VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 LPG MOTORBRANDSTOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 LPG MOTORBRANDSTOF"

Transcriptie

1 Pagina 1 / 17 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 Datum van de vorige versie: niet van toepassing 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Productbenaming REACH registratienaam Zuivere stof/mengsel Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Stof 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Brandstof Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier TOTAL BELGIUM Handelsstraat, 93, Rue du Commerce B-1040 BRUSSEL - BRUXELLES België - Belgique Tél : +32 (0) Fax : +32 (0) Voor verdere informatie contact opnemen met Meldpunt HSE adres 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Officiële noodnummer: Teleserv S.O.S Total Belgium : +32 (0) Brandwondencentrum: Bruxelles - (NOH) - Brussel : +32 (0) , Hopital Militaire Reine Astrid - Militair Hospitaal Koningin Astrid Antwerpen - Anvers : +32 (0) , Algemeen centrum Ziekenhuis Gent - Gand : +32 (0) Centre Universitaire UZ Gand-Universitair Ziekenhuis UZ Gent Leuven - Louvain : +32 (0) U.Z. Leuven Loverval : +32 (0) , Hôpital Saint Joseph et Sainte Thérèse, section I.M.T.R Luik - Liège : +32 (0) , CHU Liège domaine Universitaire du Sart Tilman

2 Pagina 2 / 17 Antigifcentrum: c/o Hôpital Militaire Reine Astrid Militair Hospitaal Koningin Astrid 1 Rue Bruyn - Bruynstraat 1 B-1120 Bruxelles - Brussel +32 (0) IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Classificatie van de stof of het preparaat VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 2.2. Indeling Ontvlambare gassen - Categorie 1 - H220 Gassen onder druk - Vloeibaar gemaakt gas - H280 Kiemcelmutageniteit - Categorie 1B - H340 Kankerverwekkendheid - Categorie 1A - H350 RICHTLIJN 67/548/EG /45/EG Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Indeling F+; R12 - Carc.Cat.2; R45 - Mut.Cat.2; R Etiketteringselementen Etikettering volgens: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 EG-Nr Signaalwoord GEVAAR Gevarenaanduidingen H220 - Zeer licht ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

3 Pagina 3 / 17 Veiligheidsaanbevelingen P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden P381 - Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden P410 + P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten: Verordening (EG) nr.1272/2008, bijlage I, : Verlaging van etiketteringseisen voor speciale gevallen. Gastanks bedoeld voor propaan, butaan of vloeibaar gemaakt aardoliegas (LPG) Andere gevaren Fysisch-chemische eigenschappen Zeer licht ontvlambaar. Kan explosieve mengsels vormen met lucht. In geval van een lek zal het gas - omdat het ZWAARDER IS DAN LUCHT - zich laag over de grond verspreiden en INDIEN ER ONVOLDOENDE VENTILATIE IS, kan het ZICH OPSTAPELEN IN DE LAAGSTE PUNTEN. Onopzettelijke intense verhitting van een tank die dit gas bevat (in geval van brand, bijvoorbeeld) kan de tank doen scheuren of een lek veroorzaken; indien ontstoken, kunnen de dampen, onder zekere omstandigheden leiden tot plotselinge snelle verbranding of ontploffing. Eigenschappen die gevolgen hebben voor de gezondheid In gasvorm kan een licht verdovend effect en/of verstikkend effect optreden doordat het zuurstofgehalte in de atmosfeer daalt. Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1. Stof Chemische omschrijving Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aardoliedestillaat. Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie en condensatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C3 tot en met C4. Chemische naam EG-Nr REACH registratienummer CAS-Nr Gewicht% Indeling (67/548) Classificatie (Verordening 1272/2008) Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen geen gegevens beschikbaar F+;R12 Carc.Cat.2;R45 Mut.Cat.2;R46 Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas Carc. 1A (H350) Muta. 1B (H340)

4 Pagina 4 / 17 Aanvullende aanwijzingen Nota K: De classificatie carcinogeen of mutageen is niet toepasbaar wanneer aangetoond kan worden dat de stof minder dan 0,1% 1,3 butadieen bevat (EINECS no ). Wanneer de stof niet als carcinogeen of mutageen is geclassificeerd, moeten tenminste wel de veiligheidszinnen (P102-)P210-P403 toegepast worden. Deze noot is slechts van toepassing op zekere complexe van olie afgeleide stoffen in deel 3 van Annex VI bij reglement (EG) no. 1272/2008. Chemische naam EG-Nr REACH CAS-Nr Gewicht% Indeling (67/548) registratienummer Methanol < 0.2 F; R11 T; R23/24/25 R39/23/24/25 n-butaan geen gegevens beschikbaar < 50 F+; R12 Classificatie (Verordening 1272/2008) Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Aanraking met de ogen Aanraking met de huid Inademing BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN. Breng het slachtoffer zo snel mogelijk in de frisse lucht. Eventueel de stroomvoorziening uitschakelen indien dit geen gevaar oplevert voor het ontstaan van vonken in de zone waar de damp van het product zich heeft verspreid. Sluit de pompafsluiters van de verpakking of de opslag af. Zorg voor een goede ventilatie en controleer of er een veilige, inhaleerbare atmosfeer is voor het betreden van besloten ruimtes. ALS IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwjider contactlenzen, voorzover aanwezig en eenvoudig uitvoerbaar. Ga door met spoelen. Een arts raadplegen. Een snel oogheelkundig onderzoek is aanbevolen in geval van koude brandwonden op de ogen. Behandel de getroffen plekken als brandwonden. Onmiddellijk afwassen met veel water. Verwijder alle besmette kledij voor zover deze niet aan de huid kleeft. Probeer de getroffen plekken niet direct op te warmen (wrijving, warm bad...). Raadpleeg altijd een arts in geval van ernstige brandwonden. In dit geval, zou het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis moeten gebracht worden. Ingeval van blootstelling aan hoge concentraties damp, rook of aerosol, het slachtoffer in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn.

5 Pagina 5 / 17 Inname Een niet te verwachten blootstellingsroute Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Aanraking met de ogen Aanraking met de huid Inademing Inname Directe blootstelling aan vloeibaar gas kan verbranding van de ogen veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Een niet te verwachten blootstellingsroute Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor de arts Symptomatisch behandelen. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen Droogpoeder. Kooldioxide (CO 2 ). Waternevel. Het gebruik van schuim is niet afdoende. NOOIT EEN KRACHTIGE WATERSTRAAL op warm geworden reservoirs met lpg spuiten Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifiek gevaar Het is gevaarlijk een vlam te doven indien het niet mogelijk is de lekkage snel te stoppen. De vlam mag alleen worden gedoofd door het dichten van een afsluiter of indien afsluiten mogelijk wordt door het doven. Onder bepaalde omstandigheden kan sterke verhitting (bijv. bij brand) van een butaanverpakking een breuk veroorzaken en uitvloeiing. Onvolledige verbranding en thermolyse kunnen gassen met verschillende giftigheid produceren zoals CO, CO2, verschillende koolwaterstoffen, aldehyden en roet. Deze kunnen zeer gevaarlijk zijn bij inademing in gesloten ruimten of bij hoge concentratie Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden De werknemers beschermen door middel van watergordijnen. In geval van een grote brand in gesloten of slecht geventileerde ruimtes, draag brandbestendige beschermende kledij en een autonoom ademhalingstoestel met een met overdruk werkend volgelaatsmasker.

6 Pagina 6 / 17 Overige informatie Tanks en oppervlakten blootgesteld aan het vuur, koelen met overvloedig watersproeien. Verwijder ontvlambaar materiaal en, indien mogelijk, alle blootgestelde reservoirs. 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures Algemene informatie Advies voor niet-eerstehulppersoneel Advies voor eerstehulpverleners Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Alarmeer de hulpverleners. Sluit de gastoever af. ELIMINEER alle ontstekingsbronnen (niet roken, fakkels, vonken of vlammen in de directe omgeving). Stop alle werkzaamheden waarbij open vuur nodig is, stop alle voertuigen, stop alle machines en apparatuur die vonken of vlammen kunnen veroorzaken. Eventueel de stroomvoorziening uitschakelen indien dit geen gevaar oplevert voor het ontstaan van vonken in de zone waar de damp van het product zich heeft verspreid. VENTILEER GOED. Verwijder ontvlambaar materiaal en, indien mogelijk, alle blootgestelde reservoirs. Wanneer het product in twee fases lekt, huidcontact met het vloeibare product vermijden. Blijf niet in de gaswolk, maar zorg dat de wind van u af naar de bron waait. Controleer of er geen risico meer bestaat voordat u de normale werkzaamheden hervat. Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving. ELIMINEER alle ontstekingsbronnen (niet roken, fakkels, vonken of vlammen in de directe omgeving). Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Neem alle nodige stappen om brand-, ontploffings- en inademingsgevaar voor de hulpverleners te vermijden, inclusief het gebruik van een ademhalingstoestel. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken: Werkhelm met spits en nekdoek (volledige hoofdbescherming), Ondoordringbare handschoenen en laarzen, Overall. Deze moeten bestaan uit ondoordringbaar en onontvlambaar materiaal. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Let op het verspreiden van gassen over de grond (zwaarder dan lucht) en op de windrichting Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen Algemene informatie In het geval van gasvorming:. water spuiten om de gaswolk te beheersen, richten en verspreiden Werkwijzen en materialen voor indamming en reiniging Reinigingsmethoden In geval van niet-brandende lekkage, de lekkage stoppen door dichten van een afsluiter. Zorg voor een goede ventilatie van besloten ruimtes, in het bijzonder ondergrondse ruimtes. Lpg (liquified petroleum gas) is zwaarder dan lucht en bij een lek kunnen de dampen zich opstapelen in besloten ruimtes en laag gelegen ruimtes waar ze gemakkelijk per ongeluk kunnen ontbranden Verwijzing naar andere rubrieken

7 Pagina 7 / 17 Persoonlijke beschermingsmiddelenzie paragraaf 8 voor meer details Afvalverwerking Zie paragraaf 13 voor meer details 7. HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering Advies voor veilige hantering Technische maatregelen Dit gas wordt geproduceerd, opgeslagen en verdeeld ONDER DRUK ALS VLOEISTOF. Onder normale distributieomstandigheden wordt het nooit direct behandeld, omdat het continu in gesloten systemen wordt opgesloten tot het gebruik bij verbranding. DE EERSTE VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFEN DE VERZEKERING DAT HET GAS GOED OPGESLOTEN IS. Zorg voor voldoende ventilatie. Houd verwijderd van warmte, vonken en open vuur.- Roken verboden. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit. Een gasvat nooit lassen. ONDERNEEM GEEN ACTIE DIE DE VEILIGE OPSLAG VAN TANKS EN VATEN KAN VERSTOREN. Handelingen betreffende de inspectie, reiniging en onderhoud van opslagcontainers vereisen de toepassing van strikte procedures en moeten toevertrouwd worden aan gekwalificeerd specialistisch (intern of extern) personeel. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Het gebruik van flexibele, buigzame leidingen van synthetisch rubber van geschikte kwaliteit voor het aansluiten van gebruiksapparaten beperken tot een lengte van minder dan 2 m. De uiterste gebruiksdatum niet overschrijden. Indien niet continu in gebruik, de kraan van de verpakking na gebruik sluiten. Zorg voor voldoende ventilatie. De installaties zodanig ontwerpen dat de uitbreiding van een brandende olieplas voorkomen wordt (greppels, opvangbekkens, sifons in de waterafvoerbuizen). Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit. Verzeker u ervan dat alle apparaten elektrisch geaard zijn voorafgaand aan het beginnen met overbrengen van de stof. Alleen apparatuur aansluiten die is ontworpen voor gebruik bij dit product. In installaties alleen materialen en apparatuur gebruiken die specifiek is ontworpen voor gebruik bij dit product. Geen gebruik maken van natuurlijk rubber, dat door butaan wordt aangetast. Uitsluitend genormaliseerde EG-butaan/propaan expansievaten gebruiken of vaten die onder een specifieke ministeriële goedkeuring vallen, en die overeenstemmen met de drukregeling van de gebruiksapparaten.

8 Pagina 8 / 17 Brand- en explosiepreventie Niet roken. Hevelen, laden of ontladen van een voertuig mag slechts worden uitgevoerd door speciaal voor dit doel opgeleid personeel en conform de regels. UITSLUITEND INGRIJPEN BIJ AFGEKOELDE, ONTGASTE (EXPLOSIEGEVAAR VAN DE ATMOSFEER IN DE TANK) EN GEVENTILEERDE TANKS. Onderzoek onmiddelijk de oorzaak van de karakteristieke geur. Uitsluitend zeepwater of geëigende producten gebruiken voor het zoeken naar lekken. NOOIT EEN VLAM GEBRUIKEN. Voorzieningen treffen ter voorkoming van mogelijke opeenhoping van butaan op de laagste punten. Nooit een reservoir, fles of leidingen waarin zich gas bevindt verwarmen met een open vlam. Hygiënische maatregelen Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid Voorwaarden voor veilige opslag, waaronder alle mogelijke strijdigheden Technische SLA DIT GAS OP IN OVEREENSTEMMING MET GELDIGE VOORSCHRIFTEN, maatregelen/opslagomstandighede GESCHIKT VOOR DIT TYPE OPSLAG EN DEZE HOEVEELHEDEN. n Alle elektrische installaties, inclusief de verlichting van ruimten die dit product kunnen bevatten, moeten aan de risicoruimte worden aangepast, in overeenstemming met de Europese ATEX-richtlijnen. Bewaar op een koele/goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Vaten met dit product niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. Opslaan uit de buurt van lage delen waar productdampen zich zouden kunnen ophopen in geval van lekkage of morsen. Te vermijden materialen Sterke oxidatiemiddelen, Zuren, Basen Specifiek gebruik 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Blootstellingslimieten Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek Chemische naam Europese Unie België Methanol TWA 200 ppm TWA 260 mg/m 3 TWA 200 ppm TWA 266 mg/m S* STEL 250 ppm STEL 333 mg/m 3 D* n-butaan TWA 1000 ppm

9 Pagina 9 / 17 Opschrift Zie paragraaf Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beheersing van beroepsmatige blootstelling Technische maatregelen Elke handeling in een vat dat vloeibaar gemaakt gas heeft bevat, moet uitgevoerd worden in over eenstemming met geschickte procedures en personeel. Bij werken in besloten ruimten (tanks, containers, enz.) moet gezorgd worden voor ademlucht en geschikte beschermingsmiddelen. Ga niet in lege opslagtanks tot er voldoende zuurstof aanwezig is. Persoonlijke beschermingsmiddelen Algemene informatie Bescherming van de ademhalingsorganen Bescherming van de ogen Huid- en lichaamsbescherming Bescherming van de handen Er moeten beschermende technische oplossingen geïmplementeerd zijn en worden gebruikt voordat persoonlijke beschermingsuitrusting wordt overwogen. Handhaaf geschikte ventilatie. Bij een noodgeval of voor exceptioneel kortdurend werk in een door het product verontreinigde omgeving, is het noodzakelijk om zelfstandig werkende ademhalingsapparatuur te gebruiken. Als gespetter waarschijnlijk is, moet er een volledige hoofdbescherming (gelaatsscherm en/of veiligheidsbril) worden gebruikt. Indien nodig: Draag koude isolerende handschoenen/gelaatsmasker/oogbescherming. Indien nodig gezichtsmasker, bedekkende kleding en antistatisch veiligheidsschoeisel. Koolwaterstofdichte handschoenen. Indien nodig: Koubeschermende handschoenen. Beheersing van milieublootstelling Algemene informatie Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Kleur Fysische C Vloeibaar gemaakt gas kleurloos samengeperst vloeibaar gas

10 Pagina 10 / 17 Geur kenmerkend onaangenaam Eigenschap ph Kookpunt/kooktraject Vlampunt Verdampingssnelheid Waarden -43 C -45 F < -50 C < -58 F Opmerkingen niet van 1 bar Geen gegevens beschikbaar Methode Ontvlambaarheidgrenzen in lucht bovenste onderste Dampspanning Dampspanning Dampdichtheid Dichtheid Oplosbaarheid in water Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen logpow niet van toepassing Zelfontbrandingstemperatuur Viscositeit, kinematisch 9.5 % 1.9 % 4000 hpa <= hpa >= 530 kg/m 3 > 400 C > C ( C (<= C (Lucht = 15 C (Vloeistof) niet van toepassing Oplosbaar in een groot aantal gangbare oplosmiddelen Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Ontploffingsgevaar Oxiderende eigenschappen Kans op gevaarlijke reacties Kan explosieve mengsels vormen met lucht niet van toepassing geen gegevens beschikbaar 9.2. Overige informatie Kritische temperatuur 97 C Opmerking 1 liter vloeistof geplaatst onder atmosferische druk geeft een dampvolume van ongeveer 225 liter. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar.

11 Pagina 11 / Chemische stabiliteit Stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden Kans op gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties Geen bij normale bewerking Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen Sterke oxidatiemiddelen, Zuren, Basen Gevaarlijke ontledingsprodukten Gevaarlijke ontledingsprodukten geen bij normaal gebruik. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Plaatselijke effecten Produktinformatie Aanraking met de huid Aanraking met de ogen Inademing Inslikken Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. Directe blootstelling aan vloeibaar gas kan verbranding van de ogen veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Een niet te verwachten blootstellingsroute. Acute toxiciteit Gegevens over de bestanddelen Chemische naam LD50 Oraal LD50 Huid (aandoeningen) LC50 Inademing Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 = 658 mg/l ( Rat ) 4 h koolwaterstoffen

12 Pagina 12 / 17 Sensibilisering Sensibilisering Er zijn geen rapporten beschikbaar met het bewijs dat de substantie gevoeligheid van huid en ademhaling kan veroorzaken. Specifieke effekten Kankerverwekkendheid. Chemische naam Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen Chemische naam n-butaan Europese Unie Carc. 1A (H350) Europese Unie - Mutageniteit. Chemische naam Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen Chemische naam n-butaan Europese Unie Muta. 1B (H340) Europese Unie - Toxiciteit bij herhaalde toediening De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen De scherpe blootstellingsstudies tonen geen bewijsmateriaal van systemische giftigheid buiten een potentieel om depressie van het centrale zenuwstelsel (CZS) en een narcose bij hogere blootstellingsconcentraties te veroorzaken. Overige informatie 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Toxiciteit Niet geclasseerd. Acute aquatische toxiciteit Productinformatie Acute aquatische toxiciteit Gegevens over de bestanddelen

13 Pagina 13 / 17 Chronische aquatische toxiciteit Productinformatie Chronische aquatische toxiciteit Gegevens over de bestanddelen Effecten op terrestrische organismen Geen gegevens beschikbaar Persistentie en afbraak Algemene informatie De substantie is een UVCB. De standaardtests zijn niet geschikt voor deze parameter Mogelijke bioaccumulatie Productinformatie logpow Gegevens over de bestanddelen De substantie is een UVCB. De standaardtests zijn niet geschikt voor deze parameter. niet van toepassing Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Mobiliteit in de bodem Algemene informatie Lucht Omdat dit gas zeer vluchtig is, is bodem- of waterverontreiniging onwaarschijnlijk. Vrijgekomen in de atmosfeer wordt het snel verdund en fotochemisch ontleed Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT- en zpzb-beoordeling Deze substantie wordt beschouwd niet PBT en vpvb te zijn Andere schadelijke effecten Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten Als verwijdering van gas uit containers of tanks vereist is, is ontbranding met behulp van de juiste apparatuur (affakkelen) de meest betrouwbare methode. Deze operatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel en conform de regels.

14 Pagina 14 / 17 Verontreinigde verpakking EWC afvalnr Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten. Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR/RID UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S Juiste ladingsnaam MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. Gevaren klasse 2 Verpakkingsgroep - ADR/RID-etiketten 2.1 Classificatiecode 2F Bijzondere Bepalingen 274, 583, 652 Tunnelrestrictiecode B/D Gevarenidentificatienr 23 Beschrijving UN 1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S, 2, (B/D) Uitgezonderde hoeveelheden E0 Beperkte hoeveelheid 0 IMDG/IMO UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. Gevaren klasse 2 Verpakkingsgroep - EMS F-D, S-U Bijzondere Bepalingen 274 Uitgezonderde hoeveelheden E0 Beperkte hoeveelheid 0 Juiste ladingsnaam ICAO/IATA Opmerking HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. Alleen toegestaan in vrachtvliegtuigen ADN UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S Juiste ladingsnaam MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. Gevaren klasse 2

15 Pagina 15 / 17 Gevarenetiketten 2.1 Verpakkingsgroep - Classificatiecode 2F Beschrijving UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S, 2, 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Europese Unie REACH Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Internationale voorraadlijsten EINECS/ELINCS Voldoet aan TSCA Voldoet aan DSL Voldoet aan ENCS - IECSC Voldoet aan KECL Voldoet aan PICCS - AICS Voldoet aan NZIoC Voldoet aan Opschrift EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances AICS - Australian Inventory of Chemical Substances NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals Verdere informatie Chemische veiligheidsbeoordeling

16 Pagina 16 / Informatie over nationale regelgeving België Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8). 16. OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen R12 - Zeer licht ontvlambaar R45 - Kan kanker veroorzaken R46 - Kan erfelijke genetische schade veroorzaken Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3 H220 - Zeer licht ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming H340 - Kan genetische schade veroorzaken H350 - Kan kanker veroorzaken Afkortingen, acroniemen GLP = Good Laboratory Practice - GLP = Goede Laboratorium Praktijken bw = body weight = lichaamsgewicht bw/day = body weight per day = lichaamsgewicht per dag Opschrift Section 8 + Sensibilisator ** Gevarenbenoeming M: Mutageen * Huidbenaming C: Carcinogeen R: Toxisch voor de voortplanting Herzieningsnotitie Reden van herziening:. niet van toepassing. Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006 Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde. Einde van het Veiligheidsinformatieblad

17 Pagina 17 / 17

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 PROPAAN Datum van uitgave: Datum herziening: 01/12/2014 : Versie: 1 EIGA104 Gevaar RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMERCIEEL PROPAAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMERCIEEL PROPAAN Produktnaam : Bladzijde : 1/8 ETIKET PRODUCT ETIKETTERING (gebruikelijk of EG): Symbo(o)l(en) : Van toepassing. EG n : 270-990-9 - Petroleum gas Symbo(o)l(en) : F+ Zeer licht ontvlambaar Bevat : Koolwaterstoffen,

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

AGRICHEM GLYFOSAAT 2

AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Veiligheidsinformatieblad AGRICHEM GLYFOSAAT 2 Preparation Date 17-jul-2014 Herziene versie nummer: 2 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie SDS-nr. Producttype Autogas (LPG, volgens EN 589) SBX2121 gas

Nadere informatie

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1

DEVRINOL. Preparation Date 27-feb-2013 Datum van herziening 04-dec-2014 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad Preparation Date 27-feb-2013 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product Productcode

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

Solstice yf Refrigerant (R-1234yf)

Solstice yf Refrigerant (R-1234yf) 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Productbenaming : Type product : Stof Opmerkingen : SDS overeenkomstig Art. 31 van Verordening

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Etheen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Etheen 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : Ethylene Registratienummer : 01-2119462827-27-XXXX, 01-2119462827-27-0016 Stofnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: Propaan (LPG volgens EN 589) Producttype:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5080-8756 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Chain Lube (Aerosol)

: Chain Lube (Aerosol) MSDS Versie: E02.02 Datum van uitgave: 18/05/2015 Blend Versie: 2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 232-263-4 CAS nummer 7803-62-5 Productbeschrijving Producttype Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ZWAVELHEXAFLUORIDE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming

Nadere informatie

Ultragas. 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik

Ultragas. 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Volgens 453/2010 en 1272/2008 (Van de EU-verordeningen en -richtlijnen waarnaar wordt verwezen wordt alleen het nummer vermeld) Uitgifte 2015-06-01 Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2015-02-02 1.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Product-id : Chemische formule : C2H2 Raadpleeg paragraaf 3 voor REACH-informatie Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL BUTANE REFILL 220 Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad FINO QUICK PLUS/EVO Isolatie Drukdatum: 07.04.2014 10735 / 10739 Pagina 1 van 20 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie FINO QUICK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie