Gebruiksaanwijzing DT22. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing DT22. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing DT22 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands

2

3 INHOUD Inleiding...4 Goede service...4 Serienummer...4 Symbolen en plaatjes...6 Plaatjes...6 Locaties van plaatjes...7 Veiligheid...8 Algemeen gebruik...8 Voorbereidingen...9 Gebruik...10 Verplaatsing/transport...11 Kinderen...11 Opslag...11 Brandstofsysteem...12 Onderhoud...13 Montage...14 Bedieningselementen...15 Motor...16 Brandstof tanken...16 Snij-aggregaat...16 Dieptehendel...16 Koppeling...16 Veelzijdigheid van het mes...17 Klepelset...17 Deltamessen...17 Veren...17 Werking...18 Voordat u begint...18 Verticuteren...18 Afwerken...18 Zaaien...19 Het gazon voorbereiden...19 Schema voor zaaien...19 Aanbevelingen voor zaaien...19 Opvangzak bevestigen en verwijderen...19 Onderhoud...20 Onderhoudsschema...20 Aandrijfriem...21 Reinigen en wassen...21 Klepelset...22 Tweeminutenregel...23 Deltamessen...24 Veren...24 Smeerschema...25 Smering...25 Conformiteitscertifi caten...26 Problemen oplossen...27 Opslag...28 Opslag voor de winter...28 Service...28 Technische gegevens...29 Servicejournaal...30

4 INLEIDING Gefeliciteerd Hartelijk dank dat u een Husqvarna-product voor gazonverzorging hebt gekocht. Door uw vertrouwen in ons hebt u gekozen voor een zeer hoogwaardig product. Deze handleiding is een waardevol document. Hierin wordt uw nieuwe Husqvarna-machine beschreven. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. Wanneer u de instructies volgt (voor gebruik, service, onderhoud, etc.), kan de levensduur van de machine aanzienlijk worden verlengd en zelfs de waarde bij doorverkoop verhogen. Neem contact op met uw dealer voor mee informatie. Wanneer u uw Husqvarna-machine verkoopt, geef dan ook de gebruikershandleiding aan de nieuwe eigenaar. Uw machine verzekeren Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor de dekking voor uw nieuwe machine. Zorg dat u een volledige verzekering voor aansprakelijkheid, brand, schade en diefstal hebt. Goede service De producten van Husqvarna zijn alleen verkrijgbaar in gespecialiseerde winkels met complete service. Zo weet u als klant zeker dat u altijd de beste ondersteuning en service krijgt. De machine is vóór afl evering door uw dealer gecontroleerd en afgesteld. Wanneer u reserveonderdelen of ondersteuning bij service, garantiekwesties, etc. nodig hebt, raadpleeg dan de volgende professional: Deze onderdelenhandleiding behoort bij de machine met het productienummer: Motor: Serienummer Het serienummer van de machine staat op het plaatje op de achterste zijpaneel van de machine. Op het plaatje staat de volgende informatie: De typeaanduiding van de machine (MODEL). Het serienummer van de machine (S/N). Vermeld de typeaanduiding en het serienummer als u reserveonderdelen bestelt. Het serienummer van de motor is op de motor gestanst. Het motortype staat op het carter onder het luchtfi lter. Vermeld het serienummer en het type van de motor als u reserveonderdelen voor de motor bestelt. 4

5 VEILIGHEID Algemene informatie Deze handleiding helpt u bij het veilig gebruiken en het juiste onderhoud van uw Husqvarna-uitrusting. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. Bel uw dealer of Husqvarna als u meer informatie nodig hebt. Deze uitrusting mag niet worden aangepast zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fabrikant. Wanneer u dat wel doet, heeft dit invloed op de werking en duurzaamheid van de uitrusting, maar er kunnen ook gevaarlijke situaties voor de gebruiker en de omgeving ontstaan. De garantie wordt ongeldig als er wijzigingen in de uitrusting zijn aangebracht zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fabrikant. Veiligheidsprocedures WEL DOEN Lees alle instructies voor onderhoud en service voordat u werkzaamheden uitvoert. Lees de instructies voor gebruik en onderhoud van de fabrikant van de motor. Verwijder de bougiekabel voordat u met servicewerkzaamheden begint. Controleer voordat u begint het gazon en verwijder stenen, draad, touw en andere voorwerpen die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Identifi ceer en markeer alle objecten op de grond die moeten worden vermeden, zoals sproeierkoppen, stokken, waterkleppen of bevestigingen voor waslijnen. Houd kinderen die niet onder supervisie staan uit de buurt van de uitrusting. Gebruik veilige technieken voor heffen en verplaatsen als u de uitrusting in- en uitlaadt of verplaatst. Zorg dat alle plaatjes op hun plaats zitten. Gebruik de machine alleen voor het zaaien en verticuteren van gazons. NIET DOEN Gebruik de machine niet op een andere ondergrond dan gras. Gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 35%. Plaats uw handen of voeten niet vlak bij bewegende of draaiende onderdelen. Til de machine niet alleen op. Laat de motor niet draaien in een niet-geventileerde ruimte. Laat de motor niet draaien terwijl u onderhoud uitvoert. Verwijder de bougiekabel voordat u met servicewerkzaamheden begint. Roken, open vuur of vonken zijn niet toegestaan in de buurt van de machine en stop de motor altijd voordat u gaat tanken Verwijder geen beschermingen terwijl de machine in gebruik is. Pas deze uitrusting niet aan. 5

6 SYMBOLEN EN PLAATJES LET OP! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. BELANGRIJKE INFORMATIE Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Dit wordt in deze uitgave gebruikt om de lezer te attenderen op de kans op persoonlijk letsel, vooral als de lezer zich niet aan de instructies in deze handleiding houdt. Dit wordt in deze uitgave gebruikt om de lezer te attenderen op de kans op materiële schade, vooral als de lezer zich niet aan de instructies in deze handleiding houdt. Dit wordt ook gebruikt als de kans op verkeerd gebruik of monteren bestaat. Plaatjes GEVAAR let op uw voeten 2. Waarschuwing voor koolmonoxide 3. Geluidsemissie naar de omgeving volgens de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. De emissiewaarde van de machine wordt aangegeven in het hoofdstuk Technische gegevens en op het plaatje. 4. Waarschuwing voor de opvangzak 5. Instructies voor het inklappen van de handgreep 6. Schema voor zaaien 7. Zaaddraaischijf 8. Openen/sluiten (zaadbox) 9. Afbeeldingen waarschuwing 10. Hoogte-instelling 11. CE-conformiteitsmarkering, alleen voor Europese markt 6

7 SYMBOLEN EN PLAATJES Locaties van plaatjes Hoogte-instelling 2. Zaaddraaischijf 3. GEVAAR let op uw voeten 4. Schema voor zaaien 5. Waarschuwing voor koolmonoxide 6. Openen/sluiten (zaadbox) 7. Afbeeldingen waarschuwing 8. Waarschuwing voor de opvangzak 9. Instructies voor het inklappen van de handgreep 7

8 VEILIGHEID Algemeen gebruik Het doel van deze handleiding is om u te helpen uw Husqvarna-machine veilig te gebruiken en om u informatie over het onderhoud van de machine te bieden. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Als u na het lezen van de handleiding nog vragen hebt over veiligheidsrisico s in verband met het gebruik van de machine, dan moet u de machine niet gebruiken. Neem contact op met uw dealer voor mee informatie. Deze veiligheidsinstructies behandelen alleen de basishandelingen voor veilig gebruik. Het is niet mogelijk om in de veiligheidsinstructies alle mogelijke risicosituaties te beschrijven die bij het gebruik van de machine kunnen ontstaan. U kunt echter wel ongevallen voorkomen door altijd uw gezonde verstand te gebruiken. Neem voor een vervangend exemplaar van de gebruikershandleiding contact op met uw dealer. LET OP! De oorspronkelijke vormgeving van de machine mag in geen enkel geval worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dergelijke wijzigingen hebben niet alleen invloed op de werking en duurzaamheid van de machine, maar kunnen ook een veiligheidsrisico inhouden voor de gebruiker en iedereen die zich in de buurt bevindt. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan de vormgeving van de machine zorgen ervoor dat de fabrikant niet aansprakelijk is voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van de wijzigingen. Als de machine wordt gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, dan kan de garantie ongeldig worden. BELANGRIJKE INFORMATIE Gebruik de machine pas als u de gebruikershandleiding volledig hebt gelezen en de instructies in de handleiding hebt begrepen. Alle onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen die niet in deze handleiding worden vermeld, moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde Husqvarna-servicewerkplaats. Lees deze handleiding zorgvuldig door en zorg dat u de informatie erin begrijpt voordat u de machine gebruikt of onderhoud aan de machine uitvoert. Als de gebruiker de handleiding niet kan lezen, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine de inhoud van de handleiding aan de gebruiker uit te leggen. Volg alle veiligheidsinstructies. Wanneer u dat niet doet, kunt u of iemand anders letsel oplopen. Voorschriften voor ongevallenpreventie, andere algemene veiligheidsregels, veiligheidsregels voor beroepsrisico s en verkeersregels moeten altijd worden gevolgd. Alle gebruikers moet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opleiden van de gebruikers. Neem contact op met een erkende Husqvarnawerkplaats voor alle service en reparaties die niet in deze handleiding worden beschreven. De originele reserveonderdelen van Husqvarna zijn ontworpen en gespecificeerd om een hoge kwaliteit en de juiste montage te handhaven, voor optimale duurzaamheid en een lange levensduur van de machine. Controleer of alle veiligheidsplaatjes op hun plaats zitten. Zie het hoofdstuk Symbolen en plaatjes. Leer hoe u de machine en de bedieningselementen veilig moet gebruiken en leer hoe u de veiligheidsplaatjes kunt herkennen. Gebruik de machine alleen voor het zaaien en verticuteren van gazons. De machine is niet bedoeld voor ander gebruik Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine start LET OP! Als u overmatig aan trillingen wordt blootgesteld, kan dit tot bloedvat- en zenuwbeschadigingen leiden, vooral bij mensen met een slechte bloedcirculatie. Neem contact op met uw huisarts wanneer u symptomen hebt die wijzen op overmatige blootstelling aan trillingen. Voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn: een verdoofd gevoel, pijn, weinig spierkracht, huidverkleuringen of een onaangenaam tintelend gevoel. Deze symptomen doen zich meestal voor in de vingers, handen of polsen.

9 VEILIGHEID Controleer vóór gebruik of de motor in goede staat is; zie het onderhoudsschema in het hoofdstuk Onderhoud. Gebruik de machine alleen bij daglicht of onder goedverlichte omstandigheden. Houd de machine op veilige afstand van gaten en andere onregelmatigheden in de grond. Let op andere mogelijke risico s. De machine mag alleen worden gebruikt door volwassenen die bekend zijn met het gebruik ervan. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of andere mensen die niet zijn opgeleid in het gebruik ervan. De minimumleeftijd van de gebruiker kan zijn vastgelegd in plaatselijke voorschriften. Mensen en dieren kunnen u afl eiden, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen. Concentreer u daarom altijd op de taak waar u mee bezig bent. Zorg dat mensen en dieren op veilige afstand van de machine blijven. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor draait. Zorg dat er andere mensen in de buurt zijn als u de machine gebruikt, zodat u om hulp kunt roepen wanneer er zich een noodsituatie voordoet. De machine is alleen getest en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met apparatuur die oorspronkelijk is geleverd of wordt aanbevolen door de fabrikant. Voorbereidingen Houd altijd een EHBO-kist bij de hand wanneer u de machine gebruikt. Zorg dat er niemand anders in de buurt van de machine is als u de motor start, wanneer u de rijstand inschakelt of wanneer de machine rijdt. Haal voorwerpen, zoals stenen, speelgoed en draad, uit de buurt, omdat deze door de bladen kunnen worden opgepakt en gelanceerd. Lokaliseer vaste voorwerpen in de grond, zoals sproeiersystemen, palen, waterkleppen en voeten voor waslijnen. Controleer op verborgen stroomkabels of dergelijke in het oppervlak van het gazon. Laat de machine om deze voorwerpen heen werken. Laat de machine nooit opzettelijk over vreemde voorwerpen rijden. Zorg dat alle beschermplaten en afschermingen op hun plaats zitten en intact zijn als u de machine gebruikt. Zorg dat kleding, lang haar of sieraden niet in de bewegende onderdelen van de machine kunnen komen. Gebruik de machine nooit terwijl u op blote voeten bent. Draag altijd veiligheidsschoenen of -laarzen met antislipzolen en bij voorkeur met stalen neuzen. Draag goedgekeurde oogbescherming wanneer u met de machine werkt. Vraag uw dealer om goedgekeurde oorbescherming. LET OP! De motor kan erg heet worden. Voorkom brandwonden door de motor uit te schakelen en te wachten totdat alle onderdelen zijn afgekoeld voordat u de motor aanraakt. LET OP! Draag bij het gebruik van de machine altijd goedgekeurde beschermende kleding en goedgekeurde beschermingsuitrusting. Beschermende kleding en beschermingsuitrusting kunnen het risico op ongevallen niet uitsluiten, maar dankzij de juiste kleding en uitrusting zijn de gevolgen van een eventueel ongeval minder ernstig. Vraag uw dealer om informatie over goedgekeurde beschermende kleding en goedgekeurde beschermingsuitrusting die door Husqvarna wordt aanbevolen

10 VEILIGHEID Gebruik Gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 20. We raden u aan dwars over hellingen te werken in plaats van omhoog en omlaag. Hierdoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Laat de machine niet onbeheerd achter op een helling. Gebruik de machine niet als u moe bent, als u te veel hebt gedronken of als u drugs of medicijnen hebt genomen die uw gezichts-, beoordelings- of coördinatievermogen negatief kunnen beïnvloeden. Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimten zonder voldoende ventilatie. Gebruik de machine niet op een andere ondergrond dan gras. Zorg dat u stevig staat als u de machine gebruikt, vooral als u achteruit gaat. Loop gewoon, ga niet rennen. Werk nooit op nat gras. U kunt uitglijden door slechte tractie. Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de werkuitrusting. Ga langzaam vooruit en wees vooral op hellingen extra voorzichtig. Zorg dat de machine in de aanbevolen richting op hellingen rijdt. Wees voorzichtig als u dichtbij plotselinge niveauverschillen werkt. Roken, open vuur of vonken in de buurt van de machine zijn ten strengste verboden. Benzine is zeer licht ontvlambaar en onzorgvuldig omgaan met benzine kan leiden tot persoonlijk letsel of brand. Stop en controleer de uitrusting als u over of in iets rijdt. Voer waar nodig reparaties uit voordat u weer begint. Wat er ook gebeurt, u moet de machine altijd op een vlakke ondergrond parkeren, de aandrijving uitschakelen, de motor uitschakelen en wachten totdat alle bewegende onderdelen zijn gestopt voordat u de gebruikerspositie achter de machine verlaat De uitlaatgassen van de motor zijn giftig. Laat de motor nooit binnenshuis draaien. LET OP! De uitlaatgassen van de motor, sommige bestanddelen ervan en bepaalde voertuigonderdelen kunnen chemicaliën bevatten of uitstoten waarvan wordt aangenomen dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere beschadigingen van het voortplantingssysteem veroorzaken. De motor stoot koolmonoxide uit, een kleurloos en giftig gas. Gebruik de machine niet in afgesloten ruimtes Roken in de buurt van de machine is ten strengste verboden 10

11 VEILIGHEID Verplaatsing/transport Wanneer u de machine wilt draaien en sturen, moet u de handgreep omlaag duwen en de achterwielen inschakelen. Schakel de motor uit en laat deze minimaal 2 minuten afkoelen voordat u de machine vervoert. Klap de handgreep in als de machine is voorzien van een inklapbare handgreep. Wees voorzichtig en gebruik veilige technieken voor heffen en verplaatsen bij het in-/uitladen van de machine. We raden u aan de machine met twee mensen op te heffen. Zet de machine goed vast met goedgekeurde bevestigingsmiddelen, zoals spanbanden, kettingen of touw. Controleer altijd of u voldoet aan de geldende verkeersregels voordat u de machine vervoert We raden u aan de machine met twee mensen op te heffen Kinderen Er kunnen zich ernstige ongevallen voordoen als u niet goed oplet als er kinderen in de buurt van de machine aanwezig zijn. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plek blijven waar u ze het laatst hebt gezien. Houd kinderen uit de buurt van de machine. Houd kinderen uit het werkgebied en onder supervisie van een andere volwassene. Let goed op en schakel de machine uit als er kinderen in het werkgebied komen. Laat de machine nooit door kinderen bedienen. Wees vooral voorzichtig bij hoeken, bosjes, bomen of andere voorwerpen die uw zicht kunnen belemmeren. Houd kinderen uit het werkgebied Opslag Laat de motor afkoelen voordat u de machine opslaat. Zet de machine nooit in de buurt van open vuur. Zet de machine weg met de brandstofklep gesloten. Zet de machine en brandstof zodanig weg dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vlammen of vonken van elektrische machines, elektromotoren, relais, schakelaars, verwarmingsketels en dergelijke. Zet de machine in een afgesloten ruimte uit de buurt van kinderen en volwassenen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. 11

12 VEILIGHEID Brandstofsysteem Brandstof mag alleen in speciaal daarvoor bedoelde en goedgekeurde containers worden bewaard. Als de motor draait, mag de brandstofdop nooit worden verwijderd en mag de brandstoftank nooit worden bijgevuld. Stop de motor altijd als u tankt. Rook niet tijdens het vullen van de benzinetank en giet geen benzine in de buurt van vonken of open vuur. Vul de brandstoftank nooit binnen. Vul de brandstoftank nooit binnen Als u hebt getankt, moet u de machine minimaal 3 meter van de plek waar u hebt getankt verplaatsen. Schakel de brandstoftoevoer uit als de machine wordt opgeslagen of vervoerd. Als er lekkage in het brandstofsysteem is, mag de motor niet worden gestart zolang het probleem niet is opgelost. Controleer het brandstofpeil vóór elk gebruik en zorg dat de brandstof voldoende ruimte heeft om uit te zetten omdat de warmte van de motor en de zon ervoor kan zorgen dat de brandstof uitzet en uit de tank stroomt. Giet niet te veel brandstof in de tank. Als u benzine op de machine knoeit, veeg dat dan weg en wacht totdat het is verdampt voordat u de motor start. Als u benzine op uw kleding knoeit, trek dan andere kleding aan. Sluit de brandstofklep LET OP! Benzine en benzinedampen zijn giftig en zeer licht ontvlambaar. Wees vooral voorzichtig als u met benzine werkt, omdat onzorgvuldigheid kan leiden tot persoonlijk letsel of brand. 12 Tanken kan altijd gevaarlijk zijn

13 VEILIGHEID Onderhoud Voer nooit aanpassingen uit terwijl de motor draait. Schakel de aandrijfeenheden uit, schakel de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen volledig stilstaan voordat u aanpassingen uitvoert, onderhoudswerkzaamheden uitvoert of de machine reinigt. Koppel de kabel van de bougie los voordat u met reparaties begint. Houd alle onderdelen in goede staat en zorg dat alle moeren, bouten, etc. goed zijn vastgedraaid. Vervang versleten of beschadigde plaatjes. Wees voorzichtig als u het werkgereedschap controleert. Draag handschoenen als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Laat onderhoud nooit uitvoeren door personen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. Parkeer de machine altijd op een gelijkmatige ondergrond voordat u onderhoud uitvoert of aanpassingen aanbrengt. Haal de motor niet uit elkaar. Hierdoor kan de garantie voor de motor ongeldig worden. Neem contact op met uw dealer als u vragen hebt over service of garantie. Volg alle onderhoudsinstructies. Verander de instellingen van regelaars niet en laat de motor niet met een te hoog motortoerental draaien. Als u de motor te hard laat draaien, kunnen de onderdelen van de machine beschadigd raken. Pas de veiligheidsuitrusting niet aan. Controleer regelmatig of deze uitrusting nog goed werkt. De machine mag niet draaien met defecte of gedemonteerde veiligheidsuitrusting. De geluiddemper zorgt dat het geluidsniveau op een goedgekeurd niveau blijft en houdt uitlaatgassen bij de gebruiker uit de buurt. Uitlaatgassen van de motor zijn zeer heet en kunnen vonken bevatten die brand of brandwonden bij de gebruiker kunnen veroorzaken. Gebruik de machine nooit met een defecte geluiddemper. Verklein het risico op brand door gras, bladeren en ander vuil dat vastzit in de machine te verwijderen Koppel de kabel van de bougie los voordat u met reparaties begint LET OP! Wacht totdat alle bewegende onderdelen volledig stilstaan; voer dan pas onderhoudswerkzaamheden aan de machine uit. Schakel de motor uit en verwijder de kabel van de bougie. 13

14 MONTEREN 1. Draai de handgreep en draai deze vast op zijn plaats. 2. Vul de motor met door de fabrikant aanbevolen olie. Zie het hoofdstuk Smering/Motorolie. 3. Test de koppeling. Zorg dat de expansieveer van de koppeling gemakkelijk 6,35 mm los kan komen. 4. Het motortoerental is door de fabrikant ingesteld. Het stationair toerental is omw/min. Het maximale motortoerental is 3600 omw/min. Zie de handleiding van de motor voor instructies over het afstellen van de regelaar en de carburateur als het motortoerental niet binnen deze waarden ligt Motorolie bijvullen 2. Koppelingskabel 3. Koppelingsbeugel 4. Motor 5. Dieptehendel 6. Knop voor inklapbare handgreep 7. Handgreep 8. Asbescherming 9. Riembescherming 14

15 BEDIENINGSELEMENTEN De machine is 55,88 cm breed en is voorzien van een Honda-motor met vier cilinders en een vermogen van 5,5 pk. *Het aangegeven nominale vermogen van de motor is het gemiddelde nettovermogen (bij gespecifi ceerd toerental) van een typische productiemotor voor het motormodel, gemeten volgens SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor op de uiteindelijke machine hangt af van de bedrijfssnelheid, de omgevingscondities en andere waarden. De verticuteermachine kan worden voorzien van een opvangbak. Deze is als accessoire verkrijgbaar bij uw Husqvarna-dealer en kan na aankoop worden gemonteerd. De verticuteermachine kan ook worden voorzien van een zaaimachine. Deze is als accessoire verkrijgbaar bij uw Husqvarna-dealer en kan na aankoop worden gemonteerd. Het is niet mogelijk een opvangbak en zaaimachine tegelijkertijd te gebruiken. 15

16 BEDIENINGSELEMENTEN Motor Raadpleeg de handleiding van de motor. Brandstof tanken Lees de veiligheidsinstructies voordat u begint met tanken. Houd de brandstof en de brandstoftank schoon. Vul de machine niet met vuile brandstof. Zorg dat de brandstofdop goed is vastgedraaid en dat de pakking niet is beschadigd, vooral voordat u de machine gaat wassen. Gebruik loodvrije benzine met een octaangehalte van minimaal 86. Gebruik nooit benzine gemengd met tweetaktolie. Voor ethanol- en methanolbenzine geldt het volgende: Maximaal toegestane hoeveelheid ethanol 10% (volume). Maximaal toegestane hoeveelheid methanol 5% (volume). Maximaal toegestane hoeveelheid MTBE (methyl-tertiairbutylether) 15% (volume). De motor kan beschadigd zijn als de motor bij normale belasting pingelt. Tap de brandstoftank af en vervang de brandstof door nieuwe. Als dit niet helpt, moet u contact opnemen met een erkende servicewerkplaats. Giet de tank niet helemaal vol; laat voldoende ruimte over zodat de brandstof kan uitzetten Snij-aggregaat Dieptehendel Gebruik de dieptehendel om de messen tussen de werken transportpositie omhoog en omlaag te zetten. De dieptehendel heeft een slotbout die moet blijven totdat de messen zijn versleten. Zet de bout daarna in een lagere opening zodat de messen in de grond gaan. Klepelset of veren Stel de diepte van het mes of de veer in zodat de messen of veren de grond net raken op een vlakke ondergrond zoals een stoep of tuinpad. Deltamessen Stel de messen zo in dat ze in de grond komen tot een diepte van 3 tot 6 mm, met een maximale penetratie van 12 mm. Controleer de zak met zaad voor de door de fabrikant aanbevolen toepassingsdiepte. Gazons met diep gazonvilt van meer dan 2 cm kunnen het beste in twee keer worden geverticuteerd (lente en herfst) om een te grote schok bij een ouder gazon te voorkomen Koppeling De koppeling spant de aandrijfriem en schakelt de aandrijving voor de messen in. Als de koppelingshendel tegen de handgreep wordt gedrukt, beginnen de messen te draaien. Houd de koppeling goed vast als u aan het werk bent, zodat de riem niet slipt

17 BEDIENINGSELEMENTEN Veelzijdigheid van het mes Klepelset Gazonvilt is de dichte laag snoeisel, wortels en stengels die zich vormt tussen de grond en de basis van het gras. Als de laag gazonvilt toeneemt, kan water, lucht en mest niet meer door de grond worden geabsorbeerd. Hierdoor blijven de wortels aan het oppervlak, waardoor ze gevoelig worden voor droogte en vorst. Een te dikke laag gazonvilt is ook een ideale omgeving voor insecten en gazonziekten. Bij elektrisch harken met een klepelset wordt deze laag gazonvilt verwijderd en wordt uw gazon weer gezond. Een klepelset biedt de meest agressieve vorm van verticuteren van alle beschikbare messen Deltamessen Deltamessen zijn vooral bedoeld voor het doorzaaien van bestaande gazons. Ze zorgen dat de graszaden in de grond komen. Dit is een eenvoudige, betrouwbare methode om slechte gazons weer te verjongen. Het deltames is ook handig als verticale maaier voor het maaien van stugge grassoorten en om de grond te openen zodat zuurstof, water, voedingsstoffen en andere chemicaliën in de grond kunnen komen. Deltamessen zijn ook goed voor hellingen, terrassen en grond met veel klei waar waterafvloeiing een probleem is. De messen moeten zodanig zijn ingesteld dat ze tot een diepte van 3 tot 6 mm in de grond dringen, met een maximale penetratie van 12 mm. Kijk op de zak met zaad voor de door de fabrikant aanbevolen toepassingsdiepte Veren Ideaal voor bestaande gazons die niet volledig hoeven te worden gerenoveerd, maar wel moet worden geverticuteerd (bijvoorbeeld door droge plekken of schimmel). Veren zijn bedoeld om dood gras en gazonvilt uit het gazon te verwijderen zonder dat de bestaande wortelstructuur eruit wordt getrokken of wordt beschadigd. Met de fl exibele veren wordt het gazon slechts 0,5 cm in de grond gekamd, zodat ze niet tot de wortelstructuur doordringen. Veren zijn een minder agressieve methode voor het verticuteren dan een klepelset. LET OP: gebruik de veren niet met een opvangzak

18 GEBRUIK Voordat u begint Maai het gazon 1,27 cm korter dan normaal. Laat het gazon drogen. Als het gras nat is, kan er veel schade aan gezond gras ontstaan. Controleer of er stenen of vaste voorwerpen in het gazon aanwezig zijn. BELANGRIJKE INFORMATIE Verwijder vuil van het gazon. Markeer stenen en andere vaste voorwerpen. Controleer zeer goed op verborgen stroomkabels of dergelijke in het oppervlak van het gazon. Verticuteren Stel de dieptehendel in op de werkpositie Wanneer u de koppeling bij een dikke laag gazonvilt wilt inschakelen, moet u de hendel omlaag duwen en de voorwielen iets omhoog zetten. Houd de koppeling ingeschakeld tegen de handgreep en laat de machine voorzichtig in het gras zakken. Doe eerst een klein testgebied terwijl u langzaam loopt. Als het motortoerental fl ink daalt, is de ingestelde diepte te diep. Als de machine naar voren trekt en schokt, dan is de ingestelde diepte te diep Houd de koppelingsbeugel tegen de handgreep Afwerken Haal alle verwijderde gazonvilt uit het gras en composteer het of gooi het weg. Andere methoden voor het verbeteren van uw gazon zijn beluchten en bemesten. 18

19 GEBRUIK Zaaien Het gazon voorbereiden Maai het gras ongeveer 1-1,5 cm korter dan u normaal doet. Sproei niet voordat u zaait. Verwijder de laag oude grasresten (gazonvilt). Belucht het gazon met een beluchtingsmachine met holpijpen. Bemest het gazon. Schema voor zaaien Op de zaaimachine worden de waarden in het schema bij benadering vermeld; de hoeveelheden zaad zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de machine rijdt. Een hogere rijsnelheid zorgt dat er minder zaad wordt gestrooid. Wanneer u de zaaifunctie wilt instellen, draait u de vleugelmoer los en draait u de zaaddraaischijf tot de gewenste zaai-instelling. Draai de vleugelmoer weer vast. Trek de hendel voor OPENEN/SLUITEN naar achteren om te zaaien. Aanbevelingen voor zaaien Voor de beste resultaten moet u in twee richtingen zaaien met een hoek van 45 ertussen. Geef meteen daarna ruim voldoende water en blijf gedurende dagen gematigd begieten of besproeien om de grond vochtig te houden. Na het ontkiemen moet u af en toe water geven zodat de wortels kunnen groeien Keuzeknop 2. Vleugelmoer 3. Hendel OPENEN/SLUITEN Opvangzak bevestigen en verwijderen Wanneer u de opvangzak wilt bevestigen, drukt u de achterste bout van de veiligheidsklep met uw voet omlaag totdat de klep plat ligt. Zet de opvangzak op de klep en omhoog tegen de trechter. Zet de klem van de zak vast. U kunt de zak verwijderen door de klem van de zak los te halen. Duw de achterste bout omlaag en schuif de opvangzak weg van de trechter. De veiligheidsklep is voorzien van een veer en klapt omhoog om de achterste opening af te dekken totdat de zak opnieuw wordt gemonteerd Veiligheidsklep 2. Achterste moer 3. Zakklem

20 ONDERHOUD Onderhoudsschema Hieronder volgt een lijst met onderhoudsprocedures die aan de machine moeten worden uitgevoerd. Ga voor punten die niet in deze handleiding worden beschreven naar een geautoriseerde servicewerkplaats. ONDERHOUD Motoroliepeil controleren Motorolie verversen 1) Luchtfi lter controleren Luchtfi ltercartridge vervangen 2) Slibreservoir voor brandstofsysteem reinigen Bougie controleren en reinigen Bougie vervangen Stationair toerental controleren Speling in kleppen controleren en afstellen 3) Brandstoftank reinigen 3) Brandstofl eidingen controleren en waar nodig vervangen Koppeling en koppelingskabel controleren Borgringen van klepelset controleren Plaatjes en waarschuwingsplaatjes controleren Zaaiopeningen voor de zaaimachine controleren Slijtage en spanning van de riemen controleren Slijtage en toestand van messen controleren Chassis, bouten en afstelschroeven controleren Zaadregelhendel voor de zaaimachine controleren Draadbevestigingen op de zaaimachine controleren Smering; zie het smeerschema 3, 4) Elke dag Vóór het starten Onderhoudsinterval - maanden/uren 1/25 3/50 6/100 12/300 1) Eerste keer verversen na 20 uur. 2) Onder stoffi ge omstandigheden moet onderhoud bij kortere intervallen worden uitgevoerd. 3) Uitgevoerd door geautoriseerde servicewerkplaats. 4) Elk tweede jaar uitgevoerd. Bij dagelijks gebruik moet de machine twee keer per week worden gesmeerd. LET OP! Er mogen alleen onderhoudswerkzaamheden aan de machine of eenheid worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: De motor is gestopt. De ontstekingskabel is van de bougie verwijderd. De machine is veilig geparkeerd en kan niet omslaan of gaan rollen. 20

21 ONDERHOUD Aandrijfriem 1. Wanneer u de aandrijfriem controleert, moet u de machine eerst laten afkoelen. 2. Verwijder de bougiekabel. 3. Verwijder de riembescherming (zie de afbeelding) aan de linkerkant van de machine. 4. Controleer of de riem in het juiste spoor loopt; de poelies moeten de riem in een rechte lijn leiden. 5. Controleer of de riem en poelies niet vettig zijn. Als ze dat wel zijn, moet u ze eerst met alcohol reinigen. Als er een dikke laag op zit, moet u de machine naar een geautoriseerde servicewerkplaats brengen om de olielekkage te repareren en de riem te vervangen. 6. Controleer de riem op barsten, hitteschade of versleten randen. 7. Controleer of de geleider en spanuitrusting voor de riem juist zijn ingesteld en niet los hangen. 8. Als de riem moet worden vervangen, haal dan de riemgeleiders los. 9. Verwijder de oude riem. 10. Controleer op slijtage op de poelies en vervang waar nodig. 11. Controleer de uitlijning van de motorpoelie ten opzichte van de rotorpoelie en stel waar nodig af. De riem moet recht lopen. 12. Monteer een nieuwe riem door deze eerst over de onderste poelie en daarna over de motorpoelie te trekken. Controleer of de spanpoelie en de riemgeleiders buiten de riemlus komen. 13. Span de riemgeleiders en plaats de riembescherming terug. Verwijder de riemkap Controleer de aandrijfriem Reinigen en wassen Door regelmatig reinigen en wassen neemt de levensduur van de machine toe. Maak er een gewoonte van om de machine meteen na gebruik te reinigen, voordat het vuil uithardt. Controleer voor het afspoelen of de klep van de brandstoftank goed op zijn plaats zit zodat er geen water in de tank komt. Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukstraal gebruikt, omdat waarschuwingsplaatjes, instructieplaatjes en de motor beschadigd kunnen raken. Gebruik een waterdruk van maximaal 70 bar/1000 PSI bij het reinigen. Smeer de machine na het reinigen. Dit is vooral belangrijk als de machine wordt opgeslagen. 21

22 ONDERHOUD Klepelset BELANGRIJKE INFORMATIE Alleen de rotoras van de klepelset kan worden gedraaid om de slijtage gelijkmatig te verdelen. De veren en deltamessen moeten in de juiste richting worden bediend. 89 mm Draaiende messen Als u de verticuteermachine enige tijd hebt gebruikt, beginnen de messen te slijten op het slagrand en wordt het effect van het verticuteren minder. U kunt de volledige rotoraseenheid zijwaarts draaien voor een nieuwe kamrand (uiteinde tot uiteinde). Deze procedure kan worden herhaald totdat de messen hun slijtagelimiet bereiken; zie de afbeelding. Zo draait u de rotoras: 1. Laat de motor afkoelen. 2. Koppel de bougie los. A. Nieuw mes B. Versleten mes C. Na draaien Verwijder de riem en de asbeschermingen. 4. Verwijder de aandrijfriem. 5. Draai de afstelschroeven op de onderste riempoelie los en verwijder de poelie uit de rotoras. 6. Verwijder de hardware en lagers aan beide zijden van de behuizing van de verticuteermachine. 7. Laat de rotoras naar buiten glijden. 8. Controleer de as, het lager, de meslengte, de e-ringen van de messen en de vulringen. 9. Draai de as van uiteinde tot uiteinde Plaats de lagers terug en zet ze vast. 11. Plaats de onderste poelie terug en lijn deze uit met de bovenste poelie. 12. Plaats de aandrijfriem terug. 13. Controleer de uitlijning van de poelie met de poelie van de motoras. De aandrijfriem moet soepel in zijn spoor lopen. Stel waar nodig af. Draai de poelies vast. 14. Plaats de riem en asbeschermingen terug en draai ze stevig vast. 15. Breng de bougiekabel weer aan. 1. Riembescherming 2. Asbescherming 3. Onderste riempoelie 4. Flenslagers Rotoras op slijtage controleren

23 ONDERHOUD De klepelset vervangen 1. Laat de motor afkoelen. 2. Koppel de bougie los. 3. Kantel de machine naar voren; zie Tweeminutenregel in dit hoofdstuk. 4. Verwijder de e-ringen (1) waarmee de bladas (2) op zijn plaats wordt gehouden (zie de afbeelding). 5. Controleer de bladassen en vervang ze als ze zijn verbogen of versleten. 6. Druk de bladassen naar het midden naar buiten. De messen (4) en de kunststof tussenstukken (3) vallen eraf. 7. Monteer de nieuwe messen en vervang de kunststof tussenstukken waar nodig. Zie de afbeelding van de onderdelen voor het vervangen van het mes/ tussenstuk. 8. Plaats de e-ringen terug. 9. Herhaal de procedure voor de overige bladassen. 10. Breng de bougiekabel weer aan BELANGRIJKE INFORMATIE Wanneer u de machine naar voren kantelt, moet u de tweeminutenregel aanhouden. 1. E-ring 2. Bladas 3. Tussenstuk 4. Mes Tweeminutenregel De machine kan naar voren worden gekanteld voor toegang tot de onderzijde, voor reinigen of onderhoud, maar niet langer dan 2 minuten. Als de machine langer is gekanteld, kan de motor beschadigd raken door benzine die in het carter loopt. Als de machine langer dan de goedgekeurde tijdslimiet is gekanteld, ververs dan de olie van de motor. Verwijder de bougie en laat de motor met de starthendel enkele omwentelingen draaien voordat u de motor weer start

24 ONDERHOUD Deltamessen De deltamessen vervangen Na verloop van tijd nemen de messen door slijtage af in lengte. Als de messen tot ongeveer 19 mm zijn afgesleten, is de totale lengte van het mes op het langste punt van het mes ongeveer 64 mm en moeten de messen worden vervangen. U kunt de deltamessen vervangen zonder de rotoras te verwijderen. Verwijder het deltames door de twee schroeven met moeren, waarmee het mes op zijn plaats wordt gehouden, te verwijderen. Draai het nieuwe mes totdat het goed is uitgelijnd; zie de afbeelding Moer 2. Ring 3. Deltames 4. Schroef Veren Slijtage/vervangen Na verloop van tijd nemen de veren door slijtage af in lengte. Als de veren niet meer kunnen worden afgesteld om 6 mm in de grond te kammen, moeten de veren worden vervangen. De veren kunnen met een dopsleutel van 13 mm worden vervangen zonder de rotoras te verwijderen. Verwijder de schroef, de stervormige ring en de versleten veer. Vervang de veer met de sleutel. 3 BELANGRIJKE INFORMATIE Gebruik de veren niet met de opvangzak Schroef 2. Stervormige ring 3. Veer

25 SMERING Stop de machine en verwijder de ontstekingskabel voordat u de machine smeert. Weeg overtollig vet weg na het smeren. Het is belangrijk dat er geen smeermiddel op de riem of de aandrijfoppervlakken van de riempoelies komt. Als dat toch gebeurt, verwijdert u het zo goed mogelijk met alcohol. Als de riem na het reinigen blijft slippen, moet hij worden vervangen. Smeerschema 1. Controleer de motorolie elke dag, ververs de olie elke zes maanden of 100 uur. 2. Controleer en smeer de wiellagers één keer per maand. 3. Smeer de punten van de inklapbare handgreep één keer per week. Smeer de koppelingen aan beide zijden van de handgreep met een oliespuit. 4. Smeer de hoofdaslagers één keer per week of elke 40 uur. 5. Breng een dunne laag olie op de messen aan om roestvorming te voorkomen. Dit is vooral belangrijk vlak voordat de machine wordt opgeslagen voor de winter of als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt

26 CONFORMITEITSCERTIFICATEN Vereisten voor de VS Er zijn plaatjes op de motor en/of in de motorruimte aangebracht waarop wordt vermeld dat de machine aan de vereisten voldoet. Dit is ook van toepassing op speciale vereisten voor de afzonderlijke staten in de VS (emissievoorschriften van Californië, etc.). Verwijder deze plaatjes niet. Er kunnen bij afl evering van de machine ook certifi caten worden geleverd of in de handleiding voor de motor worden beschreven. Wees hier voorzichtig mee omdat het waardevolle documenten zijn. CE-vereisten De conformiteitsverklaring is als bijlage aan de bedieningsinstructies toegevoegd. Verticuteermachine Machine voldoet aan: 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC Naam en adres bedrijf: Husqvarna Turf Care 401 North Commerce Beatrice, NE VS Aangemelde instantie: TUV SUD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 D Muenchen 26

27 PROBLEMEN OPLOSSEN Symptoom Oorzaak Actie Motor start niet Fout van de gebruiker Brandstofklep gesloten. Open de brandstofklep. Chokeklep open Sluit de choke bij koude motor. Motorschakelaar in stand UIT Zet de motorschakelaar op AAN Brandstofsysteem Brandstoftank leeg Vul brandstof bij Machine opgeslagen zonder juiste procedure uit hoofdstuk Opslag/ Opslag voor de winter Verontreiniging, water of ijs in brandstofsysteem. Problemen met carburateur. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Bougie Verkeerde type bougie. Vervang de bougie. Afzettingen op elektroden. Kortsluiting. Controleer de afstand tussen de elektroden en reinig of vervang de bougie. Benzine of olie op de bougie. Maak de bougie schoon. Ontlucht de motor. Start met vol gas. Geen vonk na controleren van bougie Defecte motorschakelaar, -kabel of -contact. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Lage compressie Ernstige schade in de motor of defecte kleppen. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Motor krijgt onvoldoende vermogen of draait ongelijkmatig Luchtfi lter Verstopt luchtfi lter Reinig of vervang het luchtfi lter Brandstofsysteem Blauw of overmatig blauw/witte uitlaatgassen Machine opgeslagen zonder juiste procedure uit hoofdstuk Opslag/ Opslag voor de winter Verontreinigde of verkeerde brandstof Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met de juiste brandstof. Zwarte uitlaatgassen Choke is nog aan Open chokeklep Verstopt luchtfi lter Reinig of vervang het luchtfi lter Problemen met carburateur Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Ontstekingssysteem Verkeerde type bougie Vervang de bougie Afzettingen op elektroden. Kortsluiting. Controleer de afstand tussen de elektroden en reinig of vervang de bougie. Defecte contacteenheid. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Lage compressie Ernstige schade in de motor of defecte kleppen. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. 27

28 OPSLAG Opslag voor de winter Aan het einde van het seizoen moet de machine worden klaargemaakt voor opslag (dit geldt ook als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt). Wanneer brandstof langere tijd stilstaat (30 dagen of meer), dan kunnen er kleverige resten achterblijven die zorgen dat de carburateur verstopt raakt en de motor minder goed werkt. Stabilisatiemiddelen voor brandstof zijn een aanvaardbare oplossing om de kleverige resten tijdens opslag te vermijden. Als er gealkyleerde benzine (Aspen) wordt gebruikt, zijn stabilisatiemiddelen niet nodig omdat deze brandstof stabiel is. Wissel echter niet tussen normale en gealkyleerde benzine omdat gevoelige rubberen onderdelen dan hard kunnen worden. Voeg een stabilisatiemiddel aan de brandstof in de tank of in de jerrycan toe. Gebruik altijd de mengverhoudingen die door de fabrikant van het stabilisatiemiddel worden aangegeven. Laat de motor minimaal 10 minuten draaien nadat u het stabilisatiemiddel hebt toegevoegd zodat het middel in de carburateur komt. Leeg de brandstoftank en de carburateur niet als u een stabilisatiemiddel hebt toegevoegd. LET OP! Sla een motor met brandstof in de tank nooit binnen of in een slecht geventileerde ruimte op waar brandstofdampen in aanraking kunnen komen met open vuur, vonken of een controlelampje zoals in een verwarmingsketel, heetwatertank of wasdroger. Wees altijd voorzichtig wanneer u brandstof hanteert. Het is zeer licht ontvlambaar en onzorgvuldig gebruik kan ernstig letsel en schade veroorzaken. Tap de brandstof af in een goedgekeurde container, buiten en uit de buurt van open vuur. Gebruik nooit benzine voor reinigen. Gebruik een ontvettingsmiddel en warm water. Voer de volgende stappen uit om de machine klaar te maken voor opslag: 1. Reinig de machine zorgvuldig, vooral het chassis en de werkuitrusting. Repareer lakschade om roestvorming te voorkomen. 2. Controleer de machine op versleten of beschadigde onderdelen en draai moeren en bouten die los zijn gaan zitten vast. 3. Ververs de motorolie en gooi deze op de juiste manier weg. 4. Open de brandstofklep. Leeg de brandstoftank en de carburateur. 5. Sluit de brandstofklep. 6. Verwijder de bougie en giet ongeveer een lepel motorolie in de cilinder. Draai de motor om zodat de olie gelijkmatig wordt verdeeld en plaats daarna de bougie terug. 7. Smeer alle smeerpunten, koppelingen en assen zoals beschreven in het hoofdstuk Smering. 8. Zet de machine op een schone, droge plek en dek de machine af voor extra bescherming. Service Wanneer u reserveonderdelen bestelt, vermeld dan het jaar van aankoop, model, type en serienummer. Gebruik altijd originele Husqvarna-reserveonderdelen. Wanneer u de machine jaarlijks bij een geautoriseerde servicewerkplaats laat controleren, kunt u ervoor zorgen dat de machine zo goed mogelijk werkt in het volgende seizoen. Dop en fi lter van de brandstoftank

29 TECHNISCHE GEGEVENS Motor Primaire aandrijving Verticuteerbreedte Koppelingshendel Koppeling Ingestelde diepte Handgreep Accessoires Zaadmagazijn Zaadbreedte Rol van klepelset Rol van deltamessen Opvangzak Gewichten Verticuteermachine met zaadmagazijn met opvangzak Breedte Lengte Hoogte Afstand tussen assen Lagers Wielen 55,88 CM VERTICUTEERMACHINE Honda V-riem 55,88 cm Handgreep met automatische veiligheidsontkoppeling Riemspanner met veerbelasting en mechanisme met nullastpoelie Verstelbare diepteregeling met hendelmechanisme Inklapbaar ergonomisch ontwerp met zachte grip 22,3 l of ongeveer 13,6 kg zaad, zelfaangedreven roerfunctie, inspectievenster 55,8 cm 32 messen van gehard staal met tussenstukken van 1,6 cm 0,3 x 2,5 x 8,9 cm 30 bainitisch 12-gauge stalen messen met tussenstukken van 5 cm 0,23 m 3 synthetisch materiaal op frame met wielen 65,3 kg 74,8 kg 71,2 kg 71 cm 68 cm zonder handgreep 127 cm met handgreep 61 cm zonder handgreep 102 cm met handgreep 45 cm van midden tot midden 1,90 cm gesloten gefl enste cartridge Voor 20,3 x 4,45 cm Achter 25,4 x 6,98 cm opvangzak Achter 25,4 x 4,45 cm zaadmagazijn Trillingsniveau Klepelas Veer Delta Zaaimachine Opvangzak Dagelijkse blootstelling Hand/Arm - A (8) 4,24 m/s 2 6,5 m/s 2 3,98 m/s 2 9,96 m/s 2 7,88 m/s 2 Gelijkaardig trillingsniveau Hand/Arm - a hv,eq 4,9 m/s 2 7,5 m/s 2 4,6 m/s 2 11,5 m/s 2 9,1 m/s 2 Standaardafwijking 0,9 m/s 2 Geluid Op oor van gebruiker Gegarandeerde waarde Gemeten waarde 89 db(a) 102 db(a) 101 db(a) 29

30 SERVICEJOURNAAL Actie Datum, stempel, handtekening Afleverservice Open de verpakking en controleer of de machine tijdens het transport niet is beschadigd. Monteer, waar van toepassing, de meegeleverde onderdelen. Controleer of het ontwerp van de machine overeenkomt met de bestelling van de klant. Controleer of de juiste olie in de motor en de transmissie aanwezig is. Controleer of de werkuitrusting goed is ingesteld. Controleer of de aandrijfpoelies zijn uitgelijnd. Controleer of de riemen goed zijn afgesteld. Smeer de machine zoals beschreven in het smeerschema. Vul de brandstoftank en start de motor. Controleer alle bedieningsinstrumenten. Controleer de plaatjes en informatie die op de eenheid zijn aangebracht. Controleer het motortoerental, zie de Technische gegevens. Controleer op lekkage. Informeer de klant over: De behoefte en voordelen van het volgen van het onderhoudsschema. De behoefte en voordelen van service aan de machine elke 300 uur. De effecten van service en het bijhouden van een onderhoudsrapport op de doorverkoopwaarde van de machine. Toepassingsgebieden voor mulchen. Vul de verkooppapieren, etc. in. De afl everingsservice is uitgevoerd. Geen extra opmerkingen. Gecertifi ceerd: Na de eerste 20 uur Motorolie verversen. Controleren of de riemen goed zijn afgesteld. Schroeven en moeren vastdraaien. 30

31

32 z+tck 6E z+tck 6E Originele instructies

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing MZ25 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding 25/45 bedienings- en onderhoudshandleiding Dealerstempel Framenummer Kleur Aankoopdatum: Kenteken: Ondergetekende verklaart dat de brom- of snorfiets in goede staat is ontvangen en dat hij/zij dit instructieboekje

Nadere informatie

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard GB D DK E F GR I N NL P S SF Operating & Maintenance Instructions Betriebsanleitung & Wartungsvorschriften Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Instrucciones de Mantenimiento & Operación Instructions

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine Gebruikershandleiding Imagine the possibilities Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Inhoud Veiligheidsinformatie 3 Wat u moet weten over de

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Installateur opgelet. Gebruikershandleiding

Installateur opgelet. Gebruikershandleiding Installateur opgelet Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de instalaltie, de bediening en het veilig gebruik van deze automatische zwembad reiniger. Deze gebruikershandleiding dient aan de

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INTRODUCTIE Beste caravanbezitter,

INTRODUCTIE Beste caravanbezitter, INSTRUCTIEBOEK SPRITE EUROLAND 1998 1 INTRODUCTIE Beste caravanbezitter, Gefeliciteerd met de aankoop van uw caravan. Wij zijn ervan overtuigd dat u er vele gelukkige uren in zult doorbrengen; we hopen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ALVORENS U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN UW NIEUWE TRAVELUX STARLITE SCOOTER DIENT U EERST DE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. Algemene introductie U heeft zojuist een scooter gekocht van

Nadere informatie

COMMANDER-LPY COMMANDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910

COMMANDER-LPY COMMANDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910 COMMNDER-LPY COMMNDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910 Symbolen Omschrijving Druk Functie Schoonmaken ankoppelen Smering Waarschuwing Winteropslag edieningsvoorschriften Storingen Onderhoud Technische

Nadere informatie