VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming SDS-nr. Gebruik van de stof of het mengsel Synoniemen Leverancier TELEFOONNR. NOODGEVALLEN adres SBX2103 Alleen gebruiken als motorbrandstof voor vonkontstekingsmotoren. NIET geschikt voor toepassingen in de luchtvaart. Dient NIET te worden gebruikt als oplosmiddel of schoonmaakmiddel. Voor specifieke aanwijzingen inzake toepassingen: zie technisch informatieblad of raadpleeg een vertegenwoordiger van onze firma. Euro 95 ongelood, Super plus 98 ongelood Euro 95 sans plomb, Super plus 98 sans plomb Euro 95 unleaded, Super plus 98 unleaded BP Europa S.E. BP Nederland Rivium Boulevard LK Capelle a/d Ijssel Rotterdam NETHERLANDS Tel: NEDERLAND: BP: NVIC: (Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts.) 2. Identificatie van de gevaren Het preparaat is ingedeeld als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EC en verbeteringen. Fysisch/chemische gevaren Risico's voor de gezondheid Milieugevaren Zeer licht ontvlambaar. Kan kanker veroorzaken. Langdurige of herhaalde blootstelling aan benzeen kan bloedarmoede en andere bloedziekten veroorzaken, waaronder leukemie. Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Ook schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Irriterend voor de huid. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Zie secties 11 en 12 voor gedetailleerdere informatie over gezondheidseffecten en -symptomen en risico s voor het milieu. 3. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen Een complex mengsel van vluchtige koolwaterstoffen die paraffinen, naftenen, olefinen en aromaten bevatten met een koolstofgetal tussen C4 en C12. Kan organische zuurstofverbindingen bevatten. Kan ook kleine hoeveelheden geselecteerde toevoegingen bevatten. Chemische naam CAS-nr. % EINECS / ELINCS. Benzine F+; R12 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53 Benzeen F; R11 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R48/23/24/25 Xn; R65 Xi; R36/38 Tolueen F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R48/20, R65 Xi; R38 R67 Pagina: 1/7

2 tert-butylmethylether F; R11 Xi; R38 Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen die hierboven worden vermeld. [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet [3] PBT-stof [4] zpzb-stof Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek Eerste-hulp-maatregelen Oogcontact Huidcontact Inademing Inslikken Opmerkingen voor arts In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Was de huid zorgvuldig met water en zeep zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Verwijder zwaar verontreinigde kleding en was de onderliggende huid. Bij extreme verzadiging met dit product, met water doordrenken, kleding zo snel mogelijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Zoek medische hulp als de huid rood wordt, gaat opzwellen of pijn gaat doen. NB: Verontreinigde kleding kan brandgevaar betekenen. Als blootstelling aan damp, nevel of rook slaperigheid, hoofdpijn, onscherp zien of irritatie van de ogen, neus of keel veroorzaakt, onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Houd de patiënt warm en rustig. Zoek medische hulp als enig symptoom aanhoudt. Bewusteloze slachtoffers in de stabiele zijligging leggen. Houd ademhaling en polsslag in de gaten; als de ademhaling is gestopt of onvoldoende wordt geacht, patiënt kunstmatig beademen, bij voorkeur door middel van mond-op-mond beademing. Zo nodig reanimeren. Vraag onmiddellijk medische hulp. Bij inslikken niet tot braken aanzetten. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Gevaar voor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade veroorzaken. Raadpleeg een arts. Behandeling dient voornamelijk plaats te vinden op basis van symptomen en gericht te zijn op het verlichten van de klachten. Aspiratie van het produkt kan plaatsvinden na opname door de mond of na regurgitatie van de maaginhoud en kan ernstige en potentieel fatale chemische pneumonitis tot gevolg hebben waarbij behandeling dringend noodzakelijk is. Doordat er gevaar voor aspiratie bestaat, dient het opwekken van braken en maagspoeling vermeden te worden. Maagspoeling dient alleen te worden toegepast na endotracheale intubatie. Patiënt bewaken met het oog op eventuele hartritmestoornissen. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen Geschikt Niet te gebruiken Gevaarlijke ontledingsproducten Ongebruikelijke brand- /explosiegevaren Specifieke brandbestrijdingsmethoden Bescherming van brandweerlieden In geval van brand een brandblusser of spray met schuim, droge chemicaliën of kooldioxide gebruiken. Gebruik geen waterstraal. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: Koolstofoxiden (CO, CO2) andere gevaarlijke stoffen. Uiterst licht ontvlambare vloeistof en damp. Damp kan een steekvlam veroorzaken. Dampen kunnen zich ophopen in lage of besloten ruimten, een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron en vervolgens terugslaan. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij grote branden de brandweer bellen. Zorg er bij elke brand voor dat er een ontsnappingsroute beschikbaar is. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Haal mensen eerst uit het gezichtsveld van het incident en weg van de ramen. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt. Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur (SCBA) en hun volledige uitrusting dragen. 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen Uitgebreid morsen Onmiddellijk hulpdiensten waarschuwen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Houd onnodig personeel uit de buurt. Stel zeker dat goede ventilatie aanwezig is. Volg alle blusprocedures (rubriek 5). Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (rubriek 8). Het betreden van een met damp, mist of rook gecontamineerde besloten ruimte of een gebied met gebrekkige ventilatie zonder de juiste beschermende ademapparatuur en een veilig werksysteem is uiterst gevaarlijk. Draag positieve druk ademhalingsapparaat met eigen luchttoevoer. Vermijd contact van gemorst materiaal met de aarde en voorkom wegvloeien naar oppervlaktewateren. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht) Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt. Dicht het lek als dat zonder risico kan. Houd het gemorste materiaal onder controle als er geen hulpdiensten beschikbaar zijn. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Bij uitgebreid morsen het product indammen of anders insluiten zodat het materiaal niet in het oppervlaktewater terecht komt. Vermijd contact van gemorst materiaal met de aarde en voorkom wegvloeien naar oppervlaktewateren. Pagina: 2/7

3 Gering morsen Dicht het lek als dat zonder risico kan. Houd het gemorste materiaal onder controle als er geen hulpdiensten beschikbaar zijn. Bij gering morsen absorptiemiddel toevoegen (aarde kan gebruikt worden bij gebrek aan andere geschikte materialen) en een vonkvrije of explosiebestendige methode gebruiken om het materiaal over te brengen naar een gesloten, geschikte afvalcontainer. Zie rubriek 13 voor Instructies voor afvalverwijdering. 7. Hantering Opslag Hanteren en opslag Opslag CPR Opslag volgens CPR 15-1 of 15-2 Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Om brand of een explosie te voorkomen, moet de statische elektriciteit tijdens overdracht afgevoerd worden door vaten en apparatuur te aarden en vast te snoeren alvorens het materiaal over te brengen. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Zorg dat gemorst en wegstromend materiaal niet in aanraking komt met aarde en oppervlaktewateren. Grondig wassen na omgang met het product. Nooit overhevelen via de mond. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Sla de verpakking op in een koele, goed geventileerde ruimte. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Alleen in voor dit product bedoelde apparatuur/containers opslaan en gebruiken. Gevaarsetiketten niet van containers verwijderen. Lichte koolwaterstofdampen kunnen zich in de vrije topruimte van de tanks ophopen. Deze kunnen brand/explosiegevaar opleveren, zelfs bij temperaturen die onder het normale vlampunt van de brandstof liggen (NB: vlampunt dient niet te worden beschouwd als betrouwbare indicatie van de potentiële ontvlambaarheid van de in de vrije topruimten van de stookolietanks aanwezige damp). Vrije topruimten van tanks dienen altijd te worden beschouwd als zijnde potentieel ontvlambaar. Maatregelen tegen statische elektrische ontladingen moeten worden genomen en alle ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd vóór vullen, peilen en monstername. Wanneer het produkt wordt verpompt (bijv. tijdens het vullen, aftappen of peilen) en wanneer er monsters worden genomen, bestaat er gevaar voor statische ontladingen. Zorg ervoor dat de apparatuur op de juiste wijze is geaard of elektrisch is verbonden met de constructie van de tank. Elektrische apparatuur mag niet worden gebruikt tenzij ze intrinsiek veilig is (dus geen vonken produceert). Er kunnen zich explosieve lucht/dampmengsels vormen bij omgevingstemperatuur. Indien de brandstof in aanraking komt met hete oppervlakken of weglekt uit hogedrukbrandstofleidingen, kan de aldus gevormde damp of nevel brand- of explosiegevaar opleveren. Alle met dit produkt doordrenkte lappen, papier of materiaal die zijn gebruikt voor het absorberen van gemorst materiaal, zijn brandgevaarlijk. Opeenhoping dient derhalve te worden vermeden; ze dienen direct na gebruik op veilige wijze te worden verwijderd. Lege containers leveren brandgevaar op aangezien zij ontvlambare resten en dampen van het produkt kunnen bevatten. Lege containers nooit lassen, solderen of harden. 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming Naam bestanddeel Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beheersing van beroepsmatige blootstelling Beroepsmatige blootstellingslimieten Benzeen Nationale MAC-lijst (Nederland, 12/2006). Huid MAC-TGG, 8 uur: 3.25 mg/m³ 8 uur. Tolueen Nationale MAC-lijst (Nederland, 12/2006). MAC-TGG, 8 uur: 150 mg/m³ 8 uur. MAC-TGG, 15 min.: 384 mg/m³ 15 minuut/minuten. Benzine Nationale MAC-lijst (Nederland, 1/2004). TGG 15 min: 480 mg/m³ 15 minuut/minuten. Vorm: Alle vormen TGG 15 min: 100 ppm 15 minuut/minuten. Vorm: Alle vormen TGG: 240 mg/m³ 8 uur. Vorm: Alle vormen TGG: 50 ppm 8 uur. Vorm: Alle vormen ACGIH TLVs Benzine ACGIH TLV (Verenigde Staten, 5/2004). STEL: 1480 mg/m³ 15 minuut/minuten. Vorm: All forms STEL: 500 ppm 15 minuut/minuten. Vorm: All forms TWA: 890 mg/m³ 8 uur. Vorm: All forms TWA: 300 ppm 8 uur. Vorm: All forms tert-butylethylether (ETBE) ACGIH TLV (Verenigde Staten, 3/2004). TWA: 5 ppm 8 uur. Vorm: All forms Voor informatie en als richtlijn zijn de ACGIH waarden bijgevoegd. Voor nadere informatie hierover moet u uw leverancier raadplegen. Hoewel specifieke blootstellinglimieten voor bepaalde componenten in deze sectie getoond worden, is het mogelijk dat andere componenten aanwezig zijn in eventueel geproduceerde mist, damp of stof. Daarom is het mogelijk dat de specifieke blootstellinglimieten niet van toepassing zijn op het hele product en worden ze alleen als richtlijn verstrekt Zorg voor een afzuiging of andere ventilatie om de concentratie van dampen in de lucht beneden de toegestane blootstellingslimieten te houden. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. Alle activiteiten die te maken hebben met chemicaliën moeten worden beoordeeld op hun risico voor de gezondheid om ervoor te zorgen dat blootstellingen op de juiste manier in de hand worden gehouden. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen pas te worden overwogen nadat andere vormen van toepasselijke controlemechanismen (bijv. technische regelingsmechanismen) zijn geëvalueerd. Persoonlijke beschermingsapparatuur moet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde normen, geschikt zijn voor gebruik, in goede conditie gehouden en op de juiste wijze onderhouden worden. U dient uw leverancier van persoonlijke beschermingsapparatuur om advies te vragen met betrekking tot selectie en van toepassing zijnde normen. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw Pagina: 3/7

4 nationale organisatie voor normen. Welke beschermende apparatuur uiteindelijk gekozen wordt hangt af van een risicobeoordeling. Het is belangrijk te verzekeren dat alle persoonlijke beschermingsapparaten compatibel zijn. De hierboven vermelde informatie wordt verstrekt om de klant te helpen bij het uitvoeren van zijn eigen beoordeling van het risico voor gezondheid en veiligheid van arbeiders van stof of preparaat. Hygiënische maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingswegen Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Stel zeker dat goede ventilatie aanwezig is. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Goedgekeurde ademapparatuur met eigen luchttoevoer moet gedragen worden wanneer er een risico is dat de blootstellinglimiet van benzeen overschreden wordt. Goedgekeurde ademapparatuur met eigen luchttoevoer moet gebruikt worden wanneer er een kans is dat er een gebrek aan zuurstof is (bijv. een lage concentratie van zuurstof). Vooropgesteld dat een ademapparaat met luchtfilter of luchtzuivering geschikt is, kan een filter voor organische gassen en dampen (kookpunt >65 C) gebruikt worden voor damp. Gebruik filter type A of vergelijkbare norm. Elke keer dat ademhalingsapparaten gedragen worden moeten ze gecontroleerd worden om te verzekeren dat ze goed passen. Ademapparaten met luchtfilter, die ook ademapparaten met luchtzuivering genoemd worden, zijn niet adequaat als er onvoldoende zuurstof is (bijv. een lage concentratie van zuurstof in de lucht) en mogen niet als geschikt beschouwd worden wanneer in de lucht aanwezige concentraties van chemicaliën die een belangrijk risico vormen aanwezig zijn. In deze gevallen moeten ademapparaten met eigen luchttoevoer gebruikt worden. Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Huid en lichaam Draag tegen chemicaliën bestendige handschoenen. Aanbevolen: Handschoenen gemaakt van Viton of vergelijkbaar materiaal bestand tegen koolwaterstoffen. Beschermende handschoenen zullen na verloop van tijd verslijten als gevolg van fysische en chemische schade. Handschoenen moeten regelmatig geïnspecteerd en vervangen worden. Hoe dikwijls ze vervangen moeten worden hangt af van de gebruiksomstandigheden. Veiligheidsbril. Aanraking met de huid vermijden. Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. Draag antistatische schoenen en kleding in gebieden waar er kans op explosies is. Overalls van katoen of katoen/polyester geven alleen bescherming tegen lichte oppervlakkige contaminatie die niet tot de huid doordringt. Overalls moeten regelmatig gewassen worden. Wanneer het risico op blootstelling van de huid hoog is (bijv. bij het opruimen van accidenteel vrijgekomen materiaal of wanneer er een risico op spatten is) moeten schorten die tegen chemicaliën bestand zijn en/of ondoordringbare chemische pakken en laarzen gedragen worden. 9. Fysische en chemische eigenschappen Algemene informatie Voorkomen Fysische toestand Kleur Geur Vlampunt Explosielimieten Dampspanning Vloeistof. Kleurloos tot lichtgeel. Benzine Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu Open kroes: <-20 C (<-4 F) [Cleveland.] Onder: 0.6% Boven: 8% Dampdichtheid 3 tot 4 [Lucht = 1] Kookpunt / bereik Dichtheid Oplosbaarheid Verdelingscoëfficiënt (LogKow) 45 tot 95 kpa (337 tot 712 mm Hg) op 37.8 C Viscositeit Kinematisch: <7 mm 2 /s (<7 cst) op 40 C 30 tot 210 C (86 tot 410 F) 720 tot 775 kg/m 3 (0.72 tot g/cm 3 ) op 15 C Zeer licht oplosbaar in water Het product is beter oplosbaar in octanol; log(octanol/water) >3 10. Stabiliteit en reactiviteit Stabiliteit Te vermijden omstandigheden Te vermijden materialen Gevaarlijke ontledingsproducten Het product is stabiel. Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats. Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Vermijd buitensporige hitte. Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen. Onder de verbrandingsproducten kunnen zich de volgende stoffen bevinden: Koolstofoxiden (CO, CO2) andere gevaarlijke stoffen. Pagina: 4/7

5 Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. 11. Toxicologische informatie Acute toxiciteit Meer dan voorbijgaande branderigheid of roodheid bij toevallige aanraking met de ogen is onwaarschijnlijk. Chronische toxiciteit Chronische gevolgen Kankerverwerkende effecten Mutagene effecten Effecten op de ontwikkeling Effecten en symptomen Ogen Indien de huid langdurig met dit product in aanraking is geweest (bijv. na verkeersongeval), zijn chemische brandwonden waarschijnlijk. Kan schadelijk zijn bij inademen als blootstelling aan damp, nevels of rook het gevolg is van thermische ontleding. Waarschijnlijk irriterend voor ademhalingswegen bij inademen van hoge concentraties nevels of damp. Kan irritatie van de ogen, neus en keel veroorzaken door blootstelling aan damp, nevels of rook, die tijdens normaal gebruik ontstaan. Het "opsnuiven" (misbruiken) van oplosmiddelen of opzettelijke te lange blootstelling aan dampen kan ernstige gevolgen hebben voor het centrale zenuwstelsel, met inbegrip van bewusteloosheid en mogelijk overlijden. Inname kan irritatie van het maag-darmkanaal en diarree veroorzaken. Blootstelling kan maagpijnen, braken en diarree veroorzaken. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Kan kanker veroorzaken. Blootstelling aan benzeen kan bloedarmoede en andere bloedziekten veroorzaken, waaronder leukemie. Benzeen wordt geclassificeerd door de EU als categorie 1 kankerverwekkend - stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerverwekkend zijn. IARC beoordeling: benzeen - kankerverwekkend voor mensen (Groep 1) Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. Benzeen. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Tolueen. Geen noemenswaardige gevolgen voor de gezondheid bekend. Huid Veroorzaakt huidirritatie. Bevat materiaal dat kanker kan veroorzaken. Bevat materiaal dat erfelijke genetische gevolgen kan veroorzaken. Bevat materiaal dat geboorteafwijkingen kan veroorzaken gebaseerd op gegevens bij dieren. Inademing Inslikken Bevat materiaal dat kanker kan veroorzaken. Bevat materiaal dat erfelijke genetische effecten kan veroorzaken. Bevat materiaal dat, zoals blijkt uit dierstudies, geboorteafwijkingen zou kunnen veroorzaken. Inademen van dampen kan hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Indien door inname of braken vloeistof in de longen terecht komt kan dit gevaarlijk of zelf fataal zijn. 12. Milieu-informatie Persistentie/afbreekbaarheid Mobiliteit Bioaccumulatie Milieugevaren Andere ecologische informatie Inherent biologisch afbreekbaar Gemorst materiaal kan in de grond doordringen en zodoende het grondwater verontreinigen. Van dit product wordt geen bioaccumulatie via voedselketens verwacht in het milieu. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Gemorst materiaal kan een film op het wateroppervlak vormen, waardoor er fysieke schade aan organismen kan ontstaan en de overdracht van zuurstof kan worden belemmerd. 13. Instructies voor verwijdering Instructies voor verwijdering / Informatie over afval Overige informatie Ongebruikt product Afvoeren van het produkt mag enkel gebeuren door hiertoe gemachtigd, gespecialiseerd personeel. Lege verpakking kan resten van het produkt bevatten. Gevaarsetiketten zijn een leidraad bij het op veilige wijze hanteren van lege verpakking en dienen derhalve niet verwijderd te worden. Lege containers leveren brandgevaar op aangezien zij ontvlambare resten en dampen van het produkt kunnen bevatten. Lege containers nooit lassen, solderen of harden. Afvalcode * benzine Afvalnotatie Elke afwijking van het doelmatig gebruik en/of de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen kunnen de toekenning van een andere afvalverwerkingscode door de eindgebruiker noodzakelijk maken. Pagina: 5/7

6 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Internationale transportregelgeving Wettelijk verplichte informatie VN-nummer Vervoersnaam Klasse PG* Etiket Extra informatie ADR/RID BENZINE (MOTORBRANDSTOF) 3 II Gevaarsidentificatienummer 33 ADN/ADNR BENZINE (MOTORBRANDSTOF) 3 II - IMDG MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL 3 II - ICAO/IATA MOTOR SPIRIT or GASOLINE or PETROL 3 II - PG* : Verpakkingsgroep ADR/RID code: ADN/ADNR code: 15. F1 F1 Wettelijk verplichte informatie en etikettering zijn uitgevoerd volgens de EU-richtlijnen 1999/45/EC en 67/548/EEC, zoals geamendeerd en aangepast. Etiketvereisten Gevarensymbool of gevarensymbolen Gevaarindicatie Waarschuwingszinnen Veiligheidsaanbevelingen Bevat Kinderbescherming Voelbare gevaarsaanduiding Verbodsrichtlijn Andere wetgeving Europese inventaris V.S. Inventaris (TSCA 8b) Australische inventaris (AICS) Canadese inventaris Chinese inventaris (IECSC) R12- Zeer licht ontvlambaar. R45- Kan kanker veroorzaken. R46- Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. R63- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R65- Ook schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R38- Irriterend voor de huid. R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. S53- Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. S2- Buiten bereik van kinderen bewaren. S23- rook/damp/spuitnevel niet inademen S24- Aanraking met de huid vermijden. S29- Afval niet in de gootsteen werpen. S43- In geval van brand schuim, droog poeder, kooldioxide gebruiken. Nooit water gebruiken. S45- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S61- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. S62- Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Benzine Zeer licht ontvlambaar Ja, is van toepassing. Ja, is van toepassing. Milieugevaarlijk. Voor gebruik anders dan als brandstof - "Beperkt tot Professionele Gebruikers. NB - voorkom blootstelling - verkrijg speciale instructies vóór gebruik". Moet op verpakking vermeld worden. Pagina: 6/7

7 Japanse inventaris (ENCS) Koreaanse inventaris (KECI) Lijst Chemische stoffen op de Filippijnen (PICCS) 16. Overige informatie Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 R12- Zeer licht ontvlambaar. R11- Licht ontvlambaar. R45- Kan kanker veroorzaken. R46- Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. R63- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. R48/23/24/25- Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. R48/20- Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R38- Irriterend voor de huid. R36/38- Irriterend voor de ogen en de huid. R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Historie / Revisie datum Datum vorige Samengesteld door Kennisgeving aan de lezer 21/11/2010. Geen vorige validatie. Product Stewardship Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande. Alle redelijke, uitvoerbare stappen zijn ondernomen om te verzekeren dat dit gegevensblad en de erin vermelde informatie met betrekking tot de gezondheid, veiligheid en het milieu op de hieronder gespecificeerde datum juist is. Er wordt geen garantie gegeven of bewering gemaakt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de in dit gegevensblad bevatte gegevens en informatie. De verstrekte gegevens en het advies zijn van toepassing wanneer het product wordt verkocht voor de opgegeven toepassing(en). Zonder ons advies in te winnen moet u het product niet anders dan voor de aangegeven toepassing(en) gebruiken. De gebruiker verplicht zich om dit product te evalueren en op een veilige manier te gebruiken, en zich aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften te houden. De BP-groep is niet verantwoordelijk voor enige en alle schade of letsel die het gevolg is van het gebruik, anders dan het aangegeven productgebruik van het materiaal, van enige nalatigheid om zich aan de aanbevelingen te houden of voor het vermijden van enige en alle gevaren die aan de wezenlijke aard van het materiaal verbonden zijn. Kopers van het product voor levering aan derden voor gebruik op het werk, zijn verplicht alle benodigde stappen te ondernemen om te verzekeren dat iedereen die het product hanteert of gebruikt van de informatie in dit blad op de hoogte wordt gesteld. Werkgevers moeten hun werknemers en anderen die erbij betrokken zijn over alle in dit blad beschreven gevaren informeren, en over alle te nemen voorzorgmaatregelen. Pagina: 7/7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming SDS-nr. Gebruik van de stof of het preparaat Leverancier TELEFOONNR. NOODGEVALLEN E-mail adres

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie SDS-nr. Producttype Autogas (LPG, volgens EN 589) SBX2121 gas

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: Propaan (LPG volgens EN 589) Producttype:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 8500-8397 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - België 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam en/of code Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Indexnummer Chemische formule 603-001-00-X EG nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5080-8756 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5982-5755, 5982-5755CH 1.2

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 2185 Hard-Hat Koudverzinker IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5190-0521EU 1.2 Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam of artikel nummer 590-4001_590-4002_590-4003_590-4004_590-4105_590-4106_590-4107

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 232-263-4 CAS nummer 7803-62-5 Productbeschrijving Producttype Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG nr. 1907/2006 (REACH, BIJLAGE II Biotex Handwas Inweek Vloe 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 930021 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie