Inhoud Startpagina Inleiding Gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Startpagina 020 1 Inleiding Gebruik"

Transcriptie

1 020 1 LPG Inleiding LPG is de afkorting van liquified petroleum gas, dat is de algemene aanduiding van tot vloeistof gecondenseerde butaan, propaan en mengsels daarvan. Deze gassen komen vrij bij de winning van aardolie en aardgas en bij de raffinage van ruwe olie. Vroeger werden deze vrijkomende gassen voor het grootste deel verbrand via een fakkel (affakkelen). Tegenwoordig worden de gassen vloeibaar gemaakt en geëxporteerd door de oliewinnende landen. Het aanbod en gebruik van LPG zal naar verwachting toenemen. LPG is een brandbaar en explosief gas. Bij ontsnappen van LPG kunnen ongelukken gebeuren die uiteenlopen van een kleine brand tot de vorming van een explosieve gaswolk, die na ontsteking tot op honderden meters afstand een verwoestende werking kan hebben. Bij het gebruik, transport en opslag zijn daarom goede veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk. De Nederlandse regering heeft begin 1984 een nota uitgebracht met betrekking tot het toekomstig beleid op het gebied van het omgaan met LPG (1). Deze nota is, wat de veiligheidsaspecten betreft, gebaseerd op een omvangrijke risicoanalyse (LPG-Integraalstudie (2)), uitgevoerd door TNO. Op de door de regering gehanteerde veiligheidscriteria wordt in de regeringsnota eveneens uitvoering ingegaan. Gebruik LPG kent verschillende toepassingen. De belangrijkste (en ook de bekendste) is het gebruik als motorbrandstof voor het wegverkeer. Door het gunstige fiscale klimaat in Nederland met betrekking tot

2 020 2 LPG LPG in auto s kent Nederland een relatief groot LPG-verbruik bij het wegverkeer, vergeleken met de omringende landen. Bijkomend voordeel bij het gebruik van LPG is het niet aanwezig zijn van lood, hetgeen LPG in dit opzicht milieuvriendelijker maakt dan benzine. Maar er zijn veel meer toepassingen. Zonder compleet te zijn, kunnen we hier noemen: het gebruik in de bouw, bij de wegenaanleg, in campinggastankjes en het grootverbruik op campings voor caravans of zomerhuisjes. Ook zijn talloze boerderijen aangewezen op het gebruik van LPG, doordat zij niet aangesloten zijn op het aardgasnet. Verder wordt in de industrie LPG gebruikt, bijvoorbeeld voor het stoken van fornuizen. Ook in de raffinaderijen en in de chemische industrie wordt LPG op grote schaal gebruikt (alkylatie, butanisering van autobenzine, grondstof voor etheen produktie). Het gebruik van LPG op deze schaal vereist een infrastructuur voor de distributie hiervan. In Nederland zijn daarvoor de volgende voorzieningen: Aanlandingsplaatsen voor zeeschepen met terminals/grote opslagen; dit kan zijn gekoelde opslag in dubbelwandige tanks en drukopslag in bollen; Transport per spoorketelwagen, tankauto en binnenvaartschip; Opslagen op depots in bollen of cilinders; Opslagen op autotankstations; Op dit moment vindt geen transport per pijpleiding plaats. Het verbruik van LPG in 1983 in Nederland bedraagt ongeveer 2,5 miljoen ton, verdeeld als volgt: Wegverkeer 900 Chemische industrie 1450 Landbouw 30 Overige industrie 70 Huishouding volume ( 1000 ton)

3 020 3 Chemische en fysische eigenschappen Bij omgevingstemperatuur en atmosferische druk is LPG gasvormig. De gassen kunnen vloeibaar worden gemaakt door drukverhoging of door temperatuurverlaging. Bij vrijwel alle toepassingen heeft men te maken met LPG in gasvorm, maar het wordt opgeslagen en getransporteerd in vloeibare vorm onder druk van 6-8 bar (afhankelijk van de samenstelling van het LPG en de temperatuur). Gekoelde opslag bij atmosferische druk en een temperatuur (ook weer afhankelijk van de samenstelling van de LPG) van rond 40 C treft men om economische redenen uitsluitend aan bij grootschalige toepassingen, zoals bij grote aanlandingsterminals voor zeeschepen en bij zeetransport. De belangrijkste chemische en fysische eigenschappen zijn: propaan butaan Kookpunt ( C) 42 0 Smeltpunt ( C) Zelfontbrandingstemperatuur ( C) Relatieve dichtheid (water = 1) 0,5 0,6 Relatieve dampdichtheid (lucht = 1) 1,5 2,0 Explosiegrenzen (vol.%) 2,0-9,5 1,5-8,5 Dampdruk/15 C (bar) 6,5 0,7 Volumevergroting van 1 liter vloeistof naar damp bij 0 C en druk 1 bar LPG in gasvormige toestand is ongeveer 1,5-2 maal zo zwaar als lucht. Bij vrijkomen zal LPG zich daarom bij een rustige atmosfeer op bodemhoogte verspreiden en zich verzamelen in laaggelegen ruimten (kelders, kuilen, etc.). De volumevergroting van 1 liter vloeistof naar damp is voor propaan ca. 260-voudig en voor butaan ca. 225-voudig. De volumevergroting van LPG ligt tussen deze twee waarden. Door dispersie van het gas kunnen zich koude nevels en explosieve LPG luchtmengsels vormen. Deze kunnen zich over een grote afstand verspreiden. Ontsteking op afstand van explosieve mengsels is daarom mogelijk, bijvoorbeeld door hete oppervlakken, vonken of open vuur.

4 020 4 LPG Veiligheidsaspecten Ongevallen Bij het vrijkomen van LPG tengevolge van ontsnappingen van LPG onder druk kunnen we de volgende ongevalsscenario s verwachten: Een uitstroming uit een gat in een pijp of vat: Wanneer de LPG snel ontstoken wordt (en dus geen kans krijgt zich verder in de omgeving te verspreiden) ontstaat een fakkel die maximaal enige tientallen meters lang kan zijn; Wanneer LPG zich in de omgeving kan verspreiden en vermengen met lucht, kan onder invloed van atmosferische omstandigheden, een explosieve gaswolk ontstaan die tot op honderden meters afstand ontstoken kan worden. Een dergelijke explosie kan zowel voor mensen als materiaal desastreuze gevolgen hebben. Het ineens vrijkomen van een grote hoeveelheid LPG : Het plotseling vrijkomen van een stof, die is opgeslagen in een reservoir bij een temperatuur boven zijn atmosferisch kookpunt (LPG), leidt tot een verschijnsel dat BLEVE wordt genoemd. Dat is de afkorting van Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Dit verschijnsel kan als volgt worden beschreven. De vrijkomende vloeistof gaat zeer snel in damp over (koken) waarbij veel expansie-energie vrijkomt. Delen van het opengebarsten reservoir kunnen hierbij tot op grote afstand weggeslingerd worden. In de praktijk zijn bij dergelijke ongevallen brokstukken tot op honderden meters teruggevonden. Betreft het bovendien een brandbaar gas en wordt het vrijkomende gas onmiddellijk ontstoken, dan ontstaat er een vuurbal. Binnen de projectie van de vuurbal op de grond zal waarschijnlijk niemand zo n ongeval overleven (ten gevolge van warmtestraling): maar ook tot honderden meters daarbuiten kunnen nog slachtoffers vallen. Een BLEVE is een belangrijk ongevalsscenario, omdat gevaar daartoe altijd bestaat bij opslagtanks in een situatie van brand. De tankwand kan dan verslappen (vooral bij

5 020 5 aanstraling van de dampruimte), zodat de tank openbarst en directe ontsteking van het geëxpandeerde gas plaatsvindt. Uit risico-analytische studies blijkt dat het risico van een BLEVE de andere risico s van een opslag/overslag-activiteit in veel gevallen domineert. Natuurlijk door de grote schadeafstanden, maar ook doordat de kans van optreden van een BLEVE groter is dan de kans op vorming en ontsteking van explosieve gaswolken met vergelijkbare schadeafstanden. Wordt het vrijkomende gas niet onmiddellijk ontstoken, dan ontstaat er een vrije gaswolk. Deze kan met de wind mee worden gevoerd (= driften) en op een later tijdstip nog worden ontstoken. Meestal zal de gaswolk afbranden. Onder ongunstige omstandigheden kan een vrije gaswolkexplosie ontstaan. Bij uitstroming van gekoeld LPG zal een plas gevormd worden, die bij een directe ontsteking leidt tot een plasbrand. Bij niet direct ontsteken kan dan weer een explosieve gaswolk ontstaan. Een BLEVE is hier uitgesloten. Eerder genoemde LPG-ongevallen zijn alle meerdere malen voorgevallen. Zo heeft zich in Nederland in 1978 een BLEVE voorgedaan van een LPG-tankauto op een autotankstation bij Nijmegen. Een berucht ongeval vond plaats bij de camping Los Alfaques in Spanje in 1978 waarbij vele mensen, waaronder ook Nederlanders, het leven lieten. Het betrof in dit geval echter geen LPG maar propyleen, een met LPG vergelijkbare stof. Gezondheidsaspecten De snelle verdamping van de vloeistof bij direct contact met de huid of bij het ontsnappen van gas uit de tank kan bevriezingsverschijnselen ten gevolge hebben. Dampconcentraties tot 10 Vol. % zijn niet irriterend voor de ogen. Een expositie van 10 minuten aan een butaanconcentratie van 1 Vol. % heeft een slaapverwekkende invloed, maar geen verdere lichamelijke gevolgen. Propaan daarentegen is veel minder verdovend; een concentratie van 1 Vol. % heeft ook na 10 minuten nog geen effect. Dampcon-

6 020 6 LPG centraties tot 10 Vol. % zijn niet irriterend voor neus en longen. De MAC-waarde van butaan is 600 ml/m 3. Veiligheidsvoorzieningen Uitstromingen uit leidingen bij breuk worden tegengegaan door het installeren van betrouwbare doorstroombegrenzers en al of niet automatisch sluitende kleppen. Een goede alarmering is van belang via bijvoorbeeld een gasdetectiesysteem. Een BLEVE kan voorkomen worden door het ondergronds plaatsen of interpen van opslagtanks. Verder kunnen hittewerende voorzieningen (bijv. coatings) op de tanks de kans op een BLEVE doen verminderen. Goede procedures voor overslag zijn van belang. Voor de installatie en inspecties bestaan wettelijke voorschriften betreffende materiaalkeuze, veiligheidsvoorzieningen enz. Onder andere betekent dit dat voor een nieuw te bouwen LPG-autotankstation binnen een straal van 80 m geen woningen mogen staan en binnen 30 m geen bedrijven. Overheidsvoorschriften Voor elke toepassing van LPG bestaan aparte voorschriften. Deze zijn gebundeld in het zogenaamde Propaan-boekje waarvan de laatste herdruk verscheen in 1979 (3). In april 1978 verscheen het Interimstandpunt voor LPG-stations (4). In 1984 werd de Integratie Nota LPG uitgebracht, waarin de regering haar beleid ten opzichte van LPG aan het Parlement ter goedkeuring aanbiedt (1). In oktober/november 1984 zal een en ander in de Kamer(s) worden behandeld. Doel van genoemde LPG-nota is onder andere het veilig gebruik van LPG te bevorderen door gebruik te maken van de nieuwste technische en organisatorische voorzieningen. Voor een deel van de verschillende toepassingen zijn reeds nieuwe voorschriften van kracht, voor een deel zijn deze in voorbereiding (5).

7 020 7 Literatuur 1. Integrale Nota LPG. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen. (VROM 84103/2-84, 5100/75). 2. LPG-Integraal. Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mei 1983, ISBN Propaan. Staatsuitgeverij Interimstandpunt voor LPG-stations. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, LPG-afleverinstallaties voor motorvoertuigen. Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen, CPR 8-1. Directoraat-Generaal van de Arbeid, Voorburg. Ir. C. M. Pietersen Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO, Apeldoorn juli 1984

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 Propaan Het gebruik van propaan op bouwterreinen Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland

Nadere informatie

Aanwijzingsgetal Maat voor het gevaar dat een installatie kan opleveren, ongeacht de locatie ervan

Aanwijzingsgetal Maat voor het gevaar dat een installatie kan opleveren, ongeacht de locatie ervan VNCW CONSULTANTS www.vncw-consultants.nl Definities gevaarlijke stoffen en veiligheid. 1% letaliteitsafstand De afstand tot de locatie waar een onbeschermde persoon een kans van 1% op overlijden heeft,

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Definitief 1.0 14 mei 2012 Dossiernummer Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Hoe gaan we in de besluitvorming om met de risico's van gevaarlijke stoffen Pagina 2 van 74 Pagina 3 van 74 Voorwoord

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMERCIEEL PROPAAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD COMMERCIEEL PROPAAN Produktnaam : Bladzijde : 1/8 ETIKET PRODUCT ETIKETTERING (gebruikelijk of EG): Symbo(o)l(en) : Van toepassing. EG n : 270-990-9 - Petroleum gas Symbo(o)l(en) : F+ Zeer licht ontvlambaar Bevat : Koolwaterstoffen,

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN

REGLEMENT 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN 11.937.MD BELEIDSREGEL EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE GRONINGEN Vastgesteld bij collegebesluit van 24 augustus 2010, nr. 6g. Datum bekendmaking: 2 september 2010. Datum inwerkingtreding: 3 september 2010.

Nadere informatie

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapportnummer H 4109-5-RA d.d. 30 juni 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Brandweer Amsterdam-Amstelland Sector Expertise en Regie Karspeldreef 16 1090 AD Amsterdam 1 Voorwoord Het gebruik van waterstof kent

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 9 Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3 100 m 3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas) Publicatiereeks

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Inhoud Toelichting werkbladen 5 1 Ammoniakinstallaties 11 2 Drukhouders 19 3 Handling gevaarlijke stoffen 27 4 Houtopslag 35 5 Laden en lossen schepen

Nadere informatie

1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen

1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen 1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen Vooreerst worden de gasvormige brandstoffen uiteengezet. Vervolgens worden de verschillende alternatieve brandstoffen. 1.5.1 Gasvormige brandstoffen Aardgas

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Waterstof op weg naar de praktijk

Waterstof op weg naar de praktijk Waterstof op weg naar de praktijk Verslag van de dag Waterstof voor Bestuurders en Beleidsambtenaren georganiseerd door ECN en JRC-IE op 6 april 2006 te Petten. ECN JRC Frank de Bruijn Marc Steen Onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Brand en explosie. Vuurtje?

Hoofdstuk 4. Brand en explosie. Vuurtje? Hoofdstuk 4 Brand en explosie Vuurtje? Basisveiligheid VCA 59 BRAND EN EXPLOSIE HOOFDSTUK 4 Brand en explosie 4.1 Brand! Het kan iedereen overkomen. Je bent ergens op bezoek of aan het werk, je ziet ineens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL BIJLAGE 1 VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL In deze veiligheidsanalyse wordt ingegaan op de risico s en de effecten op het bestemmingsplan De Houtakker II. Het plangebied ligt in het noordoosten

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 1. Algemeen 1.1 Waarom? AkzoNobel en Argos willen een strategische en duurzame opslag van olieproducten realiseren in ondergrondse zoutholtes (cavernes)

Nadere informatie

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID INTERREGIONALE SAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO S Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland Categorie

Nadere informatie