Brandstof additief Benzine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandstof additief Benzine"

Transcriptie

1 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de maatschappij Pagina 1 van Product identificatie Productnaam: Productcode: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Productomschrijving: Octaanverbeteraar Toepassing: Verhoogt het octaangetal 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant: Eenzet Automotive BV Glashorst, 109 A 3925 BR Scherpenzeel Tel Telefoonnummer voor noodgevallen VOOR NOODGEVALLEN: +31 (0) , alleen tijdens kantooruren 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling (DSD/DPD): R11: Licht ontvlambaar. R38: Irriterend. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Indeling (CLP): H225: Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2 H304: Aspiratiegevaar, gevarencategorie 1 H315: Huidcorrosie/- irritatie, gevarencategorie 2 H412: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie Etiketteringselementen Gevarenpictogrammen Signaalwoord: Gevaar

2 Pagina 2 van 9 Gevarenaanduidingen H225 H304 H315 H412 EUH066 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen P210 P243 P273 P280 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen. P NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. P BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P331 GEEN braken opwekken. P Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. P In geval van brand: Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of kooldioxide (CO2) P Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 P501 Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijk regelgeving afvoeren. Bevat: Koolwaterstoffen, C11- C14, n- alkanen, iso- alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). 2.3 Andere gevaren Het product kan statische ladingen accumeleren die een ontsteking kunnen veroorzaken. Het product kan dampen vrijgeven die gemakkelijk ontvlambare mengsels vormen. Accumulatie van dampen zou kunnen ontvlammen en/of ontploffen indien ontstoken. Brandbaar. Een voor de gezondheid gevaarlijke concentratie in de lucht zal door verdamping van deze stof bij ca. 20 o C vrij snel worden bereikt; bij vernevelen nog sneller. De dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

3 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Beschrijving Brandstofadditief met een octaanverbeteraar Gevaarlijke inhoudstoffen: Pagina 3 van 9 CAS / EINECS Productnaam Gevaren volgens indeling Percentage DSD GHS/CLP (m/m) CAS: Methyl- tert- butylether R11, R38 H225, H % EINECS: EINECS: Koolwaterstoffen, C11- C14, n- alkanen, iso- alkanen, cyclische, aromaten (2-25%) R65, R66 H304, EUH066, H227, H402, H % 4. Eerste hulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemeen: In geval van twijfel of aanhoudende klachten arts consulteren. Na inademing: Na inslikken: Na huidcontact: Na oogcontact: Dien de patiënt frisse lucht toe. Bij blijvende klachten arts consulteren. Bij inslikken arts consulteren. De patiënt laten rusten. Niet laten braken. Vervuilde kleren uittrekken. Grondig wassen met water en zeep. Eventueel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Geen oplosmiddel of verdunner toepassen. Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem. Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten spoelen met stromend water. Arts consulteren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Acute: Duizeligheid of misselijkheid bij inademing. Uitgestelde: Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling n.v.t.

4 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Pagina 4 van Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: Ongeschikte blusmiddelen: Schuim, poeder, CO 2, waternevel. Waterstraal Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt. Vuur veroorzaakt rook met ontledingsproducten. Blootgesteld zijn aan deze ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Geschikte beademingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Vaten e.d. Die met vuur in aanraking komen met water koelen. Tevens ervoor zorgen dat het blusmateriaal niet in het riool of in het oppervlaktewater komt Advies voor brandweerlieden De standaarduitrusting van de brandweer volstaat. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures Draag bij gebruik van het product eventueel een afsluitende huidcrème. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest. Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen Milieuvoorzorgsmaatregelen Bij verwijderen van het product, opslaan in een geschikte container, zodat het in overeenstemming met de lokale verordeningen verwerkt kan worden. Het product niet in het riool of in het oppervlaktewater laten lopen. Mocht het materiaal meren, rivieren ofwel het riool bevuilen, direct de bevoegde instantie hierover informeren Insluiting- en reinigingsmethoden en - materiaal Bij voorkeur reinigen met een reinigingsmiddel, geen oplosmiddel toepassen Verwijzing naar andere rubrieken Zie ook hoofdstuk 7,8 en Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Vermijd vorming van nevel Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslagruimtes moeten droog en koel (5-40 C) zijn. Weghouden van warmtebronnen, direct zonlicht, sterke zuren en basen. Gescheiden houden van levensmiddelen. De voorschriften van de betreffende instanties opvolgen Specifiek eindgebruik Dienen niet gemengd te worden met andere vetten.

5 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming Pagina 5 van Controleparameters Toegelaten limieten: 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsmiddelen Oogbescherming: Handbescherming: Huidbescherming: Ademhalingsbescherming Draag een nauwsluitende veiligheidsbril. Bij herhaaldelijk contact eventueel een afsluitende huidcrème toepassen. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest. Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen. Gebruik ademhalingsbescherming. 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene gegevens Vorm Vloeistof Kleur Kleurloos Reuk Etherachtige geur Zelfontbranding >200 o C Viscositeit bij 40 C Vlampunt >200 C Dichtheid bij 20 C 0,8 Dampdichtheid n.v.t. Explosiegevaar Laagste explosiegrens - Hoogste explosiegrens - Oplosbaarheid in water bij 20 C Niet oplosbaar 9.2. Overige informatie n.v.t. 10. Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Bij opslag en verwerking volgens punt 7.2 is het product stabiel Chemische stabiliteit

6 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Reactie na contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren. Pagina 6 van Te vermijden omstandigheden Elk contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren moeten vermeden worden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Koolstofoxiden, isobutyleen. 11. Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Algemeen Er is geen toxicologische informatie over het product bekend. Overig Herhaaldelijk of lang durende blootstelling aan het product kan resulteren in een gebarsten huid. Als bij verslikken het product in de longen terechtkomt kan de dood intreden. 12. Ecologische informatie Toxiciteit Persistentie en afbreekbaarheid Het product is niet biologisch afbreekbaar Bio accumulatie Er vindt een laag vermogen tot bioaccumulatie plaats Mobiliteit in de bodem Resultaten van PBT- en zpzb - beoordeling Andere schadelijke effecten 13. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Het product mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Resten van lege verpakkingen moeten worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen instanties. De verpakking mag niet tezamen met het huisvuil gestort worden.

7 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Pagina 7 van 9 Pictogram ADR RID IATA IMDG Klasse UN- nummer Verpakkingsgroep II II II II Omschrijving van het goed FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (tert- butyl methyl ether, low boiling point hydrogen treated naphtha) Flammable liquid, n.o.s. (tert- butyl methyl ether, low boiling point hydrogen treated naphtha) Flammable liquid, n.o.s. (tert- butyl methyl ether, low boiling point hydrogen treated naphtha) Tunnelbeperkingscode D/E n.v.t. n.v.t. n.v.t. EMS- nummer n.v.t. n.v.t. n.v.t. F- E S- E Marine pollutant n.v.t. n.v.t. n.v.t. Nee 15. Regelgeving FLAMMABLE LIQUID N.O.S. (tert- butyl methyl ether, low boiling point hydrogen treated naphtha) Specifieke veiligheid, gezondheid- en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel Symbool: EUH- zinnen: EUH210 Veiligheids informatieblad op verzoek verkrijgbaar. EUH066 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R- zinnen: R11 Licht ontvlambaar. R38 Irriterend. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. H- zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie.

8 Pagina 8 van 9 H412 Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. P- zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken niet roken. P243 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische electriciteit. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen. P NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. P BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P331 GEEN braken opwekken. P Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. P In geval van brand: Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of kooldioxide (CO2) P Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 P501 Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijk regelgeving afvoeren Chemische veiligheidsbeoordeling Niet uitgevoerd. 16. Overige informatie EEG 91/115: Gezamenlijke stoffen staan in de Europese stoffenlijst en mogen in Europa vrij verhandeld worden. Alle informaties zijn volgens de huidige stand der techniek en onze kennis. Deze informatie moet het product veiligheidstechnisch beschrijven, maar geeft geen garantie over (bv. toepassingstechnische) eigenschappen en betekent geen contractuele rechtsverhouding. Dit veiligheidsblad is een veiligheidsblad conform de richtlijnen 91/155 en 93/112/EEG. Bij niet geklasseerde producten is dit op vrijwillige basis opgesteld. Dit blad heeft verder geen handtekening. Verklarende lijst n.v.t. niet van toepassing n.b. niet benoemd Datum laatste herziening: Punten die zijn herzien: Geen herzieningspunten

9 Pagina 9 van 9 Algemene opmerking: De op deze documenten verstrekte gegevens worden ter goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen wanneer het product voor andere dan de bedoelde toepassingen wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende bescherming van mens en milieu worden nagekomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Deb Sanitise Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Productnr. AGS750ML, AGS750NE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/9 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 143769 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel Herzieningsdatum 15/02/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Florafree Alcogel RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam Florafree

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie SERVISOL BUTANE REFILL 220 Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Chain Lube Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Toepassing

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie White Lithium Grease Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Nadere informatie

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL

1308166 - BISON PROF LIJMSPRAY AER 500ML*12 NL Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie.. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad. volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1233306 - Griffon Spuitbus 300 ml /FR Bladzijde: 1/8 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis.

Siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis. 35.0.16 1235007 - Griffon Spuitbus 400 ml /FR/EN Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Anti-spat Lasspray. Relevant

Nadere informatie

Multifunctioneel onderhoudsmiddel

Multifunctioneel onderhoudsmiddel 35.0.16 1233451 - Griffon Spuitbus 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie DÉGRIP'FLASH Spuitbus 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 35.0.16 1233406 - Griffon 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Griffon. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming - 1.1 Productidentificatie - - 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: A-I-AA290 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 35.0.16 1235026 - Griffon Tracee-Lac Spuitbus 300 ml /FR/EN/DE Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: (spuitbus).

Nadere informatie

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel. Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 1233406 - Griffon 300 ml /FR Bladzijde: 1/10 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie. Handelsnaam: Silicone Griffon Spray. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

6309213 - BISON LIJMVERWIJDERAAR 200ML*12 NLFR

6309213 - BISON LIJMVERWIJDERAAR 200ML*12 NLFR Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. 1.1 Productidentificatie. Handelsnaam: Glue Remover. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming. Productidentificatie.. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Toepassing

Nadere informatie

onderneming Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

onderneming Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Toepassing

Nadere informatie

: Cyclohexaanvrije Contactlijm

: Cyclohexaanvrije Contactlijm Datum van uitgave: 10-12-2013 Datum herziening: 10-12-2013 : Versie: 01.13 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm :

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie blad PTFE OIL NSF. Rubriek 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de venootschap/onderneming

Veiligheidsinformatie blad PTFE OIL NSF. Rubriek 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de venootschap/onderneming Zettex Europe BV Blokweg 8 4761 RA Zevenbergen The Netherlands Tel: +31 (0)888-938839 Fax: +31 (0)888-938888 www.zettex.nl/info@zettex.nl Veiligheidsinformatie blad PTFE OIL NSF Bladzijde: 1 van 10 Herziene

Nadere informatie

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Bladzijde: 1/9 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG Bladzijde: 1/9 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: GG B3 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie