VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 LPG MOTORBRANDSTOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 LPG MOTORBRANDSTOF"

Transcriptie

1 Pagina 1 / 17 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 Datum van de vorige versie: niet van toepassing 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Productbenaming REACH registratienaam Zuivere stof/mengsel Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Stof 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geïdentificeerd gebruik Brandstof Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier TOTAL BELGIUM Handelsstraat, 93, Rue du Commerce B-1040 BRUSSEL - BRUXELLES België - Belgique Tél : +32 (0) Fax : +32 (0) Voor verdere informatie contact opnemen met Meldpunt HSE adres 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Officiële noodnummer: Teleserv S.O.S Total Belgium : +32 (0) Brandwondencentrum: Bruxelles - (NOH) - Brussel : +32 (0) , Hopital Militaire Reine Astrid - Militair Hospitaal Koningin Astrid Antwerpen - Anvers : +32 (0) , Algemeen centrum Ziekenhuis Gent - Gand : +32 (0) Centre Universitaire UZ Gand-Universitair Ziekenhuis UZ Gent Leuven - Louvain : +32 (0) U.Z. Leuven Loverval : +32 (0) , Hôpital Saint Joseph et Sainte Thérèse, section I.M.T.R Luik - Liège : +32 (0) , CHU Liège domaine Universitaire du Sart Tilman

2 Pagina 2 / 17 Antigifcentrum: c/o Hôpital Militaire Reine Astrid Militair Hospitaal Koningin Astrid 1 Rue Bruyn - Bruynstraat 1 B-1120 Bruxelles - Brussel +32 (0) IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Classificatie van de stof of het preparaat VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 2.2. Indeling Ontvlambare gassen - Categorie 1 - H220 Gassen onder druk - Vloeibaar gemaakt gas - H280 Kiemcelmutageniteit - Categorie 1B - H340 Kankerverwekkendheid - Categorie 1A - H350 RICHTLIJN 67/548/EG /45/EG Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Indeling F+; R12 - Carc.Cat.2; R45 - Mut.Cat.2; R Etiketteringselementen Etikettering volgens: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 EG-Nr Signaalwoord GEVAAR Gevarenaanduidingen H220 - Zeer licht ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

3 Pagina 3 / 17 Veiligheidsaanbevelingen P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden P381 - Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden P410 + P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Bijzondere etikettering voor bepaalde preparaten: Verordening (EG) nr.1272/2008, bijlage I, : Verlaging van etiketteringseisen voor speciale gevallen. Gastanks bedoeld voor propaan, butaan of vloeibaar gemaakt aardoliegas (LPG) Andere gevaren Fysisch-chemische eigenschappen Zeer licht ontvlambaar. Kan explosieve mengsels vormen met lucht. In geval van een lek zal het gas - omdat het ZWAARDER IS DAN LUCHT - zich laag over de grond verspreiden en INDIEN ER ONVOLDOENDE VENTILATIE IS, kan het ZICH OPSTAPELEN IN DE LAAGSTE PUNTEN. Onopzettelijke intense verhitting van een tank die dit gas bevat (in geval van brand, bijvoorbeeld) kan de tank doen scheuren of een lek veroorzaken; indien ontstoken, kunnen de dampen, onder zekere omstandigheden leiden tot plotselinge snelle verbranding of ontploffing. Eigenschappen die gevolgen hebben voor de gezondheid In gasvorm kan een licht verdovend effect en/of verstikkend effect optreden doordat het zuurstofgehalte in de atmosfeer daalt. Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1. Stof Chemische omschrijving Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aardoliedestillaat. Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie en condensatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C3 tot en met C4. Chemische naam EG-Nr REACH registratienummer CAS-Nr Gewicht% Indeling (67/548) Classificatie (Verordening 1272/2008) Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen geen gegevens beschikbaar F+;R12 Carc.Cat.2;R45 Mut.Cat.2;R46 Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas Carc. 1A (H350) Muta. 1B (H340)

4 Pagina 4 / 17 Aanvullende aanwijzingen Nota K: De classificatie carcinogeen of mutageen is niet toepasbaar wanneer aangetoond kan worden dat de stof minder dan 0,1% 1,3 butadieen bevat (EINECS no ). Wanneer de stof niet als carcinogeen of mutageen is geclassificeerd, moeten tenminste wel de veiligheidszinnen (P102-)P210-P403 toegepast worden. Deze noot is slechts van toepassing op zekere complexe van olie afgeleide stoffen in deel 3 van Annex VI bij reglement (EG) no. 1272/2008. Chemische naam EG-Nr REACH CAS-Nr Gewicht% Indeling (67/548) registratienummer Methanol < 0.2 F; R11 T; R23/24/25 R39/23/24/25 n-butaan geen gegevens beschikbaar < 50 F+; R12 Classificatie (Verordening 1272/2008) Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Gas 1 (H220) Press. Gas Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie paragraaf 16. Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen advies Aanraking met de ogen Aanraking met de huid Inademing BIJ ERNSTIGE OF BLIJVENDE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN. Breng het slachtoffer zo snel mogelijk in de frisse lucht. Eventueel de stroomvoorziening uitschakelen indien dit geen gevaar oplevert voor het ontstaan van vonken in de zone waar de damp van het product zich heeft verspreid. Sluit de pompafsluiters van de verpakking of de opslag af. Zorg voor een goede ventilatie en controleer of er een veilige, inhaleerbare atmosfeer is voor het betreden van besloten ruimtes. ALS IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwjider contactlenzen, voorzover aanwezig en eenvoudig uitvoerbaar. Ga door met spoelen. Een arts raadplegen. Een snel oogheelkundig onderzoek is aanbevolen in geval van koude brandwonden op de ogen. Behandel de getroffen plekken als brandwonden. Onmiddellijk afwassen met veel water. Verwijder alle besmette kledij voor zover deze niet aan de huid kleeft. Probeer de getroffen plekken niet direct op te warmen (wrijving, warm bad...). Raadpleeg altijd een arts in geval van ernstige brandwonden. In dit geval, zou het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis moeten gebracht worden. Ingeval van blootstelling aan hoge concentraties damp, rook of aerosol, het slachtoffer in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Kunstmatige beademing en/of zuurstof kan noodzakelijk zijn.

5 Pagina 5 / 17 Inname Een niet te verwachten blootstellingsroute Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Aanraking met de ogen Aanraking met de huid Inademing Inname Directe blootstelling aan vloeibaar gas kan verbranding van de ogen veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Een niet te verwachten blootstellingsroute Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor de arts Symptomatisch behandelen. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen Droogpoeder. Kooldioxide (CO 2 ). Waternevel. Het gebruik van schuim is niet afdoende. NOOIT EEN KRACHTIGE WATERSTRAAL op warm geworden reservoirs met lpg spuiten Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifiek gevaar Het is gevaarlijk een vlam te doven indien het niet mogelijk is de lekkage snel te stoppen. De vlam mag alleen worden gedoofd door het dichten van een afsluiter of indien afsluiten mogelijk wordt door het doven. Onder bepaalde omstandigheden kan sterke verhitting (bijv. bij brand) van een butaanverpakking een breuk veroorzaken en uitvloeiing. Onvolledige verbranding en thermolyse kunnen gassen met verschillende giftigheid produceren zoals CO, CO2, verschillende koolwaterstoffen, aldehyden en roet. Deze kunnen zeer gevaarlijk zijn bij inademing in gesloten ruimten of bij hoge concentratie Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden De werknemers beschermen door middel van watergordijnen. In geval van een grote brand in gesloten of slecht geventileerde ruimtes, draag brandbestendige beschermende kledij en een autonoom ademhalingstoestel met een met overdruk werkend volgelaatsmasker.

6 Pagina 6 / 17 Overige informatie Tanks en oppervlakten blootgesteld aan het vuur, koelen met overvloedig watersproeien. Verwijder ontvlambaar materiaal en, indien mogelijk, alle blootgestelde reservoirs. 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures Algemene informatie Advies voor niet-eerstehulppersoneel Advies voor eerstehulpverleners Personeel evacueren naar een veilige omgeving. Alarmeer de hulpverleners. Sluit de gastoever af. ELIMINEER alle ontstekingsbronnen (niet roken, fakkels, vonken of vlammen in de directe omgeving). Stop alle werkzaamheden waarbij open vuur nodig is, stop alle voertuigen, stop alle machines en apparatuur die vonken of vlammen kunnen veroorzaken. Eventueel de stroomvoorziening uitschakelen indien dit geen gevaar oplevert voor het ontstaan van vonken in de zone waar de damp van het product zich heeft verspreid. VENTILEER GOED. Verwijder ontvlambaar materiaal en, indien mogelijk, alle blootgestelde reservoirs. Wanneer het product in twee fases lekt, huidcontact met het vloeibare product vermijden. Blijf niet in de gaswolk, maar zorg dat de wind van u af naar de bron waait. Controleer of er geen risico meer bestaat voordat u de normale werkzaamheden hervat. Personeel onmiddellijk evacueren naar een veilige omgeving. ELIMINEER alle ontstekingsbronnen (niet roken, fakkels, vonken of vlammen in de directe omgeving). Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Neem alle nodige stappen om brand-, ontploffings- en inademingsgevaar voor de hulpverleners te vermijden, inclusief het gebruik van een ademhalingstoestel. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken: Werkhelm met spits en nekdoek (volledige hoofdbescherming), Ondoordringbare handschoenen en laarzen, Overall. Deze moeten bestaan uit ondoordringbaar en onontvlambaar materiaal. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Let op het verspreiden van gassen over de grond (zwaarder dan lucht) en op de windrichting Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen Algemene informatie In het geval van gasvorming:. water spuiten om de gaswolk te beheersen, richten en verspreiden Werkwijzen en materialen voor indamming en reiniging Reinigingsmethoden In geval van niet-brandende lekkage, de lekkage stoppen door dichten van een afsluiter. Zorg voor een goede ventilatie van besloten ruimtes, in het bijzonder ondergrondse ruimtes. Lpg (liquified petroleum gas) is zwaarder dan lucht en bij een lek kunnen de dampen zich opstapelen in besloten ruimtes en laag gelegen ruimtes waar ze gemakkelijk per ongeluk kunnen ontbranden Verwijzing naar andere rubrieken

7 Pagina 7 / 17 Persoonlijke beschermingsmiddelenzie paragraaf 8 voor meer details Afvalverwerking Zie paragraaf 13 voor meer details 7. HANTERING EN OPSLAG 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering Advies voor veilige hantering Technische maatregelen Dit gas wordt geproduceerd, opgeslagen en verdeeld ONDER DRUK ALS VLOEISTOF. Onder normale distributieomstandigheden wordt het nooit direct behandeld, omdat het continu in gesloten systemen wordt opgesloten tot het gebruik bij verbranding. DE EERSTE VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFEN DE VERZEKERING DAT HET GAS GOED OPGESLOTEN IS. Zorg voor voldoende ventilatie. Houd verwijderd van warmte, vonken en open vuur.- Roken verboden. Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit. Een gasvat nooit lassen. ONDERNEEM GEEN ACTIE DIE DE VEILIGE OPSLAG VAN TANKS EN VATEN KAN VERSTOREN. Handelingen betreffende de inspectie, reiniging en onderhoud van opslagcontainers vereisen de toepassing van strikte procedures en moeten toevertrouwd worden aan gekwalificeerd specialistisch (intern of extern) personeel. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Het gebruik van flexibele, buigzame leidingen van synthetisch rubber van geschikte kwaliteit voor het aansluiten van gebruiksapparaten beperken tot een lengte van minder dan 2 m. De uiterste gebruiksdatum niet overschrijden. Indien niet continu in gebruik, de kraan van de verpakking na gebruik sluiten. Zorg voor voldoende ventilatie. De installaties zodanig ontwerpen dat de uitbreiding van een brandende olieplas voorkomen wordt (greppels, opvangbekkens, sifons in de waterafvoerbuizen). Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische elektriciteit. Verzeker u ervan dat alle apparaten elektrisch geaard zijn voorafgaand aan het beginnen met overbrengen van de stof. Alleen apparatuur aansluiten die is ontworpen voor gebruik bij dit product. In installaties alleen materialen en apparatuur gebruiken die specifiek is ontworpen voor gebruik bij dit product. Geen gebruik maken van natuurlijk rubber, dat door butaan wordt aangetast. Uitsluitend genormaliseerde EG-butaan/propaan expansievaten gebruiken of vaten die onder een specifieke ministeriële goedkeuring vallen, en die overeenstemmen met de drukregeling van de gebruiksapparaten.

8 Pagina 8 / 17 Brand- en explosiepreventie Niet roken. Hevelen, laden of ontladen van een voertuig mag slechts worden uitgevoerd door speciaal voor dit doel opgeleid personeel en conform de regels. UITSLUITEND INGRIJPEN BIJ AFGEKOELDE, ONTGASTE (EXPLOSIEGEVAAR VAN DE ATMOSFEER IN DE TANK) EN GEVENTILEERDE TANKS. Onderzoek onmiddelijk de oorzaak van de karakteristieke geur. Uitsluitend zeepwater of geëigende producten gebruiken voor het zoeken naar lekken. NOOIT EEN VLAM GEBRUIKEN. Voorzieningen treffen ter voorkoming van mogelijke opeenhoping van butaan op de laagste punten. Nooit een reservoir, fles of leidingen waarin zich gas bevindt verwarmen met een open vlam. Hygiënische maatregelen Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid Voorwaarden voor veilige opslag, waaronder alle mogelijke strijdigheden Technische SLA DIT GAS OP IN OVEREENSTEMMING MET GELDIGE VOORSCHRIFTEN, maatregelen/opslagomstandighede GESCHIKT VOOR DIT TYPE OPSLAG EN DEZE HOEVEELHEDEN. n Alle elektrische installaties, inclusief de verlichting van ruimten die dit product kunnen bevatten, moeten aan de risicoruimte worden aangepast, in overeenstemming met de Europese ATEX-richtlijnen. Bewaar op een koele/goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Vaten met dit product niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C. Opslaan uit de buurt van lage delen waar productdampen zich zouden kunnen ophopen in geval van lekkage of morsen. Te vermijden materialen Sterke oxidatiemiddelen, Zuren, Basen Specifiek gebruik 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Blootstellingslimieten Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek Chemische naam Europese Unie België Methanol TWA 200 ppm TWA 260 mg/m 3 TWA 200 ppm TWA 266 mg/m S* STEL 250 ppm STEL 333 mg/m 3 D* n-butaan TWA 1000 ppm

9 Pagina 9 / 17 Opschrift Zie paragraaf Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beheersing van beroepsmatige blootstelling Technische maatregelen Elke handeling in een vat dat vloeibaar gemaakt gas heeft bevat, moet uitgevoerd worden in over eenstemming met geschickte procedures en personeel. Bij werken in besloten ruimten (tanks, containers, enz.) moet gezorgd worden voor ademlucht en geschikte beschermingsmiddelen. Ga niet in lege opslagtanks tot er voldoende zuurstof aanwezig is. Persoonlijke beschermingsmiddelen Algemene informatie Bescherming van de ademhalingsorganen Bescherming van de ogen Huid- en lichaamsbescherming Bescherming van de handen Er moeten beschermende technische oplossingen geïmplementeerd zijn en worden gebruikt voordat persoonlijke beschermingsuitrusting wordt overwogen. Handhaaf geschikte ventilatie. Bij een noodgeval of voor exceptioneel kortdurend werk in een door het product verontreinigde omgeving, is het noodzakelijk om zelfstandig werkende ademhalingsapparatuur te gebruiken. Als gespetter waarschijnlijk is, moet er een volledige hoofdbescherming (gelaatsscherm en/of veiligheidsbril) worden gebruikt. Indien nodig: Draag koude isolerende handschoenen/gelaatsmasker/oogbescherming. Indien nodig gezichtsmasker, bedekkende kleding en antistatisch veiligheidsschoeisel. Koolwaterstofdichte handschoenen. Indien nodig: Koubeschermende handschoenen. Beheersing van milieublootstelling Algemene informatie Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Kleur Fysische C Vloeibaar gemaakt gas kleurloos samengeperst vloeibaar gas

10 Pagina 10 / 17 Geur kenmerkend onaangenaam Eigenschap ph Kookpunt/kooktraject Vlampunt Verdampingssnelheid Waarden -43 C -45 F < -50 C < -58 F Opmerkingen niet van 1 bar Geen gegevens beschikbaar Methode Ontvlambaarheidgrenzen in lucht bovenste onderste Dampspanning Dampspanning Dampdichtheid Dichtheid Oplosbaarheid in water Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen logpow niet van toepassing Zelfontbrandingstemperatuur Viscositeit, kinematisch 9.5 % 1.9 % 4000 hpa <= hpa >= 530 kg/m 3 > 400 C > C ( C (<= C (Lucht = 15 C (Vloeistof) niet van toepassing Oplosbaar in een groot aantal gangbare oplosmiddelen Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Ontploffingsgevaar Oxiderende eigenschappen Kans op gevaarlijke reacties Kan explosieve mengsels vormen met lucht niet van toepassing geen gegevens beschikbaar 9.2. Overige informatie Kritische temperatuur 97 C Opmerking 1 liter vloeistof geplaatst onder atmosferische druk geeft een dampvolume van ongeveer 225 liter. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Reactiviteit Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar.

11 Pagina 11 / Chemische stabiliteit Stabiliteit Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden Kans op gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties Geen bij normale bewerking Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden materialen Sterke oxidatiemiddelen, Zuren, Basen Gevaarlijke ontledingsprodukten Gevaarlijke ontledingsprodukten geen bij normaal gebruik. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit Plaatselijke effecten Produktinformatie Aanraking met de huid Aanraking met de ogen Inademing Inslikken Contact met het product kan bevriezing veroorzaken. Directe blootstelling aan vloeibaar gas kan verbranding van de ogen veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Verschijnselen na overmatige blootstelling zijn duizeligheid, hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, bewusteloosheid, ademstilstand. Een niet te verwachten blootstellingsroute. Acute toxiciteit Gegevens over de bestanddelen Chemische naam LD50 Oraal LD50 Huid (aandoeningen) LC50 Inademing Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 = 658 mg/l ( Rat ) 4 h koolwaterstoffen

12 Pagina 12 / 17 Sensibilisering Sensibilisering Er zijn geen rapporten beschikbaar met het bewijs dat de substantie gevoeligheid van huid en ademhaling kan veroorzaken. Specifieke effekten Kankerverwekkendheid. Chemische naam Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen Chemische naam n-butaan Europese Unie Carc. 1A (H350) Europese Unie - Mutageniteit. Chemische naam Aardoliedestillaten rijk aan C3-C4 koolwaterstoffen Chemische naam n-butaan Europese Unie Muta. 1B (H340) Europese Unie - Toxiciteit bij herhaalde toediening De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen De scherpe blootstellingsstudies tonen geen bewijsmateriaal van systemische giftigheid buiten een potentieel om depressie van het centrale zenuwstelsel (CZS) en een narcose bij hogere blootstellingsconcentraties te veroorzaken. Overige informatie 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Toxiciteit Niet geclasseerd. Acute aquatische toxiciteit Productinformatie Acute aquatische toxiciteit Gegevens over de bestanddelen

13 Pagina 13 / 17 Chronische aquatische toxiciteit Productinformatie Chronische aquatische toxiciteit Gegevens over de bestanddelen Effecten op terrestrische organismen Geen gegevens beschikbaar Persistentie en afbraak Algemene informatie De substantie is een UVCB. De standaardtests zijn niet geschikt voor deze parameter Mogelijke bioaccumulatie Productinformatie logpow Gegevens over de bestanddelen De substantie is een UVCB. De standaardtests zijn niet geschikt voor deze parameter. niet van toepassing Geen gegevens beschikbaar Geen gegevens beschikbaar Mobiliteit in de bodem Algemene informatie Lucht Omdat dit gas zeer vluchtig is, is bodem- of waterverontreiniging onwaarschijnlijk. Vrijgekomen in de atmosfeer wordt het snel verdund en fotochemisch ontleed Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling PBT- en zpzb-beoordeling Deze substantie wordt beschouwd niet PBT en vpvb te zijn Andere schadelijke effecten Algemene informatie Geen gegevens beschikbaar. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwerkingsmethoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten Als verwijdering van gas uit containers of tanks vereist is, is ontbranding met behulp van de juiste apparatuur (affakkelen) de meest betrouwbare methode. Deze operatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel en conform de regels.

14 Pagina 14 / 17 Verontreinigde verpakking EWC afvalnr Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten. Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR/RID UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S Juiste ladingsnaam MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. Gevaren klasse 2 Verpakkingsgroep - ADR/RID-etiketten 2.1 Classificatiecode 2F Bijzondere Bepalingen 274, 583, 652 Tunnelrestrictiecode B/D Gevarenidentificatienr 23 Beschrijving UN 1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S, 2, (B/D) Uitgezonderde hoeveelheden E0 Beperkte hoeveelheid 0 IMDG/IMO UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. Gevaren klasse 2 Verpakkingsgroep - EMS F-D, S-U Bijzondere Bepalingen 274 Uitgezonderde hoeveelheden E0 Beperkte hoeveelheid 0 Juiste ladingsnaam ICAO/IATA Opmerking HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. Alleen toegestaan in vrachtvliegtuigen ADN UN/ID Nr UN1965 Juiste ladingsnaam HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S Juiste ladingsnaam MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. Gevaren klasse 2

15 Pagina 15 / 17 Gevarenetiketten 2.1 Verpakkingsgroep - Classificatiecode 2F Beschrijving UN1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S, 2, 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Europese Unie REACH Deze stof is vrijgesteld van registratie volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Internationale voorraadlijsten EINECS/ELINCS Voldoet aan TSCA Voldoet aan DSL Voldoet aan ENCS - IECSC Voldoet aan KECL Voldoet aan PICCS - AICS Voldoet aan NZIoC Voldoet aan Opschrift EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances AICS - Australian Inventory of Chemical Substances NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals Verdere informatie Chemische veiligheidsbeoordeling

16 Pagina 16 / Informatie over nationale regelgeving België Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8). 16. OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen R12 - Zeer licht ontvlambaar R45 - Kan kanker veroorzaken R46 - Kan erfelijke genetische schade veroorzaken Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 2 en 3 H220 - Zeer licht ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming H340 - Kan genetische schade veroorzaken H350 - Kan kanker veroorzaken Afkortingen, acroniemen GLP = Good Laboratory Practice - GLP = Goede Laboratorium Praktijken bw = body weight = lichaamsgewicht bw/day = body weight per day = lichaamsgewicht per dag Opschrift Section 8 + Sensibilisator ** Gevarenbenoeming M: Mutageen * Huidbenaming C: Carcinogeen R: Toxisch voor de voortplanting Herzieningsnotitie Reden van herziening:. niet van toepassing. Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006 Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde. Einde van het Veiligheidsinformatieblad

17 Pagina 17 / 17

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 03-nov-2011 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Revisie 1 Productidentificatie Productbenaming Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 ADBLUE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 ADBLUE Pagina 1 / 11 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006 Datum van de vorige versie: 2010-03-08 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 11-dec-2012 RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Revisie 1 Productidentificatie Productbenaming Cat No. K610311-2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 24-jan-2012 Revisie 1 RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-nov-2015 Herzieningsnummer 0 PARAGRAAF 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SSYS-onderdeelnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Suiker

Veiligheidsinformatieblad Suiker 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Suiker EG-Nr: 200-334-9 Gebruik: Hoofdgebruik: Suiker wordt toegepast als zoetmiddel in voedingsmiddelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 19-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 20-jun-2007 MSDS PN: 4334692 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 4318140, P2-3143-00, P2-3122-02,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61662 Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

: DuPont SUVA 95 Refrigerant

: DuPont SUVA 95 Refrigerant Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 01-dec-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Cat No. CM0041 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: CLIC SPRAY 4X5L PROMO

: CLIC SPRAY 4X5L PROMO 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61215 Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het Global Harmonised System Cleaning Fluid Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 14-dec-2010 Herzieningsnummer 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik DRBC (ISO) Pre-supplemented

Nadere informatie

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1

VEGOIL. Preparation Date 04-feb-2015 Datum van herziening 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 Veiligheidsinformatieblad VEGOIL Preparation Date 04-feb-2015 Herziene versie nummer: 1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 21-jul-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik CM0329 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd. Black Ink

Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd. Black Ink Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productbenaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 05-dec-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik DR0526 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 14-dec-2010 Herzieningsnummer 2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik CM1149 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol Herzieningsdatum 02/09/2010 Herziening 2 Vervangt datum 27/05/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3

Oblix 500 SC. Preparation Date 08-aug-2014 Datum van herziening 30-jul-2015 Herziene versie nummer: 3 Veiligheidsinformatieblad Oblix 500 SC Preparation Date 08-aug-2014 Herziene versie nummer: 3 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula Silica Fume 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Fabrikant/Leverancier : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Nederland Telefoon:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 15-nov-2011 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming Cat No. QR0533 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (431020) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

: GLASS&WINDOW CL N4 10L F/NL/P/E/D

: GLASS&WINDOW CL N4 10L F/NL/P/E/D 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61548 Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Water-based Dye Ink - Zwart

Water-based Dye Ink - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: INOR 325 ML QUICK&EASY

: INOR 325 ML QUICK&EASY 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 64445 Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 29-nov-2010 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN BEDRIJF Productidentificatie Productbenaming Cat No. CLS Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: 4 x 1 kg en 2 kg 1.2 Identificatie van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie