* * omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*15.024374. 15.024374*15.024374omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr. 211327"

Transcriptie

1 * * omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden hebben op 13 februari 2014 van Vastwas B.V., Bijsterhuizen 1101, 6546 AR te Nijmegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het aanvragen van een geheel nieuwe vergunning (revisievergunning) in verband met het wijzigen van een tankstation en autobedrijf met de inrichtingsnaam Texaco Xpress Volkelseweg Uden. De inrichting ligt aan Volkelseweg 28, 5405 NA te Uden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Besluit Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de activiteit het veranderen van een inrichting, Wabo artikel 2.1, lid1 onder e, sub 2 (revisie). Bij deze vergunning horen voorschriften. Procedure De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht. Bijgevoegde documenten De volgende documenten maken onderdeel uit van het ontwerpbesluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd: Beoordeling verandering luchtkwaliteit, , d.d. 11 juni 2014, opgesteld door ContrAll, ontvangstdatum 10 juli 2014; Plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, laatste gewijzigd 11 juni 2014, ontvangstdatum 10 juli 2014; Akoestisch rapport, Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inricht a/d Volkselseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober 2014; Aangepast aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2014 met kenmerk en referentiecode ; Pagina Aanvrager bedrijf van aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 10 juli 2014 met kenmerk en referentiecode CTP ; Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 27 november 2014.

2 Beroepsclausule U en andere belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking (publicatie) van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA s- Hertogenbosch. Inwerkingtreding Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (publicatie) een beroepschrift worden ingediend. De beschikking treedt in werking na het verstrijken van deze termijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u of andere belanghebbenden van mening zijn dat het besluit niet in werking mag treden gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Uden, 24 februari 2015 Namens Burgemeester en wethouders van Uden mevr. mr. C.J.F. Mutsaars-van Es wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu 2

3 Inhoudsopgave BIJLAGE I. PROCEDURELE OVERWEGINGEN... 4 BIJLAGE II. VOORSCHRIFTEN MILIEU ALGEMEEN Gedragsvoorschriften AFVALSTOFFEN Afvalscheiding AFVALWATER Algemeen Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën BODEM Doelvoorschriften Voorzieningen Bodemonderzoek Herstelplicht (bodemsanering) GELUID EN TRILLINGEN Algemeen Geluidnormen Openingstijden wasboxen EXTERNE VEILIGHEID Doorzet LPG Aflevering LPG LPG-tankwagen GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING Gasflessen, algemeen Gasflessen, gebruik ONDERHOUDEN OF REPAREREN VAN MOTORVOERTUIGEN BIJLAGE III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING BIJLAGE IV. TOETSINGSDOCUMENTEN AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING AFVALWATER BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN BODEM ENERGIE EXTERNE VEILIGHEID GELUID LUCHT BIJLAGE V. BEGRIPPEN

4 BIJLAGE I. PROCEDURELE OVERWEGINGEN GEVOLGDE PROCEDURE Gegevens aanvrager Op 13 februari 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van Vastwas B.V. en heeft betrekking op Texaco Xpress Volkelseweg Uden, Volkelseweg 28 te Uden. Projectbeschrijving De vergunning wordt aangevraagd voor het volgende project: het onbemand afleveren en verkopen van diesel en benzine gedurende 24 uur per dag. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning (revisievergunning). De vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten uit de Wabo: het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e). Onderdelen aanvraag De aanvraag bestaat uit: aanvraagformulier, d.d. 13 februari 2014; plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, gewijzigd 10 februari 2014; Gevelaanzichten, Texaco Xpress tankstation, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014; akoestisch rapport, kenmerk V13.671, Van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau, d.d. 13 februari De aanvraag is aangevuld. Op 10 juli 2014 zijn de volgende stukken ingediend: aanvraagformulier, d.d. 10 juli 2014; plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, laatste gewijzigd 11 juni 2014; Gevelaanzichten, Texaco Xpress tankstation, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014; beoordeling verandering luchtkwaliteit, , d.d. 11 juni 2014, opgesteld door ContrAll; capaciteitsberekening olie- en benzineafscheider; akoestisch rapport, kenmerk V13.671A, Van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau, d.d. 24 juni Op 7 oktober 2014 zijn de volgende aanvullingen ontvangen: Aangepast aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2014 met kenmerk en referentiecode ; Akoestisch rapport, Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inricht a/d Volkselseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober

5 Op 19 november 2014 is de volgende aanvulling ontvangen: Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 18 november Op 1 december 2014 is de volgende aanvulling ontvangen: Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 27 november Vergunde situatie Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend of meldingen geaccepteerd: 25 september 1990 revisievergunning Hinderwet; 18 mei 1993 veranderingsvergunning Hinderwet (ruimere openingstijden); 24 april 2001 acceptatie melding 8.19 Wm verandering inrichting (tijdelijke opslag verontreinigde grond), ingekomen 9 februari 2001; Ambtshalve wijziging artikel 8.23 Wm (maximale doorzet LPG-installatie). De hierboven genoemde vergunningen, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk aan een omgevingsvergunning. Verandering van de inrichting De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting: Van bemande naar onbemande verkoop voor benzine en diesel; Uitbreiding van de bedrijfstijden ten behoeve van 24-uurs onbemande verkoop van benzine en diesel; Het vervallen van de spuitactiviteiten in de spuitcabine en de plaatbewerkingsactiviteiten in de plaatwerkerij. Deze ruimten worden nu gebruikt voor opslag; Vrijgave en toezicht positie van LPG wordt verplaatst van shop naar autobedrijf; Wijziging van exploitatie naar Nijol Exploitatie Tankstation B.V.. Bevoegd gezag Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van: de bovenstaande projectbeschrijving; artikel 2.4 van de Wabo; en categorie 2 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Activiteitenbesluit Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit in werking is getreden, zijn de meeste inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Type C-inrichtingen blijven vergunningplichtig. 5

6 De vergunning wordt aangevraagd voor een type-c inrichting. Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (3.1.3); Stookinstallatie, niet zijnde grote stookinstallatie (3.2.1); Afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor wegverkeer (3.3.1); Uitwending wassen en stallen van motorvoertuigen (3.3.2); Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof (3.4.2); Op- en overslaan van goederen (3.4.3); Opslaan smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank (3.4.9). Voor deze inrichting is met name afdeling 2.4 en 2.10 en hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. De bovengenoemde activiteiten moeten op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit worden gemeld. Wij beschouwen de informatie uit aanvraag als de melding. Besluit LPG-tankstations milieubeheer De inrichting valt onder het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Het Besluit LPG-tankstations milieubeheer geldt voor het LPG-tankstationgedeelte en is van rechtswege van toepassing. Ontvankelijkheid In artikel 2.8 van de Wabo, paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevatte onvoldoende informatie, een aantal gegevens ontbrak. Op 2 april 2014 hebben wij aanvraagster verzocht om aanvullende gegevens in te dienen. Op 27 mei 2014 hebben wij een verzoek namens de aanvraagster gehad om de termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens met 6 weken extra op te schorten tot 23 juli Op 10 juli 2014 hebben wij deze aanvullende gegevens ontvangen. Op 5 september 2014 hebben wij een tweede verzoek om aanvullende gegevens verstuurd. Deze aanvullende gegevens hebben wij op 7 oktober 2014 ontvangen. Hierdoor hebben wij de wettelijke procedure verlengd met 133 dagen. Vervolgens hebben wij nog op 19 november en 28 november 2014 aanvullende gegevens ontvangen op eigen initiatief. De aanvraag en de aanvullingen bevatten nu voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving te kunnen beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Milieueffectrapport Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 6

7 Procedure uitgebreid Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Advies, verklaring van geen bedenkingen De Wabo en het Bor wijzen bestuursorganen aan als adviseur vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid. Wij hebben de volgende instanties/bestuursorganen om advies gevraagd over de vergunningaanvraag: De Brandweer Brabant-Noord. Dit is op basis van artikel 2.26 van de Wabo en artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 26 november 2014 het advies van de brandweer ontvangen. Het advies is als volgt samen te vatten: De opstelplaats voor de LPG tankauto verschuift enigszins ten opzichte van de vergunde situatie. Deze verschuiving geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De aflevering van LPG mag alleen onder toezicht gebeuren. In het Besluit LPG-tankstations milieubeheer in bijlage 1 onder II 3.13 is aangegeven hoe het toezicht geregeld moet zijn. De aanvraag bevat niet voldoende gegevens om dit beoordelen. Indien de aanvraag hierop aangepast is en de praktische toepasbaarheid getoetst is en goed bevonden is, is er vanuit (brand)veiligheidsoogpunt geen bezwaren tegen de gewenste verandering. Wij hebben de aanvraagster verzocht de aanvraag hierop aan te passen. Ter inzage legging Tussen 8 januari 2015 en 18 februari 2015 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 7

8 BIJLAGE II. VOORSCHRIFTEN MILIEU 1. ALGEMEEN 1.1 Gedragsvoorschriften Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen persoon op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen: De schriftelijke instructies voor het personeel; De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc); Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; Registratie van het energie- en waterverbruik; Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties; Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren. 2. AFVALSTOFFEN 2.1 Afvalscheiding Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen papier en karton; kunststoffolie. 8

9 3. AFVALWATER 3.1 Algemeen Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur; b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk; c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. 3.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën Afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats dient door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO De slibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN en NEN-EN of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt Na elke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 4. BODEM 4.1 Doelvoorschriften Het bodemrisico van het onderhouden en repareren van motorvoertuigen, het opslaan van lege niet gereinigde verpakkingen, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, gevaarlijke stoffen, oliën en accu s moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 4.2 Voorzieningen Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 9

10 4.2.2 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de volgende punten gecontroleerd worden: de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen opgevangen kunnen worden; de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen. 4.3 Bodemonderzoek Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de in voorschrift genoemde locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. 4.4 Herstelplicht (bodemsanering) Indien uit het onderzoek, bedoeld in het voorschrift 4.3.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in 10

11 a. Een eerder vastgestelde kwaliteit van de bodem (nulsituatie in 1996 of einde sanering); Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 5. GELUID EN TRILLINGEN 5.1 Algemeen Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave Geluidnormen Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 50 db(a) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode ( uur); 45 db(a) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode ( uur); 40 db(a) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode ( uur) Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 70 db(a) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode ( uur); 65 db(a) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode ( uur); 60 db(a) op 5,0 meter in de nachtperiode ( uur) In afwijking van het vorige voorschrift mag ter plaatse van de woning aan de Volkelseweg 26 te Uden het maximale geluidsniveau op 5,0 meter in de nachtperiode ( uur) niet meer bedragen dan 62 db(a). 5.3 Openingstijden wasboxen Het wassen van motorvoertuigen in de wasboxen mag plaatsvinden in de dagperiode (tussen 7.00 en uur). 11

12 6. EXTERNE VEILIGHEID 6.1 Doorzet LPG De doorzet van LPG bedraagt niet meer dan 499 m 3 per jaar In de inrichting is een registratie aanwezig waarin de jaarlijkse doorzet van LPG wordt bijgehouden In afwijking van het vorige voorschrift kan ook worden volstaan met een accountantsverklaring waaruit de jaarlijkse doorzet van LPG blijkt. 6.2 Aflevering LPG Het afleveren van LPG aan motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden gedurende toezicht van de inrichtinghouder of een door de inrichtinghouder aangestelde toezichthouder tussen 8.00 en uur. 6.3 LPG-tankwagen Een LPG-tankwagen, welke zich binnen de inrichting bevindt, moet zijn voorzien van een hittewerende coating als bedoeld in het convenant LPG autogas De LPG-tankwagen, die binnen de inrichting LPG aflevert, moet zijn voorzien van een verbeterde vulslang als bedoeld in het convenant LPG autogas GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING 7.1 Gasflessen, algemeen Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden. 12

13 7.2 Gasflessen, gebruik Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen. 8. ONDERHOUDEN OF REPAREREN VAN MOTORVOERTUIGEN Het proefdraaien van verbrandingsmotoren vindt niet in de buitenlucht plaats Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt. 13

14 BIJLAGE III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 1 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING 1.1 Inleiding De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo en het in werking hebben daarvan na die verandering als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 1.2 Toetsing revisie Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag: de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. In de toetsingsdocumenten lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. BIJLAGE IV. TOETSINGSDOCUMENTEN 2 AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING 2.1 Afvalpreventie Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan door reductie aan de bron of door interne recycling. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. In een brief van januari 2008 heeft de minister van VROM verzocht in verband met administratieve lastenverlichting geen onderzoeken naar afvalpreventie mogelijkheden meer voor te schrijven in de vergunning. In deze beschikking sluiten wij hierbij aan. 2.2 Afvalscheiding In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, 14

15 gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Tabel 14.1 uit het LAP geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is. In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden. 3 AFVALWATER 3.1 Algemeen De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn: de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool; de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie; de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwateriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet. 15

16 3.2 Afvalwaterstromen Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstromen: Huishoudelijk afvalwater; Niet-verontreinigd hemelwater; Verontreinigd hemelwater afkomstig van het vullen van de ondergrondse tanks voor diesel en benzine met tankswagens; Verontreinigd hemelwater van het afleveren van diesel en benzine aan motorvoertuigen voor het wegverkeer; Verontreinigd water van de wasboxen waar motorvoertuigen gewassen worden; Afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats (goten). 3.3 Beoordeling De bovengenoemde afvalwaterstromen, exclusief het afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats, moeten op grond van het Activiteitenbesluit worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. In deze vergunning zijn met betrekking tot deze lozingen geen eisen gesteld. Voor het lozen van afvalwater van het reinigen van de werkplaats worden wel eisen gesteld in deze vergunning. De samenstelling van dit afvalwater is van dien aard dat voor lozing op het openbaar vuilwaterriool zuiveringstechnische voorzieningen nodig zijn. Over de aard en onderhoud van de benodigde zuiveringstechnische voorzieningen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Daarnaast zijn voor deze afvalwaterstroom voorschriften op grond van Instructieregeling opgenomen. 4 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 4.1 Algemeen Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen documenten: Wij hebben rekening gehouden met de volgende BBT documenten: Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012; Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten. 5 BODEM 5.1 Algemeen Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd. 16

17 Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingkader vormt. Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteiten plaats: Het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; Het afleveren van motorbrandstoffen (benzine en diesel); Het opslaan van accu s; Het wassen van motorvoertuigen; Het vullen van ondergrondse brandstoftanks (benzine en diesel); De opslag en het (af)vullen van oliën; De opslag van gevaarlijke stoffen; De opslag van koelvloeistof; Het op- en overslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse tank; Het opslaan van lege niet gereinigde verpakkingen; De afvoer van verontreinigd hemelwater of verontreinigd water van het wassen van motorvoertuigen. De activiteiten: het afleveren van motorbrandstoffen (benzine en diesel); het wassen van motorvoertuigen; het vullen van ondergrondse brandstoftanks (benzine en diesel); het op- en overslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de afvoer van verontreinigd hemelwater of verontreinigd water van het wassen van motorvoertuigen, moeten op grond van het Activiteitenbesluit worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Voor de overige activiteiten zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging en/of realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico voorschriften in deze vergunning opgenomen. Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd, te weten tabel 11. In dit document zijn niet alle bodembedreigende activiteiten opgenomen. Uit de rest van de aanvraag blijkt dat: de opslag van accu s inpandig plaatsvindt in een accubak; het onderhouden en repareren van motorvoertuigen vindt inpandig plaats. Van de opslag van ruitensproeiervloeistof is niet aangegeven hoe de opslag plaatsvindt. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen dient het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen plaats te vinden op een vloeistofkerende vloer en de opslag van koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof inpandig plaats te vinden in een lekbak. Voor deze activiteiten dienen daarnaast visueel toezicht en faciliteiten en personeel conform de NRB aanwezig te zijn. In de voorschriften is vastgelegd dat deze activiteiten dienen te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, hiermee is voldoende gewaarborgd dat voldoende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden genomen om bodemverontreiniging te voorkomen/te beperken. 17

18 5.2 Bodemonderzoeken In het bodemonderzoek, d.d. 14 oktober 1996, kenmerk BSB/95288/V1, opgesteld door Amitec BV is de algehele nulsituatie van de kwaliteit van de bodem van de inrichting vastgelegd. In dit bodemonderzoek zijn 2 bodemverontreinigingen geconstateerd. De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag ten aanzien van deze bodemverontreinigingen. Bij het tankstation (fase 1) is met het evaluatierapport van deze sanering voor dit deel de nulsituatie opnieuw vastgelegd. De contouren van de bodemverontreiniging (uit 1996) in de zuidwest hoek van de inrichting (fase 2) reiken tot onder de werkplaats. De bodemverontreiniging raakt een deel van de bodembedreigende activiteiten in de werkplaats. Het is onbekend waar de contouren van de bodemverontreiniging momenteel liggen. Uit overleg met de provincie blijkt dat de sanering voor fase 2 in gang gezet gaat worden. Als de sanering is afgerond wordt de nulsituatie vastgelegd middels het evaluatierapport. De resterende bodembedreigende activiteiten nabij de brug staan niet in verhouding met het bovenstaande. Gezien de geringe afstand tot fase 2 zal het evaluatierapport van fase 2 hier duidelijkheid verschaffen over de kwaliteit van de bodem. Het uitvoeren van een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek achten wij dus in deze situatie niet zinvol. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit, dient een eindsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Met de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Het uitvoeren van een eindsituatie-bodemonderzoek is in de voorschriften vastgelegd. 6 ENERGIE 6.1 Algemeen Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is m 3 aardgas of kwh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 6.2 Energieverbruik Het jaarlijks energieverbruik is m 3 aardgas en kwh elektriciteit. 6.3 Beoordeling en conclusie In de vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen. Het energieverbruik geeft geen aanleiding om in de vergunning aanvullende voorschriften op te nemen op het gebied van energiebesparing. 18

19 7 EXTERNE VEILIGHEID 7.1 Algemeen Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie). Een aantal activiteiten binnen de inrichting kan gevolgen hebben voor de externe veiligheid zoals de opslag, levering en de afgifte van LPG, benzine en diesel en het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen. 7.2 Activiteiten met LPG Besluit externe veiligheid inrichtingen In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Op grond van artikel 2, lid 1, sub e van het Bevi, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het betreft een tankstation inclusief de opslag en afgifte van LPG. De doorzet per jaar van LPG, het vulpunt, de ligging van de ondergrondse tank voor de opslag van LPG en de afleverzuil wijzigen niet ten opzichte van de vigerende vergunning. In de omgeving van de inrichting is echter woningbouw mogelijk gemaakt in het vastgestelde bestemmingsplan Retraitehuis. De geplande woningbouw ligt aan de noord- en oostzijde van de inrichting. Plaatsgebonden risico s Uit tabel 2a van bijlage 1 van de Revi blijkt dat aan een afstand van 25 meter van het vulpunt en ondergrondse reservoir en 15 meter van afleverzuil tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten moet worden voldaan. De inrichting voldoet aan de aan te houden afstand. Verder dient de tankwagen voorzien te zijn van een hittewerende coating en een verbeterde 19

20 vulslang conform het conventant LPG-autogas van 22 juni Uit de aanvraag blijkt dat alleen deze tankwagens de LPG komen leveren. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd. Groepsrisico Voor het invloedsgebied, waarbinnen het groepsrisico (GR) voor LPG-tankstations bepaald dient te worden, is in de bijlage 2, tabel 1 van het Revi een vaste afstand opgenomen. Het GR zelf kan met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) te worden bepaald of berekend te worden met behulp van de LPG-tool (www. Groepsrisico.nl). Door het adviesbureau DHV is in opdracht van de projectontwikkelaar SVU Wonen voor het plan Hertontwikkeling omgeving Retraitehuis een QRA uitgevoerd. In deze QRA wordt het groepsrisico (GR), veroorzaakt door de risicovolle activiteiten (opslaan, verladen, afgifte van LPG), in de omgeving van het LPG-tankstation inzichtelijk gemaakt. De QRA is gebruikt als toetsingsdocument en maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. Ten opzichte van de QRA vinden er geen wijzigingen in de activiteiten met betrekking tot LPG plaats in de inrichting. Uit de QRA blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het GR niet overschreden wordt. Er wordt voldaan aan de eisen voor het GR, mits aflevering van LPG aan het tankstation geschiedt met een LPG-tankwagen die voorzien is van een hittewerende coating en verbeterde vulslang conform het convenant LPG-autogas van 22 juni Uit de aanvraag blijkt dat alleen deze tankwagens de LPG komen leveren. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd. Uit het advies van de regionale brandweer blijkt dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om te beoordelen of het toezicht op het afleveren van LPG voldoet aan bijlage 1 onder II 3.13 van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Ondanks dat dit een rechtstreeks werkend besluit is, hebben wij de aanvraagster toch gevraagd de aanvraag hierop te verduidelijken. Wij hebben deze aanvulling op de aanvraag beoordeeld en geconstateerd dat het toezicht hieraan voldoet. De brandweer heeft verder geen bezwaren tegen de verandering. 7.3 Registratiebesluit Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister (RRGS). Het tankstation met LPG valt onder het Registratiebesluit. Aan de activiteiten met betrekking tot LPG worden geen wijzigingen aangevraagd. Het RRGS hoeft niet aangepast te worden. 7.4 Opslag en aflevering van diesel, benzine en gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen De opslag en aflevering van diesel en benzine vallen onder het Activiteitenbesluit. In deze vergunning kunnen daarom geen voorschriften hieraan gesteld worden. Binnen de inrichting wordt maximaal 50 liter aan ruitensproeiervloeistof in verpakkingsklasse III en met ADR-klasse 3 en maximaal 75 kg aan accu s met ADR-klasse 8 opgeslagen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen blijft onder de ondergrens van de PGS 15 richtlijn. Tevens worden gasflessen gebruikt op de laskar (werkvoorraad). Deze werkvoorraad hoeft ook niet te worden opgeslagen conform de PGS 15 richtlijn. Er zijn geen opslagvoorzieningen nodig conform de PGS 15 richtlijn. 20

21 7.5 Conclusie De aangevraagde activiteiten voldoen aan het Bevi/Revi en hoeveelheid aan opslag blijft beneden de drempel van de PGS 15 richtlijn. Het aspect externe veiligheid is daarom geen reden de vergunning te weigeren. 8 GELUID 8.1 Beschrijving van de activiteiten De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruiken van de wasboxen voor het wassen van motorvoertuigen, het onderhouden en repareren van motorvoertuigen in de werkplaats, het afleveren van brandstof en de transportbewegingen van personenauto s, bestelbussen en vrachtwagens. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Het afleveren van benzine en diesel wordt 24 uur per dag onbemand aangevraagd. Het afleveren van LPG wordt bemand aangevraagd en tijdens de openingstijden van het autobedrijf tussen 8.00 en uur. Het wassen van motorvoertuigen in de wasboxen vindt ook plaats tijdens de openingstijden van het autobedrijf. Ten opzichte van de bestaande (en ook vergunde) situatie zijn de volgende, voor de geluidemissie relevante, wijzigingen aangevraagd: het afleveren van diesel en benzine 24 uur per dag en daarbij behorende transportbewegingen. De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het rapport Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. De Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inrichting a/d Volkelseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober 2014 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. 8.2 Toetsingskader Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor industrielawaai is opgesteld. 21

22 8.3 Ligging van de inrichting De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad (vanwege de Volkelseweg en Loopkantstraat), welke ontsluitingswegen van de woonkern Uden zijn en het nabijgelegen industrieterrein. De dichtstbijzijnde woning van derden (Volkelseweg 26) bevindt zich op een afstand van ongeveer 30 meter van de grens van de inrichting. De woning ligt in een omgeving die kan worden gekarakteriseerd als woonwijk in de stad. 8.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet op industrieterrein of niet gezoneerd Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen gemeentelijk beleid voor industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op de aard van de omgeving namelijk woonwijk in de stad geldt, met toepassing van de Handreiking, de volgende geluidnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de geluidsgvoelige objecten: 50 db(a) in de dagperiode (tussen uur en uur); 45 db(a) in de avondperiode (tussen uur en uur); 40 db(a) in de nachtperiode (tussen uur en uur). Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de richtwaarden uit de Handreiking niet worden overschreden. 8.5 Maximaal geluidsniveau (LAmax) De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de Handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 db(a) in de dagperiode, 65 db(a) in de avondperiode en 60 db(a) in de nachtperiode. Aan deze grenswaarden voor de dag- en avondperiode wordt voldaan. In de nachtperiode wordt op de zijgevel (voorste deel) van de woning aan de Volkelseweg 26 (naast de inrichting) de grenswaarde van 60 db(a) overschreden met 2 db(a). Conform de Handreiking zijn hogere maximale geluidniveaus vergunbaar tot maximaal 65 db(a) op basis van een bestuurlijke afweging. Op het achterste gedeelte van de zijgevel en de achtergevel wordt voldaan aan de grenswaarde van 60 db(a). Op de overige woningen in de omgeving wordt ook voldaan in de nachtperiode. In het akoestisch onderzoek dat hoort bij de aanvraag is de volgende motivatie opgenomen waarom het afleveren van benzine en diesel in de nachtperiode noodzakelijk is en waarom geen extra geluidswerende maatregelen en voorzieningen mogelijk zijn: De belasting in de woning (binnenniveau) ten gevolge van de overschrijding maximaal 45 db(a) mag bedragen. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied/verblijfsruimten dient ter plaatse van de Volkseweg 26 te Uden minimaal db(a) = 17 db(a) te bedragen. Conform het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder dienen woningen te voldoen aan een karakteristieke geluidwering van 20 db(a). Dit betekent dat voldaan wordt aan de gewenste binnenniveau ter plaatse van alle geluidgevoelige verblijfruimte van de woning. Uit economisch opzicht is het noodzakelijk om het tankstation om te bouwen naar onbemand tankstation. Voor het onbemande concept is naast een lage prijs, de 24 uurs 22

23 aflevering essentieel voor het concept en de bedrijfsvoering. Voor bedrijven in de nabijheid van de inrichting en die in zijn geheel vallen onder het Activiteitenbesluit is rechtstreeks een piekniveau van 65 db(a) in de nacht toegestaan. Naar verwachting er slechts 4 personenauto s in de nacht komen tanken. Er kan hier nauwelijks onderscheid gemaakt worden met de geluidimmissie van de openbare weg. Hierbij is ook geen sprake van geluidsoverlast. Het toepassen van een geluidsscherm is niet wenselijk voor de verkeersveiligheid en de ruimtelijke inpasbaarheid. Ter plaatse van alle geplande nieuw bouwwoningen conform het bestemmingsplan Herontwikkeling omgeving Retraitehuis wordt voldaan de gestelde geluidsnormering. Wij hebben de aangeleverde motivatie beoordeeld. Ter plaatse van de Volkelseweg 26 te Uden wordt voldaan aan het gewenste binnenniveau. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hebben wij daarom geen bezwaar tegen deze overschrijding in de nachtperiode. Wij verlenen daarom vergunning voor het toestaan van de activiteiten in de nachtperiode die zorgen voor een geluidsbelasting van 62 db(a) op een gedeelte van de woning aan de Volkelseweg 26 te Uden. 8.6 Indirecte hinder h Bij indirecte hinder gaat het om de geluidbelasting bij woningen in de omgeving van het bedrijf, veroorzaakt door verkeer op de openbare weg dat op weg is naar of afkomstig is van de inrichting (bestemmingsverkeer). Normstelling ten behoeve van het verkeersgeluid is alleen van belang als er geluidgevoelige bestemmingen in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf gelegen zijn en de inrichting gelegen is op een niet-gezoneerd industrieterrein. Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 db(a) en de grenswaarde 65 db(a). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Indirecte hinder is aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de omgeving herkenbaar als afkomstig van de inrichting, maar voldoet ten opzichte van de woningen aan de gestelde geluidsnorm. 8.7 Conclusie Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen. 23

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT

WET ALGEMENE BEPALINGEN GMGEVINGSRECHT OMGEVNGSVERGUNNNG WET ALGEMENE BEPALNGEN GMGEVNGSRECHT verleend aan Torrgas Nederland BV ten behoeve van het realiseren van een project voor een torrefactie- en vergassingsinrichting onderdelen: milieu,

Nadere informatie

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo

BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT. AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT AANVRAGER L.T.M. te Vogt Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo BIJLAGE MELDING ACTIVITEITENBESLUIT Initiatieflocatie: Dankbaarsdijk 9 7142 HL Groenlo Kvk nummer: 08091764

Nadere informatie

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V)

V O O R S C H R I F T E N M I L I E U V E R G U N N I N G 2 VRAGENLIJST ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID (A&V) Behoort bij de beschikking van 24 mei, onder nummer 2005WEM002003i, van Gedeputeerde Staten van de voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van. I N H O U D V O O R S C H R I F T E N M I L I E

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12819 28 augustus 2009 Besluit van..., houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 20 APR 2015 Onderwerp Watervergunning en Maatwerkbesluit Odfjell Terminals Rotterdam B.V. Zaaknummer 028.0957.A.wtw16781

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie