* * omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*15.024374. 15.024374*15.024374omgevingsvergunningomgevingsvergunning. OMGEVINGSVERGUNNING nr. 211327"

Transcriptie

1 * * omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden hebben op 13 februari 2014 van Vastwas B.V., Bijsterhuizen 1101, 6546 AR te Nijmegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het aanvragen van een geheel nieuwe vergunning (revisievergunning) in verband met het wijzigen van een tankstation en autobedrijf met de inrichtingsnaam Texaco Xpress Volkelseweg Uden. De inrichting ligt aan Volkelseweg 28, 5405 NA te Uden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Besluit Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de activiteit het veranderen van een inrichting, Wabo artikel 2.1, lid1 onder e, sub 2 (revisie). Bij deze vergunning horen voorschriften. Procedure De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is getoetst aan artikel 2.14 van de Wabo. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht. Bijgevoegde documenten De volgende documenten maken onderdeel uit van het ontwerpbesluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd: Beoordeling verandering luchtkwaliteit, , d.d. 11 juni 2014, opgesteld door ContrAll, ontvangstdatum 10 juli 2014; Plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, laatste gewijzigd 11 juni 2014, ontvangstdatum 10 juli 2014; Akoestisch rapport, Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inricht a/d Volkselseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober 2014; Aangepast aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2014 met kenmerk en referentiecode ; Pagina Aanvrager bedrijf van aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 10 juli 2014 met kenmerk en referentiecode CTP ; Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 27 november 2014.

2 Beroepsclausule U en andere belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na bekendmaking (publicatie) van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA s- Hertogenbosch. Inwerkingtreding Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (publicatie) een beroepschrift worden ingediend. De beschikking treedt in werking na het verstrijken van deze termijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u of andere belanghebbenden van mening zijn dat het besluit niet in werking mag treden gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Uden, 24 februari 2015 Namens Burgemeester en wethouders van Uden mevr. mr. C.J.F. Mutsaars-van Es wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu 2

3 Inhoudsopgave BIJLAGE I. PROCEDURELE OVERWEGINGEN... 4 BIJLAGE II. VOORSCHRIFTEN MILIEU ALGEMEEN Gedragsvoorschriften AFVALSTOFFEN Afvalscheiding AFVALWATER Algemeen Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën BODEM Doelvoorschriften Voorzieningen Bodemonderzoek Herstelplicht (bodemsanering) GELUID EN TRILLINGEN Algemeen Geluidnormen Openingstijden wasboxen EXTERNE VEILIGHEID Doorzet LPG Aflevering LPG LPG-tankwagen GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING Gasflessen, algemeen Gasflessen, gebruik ONDERHOUDEN OF REPAREREN VAN MOTORVOERTUIGEN BIJLAGE III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING BIJLAGE IV. TOETSINGSDOCUMENTEN AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING AFVALWATER BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN BODEM ENERGIE EXTERNE VEILIGHEID GELUID LUCHT BIJLAGE V. BEGRIPPEN

4 BIJLAGE I. PROCEDURELE OVERWEGINGEN GEVOLGDE PROCEDURE Gegevens aanvrager Op 13 februari 2014 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is afkomstig van Vastwas B.V. en heeft betrekking op Texaco Xpress Volkelseweg Uden, Volkelseweg 28 te Uden. Projectbeschrijving De vergunning wordt aangevraagd voor het volgende project: het onbemand afleveren en verkopen van diesel en benzine gedurende 24 uur per dag. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning (revisievergunning). De vergunning wordt gevraagd voor de volgende activiteiten uit de Wabo: het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e). Onderdelen aanvraag De aanvraag bestaat uit: aanvraagformulier, d.d. 13 februari 2014; plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, gewijzigd 10 februari 2014; Gevelaanzichten, Texaco Xpress tankstation, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014; akoestisch rapport, kenmerk V13.671, Van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau, d.d. 13 februari De aanvraag is aangevuld. Op 10 juli 2014 zijn de volgende stukken ingediend: aanvraagformulier, d.d. 10 juli 2014; plattegrondtekening, Texaco Epress Tankstation, Layout terrein, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014, laatste gewijzigd 11 juni 2014; Gevelaanzichten, Texaco Xpress tankstation, tekeningnummer , d.d. 20 januari 2014; beoordeling verandering luchtkwaliteit, , d.d. 11 juni 2014, opgesteld door ContrAll; capaciteitsberekening olie- en benzineafscheider; akoestisch rapport, kenmerk V13.671A, Van Mierlo bouwfysisch ingenieursbureau, d.d. 24 juni Op 7 oktober 2014 zijn de volgende aanvullingen ontvangen: Aangepast aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2014 met kenmerk en referentiecode ; Akoestisch rapport, Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. de Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inricht a/d Volkselseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober

5 Op 19 november 2014 is de volgende aanvulling ontvangen: Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 18 november Op 1 december 2014 is de volgende aanvulling ontvangen: Memo Contrall, Texaco Xpress Volkelseweg 28 Uden, Aanvullingen aanvraag omgevingsvergunning, CTP , d.d. 27 november Vergunde situatie Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende vergunningen verleend of meldingen geaccepteerd: 25 september 1990 revisievergunning Hinderwet; 18 mei 1993 veranderingsvergunning Hinderwet (ruimere openingstijden); 24 april 2001 acceptatie melding 8.19 Wm verandering inrichting (tijdelijke opslag verontreinigde grond), ingekomen 9 februari 2001; Ambtshalve wijziging artikel 8.23 Wm (maximale doorzet LPG-installatie). De hierboven genoemde vergunningen, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk aan een omgevingsvergunning. Verandering van de inrichting De aanvraag heeft betrekking op de volgende veranderingen van de inrichting: Van bemande naar onbemande verkoop voor benzine en diesel; Uitbreiding van de bedrijfstijden ten behoeve van 24-uurs onbemande verkoop van benzine en diesel; Het vervallen van de spuitactiviteiten in de spuitcabine en de plaatbewerkingsactiviteiten in de plaatwerkerij. Deze ruimten worden nu gebruikt voor opslag; Vrijgave en toezicht positie van LPG wordt verplaatst van shop naar autobedrijf; Wijziging van exploitatie naar Nijol Exploitatie Tankstation B.V.. Bevoegd gezag Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van: de bovenstaande projectbeschrijving; artikel 2.4 van de Wabo; en categorie 2 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Activiteitenbesluit Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit in werking is getreden, zijn de meeste inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu. Type C-inrichtingen blijven vergunningplichtig. 5

6 De vergunning wordt aangevraagd voor een type-c inrichting. Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (3.1.3); Stookinstallatie, niet zijnde grote stookinstallatie (3.2.1); Afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor wegverkeer (3.3.1); Uitwending wassen en stallen van motorvoertuigen (3.3.2); Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof (3.4.2); Op- en overslaan van goederen (3.4.3); Opslaan smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank (3.4.9). Voor deze inrichting is met name afdeling 2.4 en 2.10 en hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing. De bovengenoemde activiteiten moeten op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit worden gemeld. Wij beschouwen de informatie uit aanvraag als de melding. Besluit LPG-tankstations milieubeheer De inrichting valt onder het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Het Besluit LPG-tankstations milieubeheer geldt voor het LPG-tankstationgedeelte en is van rechtswege van toepassing. Ontvankelijkheid In artikel 2.8 van de Wabo, paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op basis van de Regeling omgevingsrecht hebben wij de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevatte onvoldoende informatie, een aantal gegevens ontbrak. Op 2 april 2014 hebben wij aanvraagster verzocht om aanvullende gegevens in te dienen. Op 27 mei 2014 hebben wij een verzoek namens de aanvraagster gehad om de termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens met 6 weken extra op te schorten tot 23 juli Op 10 juli 2014 hebben wij deze aanvullende gegevens ontvangen. Op 5 september 2014 hebben wij een tweede verzoek om aanvullende gegevens verstuurd. Deze aanvullende gegevens hebben wij op 7 oktober 2014 ontvangen. Hierdoor hebben wij de wettelijke procedure verlengd met 133 dagen. Vervolgens hebben wij nog op 19 november en 28 november 2014 aanvullende gegevens ontvangen op eigen initiatief. De aanvraag en de aanvullingen bevatten nu voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving te kunnen beoordelen. De aanvraag is dan ook ontvankelijk. Milieueffectrapport Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). 6

7 Procedure uitgebreid Wij hebben deze beschikking voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Advies, verklaring van geen bedenkingen De Wabo en het Bor wijzen bestuursorganen aan als adviseur vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid. Wij hebben de volgende instanties/bestuursorganen om advies gevraagd over de vergunningaanvraag: De Brandweer Brabant-Noord. Dit is op basis van artikel 2.26 van de Wabo en artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 26 november 2014 het advies van de brandweer ontvangen. Het advies is als volgt samen te vatten: De opstelplaats voor de LPG tankauto verschuift enigszins ten opzichte van de vergunde situatie. Deze verschuiving geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De aflevering van LPG mag alleen onder toezicht gebeuren. In het Besluit LPG-tankstations milieubeheer in bijlage 1 onder II 3.13 is aangegeven hoe het toezicht geregeld moet zijn. De aanvraag bevat niet voldoende gegevens om dit beoordelen. Indien de aanvraag hierop aangepast is en de praktische toepasbaarheid getoetst is en goed bevonden is, is er vanuit (brand)veiligheidsoogpunt geen bezwaren tegen de gewenste verandering. Wij hebben de aanvraagster verzocht de aanvraag hierop aan te passen. Ter inzage legging Tussen 8 januari 2015 en 18 februari 2015 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 7

8 BIJLAGE II. VOORSCHRIFTEN MILIEU 1. ALGEMEEN 1.1 Gedragsvoorschriften Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen persoon op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen: De schriftelijke instructies voor het personeel; De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc); Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen; Registratie van het energie- en waterverbruik; Registratie van klachten van derden omtrent milieu-aspecten en daarop ondernomen acties; Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren. 2. AFVALSTOFFEN 2.1 Afvalscheiding Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen papier en karton; kunststoffolie. 8

9 3. AFVALWATER 3.1 Algemeen Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk behorende apparatuur; b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk; c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. 3.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen lozingen minerale oliën Afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats dient door een slibvangput en olieafscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO De slibvangput en de olieafscheider moeten voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden overeenkomstig NEN 7089 of NEN-EN en NEN-EN of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringinstelling waaruit blijkt dat tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt Na elke lediging dient de olieafscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water. 4. BODEM 4.1 Doelvoorschriften Het bodemrisico van het onderhouden en repareren van motorvoertuigen, het opslaan van lege niet gereinigde verpakkingen, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, gevaarlijke stoffen, oliën en accu s moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. 4.2 Voorzieningen Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. 9

10 4.2.2 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen Een lekbak die toegepast wordt voor het opvangen van lek- of morsvloeistoffen moet op de volgende punten gecontroleerd worden: de lekbak correct is gepositioneerd zodat lekkende of wegspattende stoffen opgevangen kunnen worden; de materiaalkeuze van de lekbak afgestemd is op de aard van de stof die kan vrijkomen. 4.3 Bodemonderzoek Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de in voorschrift genoemde locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt. 4.4 Herstelplicht (bodemsanering) Indien uit het onderzoek, bedoeld in het voorschrift 4.3.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in 10

11 a. Een eerder vastgestelde kwaliteit van de bodem (nulsituatie in 1996 of einde sanering); Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren moet sanering plaatsvinden overeenkomstig door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen. 5. GELUID EN TRILLINGEN 5.1 Algemeen Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave Geluidnormen Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 50 db(a) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode ( uur); 45 db(a) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode ( uur); 40 db(a) op 5,0 meter hoogte in de nachtperiode ( uur) Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan: 70 db(a) op 1,5 meter hoogte in de dagperiode ( uur); 65 db(a) op 5,0 meter hoogte in de avondperiode ( uur); 60 db(a) op 5,0 meter in de nachtperiode ( uur) In afwijking van het vorige voorschrift mag ter plaatse van de woning aan de Volkelseweg 26 te Uden het maximale geluidsniveau op 5,0 meter in de nachtperiode ( uur) niet meer bedragen dan 62 db(a). 5.3 Openingstijden wasboxen Het wassen van motorvoertuigen in de wasboxen mag plaatsvinden in de dagperiode (tussen 7.00 en uur). 11

12 6. EXTERNE VEILIGHEID 6.1 Doorzet LPG De doorzet van LPG bedraagt niet meer dan 499 m 3 per jaar In de inrichting is een registratie aanwezig waarin de jaarlijkse doorzet van LPG wordt bijgehouden In afwijking van het vorige voorschrift kan ook worden volstaan met een accountantsverklaring waaruit de jaarlijkse doorzet van LPG blijkt. 6.2 Aflevering LPG Het afleveren van LPG aan motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden gedurende toezicht van de inrichtinghouder of een door de inrichtinghouder aangestelde toezichthouder tussen 8.00 en uur. 6.3 LPG-tankwagen Een LPG-tankwagen, welke zich binnen de inrichting bevindt, moet zijn voorzien van een hittewerende coating als bedoeld in het convenant LPG autogas De LPG-tankwagen, die binnen de inrichting LPG aflevert, moet zijn voorzien van een verbeterde vulslang als bedoeld in het convenant LPG autogas GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING 7.1 Gasflessen, algemeen Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden. 12

13 7.2 Gasflessen, gebruik Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen. 8. ONDERHOUDEN OF REPAREREN VAN MOTORVOERTUIGEN Het proefdraaien van verbrandingsmotoren vindt niet in de buitenlucht plaats Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt. 13

14 BIJLAGE III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN 1 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING 1.1 Inleiding De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo en het in werking hebben daarvan na die verandering als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 1.2 Toetsing revisie Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag: de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken; met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden; de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen. In de toetsingsdocumenten lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. BIJLAGE IV. TOETSINGSDOCUMENTEN 2 AFVALPREVENTIE EN AFVALSCHEIDING 2.1 Afvalpreventie Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan door reductie aan de bron of door interne recycling. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. In een brief van januari 2008 heeft de minister van VROM verzocht in verband met administratieve lastenverlichting geen onderzoeken naar afvalpreventie mogelijkheden meer voor te schrijven in de vergunning. In deze beschikking sluiten wij hierbij aan. 2.2 Afvalscheiding In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, 14

15 gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven. Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Tabel 14.1 uit het LAP geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is. In de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgevoerd. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden. 3 AFVALWATER 3.1 Algemeen De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn: de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool; de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie; de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwateriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheden ervan: a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet. 15

16 3.2 Afvalwaterstromen Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstromen: Huishoudelijk afvalwater; Niet-verontreinigd hemelwater; Verontreinigd hemelwater afkomstig van het vullen van de ondergrondse tanks voor diesel en benzine met tankswagens; Verontreinigd hemelwater van het afleveren van diesel en benzine aan motorvoertuigen voor het wegverkeer; Verontreinigd water van de wasboxen waar motorvoertuigen gewassen worden; Afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats (goten). 3.3 Beoordeling De bovengenoemde afvalwaterstromen, exclusief het afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkplaats, moeten op grond van het Activiteitenbesluit worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. In deze vergunning zijn met betrekking tot deze lozingen geen eisen gesteld. Voor het lozen van afvalwater van het reinigen van de werkplaats worden wel eisen gesteld in deze vergunning. De samenstelling van dit afvalwater is van dien aard dat voor lozing op het openbaar vuilwaterriool zuiveringstechnische voorzieningen nodig zijn. Over de aard en onderhoud van de benodigde zuiveringstechnische voorzieningen zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Daarnaast zijn voor deze afvalwaterstroom voorschriften op grond van Instructieregeling opgenomen. 4 BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 4.1 Algemeen Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden met bijlage Nederlandse informatiedocumenten over BBT bij de Regeling omgevingsrecht aangewezen documenten: Wij hebben rekening gehouden met de volgende BBT documenten: Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), juli 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012; Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten. 5 BODEM 5.1 Algemeen Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd. 16

17 Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingkader vormt. Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteiten plaats: Het onderhouden en repareren van motorvoertuigen; Het afleveren van motorbrandstoffen (benzine en diesel); Het opslaan van accu s; Het wassen van motorvoertuigen; Het vullen van ondergrondse brandstoftanks (benzine en diesel); De opslag en het (af)vullen van oliën; De opslag van gevaarlijke stoffen; De opslag van koelvloeistof; Het op- en overslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse tank; Het opslaan van lege niet gereinigde verpakkingen; De afvoer van verontreinigd hemelwater of verontreinigd water van het wassen van motorvoertuigen. De activiteiten: het afleveren van motorbrandstoffen (benzine en diesel); het wassen van motorvoertuigen; het vullen van ondergrondse brandstoftanks (benzine en diesel); het op- en overslaan van afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de afvoer van verontreinigd hemelwater of verontreinigd water van het wassen van motorvoertuigen, moeten op grond van het Activiteitenbesluit worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften in dat besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling. Voor de overige activiteiten zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging en/of realisatie van een verwaarloosbaar bodemrisico voorschriften in deze vergunning opgenomen. Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd, te weten tabel 11. In dit document zijn niet alle bodembedreigende activiteiten opgenomen. Uit de rest van de aanvraag blijkt dat: de opslag van accu s inpandig plaatsvindt in een accubak; het onderhouden en repareren van motorvoertuigen vindt inpandig plaats. Van de opslag van ruitensproeiervloeistof is niet aangegeven hoe de opslag plaatsvindt. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen dient het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen plaats te vinden op een vloeistofkerende vloer en de opslag van koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof inpandig plaats te vinden in een lekbak. Voor deze activiteiten dienen daarnaast visueel toezicht en faciliteiten en personeel conform de NRB aanwezig te zijn. In de voorschriften is vastgelegd dat deze activiteiten dienen te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, hiermee is voldoende gewaarborgd dat voldoende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen worden genomen om bodemverontreiniging te voorkomen/te beperken. 17

18 5.2 Bodemonderzoeken In het bodemonderzoek, d.d. 14 oktober 1996, kenmerk BSB/95288/V1, opgesteld door Amitec BV is de algehele nulsituatie van de kwaliteit van de bodem van de inrichting vastgelegd. In dit bodemonderzoek zijn 2 bodemverontreinigingen geconstateerd. De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag ten aanzien van deze bodemverontreinigingen. Bij het tankstation (fase 1) is met het evaluatierapport van deze sanering voor dit deel de nulsituatie opnieuw vastgelegd. De contouren van de bodemverontreiniging (uit 1996) in de zuidwest hoek van de inrichting (fase 2) reiken tot onder de werkplaats. De bodemverontreiniging raakt een deel van de bodembedreigende activiteiten in de werkplaats. Het is onbekend waar de contouren van de bodemverontreiniging momenteel liggen. Uit overleg met de provincie blijkt dat de sanering voor fase 2 in gang gezet gaat worden. Als de sanering is afgerond wordt de nulsituatie vastgelegd middels het evaluatierapport. De resterende bodembedreigende activiteiten nabij de brug staan niet in verhouding met het bovenstaande. Gezien de geringe afstand tot fase 2 zal het evaluatierapport van fase 2 hier duidelijkheid verschaffen over de kwaliteit van de bodem. Het uitvoeren van een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek achten wij dus in deze situatie niet zinvol. Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit, dient een eindsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Met de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Het uitvoeren van een eindsituatie-bodemonderzoek is in de voorschriften vastgelegd. 6 ENERGIE 6.1 Algemeen Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is m 3 aardgas of kwh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, worden als niet energie relevant bestempeld. 6.2 Energieverbruik Het jaarlijks energieverbruik is m 3 aardgas en kwh elektriciteit. 6.3 Beoordeling en conclusie In de vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen. Het energieverbruik geeft geen aanleiding om in de vergunning aanvullende voorschriften op te nemen op het gebied van energiebesparing. 18

19 7 EXTERNE VEILIGHEID 7.1 Algemeen Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie). Een aantal activiteiten binnen de inrichting kan gevolgen hebben voor de externe veiligheid zoals de opslag, levering en de afgifte van LPG, benzine en diesel en het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen. 7.2 Activiteiten met LPG Besluit externe veiligheid inrichtingen In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Op grond van artikel 2, lid 1, sub e van het Bevi, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het betreft een tankstation inclusief de opslag en afgifte van LPG. De doorzet per jaar van LPG, het vulpunt, de ligging van de ondergrondse tank voor de opslag van LPG en de afleverzuil wijzigen niet ten opzichte van de vigerende vergunning. In de omgeving van de inrichting is echter woningbouw mogelijk gemaakt in het vastgestelde bestemmingsplan Retraitehuis. De geplande woningbouw ligt aan de noord- en oostzijde van de inrichting. Plaatsgebonden risico s Uit tabel 2a van bijlage 1 van de Revi blijkt dat aan een afstand van 25 meter van het vulpunt en ondergrondse reservoir en 15 meter van afleverzuil tot al dan niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten moet worden voldaan. De inrichting voldoet aan de aan te houden afstand. Verder dient de tankwagen voorzien te zijn van een hittewerende coating en een verbeterde 19

20 vulslang conform het conventant LPG-autogas van 22 juni Uit de aanvraag blijkt dat alleen deze tankwagens de LPG komen leveren. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd. Groepsrisico Voor het invloedsgebied, waarbinnen het groepsrisico (GR) voor LPG-tankstations bepaald dient te worden, is in de bijlage 2, tabel 1 van het Revi een vaste afstand opgenomen. Het GR zelf kan met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) te worden bepaald of berekend te worden met behulp van de LPG-tool (www. Groepsrisico.nl). Door het adviesbureau DHV is in opdracht van de projectontwikkelaar SVU Wonen voor het plan Hertontwikkeling omgeving Retraitehuis een QRA uitgevoerd. In deze QRA wordt het groepsrisico (GR), veroorzaakt door de risicovolle activiteiten (opslaan, verladen, afgifte van LPG), in de omgeving van het LPG-tankstation inzichtelijk gemaakt. De QRA is gebruikt als toetsingsdocument en maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. Ten opzichte van de QRA vinden er geen wijzigingen in de activiteiten met betrekking tot LPG plaats in de inrichting. Uit de QRA blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het GR niet overschreden wordt. Er wordt voldaan aan de eisen voor het GR, mits aflevering van LPG aan het tankstation geschiedt met een LPG-tankwagen die voorzien is van een hittewerende coating en verbeterde vulslang conform het convenant LPG-autogas van 22 juni Uit de aanvraag blijkt dat alleen deze tankwagens de LPG komen leveren. In de voorschriften hebben wij dit vastgelegd. Uit het advies van de regionale brandweer blijkt dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om te beoordelen of het toezicht op het afleveren van LPG voldoet aan bijlage 1 onder II 3.13 van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer. Ondanks dat dit een rechtstreeks werkend besluit is, hebben wij de aanvraagster toch gevraagd de aanvraag hierop te verduidelijken. Wij hebben deze aanvulling op de aanvraag beoordeeld en geconstateerd dat het toezicht hieraan voldoet. De brandweer heeft verder geen bezwaren tegen de verandering. 7.3 Registratiebesluit Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister (RRGS). Het tankstation met LPG valt onder het Registratiebesluit. Aan de activiteiten met betrekking tot LPG worden geen wijzigingen aangevraagd. Het RRGS hoeft niet aangepast te worden. 7.4 Opslag en aflevering van diesel, benzine en gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen De opslag en aflevering van diesel en benzine vallen onder het Activiteitenbesluit. In deze vergunning kunnen daarom geen voorschriften hieraan gesteld worden. Binnen de inrichting wordt maximaal 50 liter aan ruitensproeiervloeistof in verpakkingsklasse III en met ADR-klasse 3 en maximaal 75 kg aan accu s met ADR-klasse 8 opgeslagen. De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen blijft onder de ondergrens van de PGS 15 richtlijn. Tevens worden gasflessen gebruikt op de laskar (werkvoorraad). Deze werkvoorraad hoeft ook niet te worden opgeslagen conform de PGS 15 richtlijn. Er zijn geen opslagvoorzieningen nodig conform de PGS 15 richtlijn. 20

21 7.5 Conclusie De aangevraagde activiteiten voldoen aan het Bevi/Revi en hoeveelheid aan opslag blijft beneden de drempel van de PGS 15 richtlijn. Het aspect externe veiligheid is daarom geen reden de vergunning te weigeren. 8 GELUID 8.1 Beschrijving van de activiteiten De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door het gebruiken van de wasboxen voor het wassen van motorvoertuigen, het onderhouden en repareren van motorvoertuigen in de werkplaats, het afleveren van brandstof en de transportbewegingen van personenauto s, bestelbussen en vrachtwagens. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Het afleveren van benzine en diesel wordt 24 uur per dag onbemand aangevraagd. Het afleveren van LPG wordt bemand aangevraagd en tijdens de openingstijden van het autobedrijf tussen 8.00 en uur. Het wassen van motorvoertuigen in de wasboxen vindt ook plaats tijdens de openingstijden van het autobedrijf. Ten opzichte van de bestaande (en ook vergunde) situatie zijn de volgende, voor de geluidemissie relevante, wijzigingen aangevraagd: het afleveren van diesel en benzine 24 uur per dag en daarbij behorende transportbewegingen. De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het rapport Geluidsadvieswerkzaamheden i.k.v. De Wet milieubeheer voor aanvraag van een revisievergunning betreft de inrichting a/d Volkelseweg 28 te Uden, projectnummer V13.671A, d.d. 6 oktober 2014 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. 8.2 Toetsingskader Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor industrielawaai is opgesteld. 21

22 8.3 Ligging van de inrichting De omgeving van de inrichting kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad (vanwege de Volkelseweg en Loopkantstraat), welke ontsluitingswegen van de woonkern Uden zijn en het nabijgelegen industrieterrein. De dichtstbijzijnde woning van derden (Volkelseweg 26) bevindt zich op een afstand van ongeveer 30 meter van de grens van de inrichting. De woning ligt in een omgeving die kan worden gekarakteriseerd als woonwijk in de stad. 8.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet op industrieterrein of niet gezoneerd Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen gemeentelijk beleid voor industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op de aard van de omgeving namelijk woonwijk in de stad geldt, met toepassing van de Handreiking, de volgende geluidnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de geluidsgvoelige objecten: 50 db(a) in de dagperiode (tussen uur en uur); 45 db(a) in de avondperiode (tussen uur en uur); 40 db(a) in de nachtperiode (tussen uur en uur). Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de richtwaarden uit de Handreiking niet worden overschreden. 8.5 Maximaal geluidsniveau (LAmax) De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de Handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 db(a) in de dagperiode, 65 db(a) in de avondperiode en 60 db(a) in de nachtperiode. Aan deze grenswaarden voor de dag- en avondperiode wordt voldaan. In de nachtperiode wordt op de zijgevel (voorste deel) van de woning aan de Volkelseweg 26 (naast de inrichting) de grenswaarde van 60 db(a) overschreden met 2 db(a). Conform de Handreiking zijn hogere maximale geluidniveaus vergunbaar tot maximaal 65 db(a) op basis van een bestuurlijke afweging. Op het achterste gedeelte van de zijgevel en de achtergevel wordt voldaan aan de grenswaarde van 60 db(a). Op de overige woningen in de omgeving wordt ook voldaan in de nachtperiode. In het akoestisch onderzoek dat hoort bij de aanvraag is de volgende motivatie opgenomen waarom het afleveren van benzine en diesel in de nachtperiode noodzakelijk is en waarom geen extra geluidswerende maatregelen en voorzieningen mogelijk zijn: De belasting in de woning (binnenniveau) ten gevolge van de overschrijding maximaal 45 db(a) mag bedragen. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied/verblijfsruimten dient ter plaatse van de Volkseweg 26 te Uden minimaal db(a) = 17 db(a) te bedragen. Conform het Bouwbesluit en de Wet geluidhinder dienen woningen te voldoen aan een karakteristieke geluidwering van 20 db(a). Dit betekent dat voldaan wordt aan de gewenste binnenniveau ter plaatse van alle geluidgevoelige verblijfruimte van de woning. Uit economisch opzicht is het noodzakelijk om het tankstation om te bouwen naar onbemand tankstation. Voor het onbemande concept is naast een lage prijs, de 24 uurs 22

23 aflevering essentieel voor het concept en de bedrijfsvoering. Voor bedrijven in de nabijheid van de inrichting en die in zijn geheel vallen onder het Activiteitenbesluit is rechtstreeks een piekniveau van 65 db(a) in de nacht toegestaan. Naar verwachting er slechts 4 personenauto s in de nacht komen tanken. Er kan hier nauwelijks onderscheid gemaakt worden met de geluidimmissie van de openbare weg. Hierbij is ook geen sprake van geluidsoverlast. Het toepassen van een geluidsscherm is niet wenselijk voor de verkeersveiligheid en de ruimtelijke inpasbaarheid. Ter plaatse van alle geplande nieuw bouwwoningen conform het bestemmingsplan Herontwikkeling omgeving Retraitehuis wordt voldaan de gestelde geluidsnormering. Wij hebben de aangeleverde motivatie beoordeeld. Ter plaatse van de Volkelseweg 26 te Uden wordt voldaan aan het gewenste binnenniveau. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hebben wij daarom geen bezwaar tegen deze overschrijding in de nachtperiode. Wij verlenen daarom vergunning voor het toestaan van de activiteiten in de nachtperiode die zorgen voor een geluidsbelasting van 62 db(a) op een gedeelte van de woning aan de Volkelseweg 26 te Uden. 8.6 Indirecte hinder h Bij indirecte hinder gaat het om de geluidbelasting bij woningen in de omgeving van het bedrijf, veroorzaakt door verkeer op de openbare weg dat op weg is naar of afkomstig is van de inrichting (bestemmingsverkeer). Normstelling ten behoeve van het verkeersgeluid is alleen van belang als er geluidgevoelige bestemmingen in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf gelegen zijn en de inrichting gelegen is op een niet-gezoneerd industrieterrein. Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 db(a) en de grenswaarde 65 db(a). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen. Indirecte hinder is aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de omgeving herkenbaar als afkomstig van de inrichting, maar voldoet ten opzichte van de woningen aan de gestelde geluidsnorm. 8.7 Conclusie Ten aanzien van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar. Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen. 23

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor:

Besluit Burgemeester en wethouders van Uden besluiten om vergunning te verlenen voor: omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *16.003995* 16.003995 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236848

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2160207/3729328 op de op 11 november 2014 ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485

Kadastrale ligging: Mestbassins: Gem. Coevorden, Dalen Sectie H nr. 485 Bijlage 1: Overwegingen m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage behorende bij de omgevingsvergunning: Nummer: 20110227/129546 Bedrijfsgegevens Naam: Mts IJken Adres: Middendorp 17 Plaats: Wachtum

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een gebouw brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 275333 *17.057311* 17.057311 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 275333 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland Beschikking van Gedeputeerde Staten van Zeeland Aan: Indaver Compost B.V. Polenweg 1 4455 SX, Nieuwdorp Kenmerk: W-AOV140468/ 00082615 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 12 januari 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten) vervangen van het balkonhek en de trapleuning (handelingen met gevolgen voor beschermde

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : IJsbeer Energie Steenwijk B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning voor wat

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verbouwen en splitsen van de boerderij en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 11 sociale huurwoningen Beschikking 280118 *17.179690*

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2103508/3367627 op de op 30 november 2012 bij hen ingekomen aanvraag van W.E.G. Barten Den Bosch BV om een vergunning

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Vlissingen T.a.v. de heer Van Veldhuizen Rijksweg-Zuid 91 4715 TA RUCPHEN W-AOV140337/00073368 Vergunningverlening

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning verbouwen van een woongebouw verbouwen van een woongebouw Beschikking 276063 *17.179341* 17.179341 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 276063 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D

Pagina 1 van 14 Registratienummer: Z / D Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088-369 03 69 I: www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 13 oktober 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Suez Water NV te Venlo, om

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : FrieslandCampina Cheese & Butter B.V. Aangevraagde activiteiten : Milieuneutraal veranderen en bouwen Locatie : Coevorderweg

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden besluiten, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), cot het

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Van Gansewinkel Nederland B.V.( regio Zuid-West) Vergunningverlening Datum: 16 december 2014 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2115819/3396575 op de op 18 februari 2013 ingekomen aanvraag van Martens beton BV aan het Innovatiepark 15 te Oosterhout

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20160092 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een varkenshouderij op het adres Nieuwstraat 31 te Ospel.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Heros Sluiskil B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Omgevingsvergunning voor uitbreiding Datum besluit : 13 november 2014 Datum aanvraag : 3 juni 2014 Naam aanvrager : De Driewerf GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN THOLEN Aan: Kenmerk: Afdeling: Bosters-van Wezel B.V. Molenweg 29 4698 AW OUD-VOSSEMEER W-AOV150135 Vergunningverlening Datum: 23 juli 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017

OMGEVINGSVERGUNNING. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Industrieweg 16 te Noordhorn. datum besluit: 13 oktober 2017 OMGEVINGSVERGUNNING voor: het wijzigen van een inrichting bedoeld voor het op- en overslaan en bewerken van afvalstoffen van derden en op- en overslaan van gevaarlijke afvalstoffen van meer dan 50 ton.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering

Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit milieuneutrale verandering Milieu Service Zuid B.V. te Maasbracht Zaaknummer 2012-0105 d.d. 8 maart 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER)

OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) Project : nr. W 6427 OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) AANVRAAG Gegevens aanvrager en projectbeschrijving Op 23 april 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 19 juli 2016 Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond

Nadere informatie

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014

veranderen van milieu-inrichting Steenbergen, 31 januari 2014 Exlan C osultants b.v., dhr. G. van Iersel, Postbus 200, 5460 BC Veghel / OMWB Omgevingsvergunning milieneutraal veranderen *UM1400552* ons kenmerk : UM1400552 zaaknummer : ZK13000938 uw kenmerk : 1051117

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Sloe Centrale B.V. Albaniëweg 10 4389 PR RITTHEM Kenmerk: Afdeling: W-AOV150322 Vergunningverlening Datum: 26 augustus 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2052623/2898163 op de op 25 oktober 2011 bij hen ingekomen aanvraag van H. de Kok Metaal- en Schroothandel, om vergunning

Nadere informatie

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND ONTWERP-BESLUIT TOT WIJZIGING VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Lijnco Green Energy B.V. Postbus 1 4540 AA Sluiskil Middelburg, datum invullen Kenmerk: Afdeling: Onderwerp:

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Ondenrverp Wij hebben op 30 maart 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh øis \ìüesterbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94oo.q.c Assen www.drenthe.nl T F (o592) 3 55 55 (o592) 1 57 77 provinci renthe VERZONDEN O B SEP,2OlT Assen, 8 september 2014 Ons kenmerk 201

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015367/2717248 op de op 9 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Loon- en grondverzetbedrijf W. Arts BV, om vergunning

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp

Omgevingsdienst Regio Nijmegen OMGEVINGSVERGUNNING. Aanvrager Datum besluit Onderwerp Omgevingsdienst Regio Nijmegen D161392657 D161392657 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager Datum besluit Onderwerp Gemeente / locatie OLO-nummer Zaaknummer Activiteit ARN B.V. 25 augustus 2016 Verwerking luiers,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide

OMGEVINGSVERGUNNING. uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide OMGEVINGSVERGUNNING voor: uitbreiding met parelmolen ten behoeve van het fijnmalen van magnesiumhydroxide activiteit: het milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Nedmag bv locatie: Billitonweg

Nadere informatie

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT BESCHIKKING MILIEUASPECT INRICHTINGEN (artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum Nummer aanvraag Gegevens aanvrager Naam aanvrager Postbus

Nadere informatie

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van

provinci renthe 1.1. Onderwerp Wij hebben op 2 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Prooincieh uis \ü/este brink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl t (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 provinci renthe VERZONDEN O2JIJLI ZO12 Assen, 29 juni2012 Ons kenmerk lf-h12012004593

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer:

Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging. Aanvraagnummer: OLO Zaaknummer: Besluit omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging Aanvraagnummer: OLO-2032601 Zaaknummer: 148104 Betreft: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg 1 1521 NA, Wormerveer Locatie: Forbo Eurocol B.V. Industrieweg

Nadere informatie

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu)

Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) Bijlage 3: Voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning m.b.t. art. 2.1 lid 1 onder e Wabo (milieu) VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE MILIEUVERGUNNING VAN: Mts. Vroege Burg. ten Holteweg 39 7751 CR

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 9105 Omgevingsloketnummer: 957293 Kenmerk: 1196029 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G U I T G E B R E I D E P R O C E D U R E Op 14 augustus 2013 heeft het College

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van 5 woningen bouwen van 5 woningen Beschikking 278350 *17.113352* 17.113352 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 278350 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Sunny-Egg-Systems BV te Rogat 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Sunny-Egg-Systems BV te Rogat INHOUDSOPGAVE 1 AFVALSTOFFEN 3 1.1. Afvalscheiding 3 2 BODEM 3 2.1. Doelvoorschriften

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Abbott Laboratories B.V. Aangevraagde activiteiten : Verplaatsen weeglokaal inclusief PGS 15 opslagen Locatie : Rieteweg

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DE MILIEUSTRAAT GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE, EURSING 2A TE BEILEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw Y. Oostelbos (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor de Milieustraat gemeente Midden-Drenthe, Eursing 2a

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C /

vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant C / vingsdienst Midden- en West-Brabnot Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op het op 2 mei 2013 ontvangen verzoek van Hamilton Metaalhandel BV, Hellasstraat 12a te Tilburg tot intrekking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Yara Sluiskil B.V. Postbus 2 4540 AA Sluiskil Kenmerk: Afdeling: Vergunningverlening Datum: 27 januari 2017 Onderwerp: Omgevingsvergunning op

Nadere informatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest

Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Soest Afdeling Vergunningverlening BESCHIKKING van GS van Utrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16 oktober 2007 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Gebroeders Van Engelen B.V. Aangevraagde activiteiten : Verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor wat

Nadere informatie

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING Onderwerp Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden zijn, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland, RWZI Deventer Aangevraagde activiteiten : vervangen en verplaatsen van het transformatorstation

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk.

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk. AANTEKENEN Motorcrossclub Bleiswijk Postus 107 2665 ZJ LANSINGERLAND Wit DCMR milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning UV

Ontwerp omgevingsvergunning UV Ontwerp omgevingsvergunning UV 20150044 Aanvraag Op 13 april 2015 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een rundveehouderij op het adres Stokershorst 5 te Nederweert-Eind.

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V.

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND. Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan INVISTA Polyester B.V. Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: INVISTA Polyester B.V. Post bus 408 4380 AK Vlissingen Kenmerk: Afdeling: Datum: 12026111 Milieuhygiëne 2 november 2012 Bijlagen:

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf G.H. Wessel B.V. Activiteiten van de inrichting : Maatwerk activiteitenbesluit Locatie : Dorpstraat 58, te De Lutte Datum

Nadere informatie

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING

*D * D OMGEVINGSVERGUNNING *D170347213* D170347213 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : SABA Dinxperlo B.V. Datum besluit : 4 juli 2017 Onderwerp : Formele vastlegging feitelijke (maximale) hoeveelheden aanwezige stoffen Gemeente / locatie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting. Avebe u.a. te Gasselternijveen 1 VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Avebe u.a. te Gasselternijveen 2 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1.1. Algemeen 3 2 AFVALSTOFFEN 3 3 BODEM

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer. Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Naam van de inrichting : De Valk Witgoedinzamelaar & Recycling Inrichtingdrijver : De heer U. Sahin Activiteiten van de inrichting : Inzameling, reparatie

Nadere informatie

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: BESLUIT Onderwerp Wij hebben op 2 april 215 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Mars Nederland BV. Het betreft de realisatie van

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Procedurele Overwegingen Aanvrager : Bel Leerdammer B.V. Aangevraagde activiteiten : Plaatsen van een sprinklerbuffertank en bijbehorend pomphuis Locatie : Rondweg

Nadere informatie

Vragenlijst controle autobedrijven

Vragenlijst controle autobedrijven Opslag van afvalstoffen inclusief autowrakken Bewaart u gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gescheiden? Ja Nee Voert u afvalstoffen gescheiden af naar een erkend inzamelaar? Ja Nee Slaat u accu

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL

BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL BESCHIKKING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN REIMERSWAAL Aan: Lenger Seafoods Industrieweg 35 4401 LA Yerseke Kenmerk: Afdeling: W-MWP150041/00113735 Vergunningverlening Datum: 24 december 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting

Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting Omgevingsvergunning voor een project voor het oprichten, in werking hebben of veranderen van een inrichting EFR Nederland B.V. Rijksweg A9 oostzijde Heemskerk Opgesteld in opdracht van: Gemeente Heemskerk

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking intrekking omgevingsvergunning Aanvrager : Gemeente Deventer Aangevraagd : Intrekking omgevingsvergunning afvalbrengpunt (milieustraat) Locatie : Gorsselseweg

Nadere informatie

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV

BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board BV BESCHIKKING INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING van Smurfit Kappa Solid Board BV ten behoeve van de productie van massief karton (Locatie: KM1, Cereswijk 6 te Oude Pekela) Groningen, 14januari 2014 Nr. 2014-00964/3,

Nadere informatie