Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro. Tamoil SuperE10Plus 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro. Tamoil SuperE10Plus 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN"

Transcriptie

1 Bevat: R-zinnen: R12 R45 R48/23/24/25 R65 R67 Productveiligheidsblad Tamoil Euro 95 ongelood Tamoil Premium Euro ETIKET PRODUCT giftig milieugevaarlijk zeer licht ontvlambaar Brandstoffen, Benzine Zeer licht ontvlambaar. Kan kanker veroorzaken. Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizelig heid veroorzaken. R51/53 Vergiftig voor in het water levende or ganismen: kan in een aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroor zaken. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN DE ONDERNEMING Productgroep: Tamoil Euro 95 ongelood, Tamoil Premium Euro, Productcodes: 7, 13 & 1 Type/Toepassing Product: Brandstof voor motoren met geregelde ontsteking. Bedrijfsgegevens: Tamoil Nederland B.V. Wolweverstraat 23, 2984 CE Ridderkerk Telefoon: Fax: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Chemische aard: Complex mengsel van koolwaterstoffen bestaande uit paraffinen, cycloparaffinen, aromatische en olefinische koolwaterstoffen met koolstofnummers overwegend in de C4 tot C12 reeks. Kan zuurstofhoudende komponenten bevatten waaronder methyl t-butyl ether (MTBE) en andere ethers. MTBE concentratie komt niet boven de 15% (V/V). Benzeen kan voorkomen in concentraties tot 1% (V/V). Kan ook één of meer van de volgende additieven bevatten: antioxidanten, performance pakket. Gevaarlijke componenten: > 99 % ( V/V) benzine, zeer licht ontvlambaar, vergiftig, milieugevaarlijk. 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Risico s voor de gezondheid: Kan kanker veroorzaken. Het product is ingedeeld als Kankerverwekkend Categorie 2; Kan longschade veroorzaken na verslikken. Aspiratie in de longen kan leiden tot een chemische pneumonitis welke fataal kan zijn; Irriterend voor de huid; Langdurige of herhaaldelijke aanraking met de huid kan de huid ontvetten wat leidt tot dermatitis; Langdurige blootstelling aan dampconcentraties boven de vastgestelde grenswaarden kan leiden tot: verminderd beoordelingsvermogen, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid; irritatie van ogen en ademhalingsorganen, onregelmatige hartslag, stuiptrekkingen, verstikking, bewusteloosheid en zelfs de dood; Dit produkt bevat benzeen dat leukemie veroorzaakt en n-hexaan wat metaboliseert tot bestanddelen die zenuwaandoeningen veroorzaken; Aanwezigheid van deze stoffen leidt in het algemeen niet tot toxicologische gevaren bij normaal gebruik. Invloed op de omgeving: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken; Het produkt kan in de bodem dringen en het grondwater verontreinigen; Bevat bestanddelen die persistent zijn in het milieu; Bioaccumulatie is niet uitgesloten; Fysische en chemische risico s: Zeer licht ontvlambaar. Drijft op water en kan weer ontstoken worden; De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Classificatie van het product: Kankerverwekkend 2e categorie Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken Gevaarlijk voor het milieu 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Algemeen: BIJ ERNSTIGE VERSCHIJNSELEN ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EHBO R INROEPEN Inademen: Verplaats het slachtoffer naar frisse lucht. Plaats het slachtoffer, wanneer het wel ademt maar niet bij bewustzijn is, in de stabiele zijligging. Pas, wanneer de ademhaling is gestopt, kunstmatige ademhaling toe. Pas, wanneer de hartslag verdwenen is, hartmassage toe. Controleer ademhaling en polsslag. Raadpleeg onmiddelijk een arts. Inslikken: Geen braken opwekken. Bescherm de luchtwegen wanneer het braken begint. Dien niets toe via de mond. Plaats het slachtoffer, wanneer het wel ademt maar niet bij bewustzijn is, in de stabiele zijligging. Pas kunstmatige ademhaling toe wanneer de ademhaling is gestopt. DIRECT MEDISCHE HULP INROEPEN. Pagina 1

2 Huid: Was de huid met water en, indien beschikbaar, met zeep. Verontreinigde kleding moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Deze moet voor hergebruik eerst worden gewassen. Zorg in het geval van hogedruk injectieletsel direct voor medische verzorging. Oog: Spoel het oog met een ruime hoeveelheid water gedurende minimaal 15 minuten. Bij blijvende irritatie, medische hulp inroepen. Advies aan de arts: Behandel symptomatisch. In geval van inslikken maagspoeling in overweging nemen. Maagspoeling mag alleen toegepast worden door inbrengen van endotracheae tube (cuffed) voor beademing ter voorkoming van aspiratie. Toediening van koolstof voor medicinaal gebruik (carbo medicinalis) kan absorptie door het spijsverteringskanaal reduceren. Dien in het geval van chemische longontsteking zo mogelijk antibiotica en corticosteroïden toe. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Specifieke gevaren: Gevaarlijke verbrandingsprodukten, Koolmonoxide, Stikstofoxiden; Niet verbrande koolwaterstoffen. Drijft op het water en kan weer ontstoken worden.de damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich langs de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Brandbestrijdingsmiddelen: Schuim, nevel en droog chemisch poeder. Kooldioxide, zand en aarde mogen alleen bij een kleine brand gebruikt worden. Gebruik in geen geval een waterstraal. Beschermingsuitrusting: Goede beschermings apparatuur inclusief ademhalingsapparaat moet gedragen worden bij het bestrijden van brand in een kleine ruimte. Overige informatie: Houdt nabijgelegen vaten en tanks koel door water te vernevelen vanuit een veilige plaats.verwijder ze indien mogelijk, uit de gevarenzone. Als adequate koeling niet bereikt kan worden, moet de omgeving worden geëvacueerd, en verder blussen van de brand en koelen dient van een veilige plaats te geschieden. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF Persoonlijke bescherming: Verwijder alle mogelijke ontstekingsbronnen in het aangrenzende gebied. Evacueer al het personeel. Rook of damp niet inademen. Gebruik geen electrische apparaten. Contact met de huid, ogen en kleding vermijden. Ventileer het verontreinigde gebied grondig. Draag kniehoge chemisch bestendige veiligheidslaarzen en PVC jack en broek. Draag een veiligheidsbril of volledige gezichtsbescherming als een risico van spatten aanwezig is. Maatregelen bij morsen/lekkage: Voorkom lekkages van het materiaal naar afvoersystemen, riolering en naar het grondwater. Bedek verspillingen met schuim om de risico s van ontsteking te beperken. Bij uitvloeiing in het milieu de bevoegde instanties waarschuwen als de situatie niet snel en doeltreffend onder controle kan worden gebracht. Reinigingsmethoden - klein: Om verontreiniging aan bodem en grondwater te voorkomen neem de vloeistof zo snel mogelijk op met zand, aarde of ander aanbevolen absorberend materiaal. Schep de substantie in een geschikt, gemerkt vat voor afvoer in overeenstemming met locale wetgeving. Reinigingsmethoden - groot: Voorkom verspreiding van het product door het indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal. Ruim vloeistof onmiddellijk of in het gebruikte absorbens op. Afvoeren als bij kleine verontreiniging. 7. HANTERING EN OPSLAG Blootstelling bij normaal gebruik: Onderhoud en brandstofmanipulaties; Vermijd inademen van dampen en huidcontact bij het legen van containers. Hantering: Vermijd open vuur. De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich langs de grond; ontsteking op afstand is mogelijk. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Hevel niet over met de mond. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Voorkom langdurig of herhaald contact met de ogen. Zorg ervoor dat alle apparatuur correct geaard is. Bij gebruik van hogedrukapparatuur extra maatregelen nemen om injectie onder de huid te voorkomen. Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Draag, bij het hanteren van product in vaten, veiligheidsschoenen en gebruik het juiste gereedschap. Voorkom morsen. Stoflappen, papier en andere materialen die gebruikt zijn voor het absorberen van gemorst product leveren een brandgevaar op. Direct en veilig verwijderen. Aanvullend op de gegeven specifieke aanbevelingen voor de beheersing van het risico met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu, moet een inschatting van de risicos worden uitgevoerd om te bepalen wat de beheersmaatregelen zijn geschikt voor lokale omstandigheden. Opslag: Dit produkt mag nooit worden opgeslagen in gebouwen waar mensen in aanwezig zijn. Vaten en kleine verpakkingen moeten worden opgeslagen in goed geventileerde ruimtes, hittebestendige kasten of magazijnen. Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een droge en goed geventileerde plaats, niet in direct zonlicht en verwijderd van andere warmte- of ontstekingsbronnen. Bewaar in een afgesloten ruimte met een vloeistofdichte vloer. Stapel de vaten niet hoger dan 3 meter zonder stelling. Plaats tanks nooit in de buurt van warmte- of andere ontstekingsbronnen. Vraag om specialistisch advies voor het ontwerp, bouw en onderhoud van bullkopslag installaties. Pagina 2

3 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Grenswaarden voor blootstelling: Benzine; Wettelijke grenswaarde = 240 mg/m3.* * Voor BELGIE ; Benzine, Grenswaarde 903 mg/m3 (ARAB, Titel II, Hoofdstuk II BIS, Bijlage II). Benzeen; Wettelijke grenswaarde = 3.25 mg/m3 H.* * Voor BELGIE ; Benzeen in cokesfabrieken, verwerking van koolteer, onderhoud en herstelling van benzinemotoren, laden, lossen en opslaan van benzine en benzeen, Grenswaarde = 3.25 mg/m3 (ARAB, Titel II, Hoofdstuk II BIS, Bijlage II). Bescherming van de ademhaling: Normaal niet van toepassing. In een besloten ruimte kan ademhalingsapparatuur nodig zijn. Bescherming van de handen: PVC of nitril rubber handschoenen als spatten kunnen optreden. Bescherming van de ogen: Bril als spatten zijn te verwachten. Bescherming van de huid: Draag een overall om vervuiling van persoonlijke kleding te voorkomen. Was overall regelmatig. Veiligheidsschoenen of laarzen - chemisch resistent. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Tamoil Euro 95 ongelood & Tamoil Premium Euro Dichtheid bij 15 C kg/l 0,755 Kleur helder en doorzichtig Research Octaangetal (RON) 95.0 min. Motor Octaangetal (MON) 85.0 min. Zwavelgehalte mg/kg 10 max. Loodgehalte g/l max. Aromaatgehalte % 35 max. Benzeengehalte % 1 max. Dampspanning R.V.P. bij 37,8 C winter kpa 65 min. 95 max. zomer kpa 45 min. 60 max. Destillatietraject: 70 C, E70, Zomer vol.% 20 min. 48 max. 70 C, E70, Winter vol.% 22 min. 50 max. 100 C, E100 vol.% 46 min. 71 max. 150 C, E150 vol.% 75 min. Eind kookpunt C 210 Residue vol.% 2 Zuurstofgehalte % (m/m) 2,7 max. Zuurstofhoudende Componenten: Methanol vol.% 3 max. Ethanol vol.% 5 max. Iso-propyl alcohol Iso-butyl alcohol Tert-butyl alcohol Ethers (5 of meer C-atomen) } Volume blend beperkt tot 2,7% m.m. maximum zuurstofgehalte Dichtheid bij 15 C kg/l 0,755 Kleur helder en doorzichtig Research Octaangetal (RON) 95.0 min. tot 97,8 max. Motor Octaangetal (MON) 85.0 min. Zwavelgehalte mg/kg 10 max. Loodgehalte g/l max. Aromaatgehalte % 35 max. Benzeengehalte % 1 max. Dampspanning R.V.P. bij 37,8 C winter kpa 65 min. 95 max. zomer kpa 45 min. 60 max. Destillatietraject: 70 C, E70, Zomer vol.% 20 min. 48 max. 70 C, E70, Winter vol.% 22 min. 50 max. 100 C, E100 vol.% 46 min. 71 max. 150 C, E150 vol.% 75 min. Eind kookpunt C 210 Residue vol.% 2 Zuurstofgehalte % (m/m) 3,7 max. Zuurstofhoudende Componenten: Methanol vol.% 3 max. Ethanol vol.% 10 max. Iso-propyl alcohol vol.% 12 max. Iso-butyl alcohol vol.% 15 max. Tert-butyl alcohol vol.% 15 max. Ethers (5 of meer C-atomen) vol.% 15 max. Overige vol.% 15 max. 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit: Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden. Te vermijden omstandigheden: Warmte, open vuur en vonken. Te vermijden stoffen: Sterk oxiderende stoffen. Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet bekend 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Basis voor de beoordeling: Er is geen toxicologische informatie specifiek voor dit product. De informatie is gebaseerd op de toxicologische gegevens van gelijksoortige producten. Acute giftigheid oraal: LD50 > 5000 mg/kg. Acute giftigheid dermaal: LD50 > 2000 mg/kg. Acute giftigheid inhalatie: LC50 > 5 mg/l. Oog irritatie: Naar verwachting licht irriterend. Huid irritatie: Irriterend. Irritatie van de ademhalingswegen: Geen gegevens beschikbaar van dierproeven. Huidsensibilisatie: Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten. Subchronische/chronische toxiciteit: Herhaalde blootstelling van de huid kan leiden tot irritatie. Herhaalde inademing van mist kan leiden tot irritatie van de Pagina 3

4 ademhalingswegen. Kankerverwekkende eigenschappen: Inhalatoire toediening bij ratten en muizen veroorzaakt tumoren. Effecten traden alleen op bij één van beide geslachten. De gevormde tumoren worden als niet relevant voor de mens beschouwd. Mutagene eigenschappen: Niet beschouwd als een gevaar voor mutageniteit. Effecten voor de mens: Langdurige/herhaalde aanraking leidt tot huidontvetting met eventueel een huidontsteking en een grotere gevoeligheid voor irritatie en penetratie van andere materialen als gevolg. Zie hoofdstuk 4 voor informatie met betrekking tot effecten bij de mens. Overige informatie: Dit produkt bevat benzeen dat leukemie veroorzaakt alsook N-hexaan dat metaboliseert tot produkten die zenuwaandoeningen veroorzaken. 12. MILIEU-INFORMATIE Basis voor risico-analyse: Brandstoffen zijn gemaakt van een mengsel van verschillende raffinaderijstromen. Ecotoxicologische studies zijn uitgevoerd op verschillende koolwaterstofmengsels en stromen maar niet op eindproducten welke toevoegingen bevatten. De gegeven informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologie van soortgelijke producten. Mobiliteit: Drijft op water. Bevat vluchtige bestanddelen. Verdampt gedeeltelijk vanuit water of grondoppervlak, maar na een dag blijft nog een belangrijke hoeveelheid over. Indien het de bodem binnendringt hecht het zich aan gronddeeltjes en verspreidt zich niet. Grote volumes kunnen in de bodem doordringen en kunnen zo het grondwater verontreinigen. Persistentie / Afbreekbaarheid: Belangrijkste componenten zijn inherent biologisch afbreekbaar. Niet afbreekbaar onder anaërobe condities. De vluchtige componenten oxideren snel t.g.v. fotochemische reacties in lucht. Bioaccumulatie: Bevat componenten die kunnen bioaccumuleren. Kan aantasting veroorzaken bij vissen en schelpdieren. Ecotoxiciteit: Slecht oplosbaar mengsel. Het product is geclassificeerd als vergiftig voor in het water levende organismen, LL/EL mg/l. (LL/EL50 wordt uitgedrukt als de nominale hoeveelheid product die nodig is voor het prepareren van een waterig testextract). Gevormde films op het wateroppervlak kunnen van invloed zijn op de zuurstof overdracht en organismen beschadigen. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Afvalverwijdering: Afval dat ontstaat door morsen of tankreiniging moet verwijderd worden volgens de van kracht zijnde voorschriften, bij voorkeur door een vergunninghouder. De deskundigheid van de vergunninghouder moet van te voren zijn vastgesteld. Niet in het milieu, riool of waterwegen lozen. Geaccumuleerd water op de bodem van tanks niet laten aflopen in het milieu. Productafvalverwerking: Zoals voor afvalverwijdering. Verpakkingafvoer: Recycle of verwijder overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, door een erkende vergunning- of contracthouder. Bodem, water of milieu niet verontreinigen met afgewerkt product 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER UN-nummer (wegtransport) : 1203 ADR/RID Gevarenklasse : 3 ADR/RID Verpakkingsgroep : II ADR/RID Classificatiecode : F1 ADR/RID : Benzine 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE EG-symbolen: F+ Gevaarsaanduiding: Schadelijk, vergiftig, milieugevaarlijk. EG Risicozinnen: R12 Zeer licht ontvlambaar. R45 Kan kanker veroorzaken. R48/23/24/25 R65 R67 Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en op name door de mond. Schadelijk, kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in een aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. EG Veiligheidszinnen: S53 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwij zingen raadplegen. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmid dellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S2 Buiten bereik van kinderen bewaren. S23 Damp niet inademen. S24 Aanraking met de huid vermijden. S29 Afval niet in de gootsteen werpen. S43 In geval van brand gebruik: schuim/droog poeder/ koolzuur - Nooit water gebruiken. S61 Voorkom lozing in het milieu.vraag om speciale in S62 structies/veiligheidskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Verpakking & etikettering: Bevat brandstof, benzine 16. OVERIGE INFORMATIE Dit document bevat belangrijke informatie om de veilige opslag, hantering en gebruik van dit product te verzekeren. De informatie in dit document moet onder de aandacht van de veiligheids/gezondheids/milieuadviseur van uw organisatie worden gebracht. Dit product mag niet gebruikt worden in toepassingen anders dan aanbevolen zonder eerst advies in te winnen bij de leverancier. Pagina 4

5 Dit product mag niet gebruikt worden als oplos- of schoonmaakmiddel, voor verlichtingsdoeleinden of als huidreiniger. Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is uitsluitend bedoeld om het product te beschrijven m.b.t. gezondheids-, veiligheids- en milieuvereisten. De informatie vormt geen garantie voor enige specifieke eigenschap van het product. Pagina 5

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/9 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Brandstof voor benzinemotoren. Leverancier: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Product: Spuitlijm E125 Pagina: 1/7 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Spuitlijm E125 Productcode: / Producttype: contactlijm Leverancier: EPDM

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming HANDELSNAAM : REWAH ARTICLEAN 01 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Handelsnaam : REWAH ARTICLEAN 01. 1.2 Identificatie

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie v an het product en het bedrijf Productnaam Toepassing : OUATOR POLIJSTPASTA : Geïmpregneerd katoen voor reiniging en verwijdering van aanslag Leverancier :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 1 KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free 1 of 5 datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam KC

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : PST- 3

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : PST- 3 Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: PST- 3 Gebruik: Losmiddel. Verantwoordelijke verdeler : Art Supplies on Web bvba Hellegatstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium.

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium. -1- Identificatie produkt, fabricant en leverancier: Chemische identiteit: Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium Fabricant/Leverancier: Hydropro Waterbehandeling

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PRODUCTINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PRODUCTINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING HANDELSNAAM Artikelnummer 584078 Landelijke fabrikant/importeur Onderneming Scania CV AB Postcode/plaatsnaam 151 87 Södertälje

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/9 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Brandstof voor off-road dieselmotoren en verwarmingsinstallaties. Leverancier: Shell

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Vidol GreaseCare A 100 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING HANDELSNAAM Vidol GreaseCare A 100 3 SOORT GEBRUIK Smeervet LANDELIJKE FABRIKANT/IMPORTEUR Onderneming Vidol Trading

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5 BIJLARD BOUWCHEMIE B.V. Edisonstraat 87 2723 RT Zoetermeer tel : 079-3437538 fax: 079-3437539 e-mail: bijlard@wxs.nl datum uitgifte: 12 januari 2001 revisiedatum : 01 januari 2002 CAS-nummer: 64742-49-0

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Produktinformatie Produktnaam: Toepassing: Hasten TM Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 23-12-2008 00803 - Eurosan Glasreiniger 1 Van 6 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Nadere informatie

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN bladzijde : 1 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING bladzijde : 1 / 5 Waarschuwing M 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie Telefoonnr. in noodgeval

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 1. Identificatie van het product en informatie Handelsnaam Toepassing : Wolsit KD10 : Houtverduurzamingsproduct Producent : Dr. Wolman GmbH, Postbus 1160, D-76545

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor chemische producten volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Datum: 30 november 2006 Blad 6/1 1. Identificatie van het product en van het bedrijf Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Suiker

Veiligheidsinformatieblad Suiker 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Suiker EG-Nr: 200-334-9 Gebruik: Hoofdgebruik: Suiker wordt toegepast als zoetmiddel in voedingsmiddelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

BRABANT CHLOOR I.P.C. VLB.

BRABANT CHLOOR I.P.C. VLB. 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam : Brabant Chloor I.P.C. Vloeibaar (400 g/l) Chemische naam : Isopropyl-m-chloorcarbanilaat-chloorprofam Chemische familie

Nadere informatie

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V.

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V. Publikatiedatum: 01/07/1997 Blz. 1 van 7 1. IDENTIFICATIE Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing Triviale chemische naam : Synoniemen : Urean Chemische formule : NH 4 NO 3 en NH

Nadere informatie

Toilet Seat Cleaner - Spray

Toilet Seat Cleaner - Spray VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Toilet Seat Cleaner - Spray 1 of 5 1-May-2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Beoogd gebruik Bedrijf Toilet Seat Cleaner

Nadere informatie

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat Dit informatieblad is geldig voor alle mortelklassen en samenstellingen. 1.2 Identificatie van de onderneming DIAMUR

Nadere informatie

Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. ên êx 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING * Identificatie van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ Farmingdale United States of America In geval van nood : In geval van nood :

111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ Farmingdale United States of America In geval van nood : In geval van nood : bladzijde : 1 Producent Verantwoordelijke verdeler Bel-Ray Company Inc. Van Meeuwen Smeertechniek B.V. P.O. Box 526 Korte Muiderweg 2A 111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ 07727 Farmingdale United

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Informatie over het product Product Artikelcode Toepassing van de stof of preparaat Fabrikant/leverancier Inlichtingen in noodsituaties :

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie v an het product en het bedrijf Productnaam Leverancier : KEMET REINIGINGSVLOEISTOF, TYPE C70 : Kemet Europe B.V. Oude Moerstraatsebaan 110 4614 RS Bergen op

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (volgens 2001/58/EG) 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Productnaam : PIEK BRANDSPIRITUS Leverancier : Van Dam Bodegraven BV Adres : Postbus 48 2410 AA Bodegraven

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening EG/1907/2006. Satino Black Alcoholgel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EG-verordening EG/1907/2006. Satino Black Alcoholgel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productcode en naam Leverancier Leros B.V. Adres Rijnstraat 47/49 Plaats 5347 KN Oss Nederland Telefoonnummer 0412 623215 Fax. 0412 622970

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. SAPHIRA VIOLET PHOTOPOLYMER PLAT DEV. Datum van herziening 21.12.2005 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

: D.C.M. Nederland B.V. Valkenburgseweg 62a 2223 KE KATWIJK ZH NEDERLAND

: D.C.M. Nederland B.V. Valkenburgseweg 62a 2223 KE KATWIJK ZH NEDERLAND bladzijde : 1 Datum : 13 / 4 / Vervangt : 15 / 1 / êxên óp Xn : Schadelijk N : Milieugevaarlijk 3 : Brandbare vloeistof. 9 : Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êx Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12

: EuroSept Max XL-Wipes Refill12 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam Fabrikant/ Leverancier : : Henry Schein Medcare House Centurion Close Gillingham Business

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie v an het produkt en het bedrijf Productnaam Leverancier : KEMET REINIGINGSVLOEISTOF, TYPE CO-42 : Kemet Europe B.V. Oude Moerstraatsebaan 110 4614 RS Bergen

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

Tip-It Schroefdraadborging sterk

Tip-It Schroefdraadborging sterk 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Tip-It Schroefdraadborging Middelsterk Artikelnummer : 04.6101 Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg

Nadere informatie