Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding."

Transcriptie

1 WELKOM Het Koninklijk Atheneum van Aalst is een school met een brede waaier aan studierichtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, gevestigd pal in het centrum van de stad. Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding. Al onze leerlingen zich ten volle laten ontplooien waarbij we de talenten van ieder meisje, iedere jongen centraal stellen, dat is onze doelstelling! De voortdurende en welgemeende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden maakt van onze campus een actieve en dynamische plaats waar het goed leren en leven is. U en uw kinderen zijn hier van harte welkom! Marie-Paule Haegeman Directeur van het Atheneum - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 1

2 Inhoud WELKOM 1 Inhoud 2 Kerngedachten van het Pedagogisch project van het GO! die we in onze doelstellingen terug vinden. 4 Onze visie op onderwijs 4 Leerbeleid 6 Het secundair onderwijs 7 Onze school biedt 8 Het Atheneum van Aalst biedt nog meer 9 Enkele praktische richtlijnen/afspraken 11 Inschrijvingen 12 De ruimste studiekeuze 14 Eerste leerjaar van de eerste graad 14 NIEUW: complementaire activiteiten eerste leerjaar eerste graad - PROJECTEN 1e jaar 15 Projecten CA eerste jaar 16 Tweede leerjaar van de eerste graad 18 Eerste leerjaar van de tweede graad - ASO 19 NIEUW: Complementaire activiteiten eerste leerjaar tweede graad 20 Tweede leerjaar van de tweede graad - ASO 22 ECONOMIE in de 2 e graad 23 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 2 e graad 24 LATIJN in de 2 e graad 25 SPORTWETENSCHAPPEN in de 2 e graad 26 WETENSCHAPPEN in de 2 e graad 27 Vrije ruimte in de derde graad 28 DERDE GRAAD 29 ECONOMIE-MODERNE TALEN in de 3 e graad 30 ECONOMIE-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

3 ECONOMIE-WISKUNDE in de 3 e graad 33 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 35 LATIJN-MODERNE TALEN in de 3 e graad 36 LATIJN-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 38 LATIJN-WISKUNDE in de 3 e graad 40 MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 42 MODERNE TALEN-WISKUNDE in de 3 e graad 44 SPORTWETENSCHAPPEN in de 3 e graad 46 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE in de 3 e graad Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 3

4 Kerngedachten van het Pedagogisch project van het GO! die we in onze doelstellingen terug vinden. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder. Onze visie op onderwijs Sedert haar ontstaan is het Atheneum van Aalst altijd een school geweest waar uitsluitend algemeen vormend onderwijs gegeven werd. Het Atheneum heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsonderwijs. Het Koninklijk Atheneum streeft er dan ook naar dat de leerlingen dankzij haar onderwijs en haar begeleiding sterke, flexibele en leergierige persoonlijkheden worden die in staat zijn goede resultaten te behalen in het hoger onderwijs of het op een andere manier te maken in het leven. Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden en talenten alle kansen om succesvol te zijn. Het Koninklijk Atheneum legt de nadruk op het vormen van verantwoordelijke burgers door de leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Op die manier ontdekken ze hun sterktes en zwaktes, hun talenten en beperkingen. Goede zelfkennis is nodig om met de nodige dosis zelfvertrouwen en relativeringsvermogen in het leven te staan. We voeren een innovatief beleid, we volgen het onderwijskundig en maatschappelijk debat op de voet. We vertalen de innovaties kri Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

5 tisch naar onze praktijk zonder de traditie uit het oog te verliezen. Op het Koninklijk Atheneum is elke leerling een VIP. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Het Koninklijk Atheneum houdt daarom rekening met de diversiteit van haar instroom en houdt via een geïndividualiseerde leerbegeleiding rekening met verschillen in startpositie en aanleg die zij waarneemt bij haar leerlingen. Jongeren die het tijdens hun schoolloopbaan moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, terwijl onze sterkere leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd. We brengen de leerlingen respect en waardering voor elkaar en voor algemeen geldende normen in de maatschappij bij. We hanteren ook op school goede afspraken en duidelijke regels. We hechten zeer veel belang aan een aangenaam schoolklimaat. We willen voor iedereen een warme en veilige leer- en leefomgeving. We besteden ook veel aandacht aan het gezondheids- en sportbeleid op school. Met het project mens sana in corpore sano wil onze school bij de leerlingen een gezonde leefstijl stimuleren door aandacht te schenken aan lichamelijke, psychische en sociale gezondheid (lichaamsbewustzijn, pesten, roken, voeding, beweging, milieu ). We zorgen voor een correcte en een volledige informatieverstrekking aan alle deelnemers in het schoolgebeuren (website, Smartschool, skore, , briefwisseling). Onze school voert een participatief beleid: schoolraad, leerkrachten, leerlingen, ouders werken mee aan het uitschrijven en realiseren van het schoolbeleid. De leerlingenparticipatie via de leerlingenraad kent een jarenlange traditie. Het Koninklijk Atheneum wil geen eiland vormen in de maatschappij, maar zoekt naar goede samenwerking met de lokale gemeenschap: LOP, gemeentelijke sportdienst, united humans, opvoedingswinkel, mensen helpen mensen, huis van het Nederlands Het Koninklijk Atheneum heeft aandacht voor en peilt naar tevredenheid van leerlingen, hun ouders en het hele schoolteam. Het enthousiaste, gemotiveerde en goed opgeleid schoolteam past deze visie op ons onderwijs en opvoeding dagelijks toe. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 5

6 Leerbeleid Zorg op maat In het Koninklijk Atheneum verdient elke leerling zorg op maat. Dit betekent individuele en gedifferentieerde begeleiding, remediëring en opvolging. Daarnaast zorgen wij ook voor een stimulerende, leerlingvriendelijke en motiverende leeromgeving waarin jongeren zichzelf en hun kwaliteiten leren kennen en ontplooien. Het leerbeleid wordt door het hele schoolteam gedragen. Leerlingen kunnen steeds terecht bij de leerkrachten en in het bijzonder bij de klasleraren. Daarnaast zijn er ook de opvoedsters en de leerlingenbegeleiders. Deze laatsten vormen een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie. Ze staan, samen met het CLB, in voor de begeleiding van leerlingen met socio-emotionele problemen. We geven leerlingen met leerstoornissen bijzondere aandacht zodat ook zij, met de nodige ondersteunende maatregelen hun studies met goed resultaat kunnen doorlopen. Iedere leerling wordt tijdens zijn schooltijd in het Atheneum begeleid bij zijn studiemethode en studiekeuze. Op verschillende momenten, in hun schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwogen keuzes maken. Het schoolteam, en in het bijzonder de leerlingenbegeleiders, zorgen ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studierichting in een volgende graad maken. Het is immers belangrijk bij zo n scharniermoment niet alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met persoonlijkheid, aanleg, motivatie, interesses en inzet. Voor elke overstap en keuze die moet gemaakt worden, zijn er aangepaste infosessies en proeflesjes, zowel naar de ouders als naar de leerlingen gericht. De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra begeleid i.s.m. het CLB via specifieke activiteiten. Leren leren Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode. In de eerste graad wordt er vooral klassikaal gewerkt rond leren leren. Er wordt o.m. aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda alsook het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips. In de eerste graad kunnen de leerlingen ook terecht in de begeleide studie of de taakklassen waar de begeleidende leerkracht hulp biedt bij het maken van huiswerk of het voorbereiden van toetsen. In de tweede graad en derde graad is leren leren niet langer een klassikaal gebeuren. De leerkrachten besteden uiteraard in de les aandacht aan (vakspecifieke) leertips. Voor leerlingen die moeite hebben met studeren, organiseren we ook enkele sessies leren leren. Hierbij bekijken we in kleine groepjes - de studiemethode van de leerling en herhalen we de algemene studietips. Dit schooljaar bieden we aan de leerlingen van het derde jaar ook de kans om begeleid leren te volgen of om naar de taakklas vreemde talen of de taakklas wetenschappen-wiskunde te gaan. Uiteraard vormen ook het remediëringstraject (zie rapport) en inhaallessen een onderdeel van leren leren. Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over zijn/haar studiekeuze, kan steeds terecht bij de graadcoördinatoren Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

7 Het secundair onderwijs Het Koninklijk Atheneum van Aalst richt Algemeen Secundair onderwijs in. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden voorbereid op hogere studies Eerste graad Het eerste leerjaar omvat 28 uur/week basisvorming voor alle leerlingen. Daarbij kiest men 4 uur/week project (zie ook p. 15 en 16): Latijn Sportacademie De wondere wereld van natuur en techniek Creatief met taal Mens en cultuur in de kijker Het tweede leerjaar omvat 26 lesuren basisvorming en 6 lesuren te kiezen volgens studierichting: Latijn Moderne Wetenschappen Moderne Wetenschappen met Sport Tweede graad De leerling kiest volgens aanleg en interesse voor Wetenschappen Humane wetenschappen Economie Latijn Sportwetenschappen Complementaire activiteiten: zie verder p. 19 Derde graad De studiekeuze wordt verfijnd. De leerling kiest voor: Economie-Moderne talen Economie-Wetenschappen Economie-Wiskunde Humane wetenschappen Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 7

8 Onze school biedt Onthaaldagen voor de eerste graad. Een waaier van studiemogelijkheden. Een schoolteam met enthousiaste leerkrachten en opvoeders. Leslokalen met pc, internet, beamer en vaak ook een smartboard. Moderne labo s, computerlokalen, expressieruimte, sporthal. Een uitgebouwd digitaal leerplatform. Mobiele ipadklas: gebruik van tablets in de vrije ruimte in de derde graad-lessen : invulling CA in het eerste en derde jaar gericht op verschillende belangstellingsdomeinen met als doel talenten en competenties van de leerlingen verder te ontwikkelen. Uitdagende activiteiten: uitstappen in binnen- en buitenland, start-to-run, cultuurnamiddag voor en door de leerlingen, film, toneel. Jaarlijkse geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland. Mediatheek met multimedia waar zelfstandig kan gewerkt worden en met een groot aanbod aan kranten en tijdschriften. Deelname aan wedstrijden, projecten (MOS op school ) en sportevenementen. Middagsport: tafeltennis, basket, badminton Divers buitenschools cultureel aanbod. Eigen fietsen ter beschikking van de leerlingen. Aanleren van een goede studiemethode met eventueel individuele ondersteuning. Begeleide studie- en taakklassen in de eerste graad en het derde jaar. Individuele begeleiding op maat. Activerende, uitdagende en boeiende lessen. Gelijke Onderwijs Kansen voor iedere leerling. Intensieve voorbereiding op hoger onderwijs. Begeleide voorbereiding op ingangsexamens. Transparant beleid en actieve leerlingenparticipatie door dialoog en via de leerlingenraden. Een unieke locatie dichtbij het station, aan een parkje Veilig bereikbaar met trein en bus Ruime aandacht voor vorming, opvoeding, ieders talent, sport, cultuur en sociale vaardigheden 8 - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

9 Het Atheneum van Aalst biedt nog meer MEDISCHE EN PSYCHO-SOCIALE BEGELEIDING Het Atheneum doet een beroep op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat mee instaat voor een optimale begeleiding van de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor: o informatie en advies betreffende studieproblemen, studie- en beroepsmogelijkheden o hulpverlening en begeleiding bij studiekeuze, aanpassingsmoeilijkheden, familiale of relationele problemen o medisch schooltoezicht en gezondheidsproblemen. Het CLB is dagelijks open van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:00 in de Zonnestraat 25 in Aalst. Telefoon: (053) LEERLINGENRAAD Vertegenwoordigers van de leerlingen overleggen maandelijks met de directie over alle aangelegenheden die de leerlingen aanbelangen. Inspraak is in het Atheneum van Aalst geen ijdel begrip GROENE SCHOOL Het Atheneum doet al enkele jaren mee met het project MOS (Milieuzorg Op School). Dat betekent dat onze school er naar streeft om op educatieve wijze rond milieuzorg te werken. Wij willen onze leerlingen bewust maken van de bestaande milieuproblemen, maar hen ook uitdagen om in de toekomst meer verantwoorde beslissingen te nemen. STUDIETOELAGE Het departement onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap verleent studietoelagen. Aanvraagformulieren kunnen op school bekomen worden. De aanvraag kan ook online gebeuren via LEERLINGENSECRETARIAAT Voor alle praktische informatie en/of problemen kunnen de leerlingen terecht op het leerlingensecretariaat. Elke graad heeft ook zijn (eigen) opvoedster. Zij is tevens de eerste contactpersoon voor de ouders. OCHTEND- EN AVONDSTUDIE Elke leerling kan terecht in de ochtendstudie van 7:45 tot 8:25; de avondstudie duurt tot 17:00 (niet op woensdag). De mediatheek is ook toegankelijk tijdens de pauzes. Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 15:35 tot 16:35 huiswerkbegeleiding en taakklassen voor de leerlingen van de eerste graad en het derde jaar. MEDIATHEEK De mediatheek is de hele dag open. Men vindt er een brede waaier aan tijdschriften en kranten, maar ook woordenboeken, encyclopedieën, en wetenschappelijke publicaties. De leerlingen kunnen er gebruik maken van computers en kopiëren. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 9

10 SMARTSCHOOL Ons digitaal leerplatform, tevens een communicatiemiddel tussen leerlingen en leerkrachten. SKORE Digitaal puntenboek CULTUURCEL De leerlingen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en events na de lesuren. GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE (GWP Voor elk leerjaar worden meerdaagse binnen- of buitenlandse GWP s georganiseerd. Leerlingen leren rond een project democratisch samenwerken en samenleven in een creatieve en ontspannen sfeer. Voor niet-deelnemers wordt een GWP in en rond de school georganiseerd. BOEKENFONDS De leerlingen kopen zelf geen leerboeken: zij worden gehuurd bij het boekenfonds van de school. BETALINGEN In het begin van het schooljaar betalen de ouders een voorschot met Bancontact. Hiermee worden alle uitgaven tot december betaald. Daarna vragen wij een tweede voorschot voor de uitgaven tot mei. Einde mei krijgen de ouders een factuur voor het saldo. TELEFOON De leerlingen beschikken over een telefoontoestel met oplaadfunctie voor de protonkaart. Mobieltjes moeten tijdens lessen en andere schoolactiviteiten uitgeschakeld worden. RESTAURANT De leerlingen kunnen hun lunchpakket gebruiken in het restaurant van de school. De leerlingen kunnen warm eten of een broodje bestellen op school. AUTOMATEN De leerlingen kunnen vóór en na de lessen en tijdens de pauzes gebruik maken van automaten, met gezonde dranken en versnaperingen. INDIVIDUEEL KASTJE Elke leerling kan een individueel kastje huren waarin veilig persoonlijke bezittingen achter slot kunnen opgeborgen worden en meteen ook het gewicht van de boekentas beperkt Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

11 Enkele praktische richtlijnen/afspraken Een school werkt goed als iedereen zich aan de spelregels houdt. Deze worden vastgelegd in het schoolreglement dat u vóór de inschrijving kan raadplegen. Een korte samenvatting. VÓÓR DE LESSEN De lessen beginnen stipt om 8:25 en om 12:50. Laatkomers moeten zich aanmelden op het leerlingensecretariaat. Herhaaldelijk te laat komen, leidt tot sancties. De deuren gaan open om 7:45. FIETSEN EN BROMFIETSEN Er is een ruime fietsenzaal met ingang langs de Vaartstraat. MIDDAGPAUZE Alleen leerlingen die in het centrum van Aalst wonen of een bezoekadres in het centrum kunnen opgeven en leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen s middags de school verlaten mits schriftelijke toestemming van de ouders. Zij vragen hiervoor een pasje met foto aan, dat zij tonen bij het verlaten en het opnieuw binnenkomen van de school. Alle andere leerlingen blijven op school. ONTSPANNINGSRUIMTE ZESDEJAARS Onze laatstejaars beschikken over een eigen ontspanningslokaal. WE HOUDEN MET ZIJN ALLEN DE SCHOOL NET Verpakkingen en blikjes worden in de vuilnisemmers gegooid. Papierafval wordt afzonderlijk gesorteerd. Wij zijn immers milieubewust. Op de speelplaats staat een afvaleiland voor restafval, PMD, GFT en papier en karton. Ook in de klas sorteren we. WIJ WILLEN OOK EEN GEZONDE SCHOOL ZIJN Roken, alcohol en drugs zijn uiteraard op school verboden. Onze werkgroep Gezondheid organiseert jaarlijks acties hieromtrent. KLEDING Een leerling van het Atheneum van Aalst komt verzorgd en netjes naar de school. Het dragen van hoofd- en gelaatsbedekkingen is verboden. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN Geld en waardevolle voorwerpen houdt men steeds bij zich. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding geeft men portefeuille, uurwerk, juwelen en andere waardevolle voorwerpen aan de leerkracht in bewaring. BIBLIOTHEKEN Onze school heeft bibliotheken voor Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse en Spaanse literatuur. Deze service is gratis! - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 11

12 Inschrijvingen Op schooldagen van 08:30 tot 12:00 van 13:00 tot 16:30 (niet op woensdag) Tijdens de vakantie op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli van 10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 17:30 op woensdag 2 juli, donderdag 3 juli en vrijdag 4 juli van 10:00 tot 12:00 van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus: van 10:00 tot 12:00 van maandag 25 tot en met donderdag 28 augustus: van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 op vrijdag 29 augustus na afspraak na afspraak Bij inschrijving voor te leggen documenten: behaald getuigschrift of oriënteringsattest van het vorige schooljaar rapport van het vorige schooljaar identiteitskaart en/of SIS-kaart De aanwezigheid van één van de ouders is vereist. Info KONINKLIJK ATHENEUM Graanmarkt Aalst Tel. (053) Website Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

13 - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 13

14 De ruimste studiekeuze Eerste leerjaar van de eerste graad Aantal lesuren/week 28 Basisvorming Levensbeschouwing 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 5 Frans 4 Engels 2 Geschiedenis 1 Aardrijkskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Wiskunde 5 Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding 1 Techniek 2 Keuze uit projecten: zie volgende pagina Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

15 NIEUW: complementaire activiteiten eerste leerjaar eerste graad - PROJECTEN 1e jaar Latijn 4u Naast 28 u basisvorming kunnen de leerlingen 4u kiezen uit volgende belangstellingsgebieden, 1 project van 2u en 2 projecten van 1u. Mens en cultuur in de kijker 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Creatief met taal 1u Creatief met taal 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Mens en cultuur in de kijker 1u De wondere wereld van natuur en techniek 2u Creatief met taal 1u Mens en cultuur in de kijker 1u Sportacademie 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Mens en cultuur in de kijker 1u - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 15

16 Projecten CA eerste jaar Met haar nieuwe invulling van complementaire activiteiten wil het Koninklijk Atheneum Aalst zich positioneren in het onderwijslandschap van de toekomst. Daarom richt de school zich in de brede eerste graad op verschillende belangstellingsdomeinen. De onderliggende gedachte is dat elk kind talenten bezit en dat het als school belangrijk is op zoek te gaan naar die talenten. Dat wil het Atheneum doen door elke leerling via projecten te laten proeven van verschillende belangstellingsdomeinen, zodat hij een duidelijk beeld krijgt van zijn interesses en de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen. Een leerling die een goed beeld heeft van zichzelf, zal ook een betere keuze kunnen maken in de hogere graden. De belangstellingsdomeinen zijn bovendien zo gekozen dat ze allemaal aansluiten bij studierichtingen die de leerlingen later kunnen kiezen: Project Mens en cultuur in de kijker, Project Creatief met taal, Project De Wondere wereld van natuur en techniek en Project Sportacademie. Daarnaast worden uiteraard ook de traditionele vier uur Latijn aangeboden. De eerstejaarsleerling kiest één project dat in twee lesuren per week wordt uitgewerkt. Daarnaast ontdekt hij gedurende telkens één lesuur nog twee andere projecten. Het is dus niet de bedoeling kinderen al in het eerste jaar te laten kiezen voor een bepaalde richting, maar hen een brede kijk te geven op hun mogelijkheden voor later. Het Atheneum staat dus klaar in de startblokken van het vernieuwend onderwijs. Project Latijn Latijn blijft in zijn klassieke vorm bestaan als een dubbele module van vier uren. Weg met alle vooroordelen Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren; je dient echter wel te beschikken over: belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mythologie, etc.; een goede dosis doorzettingsvermogen (dus openstaan voor uitdagingen); een portie gezond verstand. Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je zal er zeker voor beloond worden. Project Mens en cultuur in de kijker Wie ben ik, wie zijn wij? Aan de hand van projecten bestuderen we de mens als individu en de mens in groep, in de maatschappij en in de wereld waarin hij leeft. Wat doe ik, waar, waarom en hoe? Geschiedenis, kunst, mode, muziek, politiek, aardrijkskunde, milieu maar ook waarden zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid en respect voor elkaar komen aan bod. We verkennen, we onderzoeken, we leren, we verwerken, zijn creatief en plaatsen de mens daarbij steeds centraal. Ga je mee op stap? Project Creatief met taal Taal: woorden en zinnen, maar ook zoveel meer. Een taal kan je begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Een taal kan je echter ook voelen, proeven, beleven, zingen, spelen... Achter elke taal staat ook een land of meerdere landen, mensen, natuur, kunst, muziek, lekker eten en cultuur. Elke taal heeft zijn verhaal. Naar dit verhaal gaan wij op zoek en we nemen jullie graag mee op onze reis. Project De wondere wereld van natuur en techniek Dit belangstellingsgebied is de ideale keuze voor kleine Einsteins die wetenschappen en techniek de max vinden! Ben je geboeid door de natuur, het leven en techniek en wil je graag experimenteren om zelf de antwoorden te vinden op vragen zoals 'hoe schadelijk is roken voor je gezondheid?', 'hoe kan je met een citroen een elektrische stroomkring maken?', 'hoe kan je met zonne-energie wind maken?', 'hoe maak je haargel?' en 'hoe kan een aangepaste voeding helpen om beter te sporten?' Met de projecten in deze module kruip je zelf in de huid van een onderzoeker. Benieuwd wat jij allemaal gaat ontdekken! Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

17 Project sportacademie Voetballen, turnen, basketballen, zwemmen, dansen, atletiek.. In dit project hebben we ruim de tijd om ons in deze traditionele sporten te verdiepen. Verder gaan we ook kennis maken met enkele minder bekende sporten zoals muurklimmen, spinning, frisbee, honkbal en nog vele andere. Toon je steeds een gezonde dosis sportiviteit, draag je fair-play hoog in het vaandel, toon je steeds veel inzet en discipline. Kortom, kan je maar niet genoeg krijgen van sport, dan is deze richting zeker iets voor jou! - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 17

18 Tweede leerjaar van de eerste graad Opties Latijn Moderne wetenschappen Moderne wetenschappen - sport Aantal lesuren/week Basisvorming Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer Lichamelijke opvoeding Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Plastische opvoeding Techniek Leervakken van de basisoptie Aardrijkskunde 1 Economie 2 2 Latijn 4 Sport 2 Dactylografie 1 Wetenschappelijk werk natuurwetenschappen Het tweede leerjaar van de eerste graad wordt in schooljaar vernieuwd Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

19 Economie Humane wetenschappen Latijn Sportwetenschappen Wetenschappen Eerste leerjaar van de tweede graad - ASO Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Levensbeschouwing Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Specifiek deel Latijn 4 Cultuurwetenschappen 2 Gedragswetenschappen 2 Economie 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica Sport 3 Wiskunde 1 1 Complementair deel Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 19

20 NIEUW: Complementaire activiteiten eerste leerjaar tweede graad Naast 29 u basisvorming kunnen de leerlingen 3 u kiezen uit volgende projecten, één van 2u en één van 1u. Sportwetenschappen heeft geen complementaire activiteiten. ECONOMIE LATIJN HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN 1u Interactief Frans Keuze uit 2u project: Kunst & cultuur Moderne Talen Frans 1u/Engels 1u Labo wetenschappen 1u Nederlands taalsteun Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken 1u Wiskunde (alleen voor economie en Latijn) Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

21 Project Kunst en Cultuur We zoeken in deze module via projecten uit wat het betekent om mens te zijn: de mens als kunstig wezen, als historisch individu, als muzikaal talent, als kuddedier In deze projecten combineren we de theorie met de praktijk. We werken bijvoorbeeld rond pop-art, de persoonlijkheid van de mens, de invloed van spel en spelgedrag op de ontwikkeling van de mens, ontwikkelingsfasen gekoppeld aan kunst. Project Moderne talen (1u Frans/1u Engels) Project Moderne Talen is op het lijf geschreven van de vlot gebekte creatieveling. Je maakt kennis met de Franse en de Engelse cultuur d.m.v. projecten en wordt ondergedompeld in de muziek, literatuur, film, kunst Gedurende enkele lesuren werk je bijvoorbeeld aan de voorbereiding en het script van toffe projecten als een tv-show, een film, een zelfgeschreven toneelstuk met als hoogtepunt de opvoering in de klas. Je talenkennis krijgt een enorme boost en je leert vlot samenwerken met medeleerlingen die je hierdoor ook eens op een andere manier leert kennen. Podiumbeesten en drama queens kunnen zich uitleven, in mooi Frans en Engels natuurlijk. Project Labo wetenschappen In de tweede graad krijg je in alle studierichtingen de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Wetenschap omvat natuurlijk veel meer dan theorie en formules. Tijdens het labo wetenschappen kruip je in de huid van een heuse onderzoeker, met labojas natuurlijk. Je tovert een suikerbiet om in een mierzoete suikerspin, of waarom niet in alcohol. Bij een wasmiddelenonderzoek ontdek je alle geheimen van wassen en zoek je uit of de gouden raad van tante Kaat echt werkt. Hou je van experimenteren? En wil je op een wetenschappelijke wijze de wereld ontdekken? Dan is dit echt iets voor jou! Project Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken In deze uitdagende cursus leer je op een speelse manier je grenzen van probleemoplossend denken verleggen en word je warm gemaakt voor wiskunde. Ook in het dagelijkse leven is wiskunde immers overal aanwezig. Door middel van vakoverschrijdende onderzoeksopdrachtjes en projecten leer je wiskunde op een andere manier ontdekken en leer je oplossingen zoeken voor wiskundige problemen. Daarbij wordt uiteraard ICT geïntegreerd: geogebra, tablet, grafisch rekentoestel. Om elkaar uit te dagen en te zien wie de grootste wiskundige knobbel heeft, neem je ook deel aan de junior Wiskunde Olympiades. Project Une bouchée de français (1u interactief Frans) Grammatica, ontleding, werkwoorden: allemaal mooi, maar wat koop je ervoor? De tijd is gekomen om alle kennis te verzilveren en de zo noodzakelijke stap te zetten naar de leuke en stimulerende taalpraktijk. Je discussieert, je praat over het weer, je reserveert een tafel in een knus restaurantje, (waarna je de maître d hôtel de meest succulente hapjes op je bord doet toveren), je telefoneert een eind weg met je vrienden, je wijst een argeloze toerist op weg in je thuisstad, je legt aan de dokter uit wat er op je lever ligt, je gaat naar de winkel, en waarom niet, je leert te kaarten in het Frans en je ontsluiert de geheimen van de liefde. Kortom, dankzij deze bouchée français, je wekelijkse mondvol Frans, evolueer je van ploeterende leerling stilaan tot een levendige spreker. Pas dan begrijp je wat de Fransen bedoelen met de gevleugelde woorden Ce qui n est pas clair, n est pas français. Project Taalsteun Nederlands (1u) Voor leerlingen die moeite hebben met Nederlands bieden wij de mogelijkheid om taalsteun te volgen binnen het lestijdenpakket. In deze lessen kunnen ze werken aan de verschillende vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Dit komt uiteraard ook van pas in alle vakken. De leerlingen worden begeleid bij alle opdrachten op vlak van taal. Project Wiskunde (1u enkel voor economie en Latijn) De leerlingen uit de richtingen economie en Latijn krijgen de mogelijkheid om hun wiskundekennis uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit sportwetenschappen en wetenschappen (die 5 uur wiskunde krijgen). Dit biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de derde graad beter voorbereid te kiezen voor een wiskundige richting. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 21

22 met moderne talen met wiskunde A B met moderne talen met wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen Tweede leerjaar van de tweede graad - ASO Economie Humane wetenschappen Latijn Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Specifiek deel Latijn 4 4 Cultuurwetenschappen 2 Gedragswetenschappen 2 Economie 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica Sport 3 Wiskunde 1 1 Complementair deel Engels Frans Aardrijkskunde 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Socio-economische initiatie Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 1 1 Het tweede leerjaar van de tweede graad wordt in schooljaar vernieuwd Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

23 ECONOMIE in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Economie 4 Complementair deel 3 STUDIEPROFIEL ECONOMIE Financiële opvoeding is verplicht in alle Vlaamse secundaire scholen om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien met enig economisch besef. Economie is de afspiegeling over hoe de samenleving eigenlijk in elkaar steekt, met andere woorden: economie is de toekomst! Kies zeker voor economie als de leerling volgend profiel vertoont: Interesse heeft voor het economisch functioneren van de maatschappij Streven naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. Schrikt er niet voor terug om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. Je wil de wereld waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen. INHOUD STUDIERICHTING De leerlingen maken kennis met het boeiend economische leven. Economie omvat 4 uur: Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting, Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. De grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 23

24 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Cultuurwetenschappen 2 Complementair deel 3 Gedragswetenschappen 2 STUDIEPROFIEL HUMANE WETENSCHAPPEN Een leerling van de humane wetenschappen is geïnteresseerd in alle aspecten die mens en maatschappij aanbelangen. Dit omvat een zeer brede waaier aan verschillende onderwerpen en invalshoeken die aan bod komen in de lessen gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Gedragswetenschappen De leerling maakt in de lessen kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het hoe en waarom van bepaalde uitingen wordt in de lessen onderbouwd door middel van wetenschappelijke theorieën en verklaringsmodellen uit de psychologie, sociologie, antropologie, Cultuurwetenschappen Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen. Wat verwachten we van de leerling humane wetenschappen? De leerlingen: Zijn bereid te reflecteren op het eigen gedrag en dat van anderen. Zijn bereid hun mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te verkennen. Zijn bereid te reflecteren op het maatschappelijk functioneren. Kunnen verklaringen geven voor fenomenen uit de gedrags- en cultuurwetenschappen. Kunnen visies omtrent het menselijk en maatschappelijk handelen vanuit historische en socioculturele context begrijpen. Kunnen theoretische concepten toepassen in concrete situaties. Kunnen media hanteren om informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren. Kunnen een onderzoeksopdracht met betrekking tot cultuurwetenschappelijk of gedragswetenschappelijk vraagstuk uitvoeren Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

25 LATIJN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Latijn 4 Complementair deel 3 STUDIEPROFIEL LATIJN Weg met alle vooroordelen Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren; je dient echter wel te beschikken over: belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mythologie, etc.; een goede dosis doorzettingsvermogen (dus openstaan voor uitdagingen); een portie gezond verstand. Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je zal er zeker voor beloond worden. Voordelen Aan de studies Latijn zijn er zeker en vast wat voordelen verbonden: je hebt het een pak gemakkelijker om moderne talen te leren; je traint je geheugen en leert gebruik maken van memotechnische hulpmiddeltjes; je kan de betekenis van bepaalde (Nederlandse) woorden beter begrijpen en onthouden, aangezien vele Nederlandse woorden afgeleid zijn van het Latijn; je leert kritisch om te gaan met informatie: wat we lezen van de antieke auteurs mag je niet zomaar aannemen als waarheid; je maakt kennis met de Romeinse (en zelfs Griekse) cultuur, die zeker haar invloed heeft gehad op de ontwikkeling van onze westerse cultuur; je leert stap voor stap te werken, te analyseren en logisch te redeneren (wat ook handig is bij andere vakken en in het latere leven). je traint je Nederlandse taalvaardigheid, aangezien je door het vertalen van de Latijnse teksten vaak verschillende mogelijkheden tegen elkaar moet afwegen. Mogelijkheden om verder te studeren Met de studies van Latijn achter de kiezen, ben je degelijk voorbereid op zowel universitaire als nietuniversitaire vervolgopleidingen. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 25

26 SPORTWETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Sport 3 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 Wiskunde 1 STUDIEPROFIEL SPORTWETENSCHAPPEN De studierichting Sport realiseert de vormingsdoelen van het ASO. De pool sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is. Ze spreekt vooral jongeren aan die zowel studiegericht als sportminded zijn, waarbij een intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan. De pool sport in de tweede en derde graad bouwt verder op de basisvorming in de eerste graad. De bewegingsgebieden van lichamelijke opvoeding worden enerzijds uitgebreid en anderzijds uitgediept. Het verfijnen van bewegingsvaardigheden, het inzichtelijk toepassen van strategieën en het verbeteren van het individuele niveau vormen de hoofdmoot van het onderdeel sport. Theoretische inzichten over bewegen, analyse van uitvoeringen, aspecten van gezondheid en het sociaal functioneren worden aangeboden uitgediept en verder uitgewerkt. Gedurende deze zesjarige cyclus krijgen de leerlingen een waaier van sporten en bewegingsvormen aangeboden in de reguliere lestijden, tijdens de sportdagen of gedurende de extramurale activiteiten. De aangeboden sporten zijn bijvoorbeeld voetbal, basketbal, volleybal, floorbal, badminton, tennis en mini-tennis, honkbal, atletiek, zwemmen, reddend zwemmen, dans en ritmiek, gymnastiek en verdedigingssporten. De diversiteit wordt nog aangedikt met de meer natuurgebonden en vrijetijdsrelevante activiteiten. We denken dan aan ski, snowboard, muurklimmen, bowlen, mountainbike, langlauf, oriëntatietochten, touwenparcours, teambuilding, vlottenbouw, kajak, kano De pool sport moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op een doorstroming naar Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, wetenschappelijk, medisch, paramedisch, economisch ). De meeste oud-leerlingen uit deze studierichting behalen diploma s in de lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, lager- en kleuteronderwijs, handel en economie, orthopedagogie, logopedie, rechten Concreet berust de kwaliteit van een opleiding Sport op volgende pijlers: Gemotiveerde leerlingen die weten waaraan ze beginnen en die bereid zijn inspanningen te leveren en door te zetten. Bekwame leerkrachten LO die de meest actuele, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten in sportbegeleiding in hun lessen integreren en die hun leerlingen aanmoedigen tot zelfstandig leren. Een degelijke en veilige infrastructuur. De leerlingen, die deze sportrichting wensen te volgen, beschikken over voldoende motorische vaardigheden en hebben een positieve bewegingsingesteldheid. Een zekere graad van fysieke motorische geschiktheid is een conditio sine qua non om deze studierichting aan te vatten. Beheersing, zelfstandigheid en zin voor samenwerking worden sterk aangesproken. De jongeren moeten beseffen waaraan ze beginnen. Ze moeten ook bereid zijn om ernstige inspanningen te leveren op intellectueel en lichamelijk vlak. Doorzettingsvermogen op elk moment is een must! INHOUD STUDIERICHTING In deze studierichting ligt het accent op wetenschappelijke vakken en wiskunde. Interesse en aanleg voor sport is een basisvereiste. Leerlingen die sportwetenschappen volgen hebben vijf lestijden lichamelijke opvoeding en sport. Ze hebben geen complementaire activiteiten Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

27 WETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Fysica 2 Nederlands 4 Geschiedenis 2 Engels 3 Wiskunde 5 Frans 3 Lichamelijke opvoeding 2 Aardrijkskunde 1 Informatica 1 Biologie 2 Complementair deel 3 Chemie 2 STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN Wat is een regenboog? Waarom is het zo moeilijk AIDS te behandelen? Hoe maak je zelf gel? Als jij ook gebeten bent om het antwoord te weten op deze en 1001 andere vragen én je bent bereid ook zelf de handen uit de mouwen te steken, dan is een studierichting met de pool wetenschappen helemaal jouw ding! In de tweede graad kom je in aanraking met verschillende wetenschapsvakken. In de lessen biologie ontdek je stap per stap het volledige menselijke lichaam, kom je alles te weten over erfelijkheid en leer je hoe uit slechts 2 celletjes zich een hele baby ontwikkelt! In het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangspunt gebruikt voor boeiende lessen! De gevarieerde leerstofonderdelen worden geïllustreerd met tal van experimenten. Tijdens de lessen fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het programma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit. In de lessenreeks rond elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten waar effectief je haar bij recht komt te staan. Natuurlijk staan deze vakken niet los van elkaar en leer je door de vakken heen ook vlot werken in een laboratorium en correct gegevens rapporteren. INHOUD STUDIERICHTING In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien wat een diepgaande en uitgebreidere aanpak betekent. Deze leerlingen krijgen ook 5 uur wiskunde per week. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 27

28 Vrije ruimte in de derde graad Onze school geeft letterlijk en figuurlijk vrije ruimte aan vele boeiende kennisdomeinen. Het complementaire gedeelte van de verschillende studierichtingen wordt bij ons immers ingevuld door keuzevakken, die naast de traditionele vakken, het wereldbeeld van onze leerlingen willen verruimen. De keuze ligt bij hen om zo aandacht te krijgen voor hun eigen interesses. De nadruk wordt gelegd op creativiteit, authenticiteit en samenwerkend leren. Het gaat over twee vakken van twee uur, gespreid over twee semesters, telkens op vrijdagnamiddag. Evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van een eindwerk, reflectierapport, logboek, paper, etc. De leerlingen kunnen zelf hun keuze bepalen per semester uit de voorgestelde modules. Voorbeeld schooljaar MODULES Bedrijfsbeheer Experimenteren in het labo Fotografie gelinkt aan optica Inleiding tot de journalistiek Psychologie Rugby Spaans Sportmix Webdesign Wereldkeuken Italiaans Vechtsportacademie Verleidelijk Vegetarisch Vrijwilligerswerk LESGEVERS Anne-Leen Scheerlinck Magali De Vlaeminck Stijn Van Langenhoven Sanne Du Gernier Inge De Lathouwer Klaas Van den Bossche Veerle De Cock Davy De Feyter Bart Strickx Anna Peeraer Anna Peeraer Externe leerkracht Hannah Cogen Orphelia Kiekens Mogelijke nieuwe modules : Aalst, historische stad Bedrijfsbeheer Creatief met je stem Experimenteren in het labo Experimenteren in het labo (enkel voor wetenschappen) Biotechnologie Fotografie Rugbyinitiatie Inleiding tot journalistiek Iedereen creatief Italiaanse taal en cultuur Psychologie Spaanse taal en cultuur Vrijwilligerswerk Trainingsgroep start to run (20 km van Brussel) Wereldkeuken Sportmix Statistiek Webdesign Zwemvarianten Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

29 Economie Moderne talen Economie Wetenschappen Economie - Wiskunde Humane wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Moderne talen Wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen Wiskunde DERDE GRAAD Eerste en tweede leerjaar van de derde graad - Algemeen secundair onderwijs 5 e / 6 e Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Levensbeschouwing Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Wiskunde Specifiek deel Latijn Cultuurwetenschappen 3 Gedragswetenschappen 4 Engels Frans Duits Economie Aardrijkskunde 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 Biologie 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 Chemie Fysica Sport 4 Wiskunde Complementair deel Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Biologie 1 / 0 Chemie wetenschappelijk werk 0 / 1 Spaans 1 1 Vrije ruimte Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 29

30 ECONOMIE-MODERNE TALEN in de 3 e graad Uren Basisvorming 21 Specifiek deel 8 Levensbeschouwing 2 Engels 1 Nederlands 4 Frans 1 Engels 2 Duits 2 Frans 3 Economie 4 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 2 Complementair deel 3 Lichamelijke opvoeding 2 Spaans 1 Natuurwetenschappen 2 Vrije ruimte 2 Wiskunde 3 32 Uren STUDIEPROFIEL ECONOMIE Het urenpakket wordt opgetrokken naar 5 uur: 2 uur bedrijfsbeleid waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook de levensloop van een onderneming, 2u micro-macro economie, economische modellen, de kringloop, productiefacturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties, zijn maar een greep uit de te behandelen onderwerpen, 1u complementaire activiteit: waar het Belgisch rechtssysteem volledig uit de doeken wordt gedaan in het 1ste jaar. In het 2de jaar richten de leerlingen een mini-onderneming op. Tevens kunnen de leerlingen het attest van bedrijfsbeheer behalen. Nadien Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, hier zijn er een aantal: toegepaste economische wetenschappen (universiteit), handelswetenschappen, management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, maar ook lerarenopleiding, maatschappelijk werk, enz. STUDIEPROFIEL MODERNE TALEN De studierichting Moderne Talen voert de moderne talen vanzelfsprekend hoog in het vaandel. De klemtoon ligt niet alleen op klassieke vaardigheden en kennis, maar ook op de ontwikkeling van een ruime algemene kennis. Heel in het bijzonder werk je aan verfijnde communicatieve vaardigheden: debatteren, presentaties geven enz.; een stevige grammaticale onderbouw die noodzakelijk is voor een grondige praktische taalbeheersing; attitudes als spreekdurf, zelfvertrouwen en luisterbereidheid - iedereen is uiteraard zenuwachtig als hij/zij de eerste keer voor een publiek moet spreken. Wij leren je hoe je de beste presentaties geeft. Je leert ook nieuwsberichten, filmfragmenten, cartoons, liedjes enz. begrijpen en interpreteren; culturele en sociale taalcomponenten - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoeken aan steden als Londen, Luik, Lille en Parijs, lessen over de eet- en drinkgewoonten van andere landen (en zelf echte Engelse scones bakken), klassiekers en hits uit de Spaanse, Engelse, Franse, Nederlandse/Vlaamse hitlijsten enz. Je doorbreekt de taal grenzen dankzij onderwerpen als racisme, armoede, respect enz.; begeleid zelfstandig leren - de leerkrachten geven je tips over een optimale verwerking van leerstof, studieplanning, een kritische blik op jezelf; creativiteit, want taal is ook een middel tot een doel. Je ontwerpt zelf een reclamebrochure of affiche, er is plaats voor toneel en poëzie enz. Moderne Talen kan voor jou de ideale studierichting zijn als je : van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wilt ontplooien; de vreemde talen grondig wilt bestuderen en correct wilt leren spreken en schrijven; inzicht wilt krijgen in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, Engels-, Spaans- en Duitstalige wereld; een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden; met theoretische leerstof overweg kunt, maar ook pragmatisch bent ingesteld; je talenkennis wilt gebruiken om contacten te leggen met mensen uit een ander taalgebied; Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar 2014-2015 (met nieuwe richtingen vanaf 01.09.2014!) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Profilering tweede graad

Profilering tweede graad Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting gekozen. Deze keuze is

Nadere informatie

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar

Sint-Jozefsinstituut- College Torhout. We maken samen je toekomstdroom waar Sint-Jozefsinstituut- College Torhout We maken samen je toekomstdroom waar Het Sint-Jozefsinstituut-College maakt deel uit van de Scholengroep Sint-Rembert en van de Scholengemeenschap Houtland WELKOM

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Woord van de directeur

Woord van de directeur Woord van de directeur Geachte ouders, beste leerling, vrienden van de school Zo n twee jaar geleden heeft U een keuze gemaakt voor het secundair onderwijs. Vandaag staat U opnieuw voor een belangrijke

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be

College Essen. Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be College Essen Studeren kan je in het groen goed doen College Essen Rouwmoer 7 2910 Essen Tel. 03 667 20 51 www.collegeessen.be De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke leerling

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Beste ouders en leerlingen Als directeur van Spes Nostra in Zedelgem stel ik graag even onze school voor. Wij zijn de middenschool

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken

De opleiding Wijsbegeerte legt zich toe op het kritisch reflecteren over fundamentele vraagstukken 2014 3 Kiezen voor Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 23 Inhoud vakken eerste jaar 30 Weekschema eerste jaar 31 Studieondersteuning

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE

DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN. St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 1 DON BOSCOCOLLEGE HECHTEL St. - PAULUSCOLLEGE HOUTHALEN St. - FRANCISCUSCOLLEGE CAMPUS HEUSDEN ECONOMIE 3 de 4 de jaar ASO Geschiedenis 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Frans 4 4 Engels 3 2 Duits - 1 Wiskunde

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Campus Minneplein. GO! atheneum Ieper 2015-2016. PLUMERLAAN 26, IEPER Tel 057 20 07 29 Fax 057 21 79 02 www.campusminneplein.be ka.ieper@g-o.

Campus Minneplein. GO! atheneum Ieper 2015-2016. PLUMERLAAN 26, IEPER Tel 057 20 07 29 Fax 057 21 79 02 www.campusminneplein.be ka.ieper@g-o. Campus Minneplein GO! atheneum Ieper 2015-2016 PLUMERLAAN 26, IEPER Tel 057 20 07 29 Fax 057 21 79 02 www.campusminneplein.be ka.ieper@g-o.be1 2 Curriculum Voorwoord... p 04 Studierichtingen - lessentabellen...

Nadere informatie