Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac Telefoonnummer : (0511) Zaak / Stuknummer : Z / S Aan de Raad. Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Korte inhoud De invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 maakt de aanpassingen van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een nieuwe indeling van de verordening gemaakt en de aanpassingen als gevolg van de invoering van de Wet passend onderwijs zijn verwerkt. Onze gemeente neemt deze indeling en de wettelijk bepaalde aanpassingen over, maar maakt tegelijk gebruik van de beleidsvrijheid opdat de bepalingen van de verordening aansluiten bij ons beleid en de plaatselijke situatie. Voorstel van het College De Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen. Ter inzage liggende stukken - integraal advies aan burgemeester en wethouders van 22 april 2014; - de huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel.

2 Toelichting Inleiding De Wet passend onderwijs treedt in werking op 1 augustus De volgende wetswijzigingen betreffen direct het leerlingenvervoer: 1. De verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. 2. Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoervoorziening als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 3. De indeling van de modelverordening is vereenvoudigd en volgt de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs: 1) primair onderwijs en 2) voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs vinden wij in het eerste en het voortgezet speciaal onderwijs in het tweede samenwerkingsverband. 4. In de modelverordening is in artikel 3, lid 3 toegevoegd, waarin geregeld is dat het college bij de beoordeling van de aanvraag het ondersteuningsplan betrekt. Wat is het probleem? 1. De wetswijziging betreffende de redelijkerwijs te vergen inzet van de ouders houdt in dat van de ouders verwacht kan worden dat zij hun kinderen begeleiden in het openbaar vervoer en bij het fietsvervoer. Alleen als dit tot ernstige ontwrichting van het gezin zou leiden of als de ouders kunnen aantonen dat zij daar niet voor kunnen zorgen en er geen andere oplossing gevonden kan worden, wordt het aangepast vervoer toegekend. De ervaring van onze gemeente - maar ook van een aantal andere gemeenten uit deze regio en breder - is dat het voor de ouders een hele grote belasting is om hun kinderen het hele schooltraject te begeleiden. 2. Volgens de artikelen 4 van de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs komen leerlingen slechts in aanmerking voor een vervoervoorziening als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig van het openbaar- of fietsvervoer gebruik kunnen maken. Hiermee zijn de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gelijk gesteld aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs, hoewel de ouders van de leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs volgen geen keuze hebben gemaakt voor dit onderwijs. Hun kinderen zijn namelijk geïndiceerd voor het speciaal voortgezet onderwijs. 3. De indeling van de huidige verordening is ingewikkeld en gebaseerd op de drie onderwijswetten, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. 4. In de wet is bepaald dat de samenwerkingsverbanden over een concept van het ondersteuningsplan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) voeren met de betrokken gemeente(n). De bedoeling is dat de gemeente(n) een helder overzicht krijgen van de verschillen in ondersteuning die de scholen bieden. Wat zijn de oorzaken van het probleem? 1. De modelverordening gaat er vanuit dat de toekenning van het aangepast vervoer een uitzondering moet zijn. Maar feitelijk zitten (landelijk) 85% van de leerlingen in het aangepast vervoer. Het betekent dat het aangepast vervoer geen uitzondering is maar meer een norm in het leerlingenvervoer. Een structurele begeleiding van de kinderen is in praktijk moeilijk realiseerbaar. 2

3 2. De afstand naar de scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs is meestal groter dan naar de scholen voor het voortgezet onderwijs en de ouders zouden voor de hoge kosten staan. Dit kan ook de reden zijn dat de ouders alles zouden doen om te bewijzen dat hun kind niet zelfstandig kan reizen. Het gevolg kan zijn dat meer leerlingen gebruik gaan maken van het aangepast vervoer met de toename van de kosten i.p.v. de daling van de kosten (hetgeen de bedoeling van deze bepaling is geweest). 3. Deze indeling volgt niet de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 4. Onze gemeente heeft echter geen helder overzicht gekregen over de verschillen in ondersteuning van de scholen om te voorzien welke gevolgen dit kan hebben op de kosten van het leerlingenvervoer. Wat willen we bereiken? Met het vaststellen van de verordening willen wij de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk houden, zelfredzaamheid van de leerlingen bevorderen en de in het verleden behaalde resultaten behouden voor de toekomst. Wat gaan we daarvoor doen? 1. In onze gemeente is het percentage van de leerlingen die in het aangepast vervoer zitten veel lager dan landelijk, ± 72%. De gemiddelde kosten per leerling op jaarbasis zijn landelijk 2.981,- en in onze gemeente 2.361,-. Veel lagere gemiddelde kosten (maar ook totaal kosten) zijn dankzij het feit dat in onze gemeente ongeveer 28% van de leerlingen gebruik maken van de andere, goedkopere soorten van het leerlingenvervoer. Met de bepalingen in de huidige verordening betreffende de begeleiding in het begin van het openbaar- en fietsvervoer hebben wij een goede ervaring en deze bepalingen worden gehandhaafd. In het kader van deze wetswijziging wordt in artikel 12 lid 1 onder a van de verordening de leeftijd van de leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken voor de toekenning van het aangepast vervoer verlaagd naar tien jaar (was elf jaar). In de modelverordening is de leeftijd van deze leerlingen negen jaar. Onze ervaring is dat deze leerlingen in de leeftijd van negen jaar niet in staat zijn om zelfstandig te reizen. De ervaring zal ons leren of leerlingen in de leeftijd van tien jaar met meer inspanning van hun ouders in staat zijn om te leren zelfstandig naar school te reizen. 2. Om dit te voorkomen wordt in artikel 17b het openbaar en fietsvervoer bekostigd voor de leerlingen die het voortgezet speciaal onderwijs volgen. Voor de cluster 3 en 4 scholen wordt de afstand tot 25 km beperkt, omdat binnen deze afstand deze scholen aanwezig zijn. Omdat de afstand naar de cluster 1 en 2 scholen groter is dan 25 km, wordt de afstand van 25 km niet gehanteerd. Voor deze leerlingen wordt het leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school bekostigd. 3. De oude indeling van de verordening wordt verlaten en vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs volgt, primair en voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs is ondergebracht onder primair onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder voortgezet onderwijs. 4. Om te voorkomen dat de gemeente voor onvoorziene kosten in het leerlingenvervoer staat, wordt in de verordening niet bepaald dat bij de beoordeling van de aanvragen het ondersteuningsplan wordt betrokken. Omdat de gemeenten wettelijk verplicht zijn om het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school te bekostigen, blijft onze gemeente dit voortzetten. De gemeenten zijn echter wettelijk niet verplicht om het ondersteuningsplan te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag. De toekomst zal ons leren of wij deze bepaling in onze verordening zullen opnemen. 3

4 Wij stellen voor om een aantal bepalingen van de huidige verordening in de nieuwe verordening voort te zetten. Het gaat om de volgende bepalingen: - het indienen van de aanvraag voor 1 juni met de uitbreiding over de digitale aanvraag (art. 5 lid 1 en 5); - stimuleren van de zelfredzaamheid in het openbaar- en fietsvervoer (art. 11a en 17a); - het drempelbedrag als een normbedrag hanteren (art. 14 lid 2); - volledige vrijstelling van een drempelbedrag voor de leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken bij het fietsvervoer; - de voorwaarden voor de toekenning van het aangepast vervoer (art. 18 lid 1 onder a). Wij stellen ook voor om 50% vrijstelling te verlenen aan de ouders van de leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken voor de periode wanneer die leerlingen gebruik maken van het openbaar vervoer (art. 14 lid 5). Voor de leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken gelden de vrijstellingen van eigen bijdrage voor openbaar vervoer en fietsvervoer niet. Deze ouders hebben vrije keuze gemaakt voor een verder gelegen school met een andere richting vanwege hun geloof en levensovertuiging. Bovendien hebben deze leerlingen geen beperkingen of een leerachterstand. Voor deze leerlingen wordt ook geen aangepast vervoer toegekend, tenzij een leerling zodanig gehandicapt is dat het openbaar vervoer ook met de begeleiding niet mogelijk is. De ouders van deze leerlingen vragen al jaren ook niet om een voorziening in de vorm van het aangepast vervoer. De combinatie met de andere scholen vanwege de andere schooltijden is meestal ook niet mogelijk. Indien deze vrijstelling aan de ouders van deze leerlingen wordt verleend, zullen meer ouders aanvraag indienen voor het leerlingenvervoer en de kosten voor het leerlingenvervoer zullen toenemen. Omdat het drempelbedrag vaak gelijk is aan de vergoeding voor het leerlingenvervoer, zien deze ouders af van de indiening van de aanvraag voor het leerlingenvervoer. Wat mag het kosten? In de verordening wordt niet bepaald dat het ondersteuningplan betrokken wordt bij de beoordeling van de aanvragen. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente voor onvoorziene kosten staat. Met het stimuleren van redzaamheid van de leerlingen wordt het aantal leerlingen in het aangepast vervoer beperkt en voorkomen dat de kosten van het leerlingenvervoer toenemen. Met de 50% vrijstelling van het drempelbedrag voor de leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken wordt het verlies teruggewonnen met de lagere kosten van het openbaar vervoer. Het vaststellen van de verordening zal geen grote financiële gevolgen hebben. Communicatie De wijziging van de verordening bekendmaken en daarnaast in de informatiebrief voor het schooljaar 2014/2015 aan ouders beknopt vermelden. Evaluatie Het onderzoekbureau Oberon doet in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Monitor Leerlingenvervoer. 4

5 De eerste meting (0-meting 2013) biedt een eerste inzicht in het aantal leerlingen dat jaarlijks gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer, en de hiermee gepaard gaande kosten. Vervolgmetingen in 2015 en 2017 moeten uitwijzen hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt en welke trends daarin zichtbaar worden, zeker gezien de invoering van passend onderwijs op 1 augustus Hierover worden t.z.t. het college en de raad geïnformeerd. Burgum, 22 april 2014 Het College van Tytsjerksteradiel de secretaris, de burgemeester, O. de Jager drs. E.J. ter Keurs 5

6 6

7 Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering d.d. 15 mei 2014, agendapunt 9 De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel: overwegende dat: de verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel voor het laatst door de raad gewijzigd is op 26 januari 2012; door de invoering van de Wet passend onderwijs het vaststellen van de verordening noodzakelijk is; gelezen het voorstel van het College d.d. 22 april 2014; gelet op artikel 4 van respectievelijk de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: de Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel 2014 als volgt vast te stellen: 7

8 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus, treintaxi of bustaxi; b ADHD en PDD-NOS: ADHD is een afkorting van het Engelse begrip in het Nederlands vertaald als Aandachtstekortstoornis met Hyperactief Gedrag. PDD-NOS is een afkorting van het Engelse begrip en in het Nederlands wordt de afkorting POS-NAO gebruikt, dit betekent Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven; c afstand: de afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg; d begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer te begeleiden; e college: het college van burgemeester en wethouders; f commissie van onderzoek: de commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; g commissie voor de begeleiding: de commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra; h eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets; i gecombineerd vervoer: het vervoer van meerdere leerlingen in het aangepast vervoer van verschillende leeftijden die verschillende soorten onderwijs volgen; j inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs; k leerling: een leerling van een school als bedoeld onder a; l ondersteuningsplan: - voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of - voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; m opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a, van de Wet op het voortgezet onderwijs; n openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst of auto; o opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer; p ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; q regionale verwijzingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 10 g van de Wet op het voortgezet onderwijs; r reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten, indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 15 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer; s samenwerkingsverband: - voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of 8

9 t u v - voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; school: - een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; - scholen voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, onderscheiden in de volgende clusters: a cluster 1: onderwijs aan visueel gehandicapte leerlingen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met deze handicap; b cluster 2: onderwijs aan dove, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met een van deze handicaps; c cluster 3: onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte met een van deze handicaps en d cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten. - een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding; toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; w vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt; x y vervoersvoorziening: - bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider; - aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of - gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider; woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft. Artikel 2 Bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoervoorziening 1 Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening. 2 Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt het college van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op vervoervoorziening vervallen. 3 De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen. 4 Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de bekostiging op aanvraag verstrekt aan de leerling. 9

10 Artikel 3 Vervoervoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 1 Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen. 2 Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen. Artikel 4 Toekenning vervoervoorziening Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening. Artikel 5 Aanvraagprocedure 1 Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens. Een aanvraag kan ook digitaal ingediend worden waarbij een persoonlijke DigiD fungeert als een identificatiebewijs. 2 Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken. 3 Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. 4 Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. 5 Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze: a. wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte datum, met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag; b. wanneer het aanbieding van aangepast vervoer betreft: met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag vóór 1 juni is ingediend; c. wanneer het aanbieding van het aangepast vervoer betreft: met ingang van een datum die zo mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum, indien de aanvraag na 1 juni is ingediend. Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen 1 De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, zonder uitstel schriftelijk mede te delen aan het college. 2 Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. 3 Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders. 10

11 4 Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening. Artikel 7 Peildatum leeftijd leerling Voor het toekennen van een vervoersvoorziening op basis van artikel 11 is bepalend de leeftijd van de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de voorziening betrekking heeft. Artikel 8 Andere vergoedingen De aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht. 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs Artikel 9 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder school: a. een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of b. een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. 2 Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet speciaal onderwijs volgen. 3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en: a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a. 4 Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Artikel 10 Bekostiging van openbaar vervoer en vervoer per fiets 1. a. het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt; b. het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een speciale school voor basisonderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan drie km bedraagt. 2 Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets. 11

12 Artikel 11 Bekostiging van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider 1 Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per fiets van de leerling en een begeleider indien: a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 10 en de leerling jonger dan tien jaar is (met uitzondering van de leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken), en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken; b. voor een leerling die een school voor basisonderwijs bezoekt bestaat aansprak op deze bekostiging indien de leerling jonger is dan negen jaar, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken; of c. de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken. 2 Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking. Artikel 11a Bekostiging begeleiding in begin van openbaar vervoer of vervoer per fiets 1. Om de leerling in staat te stellen te leren om zelfstandig met het openbaar vervoer of per fiets naar school te reizen kán het college, in het kader van de bekostiging als bedoeld in artikel 11 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs, van de ouders van de leerling inzet vragen in de vorm van tijdelijke begeleiding. 2. Het college bepaalt in overleg met de ouders van de leerling gedurende welke periode tijdelijke begeleiding plaatsvindt. 3. De kosten van openbaar vervoer of de kosten van het vervoer per fiets die verband houden met de tijdelijke begeleiding worden voor de duur van de in overleg bepaalde periode aan de ouders vergoed. Artikel 12 Vervoervoorzieningen in de vorm van aangepast vervoer 1 Het college verstrekt een vervoervoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt (met uitzondering van de leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken), indien voldaan wordt aan het afstandscriterium van artikel 10 en aan één of meer van de volgende drie voorwaarden: a. de leerling jonger dan 10 jaar is en de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken, in achtneming van de bepalingen van artikel 11a; b. de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht, of c. openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets. 2 Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepast vervoer. Artikel 12a In afwijking van het bepaalde in artikel 12 kán het college in gevallen, waarbij bekostiging op basis van aangepast vervoer kan worden verstrekt, toch besluiten tot het bekostigen op basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding, indien: 12

13 a. er sprake is van leerlingen die met hun ouders een beperkte tijd in een crisisopvang verblijven en hun oorspronkelijke school blijven bezoeken en de ouders van die leerlingen in staat zijn om hun kind/kinderen te begeleiden naar school, of b. ouders van leerlingen zelf de keuze maken voor openbaar vervoer met begeleiding, of c. er sprake is van gedragsproblemen waarbij de leerling niet geschikt is voor gecombineerd vervoer. Artikel 13 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer 1 Indien aanspraak bestaat op een vervoervoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan één of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. 2 Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die één leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren: a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; of b. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer en de kosten voor het openbaar vervoer voor een begeleider indien een leerling recht heeft op een begeleider op basis van de bepalingen van artikel 11, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; c. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid. 3 Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan één leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid. 4 Aan de ouders die één of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van één of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt. 5 Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland. Artikel 14 Drempelbedrag 1 Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan ,- wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde afstand te boven gaan. 2 In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, betalen de ouders van: a. een leerling die een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 lid 1 onder b bepaalde afstand, met een maximum van 1-ster jaarabonnement, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan ,-, of b. een leerling die een school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 lid 1 onder a bepaalde afstand, met een maximum van 2-ster jaarabonnement, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan ,-. 13

14 3 Het in de leden 1 en 2 genoemde drempelbedrag is slechts verschuldigd voor maximaal drie kinderen uit hetzelfde gezin en wel als volgt: - voor het eerste kind een volledig drempelbedrag; - voor het tweede kind 2/3 van een volledig drempelbedrag; - voor het derde kind 1/3 van een volledig drempelbedrag. 4 Het in de leden 1 en 2 genoemde drempelbedrag geldt niet voor een leerling - die een speciale school voor basisonderwijs bezoekt voor de periode wanneer die leerling gebruik maakt van het vervoer per fiets. 5 Het in de leden 1 en 2 genoemde drempelbedrag geldt niet voor een leerling - die een speciale school voor basisonderwijs bezoekt voor de periode wanneer die leerling gebruik maakt van het openbaar vervoer. Voor deze periode betalen ouders 50% van een drempelbedrag, in achtneming van de bepalingen in lid 3. 6 Het in leden 1 en 2 genoemde drempelbedrag geldt niet voor ouders van kinderen bij wie de diagnose ADHD en/of PDD-NOS (en verwante aandoeningen) vastgesteld is. 7 Het bedrag van ,-, genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van 450. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van ,-. 8 Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Artikel 15 Financiële draagkracht 1 Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs (zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs) meer dan 20 km bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag. 2 In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 km bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer. 3 De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede lid worden berekend per gezin en zijn afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. Zij bedragen: Inkomen in euro s Eigen bijdragen in euro s Nihil en verder: voor elke extra erbij 4 De inkomensbedragen, genoemd in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van 14

15 volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van 500,-. 5 De bedragen van de eigen bijdrage, bedoeld in het derde lid, worden met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het consumentenprijsindexcijfer van de reeks alle huishoudens op het onderdeel vervoersdiensten heeft ondergaan ten opzichte van 1 januari van het voorafgaande jaar, en rekenkundig afgerond op een veelvoud van 5,-. 6 Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 3 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder school: a. een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; of b. een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, die het voortgezet speciaal onderwijs volgen. 2 Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Artikel 17 Bekostiging op de basis van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets met begeleiding 1 Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken. 2 Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking. 3 In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per fiets van de leerling en een begeleider, indien de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets. Artikel 17a Bekostiging begeleiding in begin van openbaar vervoer of vervoer per fiets 1. Om de leerling in staat te stellen te leren om zelfstandig met het openbaar vervoer of per fiets naar school te reizen kán het college, in het kader van de bekostiging als bedoeld in artikel 17 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, vierde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4 van de Wet op de expertisecentra, van de ouders van de leerling inzet vragen in de vorm van tijdelijke begeleiding. 2. Het college bepaalt in overleg met de ouders van de leerling gedurende welke periode tijdelijke begeleiding plaatsvindt. 15

16 3. De kosten van openbaar vervoer of de kosten van het vervoer per fiets die verband houden met de tijdelijke begeleiding worden voor de duur van de in overleg bepaalde periode aan de ouders vergoed. Artikel 17b Bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets In afwijking van artikel 17 verstrekt het college aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 onder b bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar- en/of fietsvervoer indien de afstand van de woning naar de school tussen 6 en 25 km bedraagt, tenzij de leerling het voortgezet speciaal onderwijs bij cluster 1 en cluster 2 instellingen volgt. Voor deze leerling wordt deze afstand niet beperkt, het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school wordt bekostigd. Artikel 18 Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer 1 Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16 bezoekt, indien: a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 en in achtneming van de bepalingen van artikel 17a; b. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht; c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets; of d. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is ook niet onder begeleiding van openbaar vervoer gebruik te maken. 2 Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste vervoer. Artikel 18a In afwijking van het bepaalde in artikel 18 kán het college in gevallen, waarbij bekostiging op basis van aangepast vervoer kan worden verstrekt, toch besluiten tot het bekostigen op basis van de kosten van eigen vervoer in achtneming van de bepalingen van artikel 19, indien: a. er sprake is van leerlingen die met hun ouders een beperkte tijd in een crisisopvang verblijven en hun oorspronkelijke school blijven bezoeken en de ouders van die leerlingen in staat zijn om hun kind/kinderen te begeleiden/vervoeren naar school, of b. ouders van leerlingen zelf de keuze maken voor eigen vervoer, of c. er sprake is van gedragsproblemen waarbij de leerling niet geschikt is voor gecombineerd vervoer. Artikel 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer 1 Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren. 2 Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren: a. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer en de kosten van het openbaar vervoer van een begeleider, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer met een begeleider, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; 16

17 b. een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, behoudens het bepaalde in het vijfde lid; c. een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid. 3 Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid. 4 Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen, afgeleid van de Reisregeling binnenland, wordt door het college geen bekostiging verstrekt. 5 Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat, dan wel van oordeel is, dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets, bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets, afgeleid van de Reisregeling binnenland. 4 Bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer Artikel 20 Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze paragraaf. Artikel 21 Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie 1 Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties. 2 Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt. 3 Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 12, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 18, eerste lid, aanhef en onder b. 5 Slotbepalingen Artikel 22 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. 17

18 Artikel 23 Afwijken van bepalingen Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer naar onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen. Artikel 24 Intrekking oude regeling De Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2012, wordt ingetrokken. Artikel 25 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 augustus Artikel 32 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel op 15 mei De Raad voornoemd, de griffier de voorzitter mr. S.K. Dijkstra drs. E.J. ter Keurs 18

- commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra;

- commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 37239 4 juli 2014 Verordening Leerlingenvervoer Lisse 2014 1Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014; gelet op

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tytsjerksteradiel. Nr. 113114 27 november 2015 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014;

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; Ontwerp-raadsbesluit R2014.039a De raad van de gemeente Bladel; gelezen het voorstel R2014.039 van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; gelet op gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017

Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017 Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017 De raad van de gemeente Tynaarlo gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 4 van de Wet

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Zwijndrecht Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; - 1 - De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 57399 26 juni 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 De raad van de gemeente ENKHUIZEN; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016 De raad van de gemeente Bergeijk; gelezen het voorstel van het college van burgmeester en wethouders van 24 mei 2016 gelet op: - artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs - artikel 4 van de Wet op

Nadere informatie

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 0 Inhoud: blz Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Bepalingen

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Nieuwe verordening leerlingenvervoer 2014 7 juli 2014 14.07.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 61888 4 november 2014 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015 De gemeenteraad van Winsum heeft op 16 september 2014 de verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE STEIN 2012 TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. school: Een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR7175_1 12 juli 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Sliedrecht 2010 De raad van de gemeente Sliedrecht, gelezen het voorstel van het college, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op

Nadere informatie

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Lokale regelgeving Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Gemeente Buren Officiële naam regeling : Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Citeertitel

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009 CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR226964_1 16 augustus 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen 2009 Raad : 8 april 2009 Agendanr. : Besluitnr. : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 19 november 2015 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac E-mail : nlukovac@t-diel.nl

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015; Verordening leerlingenvervoer Opsterland 2015 De raad van de gemeente Opsterland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015; gelet op artikel 4 van de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR82113_2 25 november 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam

Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 177959 12 oktober 2017 Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Titel 1 Algemene bepalingen

Titel 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. no.; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Datum wijziging: - -2011 Datum aanpassing:.. -.. - 2011 Modelverordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Aa en Hunze, gelezen het voorstel van het college van Aa

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 1 september 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 CVDR Officiële uitgave van Ommen. Nr. CVDR232487_1 28 februari 2017 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Verordening leerlingenvervoer gemeente Hengelo 1 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a school:

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Almere, Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, B E S L U I T vast te stellen de volgende

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gelet op de artikel 4 van de Wet op primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

RAADSBESLUIT. gelet op de artikel 4 van de Wet op primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2012 15 mei 2012 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 3916 27 januari 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 16 april 2004, nr

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 16 april 2004, nr Keenenburgweg 55, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T 015 380 41 11, F 015 380 99 92 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl De raad van de gemeente Midden-Delfland; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Titel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. School - een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12072_1 23 februari 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ;

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; gelezen het voorstel van het college van 22 februari 2011, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014 Verordening leerlingenvervoer 2014 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I CVDR Officiële uitgave van Goirle. Nr. CVDR79742_1 27 september 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HAREN Artikel 1.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HAREN Artikel 1. VERORDENING LEERLINGENVERVOER DE RAAD DER GEMEENTE HAREN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-07-2002, nr. ; gelet op artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Zaltbommel 2004 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze waarop ouders van leerlingen die

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 6 november 2012, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr.

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR2794_1 29 maart 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken.

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken. Raadsvoorstel aangehouden in de raad van 5 juni 2014 m Gemeenteraad 10 juli 2014 7 Kerkdriel, 15 april 2014 Onderwerp Vaststelling nieuwe verordening leerlingenvervoer Beslispunten 1. Vast te stellen de

Nadere informatie

No. St.Annaparochie, 31 mei gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt,

No. St.Annaparochie, 31 mei gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt, No. St.Annaparochie, 31 mei 2007 De raad van de gemeente het Bildt, gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: 2014.08097 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldrop-Mierlo. Nr. 123668 8 september 2016 Verordening Leerlingenvervoer 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo; gezien

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; De raad van de gemeente Montferland, gelezen het voorstel van het college van 22 juni 2010, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Wijziging verordening Leerlingenvervoer Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / MJP Besluitvormend Kollum, 8 oktober 2013 Samenvatting Voorgesteld wordt om de gewijzigde

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014 De raad van de gemeente Ten Boer, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en op artikel 4 van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279; Gemeentestukken: 2013-279/16267 De raad van de gemeente Ridderkerk; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279; gelet op de artikelen 4 van de Wet

Nadere informatie

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen.

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-29 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 12248 C.P. van Velzen behandelend ambtenaar doorkiesnummer Patricia Hoogervorst 0252-783

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : 26 januari Vergadering. Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder. 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A.

Raadsvoorstel. : 26 januari Vergadering. Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder. 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A. Raadsvoorstel Vergadering Agendapunt Status Programma Portefeuillehouder Behandelend ambt. E-mail Telefoonnummer Zaak/Stuknummer : 26 januari 2012 10 Besluitvormend (5) Onderwijs D.A. Fokkema Nefisa Lukovac

Nadere informatie

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014.

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 34389 23 juni 2014 Verordening G.R. leerlingenvervoer MaastrichtHeuvelland, gemeente Maastricht 2014. DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014 CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR332682_1 22 maart 2017 Verordening G.R. leerlingenvervoer MaastrichtHeuvelland, gemeente Maastricht 2014 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 22 I Inboeknummer gsvoogya S Beslisdatum B&W S november tgga Dossiernummer SeS.eo x Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Voorstel

RAADSVOORSTEL. Voorstel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 september 2008 Class. Nr. : -1.851.09.2 Agendanummer : 3 / 9 Onderwerp : Herziening verordening leerlingenvervoer Programma : Leven Lang Leren Voorstel Vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS Steller: G. Ridderbecks Afdeling: Welzijn tel. no.: 359 954 verordening leedingenvervoer

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015

Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 37636 30 april 2015 Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015 De raad van de gemeente Baarn; heeft het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 rv 128 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2009.316 RIS 166265_ 271009 Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 Voorstel van het college inzake wijziging Verordening Leerlingenvervoer gemeente Den

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj)

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening leerlingenvervoer gemeente Beverwijk 2014

Onderwerp : Verordening leerlingenvervoer gemeente Beverwijk 2014 Raadsvoorstel *Z010DE3B810* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11331 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Verordening leerlingenvervoer gemeente Beverwijk 2014 Inleiding De huidige verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; gelet op de artikelen 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826 gemeente Hardinxveld-Giessendam Verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam HG 21038/16826 De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 14/001

BAOZW/U Lbr. 14/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Modelverordening leerlingenvervoer uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201301727 Lbr. 14/001 bijlage(n)

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2012; gelet op artikel 4 van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/7 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20-1-2015 Nummer voorstel: 2015/7 Voor raadsvergadering d.d.: 03-02-2015 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; gelet op de artikelen 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Naarden, Muiden, Bussum 2014

Verordening leerlingenvervoer Naarden, Muiden, Bussum 2014 GEMEENTEBLAD Nr. 54153 30 september Officiële uitgave van gemeente Naarden. 2014 Verordening leerlingenvervoer Naarden, Muiden, Bussum 2014 De raden van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum - gelezen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT

RAADSVOORSTEL/-BESLUIT RAADSVOORSTEL/-BESLUIT De raad van de gemeente Ouder-Amstel, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014, nummer 2014/15, Gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014.

Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014. rv 71 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2014.161 RIS 273741_140701 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014. Inleiding

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 44102 21 mei 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 Voorstel De Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 vaststellen

Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 Voorstel De Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 vaststellen Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 Voorstel De Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2015 vaststellen Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 7 april

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 3 juni 2014;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 3 juni 2014; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening leerlingenvervoer gemeente Oost Gelre 2014 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 3 juni

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Losser 2017

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Losser 2017 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Losser 2017 De raad van de gemeente Losser:» gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2016;» gelet op de artikelen 4 van

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Delfzijl 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Delfzijl 2015 Nr. 12 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 26 augustus 2014 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Boxtel 2015

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Boxtel 2015 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Boxtel 2015 De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015; gelet op de artikelen 4 van de

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014

Verordening leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 Verordening leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 De raad van de gemeente; Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 83392 31 december 2014 Verordening leerlingenvervoer gemeente Harderwijk 2015 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel 2015 vast

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2015, nummer

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2015, nummer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Deventer Nr. 53591 5 april 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels omtrent leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 De raad van de gemeente Weert, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2015, BW-8300 gelet op de artikelen 4 van

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2015, BW-8300

Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 april 2015, BW-8300 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 114036 17 augustus 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 De raad van de gemeente Weert, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015;

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 8873 27 januari 2016 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2016 De raad van de gemeente Ommen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

*Z03CFF67880* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z03CFF67880* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z03CFF67880* Registratienummer : Z -14-32956 / 4042 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder Tollenaar Raadsvergadering : 9 april

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Valkenburg aan de Geul

Verordening leerlingenvervoer Valkenburg aan de Geul Verordening leerlingenvervoer Valkenburg aan de Geul Verordening leerlingenvervoer Valkenburg aan de Geul / gemeente Valkenburg aan de Geul Inhoud 1. Algemene bepalingen 3 2. Bepalingen omtrent het vervoer

Nadere informatie

Afweging: In bijgevoegd voorstel worden concrete voorstellen met betrekking tot de interpretatie van de Verordening leerlingenvervoer gedaan:

Afweging: In bijgevoegd voorstel worden concrete voorstellen met betrekking tot de interpretatie van de Verordening leerlingenvervoer gedaan: Raad Onderwerp: V200900869 bespreken criteria uit de modelverordening leerlingenvervoer aan de hand waarvan de ouders aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten Samenvatting: Inleiding:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uithoorn. Nr. 32262 15 april 2015 Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2015; De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein 2015 De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen

Nadere informatie