KOOKPUNTBENZINE 100/140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOOKPUNTBENZINE 100/140"

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/ FAX: +32(0)56/ TEL: 070/ Website: BRENNTAG Nederland B.V. Nederland: Donker Duyvisweg 44 - NL-3316 BM DORDRECHT Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven : TEL: +31(0)78/ FAX: +31(0)78/ TEL: 030/ Website: 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chemische omschrijving :. Aard van het product : Gedearomatiseerde koolwaterstoffen. Reach registratienummer : Relevant geïdentificeerd van de stof of het mengsel en ontraden Geïdentificeerd(e) (en) Ontraden (en) : Zie tabel op de eerste pagina van de bijlage. : Dit product wordt niet aanbevolen voor industrieel, beroepsmatig of consumenten anders dan vermeld in tabel op de eerste pagina van de bijlage Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Identificatie van de onderneming 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer in geval van nood 2. Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad. : Zie hoofding veiligheidsinformatieblad. Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG Licht ontvlambaar (F; R11) Milieugevaarlijk (N; R51/53) Schadelijk (Xn; R65) Andere (R66-67) Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 2 - Gevaar (Flam. Liq. 2; H225) Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaar (Asp. Tox. 1; H304) Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige - Narcotische werking - Categorie 3 - Waarschuwing (STOT SE 3; H336) Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Categorie 2 (Aquatic Chronic 2; H411) Specifieke doelorgaantoxiciteit - Herhaalde - Droge of gebarsten huid (STOT RE; EUH066) 2.2. Etiketteringselementen Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Gevaarlijke bestandde(e)l(en) Gevarenpictogram(men) : BRENNTAG

2 Bladzijde : 2 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Identificatie van de gevaren (vervolg) Signaalwoord Gevarenaanduidingen : Gevaar : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 - Herhaalde kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen - Preventie : P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken niet roken. P261 - Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen. - Reactie : P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. - Instructies voor verwijdering : P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving Andere gevaren Fysische/chemische gevaren Gevaren voor de gezondheid Gevaren voor het milieu Gevaren voor de veiligheid : Kan elektrostatische ladingen opwekken. : Blootstelling aan hoge dosissen kunnen depressies van het centraal zenuwstelsel veroorzaken. : Geen extra gevaar. Dit product is geen of bevat geen stof dat een PBT of een zpzb is (overeenkomstig bijlage XIII). : Bij of boven het vlampunt kunnen de aanwezige dampen ontbranden in open lucht of ontploffen in gesloten toestand, wanneer gemengd met lucht en blootgesteld aan een ontstekingsbron. 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen CAS nr EINECS nr Index nr Naam component(en) gew. % Reach nr INDELING Koolwaterstoffen, C7-C9, n- : 100 % F; R11 alkanen, isoalkanen, Xn; R65 cyclische R66 R67 N; R Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 STOT RE; EUH066 De volledige tekst van de R-zinnen en (EU)H-verklaringen vindt men in rubriek 16. Nota: Elke vermelding in de EC# (of EINECS#) kolom die begint met de nummer "9" is een tijdelijk nummer verschaft door ECHA in afwachting van de publicatie van het officiële EC Inventaris Nummer voor de stof. 4. Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs de mond bij een bewusteloos persoon. BRENNTAG

3 Bladzijde : 3 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Eerstehulpmaatregelen (vervolg) Eerstehulpmaatregelen bij - Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer rustig houden, in halfzittende houding. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt, kunstmatige beademing toepassen. Indien symptomen, een arts raadplegen. - Contact met de huid : Verontreinigde kledij uittrekken. Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep. (ev. douchen). Bij (blijvende) irritatie, een arts raadplegen. - Contact met de ogen : Onmiddellijk grondig en langdurig (minstens 15 min.) spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen. Bij blijvende irritatie van de ogen, oogarts consulteren. - Inslikken : NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. ONMIDDELLIJK een arts raadplegen of naar ziekenhuis vervoeren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Zie rubriek Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het NVCI of het Belgisch Antigifcentrum. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Blusmiddelen - Geschikte blusmiddelen : Bluspoeder, Schuim, Koolstofdioxide (CO2). Verneveld water. - Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Speciale srisico's 5.3. Advies voor brandweerlieden Beschermende uitrusting Speciale maatregelen : Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een onafhankelijk ademhalingstoestel en beschermende kledij dragen. : Gebruik (verneveld) water om de naburige verpakkingen en constructies af te koelen. Vermijd dat bluswater in het milieu terechtkomt. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Maatregelen ter bescherming van het milieu 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal : Elke mogelijke ontstekingsbron (open vuur, vonken, roken,...) verwijderen. Ontruim onmiddellijk de besmette ruimtes en zorg voor voldoende ventilatie. Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8) : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is. Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert materiaal. Verhinder dat het product in open water, riolering of de bodem terechtkomt. De overheid informeren indien het product in de riolering of in open water terechtkomt. BRENNTAG

4 Bladzijde : 4 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg) Reinigingsmethode 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Voor persoonlijke bescherming, zie rubriek 8. Voor verwijdering van het afvalproduct, zie rubriek 13. : Lekvloeistof opvangen in afsluitbare afvalvaten. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een inert, absorberend product. Restant met veel water wegspoelen. 7. Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hantering : Vermijd inademing van de dampen en aanraking met de ogen, de huid en de kledij. Draag geschikte, persoonlijke veiligheidsuitrusting. (Zie rubriek 8) De handen wassen voor en na het werken met het product. Niet eten, drinken, of roken tijdens. In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke sbron moeten veiligheidsoogdouches en nooddouches aanwezig zijn Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagcondities : Uitsluitend in de oorspronkelijke, goed gesloten verpakking bewaren op een goed geventileerde, koele en donkere plaats. Alle gevaarlijke producten dienen op een lekbak geplaatst of ingekuipt te worden. Niet opslaan in de nabijheid van warmtebronnen of in het rechtstreeks zonlicht. Verwijderd houden van : Sterke oxidatiemiddelen. Brand- en explosiepreventie : Alle ontstekingsbronnen verwijderen (open vuur, vonken, roken,...). De damp is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond, met kans op ontsteking op afstand. Geen perslucht en om de inhoud van opslagtanks/vaten, die dit product bevatten, om te roeren of over te pompen. Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontlading. Gebruik explosieveilige apparatuur. Voldoende aarden. Geschikt verpakkingsmateriaal : Koolstofstaal, Roestvrij staal, Polyethyleen, Polypropyleen, Teflon, Polyester. Ongeschikt verpakkingsmateriaal : Natuurrubber, Butylrubber, EPDM, Polystyreen Specifiek eind Voor geïdentificeerde en, zie punt 1.2 en/of sscenario's. 8. Maatregelen ter beheersing van /persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Beroepsmatige slimieten : : Aanbevolen limiet ( RCP-TGG) (Producent) : 260 ppm (1200 mg/m³) ( Totale koolwaterstoffen ) Biologische grenswaarden : Deze zullen toegevoegd worden van zodra deze beschikbaar zijn. DNELs : : Werknemer, langetermijn - lokale effecten, inademing : 2035 mg/m³ : Werknemer, langetermijn - systemische effecten, inademing : 2035 mg/m³ : Werknemer, langetermijn - systemische effecten, dermaal : 773 mg/kg bw/ dag : Consument, langetermijn - lokale effecten, oraal : 699 mg/kg : Consument, langetermijn - systemische effecten, inademing : 608 mg/m³ BRENNTAG

5 Bladzijde : 5 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Maatregelen ter beheersing van /persoonlijke bescherming (vervolg) PNECs 8.2. Maatregelen ter beheersing van : Consument, langetermijn - systemische effecten, dermaal : 699 mg/kg bw/ dag : Consument, langetermijn - systemische effecten, oraal : 699 mg/kg : Niet van toepassing. Technische maatregelen : Ventilatie, Plaatselijke afzuiging. Persoonlijke beschermingsmiddelen - Inhalatiebescherming : CE-goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen (type A, bruin). - Huidbescherming : Geschikte beschermingskledij. ( Antistatisch ) - Handbescherming : Geschikt materiaal voor veiligheidshandschoenen (EN 374): Nitrilrubber : penetratietijd > 480' - dikte 0,40 mm - Oog-/Gezichtbescherming : Aansluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm. Beheersing van milieu : Zie rubrieken 6, 7, 12 en Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische toestand (20 C) : Vloeistof. Uitzicht/Kleur : Helder, Kleurloos. Geur : Zwakke petroleumgeur geur. Geurdrempel : Geen gegevens beschikbaar. ph-waarde : Niet van toepassing. Smelt-/Vriespunt : < -20 C Kookpunt/Kooktraject (1013 hpa) : C Vlampunt : 1 C Brandgevaar : P1 Verdampingssnelheid : 1,9 ( n-butylacetaat = 1) 6 ( Diethylether =1) Explosiegrenzen in lucht : 0,6-7,0 vol.% : 1,5 kpa (0 C) 3,5 kpa (20 C) 12 kpa (50 C) Relatieve dampdichtheid (lucht=1) : > 1 (101 kpa) Densiteit : 0,710-0,780 kg/l (15 C) Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar. Oplosbaar in : Alifatische koolwaterstoffen, Aromatische koolwaterstoffen. Log P octanol/water (20 C) : Niet vastgesteld. Zelfontbrandingstemperatuur : > 200 C Minimale ontstekingsenergie : Geen gegevens beschikbaar. Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar. Viscositeit (25 C) : 0,76 mm²/s ( Kinematisch ) Explosieve eigenschappen : Geen chemische groep geassocieerd met ontplofbare eigenschappen. Oxiderende eigenschappen : Geen chemische groep geassocieerd met oxiderende eigenschappen Overige informatie BRENNTAG

6 Bladzijde : 6 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Fysische en chemische eigenschappen (vervolg) Oppervlaktespanning (20 C) : 21,9 mn/m Soortelijke geleiding : 0,9 ps/m Thermische uitzettingscoëfficiënt : 0,00114 v/v C % Vluchtige stoffen (in gewicht) : Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Reactiviteit : Reageert met : Sterke oxidatiemiddelen Chemische stabiliteit Stabiliteit : Stabiel bij normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties : Geen gekend Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden : Hoge temperaturen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Te vermijden stoffen : Sterke oxidatiemiddelen Gevaarlijke ontbindingsproducten Gevaarlijke ontbindingsproducten : Ontbindt niet bij kamertemperatuur. Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen. 11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit - Inademing : Minimale toxiciteit. Blootstelling aan hoge concentraties kan verlaging van het bewustzijn veroorzaken. Symptomen: Duizeligheid, Hoofdpijn, Misselijkheid, Bewusteloosheid. : LC50 (Rat, inademing, 4 u) : > 23,3 mg/l - Contact met de huid : Irriterend voor de huid. Symptomen: Roodheid, Pijn. : LD50 (Konijn, dermaal) : > 2800 mg/kg - Contact met de ogen : Licht, kortdurend ongemak van de ogen. - Inslikken : Na inslikken van de vloeistof kunnen druppeltjes product in de longen terecht komen (aspiratie), waardoor een longontsteking kan optreden. : LD50 (Rat, oraal) : > 5000 mg/kg Huidcorrosie/-irritatie : Herhaalde kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet irriterend. Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet sensibiliserend. Carcinogene werking : Niet ingedeeld als carcinogeen (kankerverwekkend). Mutagene werking : Niet ingedeeld als mutageen. BRENNTAG

7 Bladzijde : 7 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Toxicologische informatie (vervolg) Toxische effecten op de reproductie : Niet ingedeeld voor reprotoxiciteit. Specifieke doelorgaantoxiciteit - : Bij de mens : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. eenmalige Specifieke doelorgaantoxiciteit - : Bij de mens : Niet ingedeeld voor orgaantoxiciteit. herhaalde Bij dieren : Effecten op de nieren. 12. Ecologische informatie Toxiciteit Ecotoxiciteit Persistentie en afbreekbaarheid Persistentie en afbreekbaarheid Bioaccumulatie : : EC50 (Daphnia magna, 48 u) : 4,6 mg/l : EC50 (Algae, 72 u) : 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) : LC50 (Vis, 96 u) : 3-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss) : : Persistentie en afbreekbaarheid : Wordt verwacht gemakkelijk biologisch afbreekbaar te zijn. Bioaccumulatie : : Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar Mobiliteit in de bodem Mobiliteit Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Beoordeling Andere schadelijke effecten WGK-klasse (DE) : 2 ( vervuilend product ). Vermogen tot vorming van : Geen gegevens beschikbaar. fotochemische ozon Ozonafbrekend vermogen : Geen gegevens beschikbaar. Hormoonontregelend vermogen : Geen gegevens beschikbaar. Broeikaseffect : Geen gegevens beschikbaar. 13. Instructies voor verwijdering : : Mobiliteit : Drijft op het water. : : PBT/zPzB : Nee Afvalverwerkingsmethoden Productverwijdering Europese afvalstoffenlijst Verwijdering van de verpakking : Het product moet vernietigd worden volgens de nationale en lokale wettelijke bepalingen, door een wettelijk erkende verwerver van gevaarlijke afvalproducten. : XXXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen. Zie Beschikking 2001/118/EG. : De te verpakking is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van dit product. Na de verpakking goed leegmaken en afsluiten. Wanneer het om een retourverpakking gaat, kan de ledige verpakking terug aan de leverancier aangeboden worden. BRENNTAG

8 Bladzijde : 8 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer UN-nummer : Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ADR-benaming : UN 3295 Koolwaterstoffen,, n.e.g., (bevat Koolwaterstoffen, C7-C9, n- alkanen, isoalkanen, cyclische), 3, II, (D/E), SP 640D ADN-benaming : UN 3295 Koolwaterstoffen,, n.e.g., ( Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische ), 3, II IMDG-benaming : UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s., (contains Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics), 3, II, (1 C), MARINE POLLUTANT Transportgevarenklasse(n) Klasse : Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep Milieugevaren Milieugevaar Mariene verontreiniging : II : Ja : Ja Bijzondere voorzorgen voor de er Gevaarsaanduiding : 33 Gevaarsymbo(o)l(en) : 3 EmS-N : F-E, S-D Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code Type schip : 2 Verontreinigingscategorie : X 15. Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Inventarisaties : Australische inventarisatie (AICS): Opgenomen in inventarisatie. Canadese inventarisatie (DSL): Opgenomen in inventarisatie. Chinese inventarisatie (IECS): Opgenomen in inventarisatie. Europese inventarisatie (EINECS): Opgenomen in inventarisatie. Koreaanse inventarisatie (KECI): Opgenomen in inventarisatie. Filippijnse inventarisatie (PICCS): Opgenomen in inventarisatie. VS-inventarisatie (TSCA): Opgenomen in inventarisatie. Van toepassing zijnde EU Reglementering(en) BRENNTAG : Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/ 13/EG Beschikking 2001/118/EG van de Commissie van 16 januari 2001 tot wijziging van

9 Bladzijde : 9 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : Regelgeving (vervolg) Chemische veiligheidsbeoordeling Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 Verordening (EU) nr. 453/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de component(en) van dit product of voor het product zelf. 16. Overige informatie Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld conform Verordening (EU) nr. 453/2010. Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bedoeld voor industrieel/professioneel. Informatiebronnen R-zin(nen) (EU)H-verklaring(en) Lijst van afkortingen en acroniemen : Deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens ( Producent(en),...). Zie ook op het internetadres: : R11 - Licht ontvlambaar. R51/53 - Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 - Herhaalde kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 - Herhaalde kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. : ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieur) : Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) : Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg CO : Koolstofmonoxide DNEL (Derived No Effect Level) : een geschat veilig sniveau EmS (Emergency Schedule) : de eerste code verwijst naar de correspondere brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling IMDG (International Maritime Dangerous Goods code) : Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee NVCI : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch PNEC (Predicted No Effect Concentration) : concentratie waaronder tot een stof geen effect optreedt REACH : Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën zpzb : zeer persistent en zeer bioaccumulerend WGK (Wassergefahrdungsklasse) : een in Duitsland elijke classificatie van stoffen, die het milieugevaar voor oppervlaktewater aangeeft BRENNTAG

10 Bladzijde : 10 / 10 Revisie nr : 0 BLAD Datum : 25/9/2012 VEILIGHEIDSINFORMATIE KOOKPUNTBENZINE 100/140 Vervangt : 0/0/0 Code : De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces t wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de er om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale dat hij van het product maakt. BRENNTAG wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het van deze gegevens. Einde van document BRENNTAG

11 N. Korte titel Hoofdg ebruike rsgroep (SU) Gebruik ssector Productca tegorie (PC) 1 Productie van de stof 3 8, 9 NA 2 Verdeling van de stof 3 8, 9 NA 3 4 Formulatie en (om)pakken van stoffen en mengsels Rubberproductie en - verwerking 3 10 NA 3 10, 11 NA 5 Polymeerverwerking 3 10 NA Toepassingen in coatings Toepassingen in coatings Toepassingen in coatings Toepassing in reinigingsmiddelen Toepassing in reinigingsmiddelen Toepassing in reinigingsmiddelen Toepassing als binden scheidingsmiddel Toepassing als binden scheidingsmiddel 3 NA NA 22 NA NA 21 NA 1, 4, 8, 9a, 9b, 9c, 15, 18, 23, 24, 31, 34 3 NA NA 22 NA NA 21 NA 3, 4, 8, 9a, 9b, 9c, 24, 35, 38 3 NA NA 22 NA NA Procescate gorie (PROC) 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 13, 14, 21 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19 Milieuemissieca tegorie (ERC) Voorwerp categorie (AC) Specificatie 1, 4 NA ES5247 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 NA ES NA ES5252 1, 4, 6d NA ES NA ES NA ES5254 8a, 8d NA ES5275 NA 8a, 8d NA ES5295 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 10, 13 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 10, 11, 13 4 NA ES5256 8a, 8d NA ES5277 NA 8a, 8d NA ES5542 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8b, 10, 13, 14 1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 11, 14 4 NA ES5262 8a, 8d NA ES5284 P5894 1/133 NL

12 Toepassing als brandstof Toepassing als brandstof Toepassing als brandstof Gebruik als smeermiddelen Gebruik als smeermiddelen Gebruik als smeermiddelen Gebruik als functionele vloeistoffen Gebruik als functionele vloeistoffen Gebruik als functionele vloeistoffen 3 NA NA 22 NA NA 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 1, 2, 3, 8a, 8b, 16 7 NA ES5264 9a, 9b NA ES NA 13 NA 9a, 9b NA ES NA NA 22 NA NA 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 17, 18, NA 1, 24, 31 NA 3 NA NA 22 NA NA 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9 1, 2, 3, 8a, 9, 20 4, 7 NA ES5258 8a, 8d, 9a, 9b 8a, 8d, 9a, 9b NA NA ES5279 ES NA ES5266 9a, 9b NA ES NA 16, 17 NA 9a, 9b NA ES Gebruik in laboratoria 3 NA NA 10, 15 2, 4 NA ES Gebruik in laboratoria 22 NA NA 10, 15 8a NA ES Gebruik in metaalbewerkingsvloei stoffen / walsolieën Gebruik in metaalbewerkingsvloei stoffen / walsolieën Gebruik in weg- en bouwtoepassingen Verdere consumententoepassin gen 3 NA NA 22 NA NA 22 NA NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17 1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 17 8a, 8b, 10, 11, 13 4 NA ES5260 8a, 8d NA ES5282 8d, 8f NA ES NA 28, 39 NA 8a, 8d NA ES7865 P5894 2/133 NL

13 1. Verkorte titel van het sscenario 1: Productie van de stof Hoofdersgroepen Eindsectoren Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën Activiteit SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8: Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) SU9: Vervaardiging van fijnere chemische stoffen PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC1: Vervaardiging van stoffen ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen Vervaardiging van de stof of als proceschemicalie of extractiemiddel binnen gesloten of ingeperkte systemen. Bevat incidentele tijdens recycling / terugwinning, materiële overdracht, opslag, bemonstering, bijbehorende laboratoriumactiviteiten, onderhoud en laden (met inbegrip van zeeschip/binnenschip, auto/treinstel en bulk container). 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC1, ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende kg/dag 4500 ton(nen)/jaar P5894 3/133 NL 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor ton(nen)/jaar 100 dagen/ jaar

14 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 5, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 90 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten Slibbehandeling komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Afvalverwerking Tijdens de productie ontstaat geen stofafval. met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking Terugwinningwerkwijzen Tijdens de productie ontstaat geen stofafval. met betrekking tot externe herwinning van afval 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor P5894 4/133 NL

15 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Toepassing in gesloten batchprocessen Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 1.1v1 werd t om de te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. P5894 5/133 NL

16 Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P5894 6/133 NL

17 1. Verkorte titel van het sscenario 2: Verdeling van de stof Hoofdersgroepen Eindsectoren Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU8: Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder geraffineerde aardolieproducten) SU9: Vervaardiging van fijnere chemische stoffen PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC1: Vervaardiging van stoffen ERC2: Formulering van preparaten ERC3: Formulering in materialen ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC5: Industrieel dat leidt tot opname in of op een matrix ERC6a: Industrieel dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof ( van tussenproducten) ERC6b: Industrieel van reactieve verwerkingshulpmiddelen ERC6c: Industrieel van monomeren voor de vervaardiging van thermoplasten ERC6d: Industrieel van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, polymeren ERC7: Industrieel van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7 Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: 42 kg/dag 422 ton(nen)/jaar 0,1 Plaatselijk t 0,002 P5894 7/133 NL

18 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,84 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 100 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 90 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. P5894 8/133 NL

19 verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Terugwinningwerkwijzen Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) Stof opslaan in een gesloten systeem. Overbrengen over gesloten lijnen.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag --- ESVOC sperc 1.1b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. P5894 9/133 NL

20 De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

21 1. Verkorte titel van het sscenario 3: Formulatie en (om)pakken van stoffen en mengsels Hoofdersgroepen Eindsectoren Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU 10: Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC2: Formulering van preparaten 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC2 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 1200 kg/dag 120 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) ton(nen)/jaar 100 dagen/ jaar 100 P /133 NL

22 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: Lucht factor: factor: Bodem 2, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). P /133 NL

23 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 2.2.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: P /133 NL

24 Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

25 1. Verkorte titel van het sscenario 4: Rubberproductie en -verwerking Hoofdersgroepen Eindsectoren Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU 10: Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen) SU11: Vervaardiging van producten van rubber PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC6: Kalandeerbewerkingen PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens PROC21: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen ERC1: Vervaardiging van stoffen ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC6d: Industrieel van procesregulatoren voor polymerisatieprocessen bij de productie van harsen, rubbers, polymeren 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC1, ERC4, ERC6d Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: 250 kg/dag 5 ton(nen)/jaar 0,1 1 P /133 NL

26 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 5 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 100 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. P /133 NL

27 met betrekking tot externe herwinning van afval Terugwinningwerkwijzen Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC21 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Bulkweging Bulkweging Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag --- ESVOC sperc 4.19a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse P /133 NL

28 worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

29 1. Verkorte titel van het sscenario 5: Polymeerverwerking Hoofdersgroepen Eindsectoren Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU 10: Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC6: Kalandeerbewerkingen PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren PROC21: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4 Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende Milieufactoren niet beïnvloed door Verdunningfactor (rivier) kg/dag 32 ton(nen)/jaar P /133 NL 0, ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar

30 risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem P /133 NL 100 0,5 1, initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 80 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC21 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor

31 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). geen verdere specifieke maatregelen geïdentificeerd. 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 4.21a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

32 1. Verkorte titel van het sscenario 6: Toepassingen in coatings Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende kg/dag 300 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar P /133 NL

33 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 9, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 90 %) bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Afvalwater ter plaatse behandelen (voor de lozing in wateren), voor noodzakelijke reinigingsprestatie van (%): (Effectiviteit van de afbraak: 8,4 %) Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, P /133 NL

34 PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) met monstername Materiaaltransfers Materiaaltransfers 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.(proc8a) De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.(proc8b) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag --- ESVOC sperc 4.3a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. P /133 NL

35 Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

36 1. Verkorte titel van het sscenario 7: Toepassingen in coatings Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens PROC19: Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,36 kg/dag 260 ton(nen)/jaar 0,1 0,0005 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor 100 0,13 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar P /133 NL

37 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 9, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Bodem Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door grond veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). P /133 NL

38 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) 0,5-10 kpa 8 uur / dag Buiten(PROC11) Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Vullen en voorbereiden van uitrusting uit vaten of containers Algemene (gesloten systemen) Toepassing in gesloten systemen Manueel Sproeien Binnen. Manueel Sproeien Buiten. De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur).(proc11) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur).(proc11) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 2400 kg/dag --- ESVOC sperc 8.3b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse P /133 NL

39 worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

40 1. Verkorte titel van het sscenario 8: Toepassingen in coatings Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen PC4: Antivries- en ontdooimiddelen PC8: Biociden PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei PC9c: Vingerverf PC15: Producten voor het behandelen van niet-metalen oppervlakken PC18: Inkt en toners PC23: Producten voor het looien, verven, afwerken, impregneren en verzorgen van leer PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen PC31: Glansmiddelen en wasmengsels PC34: Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,055 kg/dag 40 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht 0,0005 0,02 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 9, P /133 NL

41 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: factor: Bodem 1, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d 96,2 % Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Lijmen, hobbytoepassing ) Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis P /133 NL 9 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag

42 Blootstellingsduur per 240 min keer Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.3 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Lijmen, doe-hetzelftoepassing (tapijtlijm, tegellijm, houtparketlijm) ) Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 6,39 kg 1 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 110 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.4 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Sproeikleefstof ) Omvat concentraties van maximaal 30% P /133 NL

43 > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 85,05 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 240 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele consumentenbescherming n (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.5 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Afdichtingsmiddelen ) Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 75 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 60 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd.

44 gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.6 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Autoruiten wassen ) Omvat concentraties tot maximum 1% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 0,5 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 1,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.7 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Gieten in radiatoren ) Omvat concentraties van maximaal 10% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid 2 kg 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Omvat een huidoppervlak tot 428 cm² P /133 NL

45 Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. 2.8 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Slotontdooier ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 4 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 15 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 214,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.9 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: Was- en vaatwasmiddelen ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per 15 g P /133 NL

46 gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 30 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.10 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: Vloeibare reinigingsmiddelen ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 27 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.11 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: P /133 NL

47 Reinigingssprays ) Omvat concentraties tot maximum 15% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 35 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.12 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: gedragen latexmuurverf, PC15: gedragen latexmuurverf ) Omvat concentraties van maximaal 1.5% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 2,76 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 132 min Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. P /133 NL

48 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Oplosmiddelrijke waterlak met een hoog vastestofgehalte, PC15: Oplosmiddelrijke waterlak met een hoog vastestofgehalte ) Omvat concentraties van maximaal 27.5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 744 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 132 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.14 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Aerosolspuitbus, PC15: Aerosol-spuitbus ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per 215 g P /133 NL

49 gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 2 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.15 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Verwijderingsmiddel (verwijderingsmiddelen voor verf, kleefstof, tapijt en afdichtingsmiddelen), PC15: Verwijderingsmiddel (verwijderingsmiddelen voor verf, kleefstof, tapijt en afdichtingsmiddelen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 491 g 3 dagen/ jaar 1 Keren per dag 120 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele consumentenbescherming n (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd.

50 2.16 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Vulstoffen en kit ) Omvat concentraties van maximaal 2% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 85 g 12 dagen/ jaar 1 Keren per dag 240 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.17 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Species en vulmiddelen voor grondnivellering ) Omvat concentraties van maximaal 2% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid 13,8 kg 12 dagen/ jaar 1 Keren per dag 120 min Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² P /133 NL

51 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Modelleermassa ) Omvat concentraties tot maximum 1% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis (ingeslikt) Blootstellingsduur per keer 1 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 254,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.19 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9c: Vingerverf ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per 1,35 g P /133 NL

52 gebeurtenis (ingeslikt) Blootstellingsduur per keer 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 254,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.20 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC18 ) Omvat concentraties van maximaal 10% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 40 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 132 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 71,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.21 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC23: Polijstmiddel,

53 was (vloer, meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 56 g 29 dagen/ jaar 1 Keren per dag 73,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.22 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC23: Polijstmiddel, spray (meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte P /133 NL 56 g 8 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie.

54 Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.23 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Vloeistoffen ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 2,2 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.24 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Pasta's ) Omvat concentraties tot maximum 20% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis P /133 NL 34 g 10 dagen/ jaar 1 Keren per dag

55 Blootstellingsduur per 360 min keer Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.25 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Sprays ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 73 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.26 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC31: Polijstmiddel, was (vloer, meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50%

56 > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 142 g 29 dagen/ jaar 1 Keren per dag 73,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.27 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC31: Polijstmiddel, spray (meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 35 g 8 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd.

57 gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.28 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC34 ) Omvat concentraties van maximaal 10% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 115 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 60 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele consumentenbescherming n (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 640 kg/dag --- ESVOC sperc 8.3c.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Consumenten voor de inschatting van consumentenen is het ECETOC TRA-gereedschap t, voor zover niets anders is vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te P /133 NL

58 zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

59 1. Verkorte titel van het sscenario 9: Toepassing in reinigingsmiddelen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 1000 kg/dag 38 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: 1 38 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 100 1,0 0 3, P /133 NL

60 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: Bodem initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Bodem Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 70 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door grond veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Overige operationele Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C P /133 NL

61 voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 4.4a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

62 1. Verkorte titel van het sscenario 10: Toepassing in reinigingsmiddelen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,043 kg/dag 31 ton(nen)/jaar 0,1 0,0005 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 factor: Lucht 0,016 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 2, P /133 NL

63 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: factor: Bodem 1, initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht P /133 NL 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa

64 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). reinigen met hogedrukreinigers Sproeien Binnen. reinigen met hogedrukreinigers Sproeien Buiten. Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). of stofaandeel in het product tot 25% beperken.(proc11) Zorg ervoor dat buitenshuis wordt gewerkt. of stofaandeel in het product tot 25% beperken.(proc11) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 650 kg/dag --- ESVOC sperc 8.4b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

65 Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

66 1. Verkorte titel van het sscenario 11: Toepassing in reinigingsmiddelen Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC3: Luchtverfrissers PC4: Antivries- en ontdooimiddelen PC8: Biociden PC9a: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen PC9b: Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei PC9c: Vingerverf PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) PC38: Las- en soldeermiddelen (met vloeicoatings of vloeikernen), vloeimiddelen ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,01 kg/dag 7,6 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,0038 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 9, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM P /133 NL

67 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d 96,2 % Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC3: Luchtbehandeling met directe werking (aerosolsprays) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid P /133 NL 0,1 g 365 dagen/ jaar 4 Keren per dag 15 min Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm²

68 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. 2.3 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC3: Luchtbehandeling met voortdurende werking (vast en ) ) Omvat concentraties van maximaal 10% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 0,48 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 480 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,7 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.4 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Autoruiten wassen ) Omvat concentraties tot maximum 1% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis 0,5 g P /133 NL

69 Blootstellingsduur per keer 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 1,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.5 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Gieten in radiatoren ) Omvat concentraties van maximaal 10% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 2 kg 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.6 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC4: Slotontdooier Omvat concentraties van maximaal 50%

70 ) > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 4 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 15 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 214,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.7 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: Was- en vaatwasmiddelen ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 15 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 30 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen Consumentenmaatregele in verband met de n Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden

71 consumentenbescherming vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.8 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: Vloeibare reinigingsmiddelen ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 27 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.9 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC8: Reinigingssprays ) Omvat concentraties tot maximum 15% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 35 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min P /133 NL

72 Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.10 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: gedragen latexmuurverf ) Omvat concentraties van maximaal 1.5% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 2,76 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 132 min Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Oplosmiddelrijke waterlak met een hoog vastestofgehalte ) Omvat concentraties van maximaal 27.5% P /133 NL

73 > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 744 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 132 min Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Aerosolspuitbus ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 215 g 2 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden P /133 NL

74 consumentenbescherming vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.13 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9a: Verwijderingsmiddel (verwijderingsmiddelen voor verf, kleefstof, tapijt en afdichtingsmiddelen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 491 g 3 dagen/ jaar 1 Keren per dag 120 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.14 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Vulstoffen en kit ) Omvat concentraties van maximaal 2% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis 85 g 12 dagen/ jaar 1 Keren per dag P /133 NL

75 Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 240 min Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Species en vulmiddelen voor grondnivellering ) Omvat concentraties van maximaal 2% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid Afmeting van de ruimte 13,8 kg 12 dagen/ jaar 1 Keren per dag 120 min Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9b: Modelleermassa Omvat concentraties tot maximum 1% P /133 NL

76 ) > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis (ingeslikt) Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 1 g 13,8 kg 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 480 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 254,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en geen specifieke maatregelen inzake maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.17 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC9c ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis (ingeslikt) Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 1,35 g 13,8 kg 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 480 min P /133 NL

77 Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 254,4 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en geen specifieke maatregelen inzake maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.18 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Vloeistoffen ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 2,2 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.19 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Pasta's ) Omvat concentraties tot maximum 20% > 10 Pa P /133 NL

78 Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 34 g 10 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.20 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Sprays ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 73 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.21 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC35: Wasmiddelen en vaatwasmiddelen

79 ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 15 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 30 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.22 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC35: Vloeibare reinigingsmiddelen (allesreinigers, sanitairreinigers, vloerreiniginsmiddelen, glasreinigers, tapijtreinigers, metaalreinigers) ) Omvat concentraties tot maximum 5% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 27 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie.

80 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC35: Reinigingsmiddelen, spuitflessen (allesreinigers, sanitairreinigers, glasreinigers) ) Omvat concentraties tot maximum 15% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 35 g 128 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.24 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC38 ) Omvat concentraties tot maximum 20% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis P /133 NL 12 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag

81 Blootstellingsduur per keer 60 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele consumentenbescherming n (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Omvat een huidoppervlak tot 857,5 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 140 kg/dag --- ESVOC sperc 8.4c.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Consumenten voor de inschatting van consumentenen is het ECETOC TRA-gereedschap t, voor zover niets anders is vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

82 1. Verkorte titel van het sscenario 12: Toepassing als bind- en scheidingsmiddel Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC6: Kalandeerbewerkingen PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 1700 kg/dag 35 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: 1 35 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 100 1,0 3, P /133 NL

83 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: Bodem initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Bodem P /133 NL 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 80 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door grond veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag

84 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 4.10a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

85 1. Verkorte titel van het sscenario 13: Toepassing als bind- en scheidingsmiddel Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC6: Kalandeerbewerkingen PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC14: Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, comprimeren, extruderen en pelletiseren ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,00082 kg/dag 0,6 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht 0,0005 0,0003 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 9, P /133 NL

86 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: factor: Bodem 2, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC14 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag P /133 NL

87 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Bulktransfer (gesloten systemen) Bulktransfer (gesloten systemen) Bulktransfer (gesloten systemen) Gietprocedure (open systemen) Verhoogde temperatuur Sproeien Machine Sproeien Manueel Opslag Overbrengen over gesloten lijnen.(proc1) Overbrengen over gesloten lijnen.(proc2) Overbrengen over gesloten lijnen.(proc3) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). of De uitvoering van de arbeidsverrichting van meer dan 4 uur voorkomen.(proc6) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). of De uitvoering van de arbeidsverrichting van meer dan 4 uur voorkomen.(proc11) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). of De uitvoering van de arbeidsverrichting van meer dan 4 uur voorkomen.(proc11) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 12 kg/dag --- ESVOC sperc 8.10b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen P /133 NL

88 vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

89 1. Verkorte titel van het sscenario 14: Toepassing als brandstof Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC16: Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe aan nietverbrande producten te verwachten ERC7: Industrieel van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC7 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 500 kg/dag 10 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 1 10 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 100 5, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht 0 Luchtemissie beperken tot een typische P /133 NL

90 (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken Sediment terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 95 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. door voorgeschreven controles met betrekking tot uitlaatgasemssies beperkte verbrandingsemissies., in regionale sinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. deze stof wordt tijdens het verbruikt en de stof produceert geen afval. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Overige operationele Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C voorwaarden aangaande boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). van werknemers technische voorwaarden en Algemene De stof bewerken in een gesloten P /133 NL

91 maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Bulktransfer Gebruik als brandstof (gesloten systemen) Opslag systeem.(proc1) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc8b) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc16) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 7.12a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

92 1. Verkorte titel van het sscenario 15: Toepassing als brandstof Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC16: Gebruik van materiaal als brandstof, er is geringe aan nietverbrande producten te verwachten ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC9a, ERC9b Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,014 kg/dag 10 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,005 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM P /133 NL

93 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. door voorgeschreven controles met betrekking tot uitlaatgasemssies beperkte verbrandingsemissies., in regionale sinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. deze stof wordt tijdens het verbruikt en de stof produceert geen afval. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) P /133 NL

94 dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Bulktransfer Gebruik als brandstof (gesloten systemen) Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) De stof bewerken in een gesloten systeem. De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.(proc8b) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc16) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 210 kg/dag --- ESVOC sperc 9.12b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

95 1. Verkorte titel van het sscenario 16: Toepassing als brandstof Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC13: Brandstoffen ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC9a, ERC9b Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,014 kg/dag 10 ton(nen)/jaar P /133 NL 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,005 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt.

96 vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d 96,2 % door voorgeschreven controles met betrekking tot uitlaatgasemssies beperkte verbrandingsemissies., in regionale sinschatting in aanmerking genomen verbrandingsemissies. deze stof wordt tijdens het verbruikt en de stof produceert geen afval. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: bijtanken van voertuigen ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 37,5 kg 52 dagen/ jaar 1 Keren per dag Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 210 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 100 m3 Omvat buitentoepassingen. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.3 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: P /133 NL 3 min

97 bijtanken van scooters ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 3,75 kg 52 dagen/ jaar 1 Keren per dag 1,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 210 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 100 m3 Omvat buitentoepassingen. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.4 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: toepassing in tuinuitrusting ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Andere aanvaarde operationele Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Afmeting van de ruimte Omvat buitentoepassingen. 750 g 26 dagen/ jaar 1 Keren per dag 120 min 100 m3 P /133 NL

98 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. 2.5 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: bijtanken van tuinuitrusting ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 750 g 26 dagen/ jaar 1 Keren per dag 1,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 420 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.6 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: brandstof voor verwarmingsapparaten ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis P /133 NL 3 kg 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag

99 Blootstellingsduur per 1,8 min keer Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 210 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.7 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC13: Vloeistof: lampenolie ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 100 g 52 dagen/ jaar 1 Keren per dag 0,6 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 210 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu P /133 NL

100 Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 210 kg/dag --- ESVOC sperc 9.12c.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Consumenten voor de inschatting van consumentenen is het ECETOC TRA-gereedschap t, voor zover niets anders is vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

101 1. Verkorte titel van het sscenario 17: Gebruik als smeermiddelen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC17: Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces PROC18: Invetten onder hoogenergetische omstandigheden ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen ERC7: Industrieel van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4, ERC7 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 1200 kg/dag 24 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar P /133 NL

102 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: Lucht factor: factor: Bodem 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 70 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). P /133 NL

103 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 4.6a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

104 1. Verkorte titel van het sscenario 18: Gebruik als smeermiddelen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC17: Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces PROC18: Invetten onder hoogenergetische omstandigheden PROC20: Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten systemen voor professioneel ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): 0,016 kg/dag 12 ton(nen)/jaar P /133 NL 0,1 0,0005 0,0059 ton(nen)/jaar Voortdurende 365 dagen/ jaar

105 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 factor: Lucht factor: factor: Bodem 4, (ERC8a, ERC8d) 5, (ERC8a, ERC8d) 5, (ERC8a, ERC8d) initiële afgifte voorafgaand aan RMM (ERC8a, ERC8d) factor: Lucht factor: factor: Bodem 1, (ERC9a, ERC9b) 1, (ERC9a, ERC9b) 1, (ERC9a, ERC9b) initiële afgifte voorafgaand aan RMM (ERC9a, ERC9b) Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met P /133 NL

106 behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Terugwinningwerkwijzen inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Onderhoud van kleine installaties Verhoogde temperatuur Geen productspecifieke installatie Sproeien Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) systemem voor het openen of onderhouden van de uitrusting uitschakelen.(proc8a) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur).(proc11) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieu met het Petrorisk-model toegepast. Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van ERC8a, ERC8d Msafe 170 kg/dag --- RCR P /133 NL

107 ERC9a, ERC9b Msafe 220 kg/dag --- ESVOC sperc 8.6c.v1 werd t om de milieu- te evalueren. ESVOC SPERC 9.6b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

108 1. Verkorte titel van het sscenario 19: Gebruik als smeermiddelen Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC1: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen PC24: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen PC31: Glansmiddelen en wasmengsels ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,0068 kg/dag 5 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,0025 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 4, (ERC8a, ERC8d) 5, (ERC8a, ERC8d) 5, (ERC8a, ERC8d) initiële afgifte voorafgaand aan RMM (ERC8a, ERC8d) factor: Lucht 1, (ERC9a, ERC9b) 1, (ERC9a, ERC9b) P /133 NL

109 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: factor: Bodem 1, (ERC9a, ERC9b) initiële afgifte voorafgaand aan RMM (ERC9a, ERC9b) Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d 96,2 % Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Lijmen, hobbytoepassing ) Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis 9 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag P /133 NL

110 Blootstellingsduur per 240 min keer Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.3 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Lijmen, doe-hetzelftoepassing (tapijtlijm, tegellijm, houtparketlijm) ) Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 6,39 kg 1 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 110 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.4 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Sproeikleefstof ) Omvat concentraties van maximaal 30% P /133 NL

111 > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 85,05 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 240 min Menselijke factoren niet Blote huid beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de Consumentenmaatregele consumentenbescherming n (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.5 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC1: Afdichtingsmiddelen ) Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. Omvat concentraties van maximaal 30% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer P /133 NL 75 g 365 dagen/ jaar 1 Keren per dag 60 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 35,73 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd.

112 gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.6 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Vloeistoffen ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 2,2 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.7 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Pasta's ) Omvat concentraties tot maximum 20% > 10 Pa Menselijke factoren niet beïnvloed door risicomanagement Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer Blote huid P /133 NL 34 g 10 dagen/ jaar 1 Keren per dag 360 min Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat een huidoppervlak tot 468 cm²

113 Omstandigheden en maatregelen in verband met de consumentenbescherming (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Consumentenmaatregele n geen specifieke maatregelen inzake risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden vastgelegd. 2.8 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC24: Sprays ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 73 g 6 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 428,75 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.9 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC31: Polijstmiddel, was (vloer, meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis 142 g P /133 NL

114 Blootstellingsduur per keer 29 dagen/ jaar 1 Keren per dag 73,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 2.10 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC31: Polijstmiddel, spray (meubels, schoenen) ) Omvat concentraties van maximaal 50% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 35 g 8 dagen/ jaar 1 Keren per dag 19,8 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 430 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 20 m3 Omvat de toepassing bij typische huishoudelijke ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan P /133 NL

115 Milieu De Hydrocarbon Block Method (HBM) is voor de berekening van de milieu met het Petrorisk-model toegepast. Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van ERC8a, ERC8d Msafe 100 kg/dag --- ERC9a, ERC9b Msafe 88 kg/dag --- ESVOC sperc 8.6e.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. ESVOC sperc 9.6d.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Consumenten voor de inschatting van consumentenen is het ECETOC TRA-gereedschap t, voor zover niets anders is vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario RCR de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

116 1. Verkorte titel van het sscenario 20: Gebruik als functionele vloeistoffen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) ERC7: Industrieel van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC7 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 250 kg/dag 5 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 factor: Lucht factor: factor: Bodem 1 5 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 1, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM P /133 NL

117 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Overige operationele Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C voorwaarden aangaande boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). van werknemers technische voorwaarden en Opslag Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, P /133 NL

118 maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider PROC2) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 7.13a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

119 1. Verkorte titel van het sscenario 21: Gebruik als functionele vloeistoffen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC20: Warmte- en druktransportvloeistoffen in dispergerende maar gesloten systemen voor professioneel ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC9a, ERC9b Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,0055 kg/dag 4 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,002 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 5, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM P /133 NL

120 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC9, PROC20 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Opslag Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) P /133 NL

121 dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 77 kg/dag --- ESVOC sperc 9.13b.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

122 1. Verkorte titel van het sscenario 22: Gebruik als functionele vloeistoffen Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC16: Warmtetransportvloeistoffen PC17: Hydraulische vloeistoffen ERC9a: Wijdverbreid (binnen) van stoffen in gesloten systemen ERC9b: Wijdverbreid (buiten) van stoffen in gesloten systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC9a, ERC9b Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,0027 kg/dag 2 ton(nen)/jaar P /133 NL 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,001 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 5, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt.

123 Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d 96,2 % Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC16, PC17 ) Omvat concentraties tot maximum 100% > 10 Pa Hoeveelheid t per gebeurtenis Blootstellingsduur per keer 2,2 kg 4 dagen/ jaar 1 Keren per dag 10,2 min Menselijke factoren niet Blote huid Omvat een huidoppervlak tot 468 cm² beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele Afmeting van de ruimte 34 m3 omvat de toepassing in een afzonderlijke garage (34 m3) bij typische ventilatie. Omstandigheden en maatregelen geen specifieke maatregelen inzake in verband met de Consumentenmaatregele risicomanagement boven deze bedrijfsvoorwaarden consumentenbescherming n vastgelegd. (bijvoorbeeld aanbevelingen over gedrag, persoonlijke bescherming en hygiëne) P /133 NL

124 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 40 kg/dag --- ESVOC sperc 9.13c.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Consumenten voor de inschatting van consumentenen is het ECETOC TRA-gereedschap t, voor zover niets anders is vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr P /133 NL

125 1. Verkorte titel van het sscenario 23: Gebruik in laboratoria Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC2: Formulering van preparaten ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC2, ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 30 kg/dag 0,6 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 factor: Lucht factor: factor: Bodem 1 0,6 ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar 2, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. P /133 NL

126 de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken Sediment Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC10, PROC15 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van RCR P /133 NL

127 Msafe 1300 kg/dag --- Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

128 1. Verkorte titel van het sscenario 24: Gebruik in laboratoria Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,0011 kg/dag 0,8 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,0004 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 5, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden P /133 NL

129 Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC10, PROC15 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 13 kg/dag --- ESVOC sperc 8.17.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers P /133 NL

130 Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

131 1. Verkorte titel van het sscenario 25: Gebruik in metaalbewerkingsvloeistoffen / walsolieën Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 3: Industrieel : Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4: Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op PROC5: Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijkcontact) PROC7: Spuiten in een industriële omgeving PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC17: Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces ERC4: Industrieel van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van voorwerpen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC4 Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 740 kg/dag 15 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor ton(nen)/jaar 20 dagen/ jaar P /133 NL

132 Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 2, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Sediment P /133 NL 0 Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 70 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Uitlekken van de onverdunde stof in het plaatselijke afvalwater voorkomen of deze daaruit terugwinnen. Milieubedreiging wordt door zoetwatersediment veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17 Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor

133 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Bulktransfer Behandeling door dompelen en gieten Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) De overdrachtlijnen leegmaken voor afkoppelen.(proc8b) het product van het werkstuk laten lekken.(proc13) Stof opslaan in een gesloten systeem. Overbrengen over gesloten lijnen.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe kg/dag ESVOC sperc 4.7a.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. Werknemers --- RCR Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. P /133 NL

134 De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

135 1. Verkorte titel van het sscenario 26: Gebruik in metaalbewerkingsvloeistoffen / walsolieën Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC1: Gebruik in een gesloten proces, niet waarschijnlijk PROC2: Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele, beheerste PROC3: Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten PROC17: Smeren onder hoogenergetische omstandigheden en in een deels open proces ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,01 kg/dag 7,4 ton(nen)/jaar P /133 NL 0,1 0,0005 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 0,0037 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar Andere aanvaarde operationele 4,0.10-1

136 technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval factor: Lucht factor: factor: Bodem 5, , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17 ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa P /133 NL

137 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider 8 uur / dag Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Algemene (gesloten systemen) Sproeien Opslag 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc1) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc2) De stof bewerken in een gesloten systeem.(proc3) voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur).(proc11) Stof opslaan in een gesloten systeem.(proc1, PROC2) Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 120 kg/dag --- ESVOC sperc 8.7c.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor lucht kan door de toepassing van on site technologieën ter plaatse worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de P /133 NL

138 OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

139 1. Verkorte titel van het sscenario 27: Gebruik in weg- en bouwtoepassingen Hoofdersgroepen Procescategorieën Milieu-emissiecategorieën SU 22: Professioneel : Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden) PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in nietgespecialiseerde voorzieningen PROC8b: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC10: Met roller of kwast aanbrengen PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8f: Wijdverbreid (buiten) dat leidt tot opname in of op een matrix 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8d, ERC8f Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau (bron) ter verhindering van Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,01 kg/dag 7,5 ton(nen)/jaar 0,1 0,0005 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0038 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 9, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Lucht Luchtemissie beperken tot een typische terugwinnings-efficiëntie van (%): (Efficiëntie: 0 %) P /133 NL

140 vrijkomingen Technische locatievoorwaarden en maatregelen ter reductie en beperking van uitleidingen, luchtemissies en vrijkomingen in de grond Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de werkplek te voorkomen/beperken met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval Geen afvalwaterbehandeling noodzakelijk. bij het legen in een huiszuiveringsinstallatie is geen afvalwaterbehandeling ter plaatse noodzakelijk. Milieubedreiging wordt door zoet water veroorzaakt. Op grond van afwijkende gangbare praktijken op verschillende locaties worden voorzichtige schattingen over vrijkomingsprocessen gedaan. Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins tallatie Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d Degradatie efficiëntie 96,2 % Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Slibbehandeling Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Industrieel slib niet in natuurlijke grond terecht laten komen., Zuiveringsslib dient te worden verbrand, opgeslagen of bewerkt. Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de werknemer beheerst voor: PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13 Overige operationele voorwaarden aangaande van werknemers technische voorwaarden en maatregelen voor de dispersiecontrole uit de bron ten opzichte van de arbeider ) Omvat stofaandelen in het product tot 100 % (voor zover niet anders vermeld). 0,5-10 kpa 8 uur / dag Buiten(PROC11) Uitgegaan wordt van bij een temperatuur die niet hoger is dan 20 C boven de omgevingstemperatuur (voor zover niet anders vermeld). Spuiten/vernevelen door machinaal brengen Spuiten/vernevelen door voor voldoende algemene ventilatie zorgen (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur).(proc11) Zorg ervoor dat buitenshuis wordt P /133 NL

141 machinaal brengen Verhoogde temperatuur gewerkt.(proc11) 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 150 kg/dag --- ESVOC sperc 8.15.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Werknemers Voor de inschatting van de en op de werkplek is het ECETOC TRA-programma t, voor zover niet anders vermeld. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario De noodzakelijke afscheidings-efficiëntie voor afvalwater kan door de toepassing van on site/off site technologieën worden bereikt, hetzij alleen hetzij in combinatie. Indien verdere risicomanagementmaatregelen/operationele voorwaarden dienen te worden overgenomen, dienen de ers te waarborgen dat risico's tot een ten minste gelijkwaardig niveau worden beperkt. Voor afstemming zie: Alleen goed opgeleide personen zullen maken van de scaling-methoden terwijl gecontroleerd wordt of de OC en RMM binnen de gr Aanvullende adviezen voor goede praktijken ter aanvulling van de REACH Chemische veiligheidbeoordeling Van de implementatie van een geschikte standaard voor de arbeidshygiëne wordt uitgegaan. P /133 NL

142 1. Verkorte titel van het sscenario 28: Verdere consumententoepassingen Hoofdersgroepen Chemisch product-categorie Milieu-emissiecategorieën SU 21: Consumenten: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) PC28: Parfums, geurmiddelen PC39: Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten ERC8a: Wijdverbreid (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d: Wijdverbreid (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 2.1 bijdragescenario dat de milieu beheerst voor: ERC8a, ERC8d Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Andere aanvaarde operationele met betrekking tot afvalwaterzuiveringsinstallatie Maximale dagelijkse tonnage van de locatie (kg/dag): Regionale shoeveelheid (tonnen/jaar): Regionaal t aandeel van de EUtonnage: Plaatselijk t aandeel van de regionale tonnage: jaarlijkse tonnage van de locatie (ton/jaar): Voortdurende 0,00027 kg/dag 0,2 ton(nen)/jaar 0,1 Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) factor: Lucht factor: factor: Bodem 0,0005 0,0001 ton(nen)/jaar 365 dagen/ jaar 100 9, , , initiële afgifte voorafgaand aan RMM Type afvalwaterreinigingsinstall atie Stroomsnelheid van de waterstroom van de afvalwaterbehandelingins Huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie m3/d P /133 NL

143 met betrekking tot externe behandeling van afval voor verwerking met betrekking tot externe herwinning van afval tallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Afvalverwerking Terugwinningwerkwijzen 96,2 % Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. Externe opname en her van afval met inachtneming van de desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften. 2.2 Bijdragescenario dat de van de er beheerst voor: PC28, PC39 Consumententoepassingen, bijv. als drager in cosmetische/lichaamsverzorgingsproducten, parfums en geuren. aanwijzing: voor cosmetische en lichaamsverzorgingsproducten is een risicobeoordeling onder REACH alleen voor het milieu vereist, daar gezondheidsascpecten door andere wetten worden afgedekt. 3. Schatting van de en aangeven van de bron ervan Milieu Scenario van het bijdragen Specifieke omstandigheden Compartiment Waarde Niveau van Msafe 4,2 kg/dag --- ESVOC sperc 8.16.v1 werd t om de voor het milieu te evalueren. RCR Consumenten Er is geen inschatting van seffecten op de menselijke gezondheid. 4. Aanbevelingen voor ers in de keten (ers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het scenario de richtlijnen baseren op hypothetische bedrijfsvoorwaarden die niet op alle locaties van toepassing hoeven te zijn; om deze reden kan een scalering noodzakelijk zijn om adequate risicomanagementmaatregelen te kunnen vastleggen. Verdere details met betrekking tot de scalering en controletechnologieën zijn in de SpERC-factsheet (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraties.html) opgenomen. P /133 NL

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpermanganaat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpermanganaat Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kaliumpermanganaat Gebruik: Diverse industriële toepassingen Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

ETHANOL BLAUW GEDENATUREERD Code : 12467

ETHANOL BLAUW GEDENATUREERD Code : 12467 Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE Bladzijde : 1 BLAD Revisie nr : 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE Bladzijde : 1 BLAD Revisie nr : 4 VEILIGHEIDSINFORMATIE Bladzijde : 1 Datum : 2112/2002 Vervangt: 7/212000 ACETON SZ Code :1003 Licht ontvlambaar Irriterend Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG NV Antigifcentrum België:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD. RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD. RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chemische omschrijving :A-Clean 2230 * Aard van het product : Mengsel. Reach registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Handelsnaam : Kopersulfaat Pentahydraat

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Handelsnaam : Kopersulfaat Pentahydraat Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kopersulfaat Pentahydraat Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpolysulfide

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : Kaliumpolysulfide Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Kaliumpolysulfide Gebruik: Diverse industriële toepassingen Verantwoordelijke verdeler

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 / 10 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: Metropa Rotterdam BV. Nederland: Braillestraat 14 - NL-2652 XV Berkel en Rodenrijs Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven

Nadere informatie

GEDEMINERALISEERD WATER

GEDEMINERALISEERD WATER Bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chemische omschrijving : Aard van het product : Zuivere stof. Reach registratienummer

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD. A-Clean IC 2 IC 2

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD. A-Clean IC 2 IC 2 Bladzijde : 1 / 10 Vervangt :28/11/2012 6/8/2010 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan Qlean-tec BV 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: Groot +32(0)56/77.69.44

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

WEHRLE S WHEELCLEANER

WEHRLE S WHEELCLEANER Bladzijde : 1 Corrosief Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: WEHRLE S DISTRIBUTION BVBA België: Nijverheidslaan 1 - BE-8880 LEDEGEM Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/50.20.77 - FAX: +32(0)56/50.19.77

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Datum:

Veiligheidsinformatieblad Datum: Bladzijde: 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Isofrost 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 / 8 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

KOPERSULFAAT PENTAHYDRAAT FEED Code : 11760

KOPERSULFAAT PENTAHYDRAAT FEED Code : 11760 Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

ETHANOL 99,8% (2% IPA + 2% MEK) Code : 20316

ETHANOL 99,8% (2% IPA + 2% MEK) Code : 20316 Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 êt êf Giftig Licht ontvlambaar Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: BRENNTAG NV Antigifcentrum België: 070/245.245 Nijverheidslaan 38 B-8540 DEERLIJK BELGIUM TEL.: 056/77.69.44

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming bladzijde : 1 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het product : Grondstoffen Productcode : Handelsnaam : CAS

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Glycerine 1.26 Grondstof voeding- en farmaceutische industrie

Glycerine 1.26 Grondstof voeding- en farmaceutische industrie Glycerine 1.26 Grondstof voeding- en farmaceutische industrie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 24.06.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Bladzijde : 1 êf êt Licht ontvlambaar Vergiftig Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: Binnen de kantooruren: Donker Duyvisweg 44 TEL: +31(0)78-65 44 944 NL-3316 BM DORDRECHT THE NETHERLANDS Buiten

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 14/11/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: ALLESREINIGER

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.12.2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 148883

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 Veranderd: 26.01.2012 Printdatum: 05.02.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

WATERSTOFPEROXIDE 35<50% Code : 13075

WATERSTOFPEROXIDE 35<50% Code : 13075 Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

: Geen onder normale omstandigheden

: Geen onder normale omstandigheden Pagina: 1 van 5 Herziene uitgave nr : - Datum: 19-12-2012 Vervangt: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula STABMIX 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Onderwaterbetonpoeder, colloïdaal poeder REACH registratienummer : Mengsel, niet

Nadere informatie

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Product identificatie Handelsnaam : Ramacryl binnen/buiten Gebruik Hoogwaardige muurverf voor binnen en buiten Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Reinigingsmiddel Leverancier: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/01/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: HYGIENISCHE HANDZEEP

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012 Bladzijde: 1/5 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

ZINKSULFAAT MONOHYDRAAT

ZINKSULFAAT MONOHYDRAAT Bladzijde : 1 / 9 Verantwoordelijke verdeler: In geval van nood: N.V. België: Nijverheidslaan 38 - BE-8540 DEERLIJK Antigifcentrum - Brussel : TEL: +32(0)56/77.69.44 - FAX: +32(0)56/77.57.11 TEL: 070/245.245

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie