up verf om onbeschermd metaal tegen roest te beschermen. Als de machine een accu heeft, moet die worden verwijderd of ontkoppeld. LET OP:De accu laten bevriezen of volledig laten ontladen zal waarschijnlijk blijvende schade veroorzaken. Terwijl de machine niet wordt gebruikt moet de accu periodiek worden opgeladen. In koude klimaten moet de accu binnenshuis of op een warme locatie worden opgeslagen en geladen. Dek de machine af. De banden en andere onbeschermde uit rubber vervaardigde onderdelen moeten tegen het weer worden beschermd. Ze moeten worden afgedekt of er moet een voorhanden zijnd beschermingsmiddel worden gebruikt. wc_tx000927nl.fm 35

36 Storingen BS Storingen Probleem Oorzaak / Oplossing Motor start niet of slaat af. Geen benzine in de tank. Controleer het oliepeil van de motor. Bougie is vuil. Benzinekraan staat dicht. De motorschakelaar staat in de OFF -stand. Motor accelereert niet, start moeilijk, of loopt onregelmatig. Bougie is vuil. Krukaskeerringen lekken. Luchtfilter kan verstopt zijn. Controleer het oliepeil van de motor. Motor loopt warm. Koelribben en ventilatorbladen reinigen. Motor draait; stamper functioneert niet. Koppeling op schade inspecteren. Vervangen indien nodig. Gebroken drijfstang of krukasmechanisme. Motor heeft weinig vermogen. Compressieverlies. Motor draait; stamper functioneert onregelmatig. Olie/vet op koppeling. Gebroken/versleten veren. Vuilophoping op stampvoet. Gebroken onderdelen in stampermechanisme of krukas. Vollast toerental van motor is te hoog. 36 wc_tx001363nl.fm

37 BS Technische specificaties Technische specificaties 7.1 Stamper Motorvermogenclassificaties Nettovermogen volgens 80/1269/EEC and ISO Het feitelijke vermogensrendement kan vanwege de specifieke gebruikscondities variëren. Artikelnummer: BS 50-2 Stamper Type motor type WM80 Bedrijfssnelheid Toerental - stationair Aangrijppunt koppeling toeren/ minuut toeren/ minuut toeren/ minuut 4400 ± ± ± 100 Max. vermogen op nominale snelheid kw/hp toeren/minuut Bougie afstand Champion RL95YC Elektrodenafstand mm 0,5 Compressie cilinderkop koud bar/cm 3 8,0 9,7 Luchtfilter Driefasig met cyclonaal voorfilter Smering olietype Standaard tweetakt olie in een verhouding van 50:1 gebruiken. Tweetakt olie van Wacker Neuson of olie die aan de specificatie NMMA TC- W3 voldoet, kan in een verhouding van 50:1 tot 100:1 worden gebruikt. Inhoud brandstoftank liter 3,0 Verbruik liter/hr 1,0 Bedrijfstijd hr 2,9 Stampermechanisme Smering olietype SAE 10W30 De capaciteit van het stampersysteem ml 710 wc_td000287nl.fm 37

38 Technische specificaties BS Geluidsmeting 7.3 Trillingsmeting Producten zijn getest op geluidsdrukniveau in overeenstemming met EN ISO Geluidvermogenniveau is getest in overeenstemming met Europese richtlijn 2000/14/EC - Geluidsemissie in de omgeving door installatie voor gebruik buiten. geluidslast op de locatie van de gebruiker (L pa ) = 92 db(a). gegarandeerd geluidskrachtniveau (L WA ) = 108 db(a). Producten zijn getest op hand/armvibratie (HAV)-niveau in overeenstemming met ISO 5349, EN1033 en EN500-4, waar van toepassing. HAV 9,8 m/s 2 = , , , HAV 5,4 m/s 2 = , , , , HAV onbetrouwbaarheden Handmatig overgebrachte trilling was gemeten via ISO Deze meting bevat een onbetrouwbaarheid van 1,5 m/sec wc_td000287nl.fm

39 BS Afmetingen Technische specificaties mm (in.) wc_gr Machine Artikelnummer A mm (in.) B mm (in.) BS (9.84) 280 (11.03) 250 (9.84) 280 (11.03) 165 (6.50) 190 (7.50) 250 (9.84) 280 (11.03) 280 (11.03) 337 (13.25) 337 (13.25) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) 344 (13.55) 337 (13.25) wc_td000287nl.fm 39

40

41 EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WACKER NEUSON CORPORATION, N92W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA ERKENDE VERTEGENWOORDIGER IN DE EUROPESE UNIE Axel Häret WACKER NEUSON SE Preußenstraße München verklaart hierbij dat onderstaand gespecificeerde bouwmachine: 1. Soort: Stamper 2. Machinefunctie: Deze machine is bedoeld om samenhangende, gemengde en korrelige grondsoorten op nauwe plaatsen te verdichten. 3. Type / Model: Stamper BS 50-2, BS 50-2i 4. Artikelnummer apparatuur: , , , , , , , , , Netto geïnstalleerd vermogen: 1,7 kw is getest volgens richtlijn 2000/14/EG: Conformiteitsbeoordelingsprocedure / Procédé pour l épreuve de conformité Naam en adres van de ingelichte instantie / Organisme agrée Gemeten geluidskrachtniveau / Niveau de puissance acoustique fixé Gegarandeerd geluidskrachtniveau / Niveau de puissance acoustique garanti AANHANGSEL VIII ANNEXE VIII Lloyds Register Quality Assurance Limited (Notified Body No 0088) 71 Fenchurch Street London EC3M 4BS United Kingdom 106 db(a) 108dB(A) 6. Deze machineonderdelen voldoen aan de relevante bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn ook vervaardigd conform de volgende normen: 2000/14/EC 2004/26/EC 2004/108/EC EN EN CE-BS50-2-2i_nl.fm Datum William Lahner Vice President of Engineering Paul Sina Manager, Product Engineering WACKER NEUSON CORPORATION Deze EG-conformiteitsverklaring is een vertaling van het oorspronkelijke certificaat. Het oorspronkelijke certificaat is in het Amerikaans Engels geschreven.

42 Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 D München Tel.: +49-(0) Fax: (0) Wacker Neuson Corporation N92W15000 Anthony Ave. Menomonee Falls, WI Tel. : (262) Fax: (262) Tel. : (800) Wacker Neuson Limited - Room & , 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) , Fax: (852)

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing MZ25 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard GB D DK E F GR I N NL P S SF Operating & Maintenance Instructions Betriebsanleitung & Wartungsvorschriften Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Instrucciones de Mantenimiento & Operación Instructions

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding 25/45 bedienings- en onderhoudshandleiding Dealerstempel Framenummer Kleur Aankoopdatum: Kenteken: Ondergetekende verklaart dat de brom- of snorfiets in goede staat is ontvangen en dat hij/zij dit instructieboekje

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen

HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen HANDLEIDING WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen Horizontaal gedeelde eentraps centrifugaalpompen met slakkenhuis en dubbelstroom PCN=71569077 08-13 (N) (bevat C953KH004). Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type :

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Originele Gebruikershandleiding POMPEN Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604 Welkom aan boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw Mercury-product met optimale efficiëntie werkt, voor maximale prestaties en energiebesparing. De bijgevoegde

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie