Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro. Tamoil SuperE10Plus 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro. Tamoil SuperE10Plus 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN"

Transcriptie

1 Bevat: R-zinnen: R12 R45 R48/23/24/25 R65 R67 Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro ETIKET PRODUCT giftig milieugevaarlijk zeer licht ontvlambaar Brandstoffen, Benzine Zeer licht ontvlambaar. Kan kanker veroorzaken. Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizelig heid veroorzaken. R51/53 Vergiftig voor in het water levende or ganismen: kan in een aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroor zaken. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN DE ONDERNEMING Productgroep: Tamoil Euro 95 ongelood, Tamoil Premium Euro, Productcodes: 7, 13 & 1 Type/Toepassing Product: Brandstof voor motoren met geregelde ontsteking. Bedrijfsgegevens: Tamoil Nederland B.V. Wolweverstraat 23, 2984 CE Ridderkerk Telefoon: Fax: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische aard: Complex mengsel van koolwaterstoffen bestaande uit paraffinen, cycloparaffinen, aromatische en olefinische koolwaterstoffen met koolstofnummers overwegend in de C4 tot C12 reeks. Kan zuurstofhoudende komponenten bevatten waaronder methyl t-butyl ether (MTBE) en andere ethers. MTBE concentratie komt niet boven de 15% (V/V). Benzeen kan voorkomen in concentraties tot 1% (V/V). Kan ook één of meer van de volgende additieven bevatten: antioxidanten, performance pakket. Gevaarlijke componenten: > 99 % ( V/V) benzine, zeer licht ontvlambaar, vergiftig, milieugevaarlijk. 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Risico s voor de gezondheid: Kan kanker veroorzaken. Het product is ingedeeld als Kankerverwekkend Categorie 2; Kan longschade veroorzaken na verslikken. Aspiratie in de longen kan leiden tot een chemische pneumonitis welke fataal kan zijn; Irriterend voor de huid; Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid kan de huid ontvetten wat leidt tot dermatitis; Langdurige blootstelling aan dampconcentraties boven de vastgestelde grenswaarden kan leiden tot: verminderd beoordelingsvermogen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid; irritatie van ogen en ademhalingsorganen, onregelmatige hartslag, stuiptrekkingen, verstikking, bewusteloosheid en zelfs de dood; Dit produkt bevat benzeen dat leukemie veroorzaakt en n-hexaan wat metaboliseert tot bestanddelen die zenuwaandoeningen veroorzaken; Aanwezigheid van deze stoffen leidt in het algemeen niet tot toxicologische gevaren bij normaal gebruik. Invloed op de omgeving: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken; Het produkt kan in de bodem dringen en het grondwater verontreinigen; Bevat bestanddelen die persistent zijn in het milieu; Bioaccumulatie is niet uitgesloten; Fysische en chemische risico s: Zeer licht ontvlambaar. Drijft op water en kan weer ontstoken worden; De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Classificatie van het product: Kankerverwekkend 2e categorie Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken Gevaarlijk voor het milieu 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Algemeen: BIJ ERNSTIGE VERSCHIJNSELEN ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EHBO R INROEPEN Inademen: Verplaats het slachtoffer naar frisse lucht. Plaats het slachtoffer, wanneer het wel ademt maar niet bij bewustzijn is, in de stabiele zijligging. Pas, wanneer de ademhaling is gestopt, kunstmatige ademhaling toe. Pas, wanneer de hartslag verdwenen is, hartmassage toe. Controleer ademhaling en polsslag. Raadpleeg onmiddelijk een arts. Inslikken: Geen braken opwekken. Bescherm de luchtwegen wanneer het braken begint. Dien niets toe via de mond. Plaats het slachtoffer, wanneer het wel ademt maar niet bij bewustzijn is, in de stabiele zijligging. Pas kunstmatige ademhaling toe wanneer de ademhaling is gestopt. DIRECT MEDISCHE HULP INROEPEN. Pagina 1

2 Huid: Was de huid met water en, indien beschikbaar, met zeep. Verontreinigde kleding moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Deze moet voor hergebruik eerst worden gewassen. Zorg in het geval van hogedruk injectieletsel direct voor medische verzorging. Oog: Spoel het oog met een ruime hoeveelheid water gedurende minimaal 15 minuten. Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen. Advies aan de arts: Behandel symptomatisch. In geval van inslikken maagspoeling in overweging nemen. Maagspoeling mag alleen toegepast worden door inbrengen van endotracheae tube (cuffed) voor beademing ter voorkoming van aspiratie. Toediening van koolstof voor medicinaal gebruik (carbo medicinalis) kan absorptie door het spijsverteringskanaal reduceren. Dien in het geval van chemische longontsteking zo mogelijk antibiotica en corticosteroïden toe. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Specifieke gevaren: Gevaarlijke verbrandingsprodukten, Koolmonoxide, Stikstofoxiden; Niet verbrande koolwaterstoffen. Drijft op het water en kan weer ontstoken worden.de damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich langs de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Brandbestrijdingsmiddelen: Schuim, nevel en droog chemisch poeder. Kooldioxide, zand en aarde mogen alleen bij een kleine brand gebruikt worden. Gebruik in geen geval een waterstraal. Beschermingsuitrusting: Goede beschermings apparatuur inclusief ademhalingsapparaat moet gedragen worden bij het bestrijden van brand in een kleine ruimte. Overige informatie: Houdt nabijgelegen vaten en tanks koel door water te vernevelen vanuit een veilige plaats.verwijder ze indien mogelijk, uit de gevarenzone. Als adequate koeling niet bereikt kan worden, moet de omgeving worden geëvacueerd, en verder blussen van de brand en koelen dient van een veilige plaats te geschieden. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF Persoonlijke bescherming: Verwijder alle mogelijke ontstekingsbronnen in het aangrenzende gebied. Evacueer al het personeel. Rook of damp niet inademen. Gebruik geen electrische apparaten. Contact met de huid, ogen en kleding vermijden. Ventileer het verontreinigde gebied grondig. Draag kniehoge chemisch bestendige veiligheidslaarzen en PVC jack en broek. Draag een veiligheidsbril of volledige gezichtsbescherming als een risico van spatten aanwezig is. Maatregelen bij morsen/lekkage: Voorkom lekkages van het materiaal naar afvoersystemen, riolering en naar het grondwater. Bedek verspillingen met schuim om de risico s van ontsteking te beperken. Bij uitvloeiing in het milieu de bevoegde instanties waarschuwen als de situatie niet snel en doeltreffend onder controle kan worden gebracht. Reinigingsmethoden - klein: Om verontreiniging aan bodem en grondwater te voorkomen neem de vloeistof zo snel mogelijk op met zand, aarde of ander aanbevolen absorberend materiaal. Schep de substantie in een geschikt, gemerkt vat voor afvoer in overeenstemming met locale wetgeving. Reinigingsmethoden - groot: Voorkom verspreiding van het product door het indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal. Ruim vloeistof onmiddellijk of in het gebruikte absorbens op. Afvoeren als bij kleine verontreiniging. 7. HANTERING EN OPSLAG Blootstelling bij normaal gebruik: Onderhoud en brandstofmanipulaties; Vermijd inademen van dampen en huidcontact bij het legen van containers. Hantering: Vermijd open vuur. De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich langs de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Hevel niet over met de mond. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Voorkom langdurig of herhaald contact met de ogen. Zorg ervoor dat alle apparatuur correct geaard is. Bij gebruik van hogedrukapparatuur extra maatregelen nemen om injectie onder de huid te voorkomen. Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Draag, bij het hanteren van product in vaten, veiligheidsschoenen en gebruik het juiste gereedschap. Voorkom morsen. Stoflappen, papier en andere materialen die gebruikt zijn voor het absorberen van gemorst product leveren een brandgevaar op. Direct en veilig verwijderen. Aanvullend op de gegeven specifieke aanbevelingen voor de beheersing van het risico met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu, moet een inschatting van de risicos worden uitgevoerd om te bepalen wat de beheersmaatregelen zijn geschikt voor lokale omstandigheden. Opslag: Dit produkt mag nooit worden opgeslagen in gebouwen waar mensen in aanwezig zijn. Vaten en kleine verpakkingen moeten worden opgeslagen in goed geventileerde ruimtes, hittebestendige kasten of magazijnen. Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een droge en goed geventileerde plaats, niet in direct zonlicht en verwijderd van andere warmte- of ontstekingsbronnen. Bewaar in een afgesloten ruimte met een vloeistofdichte vloer. Stapel de vaten niet hoger dan 3 meter zonder stelling. Plaats tanks nooit in de buurt van warmte- of andere ontstekingsbronnen. Vraag om specialistisch advies voor het ontwerp, bouw en onderhoud van bullkopslag installaties. Pagina 2

3 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Grenswaarden voor blootstelling: Benzine; Wettelijke grenswaarde = 240 mg/m3.* * Voor BELGIE ; Benzine, Grenswaarde 903 mg/m3 (ARAB, Titel II, Hoofdstuk II BIS, Bijlage II). Benzeen; Wettelijke grenswaarde = 3.25 mg/m3 H.* * Voor BELGIE ; Benzeen in cokesfabrieken, verwerking van koolteer, onderhoud en herstelling van benzinemotoren, laden, lossen en opslaan van benzine en benzeen, Grenswaarde = 3.25 mg/m3 (ARAB, Titel II, Hoofdstuk II BIS, Bijlage II). Bescherming van de ademhaling: Normaal niet van toepassing. In een besloten ruimte kan ademhalingsapparatuur nodig zijn. Bescherming van de handen: PVC of nitril rubber handschoenen als spatten kunnen optreden. Bescherming van de ogen: Bril als spatten zijn te verwachten. Bescherming van de huid: Draag een overall om vervuiling van persoonlijke kleding te voorkomen. Was overall regelmatig. Veiligheidsschoenen of laarzen - chemisch resistent. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Tamoil Euro 95 ongelood & Tamoil Premium Euro Dichtheid bij 15 C kg/l 0,755 Kleur helder en doorzichtig Research Octaangetal (RON) 95.0 min. Motor Octaangetal (MON) 85.0 min. Zwavelgehalte mg/kg 10 max. Loodgehalte g/l max. Aromaatgehalte % 35 max. Benzeengehalte % 1 max. Dampspanning R.V.P. bij 37,8 C winter kpa 65 min. 95 max. zomer kpa 45 min. 60 max. Destillatietraject: 70 C, E70, Zomer vol.% 20 min. 48 max. 70 C, E70, Winter vol.% 22 min. 50 max. 100 C, E100 vol.% 46 min. 71 max. 150 C, E150 vol.% 75 min. Eind kookpunt C 210 Residue vol.% 2 Zuurstofgehalte % (m/m) 2,7 max. Zuurstofhoudende Componenten: Methanol vol.% 3 max. Ethanol vol.% 5 max. Iso-propyl alcohol Iso-butyl alcohol Tert-butyl alcohol Ethers (5 of meer C-atomen) } Volume blend beperkt tot 2,7% m.m. maximum zuurstofgehalte Dichtheid bij 15 C kg/l 0,755 Kleur helder en doorzichtig Research Octaangetal (RON) 95.0 min. tot 97,8 max. Motor Octaangetal (MON) 85.0 min. Zwavelgehalte mg/kg 10 max. Loodgehalte g/l max. Aromaatgehalte % 35 max. Benzeengehalte % 1 max. Dampspanning R.V.P. bij 37,8 C winter kpa 65 min. 95 max. zomer kpa 45 min. 60 max. Destillatietraject: 70 C, E70, Zomer vol.% 20 min. 48 max. 70 C, E70, Winter vol.% 22 min. 50 max. 100 C, E100 vol.% 46 min. 71 max. 150 C, E150 vol.% 75 min. Eind kookpunt C 210 Residue vol.% 2 Zuurstofgehalte % (m/m) 3,7 max. Zuurstofhoudende Componenten: Methanol vol.% 3 max. Ethanol vol.% 10 max. Iso-propyl alcohol vol.% 12 max. Iso-butyl alcohol vol.% 15 max. Tert-butyl alcohol vol.% 15 max. Ethers (5 of meer C-atomen) vol.% 15 max. Overige vol.% 15 max. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Te vermijden omstandigheden: Warmte, open vuur en vonken. Te vermijden stoffen: Sterk oxiderende stoffen. Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet bekend 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Basis voor de beoordeling: Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de toxicologische gegevens van gelijksoortige producten. Acute giftigheid oraal: LD50 > 5000 mg/kg. Acute giftigheid dermaal: LD50 > 2000 mg/kg. Acute giftigheid inhalatie: LC50 > 5 mg/l. Oog irritatie: Naar verwachting licht irriterend. Huid irritatie: Irriterend. Irritatie van de ademhalingswegen: Geen gegevens beschikbaar van dierproeven. Huidsensibilisatie: Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten. Subchronische/chronische toxiciteit: Herhaalde blootstelling van de huid kan leiden tot irritatie. Herhaalde inademing van mist kan leiden tot irritatie van de Pagina 3

4 ademhalingswegen. Kankerverwekkende eigenschappen: Inhalatoire toediening bij ratten en muizen veroorzaakt tumoren. Effecten traden alleen op bij één van beide geslachten. De gevormde tumoren worden als niet relevant voor de mens beschouwd. Mutagene eigenschappen: Niet beschouwd als een gevaar voor mutageniteit. Effecten voor de mens: Langdurige/herhaalde aanraking leidt tot huidontvetting met eventueel een huidontsteking en een grotere gevoeligheid voor irritatie en penetratie van andere materialen als gevolg. Zie hoofdstuk 4 voor informatie met betrekking tot effecten bij de mens. Overige informatie: Dit produkt bevat benzeen dat leukemie veroorzaakt alsook N-hexaan dat metaboliseert tot produkten die zenuwaandoeningen veroorzaken. 12. MILIEU-INFORMATIE Basis voor risico-analyse: Brandstoffen zijn gemaakt van een mengsel van verschillende raffinaderijstromen. Ecotoxicologische studies zijn uitgevoerd op verschillende koolwaterstofmengsels en stromen maar niet op eindproducten welke toevoegingen bevatten. De gegeven informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten. Mobiliteit: Drijft op water. Bevat vluchtige bestanddelen. Verdampt gedeeltelijk vanuit water of grondoppervlak, maar na een dag blijft nog een belangrijke hoeveelheid over. Indien het de bodem binnendringt hecht het zich aan gronddeeltjes en verspreidt zich niet. Grote volumes kunnen in de bodem doordringen en kunnen zo het grondwater verontreinigen. Persistentie / Afbreekbaarheid: Belangrijkste componenten zijn inherent biologisch afbreekbaar. Niet afbreekbaar onder anaërobe condities. De vluchtige componenten oxideren snel t.g.v. fotochemische reacties in lucht. Bioaccumulatie: Bevat componenten die kunnen bioaccumuleren. Kan aantasting veroorzaken bij vissen en schelpdieren. Ecotoxiciteit: Slecht oplosbaar mengsel. Het product is geclassificeerd als vergiftig voor in het water levende organismen, LL/EL mg/l. (LL/EL50 wordt uitgedrukt als de nominale hoeveelheid product die nodig is voor het prepareren van een waterig testextract). Gevormde films op het wateroppervlak kunnen van invloed zijn op de zuurstof overdracht en organismen beschadigen. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwijdering: Afval dat ontstaat door morsen of tankreiniging moet verwijderd worden volgens de van kracht zijnde voorschriften, bij voorkeur door een vergunninghouder. De deskundigheid van de vergunninghouder moet van te voren zijn vastgesteld. Niet in het milieu, riool of waterwegen lozen. Geaccumuleerd water op de bodem van tanks niet laten aflopen in het milieu. Productafvalverwerking: Zoals voor afvalverwijdering. Verpakkingafvoer: Recycle of verwijder overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, door een erkende vergunning- of contracthouder. Bodem, water of milieu niet verontreinigen met afgewerkt product 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER UN-nummer (wegtransport) : 1203 ADR/RID Gevarenklasse : 3 ADR/RID Verpakkingsgroep : II ADR/RID Classificatiecode : F1 ADR/RID : Benzine 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EG-symbolen: F+ Gevaarsaanduiding: Schadelijk, vergiftig, milieugevaarlijk. EG Risicozinnen: R12 Zeer licht ontvlambaar. R45 Kan kanker veroorzaken. R48/23/24/25 R65 R67 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en op name door de mond. Schadelijk, kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in een aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. EG Veiligheidszinnen: S53 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwij zingen raadplegen. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmid dellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23 Damp niet inademen. S24 Aanraking met de huid vermijden. S29 Afval niet in de gootsteen werpen. S43 In geval van brand gebruik: schuim/droog poeder/ koolzuur - Nooit water gebruiken. S61 Voorkom lozing in het milieu.vraag om speciale in S62 structies/veiligheidskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verpakking & etikettering: Bevat brandstof, benzine 16. OVERIGE INFORMATIE Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en gebruik van dit product te verzekeren. De informatie in dit document moet onder de aandacht van de veiligheids/gezondheids/milieuadviseur van uw organisatie worden gebracht. Dit product mag niet gebruikt worden in toepassingen anders dan aanbevolen zonder eerst advies in te winnen bij de leverancier. Pagina 4

5 Dit product mag niet gebruikt worden als oplos- of schoonmaakmiddel, voor verlichtingsdoeleinden of als huidreiniger. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is uitsluitend bedoeld om het product te beschrijven m.b.t. gezondheids-, veiligheids- en milieuvereisten. De informatie vormt geen garantie voor enige specifieke eigenschap van het product. Pagina 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : REACH registratie nr. : 01-2119487294-29-0029 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : Productcode : 001C5624 REACH registratie nr. : 01-2119486951-26-0003 1.2 Relevante

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Butaan

Veiligheidsinformatieblad Butaan 1. Identificatie van de stof of van het preparaat en van de vennootschap Productnaam: Gebruik stof: Producttype: Leverancier: Adres: (handelsbutaan). Industriële en huishoudelijk toepassingen met betrekking

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming SDS-nr. Gebruik van de stof of het preparaat Leverancier TELEFOONNR. NOODGEVALLEN E-mail adres

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie Propaan

Veiligheidsinformatie Propaan Veiligheidsinformatie Propaan 1. Identificatie van de stof of van het preparaat en van de vennootschap Productnaam: Gebruik stof: Propaan (handelspropaan). Industriële en huishoudelijk toepassingen met

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2185 Hard-Hat Koudverzinker IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Propaan

Veiligheidsinformatieblad Propaan 1. Identificatie van de stof of van het preparaat en van de vennootschap Productnaam: Gebruik stof: Producttype: Leverancier: Adres: Handelsreg.nr.: 20046725 Propaan (handelspropaan). Industriële en huishoudelijk

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD conform 1907/2006/EG Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. Identificatie van de stof of het preparaat: Productnaam: Gebruik: Component van elastische reparatiecompound. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5080-8756 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD HGX spray tegen vliegende & kruipende insecten 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Superkrachtig insecticide ter bestrijding van alle vliegende en kruipende

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie