Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene sociale wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Jeugdstudies Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Culturele antropologie Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Sociologie Vraagstukken van beleid en organisatie kunde kundig ontwerp en advisering Pedagogische wetenschappen Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Orthopedagogiek

2 art. 1 toepasselijkheid voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de student van het selectietraject sluit met de faculteit Sociale Wetenschapen van de Universiteit Utrecht. De voorwaarden zijn vastgesteld door het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen. De faculteit Sociale Wetenschappen kent de volgende selectietrajecten: Selectietraject ASW: Arbeid, zorg, welzijn: beleid en interventie Selectietraject ASW: Jeugdstudies Selectietraject ASW: Multiculturalisme Selectietraject CA: Multiculturalisme Selectietraject Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Selectietraject kundig ontwerp en advisering Selectietraject Orthopedagogiek Selectietraject Vraagstukken van beleid en organisatie art. 2 begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. faculteit, de: de faculteit sociale wetenschappen; b. mastercoördinator: de in art. 13 van het Faculteitsreglement bedoelde coördinator van het masterprogramma; c. onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de, opgenomen in de Universitaire catalogus; d. : de master. Eén kan meerdere masterprogramma s bevatten; e. contractant: degene die voor contractonderwijs is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de ; f. studiepunt (afgekort: stp): eenheid, soms beschreven als EC, die gelijk staat aan 28 uur studeren; g. toets: tentamen als bedoeld in art van de wet; h. Universitaire catalogus: het onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur gehouden register van de binnen de universiteit verzorgde cursussen; i. wet, de: de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. art. 3 toelatingseisen en opbouw selectietraject De toelatingseisen en de opbouw van het selectietraject staan vermeld in de bijlage. art. 4 taaleis bij buitenlands diploma De bezitter van een vergelijkbaar buitenlands diploma op hbo niveau, zoals vermeld in de bijlage, kan zich pas inschrijven: a. nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 dan wel het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of Profiel Taalvaardigheid Hoger (PTHO) en b. nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal. Deficiënties in de voor in Engels worden voor aanvang van de vervuld door het afleggen van één van de volgende toetsen: - IELTS (International English Language Testing System), academic module. De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6,5 met tenminste 6,0 voor het onderdeel writing ; - TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste score is 93 (internetbases test); - Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende certificaten: Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: B; 2

3 Cambridge Certificate of Proficiency in English, minimum score: C. art. 5 toelatingsprocedure selectietraject 1. De toelating tot het selectietraject van de onderscheiden programma s is opgedragen aan de toelatingscommissie van de. 2. Met het oog op de toelating onderzoekt de toelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de in de bijlage gestelde voorwaarden. De commissie betrekt voorts bij haar onderzoek de motivatie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende selectietraject, alsmede de kennis van de kandidaat van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 3. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats. 4. Een verzoek te worden toegelaten tot het selectietraject van een bepaald master programma wordt voor 1 mei ingediend bij de toelatingscommissie. De deadline van 1 mei zal, indien er voldoende capaciteit binnen het selectietraject is, verlengd worden naar 1 juni. Dit ter beoordeling van de betreffende mastercoördinator. 5. De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijsstuk van de toelatings- c.q. afwijzingsbeslissing tot het selectietraject van het betreffende master programma. art. 6 - inschrijving 1. De cursussen die deel uitmaken van het selectietraject worden aangeboden in de vorm van contractonderwijs. Dientengevolge krijgt de kandidaat de inschrijfstatus van contractant. OK Een kandidaat staat ingeschreven als contractant als hij i) is toegelaten tot het selectietraject en ii) het verschuldigde cursusgeld heeft betaald. 3. De kosten per studiepunt bedragen 69,33 euro in collegejaar Het tarief wordt per collegejaar vastgesteld. Inning van het cursusgeld vindt plaats voorafgaand aan het onderwijs. 4. Deelname aan de cursussen van het selectietraject is alleen toegestaan, indien het cursusgeld is voldaan. 5. Restitutie is uitsluitend mogelijk indien een cursus nog niet is begonnen. Het verzoek tot restitutie wordt schriftelijk ingediend bij het Studie-informatiepunt. De contractant wordt uitgeschreven voor de betreffende cursus(sen). art. 7 doel van het selectietraject Doel van het selectietraject is bezitters van een hbo diploma academische kennis en vaardigheden te laten verwerven, zodat zij daarna in staat worden geacht het pre-mastertraject met goed gevolg kunnen afleggen. art. 8 vorm van het selectietraject Het selectietraject van de en Algemene sociale wetenschappen, Culturele antropologie, Sociologie en Pedagogische wetenschappen wordt voltijds verzorgd. Het selectietraject van de kunde wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. art. 9 taal waarin het selectietraject wordt verzorgd 1. Het selectietraject wordt in het Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van het selectietraject in het Engels worden verzorgd. art. 10 studielast Het selectietraject heeft een studielast van 22,5 studiepunten. 1 studiepunt EC heeft een studielast van 28 uur. art. 11 startmoment selectietraject 3

4 Het selectietraject start één maal per jaar per 1 september. art. 12 samenstelling selectietraject 1. De onderscheiden selectietrajecten omvatten de in de bijlage vermelde onderdelen met de daarbij vermelde studielast. 2. In de Universitaire catalogus/cursushandleiding worden inhoud en onderwijsvorm van de onderdelen van de onderscheiden trajecten nader omschreven. art. 13 cursus Alle cursussen die deel uit kunnen maken van het selectietraject zijn opgenomen in de Universitaire catalogus. De cursussen uit het selectietraject worden opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. art. 14 inschrijving voor cursussen Studenten die zijn toegelaten en ingeschreven voor het selectietraject worden door het Studieinformatiepunt ingeschreven voor de betreffende cursussen. Studenten die een cursus niet behaald hebben, dienen zichzelf in te schrijven. art. 15 aanwezigheids- en inspanningsverplichting 1. Voor elke contractant is actieve deelname aan de cursus waarvoor hij staat ingeschreven verplicht. 2. Naast de algemene eis dat de contractant actief participeert in het onderwijs, worden de aanvullende eisen per onderdeel in de Universitaire catalogus/cursushandleiding omschreven. 3. Bij een kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscoördinator de contractant uitsluiten van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan. art. 16 toetsing 1. De toetsing van de contractant is afgerond bij het einde van de cursus. 2. In de Universitaire catalogus/cursushandleiding staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. Het Regelement examencommissie is van toepassing In dit reglement staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. Het reglement is te vinden via (onder Officiële naslagwerken). art. 17 cijfers en alfanumerieke resultaten 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een cursus is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager. onvoldoenden t/m 4,99 worden niet afgerond 5,00 t/m 5,49 5 voldoenden worden in hele of halve cijfers uitgedrukt. De afronding geschiedt als volgt. Onvoldoende: 0,00-4,99 wordt niet afgerond 5,00 5,49 5 4

5 Voldoende: 5,50 6,24 6 6,25-6,74 6½ 6,75-7,24 7 7,25-7,74 7½ 7,75-8,24 8 8,25-8,74 8½ 8,75-9,24 9 9,25-9,74 9½ 9, Als een volgende decimaal op 5 of hoger uitkomt, dan wordt naar boven afgerond; als een volgende decimaal op 4 of lager uitkomt, dan wordt naar beneden afgerond. 2. Alfanumerieke resultaten kunnen in de volgende gevallen worden toegekend: ONV (onvoldoende) of NVD (niet voldaan): de student heeft niet aan alle toetsonderdelen deelgenomen of voldaan; V (voldaan/voldoende): de student heeft voldaan aan een onderdeel, maar ontvangt hiervoor geen cijfer; VR (vrijstelling): de student heeft voor een onderdeel een vrijstelling ontvangen; FR (fraude): de examencommissie heeft bij een onderdeel fraude geconstateerd. art. 18 aanvullende of vervangende toets Indien de contractant aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en hem niettemin geen voldoende is toegekend, maar wel het eindcijfer van ten minste een niet afgeronde 4,0, wordt hij eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende of een vervangende toets af te leggen. art. 19 toetsvorm Toetsing binnen een cursus vindt plaats op de wijze als vermeld in de Universitaire catalogus. art. 20 toetsvoorziening bijzondere gevallen 1. Indien het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard kan de mastercoördinator besluiten een toetsvoorziening toe te kennen. 2. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk met bewijsstukken worden ingediend bij de mastercoördinator. art. 21 termijn beoordeling 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen 24 uur bepaald en bekend gemaakt aan de contractant. 2. De examinator zorgt dat de uitslag van een schriftelijk of op andere wijze afgenomen toets binnen 10 werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen via OSIRIS-student ter beschikking van de contractant is gesteld 3. Daarbij wordt de contractant gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. art. 22 geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is beperkt: het totale Instroomprogramma voor hbo ers (selectietraject én het pre-mastertraject) moet binnen 2 jaar (voltijds) of 4 jaar (deeltijd) zijn afgerond. 5

6 2. Na afronding van het instroomprogramma dient maximaal na 1 jaar met de bijbehorende master te worden gestart. 3. In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de mastercoördinator in uitzonderlijke gevallen toestemming geven om langer over de afronding van het totale Instroomprogramma te doen c.q. later met de bijbehorende master te starten. 4. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een onderdeel dat niet met goed gevolg is afgelegd, vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald. art. 23 nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge toets vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de contractant, waarbij de examinator de beslissing motiveert. 2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets, kan de contractant de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de contractant een verzoek als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en hij het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de contractant gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden dan wel een beoordelingsmal. art. 24 bewaartermijn toetsen De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden in papieren of digitale vorm gedurende twee jaar na de beoordeling bewaard. art. 25 vrijstelling De toelatingscommissie kan de contractant op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een onderdeel van het selectietraject, indien de contractant aantoont door studie, werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. art. 26 fraude en plagiaat 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een contractant waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder fraude valt onder meer: - tijdens het tentamen spieken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude; - tijdens het tentamen in het bezit te zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen etc.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; - door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht; - zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen; - fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens; Van plagiaat is sprake bij het in een schriftelijke studieopdracht gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: - het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens en verwijzing; 6

7 - het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: parafrasen moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om eigen gedachtegoed van de contractant; - het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; - het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de contractant gemaakt eigen werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan; - het overnemen van werk van andere (contract)studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat; - ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde; - het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven. 2. a. Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit schriftelijk of per bericht mee aan de examencommissie van de bij het selectietraject behorende master. b. Wanneer de examinator plagiaat constateert of vermoedt deelt hij dit schriftelijk of per bericht mee aan de student en de examencommissie. De examencommissie stelt de contractant in de gelegenheid schriftelijk daarop te reageren. c. De examencommissie stelt de examinandus in de gelegenheid te worden gehoord. 3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de examinandus schriftelijk haar besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lid mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. 4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft: a. In ieder geval: ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentamen; berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS; b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat één of meer van de volgende sancties: verwijderen uit de cursus; uitsluiting van deelname aan tentamens of andere vormen van toetsing die behoren bij het betreffende onderwijsonderdeel voor het lopende academisch jaar, dan wel voor een periode van 12 maanden; volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing voor een periode van 12 maanden. c. Indien de contractant reeds eerder een berisping heeft gekregen: volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing voor een periode van 12 maanden. art. 27 studievoortgangsadministratie 1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de contractanten en stelt deze via OSIRIS-student ter beschikking. 2. Bij het Studie-informatiepunt van de faculteit kan een gewaarmerkt studievoortgangsdossier worden verkregen. art. 28 studiebegeleiding 1. De faculteit draagt zorg voor de studiebegeleiding van de contractanten, die voor het selectietraject zijn ingeschreven. 2. De studiebegeleiding omvat: toewijzing van een tutor; het bieden van verwijzing en hulp bij door contractanten ervaren moeilijkheden tijdens de studie. 7

8 art. 29 functioneringsproblemen Aan de contractant met functioneringsproblemen wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te volgen en de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn het contract onderwijsvoorzieningen inzake studeren met een handicap of chronische ziekte. Verzoeken om een studiecontract af te sluiten worden ingediend bij de studieadviseur. 8

9 BIJLAGE: toelatingseisen en opbouw selectietraject ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN Programma Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Gedrag en maatschappij Economie Leraren Basisonderwijs Leraren Aardrijkskunde Leraren Geschiedenis Leraren Maatschappijleer Verpleegkunde (HBO-V) Psychomotorische therapie Ergotherapie Sport, gezondheid, management Leefstijl, arbeid en gezondheid Sociale gerontologie Opbouw selectietraject ASW: Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie (22,5 stp): De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp). Programma Jeugdstudies Gedrag en Maatschappijk Opleiding Opbouw selectietraject ASW: Jeugdstudies (22,5 stp): Risicogedrag en verslaving in de adolescentie (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp). 9

10 Programma Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Gedrag en maatschappij Economie Verpleegkunde (HBO-V) Psychomotorische therapie Ergotherapie Sport, gezondheid, management Leefstijl, arbeid en gezondheid Sociale gerontologie Opbouw selectietraject ASW: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (22,5 stp): Weerstand tegen minderheden: een interdisciplinair perspectief op intergroepsrelaties (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp) CULTURELE ANTROPOLOGIE Programma Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Gedrag en maatschappij Economie Alleen verpleegkunde (HBO-V) Opbouw selectietraject CA: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (22,5 stp): Culturele antropologie 1: inleiding in de culturele antropologie (7,5 stp) Methoden en technieken voor pre-masters Culturele Antropologie (7,5 stp) Wetenschappelijk schrijven: Culturele antropologie (7,5 stp) SOCIOLOGIE Programma Vraagstukken van beleid en organisatie Gedrag en maatschappij Economie 10

11 Opbouw selectietraject Vraagstukken van beleid en organisatie (22,5 stp): Sociale problemen (7,5 stp) Beleid en evaluatieonderzoek (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) ONDERWIJSKUNDE Programma kundig Ontwerp en Advisering Gedrag en maatschappij Opbouw selectietraject kundig ontwerp en advisering (22,5 stp): psychologie en academisch schrijven (10 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van onderwijskundig onderzoek (5 stp) PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Programma Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Gedrag en maatschappij Opbouw selectietraject Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken (22,5 stp): Culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulpverlening (7,5 stp) Ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen met een beperking (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) Programma Orthopedagogiek Gedrag en maatschappij 11

12 Opbouw selectietraject Orthopedagogiek (22,5 stp): Emotional and behavioral disturbances (7,5 stp) Ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen met een beperking (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) 12

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2015-2016 van de Masteropleidingen binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht Algemene sociale wetenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2016-2017 van de Masteropleidingen Algemene sociale wetenschappen/ Interdisciplinary social science Arbeid, zorg en participatie/social

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Training OER voor gevorderden Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Schellekens & Van Kan training en advies 2014 Programma 1. Introductie 2. Wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Masteropleiding Culturele antropologie i.h.b. de studie van multiculturalisme in vergelijkend perspectief Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 art. 1.1

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Communicatiestudies

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Communicatiestudies 60308 Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Communicatiestudies Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Communicatiestudies 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen

Onderwijs- en examenregeling Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen Onderwijs- en examenregeling Premasterprogramma Klinische Gezondheidswetenschappen 2016-2017 1 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling... 3 PARAGRAAF

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Communicatiestudies

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Communicatiestudies [60308] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Communicatiestudies 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009. masteropleiding Taalwetenschap

Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009. masteropleiding Taalwetenschap [66803] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Taalwetenschap Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Taalwetenschap 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Geschiedenis

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Geschiedenis [66034] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Geschiedenis 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3 PARAGRAAF

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Masteropleiding FARMACIE 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling. Masteropleiding FARMACIE 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding FARMACIE 2015-2016 Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Farmaceutische Wetenschappen Universiteitsweg 99 3584 CG Utrecht OER master

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen Earth Sciences Environmental Sciences Geographical Sciences Human Geography and Planning Science and Innovation Development Studies Planologie Sociale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleidingen Earth Sciences Environmental Sciences Geographical Sciences Human Geography and Planning Science and Innovation Development Studies Planologie Sociale

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de. masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling van de. masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Internationale betrekkingen Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Logopediewetenschap

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 van de Nederlandstalige academische masteropleidingen Algemene sociale wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Jeugdstudies Multiculturalisme

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Franse taal en cultuur

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Franse taal en cultuur [66808] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Franse taal en cultuur 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleidingen Graduate School of Natural Sciences 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Masteropleidingen Graduate School of Natural Sciences 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Masteropleidingen Graduate School of Natural Sciences 2014-2015 2 OER Graduate School of Natural Sciences 2014-2015 Inhoud PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 ART. 1.1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014/2015

Onderwijs- en Examenregeling 2014/2015 Onderwijs- en Examenregeling 2014/2015 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de. masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling van de. masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Internationale betrekkingen Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Logopediewetenschap

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Duitse taal en cultuur

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Duitse taal en cultuur [66805] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Duitse taal en cultuur Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Duitse taal en cultuur 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Master

Onderwijs- en examenregeling (OER) Master Onderwijs- en examenregeling (OER) Master 2015/2016 Departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht In de Onderwijs- en examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Kunstbeleid en -management

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Kunstbeleid en -management [60715] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Kunstbeleid en -management Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Kunstbeleid en -management 1 Inhoud: PARAGRAAF 1

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Mediastudies Neerlandistiek Taalwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen betreffende de programma s Fysiotherapiewetenschap Logopediewetenschap Verplegingswetenschap 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 = 1

Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 = 1 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 1 2 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 5 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling... 5 art. 1.2 begripsbepalingen...

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen Onderwijs- en examenregeling 2017-2018 van de masteropleidingen Communicatie- & Informatiewetenschappen Filosofie Geschiedenis Kunst- & cultuurwetenschappen Letterkunde Mediastudies Neerlandistiek Taalwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Masteropleiding Talenonderwijs en communicatie OER masteropleiding Talenonderwijs en communicatie 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Algemene Sociale Wetenschappen Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Sociologie Onderwijskunde Pedagogische wetenschappen Psychologie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013. van de. bacheloropleidingen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013. van de. bacheloropleidingen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bacheloropleidingen Islam en Arabisch Communicatie- en informatiewetenschappen Duitse taal en cultuur Engels taal en cultuur Franse taal en cultuur Geschiedenis

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 van de bacheloropleidingen Algemene Sociale Wetenschappen Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Sociologie Onderwijskunde Pedagogische wetenschappen Psychologie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009. masteropleiding Engelse taal en cultuur

Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009. masteropleiding Engelse taal en cultuur [66806] Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Engelse taal en cultuur Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Engelse taal en cultuur 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Communicatie en beïnvloeding (CB) International Business

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie