Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene sociale wetenschappen Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Jeugdstudies Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Culturele antropologie Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Sociologie Vraagstukken van beleid en organisatie kunde kundig ontwerp en advisering Pedagogische wetenschappen Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Orthopedagogiek

2 art. 1 toepasselijkheid voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de student van het selectietraject sluit met de faculteit Sociale Wetenschapen van de Universiteit Utrecht. De voorwaarden zijn vastgesteld door het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen. De faculteit Sociale Wetenschappen kent de volgende selectietrajecten: Selectietraject ASW: Arbeid, zorg, welzijn: beleid en interventie Selectietraject ASW: Jeugdstudies Selectietraject ASW: Multiculturalisme Selectietraject CA: Multiculturalisme Selectietraject Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Selectietraject kundig ontwerp en advisering Selectietraject Orthopedagogiek Selectietraject Vraagstukken van beleid en organisatie art. 2 begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. faculteit, de: de faculteit sociale wetenschappen; b. mastercoördinator: de in art. 13 van het Faculteitsreglement bedoelde coördinator van het masterprogramma; c. onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de, opgenomen in de Universitaire catalogus; d. : de master. Eén kan meerdere masterprogramma s bevatten; e. contractant: degene die voor contractonderwijs is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de ; f. studiepunt (afgekort: stp): eenheid, soms beschreven als EC, die gelijk staat aan 28 uur studeren; g. toets: tentamen als bedoeld in art van de wet; h. Universitaire catalogus: het onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur gehouden register van de binnen de universiteit verzorgde cursussen; i. wet, de: de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. art. 3 toelatingseisen en opbouw selectietraject De toelatingseisen en de opbouw van het selectietraject staan vermeld in de bijlage. art. 4 taaleis bij buitenlands diploma De bezitter van een vergelijkbaar buitenlands diploma op hbo niveau, zoals vermeld in de bijlage, kan zich pas inschrijven: a. nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 dan wel het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) of Profiel Taalvaardigheid Hoger (PTHO) en b. nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal. Deficiënties in de voor in Engels worden voor aanvang van de vervuld door het afleggen van één van de volgende toetsen: - IELTS (International English Language Testing System), academic module. De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6,5 met tenminste 6,0 voor het onderdeel writing ; - TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste score is 93 (internetbases test); - Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende certificaten: Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: B; 2

3 Cambridge Certificate of Proficiency in English, minimum score: C. art. 5 toelatingsprocedure selectietraject 1. De toelating tot het selectietraject van de onderscheiden programma s is opgedragen aan de toelatingscommissie van de. 2. Met het oog op de toelating onderzoekt de toelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de in de bijlage gestelde voorwaarden. De commissie betrekt voorts bij haar onderzoek de motivatie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende selectietraject, alsmede de kennis van de kandidaat van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 3. Het toelatingsonderzoek vindt eenmaal per jaar plaats. 4. Een verzoek te worden toegelaten tot het selectietraject van een bepaald master programma wordt voor 1 mei ingediend bij de toelatingscommissie. De deadline van 1 mei zal, indien er voldoende capaciteit binnen het selectietraject is, verlengd worden naar 1 juni. Dit ter beoordeling van de betreffende mastercoördinator. 5. De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijsstuk van de toelatings- c.q. afwijzingsbeslissing tot het selectietraject van het betreffende master programma. art. 6 - inschrijving 1. De cursussen die deel uitmaken van het selectietraject worden aangeboden in de vorm van contractonderwijs. Dientengevolge krijgt de kandidaat de inschrijfstatus van contractant. OK Een kandidaat staat ingeschreven als contractant als hij i) is toegelaten tot het selectietraject en ii) het verschuldigde cursusgeld heeft betaald. 3. De kosten per studiepunt bedragen 69,33 euro in collegejaar Het tarief wordt per collegejaar vastgesteld. Inning van het cursusgeld vindt plaats voorafgaand aan het onderwijs. 4. Deelname aan de cursussen van het selectietraject is alleen toegestaan, indien het cursusgeld is voldaan. 5. Restitutie is uitsluitend mogelijk indien een cursus nog niet is begonnen. Het verzoek tot restitutie wordt schriftelijk ingediend bij het Studie-informatiepunt. De contractant wordt uitgeschreven voor de betreffende cursus(sen). art. 7 doel van het selectietraject Doel van het selectietraject is bezitters van een hbo diploma academische kennis en vaardigheden te laten verwerven, zodat zij daarna in staat worden geacht het pre-mastertraject met goed gevolg kunnen afleggen. art. 8 vorm van het selectietraject Het selectietraject van de en Algemene sociale wetenschappen, Culturele antropologie, Sociologie en Pedagogische wetenschappen wordt voltijds verzorgd. Het selectietraject van de kunde wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. art. 9 taal waarin het selectietraject wordt verzorgd 1. Het selectietraject wordt in het Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van het selectietraject in het Engels worden verzorgd. art. 10 studielast Het selectietraject heeft een studielast van 22,5 studiepunten. 1 studiepunt EC heeft een studielast van 28 uur. art. 11 startmoment selectietraject 3

4 Het selectietraject start één maal per jaar per 1 september. art. 12 samenstelling selectietraject 1. De onderscheiden selectietrajecten omvatten de in de bijlage vermelde onderdelen met de daarbij vermelde studielast. 2. In de Universitaire catalogus/cursushandleiding worden inhoud en onderwijsvorm van de onderdelen van de onderscheiden trajecten nader omschreven. art. 13 cursus Alle cursussen die deel uit kunnen maken van het selectietraject zijn opgenomen in de Universitaire catalogus. De cursussen uit het selectietraject worden opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. art. 14 inschrijving voor cursussen Studenten die zijn toegelaten en ingeschreven voor het selectietraject worden door het Studieinformatiepunt ingeschreven voor de betreffende cursussen. Studenten die een cursus niet behaald hebben, dienen zichzelf in te schrijven. art. 15 aanwezigheids- en inspanningsverplichting 1. Voor elke contractant is actieve deelname aan de cursus waarvoor hij staat ingeschreven verplicht. 2. Naast de algemene eis dat de contractant actief participeert in het onderwijs, worden de aanvullende eisen per onderdeel in de Universitaire catalogus/cursushandleiding omschreven. 3. Bij een kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscoördinator de contractant uitsluiten van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan. art. 16 toetsing 1. De toetsing van de contractant is afgerond bij het einde van de cursus. 2. In de Universitaire catalogus/cursushandleiding staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. Het Regelement examencommissie is van toepassing In dit reglement staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. Het reglement is te vinden via (onder Officiële naslagwerken). art. 17 cijfers en alfanumerieke resultaten 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een cursus is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager. onvoldoenden t/m 4,99 worden niet afgerond 5,00 t/m 5,49 5 voldoenden worden in hele of halve cijfers uitgedrukt. De afronding geschiedt als volgt. Onvoldoende: 0,00-4,99 wordt niet afgerond 5,00 5,49 5 4

5 Voldoende: 5,50 6,24 6 6,25-6,74 6½ 6,75-7,24 7 7,25-7,74 7½ 7,75-8,24 8 8,25-8,74 8½ 8,75-9,24 9 9,25-9,74 9½ 9, Als een volgende decimaal op 5 of hoger uitkomt, dan wordt naar boven afgerond; als een volgende decimaal op 4 of lager uitkomt, dan wordt naar beneden afgerond. 2. Alfanumerieke resultaten kunnen in de volgende gevallen worden toegekend: ONV (onvoldoende) of NVD (niet voldaan): de student heeft niet aan alle toetsonderdelen deelgenomen of voldaan; V (voldaan/voldoende): de student heeft voldaan aan een onderdeel, maar ontvangt hiervoor geen cijfer; VR (vrijstelling): de student heeft voor een onderdeel een vrijstelling ontvangen; FR (fraude): de examencommissie heeft bij een onderdeel fraude geconstateerd. art. 18 aanvullende of vervangende toets Indien de contractant aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en hem niettemin geen voldoende is toegekend, maar wel het eindcijfer van ten minste een niet afgeronde 4,0, wordt hij eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende of een vervangende toets af te leggen. art. 19 toetsvorm Toetsing binnen een cursus vindt plaats op de wijze als vermeld in de Universitaire catalogus. art. 20 toetsvoorziening bijzondere gevallen 1. Indien het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard kan de mastercoördinator besluiten een toetsvoorziening toe te kennen. 2. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk met bewijsstukken worden ingediend bij de mastercoördinator. art. 21 termijn beoordeling 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen 24 uur bepaald en bekend gemaakt aan de contractant. 2. De examinator zorgt dat de uitslag van een schriftelijk of op andere wijze afgenomen toets binnen 10 werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen via OSIRIS-student ter beschikking van de contractant is gesteld 3. Daarbij wordt de contractant gewezen op de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. art. 22 geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is beperkt: het totale Instroomprogramma voor hbo ers (selectietraject én het pre-mastertraject) moet binnen 2 jaar (voltijds) of 4 jaar (deeltijd) zijn afgerond. 5

6 2. Na afronding van het instroomprogramma dient maximaal na 1 jaar met de bijbehorende master te worden gestart. 3. In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de mastercoördinator in uitzonderlijke gevallen toestemming geven om langer over de afronding van het totale Instroomprogramma te doen c.q. later met de bijbehorende master te starten. 4. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een onderdeel dat niet met goed gevolg is afgelegd, vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald. art. 23 nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge toets vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de contractant, waarbij de examinator de beslissing motiveert. 2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets, kan de contractant de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de contractant een verzoek als bedoeld in het tweede lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en hij het desbetreffende verzoek motiveert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn. 4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de contractant gelegenheid biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden dan wel een beoordelingsmal. art. 24 bewaartermijn toetsen De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden in papieren of digitale vorm gedurende twee jaar na de beoordeling bewaard. art. 25 vrijstelling De toelatingscommissie kan de contractant op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een onderdeel van het selectietraject, indien de contractant aantoont door studie, werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. art. 26 fraude en plagiaat 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een contractant waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder fraude valt onder meer: - tijdens het tentamen spieken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude; - tijdens het tentamen in het bezit te zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen etc.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; - door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht; - zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen of opgaven van het desbetreffende tentamen; - fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens; Van plagiaat is sprake bij het in een schriftelijke studieopdracht gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: - het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens en verwijzing; 6

7 - het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing; - het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: parafrasen moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om eigen gedachtegoed van de contractant; - het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; - het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de contractant gemaakt eigen werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan; - het overnemen van werk van andere (contract)studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat; - ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde; - het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven. 2. a. Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit schriftelijk of per bericht mee aan de examencommissie van de bij het selectietraject behorende master. b. Wanneer de examinator plagiaat constateert of vermoedt deelt hij dit schriftelijk of per bericht mee aan de student en de examencommissie. De examencommissie stelt de contractant in de gelegenheid schriftelijk daarop te reageren. c. De examencommissie stelt de examinandus in de gelegenheid te worden gehoord. 3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de examinandus schriftelijk haar besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lid mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid bij het College van beroep voor de examens. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. 4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft: a. In ieder geval: ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentamen; berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS; b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat één of meer van de volgende sancties: verwijderen uit de cursus; uitsluiting van deelname aan tentamens of andere vormen van toetsing die behoren bij het betreffende onderwijsonderdeel voor het lopende academisch jaar, dan wel voor een periode van 12 maanden; volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing voor een periode van 12 maanden. c. Indien de contractant reeds eerder een berisping heeft gekregen: volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing voor een periode van 12 maanden. art. 27 studievoortgangsadministratie 1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de contractanten en stelt deze via OSIRIS-student ter beschikking. 2. Bij het Studie-informatiepunt van de faculteit kan een gewaarmerkt studievoortgangsdossier worden verkregen. art. 28 studiebegeleiding 1. De faculteit draagt zorg voor de studiebegeleiding van de contractanten, die voor het selectietraject zijn ingeschreven. 2. De studiebegeleiding omvat: toewijzing van een tutor; het bieden van verwijzing en hulp bij door contractanten ervaren moeilijkheden tijdens de studie. 7

8 art. 29 functioneringsproblemen Aan de contractant met functioneringsproblemen wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te volgen en de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn het contract onderwijsvoorzieningen inzake studeren met een handicap of chronische ziekte. Verzoeken om een studiecontract af te sluiten worden ingediend bij de studieadviseur. 8

9 BIJLAGE: toelatingseisen en opbouw selectietraject ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN Programma Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie Gedrag en maatschappij Economie Leraren Basisonderwijs Leraren Aardrijkskunde Leraren Geschiedenis Leraren Maatschappijleer Verpleegkunde (HBO-V) Psychomotorische therapie Ergotherapie Sport, gezondheid, management Leefstijl, arbeid en gezondheid Sociale gerontologie Opbouw selectietraject ASW: Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie (22,5 stp): De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp). Programma Jeugdstudies Gedrag en Maatschappijk Opleiding Opbouw selectietraject ASW: Jeugdstudies (22,5 stp): Risicogedrag en verslaving in de adolescentie (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp). 9

10 Programma Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Gedrag en maatschappij Economie Verpleegkunde (HBO-V) Psychomotorische therapie Ergotherapie Sport, gezondheid, management Leefstijl, arbeid en gezondheid Sociale gerontologie Opbouw selectietraject ASW: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (22,5 stp): Weerstand tegen minderheden: een interdisciplinair perspectief op intergroepsrelaties (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Academisch schrijven Algemene sociale wetenschappen (2,5 stp) Kwantitatieve data-analyse (5 stp) CULTURELE ANTROPOLOGIE Programma Multiculturalisme in vergelijkend perspectief Gedrag en maatschappij Economie Alleen verpleegkunde (HBO-V) Opbouw selectietraject CA: Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (22,5 stp): Culturele antropologie 1: inleiding in de culturele antropologie (7,5 stp) Methoden en technieken voor pre-masters Culturele Antropologie (7,5 stp) Wetenschappelijk schrijven: Culturele antropologie (7,5 stp) SOCIOLOGIE Programma Vraagstukken van beleid en organisatie Gedrag en maatschappij Economie 10

11 Opbouw selectietraject Vraagstukken van beleid en organisatie (22,5 stp): Sociale problemen (7,5 stp) Beleid en evaluatieonderzoek (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) ONDERWIJSKUNDE Programma kundig Ontwerp en Advisering Gedrag en maatschappij Opbouw selectietraject kundig ontwerp en advisering (22,5 stp): psychologie en academisch schrijven (10 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van onderwijskundig onderzoek (5 stp) PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Programma Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Gedrag en maatschappij Opbouw selectietraject Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken (22,5 stp): Culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulpverlening (7,5 stp) Ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen met een beperking (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) Programma Orthopedagogiek Gedrag en maatschappij 11

12 Opbouw selectietraject Orthopedagogiek (22,5 stp): Emotional and behavioral disturbances (7,5 stp) Ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jeugdigen met een beperking (3,75 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 1 (7,5 stp) Methoden en statistiek van sociaal wetenschappelijk onderzoek 2 (3,75 stp) 12

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2015-2016 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2012-2013. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Onderwijs- en Examenregeling 2015 2016 Bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Inhoud Deel 1: Algemeen... 1 Paragraaf 1 Algemeen... 1 Artikel

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie