Milieuvergunningsaanvraagformulier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuvergunningsaanvraagformulier"

Transcriptie

1 Laatste aanpassing: najaar 2014 Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Handleiding voor het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag Milieuvergunningsaanvraagformulier bijlage 4 van Vlarem I - procedure milieuvergunningsaanvraag (art. 35 en 36 van Vlarem I) - procedure milieuvergunningsaanvraag voor exploitatie van een inrichting die na wijziging of aanvulling van de indelingslijst vergunningsplichtig is geworden (art. 38 van Vlarem I) 1. Opbouw van het formulier: Het formulier bestaat uit 2 delen: de aanvraag In het aanvraagformulier kan u alle nodige gegevens invullen of aanduiden de toelichtingsbijlage De toelichtingsbijlage vermeldt de verplichte gegevens en documenten die bij een bepaalde bijlage horen. Het aanvraagformulier werkt met een nummering voor de bijlagen zodat deze snel en eenvoudig teruggevonden kunnen worden. Gelieve deze nummering ook te hanteren voor de bijgevoegde bijlagen. Heel wat informatie kan tegenwoordig ook met een digitale drager toegevoegd worden. Kijk daarom zeker ook op onze website wat reeds digitaal kan: Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake nadere regels van de project-m.e.r.-screening wordt geregeld dat al tijdens het onderzoek naar de volledigen ontvankelijkheid van een milieuvergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid bekeken moet worden of er voor het project wel of geen MER vereist is. Of u eventueel een MER dient op te stellen of extra informatie moet toevoegen aan het dossier kan u bepalen aan de hand van schema s die u kan terugvinden via volgende link:

2 2. Vertrouwelijke informatie: Bij de toelichting wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om bepaalde gegevens van de inrichting niet ter beschikking te stellen van het publiek. Standpunt provincie Antwerpen: Het dossier mag geen vertrouwelijke informatie bevatten. In het dossier kan verwezen worden naar deze info, waarbij de adviesinstanties de mogelijkheid hebben deze info te raadplegen op het bedrijf. Op deze manier wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd. Wel wordt er kritisch omgegaan met dergelijke verzoeken. De aanvraag moet immers voldoende informatie bevatten zodat het openbaar onderzoek niet geschaad wordt en zodat de aanvraag voldoende beoordeeld kan worden (zowel door de adviesinstanties als deputatie). 3. Het formulier: We overlopen stap per stap het aanvraagformulier. Wanneer bepaalde stappen niet besproken worden, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn, maar wel dat de gevraagde informatie evident is en geen bijkomende uitleg vereist. Het dossier dient alle nodige informatie te bevatten, maar het is niet nodig om dezelfde informatie te herhalen. Er mag steeds verwezen worden naar andere bijlages indien daar de relevante informatie reeds werd weergegeven. A: Gegevens van de aanvrager: A2 - In te vullen indien het een naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), coöperatieve vennootschap (cv), vereniging zonder winstoogmerk (vzw), betreft. Een tijdelijke vennootschap (tv) of een feitelijke vereniging (FV) vallen hier niet onder. - Er wordt meer digitaal gewerkt en adviezen in het kader van de procedure worden digitaal te beschikking gesteld. Daarom is het belangrijk hier een mailadres op te geven waarnaar deze informatie gezonden kan worden. A3 - Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de vergunning en de aanvraag dient te ondertekenen. - Als er meerdere exploitanten zijn, moet de aanvraag origineel ondertekend worden door een verantwoordelijke van alle exploitanten (alle dossiers, niet alleen het originele). A6 - Er wordt meer digitaal gewerkt en adviezen in het kader van de procedure worden digitaal te beschikking gesteld. Daarom is het belangrijk hier een mailadres op te geven waarnaar deze informatie gezonden kan worden. B: Administratieve gegevens van de inrichting 2

3 B2 - Alle kadastrale percelen waarop het gehele bedrijf is gelegen, moeten worden vermeld. Ook wanneer de huidige aanvraag geen betrekking heeft op de ganse inrichting, moeten toch alle percelen die behoren tot de inrichting worden opgegeven. - Kadastrale gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Kijk na of de informatie nog voldoende recent is. - Controleer steeds dat de opgegeven percelen overeenkomen met diegene vermeld op de toegevoegde kadastrale plannen. - Officiële kadastrale gegevens kan men steeds tegen betaling bekomen bij de Federale Overheidsdienst Financiën o Administratie van het Kadaster, Italiëlei 4, bus 10, 2000 Antwerpen. o o B3 - Indien niet alle percelen al opgenomen zijn in de milieuvergunning, dient een bewijs als bijlage toegevoegd indien dit (gedeeltelijk) het gevolg is van een hernummering van het kadaster. Als bewijs kan dienen: een attest van het kadaster of een kadastraal plan van een vorige aanvraag waaruit de hernummering blijkt. B7 - Ondernemingen die activiteiten exploiteren die in de 5 de kolom van de indelingslijst van Vlarem I (bijlage I) aangeduid worden met de letter A of B dienen een milieucoördinator van respectievelijk niveau A of B aan te stellen. C: Inhoud van de aanvraag C1 - Indien de aanvraag betrekking heeft op een bestaand bedrijf dat niet over een vergunning beschikt (wegens niet eerder aangevraagd/bekomen of de vergunning is vervallen/verlopen) of als het werkelijk om de exploitatie gaat van een nieuwe inrichting, dient men aan te kruisen dat het gaat om de exploitatie van een nieuwe inrichting. - In het geval van toevoeging, wordt gevraagd om duidelijk in de aanvraag te vermelden op welke percelen (afdeling, sectie, nummer) de toevoeging betrekking heeft. - Het Vlarem voorziet geen procedure om de buiten gebruik stelling / stopzetting / schrapping van (een) vergunde (onderdelen van een) inrichting te vragen. Verminderingen worden in de provincie Antwerpen aanzien als veranderingen door wijziging. C3 - Voor een voortijdige hervergunning moet voldaan zijn aan art van het milieuvergunningendecreet, met name de voortijdige hernieuwing kadert ofwel in een overname ofwel in een belangrijke verandering (= een investering). In dit geval is het belangrijk om de reden/motivering op te geven. C4 - Omschrijf elk onderdeel dat u nu aanvraagt met de aangevraagde hoeveelheid (exacte vermogens, opslagcapaciteiten, ) en de toepasselijke rubriek. 3

4 - Met toepasselijke rubriek wordt bedoeld de rubriek die van toepassing is op de totale inrichting. o Bv: Er wordt een verandering aangevraagd door uitbreiding met een bijkomende bovengrondse houder voor P3-product van liter (op zich hoeveelheid overeenkomstig b) en er is reeds in totaal liter P3-vloeistof (op zich hoeveelheid overeenkomstig b) vergund, dan is rubriek b de toepasselijke rubriek. o Bv: Er wordt een verandering aangevraagd door uitbreiding met een bijkomende bovengrondse houder voor P3-product van liter (op zich hoeveelheid overeenkomstig b) en er is reeds in totaal liter P3-vloeistof (op zich hoeveelheid overeenkomstig b) vergund, dan is rubriek b de toepasselijke rubriek, aangezien de totale toestand na verandering groter is dan liter. - Bij een verandering is het belangrijk om te weten wat de vergunde toestand was en in welk opzicht deze verandert. - Voor een duidelijk overzicht is het aangeraden om deze bijlage te combineren met bijlage D4. Zo kan men eenvoudig werken met een overzichtstabel waarin de vergunde toestand, de gevraagde wijziging en de toestand na de wijziging staat opgegeven. o aanvraag van een verandering Rubriek Vergunde toestand Verandering Gewenst toestand na verandering Klasse / 3 luchtcompressoren (2,16 kw, 1,25 kw en 2 kw) b.3 De opslag van liter benzine Uitbreiding met de opslag van liter benzine in een ondergrondse houder + verplaatsing van de houder van liter benzine 3 compressoren met een totale drijfkracht van 6,41 kw De opslag van liter benzine b De opslag van / De opslag van l diesel l diesel - Indien de verandering te uitgebreid is (bv. veel toestellen/houders, veel vervangingen van houders/toestellen, ) beschrijf dan in de tabel de globale verandering. Voor de details wordt dan verwezen naar bijlage E5. Zorg wel dat de toestellenlijst, lijst van houders, enz. in bijlage E5 gemakkelijk kan gelinkt worden aan C4 en dat de cijfers overeenstemmen. 3 1 D: Algemene technische gegevens van de inrichting D1 - Je kan de hoofdactiviteit ook vrij invullen. De bedoeling is de soort inrichting op te geven, zoals bijvoorbeeld benzinestation, varkenshouderij, chemisch bedrijf, D4 - Zoals eerder vermeld, kan deze bijlage gecombineerd worden met bijlage C4. Verwijs hier dan naar deze bijlage, vermijd dat dezelfde informatie 2 keer opgenomen wordt in het dossier. - De totale toestand dient steeds te worden opgegeven, ook voor de rubrieken waar geen verandering voor wordt aangevraagd. 4

5 Waar de totale toestand van het geheel van de inrichting veel uitgebreider is dan de totale toestand van de aangevraagde rubrieken, kan aanvaard worden dat de totale toestand van de vergunde rubrieken, waar geen verandering voor wordt aangevraagd, niet opgenomen is in het dossier. D5 - Dit is de klasse die van toepassing is op de hele inrichting. De aanvraag kan betrekking hebben op enkel rubrieken van klasse 2 en 3, maar de inrichting is een inrichting klasse 1, omwille van de reeds vergunde activiteiten, dan wordt hier aangekruist een inrichting van klasse 1. D13 - Bij elke verandering aan een hoge drempel Seveso inrichting (elke verandering aan rubriek ) dient ofwel een goedgekeurd OVR ofwel een goedgekeurde veiligheidsnota toegevoegd te worden. E: Technische gegevens die bij elke aanvraag vereist zijn U dient deze gegevens te geven voor wat (verband houdt met wat) nu wordt aangevraagd. E1 - Geef voor alle chemische stoffen minstens de gevaarskenmerken (corrosief, oxiderend, ) en indien relevant het vlampunt op. - Voor chemische stoffen wordt gevraagd het CAS-nummer in te vullen. Voor de opzoeking van het CAS-nummer verwijst het formulier naar De site verwijst verder naar RIVM.nl. Via volgende link kan u stoffen opzoeken: o - In het geval het CAS-nummer niet wordt opgegeven, voeg dan de veiligheidsfiches toe waarin de fysische, chemische en toxicologische kenmerken van de stof is opgenomen. E5 - Voeg minimum een lijst met toestellen/opslagplaatsen/opslagtanks (alle elementen die vergunningsplichtig zijn) toe voor de toestellen/opslagtanks/opslagplaatsen die voorwerp uitmaken van de aanvraag (C4). - Geef ook steeds de toepasselijke rubriek weer en sorteer deze bijlage bij voorkeur per rubriek. Controleer dat de totale som per rubriek van het (inhouds)vermogen van de toestellen/houders overeenstemt met getallen opgegeven onder bijlages C4 en D4. E9 - Neem minstens volgende informatie op: jaarlijks verbruik (van alle energievectoren, zoals elektriciteit, gas, stookolie, ), totaal geïnstalleerd vermogen (van installaties die energie verbruiken) en bespreek de verschillende energiebesparende maatregelen. E11 - Vul deze maatregelen zo volledig mogelijk in. Beantwoord alle vragen. Indien deze toch niet van toepassing zijn, dan vermeld je dit best expliciet. - Neem zeker op welke maatregelen er genomen worden om aan de algemene en sectorale voorwaarden te voldoen. Volgende informatie is ondermeer vereist om aan te tonen dat de aangevraagde activiteiten voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarde: o keuringsattesten voor houders van gevaarlijke stoffen 5

6 o analyseresultaten voor afvalwater (zie ook F4) o emissiemetingen (bvb. voor stookinstallaties, spuitcabines, ) o type van de transformatoren o het koelmiddel dat gebruikt wordt in koelinstallaties (airco s) o aantonen dat de opslag van gassen voldoet aan de afstandsregels o aantonen dat de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan de afstandsregels - Indien er specifieke studies zijn over geluid, de lozing, het watergebruik, die relevant zijn voor de huidige aanvraag kan u die hier ook toevoegen of er hier naar verwijzen. - Bij aanvragen met betrekking tot een WKK is het belangrijk om een geluidssimulatie en de energetische rendementen (zowel elektrisch als thermisch) duidelijk weer te geven. E12 - Wanneer de watertoets grondig gebeurt in de bouwvergunning kan naar deze bouwvergunning verwezen worden. - Bij veranderingen is vooral van belang of de inrichting in overstromingsgevoelig gebied is gelegen. F: Technische gegevens die bij specifieke aanvragen vereist zijn De bedoeling is aan te duiden welke specifieke activiteiten er voorwerp uitmaken van de aanvraag. Per specifieke activiteit dient een vragenreeks te worden beantwoord, die opgenomen is in de toelichtingsbijlage. F2 - Punt F2 van het aanvraagformulier dient ingevuld ongeacht welke subrubriek 2 van toepassing is. o Punt F2 dient steeds te worden ingevuld voor de verwerking van afvalstoffen (nuttige toepassing of verwijdering rubriek 2.2 en 2.3). Voor de opslag en/of overslag van afvalstoffen ( rubriek 2.1) is het aangewezen dat dit tevens gebeurt. In het dossier dient sowieso duidelijk te worden vermeld welk volume en gewicht aan afvalstoffen er worden opgeslagen en overgeslagen per dag of per week en per jaar EN welke de aard, samenstelling en herkomst is van de afvalstoffen. Er kan een overlapping zijn met E7. Bundel de gegevens van de afvalstoffen in één bijlage samen en verwijs naar de desbetreffende bijlage. - Enkele aandachtspunten m.b.t. het uitvoeringsplan voor elke aanvraag m.b.t. rubriek 2. Het volgende dient te worden ingetekend: o alle afvalfracties, containers met afval op schaalgrootte; o de weegbrug; o het groenscherm. - Enkele aandachtspunten m.b.t. de dossiersamenstelling voor elke aanvraag m.b.t. rubriek 2. Het dossier dient zeker te bevatten: o De wijze van opslag van de afvalstoffen (zoals opslag in containers, in open lucht of in een gebouw, is er contact mogelijk met regenwater, ) o Informatie over het terrein, met name is er een vloeistofdichte vloer met een lekdicht afwateringssysteem F4 - Enkele aandachtspunten m.b.t. het rioleringsplan voor elke aanvraag m.b.t. rubriek 3. Het volgende dient te worden ingetekend: o verschillende afvalwaterstromen (duidelijk onderscheidbaar) 6

7 o lozingspunten o meet- en controlepunten o zuiveringsinstallatie(s) - Enkele aandachtspunten m.b.t. de dossiersamenstelling voor elke aanvraag m.b.t. rubriek 3. Het dossier dient zeker te bevatten: o Per lozingspunt en per afvalwaterstroom: het max. uurdebiet, dagdebiet, jaardebiet. Het max. uurdebiet en dagdebiet stemt niet noodzakelijk overeen met de omzetting van gemiddeld jaardebiet naar uur- en dagdebiet. o Karakteristieken van het bedrijfsafvalwater en koelwater aan de hand van analyseresultaten of een inschatting in het geval van een nieuwe inrichting. F5 - Per boorput/grondwaterwinning moet het debiet per dag en jaar worden opgegeven en de diepte waarop het grondwater wordt gewonnen (de boorstaat met putschema volstaat voor dit laatste). - Motiveer waarom het gebruik van dit grondwater nodig is en er geen andere waterbevoorradingsbron wordt / kan worden aangewend. o Ga zeker na of niet een deel kan vervangen worden door regenwater, kanaalwater, en neem dit op in het dossier. o Ga na welke waterbesparende maatregelen er kunnen genomen worden en motiveer waarom deze al dan niet kunnen doorgevoerd worden. Indien ze zullen doorgevoerd worden, geef dan een planning op. o Motiveer, indien relevant, waarom dit (diepe) hoogwaardig grondwater wordt aangewend, meer bepaald waarom er niet kan worden gepompt uit een andere, minder hoogwaardige grondwaterlaag. Hou rekening met het feit dat het principe geldt dat hoogwaardig grondwater kan gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen (bvb. voedingsindustrie), maar niet mag gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen (bvb. reinigen van stallen, besproeien van grasvelden) EN dat zorgvuldig moet omgesprongen worden met grondwater, zeker met hoogwaardig grondwater. - Indien de aangevraagde grondwaterwinning ingedeeld is in rubriek en waarvan het opgepompt debiet maximaal m³/jaar bedraagt, dient er een schermafdruk van de geconsulteerde kaart voor de bepaling van het dieptecriterium bij het dossier te worden gevoegd (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=publicrubriek55#modulepage). - Teken de grondwaterwinning(en) in op het uitvoeringsplan. F8 - Bedrijven die toegetreden zijn tot het benchmarkingconvenant dienen bij een hervergunning geen energieplan meer toe te voegen. F9 - Geef op of de exploitant lid is van een bodembeheerorganisatie (welke + lidnummer) of dat het een erkende TOP betreft. - Geef op of de bodem op de inrichting zal worden gezeefd of elders (bvb. op de werven). Indien het zeven op de inrichting zal gebeuren, geef omtrent deze activiteit dan extra informatie: waar wordt er gezeefd, vermogen van zeef, frequentie. Bij de preventieve maatregelen (E11) dient in dit geval tevens de nodige aandacht te worden besteed aan de aspecten geluids- en stofhinder. F11 7

8 - Er mag geen enkele milieuvergunning voor een nieuwe uitbating of hervergunning van een tankstation worden verleend op een terrein waarvoor een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst van BOFAS (bodemsaneringsfonds voor tankstations in België) werd ingediend. (Dit verbod geldt niet indien het mandaat van BOFAS eindigt alvorens de bodemsanering is beëindigd of wanneer de erkenning van BOFAS wordt opgeheven.) - De periode gedurende welke geen milieuvergunning mag worden afgeleverd moet blijken uit een attest zoals bedoeld in artikel 2bis, 2, van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, zoals gewijzigd bij het samenwerkingsakkoord van 9 februari Uitzondering: er is een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst, maar de uitbating werd stopgezet vóór 1 januari 1993: de vergunning mag worden afgeleverd mits in bijlage van het attest een schrijven is gevoegd van de OVAM waaruit blijkt dat de bodemsanering NIET wordt gehinderd door de nieuwe uitbating van het tankstation. - Het attest kan worden aangevraagd bij BOFAS, zie Ga naar aanvragen en documenten. Bij de aanvraag dient de meest recente kadastrale legger en plan meegestuurd betreffende de percelen waarop attestaanvraag van toepassing is. G: Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen G2 - Voeg minstens de afschriften van de bouwvergunning (of de informatie over de bouwvergunningsaanvraag) toe van de relevante bouwvergunningen, met name deze gekoppeld aan het voorwerp van de aanvraag. - Bij een vraag tot hervergunning moeten alle bouwvergunningen (of info erover) worden toegevoegd. G3 - Het is belangrijk hier alle beslissingen m.b.t. de inrichting te vermelden in een overzicht: milieuvergunningsaanvragen, mededelingen, wijziging van voorwaarden, overnames, - Enkel voor beslissingen van voor de Vlarem-procedure of voor beslissingen van de gemeente/stad dient een kopie van deze beslissing toegevoegd te worden. G7 - Enkel de voorwaarden waarbij vermeld staat tenzij anders bepaald in de milieuvergunning kunnen door de deputatie gewijzigd worden. Indien er afwijking nodig is van een andere voorwaarde, dient deze bij de minister aangevraagd te worden. Denk hier tijdig aan. Er kan immers enkel een vergunning verleend worden indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan of indien er een afwijking werd bekomen. - Bij een aanvraag tot verdere exploitatie dienen ook de afwijkingsaanvragen hernieuwd. H: Toe te voegen bewijsstukken H2 - Indien een schaal 1/1000 niet werkbaar is, motiveer dit dan en voeg een plan toe op een werkbare schaal. - Zorg dat de perceelsgrenzen op het plan duidelijk aangeduid zijn. 8

9 H3 - Indien een schaal 1/200 niet werkbaar is, motiveer dit dan en voeg een plan toe op een werkbare schaal. - Indien nodig (voor grote bedrijven) kan gewerkt worden met een overzichtsplan van de ganse inrichting, gecombineerd met meerdere deelplannen. Deze combinatie van de plannen dient zodanig te zijn dat een gelijkwaardig inzicht wordt verkregen betreffende de inplanting van het onderwerp van de aanvraag. Dus zorg voor een goede verwijzing tussen het overzichtsplan en de deelplannen. - Zorg dat activiteiten waarvoor afstandsregels gelden op schaalgrootte worden aangeduid (opslag gevaarlijke stoffen, gassen, ), zodat de afstandsregels controleerbaar zijn. - Alle aangevraagde gerubriceerde activiteiten moeten op het plan staan. - Werk met een duidelijke legende of verwijzing naar de toestellenlijst, lijst met opslagplaatsen,. - Opslagplaatsen van minerale producten, voertuigwrakken, schroot, moeten op schaalgrootte worden weergegeven. H4 - De hoeveelheid dossiertaks, evenals de juiste bankrekeningnummer kan je hier terugvinden: H5 - Het kadastrale plan mag maximaal 1 jaar oud zijn. - Eén origineel plan en lijst van eigenaars volstaat. In de overige exemplaren van het dossier mag een kopie worden gevoegd. - De straal van 100 m moet getrokken zijn rond alle vergunde/ te vergunnen kadastrale percelen van het bedrijf (dus niet alleen rond wat wordt aangevraagd), ook al situeren de aangevraagde activiteiten zich op slechts een deel van de percelen. I: Ondertekening I1 - Elk exemplaar van het dossier moet origineel ondertekend zijn. - Alle exploitanten dienen de aanvraag te ondertekenen. - Deze ondertekening mag enkel gebeuren door de persoon die verantwoordelijk is voor de naleving of de vervanging van deze persoon (bijlages A3, A4 of A6). J: Aan wie bezorgt u dit formulier J1 - Voor elke vergunningsaanvraag zijn 10 exemplaren vereist. - Indien de inrichting gelegen is op meerdere gemeenten, wordt dit aantal vermeerderd met 2 per gemeente. 4. Toelichtingsbijlage: D6 9

10 - De hier vereiste informatie kan eventueel ook voorkomen in een MER of in andere bijlages. Er mag dan naar deze bijlages verwezen worden. Zorg wel voor een duidelijke verwijzing per vraag naar het MER (dus met vermelding van hoofdstuk, correcte pagina(s), ) of naar een specifieke bijlage. D8 - Hier dient enkel een bijlage toegevoegd te worden indien: o Er een nieuwe, nog niet vergunde, Y-rubriek wordt aangevraagd. o Er een volledige schrapping van een Y-rubriek wordt gevraagd. - Bij wijzigingen, uitbreidingen, dient er dus niets toegevoegd te worden. F4 - Bij koelwater in gesloten circuit: beschrijving (frequentie, kwaliteit) van de eventuele spui (spui is bedrijfsafvalwater). - Voor bestaande lozingen moeten representatieve analyseresultaten worden bijgevoegd. F7 - Vul de tabel in onder punt 1. Er staat een fout in de 6de lijn. "Biggen > 10 weken" moet zijn "biggen < 10 weken". - Voeg een berekening toe van de stalwaarderingspunten. - Indien voor de ammoniakemissiearme uitvoering van stallen wordt geopteerd voor systeem S-1 (biologische luchtwasser) of systeem S-2 (chemische luchtwasser) dienen, conform het MB van 19 maart 2004 de volgende bijkomende gegevens aan het dossier te worden toegevoegd: o een dimensioneringsplan van de installatie (waaruit ondermeer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt); o het monsternameprotocol; o een beschrijving van de bestemming/gebruik van het spuiwater. Aangezien deze systemen aanleiding geven tot extra water- en energieverbruik, dient er in de betreffende rubrieken van de aanvraag rekening mee te worden gehouden. F10 - Het openbaar dossier i.k.v. kennisgeving- en toelatingsprocedure overeenkomstig hfd. XIVbis van Vlarem I omvat de gevraagde gegevens. Het openbaar dossier mag worden toegevoegd aan de milieuvergunningsaanvraag, zodat naar deze info kan worden verwezen. 10

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Melding van de overname van een vergunde inrichting Melding van de overname van een vergunde inrichting VLAREM-03-28042008 Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Handleiding meldingsformulier mededeling kleine verandering en klasse 3 horende bij een inrichting van klasse 1 of 2 (bijlage 3A Vlarem I)

Handleiding meldingsformulier mededeling kleine verandering en klasse 3 horende bij een inrichting van klasse 1 of 2 (bijlage 3A Vlarem I) Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Handleiding meldingsformulier mededeling kleine verandering en klasse 3 horende bij een inrichting van klasse 1 of 2 (bijlage 3A Vlarem I) A. Soort mededeling

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Melding van de overname van een vergunde inrichting Melding van de overname van een vergunde inrichting Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad VLAREM-03-01062012 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN DE OVERDRACHT VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT Dit document geeft extra toelichting bij het invullen van de melding van de overdracht van een

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Doel van het formulier

Doel van het formulier TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MELDING VAN DE STOPZETTING OF HET VERVAL VAN EEN VERGUNNING VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT OF VAN EEN DEEL ERVAN Dit document geeft

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Bijlage 4 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan

Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of van een deel ervan OV-20-170701 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bijlage 19 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Bijlage 19 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning VR 2015 1311 DOC.1190/21 Bijlage 19 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Mededeling met de vraag tot omzetting

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer)

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 van titel I van

Nadere informatie

BIJLAGE B : Voorbeeld van een ingevulde melding

BIJLAGE B : Voorbeeld van een ingevulde melding BIJLAGE B : Voorbeeld van een ingevulde melding Als voorbeeld vind je hier een ingevuld meldingsformulier voor een fictieve school van het Vrij Onderwijs, met enkele technische en beroepsrichtingen, en

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

de omgevingsvergunning partim milieu

de omgevingsvergunning partim milieu de omgevingsvergunning partim milieu inleiding toepassingsgebied gevraagde informatie behandeling aanvraag slotbemerkingen inleiding fusie van twee werelden : stedenbouw en milieu blind getrouwd uitdagingen,

Nadere informatie

Doel van het formulier

Doel van het formulier TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET FORMULIER VOOR HET VERZOEK TOT BIJSTELLING OF DE VRAAG TOT AFWIJKING VAN DE MILIEUVOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR EEN INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT Dit document geeft

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

De mededeling met de vraag tot omzetting kan alleen ingediend worden tussen de 48e en de 36e maand voor het verstrijken van de milieuvergunning.

De mededeling met de vraag tot omzetting kan alleen ingediend worden tussen de 48e en de 36e maand voor het verstrijken van de milieuvergunning. TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN DE MEDEDELING MET DE VRAAG TOT OMZETTING VAN EEN MILIEUVERGUNNING DIE WERD VERLEEND VOOR EEN TERMIJN VAN TWINTIG JAAR NAAR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN ONBEPAALDE DUUR Dit

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan BASF Antwerpen nv gevestigd Scheldelaan 600 - haven 725, 2040 Antwerpen, een milieuvergunning

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Milieuvergunning Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Waarom een aanvraag indienen of een melding doen? - Elke school heeft wel een verwarmingsinstallatie. - Alle scholen hebben producten met gevaarlijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de stad GENK Dossiernr.: VL2-645 Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen de deputatie van

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen NV Total Petrochemicals Antwerpen Haven 343 - Scheldelaan 2-4 Antwerpen 2030 Antwerpen 3 datum kenmerk MLOV/07-91/ES - Poststuk 07-65056 contactpersoon

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Dossiernummer 2017133 Internnummer 2079/E/42/BDW Door

Nadere informatie

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE BESLISSING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat aan INOVYN Manufacturing Belgium nv, Ransbeekstraat 310, 1120 Neder-Over-Heembeek, een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit Bijlage 5 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~-

Vlaamse Regering ::J..~- Vlaamse Regering ::J..~-..~tr Ij' AMV/000136715/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel

Nadere informatie

Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van inwerkingtreding van

Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van inwerkingtreding van Bijlage 8 bij het ministerieel besluit houdende wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning Bijlage 19 bij het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Departement Milieu, Groen en Gezondheid Milieudienst Milieuloket Dossiernummer 1112/E/30/BD BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG door de Stad Gent Gegevens van de bevoegde

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN EEN WIJZIGING VAN MILIEUVERGUNNINGSVOORWAARDEN EN OPENBAAR ONDERZOEK

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) MILIEU Uw correspondent : Conny ROELENS Tel. : 02/348.68.65.- Fax. : 02/348.66.28 E-mail: croelens@ukkel.brussels AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN 1. het formulier, behoorlijk ingevuld, tezamen met de nodige bijlagen;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Dienst E-mail Telefoon Fa Bijlagen Milieu en Landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN:

AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: AANVRAAG (1) TOT TUSSENKOMST VAN DE VZW BOFAS IN DE BODEMSANERING VAN: (Vak in te vullen door BOFAS, gelieve niets te schrijven) (Gewest) (Slechts één vak aankruisen a.u.b) Stopzetting van de uitbating

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met verderzetting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00068315/1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. D/PMVC/05L07/05262

Nadere informatie

BIJLAGE C : Voorbeeld van een ingevulde milieuvergunningsaanvraag

BIJLAGE C : Voorbeeld van een ingevulde milieuvergunningsaanvraag BIJLAGE C : Voorbeeld van een ingevulde milieuvergunningsaanvraag Als voorbeeld is hierbij een ingevuld aanvraagformulier weergegeven van een fictieve school van het Gemeenschapsonderwijs, met enkele technische

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen Dienst Milieu en Klimaat BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Dossiernummer 201797 /BDV Door de Stad Gent Gegevens

Nadere informatie

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 ADVERTENTIE MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1 De burgemeester van Antwerpen brengt u op de hoogte dat door ANTWERP TERMINAL & PROCESSING COMPANY - REFINERY NV gevestigd te Beliweg 22 - haven 281, 2030

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2 Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad straat

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Door de gemeente Heist-op-den-Berg Gegevens over de bevoegde overheid Het college van burgemeester en schepenen De [deputatie] De Vlaamse

Nadere informatie

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II

Milieuvergunning. Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Milieuvergunning Aanvraag milieuvergunning klasse I of II Waarom een aanvraag indienen of een melding doen? - Elke school heeft wel een verwarmingsinstallatie. - Alle scholen hebben producten met gevaarlijke

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157701/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.11.0.1, 2, van titel II van het VLAREM ingediend door de nv Joos-Comsmail, Everdongenstraat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Bijlage C5: CHECKLIST HORECA MILIEUREGELGEVING VLAREM Aangepast aan nieuwe indelingslijst d.d. 23/2/2017

Bijlage C5: CHECKLIST HORECA MILIEUREGELGEVING VLAREM Aangepast aan nieuwe indelingslijst d.d. 23/2/2017 Bijlage C5: CHECKLIST HORECA MILIEUREGELGEVING VLAREM Aangepast aan nieuwe indelingslijst d.d. 23/2/2017 Opgepast: er kunnen nog andere rubrieken van toepassing zijn! Rubriek 3.2. Lozen van huishoudelijk

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015

Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Belangrijkste wijzigingen aan het VLAREM Versie

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR

AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR FOD Binnenlandse Zaken PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT AANVRAAG VOOR ERKENNING ALS WAPENHANDELAAR IDENTITEIT VAN DE ERKENDE PERSOON Enkel in te vullen indien de erkende persoon een natuurlijke

Nadere informatie

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Vlaamse Regering AMV/ 000150449/1001 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwuking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel 11 van het VLAREM, ingediend door nv Total Belgium voor een

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente/stad MENEN Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen X de bestendige deputatie van

Nadere informatie