RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 118 Inboeknummer OOV Beslisdatum BTW 16 mei 2000 Dossiernummer RaadsbijlageVoorstel inzake de verplaatsing van de accommodatie van Handboogvereniging O.G.I.O. 1 Inleiding Handboogvereniging O.G.I.O. is gevestigd op sportpark Burgemeester van Engeland in Tongelre-Zuidoost. De vereniging beschikt daar over een buitenschietterrein met opstallen. Zoals bekend is voor het gebied Tongelre-Zuidoost, in samenwerking met Ballast Nedam, een plan in voorbereiding voor woningbouw ten behoeve van de VINEX-taakstelling en ten behoeve van verbetering van het woon- en leefmilieu in de aangrenzende GSB-wijk De Doornakkers. Een herschikking van het Burgemeester van Engeland sportpark is noodzakelijk voor deze plannen. Voor Handboogvereniging O.G.I.O. betekent dit concreet dat zij haar huidige accommodatie moet verlaten en elders in Eindhoven zal worden gehuisvest. Het sportpark aan de Amazonelaan is voor alle partijen een goed alternatief. Hier doet zich tevens de mogelijkheid voor om een lang gekoesterde wens van de Handboogvereniging O.G.I.O., de bouw van een indooraccommodatie, te realiseren. 2 Probleemstelling Op welke wijze en onder welke voorwaarden kan Handboogvereniging O.G.I.O. worden verplaatst naar een nieuwe accommodatie op het sportpark aan de Amazonelaan? 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Een meetpunt van succes is dat de verplaatsing van de handboogvereniging naar tevredenheid van alle betrokken partijen geschiedt en de handboogsport in Eindhoven de beschikking krijgt over een kwalitatief goede accommodatie. Een nieuwe handboogaccommodatie zou op termijn ook onderdak kunnen bieden aan andere handboogverenigingen uit Eindhoven. 4 Wijze van aanpak/ oplossingsrichting Indien een sportvereniging op initiatief van de gemeente moet uitwijken naar een andere locatie heeft de gemeentelijke instelling Sportparken een inspanningsverplichting ten opzichte van die vereniging. Dat wil zeggen dat op de nieuwe locatie voorzieningen moeten worden aangeboden van minimaal hetzelfde niveau. In dit

2 geval gaat het dus om de verplaatsing van Handboogvereniging O.G.I.O naar het sportpark aan de Amazonelaan. Op dit moment is hier alleen Handbalvereniging SVOG gevestigd. Handboogvereniging O.G.I.O. heeft vanuit haar vereniging de Stichting A.D.M. (exploitatie aan de meet) opgericht ten behoeve van beheer en exploitatie van de gebouwen. De stichting beheert de huidige opstallen op het terrein in Tongelre-Zuidoost en heeft met betrekking tot het nieuwe onderkomen primair tot doel om zonder winstoogmerk een accommodatie te bouwen en in stand te houden ten behoeve van Handboogvereniging O.G.I.O. Het is de bedoeling dat de Stichting A.D.M. hier ook eigenaar en beheerder van wordt. Als zodanig treedt de Stichting A.D.M. op als belangenbehartiger van Handboogvereniging O.G.I.O. Voor de gemeente is de Stichting A.D.M. dan ook de partij waarmee wordt gesproken en onderhandeld, Zoals al eerder vermeld, is het plan om op de nieuwe locatie niet alleen een outdoor maar ook een indooraccornmodatie te realiseren, Dit is al langer de wens van Handboogvereniging O.G.I.O. maar tot nu toe was het, onder meer vanwege de op handen zijnde herschikking van het Burgemeester van Engeland sportpark, niet mogelijk dit plan te verwezenlijken. De Nederlandse Handboogbond staat positief tegenover een indooraccommodatie in Eindhoven. Gelet op het spreidingsbeleid en de behoefte aan goede handboogaccommodaties, zal de bond aan het nieuwe gebouw de B-status toekennen (regionale wedstrijd- en trainingsaccommodatie). Door deze toekenning kon bij het NOC"NSF, in het kader van een investeringsregeling ten behoeve van A- en B-accommodaties, een financiele bijdrage worden aangevraagd. Inmiddels heeft het NOC NSF een principetoewijzing gedaan ter hoogte van f ,ÃćâĆňâĂİ. Voorwaarde voor het daadwerkelijk verkrijgen van het bedrag is dat voor 22 september 2000 met de bouw moet worden gestart. Er ligt dus een bepaalde tijdsdruk op het project. In de eerste plannen van de Stichting A.D.M. voor een nieuwe accommodatie was sprake van een gecombineerde kegel- en handboogaccommodatie. Uit een gesprek tussen de Eindhovense Kegelbond en de gemeentelijke instelling Sportparken op 6 juli 1999 is echter gebleken dat het huidige bestuur van de kegelbond aanleg van een nieuwe accommodatie (financieel) niet haalbaar acht (bijlage: brief d.d. 8 juli 1999, ligt voor u ter inzage). Dit element is dan ook uit het plan gehaald. Een belangrijk aspect voor de gemeente is dat de nieuwe accommodatie financieel (bouw/exploitatie) haalbaar moet zijn. De Stichting A.D.M. heeft door de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) dan ook een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de Stichting A.D.M. bij de indooraccommodatie een dienstwoning wilde realiseren. Een dergelijke woning past echter niet binnen de functie van het gebied (extensieve sportrecreatie) en binnen het beleid van de gemeentelijke instelling Sportparken (er worden geen nieuwe bedrijfswoningen binnen de sport-

3 parken toegestaan). Na de nodige gesprekken en diverse briefwisselingen tussen de Stichting A.D.M. en de gemeentelijke instelling Sportparken (in de maanden juni t/m half september 1999) heeft de Stichting A.D.M. uiteindelijk schriftelijk laten weten (brief d.d. 14 september 1999, ligt voor u ter inzage) af te zien van de bouw van een dienstwoning. Een en ander had tot gevolg dat nieuwe bouwtekeningen moesten worden gemaakt met bijbehorende nieuwe financiele stukken. Alles is inmiddels weer bij de gemeente aangeleverd. Om aan de Amazonelaan een accommodatie te kunnen realiseren die voldoet aan de minimale eisen van de Nederlandse Handboogbond en het NOC"NSF, is ook de ruimte nodig die nu nog wordt ingenomen door Handbalvereniging SVOG. Het bestuur van deze vereniging heeft, na overleg met de gemeentelijke instelling Sportparken, laten weten geen bezwaar te hebben tegen een verhuizing naar het sportpark in Tongelre-Zuidoost (brief d.d. 15 oktober 1999). Verplaatsing van de Handboogvereniging SVOG is voor de vereniging positief, omdat nu een andere kleedaccommodatie kan worden gerealiseerd. De huidige is aan vervanging toe. De exacte nieuwe locatie voor de handbalaccommodatie kan nog niet worden aangegeven. Deze is namelijk afhankelijk van de verdere planontwikkeling met betrekking tot Tongelre- Zuidoost (o.a. al of niet integreren van de voetbalaccommodatie in plangebied). Over de met deze ontwikkeling gepaard gaande verdere herschikking van het Burgemeester van Engeland sportpark en de gevolgen voor de betrokken sportverenigingen (tennis, handbal, voetbal), zult u te zijner tijd met een separaat voorstel worden benaderd, Voor de bouw van het nieuwe onderkomen van Handboogvereniging O.G.I.O. aan de Amazonelaan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het huidige plan staat namelijk maar een bebouwingsvolume toe van 200 m2 terwijl voor de nieuwe indooraccommodatie minimaal1.000 m nodig is. Vanwege de hierboven genoemde tijdsdruk (in verband met subsidie NOC NSF) is de procedure tot bestemmingsplanwijziging al in werking gezet. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. De bouwvergunning, welke wordt gekoppeld aan de artikel 19-procedure (verkorte procedure tot bestemmingsplanwijziging), is aangevraagd. De welstandscommissie is op 7 januari 2000 akkoord gegaan met het ingediende principeverzoek (inclusief tekeningen) tot bouw van de accommodatie. Met de provincie is op ambtelijk niveau al overeenstemming bereikt over de artikel 19-procedure. Het sportpark aan de Amazonelaan is gelegen tegen het beekdal van De Dommel. Uitbreiding van natuurontwikkeling is hier gewenst. Bij vergroting van het bouwvolume ten behoeve van sport zal een deel van het sportpark, dat aan De Dommel grenst, worden afgestaan ten behoeve van de ontwikkeling van het Dommeldal. Op deze wijze wordt zowel vanuit sportief als vanuit natuur/ecologisch oogpunt een win-win-situatie gecreeerd.

4 r p ++4+ Raadsbij lage nummer 11S 5 Financiele gevolgen en risico s De Stichting A.D.M. is zelf verantwoordelijk voor een sluitende begroting met betrekking tot de bouw en een dekkende exploitatie. Vanuit de gemeente is nadrukkelijk gesteld dat bouw van de nieuwe accommodatie financieel haalbaar moet zijn. Dit is inmiddels door de Stichting A,D.M. aangetoond. Externe financiering is gevonden in de vorm van een subsidie van f ,ÃćâĆňâĂİ van het NOC"NSF. De bijdrage van de gemeente als gevolg van de inspanningsverplichting (projectplan ligt voor u ter inzage) bedraagt f ,ÃćâĆňâĂİ. Daarnaast heeft de Stichting A,D.M, een verzoek tot garantiestelling gedaan bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) ten behoeve van een lening van circa f ,ÃćâĆňâĂİ. Indien de SWS besluit voor 50s/o garant te staan, dient onze gemeente, conform bestuurlijk vastgestelde gedragslijn samenwerking gemeente/sws, eveneens een garantiestelling voor 50s/s af te geven. Hierover zult u te zijner tijd met een afzonderlijk dossier worden benaderd. Voor de gemeentelijke instelling Sportparken verloopt de verplaatsing van Handboogvereniging O.G.I.O., en de uitvoering van alle daarmee samenhangende activiteiten, budgettair neutraal. Het huidige terrein van de Handboogvereniging O.G.I.O. ( m ) zal worden overgeboekt naar het Grondbedrijf voor een bedrag van f 103,ÃćâĆňâĂİ per m. Genoemd bedrag is de geindexeerde overboekingsprijs van normaal functionerende sportgrond voor 2000 (zie voor de berekeningswijze de bijlagen, ligt voor u ter inzage). Met de middelen die de grondoverdracht opbrengt (f ,ÃćâĆňâĂİ ) kan de gemeentelijke instelling Sportparken alle benodigde (bouw)activiteiten financieren. Er resteert uiteindelijk nog een bedrag van f ,ÃćâĆňâĂİ. In het projectplan staan de inkomsten en de diverse uitgaven nader gespecificeerd, Op het sportpark Tongelre-Zuidoost bevindt zich een gronddepot dat nog dient te worden gesaneerd. Het gaat om circa ton aan gebruikt sportmaterieel. Het betreft voornamelijk oude sportondergronden die uit milieu-oogpunt niet geschikt zijn voor hergebruik. Het afvoeren van het depot is opgenomen in de kwartaalberichten en meegenomen bij de inventarisatie van de Voorjaarsnota als eenmalig financieel risico van f ,ÃćâĆňâĂİ. Een definitieve offerte voor de sanering moet nog worden aangevraagd. Om dit slepende knelpunt op te lossen, stellen wij u voor het restantbudget van f ,ÃćâĆňâĂİ hiervoor te reserveren. Zoals al eerder vermeld dient zo spoedig mogelijk te worden gestart met de bouw van de nieuwe handboogaccommodatie aan de Amazonelaan. Om de hiervoor benodigde financiele middelen te verkrijgen is de gemeentelijke instelling Sportparken met het Grondbedrijf overeengekomen dat de betreffende ondergrond van het Burgemeester van Engeland sportpark medio 2000 zal worden overgedragen aan het Grondbedrijf. Dit met een optie van tijdelijk vruchtgebruik van de huidige accommodatie totdat de noodzakelijke vervangingen zijn gerealiseerd. Concreet betekent

5 dit dat vooruit wordt gelopen op de planvorming voor Tongelre-Zuidoost. Er zijn nog geen contracten gesloten (het plan is nog in voorbereiding) dus voor het Grondbedrijf houdt dit een risico in: er kan uiteindelijk toch geen plan totstandkomen of het plan verloopt niet budgettair neutraal voor het Grondbedrijf, 6 Overige gevolgen van de aanpak Niet van toepassing. 7 Resultaten van overleg / inspraak De verplaatsing van de handboogaccommodatie geschiedt in goed overleg met de Stichting A.D.M. Met Handbalvereniging SVOG is gesproken over de verhuizing naar Tongelre-Zuidoost. Het bestuur van de vereniging stemt hier mee in. Dit dossier is voorgelegd aan de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Projectbureau en de afdeling Grondzaken. Zij kunnen zich vinden in de inhoud. Vanwege de benodigde bestemmingsplanprocedure hebben de bouwplannen van de Stichting A.D.M. al ter inzage gelegen. Hierop zijn voorzover bekend geen reacties binnengekomen. 8 Communicatie Zodra besluitvorming over dit voorstel heeft plaatsgevonden, zal dit aan de betrokken partijen worden meegedeeld (o.a. de Stichting A.D.M., Handbalvereniging SVOG, handboogbond, NOC NSF). 9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor milieu en sport hebben wij over dit voorstel gehoord. Haar positief advies ligt voor u ter inzage. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, R. Welschen, burgemeester. C. Tetteroo, secretaris.

6 Besluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2000, nr. 118; gelet op het advies van de commissie voor milieu en sport; besluit: l. in te stemmen met de realisatie van een B-accommodatie voor de handboogsport aan de Amazonelaan en de daarmee gepaarde gaande herstructurering van de sportparken aan de Amazonelaan en Tongelre-Zuidoost (inclusief grondoverdracht); 2. het resterende budget van het project van f ,ÃćâĆňâĂİ te bestemmen ten behoeve van sanering van het gronddepot op Tongelre-Zuidoost; 3. de begrotingswijziging dienovereenkomstig budgettair neutraal vast te stellen; 4. de directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te verzoeken zorg te dragen voor de uitvoering van het onder 1. genoemde. Dit in samenwerking met de Stichting A.D.M.en de Handboogvereniging O.G.I.O. (ppp-constructie). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei R. Welschen, voorzitter. C. Tetteroo, secretaris. sr def.

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W

Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen van financiele middelen voor de inrichting van de ICT-functie van Loket W gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer SS Inboeknummer osuoooxp6 Beslisdatum Blkw S maart soos Dossiernummer 210.217 Raadsbijlage Voorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima

Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden en overige minima gemeente Eindhoven Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 248 Inboeknummer 99U003286 Beslisdatum BaW 2 november 1999 Dossiernummer 944.506 Raadsbijlage tot het invoeren van een collectieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak

Raadsvoorstel. Gemeentehuis VERTROUWELIJK. Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010. R.J. Limburg/PSO E. Taams. Verplaatsing Meyn en fase 2 Bombraak VERTROUWELIJK Titel Nummer Datum Verplaatsing Meyn 10 / 29 27 april 2010 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling Raadsbijlage nummer a x8 Inboeknummer 88+oo6SBS Beslisdatum B&W 8 november r998 Dossiernummer 84S. 6oa Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een deelnemingsovereenkomst

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding?

0. Samenvatting. 1. Wat is de aanleiding? Agendanummer: CS2 Begrotingswijz.: Verbouwingsplannen Stichting Jongerencentra Waalwijk ten behoeve van Onderwerp : de Tavenu, Taxandriaweg 13, Waalwijk Kenmerk: 09/0014673 Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet

Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kostenverdeling bij rioleringsproblemen Gemeente Diemen Waternet 30 september 2011 RA111323 Samenvatting De bewoners van de Prins Hendrikkade 1 t/m 30 in Diemen hebben al

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5092 Inboeknummer 12bst01801 Beslisdatum B&W 23 oktober 2012 Dossiernummer 12.43.253 RaadsvoorstelAchtervang constructie Meerrijk Inleiding Als onderdeel van het Stimuleringsplan

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006

Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006 Openbare besluiten Burgemeester en Wethouders van Gemeente Hengelo dinsdag 18 april 2006 Aanwezig: Afwezig: Kerckhaert (burgemeester), Ter Ellen, Kok, Nijhof, Weber, Otten (wethouders), Hoogendoorn (loco-gemeentesecretaris)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie