ICT-richtlijnen voor lastenboeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-richtlijnen voor lastenboeken"

Transcriptie

1 1 van 18 RICHTLIJNEN Naam Functie Datum Handtekening auteur Noël Maes Chief Technology Officer nazicht Tony Voet ICT-Diensthoofd Infrastructuur & Exploitatie machtiging Departementsoverleg Overlegorgaan Departement ICT HISTORIEK HERZIENINGEN Datum Versie Omschrijving herziening Ontwerpversie in nieuw sjabloon voor beleidsdocumenten en procedures

2 2 van 18 Inhoudstafel 1 Inleiding/doel Afkortingen en definities Toepassingsgebied ICT-richtlijnen Administratieve bepalingen...3 Artikel xx. Oplevering, keuring en aanvaarding...3 Artikel xx. Waarborg...4 Artikel xx. Prijsherziening...4 Artikel xx. Onderhoudscontract...4 Artikel xx. Controlemogelijkheden...5 Artikel xx. Inschrijving, offerte, documentatie Technische bepalingen...5 Artikel xx. Algemene specificaties...5 Artikel xx. Vereisten hardware en systeemsoftware...6 Artikel xx. Identificatie & beveiliging...10 Artikel xx. Externe toegang...10 Artikel xx. Implementatievereisten...10 Artikel xx. Deponering van de software...10 Artikel xx. Basisgegevens patiënten Bepalingen m.b.t. integraties met bestaande informatiesystemen...11 Artikel xx. Data integraties met het EPD, het PADM, andere systemen...11 Artikel xx. Specificaties voor het aansluiten van toestellen op het PACS Bijlagen...17 Artikel 1. Karakteristieken van het UZ Gent Evaluatie Referenties...18

3 3 van 18 1 Inleiding/doel Dit document bevat de algemene ICT-richtlijnen die kunnen gebruikt worden bij het opstellen van lastenboeken. 2 Afkortingen en definities DICOM EPD ICT PACS Digital Imaging and Communications in Medicine ElektronischPatiëntenDossier Informatie- en Communicatietechnologie Picture archiving and communication system 3 Toepassingsgebied Dit is een basisdocument (sjabloon). De auteur van een nieuw lastenboek dient enkel over te nemen wat relevant is in een bepaald dossier. De clausules dienen, indien nodig, aangepast te worden. 4 ICT-richtlijnen 4.1 Administratieve bepalingen Artikel xx. Oplevering, keuring en aanvaarding De oplevering dient te geschieden tegenover het Departement ICT van het Universitair Ziekenhuis Gent, welke zal instaan voor de aanvaarding. De inschrijver wordt erop gewezen dat de aftekening van de leveringsnota of de werkfiche geen goedkeuring inhoudt van de levering. Er zijn twee keuringen voorzien: een voorlopige en een definitieve. De voorlopige keuring zal starten op de dag na die waarop de inschrijver, per aangetekende brief, te kennen geeft dat het systeem gebruiksklaar geïnstalleerd is (in de productieomgeving). Ingeval van verwerping, wordt daarvan bij aangetekende brief kennis gegeven aan de inschrijver. De aanpassing of het verwijderen van het slecht werkend systeem is volledig ten laste van de inschrijver en geschiedt volgens een overeenkomst die op dat ogenblik wordt opgesteld. Uit het installatie- en implementatieplan moet bovendien duidelijk blijken wanneer de voorlopige oplevering wordt voorzien. De duur van deze keuring bedraagt 30 kalenderdagen. Op het einde van de observatieperiode van driehonderd vijfenzestig (365) kalenderdagen, zal het bestuur de beslissing meedelen van definitieve aanvaarding, verwerping of schorsing van betaling en revisie tot nieuwe voorlopige aanvaarding. Deze observatieperiode gaat in op de dag van voorlopige aanvaarding.

4 4 van 18 Artikel xx. Waarborg De duur van de waarborg dient minstens één jaar te bedragen. Indien voor sommige aangeboden producten een langere waarborgperiode van toepassing is, dient dit expliciet, en duidelijk omschreven, vermeld te worden. De waarborgperiode start op de dag van de voorlopige aanvaarding van de software door het UZ Gent. De waarborg dient minstens te dekken: de aanpassingen aan het pakket ten gevolge van (niet blokkerende) programmafouten; 5 dagen/week; interventietijd: volgende werkdag; incidenten: behandelen en oplossen van incidentmeldingen volgens prioriteitscriteria (blokkerend = hoogste prioriteit: 7 dagen/week; 24 u/24; interventie binnen de 2 uur, eventueel vanop afstand via VPN-tunnel; andere zelf te bepalen); telefonische ondersteuning (helpdesk) tijdens de kantooruren. Iedere vorm van ondersteuning dient in het Nederlands te gebeuren. Tijdens de waarborgperiode kan men niet eisen dat een onderhoudscontract (voor deze periode) wordt afgesloten. Artikel xx. Prijsherziening Niet van toepassing, behalve met betrekking tot het onderhoudscontract, waarvan de jaarlijkse prijs mag onderworpen worden aan een jaarlijkse prijsherziening volgens de formule vermeld in het artikel Onderhoudscontract. Artikel xx. Onderhoudscontract De totale jaarprijs en het type van onderhoudscontract (omnium e.d.) moeten verplicht worden opgegeven. Dit betekent dat in geval van toewijzing van de opdracht de opgegeven prijs voor het onderhoud bindend is voor de partijen. Het onderhoudscontract start na definitieve aanvaarding. Het onderhoud dient minstens te bevatten: de aanpassingen aan het pakket ten gevolge van (niet blokkerende) programmafouten; 5 dagen/week; interventietijd: volgende werkdag; incidenten: behandelen en oplossen van incidentmeldingen volgens prioriteitscriteria (blokkerend = hoogste prioriteit: 7 dagen/week; 24 u/24; interventie binnen de 2 uur, eventueel vanop afstand via VPN-tunnel; andere zelf te bepalen); telefonische ondersteuning (helpdesk) tijdens de kantooruren. Iedere vorm van ondersteuning dient in het Nederlands te gebeuren. Jaarlijks kan de jaarpremie van de voorbije periode gefactureerd worden. De leverancier mag evenwel een facturering per kwartaal verrichten, doch na prestatie. Het afsluiten van een onderhoudscontract vóór het einde van de waarborgperiode is niet mogelijk.

5 5 van 18 De jaarprijs voor het onderhoud mag worden aangepast volgens de formule: P i = P 0 [ 0,2 + (0,8 x S i /S o ) ] waarbij S 0 : de meeste recente en bekende coëfficiënt voor lonen en sociale lasten van AGORIA (toepasselijk op de sector van de leverancier) gebruikt bij de inschrijving en te vermelden in de offerte (zie Refertelonen) S i : een herzieningscoëfficiënt voor lonen en sociale lasten (landsgemiddelde) geldig op het ogenblik van de herziening (i = 1,2,3, ) P i : de aangepaste prijs voor het i de contractjaar (i = 1,2,3, ) P 0 : oorspronkelijke basiscontractprijs, geldend op de datum van inschrijving. Het onderhoudscontract zelf dient te verwijzen naar dit bestek (referentie xxx) en moet worden opgesteld volgens het model toegevoegd als bijlage bij dit bestek (verplicht volledig in te vullen, te ondertekenen en bij te voegen). Omwille van de snelle afhandeling van de dossiers met betrekking tot de aanpassing van onderhoudsprijzen, verzoeken wij de inschrijver bij elke aanpassingsmededeling telkens de nieuwe coëfficiënt en volledige berekeningswijze te willen vermelden op de bijlage van het contract, evenals het referentienummer van deze offerteaanvraag. Artikel xx. Controlemogelijkheden De inschrijver moet het bestuur de mogelijkheid bieden om de beweringen uit de offerte te controleren en dit zonder kosten voor het bestuur. Dit houdt in dat de inschrijver moet bereid zijn om eventueel een demonstratie te organiseren van het aangeboden systeem voor het UZ Gent in het eigen bedrijf of op een referentieplaats waar een dergelijk systeem reeds in gebruik is, op basis van door het UZ Gent geleverde gegevens. Ook moet (tijdelijk) een demoversie van het pakket ter beschikking kunnen gesteld worden van het UZ Gent om de functionaliteit te kunnen uittesten. Artikel xx. Inschrijving, offerte, documentatie Naast een papieren exemplaar dient de inschrijver ook 2 kopieën in elektronisch formaat mee te leveren (CD-ROM/DVD of USB-geheugenstick). 4.2 Technische bepalingen Artikel xx. Algemene specificaties De dienst van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) wenst een softwarepakket aan te kopen van het type. Het voorgestelde systeem dient voldoende garanties te bieden qua flexibiliteit en openheid zodat het kan groeien, afhankelijk van toekomstige specifieke noden eigen aan een universitaire instelling zoals het UZ Gent. Gegevensbeveiliging en integriteit zijn ook belangrijke aspecten. Het softwarepakket moet, al dan niet via maatwerk, kunnen aangepast worden aan bepaalde essentiële behoeften en werkwijzen van het UZ Gent.

6 6 van 18 Volgende globale verwachtingen worden gesteld t.a.v. het product: zeer gebruiksvriendelijk; multi-gebruiker (alle gebruikers gelijktijdig); aparte test- & productieomgeving (nodige licenties voorzien!); uniforme structuur voor alle modules; toekennen van autorisaties per gebruiker of groep; modulair uitbreidbaar; bij voorkeur online helpfunctie beschikbaar; alle eindgebruikerschermen en rapporten in het Nederlands; voldoende flexibiliteit: parameters per gebruiker of groep configureerbaar; logging van alle transacties in een historiekbestand (wat gewijzigd?, door wie?, wanneer?); uitgebreide rapporteringsmiddelen, enerzijds met standaard rapporten en anderzijds met zelf op te stellen rapporten (kwalitatieve en kwantitatieve rapporten, grafieken, statistische rapporten). De inschrijver dient een oplossing te voorzien voor het centraal en automatisch versiebeheer van de toepassingssoftware op de werkstations (indien van toepassing). Deze oplossing dient in detail beschreven te worden. In geval van een client/server -architectuur dient een mechanisme voorzien te zijn waarbij software-updates van de cliënt automatisch getriggerd en uitgevoerd kunnen worden (liefst bij het opstarten van de toepassing; pull -technologie), zonder manuele interventie van de gebruiker of ICT-personeel, zelfs indien hiervoor beheerdersrechten vereist zijn. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de aangemelde gebruikers standaard geen rechten hebben op hun pc om software te kunnen installeren. Het distribueren van software-updates vanuit een server ( push -technologie), als alternatief, dient bij voorkeur te kunnen gebeuren met behulp van het softwarepakket SCCM 2012 R2 van Microsoft. Artikel xx. Vereisten hardware en systeemsoftware Het UZ Gent streeft naar zoveel mogelijk standaardisatie en uniformiteit. Daarom dient het systeem volledig geïmplementeerd te worden op bestaande of nieuw aan te schaffen infrastructuur en moet het geïntegreerd worden in het ziekenhuis brede communicatienetwerk van het UZ Gent. De voorgestelde configuratie, al of niet met virtualisatie van servers, dient gericht te zijn op grote stabiliteit en beschikbaarheid. Anderzijds dient een vrij hoog prestatievermogen van bij de start aanwezig te zijn met voldoende reservecapaciteit en doorgroeimogelijkheden voor de toekomst. Om de hoge beschikbaarheid te kunnen garanderen dient de nodige redundantie voorzien te worden in de voorgestelde systeemconfiguratie. Het databanksysteem moet een open systeem zijn, hetgeen wil zeggen dat de structuren en tabellen moeten gedocumenteerd zijn en door het UZ Gent exploiteerbaar (= leesbaar). De dataopslag moet gebeuren op onze bestaande SAN/NAS-infrastructuur.

7 7 van 18 Hierna worden de voornaamste specificaties van de ICT-infrastructuur van het UZ Gent opgesomd, met de in acht te nemen randvoorwaarden voor de aanbieding. De fysieke servers zijn Dell blade servers met minstens twee 6-core processoren. De specifieke inrichting van de datacenters vereisen namelijk een hoge serverdensiteit. Virtuele servers moeten gebruik maken van het VMware ESX platform (de laatste of de voorlaatste versie). Indien de virtuele servers eveneens van het Microsoft Hyper-V platform gebruik kunnen maken, is dit een pluspunt. Qua SAN-storage moeten de servers gebruik kunnen maken van de aanwezige SANomgeving. Dit betekent EMC² VNX 5500 via het Fibre Channel protocol met een doorvoersnelheid van 8 Gbps. Op een transparante manier zullen punt-in-tijd-kopieën gebruikt worden. Qua NAS-storage moeten de servers gebruik kunnen maken van de aanwezige NASomgeving op basis van EMC² Isilon X / NL. Op een transparante manier zullen punt-intijd-kopieën gebruikt worden. Het netwerk is redundant opgebouwd met Cisco-apparatuur, waarbij de snelheid van de backbone meerdere keren 10 Gbps bedraagt. De Cisco core switches zullen instaan voor Server Load Balancing (Cisco ACE). Het gebruik van Network Load Balancing is niet toegestaan. Toestellen aangesloten op het UZ Gent-netwerk worden steeds geregistreerd op basis van hun MAC-adres. Toestellen zullen steeds hun IP-adres en aanverwante parameters (subnet mask, routeradressen, domain name servers, Netbios name servers, ) verkrijgen via het DHCPprotocol. Bij bekabelde netwerkaansluitingen dienen snelheid en communicatietype (full/halfduplex) steeds op automatisch te worden ingesteld. Indien een toestel op tijdstip gebaseerde logging doet, dient het verplicht gebruik te maken van de unicast-ntp-servers van het UZ Gent. (de IP-adressen van deze servers kunnen opgevraagd worden via DHCP-optie 42). Het gebruik van protocollen of functies die het UZ Gent-netwerk negatief kunnen beïnvloeden (zoals DHCP-server, NTP-broadcast) is niet toegestaan. Een applicatie, systeemsoftware, of firmware dient op een normale manier gebruik te maken van het UZ Gent-netwerk en dit niet te overbelasten en te destabiliseren door bv. zeer zware gegevenstrafiek, van welke aard ook (het UZ Gent kan zo nodig gepaste maatregelen treffen om het netwerk terug in een stabiele toestand te brengen).

8 8 van 18 Systemen mogen geen problemen vertonen of veroorzaken (bv. via koppelingen) bij een discontinuïteit van de lokale tijd (bij overschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd). Toestellen moeten gebruik maken van de standaard internetprotocollen. De inschrijver mag bij uitvoering van de opdracht geen eigen draadloze toegangspunten (wireless access points), netwerkswitches of routers op het UZ Gent-netwerk installeren. Qua besturingssystemen heeft de leverancier de keuze tussen Microsoft Windows 2008 R2 (of hoger) of Red Hat Enterprise Linux 5 (of hoger). Microsoft Windows servers moeten steeds door Microsoft SCOM 2012 R2 (System Center Operations Manager) gemonitord kunnen worden via de centrale SCOMinfrastructuur. Microsoft Windows servers zullen maandelijks de essentiële Microsoft Windows updates krijgen, waarbij de leverancier rekening dient te houden met een mogelijke herstart. Indien een individuele Windows Update niet geïnstalleerd mag worden omdat het de goede werking van de geleverde software kan verstoren, dient dit tijdig gecommuniceerd te worden aan Voor het databanksysteem valt de keuze op Microsoft SQL Server (versie 2008 of hoger). De sterke voorkeur van het Universitair Ziekenhuis Gent gaat uit naar het gecombineerd gebruik van de aanwezige databankinfrastructuur: Microsoft SQL Server in clusterconfiguratie. Hierbij zal de infrastructuur gedeeld worden met andere toepassingen, waardoor geen systeemadministratierechten toegekend zullen worden, wel beheerrechten op individuele databanken. Qua back-up moet de centrale Symantec NetBackup 7 of hoger gebruikt kunnen worden. De leverancier dient een oplossing uit te werken voor de back-up van eventuele open toepassingsbestanden op servers. Indien hiervoor specifieke NetBackup-licenties nodig zijn, dient de leverancier dit bij inschrijving te vermelden. De sterke voorkeur van het Universitair Ziekenhuis Gent gaat uit naar het gebruik van een of meer licentieservers in plaats van USB-dongles. Indien USB-dongles niet te vermijden zijn, dient de leverancier een technisch plan op te stellen en te implementeren om een hoge beschikbaarheid te vrijwaren, onafhankelijk van het falen van één enkele dongle. Hierbij mag gebruik gemaakt worden van de centrale dongleservers van het UZ Gent. Het uitvallen van één licentieserver mag geen invloed hebben op het opstarten en de werking van geleverde softwarecomponenten. Het testen van wijzigingen zoals updates en upgrades mag geen invloed hebben op de productieomgeving en op de hoge beschikbaarheid ervan. Dit betekent dat de inschrijver rekening moet houden met een eventuele testomgeving en bijhorende licenties.

9 9 van 18 In het geval dat er softwareontwikkeling door het UZ Gent voorzien is, dient een kleinschalige ontwikkelomgeving en bijhorende licenties voorzien te worden bij de inschrijving. Vanaf 500 eindgebruikers dient een consistente trainingsomgeving en bijhorende licenties voorzien te worden bij de inschrijving. De eindgebruikerswerkposten zijn pc s die zich bevinden binnen een Microsoft Active Directory 2012 R2 -domein en als besturingssysteem Windows 7 gebruiken. Ze worden via Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) beheerd. Indien een lokale softwarecliënt moet geïnstalleerd worden op het pc-park of een deel ervan, moet een Microsoft SCCM package aangeleverd worden of dient de leverancier voor de nodige expertise te zorgen op basis waarvan het UZ Gent een SCCM package kan aanmaken. Voor authenticatie- en autorisatiedoeleinden is een server beschikbaar, gebaseerd op het LDAP-protocol. Toepassingen moeten hiervan gebruik maken en LDAPv3 met StartTLSextensie (RFC 2830) ondersteunen. Het beheer van de certificaten moet beschreven worden. De pc s zijn ofwel aangesloten op het bekabeld netwerk met een doorvoersnelheid van 100 Mbps, ofwel draadloos verbonden met het IEEE g -netwerk. Alhoewel in sommige gebouwen IEEE n beschikbaar is, mag de leverancier hier niet op rekenen. Om veiligheidsredenen bevinden de pc s zich in gescheiden VLAN s, waardoor inter-pc communicatie niet mogelijk is. Afdrukken moet steeds gebeuren via de centrale (Microsoft-)printservers van het UZ Gent. Indien de toepassing onder de Citrixomgeving (momenteel XenApp 6.5) kan functioneren, dient de inschrijver de relevante installatie-instructies bij de inschrijving te voegen, waarbij het eerder vermeld SCCM package mag hergebruikt worden. De toegang tot computersystemen van het UZ Gent, al dan niet vanop afstand, kan pas na gemotiveerde vraag worden toegestaan. Rekening houdend met de algemene en specifieke eisen en verwachtingen die in de vorige paragrafen en alinea s zijn beschreven, dient de inschrijver zelf een raming te maken van de hardware en systeemsoftware die nodig is om zijn pakket operationeel te maken. De gedetailleerde specificaties (voor servers, databanksoftware, pc s, ) dienen opgegeven te worden, de infrastructuur moet echter niet opgenomen worden in het prijsvoorstel. Deze zal door het UZ Gent via een andere procedure worden aangeschaft, indien al niet aanwezig.

10 10 van 18 Artikel xx. Identificatie & beveiliging De software moet bij het aanmelden van de gebruikers in het pakket, een authenticatie ten opzichte van de LDAP-server van het UZ Gent uitvoeren (en dus niet op basis van eigen gebruikers- en wachtwoordinformatie) (let op: dit is een vereiste!). Vraag: Is automatisch afmelden van een gebruiker na een bepaalde periode van inactiviteit mogelijk met het aangeboden pakket? Artikel xx. Externe toegang De leverancier kan voor beheers- of onderhoudstaken toegang krijgen tot de infrastructuur binnen het UZ Gent waarop de toepassing draait via een site-to-site VPN-verbinding. De inschrijver dient voldoende garanties te bieden dat de door hem voorgestelde verbinding veilig is. Hij moet de regels naleven voor de bescherming van de patiëntengegevens, die binnen het ziekenhuis gelden en die ook worden opgelegd door de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Het ondersteunen van eindgebruikers bij het gebruik van een softwarepakket of bij het oplossen van incidenten door middel van het op afstand overnemen van scherm, toetsenbord en muis van een pc ( remote control ) dient in samenspraak met het Departement ICT van het UZ Gent te gebeuren. Artikel xx. Implementatievereisten De inschrijver moet een realistisch implementatieplan opstellen, te rekenen vanaf de toezegging van de bestelling. Indien noodzakelijk, kan dit plan later (na gunning) verfijnd worden in samenspraak met het UZ Gent. Hierbij moet ook een testscenario worden uitgewerkt, dat rekening houdt met een minimale verstoring van de dagelijkse werking van de dienst (ook in verband met koppelingen met andere systemen en lokale apparatuur). De inschrijver moet tevens specificeren hoeveel personen van het UZ Gent voor de implementatie van dit project dienen beschikbaar te zijn om de vooropgestelde planning te kunnen realiseren. Hun rol, competenties en beschikbaarheidsgraad moeten opgegeven worden. De voorziene projectmethodologie dient in detail beschreven te worden. Artikel xx. Deponering van de software De inschrijver moet bereid zijn om een Escrow-overeenkomst af te sluiten voor de te leveren software, zodat het UZ Gent kan beschikken over de broncode en bijhorende documentatie in geval van faillissement van de leverancier. Artikel xx. Basisgegevens patiënten De identificatie van de patiënt in de software dient gebaseerd te zijn op het UZGpatiëntennummer. Dit nummer mag niet manueel kunnen ingevoerd worden, maar dient via een HL7-interface ontvangen of opgevraagd te worden. De software moet de huidige implementatie van HL7-interfacing volgen (zie 4.3). De inschrijver moet opgeven welke interfaces zullen gebruikt worden.

11 11 van Bepalingen m.b.t. integraties met bestaande informatiesystemen Artikel xx. Data integraties met het EPD, het PADM, andere systemen 5 Algemeen Onderstaand schema geeft een standaard opstelling van de data stromen tussen het UZ Gent EPD (Elektronisch Patiënten Dossier - leverancier Siemens), het UZ Gent PADM (Patiënten Administratie Module - leverancier OAZIS) en een departementaal systeem weer. Dit schema is niet als volledig overzicht van alle data stromen bedoeld. In dit lastenboek is inschrijver het departementaal systeem. Uiteraard is het mogelijk dat - afhankelijk van de specifieke noden met betrekking tot het departementaal systeem - niet alle data stromen hieronder afgebeeld ondersteund dienen te worden of dat er bijkomende data stromen nodig zijn. Zorgverstrekkers ADT Orders & Resultaten UZ Gent HL7 Integraties High level overzicht (Q2 2014) OAZIS PADM Afspraken Eindgebruikers applicaties (OAZIS ADT, XDE) Integratie software UltraGenda Database MFN^M02 ADT^x SIU SIU ADT^x MFN^M02 MFN^M02 ADT^x Orders Order status updates Resultaten EPD Cache + Cache Shadow DB OpenLink ORM^O01 ADT^x MFN^M02 ADT^x BizTalk ADT^x SAP ORM^O01 ORR^O02 ADT Query # 3rd Party Zorgtoepassingen applicaties (naast UltraGenda), via HL7 Departementeel Systeem A Departementeel Systeem B. Departementeel Systeem X 2 integratie motors: OpenLink en BizTalk OpenLink (leverancier Siemens) is de integratie motor voor alle data stromen van en naar het EPD: vermits het EPD een specifiek formaat in de berichtenstromen hanteert, verzorgt OpenLink de transformatie van de data stromen zodat het PADM en de departementale berichten kunnen ontvangen en versturen in het standaard HL7 formaat. Order (ORM^O01) en resultaat (ORU^R01) integraties tussen het EPD en het departementale systeem zijn voorbeelden van integraties via OpenLink. BizTalk (implementatie, configuratie en ondersteuning in eigen beheer van UZ Gent) is de integratie motor voor alle data stromen die niet rechtstreeks met het EPD integreren. ADT en MFN^M02 zijn voorbeelden van integraties via BizTalk. Op heden gebruikt UZ Gent BizTalk 2010.

12 12 van 18 Op zich is welke communicatie motor gebruikt wordt van ondergeschikt belang voor inschrijver. Wel belangrijk zijn het communicatieprotocol en het berichten formaat zoals beschreven in onderstaande secties. 6 Communicatieprotocol - socket als standaard UZ Gent wenst alle data stromen tussen het EPD, het PADM en het departementaal systeem via socket communicatie protocol te laten verlopen. Afwijkingen hiervan - bijvoorbeeld communicatie via file, waarbij berichten weggeschreven worden naar een file share en daar opgepikt moeten worden door het ontvangend systeem - worden als een belangrijk minpunt beschouwd. 7 Berichten formaat - HL7 als standaard Als standaard voor de berichten wordt de internationale HL7 standaard gebruikt (www.hl7.org). HL7 versie 2.3 voor ADT^x, ORM^O01, MFN^M02, SIU^x, andere 2.x versies voor enkele andere types HL7 berichten. De standaard specificaties van het UZ Gent voor de verschillende types HL7 berichten zijn verkrijgbaar bij UZ Gent op verzoek. Leverancier kan uit deze afleiden welke HL7 types berichttypes, segmenten en (sub)velden UZ Gent al dan niet ondersteunt. Ondersteuning door leverancier van de internationale HL7 standaarden in de HL7 versie zoals die ondersteund wordt door UZ Gent is een belangrijk pluspunt. 8 Berichtenfiltering In de integratie stromen kan UZ Gent bepaalde algemene filteringen inbouwen. Bijvoorbeeld het niet sturen van bepaalde ADT bericht types. Op de integratie motors ondersteunen we echter geen filtering specifiek op diensten, wards, dokters, - dit beschouwen we niet als beheersbaar. Indien gewenst zullen zulke filteringen in de software van de inschrijver dienen te gebeuren. Een concreet voorbeeld ter duiding: Inschrijver biedt x voorraad/medicijnkasten aan die gebruikt zullen worden op x of y verschillende diensten --> inschrijver zal de nodige business logica moeten inbouwen in de ADT software zodat de juiste kast(en) de patiënten voor de overeenkomstige dienst krijgt. 9 Ondersteunde HL7 bericht formaten Onderstaande opsomming geeft de belangrijkste formaten zoals die vandaag ondersteund worden binnen UZ Gent. De opsomming is niet bedoeld volledig te zijn: ingeval inschrijver een ander HL7 formaat wenst te gebruiken of indien er data stromen zijn waarvoor geen equivalent HL7 formaat voorhanden is, maakt inschrijver dit zichtbaar aan UZ Gent. De standaard specificaties van het UZ Gent voor de verschillende types HL7 berichten zijn verkrijgbaar bij UZ Gent op verzoek. Een ADT en/of ADT Query koppeling zal normaliter steeds moeten voorzien worden: manueel invoeren van patiëntenadministratie gegevens is niet toegestaan.

13 13 van 18 ADT^x - Patiëntenadministratie Het UZ Gent PADM (OAZIS) is de master van ADT: alle ADT berichten voor de departementale systemen worden door het PADM uitgestuurd. De huidige HL7 versie voor ADT is 2.3. De ondersteunde ADT bericht types zijn: Event Beschrijving A01 ADT/ACK - Admit/visit notification Opname patient A02 ADT/ACK - Transfer a patient Transfer van patient A03 ADT/ACK - Discharge a patient Patient ontslag A04 ADT/ACK - Register a patient Ambulante opname (poli- opname) A05 ADT/ACK - Preadmit a patient Reservatie van een patient A06 ADT/ACK - Transfer an outpatient to inpatient Patient Out naar In A07 ADT/ACK - Transfer an inpatient to outpatient Patient In naar Out A08 ADT/ACK - Update patient information Wijziging contact (episode) gegevens A09 ADT/ACK - Patient departing Transfer met bedbehoud A10 ADT/ACK - Patient arriving Terugkomst van tijdelijke locatie met bedbehoud A11 ADT/ACK - Cancel admit Contact annuleren A12 ADT/ACK - Cancel transfer Transfer annuleren A13 ADT/ACK - Cancel discharge Ontslag annuleren A14 ADT/ACK - Pending admit Geplande vooropname A15 ADT/ACK - Pending transfer Geplande transfer A16 ADT/ACK - Pending discharge Gepland ontslag A21 ADT/ACK - Leave of absence - out (leaving) In verlof A22 ADT/ACK - Leave of absence - in (returning) Terug uit verlof A25 ADT/ACK - Cancel pending discharge Annulatie gepland ontslag A26 ADT/ACK - Cancel pending transfer Annulatie geplande transfer A27 ADT/ACK - Cancel pending admit Annulatie geplande vooropname A28 ADT/ACK - Add person information Patient aanmaken A31 ADT/ACK - Update person information Patient informatie wijziging A32 ADT/ACK - Cancel patient arriving Annulatie transfer met bedbehoud A33 ADT/ACK - Cancel patient departing Annulatie terug komst met bedbehoud A38 ADT/ACK - Cancel pre-admit Annulatie ambulante contacten (poli episode) A40 ADT/ACK - Merge patient - internal ID Merge patienten Ingeval een ADT integratie gewenst is, dient inschrijver in detail op te lijsten welke ADT bericht types, welke segmenten, (sub)velden het departementaal systeem dient te ontvangen om een optimale werking van het pakket te garanderen.

14 14 van 18 UZ Gent wenst de voor het departementaal systeem overbodige ADT berichten uit te filteren op de integratie motor BizTalk. Indien inschrijver kan volstaan met een ADT Query vanuit het departementaal systeem of indien de benodigde ADT gegevens via bv. een Order integratie (ORM^O01) naar het departementaal systeem kunnen gaan, dan is dit een alternatief voor de ADT data stroom, op voorwaarde dat dit geen negatieve impact heeft op de workflow (bv. extra handelingen uit te voeren door gebruikers) ADT Query - Patiëntenadministratie In plaats van alle patiënten en contacten via ADT te krijgen kan het departementaal systeem ervoor opteren de benodigde ADT gegevens op te vragen via een ADT Query. Bijvoorbeeld kan voor ADT Query geopteerd worden als er slechts een beperkt aantal patiënten / contacten per dag / week gekend dienen te zijn in het departementaal systeem én als dit de workflow voor de gebruikers niet nodeloos bemoeilijkt (bv. door manueel de patiënten in te moeten geven). Queries kunnen gebeuren op basis van het patiënt ID of het contact ID. De huidige HL7 versie voor ADT Query is 2.3. De standaard specificaties van het UZ Gent voor ADT Query zijn verkrijgbaar bij UZ Gent op verzoek. Het is niet toegestaan dat het pakket rechtstreeks naar de databank van het PADM of het EPD connecteert. Indien inschrijver dit toch nodig acht, dient dit zichtbaar gemaakt en gemotiveerd te worden aan UZ Gent. MFN^M02- Zorgverstrekkers Het UZ Gent PADM (OAZIS) is de master van de zorgverstrekkers: zowel de interne als externe artsen worden beheerd in het PADM. De huidige HL7 versie voor MFN^M02 is 2.3. Orders (ORM^O01), Order status updates (ORR^O02) en resultaten (ORU^R01 / OUL^R21) Doorgaans worden in deze workflow de Orders in het EPD geplaatst, het EPD stuurt deze naar het departementeel systeem als ORM^O01 berichten. Het departementale systeem stuurt Order status updates terug naar het EPD. Optioneel worden de resultaten die hangen aan de orders uitgestuurd door het departementale systeem, als ORU^R01 berichten. Standaard zijn resultaten ORU^R01. Voor labo resultaten ondersteunen we standaard OUL^R21. De huidige HL7 versie voor ORM^O01, ORR^O02 en ORU^R01 is 2.3. Voor OUL^R21 is dit 2.4.

15 15 van 18 Methoden: het departementaal systeem kan aan het EPD-systeem, voor een bepaalde patiënt, een ordernummer vragen om langs deze weg een resultaat te sturen naar het EPDsysteem, zonder eerst een orderaanvraag vanuit het EPD-systeem te hebben ontvangen; indien een tekstresultaat met status volledig wordt verstuurd vanuit het departementaal systeem, kan het EPD-systeem hierop reageren met het doorsturen van een of meerdere RIZIV-nomenclatuurnummers naar het facturatiesysteem. Integratie van resultaatprotocollen met grafische elementen Indien een departementaal systeem meer dan louter tekstresultaten (vlakke ASCII-tekst) genereert, kan ook deze informatie (een bestand) worden opgenomen in het EPD op voorwaarde dat: de patiëntidentificatie gebeurd is hetzij via contextintegratie (zie artikel 2), hetzij via een HL7-gebaseerde patiëntselectie (volledige ADT-koppeling (zie artikel 3) of orderkoppeling (zie artikel 3)); het departementaal systeem in staat is een PDF-bestand uit te sturen; het UZ-patiëntnummer volledig en identiek opgenomen is in de bestandsnaam; dit bestand kan opgeslagen worden in een specifieke map of netwerkshare, in overleg met het departement ICT van het UZ Gent. SIU^x - Afspraken Het UZ Gent gebruikt ziekenhuisbreed UltraGenda voor afspraken. Afspraken gemaakt in UltraGenda worden als SIU berichten uitgestuurd naar het PADM, waar deze automatisch worden omgezet in reservaties en de overeenkomstige ADT berichten worden uitgestuurd naar het EPD en de departementale systemen die deze reservaties wensen te krijgen. Normaliter zal een departementaal systeem dus geen rechtstreekse SIU koppeling met UltraGenda hebben. 10 Integraties in kader van in productie name departementeel systeem Inschrijver dient aan te geven of en hoe de patiënten - die reeds gekend zijn in de UZ Gent databanken voorafgaand aan de in productie name van het departementeel systeem en die nodig zijn in het systeem - gekend zullen geraken. In geval met ADT query gewerkt zal worden, is dit geen probleem. In geval gewerkt zal worden met standaard ADT of ORM naar het departementeel systeem, is de eenvoudigste manier dat het pakket op basis van andere berichten dan ADT^A28 (patiënt creatie) de patiënt kan creëeren: bv. op basis van ADT^A31 (patiënt update), ADT^A01/A04 ( (ambulante) opname patiënt), ORM^O01 (Order). 11 Documentatie te bezorgen door inschrijver Gedetailleerd schema en beschrijving van de integratie workflow, inclusief de relevante HL7 of andere specificaties voor de te verwachte data stromen tussen het departementale systeem en het EPD en PADM van het UZ Gent.

16 16 van 18 Technische beschrijving van de integratie specifieke software van het pakket, inclusief de ondersteunde communicatie protocollen. Een apart document dat beschrijft waar de specificaties en communicatie protocollen afwijken van de standaarden zoals gestipuleerd door UZ Gent. 12 Vragen apart te beantwoorden door inschrijver Is de integratie software van het pakket een aparte module? Indien ja, kan deze onafhankelijk van het pakket zelf geüpdatet worden? Bij upgrades, hoelang is de verwachte downtime (pessimistische schatting gevraagd), ervan uitgaand dat de software geïnstalleerd wordt op systemen (hardware, OS) equivalent met de standaard vereisten van de inschrijver? Wordt het communicatie protocol socket ondersteund? Indien niet, wanneer wordt dit wel ondersteund? Is de verwerking van binnenkomende berichten (dus bv. ADT naar het departementaal systeem) in real time of worden de berichten gebufferd en om de x minuten verwerkt? Ingeval berichten gebufferd worden, dient inschrijver het mechanisme van verwerking in detail te beschrijven. Voor binnenkomende berichten (dus bv. ADT naar het departementaal systeem), wat is de maximum tijd in milliseconden dat de sturende integratie motor een (N)Ack mag verwachten, in geval van normale netwerkomstandigheden? Hoeveel binnekomende berichten (bv. ADT berichten) kan het pakket verwerken per uur zonder dat er een merkbare vertraging (> 1 minuut) optreedt, in geval van normale netwerkomstandigheden? Ondersteunt het pakket HL7 ADT 2.3 als binnenkomende berichten? Indien ja, welke ADT bericht types zijn relevant voor het pakket? Indien nee, welk formaat ADT berichten wel? Kan inschrijver eventuele specifieke filtering op dienst, ward, dokter, inbouwen indien gewenst? Indien dit nodig is, hoe ondersteunt inschrijver wijzigingen hieraan (diensten, dokters, kunnen veranderen)? Heeft inschrijver ervaring met integratie met OAZIS als PADM en ADT master? Denkt inschrijver dat er data stromen vanuit / naar het pakket nodig zijn die niet als HL7 formaat kunnen gestuurd worden? Indien ja, welke? Hoe gaat inschrijver om met het feit dat bij in productie name standaard niet alle bestaande patiënten in de UZ Gent databanken gekend zijn in het pakket?

17 17 van 18 Denkt inschrijver rechtstreeks naar de databank van het PADM of het EPD te moeten / willen connecteren? Indien ja, waarom? Garandeert inschrijver 'backwards compatibility' wat betreft integraties bij nieuwe release van het pakket / de integratie software van het pakket? Hoe en wanneer communiceert inschrijver wijzigingen wat betreft integraties bij nieuwe release van het pakket / de integratie software van het pakket? Artikel xx. Specificaties voor het aansluiten van toestellen op het PACS Indien inschrijver toestellen en software levert die DICOM beeldvorming produceren en/of gebruiken, is deze sectie van toepassing. Het toestel dient aangesloten te worden op het UZ Gent-backbonenetwerk (TCP/IP, ethernet 10/100 Mbps, RJ45-connector). Het toestel dient de DICOM-standaard te ondersteunen, en minimaal volgende DICOMservices: DICOM MWL (Modality Worklist); de DICOM-werklijst wordt opgebouwd op basis van beeldvormingsorders die geplaatsts worden in het EPD; het toestel dient een zo generiek mogelijke lijst op te vragen aan de bestaande Worklist Broker (i.c. AGFA Connectivity Manager); DICOM Store; DICOM Query/Retrieve indien het gewenst is dat het toestel zelf beelden gaat ophalen uit het PACS-archief; DICOM MPPS (modality performed procedure step) en DICOM SR voor toestellen waarbij röntgenstralen (ioniserende en niet-ioniserende straling) gebruikt wordt. Stralingsdosisen dienen per onderzoek bijgehouden te worden en doorgestuurd naar de PACS. De leverancier levert idealiter dicom conformance statements en lijst de benodigde transfersyntaxis op Bijlagen Artikel 1. Karakteristieken van het UZ Gent Bij het opstellen van de aanbieding dient de inschrijver rekening te houden met een aantal huidige (niet limitatieve) karakteristieken van het UZ Gent: aantal werknemers UZ Gent: LDAP-server: OpenLDAP centraal elektronisch patiëntdossiersysteem: Siemens EPD (patiëntenadministratie, centraal medisch dossier, zorg- en behandelplannen inclusief medicatie, OK-planning, ordercommunicatie) communicatieservers: Siemens OpenLink II (protocol: HL7; voor gegevensuitwisselingen tussen het EPD-systeem en departementale systemen); MS BizTalk 2010 (voor gegevensuitwisselingen tussen andere systemen: OAZIS PADM, SAP, )

18 18 van 18 spraakherkenningssysteem: G2 Speech PACS: Agfa IMPAX (voor DICOM en niet-dicom beelden) SAN/NAS-infrastructuur: NetApp (FAS6030, FAS3070, FAS3170; FC-schijven, SATAschijven) & EMC² (VNX, Isilon) formaat UZ-nummer van patiënt: o jjmmddxvvvacc; jjmmdd = geboortedatum (jaar, maand, dag), x = blanco, vvv = volgnummer, cc = controlegetal dienst : 13 Evaluatie Deze richtlijnen zullen minstens jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig herzien. 14 Referenties N.v.t.

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

SLA: systeembeheerovereenkomst

SLA: systeembeheerovereenkomst Page 1 of 5 v 02.00 20130509 SLA: systeembeheerovereenkomst GsSLA-000-000-002 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Algemeen...2 De administratie van het

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017

HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 HDN Testomgeving Datum 11 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Vernieuwde HDN Testomgeving... 3 2. HDN Software 6.3... 3 a. Wijzigen van omgeving... 4 b. Certificaat verwijderen uit HDN WebCert... 4 c. Switchen tussen

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Overzicht DISPATCHER. Maatoplossing voor een elekctriciteitsproducent. Versie: 2007.12.26

Overzicht DISPATCHER. Maatoplossing voor een elekctriciteitsproducent. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. DISPATCHER_tool DISPATCHER_tool is een maatoplossing ontwikkeld voor een elektriciteitsproducent voor het beheer van transporten tussen magazijnen, en geïntegreerd met SAP. De technologie

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

1. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten (B.S. dd. 22/01/94).

1. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten (B.S. dd. 22/01/94). Lastenboek FACILITAIR BEHEER AANKOOPDIENST Met betrekking tot de Europese algemene offerteaanvraag met Referentie: EAO/UZG/CA/2012- PB/lb/D34120044 Opdracht voor het leveren, plaatsen, in dienst stellen

Nadere informatie

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software 1. Inleiding Dit document beschrijft de ondersteunde platformen voor de installatie en het gebruik van de Green Valley Software componenten.

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering De DrayTek Vigor AP700 beschikt tevens over een extra beveiligings functionaliteit. Namelijk MAC Filtering, hierdoor kunt u op basis

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk)

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) We build smiles on IT Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) Afgeprint op 18.01.2011 Voorstel door ConXioN bvba Tel. 056 73 11 21 Fax. 056 73 11 20 BTW BE 0458 974 603 Omschrijving van het project

Nadere informatie

Projectvoorstel SAN migratie NSG

Projectvoorstel SAN migratie NSG Projectvoorstel SAN migratie NSG De Wal ICT Auteur: Lucas de Wal Wilhelminastraat4 Functie: Netwerkspecialist/Consultant 6851 KP Huissen E-mail: info@dewal-ict.nl Tel: 026 363 74 40 Document referentie:

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT

25 11 2009 Spreker Olaf van Oord. Gebruikersvereniging Transport ICT 25 11 2009 Spreker Olaf van Oord Gebruikersvereniging Transport ICT virtualisatie van systemen en back-up procedures 2 AGENDA Wie is PROXSYS? Welke vormen van virtualisatie? Server virtualisatie Online

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie