Inhoudsopgave. 5. Brede School pag Inleiding Samenwerkingspartners Brochure Aanbod & deelnemers 22 5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 5. Brede School pag. 21 5.1 Inleiding 21 5.2 Samenwerkingspartners 21 5.3 Brochure 22 5.4 Aanbod & deelnemers 22 5."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Bestuur pag Inleiding Bestuur, personeel, stagiaires en vrijwilligers Externe contacten en samenwerking Tot slot 5 2. Accommodatiegebonden jongerenwerk in 't Blok pag Inleiding Het activiteitenaanbod in 't Blok Het gebouw Tot slot Jongereninformatie pag Inleiding Digitaal Jongerenloket Jongeren Inlooppunt Overige activiteiten Tot slot Ambulant werk & Sportbuurtwerk pag Inleiding Werken op straat Eén-op-één project Overlegvormen Hang-en speelplekken Evenement & sportactiviteiten Tot slot Brede School pag Inleiding Samenwerkingspartners Brochure Aanbod & deelnemers Tot slot Evenementen pag Inleiding Greppelpop - Blokpop Jeugdvakantieweek Uitwisseling met Bückeburg en Sable Tot slot pag. 29

3 1. Bestuur 1.1 Inleiding Stichting Jeugdwerk Zuidpias is partner van de gemeente in de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een aantal werkvormen: accommodatiegebonden jeugdwerk, jongereninformatie, ambulant werk, sportbuurtwerk, evenementenorganisatie en het brede school project BRAinS (Brede Activiteiten in Scholen). In het jaarverslag kijkt de organisatie terug op het jaar 2010, met aandacht voor deze zes werkvormen. Het financieel jaarbericht is opgenomen in een aparte bijlage. Stichting Jeugdwerk Zuidpias is een professionele organisatie met zeven werknemers in dienst. Daarnaast zijn er ruim 50 vrijwilligers actief. Het merendeel van de vrijwilligers zet zich in voor activiteiten in het jongerencentrum, maar ook binnen het sportbuurtwerk en de evenementenorganisatie zijn vele vrijwilligers actief. Het jaar 2010 was een bijzonder jaar gezien de verhuizing naar het nieuwe multifunctioneel jongerencentrum 't Blok. Eind 2009 werd het pand Taverna aan de 's Gravenweg verlaten en werd het oude jongerencentrum gesloopt. Er moest echter nog veel geklust worden in het nieuwe onderkomen voor de deuren voor publiek konden worden geopend. Inmaart werden de eerste activiteiten op proefgedraaid en in mei 2010 werd 't Blok officieel geopend met een groot feest. Door middel van landelijke fondsenwerving, een sponsoractie in de regio, de inzet van vrijwilligers en eigen medewerkers en een bijdrage van de gemeente is het gelukt om het pand dusdanig in te richten dat er vele activiteiten mogelijk zijn waar meerdere doelgroepen gebruik van kunnen maken. Per 1 januari 2010 fuseerden de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht en Oud Verlaat tot gemeente Zuidpias. In 2008 heeft Stichting Jeugdwerk Zuidpias, met het oog op deze fusie, haar werkterrein reeds verbreed naar deze dorpen met het brede school project BRAinS. In 2010 kreeg de stichting opdracht om het digitaal jongerenloket JINKY (Jong in Nieuwerkerk aan den IJssel) om te zetten in een Zuidplas-breed loket onder de naam JIZU (Jong In ZUidplas), naar verwachting wordt deze site in het voorjaar van 2011 gelanceerd. Tot 2011 werd het ambulant werk in de dorpen Zevenhuizen, Moerkapelle, Oud Verlaat en Moordrecht uitgevoerd door Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Inmiddels is door de gemeente besloten het jeugdwerk onder te brengen bij één basis instelling en is de keus gevallen op Stichting Jeugdwerk Zuidpias. Dit betekent dat in de loop van 2011 ook het ambulant werk en sportbuurtwerk vanuit Stichting Jeugdwerk Zuidpias worden ingevuld en wordt er besproken of dit ook voor andere onderdelen van het jeugdwerk wenselijk is (zoals bijvoorbeeld de jeugdvakantieweek). Een opvallende ontwikkeling in 2010 was de nog steeds toenemende populariteit van het brede school project BRAinS. Werd in eerdere jaren per dorp een apart aanbod samengesteld, in 2010 kwam er in verband met de fusie één brochure uit voor de hele gemeente Zuidpias. Dit resulteerde in een nog grotere toename van het aantal deelnemers met een totaal van maar liefst (!) aanmeldingen. Ook het Oud & Nieuw feest GiMMe Tha Light op het Raadhuisplein is een vermelding waard. Met de jaarwisseling van vond de vierde editie plaats in een grote feesttent. Was de jaarwisseling vroeger een nacht volop onrust en overlast, met dit feest is inmiddels een traditie neergezet waarbij Oud & Nieuw met recht een feest kan worden genoemd. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 29

4 Het aanbod dat reeds werd aangeboden intaverna, werd in 2010 ook in 't Blok aangeboden, zoals de danslessen van Fabia Dance Center en de muzieklessen van Sebas' Muziek workshops. Ook de uitgaansactiviteiten op de woensdagavonden en inhet weekend staan weer standaard op de agenda. Het aanbod is uitgebreid met onder andere huiswerkbegeleiding, kooklessen, repetitieruimte voor bandjes, game-events, een jongereninlooppunt van het CJG (centrum voor jeugd en gezin) en een eigen jeugdtheatergroep. Ook worden de diverse ruimtes regelmatig verhuurd voor besloten feesten of vergaderingen. Er wordt volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het nieuwe onderkomen biedt en bezoekers weten de weg naar het nieuwe centrum goed te vinden. Indit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen over alle activiteiten die in en vanuit 't Blok worden aangeboden. 1.2 Bestuur, personeel, stagiaires en vrijwilligers Bestuur In 2010 is het bestuur uitgebreid met Joke van Gelderen. Op 31 december 2010 bestond het bestuur uit: Tina Travlos - voorzitter Ben de Deugd - secretaris Vincent Severins - penningmeester Jan Ambachtsheer - algemeen lid Joke Peelen-van Gelderen - algemeen lid Vlnr: Joke, Ben, Vincent, Tina en Jan Personeel Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Zuidpias heeft sinds 1 januari 2005 het werkgeverschap in handen. In 2010 werden vier functies gefinancierd vanuit de structurele budgetsubsidie. Het betreft de volgende functies: coördinator 32 uur accommodatiegebonden jongerenwerker 32uur» jongerenwerker JIP/JIZU 18 uur conciërge/schoonmaker 20 uur Daarnaast werden er een aantal functies gefinancierd vanuit projectsubsidies: a. sportbuurtwerk/ambulant werk 32 uur b. medewerker brede school 32 uur c. administratief medewerker brede school 20 uur d. één-op-één project 8 uur ad. a: Het sportbuurtwerk/ambulant werk werd voor de periode gefinancierd vanuit de BOS-Impuls. Met ingang van 2011 is dit ondergebracht binnen de budgetsubsidie. ad. b/c:voor het BRAinS project zijn binnen de gemeente begroting structureel gelden vrijgemaakt. Het streven is om per 2012 deze kosten op te nemen binnen de budgetsubsidie. Aandachtspunt ishier dat de uren voor de administratief medewerkster voor 12 uur structureel zijn en voor 8 uur op basis van eenjaarcontract tot 1 september ad. d: Het één-op-één project is met ingang van 2011 ondergebracht binnen de budgetsubsidie. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 2van 29

5 Bovenstaande functies zijn onder Marije Dirksen Anton Schrammeijer Kim Terbrack Mirte Schrammeijer Allard Lammerts van Bueren Brian van Aagten Albane Souverville gebracht bij zeven personen: Coördinator Accommodatiegebonden j ongerenwerker Jongerenwerker jongereninformatie (JIP/JIZU) Ondersteuning één-op-één, sportbuurtwerk Conciërge/schoonmaker Ambulant jongerenwerker, sportbuurtwerk, één-op-één Medewerker brede school Administratief medewerker brede school - Stagiaires In 2010 zijn onder leiding van de beroepskrachten een aantal stagiaires werkzaam geweest. Nina van Winden Roan de Vogel Emiel Galeth Eventmanagement Hogeschool Utrecht CMV Hogeschool Utrecht MBO+ Sport & Bewegen december juni 2010 november juni 2011 november juni 2011 In verband met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen en de hiermee samenhangende hectiek werd er tijdelijk een stop gezet op het aannemen van stagiaires. Nina van Winden was hier een uitzondering op, gezien haar jarenlange ervaring als vrijwilliger kon zij gelijk zelfstandig aan de slag en zo het team versterken in het hectische jaar. Eind 2010 werden er opnieuw stagiaires toegelaten en zijn Roan en Emiel het team komen versterken. Er is een duidelijke toename van de vraag voor maatschappelijke stages. In 2010 hebben we maatschappelijke stagiaires ingezet voor de nationale straatspeeldag (maar liefst 32 stagiaires hebben geholpen met de uitvoering) en voor ondersteuning activiteiten (kookclub, kidsdisco, game middagen). Opvallend is dat de maatschappelijke stages uit steeds meer uren bestaan en het is lastig om taken te vinden voor deze jonge leerlingen. In 2010 hebben we met de bibliotheek afgesproken gezamenlijk stageplekken te bieden om leerlingen te helpen toch aan hun uren te komen. Vrijwilligers Opvallend is dat de vrijwilligers die actief waren in jongerencentrum Taverna allemaal meeverhuisd zijn naar 't Blok. Al waren velen het niet eens met de naamsverandering, dit bleek gelukkig geen reden om hun vrijwilligerswerk stop te zetten. Overigens zijn de vrijwilligers hierin wel tegemoet gekomen door de kroeg van 't Blok nog steeds Taverna te noemen. In de loop van 2010 zijn er een paar vrijwilligers gestopt, maar zijn er meer nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Per 31 Nieuwjaarsborrel in 't Blok december zijn er 56 vrijwilligers actief, voor o.a. de uitgaansactiviteiten (bar, DJ, entree), het sportbuurtwerk (toernooien, realisatie skatepark), evenementen (Urban Open Air, Blok/Greppelpop) en binnen het bestuur. Het merendeel van de vrijwilligers is tussen de 15en 22 jaar oud en is actief binnen het accommodatiegebonden j ongerenwerk. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 3 van 29

6 De vrijwilligers functioneren in teams, waarin in ieder geval één eindverantwoordelijke voor een activiteit aanwezig is. De eindverantwoordelijke (captain) neemt deel aan het reguliere Management Team (MT) overleg, onder voorzitterschap van de accommodatiegebonden jongerenwerker, terwijl daarbij indien mogelijk tenminste één bestuurslid aanwezig isofde coördinator. Ook in 2010 kwam het MT één keer per maand bij elkaar. In het MT overleg worden dete ondernemen activiteiten onderling afgestemd, zodat sprake blijft van voldoende spreiding in het aanbod. Daar waar besluiten toekomen aan het bestuur, heeft het MT hierin een adviserende rol (en andersom). Ook de nieuwe vrijwilligers hebben in2010 een vrijwilligersovereenkomst getekend, waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Bar vrijwilligers moeten een IVA-certificaat hebben (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik). Sinds 2010 is het mogelijk deze instructie via internet te volgen en op die manier een certificaat te behalen. Iedereen die achter de bar wil staan, moet verplicht aan deze cursus deelnemen. Een lijst met alle vrijwilligers die dit certificaat behaald hebben, ligt ter inzage achter de bar in 't Blok. Om de waardering voor de inzet van vrijwilligers te laten blijken, worden er jaarlijks een aantal leuke activiteiten voor de vrijwilligers georganiseerd, waaronder het weekendje weg, een zomerse BBQ en de nieuwjaarsborrel. Daarbij mogen vrijwilligers gratis naar binnen op de meeste avonden dat er entree geheven wordt. Ook dit jaar was Stichting Jeugdwerk Zuidpias ruim vertegenwoordigd bij de dodenherdenking op 4 mei. Vrijwilligers legden een krans neer en één van de vrijwilligers droeg een gedicht voor. Ook op de Indië-herdenking was onze stichting vertegenwoordigd. 1.3 Externe contacten en samenwerking De belangrijkste externe contacten van het bestuur hebben plaatsgevonden met gemeente Zuidpias. Onderwerpen van gesprek waren naast de nieuwbouw voornamelijk uitbreiding van werkgebied naar alle dorpen in de gemeente Zuidpias. Twee leden van het bestuur hebben zitting in de WMO adviesraad, waarin zij de doelgroep jongeren vertegenwoordigen. Vanuit stichting Jeugdwerk Zuidpias wordt volop samengewerkt met andere organisaties in de gemeente, met name vanuit de projecten BRAinS en Jeugdvakantieweek en binnen de overlegvormen waar we aan deelnemen. Hieronder een lijst van de samenwerkingspartners: Basisonderwijs Voortgezet Onderwijs Peuterspeelzaal groep de vrijwillige brandweer Speeltuinvereniging 'de IJsselkids' Stichting Polderbad Stichting Welzijn Buitenlanders Stichting Zeeverkennersgroep de IJssel Activiteitencentrum IJsselhage, Gemiva Muziekschool Nieuwerkerk Openbare Bibliotheek Nwrk Stichting Evenement Politie Midden-Holland Bureau Halt Gouda Bureau Jeugdzorg Stichting Kwadraad BRAinS, straatspeeldag BRAinS XL, CKV-dag, JIP, Scholenmarkt BRAinS Jeugdvakantieweek Jeugdvakantieweek, straatspeeldag BRAinS, Sportbuurtwerk BRAinS, Jeugdvakantieweek, overleg JPO BRAinS, Jeugdvakantieweek BRAinS, Jeugdvakantieweek BRAinS, Jeugdvakantieweek Jeugdvakantieweek, JIP, Scholenmarkt Ondersteuning huur materialen BRAinS, ambulant werk, JOO/JPO Overleg JPO, CJG Overleg JPO, CJG Overleg JPO, CJG Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 4van29

7 Vanuit BRAinS werd in 2010 samengewerkt met de volgende culturele instellingen: Bibliotheek de Groene Venen, Historische vereniging, Fotoclub Moerkapelle, Ambrosiusgilde, Natuurvereniging Rotta, De Kleine Trompetter, Kunst na de Arbeid, De Zeven Muzen, De Vogelvriend, VV Zang en kleur, Scouting Moordrecht Vanuit BRAinS werd in 2010 samengewerkt met de volgende sportverenigingen: WSG Niemo van Vliet, De Waterdragers, TCNieuwerkerk, SV Nieuwerkerk, VC Nieuwerkerk, CKV Nieuwerkerk, BC Nieuwerkerk, NTTC Nieuwerkerk, Golfschool Hitland, Brothers, Budoclub Geisha, Sparta Cricket, Tarzan/Jazzstar Moerkapelle, Badmintonvereniging Enthos, Rolling '90,VV Groeneweg, VV Moerkapelle, VV Nieuwerkerk, VC Nesselande, VC Moordrecht, OSS/Befit, TUMO, Fit &Fun sports,hsv Moordrecht, RFC Gouda, Suzon Yoga, Nieuwerkerkse Gymnastiekvereniging, NOV Potvis, Manege Hitland, Tainintzu Nieuwerkerk, Love '70, Awzi Kortenoord, Timmers Sportschool Fitness. 1.4 Tot slot Stichting Jeugdwerk Zuidpias kijkt terug op een geslaagd jaar. Een prachtig nieuw onderkomen, behoud en uitbreiding van het activiteitenaanbod en het vrijwilligersbestand en de opdracht om in 2011 het werkgebied verder uit te breiden naar de hele gemeente Zuidpias zijn hier debet aan. Ook in financieel opzicht wordt het jaar met tevredenheid afgesloten, ondanks een negatief resultaat van -/ B.J. de Deugd, Bestuurslid, Secretaris Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 5 van 29

8 2. Accommodatiegebonden jongerenwerk in 't Blok 2.1 Inleiding Vanuit jeugdcentrum 't Blok vindt het accommodatiegebonden jeugdwerk plaats en worden dagelijks activiteiten georganiseerd, 't Blok werd inmei 2010 officieel geopend. Sindsdien kunnen jongeren dagelijks genieten van alle mogelijkheden die het nieuwe, multifunctioneel jongerencentrum biedt. En dat zijn er noeal wat. In de zaal kunnen jongeren terecht voor danslessen, theaterlessen en uitgaansactiviteiten. In de kroeg kunnen games gespeeld worden zoals tafelvoetbal, fotoplay, Xbox en is de bar regelmatig geopend, in de keuken staan kooklessen op het programma, in de repetitieruimtes muziekworkshops, bandcoaching en oefenruimte voor bandjes en in de activiteitenruimte kunnen jongeren terecht met hulpvragen inhet jongereninlooppunt of voor huiswerkbegeleiding en gebruik van computers met toegang tot internet. Gezien het brede aanbod en de gunstige ligging van 't pand trekt 't Blok bezoekers vanuit de hele gemeente Zuidpias. Binnen het accommodatiegebonden jeugdwerk zijn vele vrijwilligers actief, die ondersteund worden door de accommodatiegebonden jongerenwerker. Hij begeleidt de vrijwilligers bij de organisatie en uitvoer van activiteiten, levert ideeën aan, werft/motiveert en stimuleert vrijwilligers en zorgt dat het rooster wordt ingevuld. Organisatiestructuur Voor het werken met een groot aantal vrijwilligers ennog veel grotere aantallen bezoekers is het belangrijk om een heldere organisatiestructuur te hebben. Hiertoe zijn huisregels, statuten en reglementen opgesteld. Alle activiteiten zijn onderverdeeld naar werkgroepen. Elke werkgroep heeft een captain die verantwoordelijk isvoor het goede verloop van de activiteit. Alle captains bij elkaar vormen samen het Management Team, dat maandelijks bij elkaar komt voor een vergadering onder voorzitterschap van de accommodatiegebonden jongerenwerker. Ook geïnteresseerde vrijwilligers kunnen hierbij aanschuiven. Ook in 2010 kwam het Management Team maandelijks bij elkaar om activiteiten te evalueren en de voortgang te bespreken. De notulen van dit overleg worden naar alle vrijwilligers gestuurd, die ophun beurt agendapunten in kunnen brengen. Deze vergaderstructuur bevalt goed enbevordert de samenwerking en de goede verstandhouding onderling. Captains & portiers Een aantal taken vraagt veel verantwoordelijkheid van de vrijwilliger. Het betreft hier vooral de taak van captain en de taak van portier. Als captain ben je sleuteldrager en eindverantwoordelijke over een activiteit. Je stuurt de andere vrijwilligers aan en je bent aanspreekpunt voor de bezoekers en derden (zoals artiesten en eventueel hulpdiensten). Ook let je er, samen met de andere vrijwilligers, op dat de huisregels worden nageleefd. Als portier ben je verantwoordelijk voor het deurbeleid. Je zorgt er o.a. voor dat bezoekers zich aan de huisregels houden en bij akkefietjes treed je op. Ook het buitenterrein van 't Blok ende looproute worden door de portier(s) in de gaten gehouden. Voor beide functies moet een vrijwilliger minimaal 18 jaar zijn. Het is met name lastig om geschikte mensen te vinden voor de taak van portier. In 2010 is vanuit een aantal vrijwilligers de vraag gesteld om een cursus tot horeca portier te volgen om voldoende vaardigheden aan te leren om deze taak aante kunnen. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 6van29

9 Cursussen via de vrijwilligerswinkel In 2010 hebben een aantal vrijwilligers gebruik gemaakt van de vrijwilligerscursussen die worden aangeboden vanuit de vrijwilligerswinkel, waaronder: cursus sociale hygiëne en EHBO. 2.2 Het activiteitenaanbod in 't Blok In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van alle activiteiten die in 't Blok plaats hebben gevonden in Fabia Dance Center Sinds oktober 2002 bestaat het Fabia Dance Center, dat wekelijks repeteert onder enthousiaste begeleiding van Fabia en ondersteuning van Betty. FDC is samenwerkingspartner van Stichting Jeugdwerk Zuidpias en verzorgt dan ook een belangrijk aanbod binnen het jeugdwerk. Ruim 150 dansers in de leeftijd van 4 tot 22 komen wekelijks naar 't Blok voor hun danslessen. Begin 2010 was lastig; de eerste maanden werd er les gegeven in het nieuwe gebouw waar nog volop geklust werd en dit bracht het nodige ongemak met zich mee. Inmiddels is de zaal goed ingericht voor de danslessen en heeft FDC zelfs spiegelwanden en barres aan kunnen schaffen. Knelpunt is wel dat FDC blijft groeien en dat de zaal eigenlijk te klein is en het beschikbaar aantal dagdelen te laag. Hiertoe is FDC genoodzaakt voor een aantal lessen uitte wijken naar andere locaties, zoals de Batavier. Het merendeel van de lessen wordt nog steeds in 't Blok gegeven. In 2010 was dit op de maandag, woensdag en donderdagen. Het lesaanbod bestaat uit street- en breakdance tot technieklessen waarin alle mogelijke dansvormen voorkomen. Naast deprofessionele begeleiding onderscheidt het Fabia Dance Center zich door de zeer lage deelnamekosten en de mogelijkheid om veel ervaring op te doen met diverse optredens. Het Fabia Dance Center heeft in 2010 weer een aantal optredens gedaan, zoals o.a. opening van 't Blok, Urban Open Air, Kick-Off BRAinS, uitwisseling Bückeburg-Sablé enhet sportspektakel. Ook verzorgt FDC lessen binnen het aanbod van BRAinS, waar ruim honderd aanmeldingen op binnenkwamen. Se bas' Muziekworkshops Ook Sebas' Muziekworkshops is samenwerkingspartner van Stichting Jeugdwerk Zuidpias en verzorgt binnen het jeugdwerk het aanbod van muzieklessen en bandcoaching. Elke zaterdagmiddag wordt er volop gerepeteerd in de repetitieruimte van 't Blok op o.a. (bas)gitaar, djembé, drum of zang. Een workshop bestaat uit tien lessen, waarbij er gewerkt werd naar een eindpresentatie voor publiek. De workshop wordt begeleid door Sebas van Vugt, een muzikant die het doceren in z'n vingers heeft. Naast de muziekworkshop, waarvan dit jaar twee reeksen plaatsvonden, verzorgde Sebas ook de cursus bandcoaching. Eindpresentatie in 't Blok Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 7 van 29

10 Kooklessen Vanuit het accommodatiegebonden jeugdwerk kunnen jongeren in 't Blok ook meedoen aan kooklessen. Mireille Westerduin isde 'Blokkok' die zowel vanuit BRAinS als vanuit 't Blok de populaire kooklessen aanbiedt. In de keuken worden de heerlijkste gerechten bereid, vaak bestaande uit meerdere gangen, die vervolgens in het café geproefd kunnen worden. De restanten gaan mee naar huis. Via BRAinS kan de jeugd kennismaken met deze kooklessen en als Blok 's eigen koks zij het leuk vinden kunnen zij zich aanmelden voor de vaste kooklessen bij 't Blok. In 2010 kwamen er ruim 100 aanmeldingen binnen via BRAinS en werd er een vaste kookgroep samengesteld op de woensdagmiddag. De kookgroep van 't Blok bereidde onder andere dehapjes voor de officiële opening vanhet Jongeren Inloop Punt van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Jeugdtheatergroep BRAINWave Jeugdtheater Theaterdocentes Karin Bol en Lida Hoebeke verzorgden al een aantal seizoenen de theaterworkshops van BRAinS. Gezien het enthousiasme vande leerlingen en de grote vraag naar meer lessen, ontstond in 2010 de Jeugdtheatergroep BRAIN Wave. Een groep van 20 jongeren komt wekelijks bij elkaar om te repeteren voor een zelf geschreven voorstelling. In 2010 kwam de voorstelling 'Raar' tot stand, die in maart 2011 op de planken staat in 't Blok. Repetitieruimte In 't Blok iseen repetitieruimte beschikbaar waar bandjes kunnen oefenen. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en zondagavond werd hier in 2010 gebruik van gemaakt. De repetitieruimte is ingericht met een vaste backline. In2010 is de vraag gekomen ofer opname mogelijkheden zijn. In 2011 gaan we kijken of wedit kunnen realiseren, zodat bandjes hun demo's in 't Blok kunnen opnemen. Uitgaansactiviteiten De zaal en de kroeg van 't Blok zijn met grote regelmaat geopend voor uitgaansactiviteiten. De kroeg was in 2010 sinds maart geopend op vrijdagmiddag, woensdagavonden en vrijwel alle vrijdagavonden. Ook op zaterdag was de kroeg regelmatig geopend. In de kroeg ishet naast gezellig barhangen ook mogelijk om allerlei spellen te doen zoals tafelvoetbal, fotoplay, Xbox of allerlei bordspellen, zoals schaak en jenga. In 2010 werden de kroegactiviteiten bezocht door gemiddeld 30 jongeren per keer. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 8 van 29

11 FDC Frisfeest in 't Blok In de zaal van 't Blok worden allerhande uitgaansactiviteiten aangeboden, zoals: kidsdisco's, frisfeesten, live muziek avonden, DJ feesten en thema feesten. Er is een vast rooster waardoor het duidelijk is op welke avond, welke activiteit plaatsvindt. De uitgaansactiviteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van de accommodatiegebonden jongerenwerker. De kroeg en de zaal werden in 2010 beiden regelmatig verhuurd voor besloten feesten. - In 2010 vonden een aantal toffe feesten plaats in de zaal, zoals o.a. Progfrog (progressieve rock concerten op de zondagmiddag), afterparty Urban Open Air (optredens van rappers en dansers), diverse Live avonden, afsluiter van BlokPop (Ska3), Pollination Festival, Crazy Salad Music Night (Bazooka's en Lowlands dj Kees van Hondt), Halloween Party en uitvoeringen van muzieken dans workshops. Eyes can 't see op de bühne Vr ij willigersfeestj esen vergaderingen Stichting Jeugdwerk Zuidpias heeft een grote groep vrijwilligers en er wordt veel vergaderd. Het gebeurt niet zelden dat een doordeweekse vergadering eindigt in de kroeg, waar dan nog lang nagepraat wordt. Uiteraard worden consumpties na de vergadering gewoon afgerekend. Eén van de voordelen van het vrijwilliger zijn, is datje één keer per jaar gratis gebruik mag maken van de faciliteiten van 't Blok voor het geven van een feestje. Veel vrijwilligers kiezen er dan ook voor hun verjaardag te vieren in 't Blok. BRAinS Vanuit BRAinS (Brede Activiteiten in Scholen) worden er het hele jaar door activiteiten aangeboden in 't Blok. In de zaal worden kennismakingslessen gegeven met theater en dans, in de keuken worden kooklessen gegeven en in de activiteitenruimte huiswerkbegeleiding, (zie verder hoofdstuk 5). : s*^*«* Blokken in 't Blok met huiswerkbegeleiding Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 9van 29

12 Jongeren Inloop Punt CJG Eind december werd in 't Blok het Jongeren Inloop Punt van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) geopend. In de activiteitenruimte werden twee computers geplaatst en sindsdien is het inlooppunt geopend opde woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 15.00tot uur. (zie verder hoofdstuk 3). * i 'pnqemnttl aapfn Computers in gebruik bij het inlooppunt De website van Stichting Jeugdwerk Zuidpias wordt wekelijks geüpdate met alle nieuwe activiteiten en ontwikkelingen. De website was in 2010 goed voor gemiddeld bezoekjes per maand. 2.3 Het gebouw We zijn erg tevreden met ons nieuwe onderkomen. Het eerste jaar in 't Blok hebben we onze draai moeten vinden en we kunnen concluderen dat dit aardig goed is gelukt. Natuurlijk iser altijd ruimte voor verbetering. Zo is de kleedruimte nog niet klaar voor gebruik, in2011 hopen we deze ruimte af te kunnen ronden zodat de dansers en muzikanten hier gebruik van kunnen maken. Ook willen we in het personeelstoilet nog graag een douche realiseren, wederom voor de dansers en artiesten. Er is te weinig opslagruimte inhet pand en ook iser geen overdekte ruimte buiten waar bezoekers een sigaretje kunnen roken. Dit zijn alle aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Sponsoring Met behulp van sponsorgeld is de finale realisatie van de afwerking en inrichting van 't Blok tot stand gebracht. Op basis van de sponsorovereenkomsten zijn een aantal ruimten in 't Blok voorzien van een door de sponsor of betrokkenen toegekende naam. Dit betreft: Ruimte Grote zaal Kroeg Activiteitenruimte Repetitieruimte Naam Zuidpias zaal Taverna Geen Gezeur Zaal Verhoorkamer Sponsor Gemeente Zuidpias Vrijwilligers V.o.f. Geen Gezeur, VvE-administrateur Advocatenkantoor De Deugd Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 10 van 29

13 2.4 Tot slot In 2010 zag het structurele activiteitenschema van jeugdcentrum 't Blok er als volgt uit: Activiteit/Dag Fabia Dance Center Repeterende Bands BRAinS activiteiten (koken, theater,dans, huiswerk) Jongeren Inloop Punt CJG Kookclub 't Blok Theatergroep BRAINWave Sebas' Muziekworkshops Kroeg Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Zaterdagavond feesten Zondagactiviteiten (incidenteel) Stichting Jeugdwerk Zuidpias. Jaarverslag 2010 Pagina 11 van 29

14 3. Jongereninformatie 3.1 Inleiding Het verstrekken van informatie aan jongeren van 12 tot en met 22 jaar is één van de kerntaken van het jeugdwerk. Werd dit in eerste instantie met name via folders en posters gedaan, sinds 2008 werd het digitaal jongerenloket gelanceerd en sindsdien kunnen jongeren geïnformeerd worden via de digitale weg. Het jongerenloket JINKY.nl (Jong In Nieuwerkerk aan den Yssel) slaat aan bij de jongeren en wordt maandelijks zo'n keer bezocht. Na de fusie is ons gevraagd om het loket Zuidplas-breed op te zetten. In 2010 zijn de voorbereidingen hiertoe reeds in gang gezet en naar verwachting wordt JIZU.nl (Jong In ZUidplas) in het voorjaar van 2011 gelanceerd. Naast de digitale weg, zijn de folderrekken in stand gehouden en worden met regelmaat activiteiten georganiseerd ophet gebied van jongereninformatie, waaronder de voorlichtingslessen op het Voortgezet Onderwijs. Een andere bijzondere ontwikkeling is de aansluiting bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In december 2010 werd in jongerencentrum 't Blok het eerste officiële inlooppunt van de Zuidpias geopend, het CJG jongeren inlooppunt. Jongeren kunnen hier terecht met vragen over allerhande zaken en worden daarbij geholpen door één van de jongerenwerkers. Hiermee is het voormalig JIP (Jongeren Informatie Punt) in een nieuw jasje gestoken. 3.2 Digitaal jongerenloket Op JINKY kunnen jongeren terecht voor allerhande informatie over jong zijn in gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. De site is onderverdeeld in diverse hoofdstukken: uitgaan, sport, cultuur/onderwijs, verenigingen, hulpverlening en politiek. Wekelijks worden er nieuwe artikelen op de site geplaatst en zo worden jongeren op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes binnen hun woonplaats en de regio. Het digitaal jongerenloket trekt maandelijks zo'n bezoekers en blijkt daarmee een effectief middel om de jeugd te bereiken. In 2010 werden er wekelijks nieuwe berichten op de site geplaatst. Momenteel is de site nog niet interactief. Het streven is om met de ontwikkeling van JIZU.nl ook het interactieve gedeelte meer aandacht te geven, bijvoorbeeld door het opnemen van een poll en een forum. In eerste instantie werd JINKY ontwikkeld met de achterliggende gedachte dat verenigingen, politieke partijen en andere organisaties al hun informatie op deze site konden plaatsen om zo de jeugd te bereiken. In de afgelopen 2 jaar is gebleken dat hier weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt. We moeten zelf actief op zoek naar informatie om de site up to date te houden, informatie moet worden 'gehaald' en wordt niet 'gebracht'. Wehopen dat met de groei van het loket naar de hele gemeente Zuidpias, hier verandering in komt en dat informatie meer aangedragen gaat worden. Elke gemeente hijgt met de ontwikkeling van een eigen karakter; JINKY (Jong in Nieuwerkerk aan den IJssel), JIM (Jong in Moordrecht) en JIZMO (Jong in Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat). In 2010 werden hier reeds de karakters voor ontwikkeld. Zie hiernaast het karakter voor JINKY. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 12 van 29

15 3.3 Jongeren inlooppunt Het Jongeren Informatie Punt (JIP) bestaat sinds In eerste instantie werd er open spreekuur gehouden in de bibliotheek, later werd dat verplaatst naar het jongerencentrum. Sinds eind 2010 is het JIP in een nieuw jasje gestoken en officieel onderdeel geworden van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De naam is hiermee veranderd in CJG jongeren inlooppunt. Het jongeren inlooppunt is bedoeld voor alle jongeren uit de gemeente Zuidpias. Elke woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kunnen jongeren tussen en uur terecht in 't Blok met vragen over alles wat hen bezig houdt. Zowel een persoonlijk gesprek als zelfstandig zoeken op Wethouder Jan Verbeek opent het CJG internet behoren tot de mogelijkheden. Er is jongeren inlooppunt uitgebreid foldermateriaal aanwezig. Wanneer de jongere met een hulpvraag komt, gaat de jongerenwerker daar samen met de jongere mee aan de slag. Wanneer doorverwijzen nodig lijkt, heeft de jongerenwerker een uitgebreid netwerk tot haar beschikking en kan de zorgcoördinator van de gemeente eventueel ondersteuning bieden in het zoeken van de geschikte organisatie. Met de ontwikkeling van het CJG zijn de mogelijkheden van het jongerenwerk qua preventief werken beter op de kaart gezet en zijn we een serieuze partner geworden van de diverse hulpverleningsorganisaties. In 2010 zijn reeds stappen gezet om ook onderdeel te worden van Jeugdmatch, een digitale verwijs index. 3.4 Overige activiteiten Voorlichtingslessen Ook in 2010 zijn er voorlichtingslessen gegeven op de scholen voor het Voortgezet Onderwijs, Thorbecke en Comenius door de jongerenwerker. De lessen zijn gegeven in klas 1 en 2 tijdens de mentoruren. Roken, blowen en vooral ook alcoholgebruik onder jongeren staat de laatste tijd veel in de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren voor het eerst een sigaret, een drankje en in mindere mate een blowtje proberen tussen de 12 en de 14 jaar. De voorlichtingslessen van het JIP zijn bedoeld om jongeren meer kennis te bieden over wat het gebruik van deze middelen fysiek en geestelijk met je doet. Maar ook over groepsdruk en bijvoorbeeld het gevaar van het inhaleren van rook voor je gezondheid, van zeer grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinken en van langere tijd veel blowen. Zodat jongeren bewuster keuzes kunnen maken. Op het Thorbecke College werden lessen gegeven over alcohol, roken en softdrugs. Op het Comenius College werd ervoor gekozen alleen de voorlichtingslessen over alcohol te geven. Scholen kunnen ook gratis lessen afnemen over andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld soa's, loverboys of eetstoornissen. Hier is in 2010 geen gebruik van gemaakt. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 13 van 29

16 Folderrekken Om jongeren op zoveel mogelijk plekken te bereiken met informatie, is ervoor gekozen om op diverse locaties folderrekken inte richten. Er staat een folderrek in het jongerencentrum, in de bibliotheek en op het Comenius College. De folders werden ook in 2010 up to date gehouden, o.a. middels het abonnement bij Probiblio. Scholenmarkt In 2010 werd ons gevraagd de jaarlijkse scholenmarkt te organiseren voor leerlingen uit groep 8.Deze markt is bedoeld om leerlingen te helpen een keuze temaken voor een vervolgopleiding. De voorbereidingen voor deze markt werden eind 2010 getroffen en de markt vond begin januari plaats.de bibliotheek was bereid gratis haar ruimte ter beschikking te stellen. Maar liefst tien scholen van het Voortgezet Onderwijs waren vertegenwoordigd en de markt werd druk bezocht enwas een groot succes. Gezellige drukte op de scholenmarkt 3.5 Tot slot Het digitaal jongerenloket JINKYheeft ook in 2010 vele bezoekers getrokken. Hiermee is internet hét medium gebleken om veel jongeren te bereiken ente informeren. We zijn er erg tevreden mee dat de gemeente deze visie met ons deelt en dat we de opdracht hebben gekregen het digitaal jongerenloket Zuidpias breed op te zetten. Met het jongeren inlooppunt wordt echter ook het persoonlijke contact niet vergeten. Door de zeer laagdrempelige opzet van het jongeren inlooppunt (ruime openingstijden, 'neutrale' ingang, gevestigd in jongerencentrum), hopen we jongeren te stimuleren om al in een vroeg stadium met vragen bij ons binnen te lopen. We zijn er blij mee dat we deel uit maken van het hulpverleningsnetwerk, zodat indien nodig doorverwijzen soepel kan verlopen. Met de voorlichtingslessen, de folderrekken en activiteiten zoals de scholenmarkt gaan we 'naar de jongeren toe' en informeren we jongeren over uiteenlopende onderwerpen. In 2011 zien we volop mogelijkheden om met JIZU.nl en als partner van het CJG de informatiestromen verder te ontwikkelen, zodat alle jongeren in gemeente Zuidpias over de informatie kunnen beschikken die hen ondersteunt in deweg naar volwassenheid. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 14 van 29

17 I 4. Ambulant werk & sportbuurtwerk 4.1 Inleiding Het jaar 2010 was het laatste jaar dat het ambulant werk en het sportbuurtwerk gedeeltelijk werd gesubsidieerd vanuit de BOS-Impuls (periode ). Indeafgelopen vier jaar hebben we kunnen laten zien hoe belangrijk deze werkvormen zijn inhet werken met jeugd. Door succesvolle evenementen zoals Urban Open Air, het sportspektakel en Gimme THa LiGHT (Oud & Nieuw feest), maar vooral door het intensieve contact met groepen jongeren op straat. Vanuit het ambulant werk zijn we een belangrijke partner voor gemeente en politie als intermediair voor de jongeren en nemen we deel aan de overlegvormen JOO (Jeugd Overlast Overleg) en JPO (Jeugd Preventie Overleg). Ook het één-op-één project is een belangrijk onderdeel van het ambulant werk. Via individuele coaching krijgen jongeren net dat steuntje in de rug om te voorkomen dat problemen groter worden. Het ambulant werk en sportbuurtwerk is inmiddels structureel onderdeel van het jeugdwerk. Ook in de dorpen Zevenhuizen, Moerkapelle, Oud Verlaat en Moordrecht mogen we dezewerkvorm vanaf 2011 gaan uitvoeren. In 2010 werd het ambulant werk in deze dorpen uitgevoerd door STJJMH (Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland), vandaar dat dit hoofdstuk zich enkel richt op Nieuwerkerk aan den IJssel. 4.2 Werken op straat Het afgelopen jaar ging de ambulant werker regelmatig de straat opom de jongeren te ontmoeten en contacten te onderhouden. Nieuwerkerk aan den IJssel kent een aantal vaste locaties waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten, zoals het Raadhuisplein, 't Groene Hart, Essepark en de Bron. Daarbij zijn er een aantal locaties waar wisselend jeugd te vinden is, zoals bijvoorbeeld Bückeburgpark, Narcisveld en winkelcentrum Dorrestein. In het jaar 2010 ging de ambulant werker elk weekend (wisselend vrijdag of zaterdagavond) en doordeweeks deze locaties langs. Sinds een aantal jaar wordt er vanuit de politie en gemeente gewerkt met een zogenaamd stoplichtenmodel,waarbij hangplekken een kleur toegekend krijgen naar gelang de overlast die veroorzaakt wordt op die plek. De kleur kan variëren van rood tot groen, waarbij rood duidt op veel en groen op weinig tot geen overlast. Bij elke kleur hoort een bepaald optreden van de politie en een inzet van de jongerenwerker. De kleur van een plek wordt regelmatig geëvalueerd en kan dan veranderen in een andere kleur. In 2010 werden aan de volgende locaties kleuren toegekend: Raadhuisplein (rood), Satansmuurtje (rood), WC Dorrestein (rood), vijverzicht (rood), groene Hart (geel),reigerhof (geel) en Essenpark (geel). Ook werd er voor een aantal locaties een alcoholverbod ingevoerd, te weten: Vijverzicht, Groene Hart Park, Raadhuisplein en Parkeerplaats Eendendaal. Vanuit het ambulant werk is er in2010 met name contact geweest met jongeren van de 'Zuidplasgroep' ('t Groene Hart) en jongeren van het Raadhuisplein. Vanuit deze contacten zijn jongeren o.a. gemotiveerd deel te nemen aan activiteiten van het jeugdwerk, waaronder activiteiten in het nieuwe jongerencentrum en het één-op-één project. 4.3 Eén-op-één project Om allerlei redenen kunnen jongeren extra aandacht nodig hebben. Omdat het thuis niet goed gaat, op school of op werk. Of omdat de jongere gewoon niet lekker in z'n vel zit en/of verkeerde beslissingen heeft genomen waardoor hij/zij in de problemen is geraakt. Om deze jongeren net dat steuntje in de rug te geven, is het één-op-één project opgestart. Had de ambulant werker voorheen alleen tijd om zichte richten op groepen jongeren, met dit project is het sinds ook 2009 ook mogelijk jongeren individuele aandacht te geven. In 2010 kon de ambulant werker vanuit dit project 23 jongeren ondersteunen. Uiteenlopende problemen Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 15van 29

18 werden besproken, zoals sociaal isolement, gebrek aan dagbesteding/vrijetijdsbesteding en problemen thuis. Maar ook jongeren die in contact waren gekomen met justitie en niet wisten hoe hier mee om te gaan vonden hier een luisterend oor. In enkele gevallen was het nodig om hulp te vragen bij hulpverlenende instanties om de jongeren beter te kunnen ondersteunen. Ook werd in enkele gevallen contact gezocht met de ouder(s) om deproblemen daar bespreekbaar te maken. Uiteraard altijd in overleg met de jongere. De meeste gesprekken vonden plaats op straat of in het jongerencentrum. Een aantal keer werd gekozen voor een andere locatie, zoals een sportschool of de 'Mac'. Inmiddels zijn voor dit project in Nieuwerkerk aan den IJssel structureel gelden vrij gemaakt. Met de ontwikkeling van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) werd het één-op-één project meegenomen, waardoor er gelden zijn vrijgekomen om het project vanaf 2011 Zuidplas-breed op te starten. 4.4 Overlegvormen Elke week gaat de ambulant werker de straat op, waarbij hij in gesprek raakt met buurtbewoners, zowel jongeren als volwassenen. Overlast is een terugkerend thema. Vaak gaat het over kleine ergernissen die direct opgelost kunnen worden. Soms betreft het grotere problemen, waarbij de ambulant werker steun zoekt binnen de overlegvormen JOO of JPO. JOO (Jeugd Overlast Overleg) Aan dit overleg wordt deelgenomen door de gemeente, politie enhet jongerenwerk. Eén keer per maand is er overleg waarbij verschillende cases besproken worden. In 2010 namen aan dit overleg deel: Bas Rijfers (politie Hollands-Midden), Menno van Geelen (veiligheidscoördinator gemeente), Bart de Waal (afdeling beheer gemeente) en Allard Lammerts van Bueren (ambulant jongerenwerker). Binnen het JOO wordt besproken welke klachten er zijn binnengekomen met betrekking tot jongeren en welke aanvragen/klachtener zijn binnengekomen van jongeren zelf. Gezamenlijk wordt dan een strategie bepaald. In 2010 zijn onder andere de volgende cases aan de orde geweest: overlast Raadhuisplein; Overlast Groene Hart Park (in het bijzonder rondom de halfpipe); Vijverzicht en parkeerplaats Eendendaal. Ook werden diverse hangplekken besproken: Bückeburgpark, Parkzoom, Vijverzicht, Brandweerkazerne, Essepark, de Bron en Narcisveld. JPO (Jeugd Preventie Overleg) In 2004 nam de gemeente het initiatief om een ander samenwerkingsverband gericht op jeugd inhet leven te roepen, het Jeugd Preventie Overleg. Het overleg ende registratie beogen het zo vroeg mogelijk signaleren of, en eventueel ingrijpen, om te voorkomen dat een jeugdige afglijdt richting het criminele circuit, dan wel dat de jeugdige vanuit maatschappelijk oogpunt marginaliseert. Hiertoe moeten de activiteiten van de betrokken organisaties beter op elkaar worden aangesloten door informatie uit te wisselen over individuele jeugdigen en onderling afspraken te maken over de aanpak in een specifiek geval. Verder kunnen gegevens worden verwerkt om informatie te verkrijgen over het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van het hulpaanbod in de gemeenten. Het overleg is opgesplitst in een overleg gericht op gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en een overleg gericht op gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier is voor gekozen omdat een aantal deelnemende partijen de lokale grens overschrijden. Aan het overleg van Nieuwerkerk aan den IJssel nemen deel: Bureau Halt Gouda, Bureau Jeugdzorg, Stichting Kwadraad, Gemeente (leerplichtambtenaar en veiligheidscoördinator), Politie Hollands-Midden, Stichting Welzijn Buitenlanders en Stichting Jeugdwerk Zuidpias. Alle deelnemende partijen kunnen jongeren aandragen die volgens hen een zeker risico lopen om af te glijden. Met elkaar wordt een strategie besproken hoe we dit kunnen voorkomen. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 16 van 29

19 4.5 Hang- en speelplekken De jongerenwerker heeft veel contact met de jeugd op straat en signaleert het dan ook snel als er herstelwerkzaamheden nodig zijn bij een speelplek of hangplek. Dit geeft de ambulant werker door binnen het JOO overleg. Ook signaleert de jongerenwerker vragen vanuit de jeugd voor speel- en/of hangplekken. Zo bleek er in 2010 een grote vraag naar de realisatie van een skatepark. Het bestaande skatepark in het Essepark bleek niet uitdagend genoeg voor de jongeren en de attributen in 't Groene Hart zijn verouderd of niet goed geplaatst. Het jaarlijkse evenement Urban Open Air (zie verder 4.6) kreeg het thema mee 'Wij willen een skatepark!' en er werden vele handtekeningen opgehaald. Onder begeleiding van de ambulant werker werden meerdere handtekeningenacties op touw gezet. Uiteindelijk hebben de jongeren met meer dan 500 handtekeningen een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad. Gelukkig bleek dit niet zonder resultaat, er werd budget vrij gemaakt om een nieuw skatepark in te richten ter vervanging van de halfpipe in 't Groene Hart. Als locatie werd het veld naast jongerencentrum 't Blok gekozen en in 2010 zijn de voorbereidingen reeds in gang gezet. De jongeren zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp van het skatepark en worden ook ingezet als het park gebouwd gaat worden. Ze mogen dan letterlijk meebouwen aan hun eigen skatepark. Naar verwachting zal het park inde zomer van 2011 gerealiseerd zijn. Een eerste concept-schets van het skatepark 4.6 Evenementen & sportactiviteiten Het sportbuurtwerk is een mooie aanvulling op het ambulant werk. Vanuit het ambulant werk kunnen jongeren worden gestimuleerd deel te nemen aan sportactiviteiten en te helpen bij de opzet van een gewenst evenement. Het sportbuurtwerk wordt ingezet als middel om de sociale cohesie, de veiligheid en de leefbaarheid in dewijk te vergroten. Door het bieden van sportieve activiteiten wordt de kans kleiner dat jongeren zich vervelen en overlast veroorzaken. Sportbuurtwerk is een manier van werken die inspeelt op de sport- en beweegbehoeften van jongeren in een buurt. Persoonlijke doelen van de jongeren staan hierbij centraal: oriëntatie op het gebied van sport en spel, een zinvolle vrijetijdsbesteding, ontplooien van sportieve mogelijkheden en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 17 van 29

20 Urban Open Air Dit jaar vond de T editie plaats van het urban event Urban Open Air op zaterdag 28 mei. Een spectaculair openlucht skate-, hiphop- en dance-festival in het Essepark waar jaarlijks zo'n 800 man publiek op afkomt. Ook dit jaar was het weer groot feest. Volgens het thema 'Wij willen een skatepark!', was er dit jaar extra aandacht voor de skatebattle. In samenwerking met Skateland Rotterdam werd van het bestaande skatepark een uitdagend geheel gemaakt door de plaatsing van een aantal mobiele attributen. Hier vonden verschillende demo's plaats van o.a. Freestyle skaten en het demo-team van Skateland. Ook waren er battles voor zowel inliners als boarders en kwam de wethouder op bezoek om de skaters succes te wensen met het inzamelen van de handtekeningen. De dansvloer was dit jaar het domein van vier crews die het tegen elkaar opnamen in de spectaculaire Breakdancebattle, gesponsord door de Rabobank. Onder de bomen werd de 'graffiti-lane' ingericht, diverse kunstenaars maakten hier onder het toeziend oog van veel publiek, de mooiste kunstwerken. Voor de kleintjes was er een gezellige schilderhoek 's Avonds werd het feest voortgezet in jongerencentrum 't Blok met diverse dance-battles. Wederom een zeer geslaagde editie! Skaters, hiphop & Breakdance op het populaire Urban Open Air event Springkussen en voetbal in de pannakooi op de straatspeeldag Straatspeeldag Ook in 2010 hebben we meegedaan aan de landelijke actiedag van Veilig Verkeer Nederland; de nationale straatspeeldag. Op woensdag 9 juni organiseerden we samen met Speeltuinvereniging IJsselkids en de Montessorischool een leuke sport&spellendag op de straat voor de school. Elk jaar organiseren we deze dag op een andere locatie. In 2010 werd het wederom een druk bezochte dag met ruim 400 kinderen. De straatspeeldag werd geopend door wethouder A. Hazelebach die samen met een groep kinderen een opblaas klimmuur besteeg. Er waren allerlei leuke spellen zoals blik gooien, vissen vangen, snoep- en koekhappen, sjoelen en stokvangen. Ook was er een spectaculaire panna-kooi met een doorsnee van maar liefst 11 meter, waar fanatiek gevoetbald werd. Een verkeersplein met allerlei skelters en stepjes maakten het speelterrein kompleet. Bijzonder dit jaar was de hulp van scholieren. Vanuit de maatschappelijke stage kwamen maar liefst 23 leerlingen van het Comenius en 18 leerlingen van Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad helpen met de opbouw en begeleiding van alle spellen. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pae;ina 18 van 29

21 Sport- en spelspektakel In september vond het jaarlijkse sport- en spelspektakel plaats. Dit jaar werd deze dag georganiseerd in & om jongerencentrum 't Blok, om extra bekendheid te geven aan het nieuwe jongerencentrum. De dag ging van start met een straatvoetbaltoernooi op het veld naast de speeltuinvereniging. In demiddag konden jongeren terecht voor allerlei spelen zoals schaken, Wii-toernooi, tafelvoetbal en tafeltennis, maar ook voor een workshop Tai Chi en een spectaculair sumo worsteltoernooi. De middag werd afgesloten met een optreden van het Fabia Dance Center. Na afloop werd er voor iedereen een gratis maaltijd geserveerd inde kroeg om met een gevulde buik het avondprogramma in te gaan. Met een graffiti demo en optredens van diverse rappers (zoals Excelent, Riske de Rat, CC) werd het sport- en spelspektakel op gezellige wijze afgesloten. Straatvoetbal, tafelvoetbal en sumoworstelen op het sport & spel spektakel Voetbaltoernooien Voetbal blijft razend populair onder de jongeren. Vanuit het sportbuurtwerk wordt dan ook met elke schoolvakantie een toernooi georganiseerd. In de meeste vakanties gewoon buiten op straat maar één keer per jaar, met de kerstvakantie, wordt de Parkzoomhal afgehuurd voor een twee-daags zaalvoetbaltoernooi. Aan de straatvoetbaltoernooien namen per keer gemiddeld 8 tot 10 teams deel. Het zaalvoetbaltoernooi werd opgesplitst intwee dagen, één dag voor 14- en één dag voor 14+. De opkomst voor het toernooi van 14- was vrij laag met slechts 5 teams. Op de tweede dag was de opkomst juist heel groot, met maar liefst 12 teams. In 2010 werd tevens een sporthal in Capelle aan den IJssel afgehuurd voor een wekelijkse training met een groep jongeren uit Nieuwerkerk in samenwerking met Stichting Welzijn Buitenlanders. Afwisselend wordt deze groep begeleid door de sportbuurtwerker of één van de medewerkers van stichting welzijn. De groep jongeren die hier gebruik van maakt bestaat uit voornamelijk Marokkaanse jongeren die ook bekend zijn vanuit het ambulant werk. Stichting Jeugdwerk Zuidpias, Jaarverslag 2010 Pagina 19 van 29

22 Oud en Nieuw 'GiMMe THa LiGHT Naast alle sportactiviteiten werd vanuit het ambulant werk ook het Oud & Nieuw feest op het Raadhuisplein georganiseerd. Met de jaarwisseling van vond de vierde editie plaats in een grote feesttent. Was de jaarwisseling vroeger een nacht volop onrust en overlast, met dit feest is inmiddels een traditie neergezet waarbij oud & nieuw met recht een feest kan worden genoemd. In goede samenwerking met gemeente en politie werd dit evenement gerealiseerd voor de jongeren van gemeente Zuidpias. Stichting Jeugdwerk Zuidpias werd hierbij ondersteund door Inteselect, een bedrijf dat een aantal belangrijke ingrediënten voor het feest leverde, zoals: beveiliging, podium, licht, geluid en artiesten. Vrijwilligers van Stichting Jeugdwerk hielpen die dag met opbouwen en stonden 's nachts achter de bar. Ook werd er nog gedraaid door één van onze eigen vrijwilligers: DJ Rextar. Het werd een zeer geslaagde feestavond en we vertrouwen erop deze traditie in de toekomst te mogen Gezellige drukte in de feesttentmet Oud & Nieuw voortzetten. 4.7 Tot slot Vanuit het ambulant werk en het sportbuurtwerk wordt er gewerkt met jongeren op straat. Hier worden contacten gelegd en onderhouden met jongeren die elkaar op straat ontmoeten. Door een relatie op te bouwen met deze jongeren is het mogelijk om als intermediair de jongeren te vertegenwoordigen naar de gemeente en politie, onder andere binnen de structurele overlegvormen JOO en JPO. Hierdoor kunnen wensen van jongeren in beeld worden gebracht (zoals de vraag om speel- en hangplekken), maar ook problemen, zoals overlastproblemen voor omwonenden of individuele problemen van jongeren. In het laatste geval heeft de ambulant werker de mogelijkheid om via het één-op-één project deze jongeren individueel te begeleiden, zodat voorkomen kan worden dat het probleem groter wordt. Door de aansluiting bij het CJG zijn de netwerkrelaties geïntensiveerd zodat doorverwijzen eventueel soepel kan verlopen. Vanuit het sportbuurtwerk worden activiteiten en evenementen samen met de jongeren georganiseerd om de sportbeleving te stimuleren en een zinvolle vrijetijdsbesteding vorm te geven. De werkvormen ambulant werk, één-op-één begeleiding en sportbuurtwerk sluiten op elkaar aan en geven de jongerenwerker de mogelijkheid om naast het onderhouden van contacten ook daadwerkelijk iets voor de jongeren te kunnen betekenen. We hebben opdracht gekregen van de gemeente om in 2011 deze werkvorm uit te breiden naar de andere dorpen van de gemeente Zuidpias. Hiermee kunnen we in 2011 een extra werker aanstellen om ook daar het ambulant- en sportbuurtwerk effectief vorm te geven. Stichting Jeugdwerk Zuidpias. Jaarverslag 2010 Pagina 20 van 29

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Scoop welzijn Jaarverslag 2013 250414-1 - Inhoudsopgave jaarverslag 2013 A. Jaarverslag 2013 3 1. Organisatiegegevens 4 2. Ontwikkelingen 4 3. Organisatie 5 4. Middelen 9

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o

Samen sterk. J a a r v e r s l a g 2 0 1 1. D e O u d e U l o Samen sterk J a a r v e r s l a g 2 0 1 1 D e O u d e U l o Inhoud Voorwoord... 3 1. Jeugd... 3 2. Jeugd... 4 2.1 Jongerenwerk... 4 2.2 Kinderwerk... 9 2.3 Kinderopvang... 10 3. Participatie en Educatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JIP Den Haag

Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Colofon Uitgever: /JIP Den Haag Tekst: Leila Prnjavorac Illustraties: Leila Prnjavorac Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus

Nadere informatie

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren

Haarlem- Oost. Project Beleid & Participatie van Jongeren Project Beleid & Participatie van Jongeren Haarlem- Oost Projectleden; Jorna Baesjou Marina Branger Maaike Bürmann Monique Demmers Aike van Rijn Souad el Yahyaoui Inhoudsopgave 2 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inleiding

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn Huub Braam Esmy Kromontono Marjolijn Distelbrink M.m.v. Mariët Visser Juni 2008 Inhoud 1

Nadere informatie