KWALITEITS-ENQUETE HBO. AOb mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITS-ENQUETE HBO. AOb mei 2012"

Transcriptie

1 KWALITEITS-ENQUETE HBO AOb mei 2012

2 Samenvatting Hun werkplezier halen ze uit hun studenten, de bureaucratie groeit en het management staat op grote afstand van de werkelijkheid. Ruim vijfhonderd hbo-docenten geven hun hogeschool een rapportcijfer tussen de zes en zeven, zo blijkt uit de enquête over de kwaliteit van de hogescholen die de AOb samen met de NOS hield. Aanleiding voor de enquête was de kritiek van de afgelopen maanden op het niveau van hogescholen. Docenten hoorden we daar nauwelijks over, terwijl zij dat onderwijs vormgeven. Kijken we naar de beoordeling, dan heeft één op de negen ooit wel eens een keer toegegeven aan de druk om een voldoende te geven. In die gevallen ging het soms om een genadezesje zodat de student kon afstuderen en soms om druk vanuit het management. Van de hogescholen waar meer dan 25 deelnemers waren zijn de hoofdvragen uitgesplitst naar instelling. De belangrijkste conclusies op een rij: Rapportcijfer hogeschool en eigen faculteit/opleiding: een 6,6 Respondenten bij Inholland en Utrecht meest kritisch over management en onderwijskwaliteit Helft docenten heeft last van bureaucratie Kritiek op beleid hogeschool mag, maar er wordt zelden naar geluisterd Driekwart heeft onvoldoende tijd of mogelijkheden voor bijhouden vakkennis Te veel druk op rendement in plaats van kwaliteit, vindt helft ondervraagden Eén op negen docenten heeft in zijn carrière ooit wel eens toegegeven aan druk om positieve beoordeling te geven Bij één op 25 ging het dan om druk vanuit management of bekostigingssystematiek Achtergrondgegevens enquête De enquête werd gehouden onder hbo-docenten die lid zijn van de Algemene Onderwijsbond. Zij werden benaderd met een digitale vragenlijst door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ruim 500 vulden alle vragen in. Van de respondenten was 55% man en 45% vrouw, wat goed overeenkomt met het personeelsbestand. Docenten onder de 30 zijn iets ondervertegenwoordigd ten opzichte van de werkzame personen, vijftigplussers iets oververtegenwoordigd. Van de hogescholen waar meer dan 25 deelnemers waren zijn de hoofdvragen uitgesplitst naar instelling. De vragenlijst werd opgesteld door Nico van Kessel (ITS), Ardi Vleugels (NOS) en Robert Sikkes (AOb). De dataverzameling en verwerking was in handen van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. AOb mei 2012

3 Het gaat om de interactie tussen studenten en docenten. De rest is bijzaak. Zo vat een van de deelnemers aan De kwaliteitsenquête hbo het kort en krachtig samen, als gevraagd wordt hoe het niveau omhoog kan. De remedie is volgens veel ondervraagden daarom simpel: meer uren college, meer uren werkgroepen, meer uren praktijklessen. De hbo-docenten zijn een beetje jaloers op basis en voortgezet onderwijs. Want daar ligt tenminste min of meer vast hoeveel docenten er per aantal leerlingen moet zijn. Op een havo-school bepalen budgetten hoeveel fte er mogen zijn, signaleert iemand. Wij hebben maar 20 procent van het budget om het onderwijs echt uit te voeren, klaagt een docent op een grote hogeschool, waar volgens hem geld over de balk gesmeten wordt, maar niet aan onderwijs. Een ander constateert: Er is een overhead van 50 procent, terwijl er voor contacttijd, nakijken, feedback, kortom het basale onderwijs structureel te weinig uren beschikbaar zijn. De afgelopen jaren was het hoger beroepsonderwijs vaak negatief in het nieuws. Verhalen over genadezesjes, gebrek aan kwaliteit, gedoe bij Inholland en Windesheim, kortom, tijd om de uitvoerders van dat onderwijs een intensief te ondervragen. Samen met de NOS hield de AOb daarom onder de hbo-leden een kwaliteitsenquête. Hoe kijkt men tegen de hogeschool aan? Hoe staat het met de bureaucratie? Worden docenten onder druk gezet om positieve beoordelingen af te geven? Is de werkdruk nog hanteerbaar? Opvallend is in elk geval dat ondanks alle kritiek de docenten nog steeds zin hebben in hun werk. Het gewone contact met de student en het lesgeven doe ik nog altijd met veel plezier Rapportcijfer hogeschool en eigen faculteit/opleiding: een 6,6 Docenten werken meestal met passie en bekwaamheid. Het management werkt kwaliteit echter tegen. De kwaliteit deugt vanwege de bovenmenselijke inzet van docenten. Docenten geven hun hogeschool en hun eigen faculteit/opleiding gemiddeld een 6,6. Dat is vergelijkbaar met andere onderwijssectoren in eerdere enquêtes. Leraren bij de sectoren landbouw en gezondheidszorg zijn het positiefst over hun opleiding. Een zesminnetje (5,8) is er voor de Hogeschool Utrecht het hoogste cijfers is een 7,1 voor Saxion. In de open vragen geven docenten massaal aan een enorme kloof te ervaren tussen werkvloer en top. De voorzitter van het college van bestuur ken ik alleen uit de actualiteitsprogramma s, constateert een docent van een grote hogeschool. Men voelt zich dan ook meer verbonden met de eigen faculteit of opleiding dan met de hogeschool als geheel, is een veel genoteerde opmerking. De faculteit waar ik werk staat een beetje los van de hogeschool en dat is erg plezierig. Het werkplezier wordt daar beleefd: docenten hebben hart voor de zaak en goed contact met de studenten. Respondenten bij Inholland en Utrecht kritisch over management en onderwijskwaliteit Ik heb als academicus vijf managementlagen boven mij. Terwijl als je mij aan het begin van het jaar vertelt wat ik moet doen, ik weinig aansturing meer nodig heb. Over het management en de onderwijskwaliteit verschillen de meningen behoorlijk. Gemiddeld genomen is een derde best tevreden, een derde neutraal en een derde ontevreden. Van hogescholen met 25 respondenten of meer is de score over de

4 kwaliteitsaspecten uitgesplitst naar instelling. De hogescholen Inholland en Utrecht scoren steeds onder het gemiddelde als het gaat om een algemeen oordeel, de onderwijskwaliteit, de tevredenheid met het management. Bijzonder is de positie van de Hanzehogeschool in Groningen: er komen sterke positieve en sterke negatieve meningen naar voren, waarbij de grootste groep vindt dat de kwaliteit de laatste jaren slechter is geworden. Slechts een kleine groep is neutraal. Bij Inholland likt men de wonden van alle affaires en wat men noemt het wanbeleid van Elbers. Het nieuwe CvB is er nog niet in geslaagd om een en ander te herstellen, signaleert een docent van de instelling, maar er is wel hoop op verbetering. Vergelijk het maar met een mammoettanker die op drift is geraakt, zo n koers verander je niet maar eventjes. Op de Hogeschool Utrecht heeft de commissie-gispen in een rapport aangeraden om de sterke centralistische structuur af te bouwen en meer macht aan de faculteiten te geven. Ondanks het rapport blijft het college allerlei eisen opleggen die niet worden gedragen door het overgrote deel van de werknemers, zegt een van de docenten, iets dat de slechter dan gemiddelde score zou kunnen verklaren. Een ander heeft het over de verstikkende terreur van de centrale diensten en doet een smeekbede. Luister naar de commissie Gispen en decentraliseer. Bij andere hogescholen zijn de meningen meer volgens het gemiddeld. In Rotterdam zijn docenten wel kritisch over het van boven opgelegde Rotterdams Onderwijs Model. Dat dreigt een soort eenheidsworst te worden. Men noemt de blauwdruk benauwend en niet op ieder instituut van toepassing. Helft heeft last van bureaucratie Dankzij Inholland worden we nu bedolven onder een formulierenlawine. De oorzaak van de toenemende bureaucratie wordt massaal toegeschreven aan angst, angst dat er opnieuw affaires ontstaan over het niveau. In de ogen van de ondervraagden reageren de accrediteringsorganisatie NVAO, de Onderwijsinspectie en de eigen hogeschoolbestuurders met een overdreven verantwoordingsplicht. Ik ben minstens de helft van mijn werktijd bezig met het administreren van wat ik heb gedaan of niet gedaan heb. Zeker bij beoordelingen slaat dat door. Voor een product van twee A-viertjes moet ik soms vijf pagina s met beoordelingscriteria invullen, reageert de ene docent, een ander beschrijft de gang van zaken als volgt: Voor het invullen van cijfers in het systeem zijn drie mensen nodig. Eerst een docent, een administratief medewerker en dan nog ene administratief medewerker. En ging het maar digitaal, mopperen anderen. Veel gaat op papiertjes: door de wirwar van papierwerk is het beoordelen tijdrovend geworden en de docent het overzicht kwijt. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt de bureaucratie wel meevallen, de andere helft heeft er erg veel last van. Uitschieter is de Hogeschool Utrecht, waar bijna driekwart veel last heeft van de bureaucratie. Daar vindt men dat er veel te veel top-down geregeld wordt en er een veel te grote centrale staf is. De verwachting is dat het invoeren van prestatie-afspraken, zoals het inmiddels gevallen kabinet wil, zal leiden tot nog meer bureaucratie. Daar gaat enorm mee gesjoemeld worden, verwacht een

5 docent. Cijfers worden opgeleukt, de druk op docenten groter en dat is slecht voor het onderwijs. Kritiek mag, maar er wordt zelden geluisterd Geluisterd wordt er doorgaans wel, voor kennisgeving aannemen ook. Een grote meerderheid van de docenten voelt zich meestal vrij om kritiek te leveren op de organisatie of de onderwijskwaliteit. Maar naar die kritiek wordt niet zo vaak geluisterd. Soms wel en soms niet zegt twee derde, nog eens een op de zes docenten zegt dat er nooit naar de kritiek wordt geluisterd. Slechts een enkeling maakt melding van het feit dat directeuren bang zijn voor het college van bestuur. Twee derde heeft onvoldoende tijd of mogelijkheden voor bijhouden vakkennis Een grote meerderheid vindt de werkomstandigheden redelijk tot goed. Natuurlijk zijn er terechte klachten over slechte lokalen, ventilatie of rumoerige werkplekken, maar die vormen een minderheid. Bijna de helft vindt werkdruk vindt te hoog, de andere helft vindt die hanteerbaar. Zeven op de tien geeft wel aan dat de werkdruk de laatste tijd is toegenomen. Ontevreden zijn docenten ronduit over de mogelijkheid om hun vakkennis bij te houden, twee derde vindt dat daar onvoldoende tijd en mogelijkheden voor zijn. Er is geen tijd voor professionalisering is een veelgehoorde opmerking in de open vragen, maar er zijn uitzonderingen: mijn hogeschool is een werkgever die je mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Te veel druk op rendement in plaats van kwaliteit, vindt helft ondervraagden De helft van de docenten vindt dat ze te weinig tijd hebben om de beoordelingen goed uit te voeren. Een derde heeft af en toe beoordelingen gegeven waar ze niet helemaal achterstonden. Dat had soms met de beoordelingssystematiek te maken: vier op de tien docenten werkt met een format waar zij moeite mee hebben. Bij een kwart kan een negatieve beoordeling van een student betrokken worden bij de beoordeling door zijn leidinggevende. De meeste docenten staan achter de voldoendes die zij geven, bij 29 procent is dat niet altijd het geval. Volgens een meerderheid van de docenten ligt er op de hogescholen te veel nadruk op rendement van de opleiding in plaats van kwaliteit, twee derde is die mening toegedaan. Eén op negen docenten heeft ooit wel eens toegegeven aan druk om positieve beoordeling te geven Omdat als ik niet aan de druk toegeef en dat is -nog steeds- vaak genoeg, ik weet dat ik heel wat over mij afroep: docenten die de student tegen je uitspelen, en andersom, vele s en telefoongesprekken, veel werk om alles precies na te kijken wat betreft studiepunten en regels, dossiervorming. Jij als docent dient je te verdedigen dat jij een onvoldoende geeft. Student gaat naar de examencommissie, student gaat procederen (met advocaat vaak) student gaat je stalken op de gang en je bedreigen, management steunt je pas nadat je beleefd zegt geen les meer te kunnen geven, wanneer student X nog in jouw les komt. De genadezes en de zes-omdat-het-moet-van-de-de baas komen nog steeds voor. Iets minder dan een kwart van de docenten is ooit wel eens onder druk gezet om een positieve beoordeling te geven, terwijl dat in zijn of haar ogen niet terecht was. Ongeveer de helft daarvan heeft aan die druk toegegeven. Dat komt neer op één op de

6 negen docenten. Maar de aard druk verschilt wel, zo blijkt uit de antwoorden die docenten geven wie druk zet en waarom ze daar aan toegeven. Dat leidt tot vijf typen zesjes: Moet-zesjes: omdat mijn leidinggevende mij direct en persoonlijk onder druk zette, deze en soortgelijke argumenten komen voor bij een kwart van de zesjes die onder druk gegeven zijn, en schrijven docenten rechtstreeks toe aan hun managers (27%) Genadezesjes: omdat studenten na 7 jaar studeren toch een diploma moeten krijgen, je kan de student niet wegsturen. Hier gaat het om docenten of teams die van een student af willen die net niet voldoende presteert (24%) Gedoezesjes: omdat anders het gezeik aanhoudt. Docenten die geen zin hebben in de confrontatie met collega s, de student of leidinggevenden (24%) Het lijkt er op dat dat vooral door tijdsdruk is ingegeven, wat strookt met het feit dat de helft van de docenten aangeeft onvoldoende tijd voor de beoordelingen te hebben. Geldzesjes: omdat de werkgelegenheid van collega's gevaar liep. Docenten die aangeven dat minder geslaagden minder geld oplevert door de bekostigingssystematiek en daarom toegeven aan de druk van managers ( 13%) Eenmaal-maar-nooit-weer zesjes: Docenten die bijvoorbeeld aan het begin van hun loopbaan onbekend waren met de gang van zaken en daarom één keer hebben toegegeven aan druk van anderen maar aangeven dat nooit meer te zullen doen (13%). Dat is lang geleden(zeker 18 jaar terug ik was nog een groentje) maar eens en nooit meer! De opleidingsmanager toentertijd vond dat ik moest toewerken naar een 5.5 en na 2x een onvoldoende beoordeling te hebben gegeven heb ik er onder druk een 5.5 van gemaakt. Alles bij elkaar komt het er op neer dat onder druk van managers of de bekostigingsregels ongeveer één op de vijfentwintig (4%) docenten ooit wel eens een voldoende heeft uitgedeeld die in zijn ogen niet gegeven had mogen worden.

7 Tabellen Geslacht 1. Kenmerken deelnemers Aantal Percentage Man Vrouw Totaal Leeftijd Aantal Percentage jonger dan 30 jaar tot 40 jaar tot 50 jaar tot 60 jaar jaar en ouder Totaal Bachelor/master Aantal Percentage Hbo bacheloropleiding Hbo masteropleiding 49 9 Totaal

8 Sector (Faculteit) Aantal Percentage Sector economie Sector gezondheidszorg 45 9 Sector kunst 40 8 Sector pedagogisch Sector sociaal-agogisch Sector techniek Sector landbouw 22 4 Totaal Hogeschool Aantal Percentage Christelijke Hogeschool Windesheim 26 5 Fontys Hogescholen Hanzehogeschool Groningen 28 5 Hogeschool INHOLLAND 30 6 Hogeschool Rotterdam 35 7 Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam 43 8 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 48 9 Saxion Hogeschool 25 5 overig Totaal

9 2. Oordelen over kwaliteit en management Algemeen oordeel over de hogeschool heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 8% 69% 15% 8% 0% 26 Fontys Hogescholen 7% 51% 27% 13% 2% 55 Hanzehogeschool Groningen 18% 32% 21% 29% 0% 28 Hogeschool INHOLLAND 10% 47% 20% 23% 0% 30 Hogeschool Rotterdam 3% 63% 17% 14% 3% 35 Hogeschool Utrecht 0% 43% 25% 22% 10% 51 Hogeschool van Amsterdam 0% 56% 35% 7% 2% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8% 65% 25% 2% 0% 48 Saxion Hogeschool 8% 68% 24% 0% 0% 25 Overig 10% 62% 19% 9% 1% 188 Totaal 8% 57% 22% 11% 2% 529 Rapportcijfer Hogeschool Christelijke Hogeschool Windesheim 7,0 Fontys Hogescholen 6,6 Hanzehogeschool Groningen 6,4 Hogeschool INHOLLAND 6,3 Hogeschool Rotterdam 6,2 Hogeschool Utrecht 5,8 Hogeschool van Amsterdam 6,6 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 7,0 Saxion Hogeschool 7,1 Overig 6,9 Totaal 6,6

10 Algemeen oordeel over de faculteit heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Sector economie 12% 46% 24% 13% 5% 120 Sector gezondheidszorg 13% 56% 22% 9% 0% 45 Sector kunst 8% 69% 18% 3% 3% 39 Sector pedagogisch 11% 53% 28% 7% 2% 160 Sector sociaal-agogisch 6% 52% 25% 14% 2% 63 Sector techniek 11% 56% 20% 12% 1% 75 Sector landbouw 41% 41% 18% 0% 0% 22 Totaal 12% 52% 24% 10% 2% 524 Rapportcijfer faculteit Sector economie 6,6 Sector gezondheidszorg 6,9 Sector kunst 6,7 Sector pedagogisch 6,7 Sector sociaal-agogisch 6,5 Sector techniek 6,4 Sector landbouw 7,0 Totaal 6,6

11 Wat vindt u van de kwaliteit van het onderwijs binnen uw instelling? goed voldoende onvoldoende slecht Aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 32% 64% 4% 0% 25 Fontys Hogescholen 25% 58% 15% 2% 52 Hanzehogeschool Groningen 19% 59% 15% 7% 27 Hogeschool INHOLLAND 24% 66% 10% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 13% 69% 16% 3% 32 Hogeschool Utrecht 17% 54% 19% 10% 48 Hogeschool van Amsterdam 37% 60% 2% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 24% 65% 11% 0% 46 Saxion Hogeschool 25% 71% 4% 0% 24 Overig 41% 49% 9% 1% 174 Aantal 30% 58% 10% 2% 500 Is de kwaliteit binnen uw instelling in vergelijking met een aantal jaren eerder veranderd? beter gelijk slechter Aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 56% 36% 8% 25 Fontys Hogescholen 46% 35% 19% 52 Hanzehogeschool Groningen 19% 37% 44% 27 Hogeschool INHOLLAND 48% 31% 21% 29 Hogeschool Rotterdam 41% 31% 28% 32 Hogeschool Utrecht 31% 31% 38% 48 Hogeschool van Amsterdam 42% 40% 19% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 50% 33% 17% 46 Saxion Hogeschool 26% 57% 17% 23 Overig 41% 36% 22% 174 Totaal 41% 36% 23% 499

12 Tevredenheid management binnen hogeschool zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 0% 35% 42% 19% 4% 26 Fontys Hogescholen 4% 35% 33% 22% 6% 54 Hanzehogeschool Groningen 4% 36% 18% 32% 11% 28 Hogeschool INHOLLAND 10% 24% 10% 41% 14% 29 Hogeschool Rotterdam 0% 18% 48% 21% 12% 33 Hogeschool Utrecht 0% 10% 37% 35% 18% 49 Hogeschool van Amsterdam 0% 28% 47% 19% 7% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8% 31% 48% 10% 2% 48 Saxion Hogeschool 4% 40% 48% 8% 0% 25 Overig 2% 25% 39% 28% 7% 183 Totaal 3% 27% 38% 25% 8% 518 Tevredenheid management binnen faculteit zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden aantal Sector economie 6% 23% 33% 24% 15% 119 Sector gezondheidszorg 5% 30% 39% 25% 2% 44 Sector kunst 5% 34% 37% 18% 5% 38 Sector pedagogisch 5% 40% 32% 17% 7% 155 Sector sociaal-agogisch 2% 29% 45% 18% 6% 62 Sector techniek 3% 36% 28% 23% 11% 75 Sector landbouw 23% 18% 36% 14% 9% 22 Totaal 5% 32% 34% 20% 9% 515

13 Last van bureaucratie binnen hogeschool erg veel last valt mee weinig last aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 50% 50% 0% 26 Fontys Hogescholen 40% 51% 9% 53 Hanzehogeschool Groningen 59% 33% 7% 27 Hogeschool INHOLLAND 59% 38% 3% 29 Hogeschool Rotterdam 48% 48% 3% 33 Hogeschool Utrecht 73% 27% 0% 49 Hogeschool van Amsterdam 56% 44% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 56% 40% 4% 48 Saxion Hogeschool 60% 32% 8% 25 Overig 38% 52% 10% 182 Totaal 49% 45% 6% 515 Last van bureaucratie binnen faculteit erg veel last valt mee weinig last aantal Sector economie 48% 41% 11% 119 Sector gezondheidszorg 43% 50% 7% 44 Sector kunst 24% 57% 19% 37 Sector pedagogisch 38% 51% 11% 155 Sector sociaal-agogisch 52% 47% 2% 62 Sector techniek 42% 50% 8% 74 Sector landbouw 18% 36% 45% 22 Totaal 41% 48% 11% 513

14 Vrij voelen om mening te geven over organisatie van onderwijs, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 54% 42% 4% 26 Fontys Hogescholen 42% 43% 15% 53 Hanzehogeschool Groningen 26% 52% 22% 27 Hogeschool INHOLLAND 55% 41% 3% 29 Hogeschool Rotterdam 33% 52% 15% 33 Hogeschool Utrecht 22% 67% 10% 49 Hogeschool van Amsterdam 51% 42% 7% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 49% 45% 6% 47 Saxion Hogeschool 56% 40% 4% 25 Overig 43% 51% 6% 180 Totaal 43% 49% 9% 512 Vrij voelen om mening te geven over organisatie van onderwijs, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 40% 49% 11% 119 Sector gezondheidszorg 32% 59% 9% 44 Sector kunst 43% 49% 8% 37 Sector pedagogisch 40% 55% 6% 154 Sector sociaal-agogisch 40% 45% 15% 62 Sector techniek 55% 36% 8% 74 Sector landbouw 59% 41% 0% 22 Totaal 43% 49% 9% 512

15 Vrij voelen om mening te geven over kwaliteit van onderwijs, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 65% 31% 4% 26 Fontys Hogescholen 49% 40% 11% 53 Hanzehogeschool Groningen 30% 59% 11% 27 Hogeschool INHOLLAND 59% 41% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 42% 36% 21% 33 Hogeschool Utrecht 33% 61% 6% 49 Hogeschool van Amsterdam 65% 30% 5% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 60% 36% 4% 47 Saxion Hogeschool 64% 36% 0% 25 Overig 56% 42% 2% 180 Totaal 53% 42% 5% 512 Vrij voelen om mening te geven over kwaliteit van onderwijs, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 45% 49% 6% 119 Sector gezondheidszorg 45% 48% 7% 44 Sector kunst 51% 43% 5% 37 Sector pedagogisch 55% 40% 5% 154 Sector sociaal-agogisch 52% 44% 5% 62 Sector techniek 59% 32% 8% 74 Sector landbouw 73% 27% 0% 22 Totaal 53% 42% 5% 512

16 Voldoende geluisterd naar uw kritiek op instelling of afdeling, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 19% 77% 4% 26 Fontys Hogescholen 26% 51% 23% 53 Hanzehogeschool Groningen 7% 59% 33% 27 Hogeschool INHOLLAND 17% 69% 14% 29 Hogeschool Rotterdam 6% 67% 27% 33 Hogeschool Utrecht 8% 59% 33% 49 Hogeschool van Amsterdam 19% 60% 21% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 17% 66% 17% 47 Saxion Hogeschool 32% 60% 8% 25 Overig 16% 74% 10% 180 Totaal 16% 66% 17% 512 Voldoende geluisterd naar uw kritiek op instelling of afdeling, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 13% 63% 24% 119 Sector gezondheidszorg 16% 66% 18% 44 Sector kunst 19% 70% 11% 37 Sector pedagogisch 22% 64% 14% 154 Sector sociaal-agogisch 8% 69% 23% 62 Sector techniek 16% 68% 16% 74 Sector landbouw 18% 82% 0% 22 Totaal 16% 66% 17% 512

17 3. Beoordeling en prestaties Bekend met klokkenluidersregeling ja nee aantal Totaal 31% 69% 512 Beroep doen op klokkenluidersregeling als daar noodzaak toe is ja nee weet ik niet aantal Totaal 47% 21% 31% 159 Beoordeling werkomgeving heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Totaal 5% 51% 29% 14% 2% 510 Haalbaarheid Prestatieafspraken van Zijlstra ja enigszins nee kan ik (nog) niet beoordelen aantal Totaal 3% 10% 46% 41% 508 Leiden prestatieafspraken tot meer bureaucratie ja misschien niet weet ik niet aantal Totaal 65% 20% 1% 13% 508 Leiden prestatieafspraken tot extra lastendruk ja, zeker misschien niet weet ik niet aantal Totaal 59% 23% 4% 13% 508 Genoeg tijd voor beoordelingen helemaal eens eens eens/oneens oneens helemaal oneens aantal Totaal 2% 18% 32% 35% 13% 507

18 Positieve beoordelingen gegeven waar ik niet achterstond heel vaak vaak af en toe nooit aantal Totaal 0% 2% 37% 61% 506 Waarom heeft u als docent wel eens positieve beoordelingen gegeven waar u niet achterstond? ik was net niet overtuigd, maar ik gaf de student het voordeel van de twijfel ik word afgerekend op een hoog studierendement een negatieve beoordeling kostte mij te veel tijd aantal Totaal 10% 10% 50% 10 Ik moet bij een beoordeling formats van anderen gebruiken waar ik moeite mee heb. waar niet waar aantal Totaal 40% 60% 503 Als ik een student negatief beoordeel, heeft dat geen invloed op mijn beoordeling door mijn leidinggevenden. waar niet waar aantal Totaal 76% 24% 503 De studenten die ik voldoende beoordeel, hebben altijd het niveau dat zij in mijn ogen zouden moeten hebben voor een voldoende. waar niet waar aantal Totaal 71% 29% 503 Er ligt te veel druk op rendement en hierdoor te weinig op kwaliteit? eens oneens aantal Totaal 65% 35% 503

19 Ik ben wel eens onder druk gezet om een positieve beoordeling te geven ja nee Aantal Totaal 23% 77% 502 Heeft u aan die druk toegeven? ja, omdat: nee Aantal Totaal 48% 52% 114 Beoordelingen door studenten in vak- en onderwijsevaluaties zijn van grote invloed op mijn eigen beoordeling ja nog niet, maar dat komt eraan nee Aantal Totaal 42% 25% 33% 501 Wat zou u ervan vinden als beoordelingen door studenten in vak- en onderwijsevaluaties van grote invloed zouden zijn op uw eigen beoordeling? zeer goed goed maakt me niet uit slecht zeer slecht Aantal Totaal 2% 26% 19% 36% 17% 501

20 4. Arbeidsomstandigheden Beoordeling werkomstandigheden per hogeschool heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 12% 42% 31% 12% 4% 26 Fontys Hogescholen 8% 51% 21% 19% 2% 53 Hanzehogeschool Groningen 11% 37% 26% 26% 0% 27 Hogeschool INHOLLAND 3% 31% 31% 34% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 0% 24% 45% 21% 9% 33 Hogeschool Utrecht 2% 41% 35% 18% 4% 49 Hogeschool van Amsterdam 5% 42% 40% 14% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6% 32% 40% 21% 0% 47 Saxion Hogeschool 4% 48% 28% 16% 4% 25 Overig 6% 54% 25% 13% 2% 179 Totaal 6% 44% 30% 18% 2% 511 Beoordeling werkomstandigheden per faculteit heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Sector economie 4% 41% 29% 24% 1% 119 Sector gezondheidszorg 11% 39% 27% 23% 0% 44 Sector kunst 8% 54% 27% 8% 3% 37 Sector pedagogisch 2% 50% 29% 18% 1% 154 Sector sociaal-agogisch 5% 33% 43% 15% 5% 61 Sector techniek 8% 45% 31% 11% 5% 74 Sector landbouw 18% 50% 18% 14% 0% 22 Totaal 6% 44% 30% 18% 2% 511 De werkdruk is voor mij... te groot hanteerbaar te laag Aantal Totaal 44% 56% 0% 502

21 De werkdruk is voor mij het afgelopen jaar... toegenomen gelijk gebleven afgenomen Aantal Totaal 70% 27% 2% 502 Worden er steeds meer collega`s met tijdelijke contracten op uw instelling in dienst genomen? ja nee weet niet Aantal Totaal 53% 20% 27% 501 Heeft u voldoende tijd en mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden? ja nee Aantal Totaal 35% 65% 501 Het zou mijn werk een stuk vergemakkelijken als er centrale examens en eindkwalificaties komen. ja nee weet niet Aantal Totaal 18% 54% 28% 501

Masterstress in het hbo, een onderzoek

Masterstress in het hbo, een onderzoek Masterstress in het hbo, een onderzoek In het hoger beroepsonderwijs zijn prestatie-afspraken gemaakt. Het rendement moet omhoog, het personeel hoger geschoold. Onderwijsblad-medewerkers Yvonne van de

Nadere informatie

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken

7 juni 2013. Onderzoek naar werkdruk en taken 7 juni 2013 Onderzoek naar werkdruk en taken Inhoudsopgave Onderzoek naar werkdruk en taakbeleid (Onderzoeksverantwoording) 3 Onderzoek werkdruk en taken primair onderwijs 4 Onderzoek werkdruk en taken

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013

ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo, mbo en hbo Meting 2013 ONDERWIJS WERKT! Rapportage van een enquête onder docenten en management uit het po, vo,

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Student op de sofa. Werkwijze van de studentenpsycholoog en de ervaringen van de student. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau

Student op de sofa. Werkwijze van de studentenpsycholoog en de ervaringen van de student. Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau Student op de sofa Werkwijze van de studentenpsycholoog en de ervaringen van de student Dit is een uitgave van het ASVA onderzoeksbureau 2 ASVA studentenunie Voorwoord Voor u ligt het rapport aangaande

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek Conflict Verschil van mening, botsing, strijd Arbeidsconflict: conflict tussen werknemer en werkgever Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Monitor jonge fiscalisten 2009

Monitor jonge fiscalisten 2009 Monitor jonge fiscalisten 2009 Amsterdam, juni 2009 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) Monitor jonge fiscalisten 2009 Theo Smid Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

RED DE RECLASSERING. Een enquête onder reclasseringswerkers. Mei 2008 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl. Krista van Velzen Joost Beets

RED DE RECLASSERING. Een enquête onder reclasseringswerkers. Mei 2008 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl. Krista van Velzen Joost Beets RED DE RECLASSERING Een enquête onder reclasseringswerkers Mei 28 Werkgroep Morgen Beter www.morgenmoethetbeter.nl Krista van Velzen Joost Beets 2 Voorwoord Recidivecijfers Harde feiten met daarachter

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie