Nieuwe onderwijsmodellen in de bve-sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe onderwijsmodellen in de bve-sector"

Transcriptie

1 Nieuwe onderwijsmodellen in de bve-sector Construeren of adopteren? José van den Berg

2 Colofon Titel: Nieuwe onderwijsmodellen in de bve-sector : construeren of adopteren? Auteur: José van den Berg Met dank aan: Robert-Jan Simons (Katholieke Universiteit Nijmegen) Arjo de Vries (CINOP) Joke Huisman (CINOP) Cees Doets (CINOP) Wil van Esch (CINOP) Kitty den Boogert (CINOP) Brigitte Buvelot (CINOP) Greetje Verstoep (ROC-Utrecht) Peter Taffijn (ROC-Utrecht) Marieke Reef (ROC-Utrecht) CINOP Postbus BP s-hertogenbosch Telefoon: Fax: Bestelnummer: A00016 Tekstverzorging: Petra Schulte Grafisch ontwerp: B+O, Nijmegen Opmaak: Evert van de Biezen Uitgave: CINOP, s-hertogenbosch December 1999 CINOP 1999 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN EvdB-9955/071108

3 Voorwoord De komende tijd staan de roc s voor de niet geringe uitdaging hun onderwijs verder te vernieuwen met als belangrijke sleutelbegrippen flexibilisering, maatwerk en competentieontwikkeling. Een interessante vraag is welke nieuwe (en oude) onderwijsconcepten in de 21 e eeuw bruikbaar zijn om daadwerkelijk tot de gewenste vernieuwingen te komen. Deze vraag speelt des te meer omdat roc s overspoeld dreigen te worden met een grote hoeveelheid concepten en modellen, waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien. Dit was mede voor het Expertisecentrum van CINOP aanleiding om de ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe leren eens op een rijtje te zetten. José van den Berg heeft op basis van praktijkervaringen en literatuurstudie een aantal onderwijsmodellen geïdentificeerd, die op dit moment door roc s (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt om hun onderwijs te vernieuwen. Nadere analyse van deze modellen leert echter dat ze meestal slechts inzoemen op één (of enkele) vernieuwingsthema( s) en vaak ook geen oog hebben voor alle elementen die nodig zijn om het onderwijs echt te veranderen. Voor roc s die de innovatie van hun onderwijsproces serieus willen nemen zal de adoptie van één model tot problemen kunnen leiden. De werkelijkheid is nu eenmaal gecompliceerder dan modeldenkers suggereren. Zonder voldoende oog voor die complexe werkelijkheid werken van buiten aangereikte oplossingen vaak eerder verlammend dan bevruchtend. Het is volgens Van den Berg belangrijker dat roc s zich het vreemde eigen maken en uitgaande van de specifieke wensen en omstandigheden hun eigen oplossing construeren. De onderhavige publicatie reikt de hulpmiddelen aan om tijdens dat constructieproces verantwoorde keuzen te kunnen maken. Cees Doets, Coördinator CINOP Expertisecentrum. NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Actuele doelen in onderwijsvernieuwing Vijf innovatieve doelen Het karakter van de innovatieve doelen Maatwerk leveren Contextrijk leren Nadruk op vaardigheden Sturing door de deelnemer Expliciete aandacht voor leren leren Samenhang tussen innovatiedoelen Operationalisaties Zicht op de gevolgen Meer maatwerk Contextrijker leren Meer aandacht voor vaardigheden Meer nadruk op sturing door de deelnemer Meer aandacht voor leren leren Samenvatting en conclusies 28 3 Construeren in plaats van adopteren Beperkingen Vernieuwing op deelaspecten Beperkte uitwerkingen Conclusie: integrale aanpak Gebrek aan variatie Het gevaar van meer van hetzelfde Deelnemers bij de les houden Zelfstandig (leren) leren 35 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

6

7 3.2.4 Levenslang leren Verschillen in leerstijlen Conclusie: gedoseerde variatie Heterogene deelnemerspopulatie Mogelijke destructieve fricties Basisvaardigheden (Zelfstandig) leervermogen Leerstijlen Cultureel bepaalde (leer)kenmerken Twee kanten van de medaille: overvragen en ondervragen Conclusie: constructieve fricties Diversiteit opleidingen Verschillen in leerwegen Verschillen in competenties (Kwalificatie)niveaus van opleidingen Conclusie: construeren op opleidingsniveau Specifieke randvoorwaarden Omgevingseisen Deelnemersaantallen Teamaffiniteiten Teamkwaliteiten en -deskundigheden Veranderingscapaciteit Conclusie: specifieke randvoorwaarden serieus nemen Samenvatting en conclusies 51 4 Onderwijsmodellen onder de loep Beschrijvingsmodel Het Interactief Leergroepen Systeem Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Probleem Gestuurd Onderwijs Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie 60 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

8

9 4.4 Open Leren Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Procesgerichte Instructie Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Samenwerkend Leren Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Thematisch Leren Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Vaardigheidsonderwijs Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Projectonderwijs Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Leittextmethode Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie 90 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

10

11 4.11 Methode Hoofdelijk Versnelde Scholing Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Circuitmodel Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Indiflex-model Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Ervaringsleren Kenmerken Relatie met innovatieve doelen Aandachtspunten bij invoering Achtergrondinformatie Samenvatting en conclusies Construeren van een eigen onderwijsmodel Oriënteren en ontwerpen Activiteiten Checklist Deelnemersprofiel(en) maken Opleidingsprofiel(en) beschrijven Specifieke randvoorwaarden in kaart brengen Prioriteitsvolgorde innovatieve doelen vaststellen Operationaliseren van innovatieve doelen Ontwerpen van een onderwijsmodel Nawoord 119 Literatuurverwijzingen 121 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

12

13 1 Inleiding De bve-sector is in beweging. Van binnenuit en van buitenaf komen er signalen die vragen om een kritische bezinning op het huidige onderwijsbouwwerk. Traditionele onderwijs modellen, zoals het leerstofjaarklassensysteem, blijken niet langer aan te sluiten bij verwachtingen en wensen die deelnemers, bedrijven, instellingen en de samenleving van het onderwijs hebben. Ook nieuwe opvattingen over leren maken dat schoolse, op overdracht van kant-en-klare kennis gerichte vormen van leren niet meer voldoen. Er is een omslag nodig: door Bontius (1999) getypeerd als van Onderwijzen naar Leren. Geprikkeld door vernieuwde opvattingen over leren, een generatie deelnemers met andere opleidingsbehoeften, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een overheid die uit is op rendementsverhoging, zijn opleidingen bezig om handen en voeten te geven aan dat nieuwe leren. Onderwijsmodellen als Probleem Gestuurd Onderwijs, het Interactief Leergroepen Systeem, Open Leren, Samenwerkend Leren enzovoort doen hun intrede. Stuk voor stuk staan ze voor een nieuwe inrichting van het primaire proces. Ze bieden daarmee een alternatief voor traditionele, schoolse onderwijsmodellen. Soms kiezen opleidingsteams voor invoering van één van deze nieuwe onderwijsmodellen. Vaak ontdekken zij al doende de beperkingen ervan. Teams die bijvoorbeeld Open Leren hebben ingevoerd en op grond daarvan hun opleiding verregaand hebben geïndividualiseerd, komen erachter dat ze op die manier niet (meer) toekomen aan andere doelen van hun onderwijs. Bijvoorbeeld op het terrein van samenwerking of kritische reflectie op de vakinhoud. Aan flexibilisering blijken grenzen te zitten. Ook zijn er opleidings teams die stuiten op beperkingen van Samenwerkend Leren. Dit model blijkt juist onvoldoende tegemoet te komen aan de wens om rekening te houden met individuele verschillen tussen deelnemers naar leertempo, voorkennis en opleidingsperspectief. 1 Naast de doeners onder de opleidingsteams, die aan de slag zijn gegaan met de invoering van een nieuw onderwijsmodel waar ze brood in zagen, komen we de denkers tegen. Teams die een verkenningstocht uitvoeren naar de waarde van verschillende nieuwe NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

14 EXPERTISECENTRUM 2 1 In deze publicatie gebruiken we het begrip onderwijsmodel als verzamelterm. Hieronder verstaan we ook onderwijsmethoden (bijvoorbeeld de Leittextmethode en de Hoofdelijk Versnelde Scholingsmethode) en aanpakken in het onderwijs (bijvoorbeeld Procesgerichte Instructie, Samenwerkend Leren). 2 Het begrip onderwijsmodel duidt op een consistent geheel van doelen, uitgangspunten en criteria voor de inrichting van het primaire proces: op programmatisch niveau en op het niveau van de didactiek, de begeleiding van deelnemers en de organisatie. onderwijsmodellen voor hun opleiding. Deze opleidingsteams lopen er tegenaan dat al die onderwijsmodellen lastig vergelijkbaar zijn en dat ze onvoldoende zicht hebben op de keuzen die ze daarin willen en kunnen maken en daarbij te hanteren criteria. Deze teams kunnen blijven steken in visie-discussies over de gewenste vernieuwingskoers. Vooral als ze het idee hebben dat ze moeten kiezen tussen bijvoorbeeld Probleem Gestuurd Onderwijs of Procesgerichte Instructie of tussen Samenwerkend Leren en Open Leren. Ook bij Colleges van Bestuur leven de nodige vragen als het gaat om vernieuwing van het primaire proces. In hoeverre werken onze opleidingen planmatig, consistent en efficiënt aan vernieuwing van het onderwijs? Op grond van welke criteria beoordelen we dat? Deze publicatie richt zich op managers, staffunctionarissen en opleidingsadviseurs die sturing geven aan onderwijskundige vernieuwingen in de bve-sector. Ze is bedoeld als steun in de rug bij vernieuwing van het primaire proces. De kern ervan is een instrument: een denkkader plus activiteitenoverzicht en checklist. Met behulp hiervan kunnen opleidingsteams meer bewuste en onderbouwde keuzen maken voor de herinrichting van hun opleiding. Keuzen die aansluiten bij: actuele innovatiedoelen voor de bve-sector ontleend aan: de WEB, maatschappelijke ontwikkelingen, eisen vanuit de arbeidsmarkt en vernieuwde opvattingen over leren; en zijn afgestemd op: kenmerken van de opleiding/sector; kenmerken van de deelnemerspopulatie; specifieke randvoorwaarden. We pleiten voor het construeren van een eigen passend onderwijsmodel per opleiding/ sector, in plaats van overall-adoptie van één bepaald onderwijsmodel 1. Opleidingsteams hoeven wat ons betreft geen controverse aan over de vraag of zij Probleem Gestuurd Onderwijs, Interactief Leergroepen Systeem of Open Leren zullen kiezen. Verworvenheden van verschillende onderwijsmodellen kunnen een plek krijgen in de uitwerking van het eigen onderwijsmodel 2.

15 3 Het lezen van de hoofdstukken 2 en 3 veronderstelt globale kennis van de in hoofdstuk 4 beschreven onderwijsmodellen. Lezers die totaal niet bekend zijn met de onderwijsmodellen raden we aan eerst de korte beschrijvingen van de betreffende modellen te lezen, of hoofdstuk 4 als naslagwerk te gebruiken bij lezing van de hoofdstukken 2 en 3. Deze publicatie is als volgt opgebouwd 3. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op het vernieuwingsdenken. Centraal staan vijf innovatieve doelen: maatwerk leveren, belang van contextrijk leren, nadruk op vaardigheden, focus op sturing door de deelnemer én aandacht voor leren leren. We beschrijven de achtergronden en het karakter van deze innovatieve doelen. Verder lichten we toe dat het zaak is om in het vernieuwingsdenken niet het kind met het badwater weg te gooien. Standaarden leveren, decontextualisatie, kennis verwerven, externe sturing en aandacht voor de inhoud van het leren, spelen óók in een vernieuwde inrichting van het primaire proces een rol van betekenis. In het tweede deel van hoofdstuk 2 bekijken we de innovatieve doelen op operationeel niveau. In de praktijk blijken verschillende uitwerkingen van deze doelen mogelijk te zijn. De ene is niet slechter dan de andere; wel meer of minder passend bij bepaalde opleidingen, deelnemersgroepen en/óf specifieke randvoorwaarden. Per doel typeren we steeds twee uitwerkingen en brengen we in beeld wat de realisatie ervan betekent voor de praktijk. We onderscheiden consequenties op programmatisch niveau en op het niveau van de didactiek, de begeleiding en de organisatie de vier aspecten die, in samenhang, de inrichting van het primaire proces bepalen. In het derde hoofdstuk lichten we onze overwegingen toe, om in de bve-sector uit te gaan van het construeren van een eigen onderwijsmodel in plaats van één bepaald onderwijsmodel te adopteren. Drie belangrijke overwegingen zijn: de beperkingen van elk afzonderlijk onderwijsmodel, de heterogeniteit van de deelnemerspopulatie en diversiteit in typen opleidingen, én de uiteenlopende specifieke randvoorwaarden. We staan hier uitgebreid bij stil omdat ze de variabelen opleveren, die cruciaal zijn in het construeren van een eigen vernieuwd onderwijsmodel: deelnemersvariabelen: het niveau van basisvaardigheden, (zelfstandig) leervermogen, leerstijlen en cultureel bepaalde leerkenmerken; opleidingsvariabelen: type leerweg dat wordt aangeboden (algemeen vormend en beroepsvormend, beroepsopleidend en beroepsbegeleidend enzovoort), competenties die centraal staan en het (kwalificatie)niveau van de opleiding; randvoorwaardelijke variabelen: omgevingseisen, aantallen deelnemers, teamaffiniteiten, team kwaliteiten en -deskundigheden en veranderingscapaciteit. Hoofdstuk 4 beschrijft dertien onderwijsmodellen die (opnieuw) actueel zijn en staan voor het vernieuwingsdenken in de bve-sector: Interactief Leergroepen Systeem (ILS), Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), Open Leren, Procesgerichte Instructie (PGI), Samenwerkend Leren, Thematisch Leren, Vaardigheidsonderwijs, Projectonderwijs, de Leittextmethode, de Methode Hoofdelijk Versnelde Scholing (HVS), het Circuitmodel, het Indiflexmodel en Ervaringsleren. De beschrijving van deze onderwijsmodellen maakt het mogelijk om terug te redeneren naar de eerder genoemde vier punten: de 3 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

16 innovatie doelen, de specifieke kenmerken van de opleiding/sector, de kenmerken van de deelnemers populatie en de specifieke randvoorwaarden. Eerst geven we een korte beschrijving van karakteristieken, daarna beschrijven we de relatie met de innovatieve doelen uit hoofdstuk 2 en volgen aandachtspunten bij invoering. Deze aandachtspunten zijn gerelateerd aan de deelnemersvariabelen, opleidingsvariabelen en randvoorwaardelijke variabelen die bepalend zijn bij het construeren van een eigen onderwijsmodel. Met de hoofdstukken 2 tot en met 4 is het denkkader gegeven. In hoofdstuk 5 verbinden we de verschillende elementen tot een activiteitenoverzicht en een checklist. We brengen een aantal activiteiten in kaart die nodig zijn om komen tot een eigen onderwijsmodel. Het resultaat is geen volledig uitgewerkt en ingevuld onderwijsmodel, maar wel een consistent geheel van doelen, uitgangspunten en criteria voor de herinrichting van het primaire proces: het fundament onder zo n onderwijsmodel. Met deze publicatie, die theorie en praktijk probeert te verbinden, denken we tegemoet te komen aan zowel de denkers als doeners onder docententeams, opleidingsmanagers en -bestuurders van roc s. 4 EXPERTISECENTRUM

17 2 Actuele doelen in onderwijsvernieuwing Uitgangspunt in de constructie van een onderwijsmodel is het antwoord op de vraag: waar willen we met het onderwijs naartoe, wat willen we bereiken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft een opleiding/sector zicht nodig op actuele innovatiedoelen en het karakter ervan. Verder is het -met het oog op te maken afwegingen- belangrijk om een beeld te krijgen van wat realisatie van die doelen betekent voor de praktijk. In dit hoofdstuk besteden we daarom achtereenvolgens aandacht aan: 1 Actuele innovatiedoelen en hun samenhang. We sluiten aan bij Simons (1998) en beschrijven de achtergronden en karakteristieken van enkele belangrijke innovatieve doelen (paragraaf 2.1). 2 Mogelijke operationalisaties van de verschillende innovatiedoelen. In de praktijk zijn verschillende uitwerkingen van de innovatieve doelen mogelijk. Per doel typeren we er -ter illustratie- steeds twee (paragraaf 2.2) Vijf innovatieve doelen Het karakter van de innovatieve doelen Simons (1998) noemt vijf innovatieve doelen, waarop de herinrichting van het primaire proces in opleidingen van de toekomst geënt zal zijn. In abstracte zin zijn ze bekend en uit geen enkele beleidsnota meer weg te denken: maatwerk leveren; contextrijk leren; nadruk op vaardigheden; sturing door de deelnemer; expliciete aandacht voor leren leren. Elke opleiding in de bve-sector heeft te maken met ontwikkelingen die aan de basis liggen van deze innovatieve doelen: vernieuwde opvattingen over leren, een generatie NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

18 EXPERTISECENTRUM 6 4 Het leveren van standaarden, decontextualisatie, kennis verwerven, externe sturing (door docent of leermiddel) en aandacht voor (de inhoud van) het leren. deelnemers met andere opleidingsbehoeften, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een overheid die uit is op rendementsverhoging. Dit maakt dat al deze doelen -zonder enige uitzondering- op dit moment voor elke opleiding in de bve-sector van belang zijn. Interessant in de benadering van Simons is dat hij aandacht heeft voor rol die traditionele verworvenheden 4 spelen in het bereiken van deze innovatieve doelen. Deze rol manifesteert zich op operationeel niveau: in de manier waarop het primaire proces wordt ingericht (het programma, de didactiek, de begeleiding en de organisatie). Een tweede interessant aspect in zijn benadering is, dat hij de vijf innovatieve doelen typeert als continue spanningsvelden waarin steeds weer opnieuw afwegingen en keuzen gemaakt moeten worden. In zijn bijdrage aan de workshop methodisch-didactische concepten tijdens de CINOP-conferentie Leren in de BVE (15 december 1998) duidt Simons de innovatieve doelen aan als complexe problemen die moeten worden opgelost, waarin de specificiteit van de situatie en de context een belangrijke rol spelen. In onze optiek hebben de specificiteit van de situatie en de (sociale) context vooral betrekking op de heterogeniteit in de deelnemerspopulatie, diversiteit aan opleidingen en specifieke randvoorwaarden. Anders gezegd: kenmerken van de doelgroep, het karakter van een opleiding/sector en specifieke randvoorwaarden bepalen welke afwegingen worden gemaakt en tot welke keuzen dit leidt. Het feit dat het om spanningsvelden gaat, impliceert ons inziens twee dingen: 1 Er moeten afwegingen en keuzen gemaakt worden met betrekking tot elk afzonderlijk innovatiedoel. In welke mate is realisatie van bijvoorbeeld maatwerk mogelijk en wenselijk, gelet op deelnemers- en opleidingskenmerken en specifieke randvoorwaarden? 2 Daarnaast hebben de afwegingen en keuzen betrekking op de innovatiedoelen als geheel. Omdat de innovatieve doelen samenhangen en ze allemaal relevant zijn voor elke opleiding in de bve-sector, is kiezen (selecteren) van één of meer van de genoemde innovatiedoelen niet aan de orde. Wel is sprake van prioritering: het vaststellen van de volgorde waarin de innovatieve doelen van belang zijn, gegeven deelnemers- en opleidingskenmerken en specifieke randvoorwaarden. Zowel in onderzoeksliteratuur als in praktijkpublicaties vinden we voorbeelden die de achtergronden en het complexe karakter van de innovatieve doelen verhelderen.

19 2.1.2 Maatwerk leveren 5 De telduivel is een personage uit het gelijknamige (kinder)boek van Hans Magnus Enzensberger, dat de verder voor zich sprekende ondertitel Een hoofd kussen boek voor iedereen die bang voor wiskunde is draagt (Amsterdam: De Bezige Bij). De roep om maatwerk heeft alles te maken met de noodzaak om rekening te houden met verschillen tussen deelnemers. De achtergronden zijn echter verschillend: er liggen efficiency- en rendementsoverwegingen én leertheoretische overwegingen aan ten grondslag. Bij efficiency- en rendementsverhoging horen begrippen als verkorte en versnelde leertrajecten, alleen dát leren wat je nodig hebt en het adagium voor iedere deelnemer een eigen traject op door hem zelfgekozen moment en plek. De organisatorische differentiatiemogelijkheden zijn (zeker met de inzet van informatie- en communicatietechnologie) in principe onbegrensd en kunnen betrekking hebben op verschillen in wat deelnemers (nog) moeten leren om een bepaalde kwalificatie te behalen (eerder verworven kwalificaties en competenties), in wanneer ze willen/kunnen leren (beschikbaarheid, bereikbaarheid) en waar ze willen leren (op welke plek). In het maatwerkdenken kan de telduivel 5 toeslaan: denkbare en wenselijke differentiaties in leertrajecten, -inhouden en -werkwijzen krijgen het karakter van wiskundige oneindigheid. Een volledig geïndividualiseerde opleiding is dan nog het enige antwoord. En daarmee stuiten we op de grenzen van financiële haalbaarheid en onderwijsinhoudelijke wenselijk heid. Het maatwerkdenken zal alleen al om deze redenen nooit vertaald worden in volledig geïndividualiseerde vormen van leren. Een bepaalde mate van standaardisatie (het samenvoegen van deelnemers met soortgelijke leerbehoeften en leerperspectieven) zal nodig en wenselijk blijven. Illustratief in dit verband zijn de verschillende bewegingen die zich op dit moment in de bve-sector aftekenen. Terwijl in overgrote delen van het beroepsonderwijs maatwerk leveren belangrijk motto in de onderwijsvernieuwing is, viert in educatie (in het kader van de kwalificatiestructuur educatie) het ontwikkelen van standaarden hoogtij. Deze beide bewegingen moeten niet worden misverstaan, maar begrepen in het licht van hun (ontstaans)geschiedenis. Traditioneel wordt het beroepsonderwijs gekenmerkt door een aanbodsgerichte benadering: het leerstofjaarklassensysteem, waar iedere deelnemer zichzelf op dezelfde manier, in hetzelfde tempo, via dezelfde inhouden toewerkt naar het behalen van dezelfde kwalificaties. Deze benadering verhoudt zich niet meer tot de externe, markten vraaggerichte benadering die in deze tijd van het beroepsonderwijs wordt gevraagd. Een grotere mate van flexibilisering en individualisering is noodzaak geworden (zie ook: Boogert en Van den Born, 1998; Van den Born, 1999). Een groot deel van de educatie (en met name de basiseducatie) kent traditioneel juist een vraaggerichte benadering: voor iedere (sub)doelgroep een eigen aanbod gebaseerd 7 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

20 EXPERTISECENTRUM 8 op individuele leerwensen, belangstelling en leerdoelen. Deze benadering staat voor een deel op gespannen voet met eisen die in deze tijd aan educatie worden gesteld: het aanbod positioneren in de kwalificatiestructuur educatie (KSE), het realiseren van doorlopende trajecten zowel binnen educatie als tussen educatie en beroepsonderwijs en het voorkomen van (te veel) inhoudelijke overlap tussen trajecten. Standaardiseren is dus noodzaak geworden, juist om maatwerk te kunnen leveren. De betekenis die standaardiseren kan spelen in het bereiken van het innovatieve doel maatwerk, is treffend verwoord in de titel die Tubbing (1998) meegaf aan haar publicatie over de (KSE- )ontwikkelingen in de educatie: Structuur voor maatwerk in een notendop. De leertheoretische voedingsbodem voor de maatwerkgedachte is een volstrekt andere. Deze ligt in een constructivistische visie op leren. Daarin wordt het verwerven van kennis en vaardigheden beschouwd als een activiteit waarbij door de deelnemer zelf betekenis wordt gegeven aan externe (nieuwe) informatie, op basis van eigen waarnemingen en interpretaties van de werkelijkheid. De actieve rol die hiermee voor de deelnemer is weggelegd, kan gemobiliseerd worden door in methodisch-didactisch opzicht aan te sluiten bij verschillen in wat deelnemers willen leren (belangstelling, affiniteiten), in hoe ze willen leren (voorkeuren, leermotivaties) en in wat ze kunnen leren (mogelijkheden en beperkingen). Kortom: door in de didactiek ruim baan te geven aan subjectieve en persoonlijke ervaringen (zie ook: Simons, 1998; Den Boogert en Wagenaar, 1999) kan maatwerk worden geleverd. Ook hier geldt: de didactische differentiatiemogelijkheden zijn eindeloos. Menselijke beperkingen van docenten stellen in dit geval de grenzen aan wat nog werkbaar en haalbaar is Contextrijk leren De toenemende aandacht voor contextrijk leren heeft ook twee achtergronden. De eerste heeft te maken met problemen op het gebied van transfer. Deelnemers blijken onvoldoende in staat om de kennis en vaardigheden die zij in het onderwijs aanleren, toe te passen in uiteenlopende maatschappelijke en beroepspraktijksituaties. Het onderwijs zou om die reden zorg moeten dragen voor gevarieerde contextrijke leersituaties, met behulp waarvan transfervaardigheden beter tot ontwikkeling kunnen komen. Een voorbeeld hiervan zijn de GWA s (geïntegreerde wiskundige activiteiten) in het hedendaagse reken- en wiskunde-onderwijs. In de GWA s krijgen deelnemers reële reken- en wiskundige probleemsituaties voorgespiegeld. De oplossing van deze problemen vraagt om het inzetten en toepassen van een scala aan reken- en wiskundige vaardigheden. Door

21 veel wisselende probleemsituaties aan deelnemers voor te leggen, wordt het transfervermogen ontwikkeld. Simons (1990) wijst op het gevaar van het te snel en direct laten toepassen van vaardigheden in een concrete context, terwijl begrip, het beheersen van onderliggende principes nog onvoldoende aanwezig is: Misschien is wel een van de grootste fouten die in veel onderwijs- en opleidingssituaties worden gemaakt en aanleiding geven tot problemen met transfer: het achterwege laten van voldoende gelegenheid tot integratie (verwerken, zich eigen maken, relateren, organiseren, verschillen en overeenkomsten op een rij zetten e.d.). Het standaardpatroon is informatie overdragen en vervolgens direct overgaan tot toepassingen. (Simons, 1990, pagina 17). Aandacht voor decontextualisatie is dus ook van belang. Van der Sanden (1997) stelt: Voor de ontwikkeling van een goed gestructureerde kennisbasis ( ) is het belangrijk dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen contextualiseren en decontextualiseren. Dit proces van decontextualisatie is nodig om transfer van de ene naar de andere situatie te bewerkstelligen. (Van der Sanden, 1997, pagina 33). De tweede achtergrond van het pleidooi voor contextrijker leren heeft te maken met de wijze waarop kennis en vaardigheden het meest adequaat verworven zouden worden. Als gevolg van tegenvallende resultaten van het formele (schoolse) leren is er toenemende aandacht voor leren in de praktijk. Het scheppen van contextrijker leersituaties krijgt hier de betekenis van de school naar de praktijk brengen. Het onderwijs zou deelnemers niet alleen dienen voor te bereiden op dit praktijkleren, maar deze vorm van leren zou juist deel uit moeten maken van formele opleidingstrajecten. In de bve-sector geen onbekend fenomeen, als we denken aan de beroepsbegeleidende trajecten (BBL) en de toenemende aandacht voor beroepspraktijkvorming in de beroepsopleidende trajecten (BOL) én het leren op de werkplek. Ook in educatie is er steeds meer aandacht voor vormen van praktijkleren. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in het aanbieden van buitenschoolse leertaken en taalstages. Toch moet ook de waarde van (contextrijke) schoolse vormen van leren niet worden onderschat. In dit verband is de historische achtergrond van het formele (schoolse) leren van belang. Het ontstaan van schoolse vormen van leren is in essentie te verklaren uit beperkingen van het traditionele meester-gezel-leren. De complexiteit van arbeidssituaties en maatschappelijke situaties is in de loop van de geschiedenis sterk toegenomen. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op onder- en achterliggende principes en inzichten die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke beroepsmatige en maatschappelijke functioneren en handelen. Deze zijn niet meer manifest aanwezig, laat staan zichtbaar. Het zich eigen maken en integreren van deze inzichten en principes vraagt om geformaliseerde leerprocessen, om binnenschoolse vormen van leren. 9 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

22 Van der Sanden (1997) wijst op de het belang van interactie tussen buiten- en binnenschoolse vormen van leren: Het idee dat een stage of een werksituatie gezien moet worden als een gelegenheid tot het toepassen van eerder, buiten de toepassings context geleerde algemene regels of principes staat haaks op constructivistische noties over leren als een contextgebonden kennisconstructieproces ( ). In ( ) de onderwijs- en opleidingspraktijk zou er niet alleen op moeten worden gelet hoe goed mensen erin slagen eerder verworven kennis toe te passen in nieuwe situaties, maar vooral ook op de interacties die zich voordoen tussen deze (school)kennis en de informatie die resulteert uit de nieuwe ervaringen die men opdoet. (Van der Sanden, 1997, pagina 20) Nadruk op vaardigheden 10 EXPERTISECENTRUM Ook bij dit doel zijn er twee voedingsbodems die de tendens verklaren om in het onderwijs meer nadruk op vaardigheden te willen leggen. De eerste heeft te maken met de idee dat in opleidingen te veel nadruk zou liggen op het verwerven van (theoretische) kennis en te weinig op het verwerven van (vakspecifieke) vaardigheden. In het talenonderwijs kan zich dat bijvoorbeeld uiten in veel aandacht voor taalbeschouwing en grammatica en weinig aandacht voor communicatief taalgebruik. Resultaat: deelnemers weten veel van taal, maar kunnen met de taal in de praktijk van alledag niet voldoende uit de voeten. Ook in beroepsopleidingen doen zich dit soort problemen voor. Deelnemers die een opleiding als beveiligingsmedewerker hebben afgerond en volledig op de hoogte zijn van wetten, rechten en plichten, maar niet adequaat weten op te treden op het moment dat ze met een calamiteit te maken krijgen of tijdens een visitatie met agressie worden geconfronteerd. In dit soort situaties dient training van vaardigheden (sociaal, motorisch, technisch-instrumenteel en communicatief) een groter aandeel in de opleiding te krijgen (naast wellicht een andere wijze waarop kennis wordt verworven!). Blijft staan dat ook kennis nodig is om deze vaardigheden te verwerven en toe te kunnen passen. Zo wijzen Den Boer en Harms (1998) er bijvoorbeeld op dat voor het verwerven van sociale beroepsvaardigheden ook kennis van sociale systemen nodig is. Vaardigheden toepassen vraagt bovendien om kennis van het hoe, waarom, wat, wanneer en door wie de betreffende vaardigheden kunnen en/of moeten worden toegepast. Meer aandacht voor vaardigheden wordt ook om andere redenen van belang gevonden. Verschillende wetenschappers (waaronder Onstenk, 1999) vinden dat als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, het begrip vakbekwaamheid opnieuw gedefinieerd moet worden. In de discussies hierover lijken generieke vaardigheden het te

23 gaan winnen van de waarde die gehecht wordt aan de voorraad (vaktechnische) kennis die iemand paraat heeft. Ook hier dus meer nadruk op vaardigheden, maar dan juist niet beroepsspecifiek maar gericht op het bereiken van brede vakbekwaamheid. Dit betekent onder andere aandacht voor: methodische, sociaal-communicatieve, strategische, normatief-culturele vaardigheden en plannings- en organisatievaardigheden. Kortom, generieke vaardigheden, die in uiteenlopende beroepscontexten zijn in te zetten. Ook vanuit het perspectief van brede vakbekwaamheid blijft het verwerven van kennis van belang. Perkins en Salomon (1989) komen op basis van verschillende onderzoeken tot de conclusie dat synthese gewenst is in de strijd tussen enerzijds de aanhangers van specifieke domeinkennis (specialist position) en anderzijds de aanhangers van generieke vaardigheden (generalist position). Het debat is een weerspiegeling van de betekenis die respectievelijk kennis en breed inzetbare vaardigheden in het onderwijs zouden moeten hebben. Perkins en Salomon poneren en onderbouwen de stelling dat algemene vaardigheden (general cognitive skills) én gespecialiseerde domeinkennis in directe relatie met elkaar functioneren (close partnership). Illustratief voor hun pleidooi voor synthese is het volgende citaat: It s high time to return to the chess masters s chances of becoming an insightful political and military counsel. In the golden age of general cognitive skills, many might have said, Give it a try! ( ) After the fall, most would have said, No way! Now, what should we say? The right response seems to be that we should first gather more information about this chess master. Does he already have some general principles ( ) rather than entirely contextualized principles ( )? How metacognitive is his thinking about his chess play and other life activities? Does he tend do do what high-road transfer calls for: mindfully decontextualize principles? Or, in contrast, is he een gifted intuitive player of chess, with an enormous fund of experience but little predeliction to reflect and generalize? Depending on the answers ( ), we migt forcast his chances as ranging from No way! to There s some hope. Although recognizing the great importance of years of experience in a domain, the latter would be far from a sure bet. (Perkins en Salomon, 1989, pagina 24) Sturing door de deelnemer Het toenemend belang dat wordt gehecht aan sturing van het leren door de deelnemer (interne sturing oftewel zelfsturing) heeft eveneens verschillende achtergronden. Om te beginnen zijn er leertheoretische motieven, die terug te voeren zijn op de constructivistische visie op leren. Daarin is leren primair een activiteit van de lerende zelf. Of er geleerd wordt, wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin de deelnemer NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

24 EXPERTISECENTRUM 12 de juiste cognitieve, metacognitieve en affectieve leervaardigheden inzet tijdens het leerproces. De inspanningen van de docent zijn vooral daarop gericht. Omdat het om een leerproces gaat, is het belangrijk dat de deelnemer geleidelijk aan leert om zélf sturing te geven aan zijn leren in plaats van zich door docent, leermiddel (of in de moderne variant: door de virtuele leeromgeving) te laten sturen. In dit leerproces zal een zekere mate van externe sturing nodig blijven. Zeker in de beginfase van het proces. Een tweede leertheoretische overweging heeft te maken met motivationeel-affectieve aspecten van leren. Naarmate een deelnemer meer eigen verantwoordelijkheid krijgt (lees ook: de docent deze aan de deelnemer geeft), zal hij meer inzet en leerbereidheid laten zien. Zo kan de deelnemer bijvoorbeeld verantwoordelijkheid krijgen in het stellen van eigen leerdoelen, of in het zelf bepalen van de leeractiviteiten en/of de leermiddelen die hij inzet om deze leerdoelen te bereiken. Het overdragen van de sturing naar de deelnemer kan dus zowel betrekking hebben op het leren zelf (het proces), als op de doelen, inhouden of organisatie van het leren (het product). Naast leertheoretische motieven zijn er ook pragmatische redenen om zoveel waarde te hechten aan het doel zelfsturing. Zowel het denken in termen van maatwerk als technologische ontwikkelingen die het onderwijsveld binnendringen, brengen de roep om meer zelfwerkzaamheid met zich mee. Dit vertaalt zich over het algemeen, al was het maar om redenen van financiële beheersbaarheid, in docentonafhankelijke vormen van leren. Zo langzamerhand is wel duidelijk dat leermiddelen of virtuele leeromgevingen maar ten dele in staat zijn de docentsturing over te nemen. Ergo: de eigen sturingsverantwoordelijkheid van de deelnemer is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk. Tegelijkertijd is en blijft externe sturing van belang. Zowel vanwege verschillen in zelfsturend vermogen van deelnemers, als vanwege beperkingen om deelnemers volledig resultaatsverantwoordelijk te maken Expliciete aandacht voor leren leren Net zoals er een duidelijke link is tussen de innovatieve doelen contextrijk en vaardigheden, is die er tussen het doel interne sturing en leren leren. Zeker waar het gaat om het overdragen van de processturing. De achtergrond van het belang dat aan leren leren wordt gehecht is misschien nog wel het meest eenduidig van alle doelen. Met de constatering dat cognitieve, metacognitieve en affectieve leervaardigheden het gereedschap vormen waarmee de leerinhoud (effectief) bewerkt kan worden, wordt tegelijkertijd geconstateerd dat deze (leer)vaardigheden vaak onvoldoende aanwezig

25 zijn (zie ook Van der Sanden, 1997). Die vaardigheden moeten dus ontwikkeld worden wil zelfsturing überhaupt mogelijk zijn. Het volgende dilemma is dan: hoe kunnen deze leervaardigheden geleerd worden? En dan gaan de opvattingen uiteenlopen. Niet principieel, maar gevoed door verschillen in deelnemers en verschillen in opleidingsniveaus. Gemeenschappelijk is de opvatting dat je leervaardigheden het best verwerft in de context van de situatie waarin je ze moet toepassen. Dus geen aparte lessen studievaardigheden en geen leren leren (leren hoe) zonder leren (leren dat). Verschillen komen eenvoudigweg neer op het onderscheid tussen: al doende leren en al lerend doen. In het eerste geval staat het creëren van een optimale feedback-cyclus centraal: voorbereiden, uitvoeren, bewaken, terugkijken. Door deze feedback-cyclus al doende toe te passen op het verwerven van specifieke (vak)inhoudelijke kennis of vaardigheden en door een opbouw van meer naar minder sturingsaanwijzingen (principe van afnemende sturing) wordt de deelnemer zich bewust van het nut van deze feedbackcyclus en leert hij het eigen leerproces en de eigen inzet te sturen en te bewaken. In het tweede geval staan juist de vaardigheden die ten grondslag liggen aan deze feedback-cyclus centraal: bijvoorbeeld leren plannen, je zelf leren beoordelen, leren analyseren, abstraheren of structureren, leren om de nodige inzet (niet te veel, niet te weinig) te leveren enzovoort (zie ook: Boekaerts, 1989, Van den Berg en Curvers, 1995; Blagg en Van Ommeren, 1999). Het leren van deze (specifieke) vaardigheden kan expliciete aandacht vergen en een eigen didactiek en opbouw vragen. We moeten ( ) vaak constateren dat leerlingen die in principe over goede metacognitieve kennis en vaardigheden beschikken toch onder de maat presteren voor een bepaald vakgebied. Dit komt vooral, doordat zijn niet in staat zijn hun inzet te reguleren en te bewaken. Het punt dat we hier onder de aandacht willen brengen is namelijk dat de bereidheid om de nodige inzet te leveren bij de leerling zelf berust en afhangt van een aantal vaardigheden die de leerling moet verwerven. (Boekaerts, 1989, pagina 165). In zo n geval is het van belang dat deze vaardigheden tot doel en inhoud van het leren worden gemaakt. Overigens is het ook bij expliciete systematische aandacht voor het trainen van dit soort leervaardigheden (op cognitief, metacognitief en affectief vlak) belangrijk, dat dit gebeurt binnen de context van de situatie waarin deze vaardigheden moeten worden toegepast. En ook hier vindt training plaats volgens het principe van afnemende mate van sturing. 13 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

26 2.1.7 Samenhang tussen innovatiedoelen 14 EXPERTISECENTRUM Er is samenhang tussen de vijf innovatieve doelen. Ontwikkeling van vaardigheden vraagt om contextrijke leeromgevingen. Sturing door de deelnemer veronderstelt leervaardigheid. Het trainen van leervaardigheden vraagt om contextrijke leersituaties. Maatwerk beoogt rekening te houden met verschillen tussen deelnemers in wat zij willen, moeten en kunnen leren en heeft dus relatie met het doel zelfsturing. Het feit dat deze samenhang bestaat, is een belangrijke reden dat bij de inrichting van het primaire proces al deze innovatieve doelen een plek moeten krijgen. Zoals eerder gezegd zijn daarbij keuzen aan de orde, die worden ingegeven door deelnemers- en opleidingskenmerken en specifieke randvoorwaarden. Een voorbeeld: een NT2-opleidingsteam in de educatie geeft op grond van sterke heterogeniteit van de deelnemerspopulatie (waardoor op allerlei fronten destructieve fricties kunnen ontstaan) en omgevingseisen (een gemeente die morgen een aanbod voor asielzoekers wil, eisen ten aanzien van permanente instroom en de duur van het opleidingstraject) veel gewicht aan het doel maatwerk. Er wordt om die redenen een onderwijsmodel ontwikkeld dat gekenmerkt wordt door flexibele mogelijkheden om op zelfgekozen tijdstippen, plaatsen en in eigen tempo te leren. De overige doelen worden vanuit die primaire keuze verder ingevuld en uitgewerkt. Contextrijk leren krijgt bijvoorbeeld vooral het karakter van functioneel leren (de praktijk in de school halen), omdat vormen van praktijkleren (de school naar de praktijk brengen) gezien de omgevingseisen (beperkte trajectduur) nauwelijks haalbaar zijn. Voor het doel vaardigheden wordt gezien het lage niveau van basisvaardigheden gekozen voor een sterke nadruk op communicatief taalgebruik en (vanwege de beperkte trajectduur) niet voor het ontwikkelen van brede vakbekwaamheid. Omdat deze nadruk op communicatief taalgebruik (met name voor wat betreft de onderdelen spreek- en luistervaardigheid) vraagt om interactie tussen deelnemers, wordt (met behulp van internettoepassingen) actief gewerkt aan de opzet van chatgroepen en live-gespreksgroepen. Het doel sturing door de deelnemer krijgt (gelet op het lage tot gemiddelde niveau van zelfsturing) vooral vorm in werken aan bewustwording bij deelnemers van wat en waarom zij dat leren (het nut en de relevantie). Omdat het zelfstandig leervermogen gering tot gemiddeld is en het onderwijsmodel gezien de grote heterogeniteit van de deelnemerspopulatie een hoge mate van docentonafhankelijke begeleidingsvormen kent, is ervoor gekozen om de sturing zoveel mogelijk in handen van de (vooral ICT-)leermiddelen te leggen. Verder wordt via (een bewust en systematisch gestuurd) appèl dat wordt gedaan op zelfwerkzaamheid, gewerkt aan een actieve en zelfverantwoordelijke leerhouding bij deelnemers. Het doel leren leren krijgt (gezien het geringe tot gemiddelde zelfstandig

27 leervermogen van deelnemers) ook behoorlijk wat prioriteit in het onderwijsmodel. Reflectie op leerervaringen en -aanpak en het trainen van specifieke vaardigheden vindt plaats binnen de heterogeen samengestelde live-gespreksgroepen. In dit voorbeeld ligt de prioriteit bij het doel maatwerk en leren leren. Prioriteiten stellen betekent water bij de wijn doen als het gaat om de overige doelen. Het laat echter onverlet dat ook die overige doelen een plek moeten krijgen in het onderwijsmodel. Dit is een voorwaarde om te komen tot een consistente inrichting van het primaire proces. 2.2 Operationalisaties Zicht op de gevolgen Nu de achtergronden en het complexe karakter van de vijf innovatieve doelen zijn verhelderd, is het zaak om na te gaan wat een en ander betekent voor de praktijk. Immers hoe beter een opleiding/sector zicht heeft op de consequenties, des te bewuster en verantwoorder zij keuzen kan maken (zie ook: Filius en De Zeeuw, 1999). In de praktijk zijn verschillende uitwerkingen van de innovatieve doelen mogelijk. Per doel typeren we er -ter illustratie- steeds twee die onderling nogal verschillen. Daarbij is de een niet beter dan de ander, maar wel meer of minder passend bij specifieke kenmerken van deelnemers, opleidingen of specifieke randvoorwaarden waarbinnen vernieuwing van het primaire proces moet plaatsvinden. Het gaat dus om voorbeelden met elk hun eigen accenten en invalshoeken. Verder betreft het operationalisaties die elkaar niet uitsluiten. Het is goed mogelijk om eigen variaties en combinaties te maken, zeker wanneer ze gekoppeld worden aan bepaalde fasen of onderdelen van een opleiding. In alle gevallen betreft het operationalisaties zoals ze in de onderwijspraktijk van roc s vorm krijgen of hebben gekregen. Daarbij gaan we er met gerust gemoed van uit dat ze een pragmatische waarde hebben, gebaseerd als ze zijn op praktijk- en ervaringskennis van en over deelnemers, karakteristieken van opleidingen en specifieke randvoorwaarden waarbinnen onderwijsvernieuwingen plaats moeten vinden. De namen die we aan de verschillende operationalisaties hebben gegeven zijn typeringen, bedoeld om het beestje een naam te geven. Om de consequenties zoveel mogelijk te verhelderen, laten we per operationalisatie zien wat noodzakelijke gevolgen zijn: op programmatisch niveau én op het niveau van de didactiek, de begeleiding van deelnemers en de organisatie (zie schema op pagina 17 voor toelichting op deze aspecten). 15 NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

28 Met de in kaart gebrachte consequenties hebben we niet de pretentie een volledig overzicht van alle noodzakelijke gevolgen te bieden. De functie van elk overzicht is om een beeld te geven van wat invoering met zich mee brengt voor de praktijk. Dit ter ondersteuning van het afwegings- en keuzeproces. Verder realiseren we ons dat er ook tal van gewenste ontwikkelingen kunnen zijn. Binnen het kader van deze publicatie zijn echter vooral de noodzakelijke consequenties interessant, omdat deze bepalend zijn in het construeren van een onderwijsmodel en daarbij te maken keuzen. 16 EXPERTISECENTRUM

29 Aspecten primair proces Programmatisch Toelichting Ordening/structurering van de leerinhoud, bijvoorbeeld in thema s, casuïstiek, functionele handelingen, kernproblemen in beroep, projecten, onderwerpen. Organisatie van de leerinhouden, bijvoorbeeld modulair, lineair, vaste volgorde, volgordeonafhankelijk, verplichte programmaonderdelen, facultatieve programmaonderdelen. Toetseenheden: per module, (deel)kwalificatie, per vaardigheid, per niveau. Didactisch Rolgedrag docenten, bijvoorbeeld instructief, coachend, leer- en taakgeoriënteerd, activerend, demonstrerend, spiegelend, remediërend, diagnostiserend. Aard van de begeleiding: vakinhoudelijk, gericht op leerproces, faciliterend, gericht op bewustwording van (eigen) keuze- en ontwikkelingsmogelijkheden. Type leer- en instructieactiviteiten, bijvoorbeeld klassikale les, hoorcollege, groepsopdrachten, individuele leertaken, cognitieve leeractiviteiten, vaardigheidstraining, praktijkopdrachten, buitenschoolse opdrachten. Vormen van toetsing: diagnostisch, voortgang, zelfdiagnose en zelfbeoordeling, cognitief, vaardigheden. Soorten leermiddelen: schriftelijk, audiovisueel, ICT (internet en met name educatieve software). Aard van de leermiddelen: gesloten instructies, open opdrachten, gesloten opdrachten, oefentaken, observatieopdrachten, werkstukken, presentaties, praktijkopdrachten, stageverslagen. 17 Begeleiding Instroom: intake, assessment, eerder verworven competenties (EVC). Voortgang: voortgangsbegeleiding, sociale begeleiding, begeleiding bij leerproblemen, praktijk- en stagebegeleiding. Uitstroom: begeleiding bij het maken van vervolgkeuzen, vinden van werk, begeleiding bij afronding van de opleiding (portfolio, examinering). Organisatorisch Planning van de leerinhouden: instroom- en/of uitstroommomenten, momenten van de dag, tijdstip in het jaar, (blok)perioden. Toetsmomenten: vaste momenten, einde periode, door deelnemer te bepalen. Plek waar leren plaatsvindt: collegezaal, klaslokaal, practicumruimte, OLC, mediatheek, ruimte voor praktijksimulatie, individuele studieruimten, spreekkamers, thuis, werkplek, stageplaats, praktijkplaats. Groepering: vaste groep, wel/niet met deelnemers van andere trajecten, opleidingen of leerwegen. Schema 1: Toelichting aspecten primair proces NIEUWE ONDERWIJSMODELLEN IN DE BVE-SECTOR

30 2.2.2 Meer maatwerk 18 EXPERTISECENTRUM De bestaande diversiteit aan opleidingen in de bve-sector is op zich al een uiting van maatwerkdenken (externe differentiatie). Het streven naar meer maatwerk bínnen een opleiding (interne differentiatie) kan vorm krijgen door in de organisatie van het primaire proces óf in de didactische aanpak rekening te houden met verschillen tussen deelnemers. Ze weerspiegelen de twee achtergronden van dit innovatieve doel: rendements- en efficiencyverhoging én leertheoretische motieven. We benoemen en karakteriseren beide operationalisaties als volgt: 1 Tijd-, plaats-, tempo- en inhoudsgedifferentieerd leren. Bij deze vorm van leren ligt de nadruk op het zo snel mogelijk behalen van gewenste opleidingskwalificatie(s). Centraal staan verschillen tussen deelnemers in wat zij (nog) moeten leren om de betreffende opleidingskwalificatie te behalen (inhoud), in wanneer (op welke tijdstippen en in welk tempo) zij willen en kunnen leren en in waar (de plaats) het leren hen het meest schikt. 2 Methodegedifferentieerd leren. Bij deze vorm ligt de nadruk op het verhogen van de effectiviteit van het leerproces. Centraal staan verschillen tussen deelnemers in wat en hoe zij willen leren (voorkeuren, leerstijlen, belangstelling, interesses). Methodischdidactische differentiaties vinden plaats binnen een opleidingstraject dat toewerkt naar eenzelfde eindkwalificatieniveau. Ze krijgen vorm in het bieden van methodischdidactische keuzemogelijkheden aan deelnemers (keuzeprogrammaonderdelen, aanbod van verschillende typen leeractiviteiten en taken enzovoort).

De wending naar competentiegericht leren en opleiden

De wending naar competentiegericht leren en opleiden De wending naar competentiegericht leren en opleiden De kracht van de verbinding CINOP, s-hertogenbosch José van den Berg, Jurriën Biessen, Elly de Bruijn en Jeroen Onstenk Colofon Titel: Auteurs: Met

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg

PORTFOLIO. Studie huis. december 2003 nummer 54. MesoConsult b.v. Tilburg december 2003 nummer 54 PORTFOLIO Studie huis onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr. P.R.J. Simons Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen Dr. J.G.G. Zuylen MesoConsult b.v. Tilburg Auteurs Erik Driessen,

Nadere informatie

Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs

Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs KO RT L O P E N D O N D E RW I J S O N D E R Z O E K Vormgeving van leerprocessen 78 Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden Yvette Sol Karel

Nadere informatie

Over Coaching en leren coachen

Over Coaching en leren coachen Over Coaching en leren coachen 1. Inleiding Coaching is in. Afgaande op advertenties liggen coaching en coaches "goed in de markt". Wie bij een boekhandel langsgaat kan bij de management-afdeling die populariteit

Nadere informatie

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss

Leren door werken. De integratie van leren op school en in het bedrijf. Opleiding Officemanagement Friesland College. Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss Leren door werken De integratie van leren op school en in het bedrijf Opleiding Officemanagement Friesland College Jeroen Onstenk en Ceel Kleiss CINOP, s-hertogenbosch Colofon Titel: Auteurs: Met dank

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Competentiegericht leren met ICT Ruud Klarus en Marijke Kral

Competentiegericht leren met ICT Ruud Klarus en Marijke Kral Competentiegericht leren met ICT Ruud Klarus en Marijke Kral Samenvatting ICT binnen een competentiegerichte opleiding veronderstelt dat we ten minste helderheid hebben ten aanzien van twee vraagstukken.

Nadere informatie

Jongleren tussen traditie en toekomst

Jongleren tussen traditie en toekomst M.L.L. Volman Jongleren tussen traditie en toekomst De rol van docenten in leergemeenschappen Onderwijscentrum VU vrije Universiteit amsterdam Jongleren tussen traditie en toekomst De rol van docenten

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden Competentiegericht opleiden in de VVT branche Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden December 2009 1 Uitgave: Stichting A+O VVT ( Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Nadere informatie

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen

Competentiegericht leren en begeleiden. Competentiegericht bewijzen en beoordelen Competentiegericht leren en begeleiden 1 Competentiegericht bewijzen en beoordelen ASSESSMENT & PORTFOLIO IN DE OPLEIDING EDUCATIEF PARTNERSCHAP 2 Competentiegericht leren en begeleiden 3 Competentiegericht

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS IN ZORG- EN WELZIJNS- OPLEIDINGEN

PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS IN ZORG- EN WELZIJNS- OPLEIDINGEN PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS IN ZORG- EN WELZIJNS- OPLEIDINGEN een casus auteur: Drs. A.J.C.M. de Jongh kernredactie: Drs. A.J.C.M. de Jongh Prof. dr. W.H.F.W. Wijnen MesoConsult B.V. Tilburg mei 1999 1999

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal in databases

Digitaal lesmateriaal in databases Digitaal lesmateriaal in databases Ontwerp en gebruik van objectgeoriënteerd lesmateriaal bij competentiegericht leren en opleiden CINOP, s-hertogenbosch Aike van der Hoeff (eindredactie), Irene den Boer

Nadere informatie

DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST?

DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST? DE ONTWIKKELAGENDA VAN DE TOEKOMST? Onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Teije van der Bij Jos van der Waals 1 Voorwoord Leidinggevende, onderwijsgevende en onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN VAN DOCENTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS YVETTE SOL Beoordelingscommissie: Prof.dr. M. Brekelmans (voorzitter) Prof.dr. P.J. den Brok Dr. E. Roelofs Prof.dr. P.R.J. Simons

Nadere informatie

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans

D e O m s l a g. Geesje van Slochteren. Leon Bosch. Remy van Kasteren. Luc Sluijsmans D e O m s l a g Geesje van Slochteren Leon Bosch Remy van Kasteren Luc Sluijsmans D e O m s l a g Concept & Vormgeving: Fresh Creative Concepts Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A: Terreinverkenning werken

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

HET INTERACTIEF LEERGROEPEN SYSTEEM (ILS) een innovatieprogramma op het mbo

HET INTERACTIEF LEERGROEPEN SYSTEEM (ILS) een innovatieprogramma op het mbo HET INTERACTIEF LEERGROEPEN SYSTEEM (ILS) een innovatieprogramma op het mbo kernredacteur van dit nummer: Prof. dr. M. Boekaerts MesoConsult B.V. Tilburg juni 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze

Nadere informatie

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg

Handleiding Portfoliomethodiek. Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Handleiding Portfoliomethodiek Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg Colofon Titel : Handleiding portfoliomethodiek NT2 Auteur : Anne Kerkhoff en Ellie Liemberg m.m.v. Brigitte Buvelot Datum : 26 juli 2002 Uitgave

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

De gemeenschapsfunctie van het ROC

De gemeenschapsfunctie van het ROC De gemeenschapsfunctie van het ROC CINOP, s-hertogenbosch Trees Pels en Jodi Mak (Verwey-Jonker Instituut) Colofon Titel: Auteurs: Ontwerp omslag: Opmaak: Bestelnummer: De gemeenschapsfunctie van het ROC

Nadere informatie

Wat je wordt, bepaal je zelf

Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie Hans Bax Walter van Limpt Uitgave Stichting Estinea Eerste druk 2010 Tekstbewerking:

Nadere informatie