6571+8! "#$"%"#$&! '()! 4!512-,3-.!"#$"! *+,,-.!/0!*12-,3-.!"#$"! !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6571+8! 958-.:;<=>?@-.5!'()! 92-.A?5A!5??.!7-@!,;88-B3??.!158-.:;<=! "#$"%"#$&! '()! 4!512-,3-.!"#$"! *+,,-.!/0!*12-,3-.!"#$"! !"

Transcriptie

1 "#$"%"#$& '() "#$%&'()*+,$%" ,3-."#$" *+,,-./0*12-,3-."#$" Inhoud van dit onderwijskatern: Hoe zorgt de HSL voor een goede overgang naar het middelbaar onderwijs in Singapore en daar buiten? Informatie vanuit de Engelse afdeling. Wat zijn de opties voor middelbaar onderwijs in Singapore? Enquête vervolgonderwijs in Singapore. Oud leerlingen vertellen Scholen stellen zich voor De HSL presenteert met trots het derde onderwijskatern. Dit katern bevat informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs en heeft als doel om de ouders te informeren over deze belangrijke overstap. Ik wens u veel leesplezier toe Nelleke Deelen-Geuze. Directeur HSL

2 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Voortgezet onderwijs in Singapore In Singapore is een groot en divers scala aan internationale scholen. Op meerdere scholen wordt ook het vak Nederlands onderwezen. Op de GESS (German European School) en op de UWCSEA (United World College South East Asia) is dit een onderdeel van het curriculum. Op de OFS (Overseas Family School) en op de CIS (Canadian International School) gebeurt dit na schooltijd. Als HSL adviseren we ouders en kinderen meestal om één van deze scholen te kiezen, zodat de basis van het Nederlands die op de HSL is gelegd, voortgezet kan worden. Verder op in dit katern kunt u speciale artikelen lezen over de GESS en de UWCSEA. Ieder schooljaar organiseert de HSL in samenwerking met eerder genoemde scholen informatie avonden. Op deze informatie avonden presenteren deze scholen zich. Ook bezoeken de leerlingen van de groepen 7 en 8 ieder jaar enkele scholen om beter tot een schoolkeuze te komen. De meeste middelbare scholen in Singapore verlangen een onderwijskundig rapport. Dit wordt door de groepsleerkracht van de HSL geschreven. Ook zijn soms vertaalde versies van de laatste rapporten nodig. De HSL draagt zorg voor deze vertalingen en de kosten hiervan. "

3 "#$%&'()*+,-%&#./0 C ;8;5A :;<= De HSL heeft een tweeledige missie: de HSL leerlingen moeten ten alle tijden succesvol kunnen overstappen in het Nederlandstalige of het Internationale onderwijs gebaseerd op een sterk ontwikkeld Nederlands en Engels taalniveau. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe we leerlingen voorbereiden op de internationale context. 1(-2,3%45673%89%&:;<: De meeste leerlingen die na groep 8 terug gaan naar Nederland, vervolgen hun onderwijs op een reguliere middelbare school. Steeds meer middelbare scholen in Nederland bieden tweetalig HAVO/VWO aan. Deze scholen vormen een goede aansluiting op de HSL. De kinderen kunnen hun kennis van de Engelse taal hier actief inzetten. De meeste kinderen die terug naar Nederland gaan kiezen dan ook voor dit tweetalige onderwijs. De HSL neemt, net als bijna alle scholen, de CITO eindtoets af. Ook krijgt ieder kind een adviesformulier, waarin het geadviseerde schooltype staat. =77&-2%>%-7#$%&'()*(# Enquête vervolgonderwijs in Singapore Graag zouden wij meer inzicht krijgen in de beweegredenen van ouders bij het kiezen van vervolgonderwijs in Singapore. Op deze manier hoopt de Hollandse School internationale scholen van informatie te kunnen voorzien over de onderwijswensen van de Nederlandstalige gemeenschap in Singapore. Rijnlands Lyceum Singapore en de German European School Singapore hebben als doel om met de uitkomsten van deze enquête het Nederlandstalig onderwijs op de GESS en de voorlichting daarover beter af te stemmen op uw wensen. De vragenlijst is anoniem. Ouders die terugkeren naar Nederland of verhuizen naar een ander land hoeven de enquête niet in te vullen. Dit is de link naar de enquête: Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking namens het management van, Hollandse School Ltd (HSL) Rijnlands Lyceum Singapore ( RLS) German European School Singapore (GESS) &

4 1(-2,3%45673%89%&:;<: One of the important aspects of English instruction at the HSL is preparing the children for full-time studies in English in Secondary School. A large majority of our graduates are transferring to studies in international schools in Singapore and elsewhere. Feedback received from international schools indicates that HSL students have a very advanced level of English. Because of the non-native English speaking nationality of HSL student, the applicants are put in the ESL (English as a Second Language) bracket. The HSL students, however, tend to be among the highest performers within this group. A newer trend shows that a higher proportion of HSL students are being accepted into mainstream programs: about half of last year s entrants who applied to the UWC and the Canadian International School were accepted into mainstream. To prepare the children, we have revised the English curriculum to insert more literacy training into the lessons. This means a focus on reading and writing, which are the areas we must focus on judging by the results of the InCAS assessments last year. The children are being taught phonics, reading and writing starting in Group 3 with sounds and words and gradually making their way up to essay writing and literature studies in Group 8. As a part of the process, we communicate with other international schools, such as the GESS, UWC and the Canadian International School on a consistent basis to evaluate how the children, who have graduated from the HSL, are faring and what changes we can 1#(-%$E7&C$F7CC%2%/7A-GH,*-I*(, Aan het United World College of South East Asia wordt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw Nederlands onderwijs gegeven van de brugklas tot en met het eindexamen voor het Internationaal Baccalaureaat. Dat onderwijs wordt verzorgd door een speciaal daartoe aangestelde docent. Sinds vorig jaar is dat Hans Schellekens, die ook al lesgaf aan het UWCSEA van 1997 tot Het United World College is een grote internationale school met tegenwoordig twee lokaties in Singapore. Alleen op de Dover Campus wordt (vooralsnog) NTC-onderwijs gegeven. / Zoals de naam al doet vermoeden is het een school waar hooggestemde idealen serieus worden genomen: van leerlingen wordt verwacht dat ze niet alleen bereid zijn hun best te doen in al hun schoolvakken, maar ook een actieve rol willen spelen binnen de multiculturele schoolgemeenschap en daarbuiten. Ondanks of misschien wel juist dankzij die hoge eisen, zijn er elk jaar veel meer aanmeldingen voor het UWC dan er leerlingen kunnen worden toegelaten.

5 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Nu is het zeker niet zo, dat alleen leerlingen die academisch hoog scoren (zeg maar: een havo/vwo-indicatie hebben op basis van hun CITO-toets) op het UWC worden toegelaten of daar, eenmaal toegelaten, kans van slagen hebben; het is minstens zo belangrijk dat een leerling gemotiveerd is om zich op allerlei gebieden in te zetten en te ontplooien. Een UWC-leerling moet beschikken over, wat men op de website noemt: constructive energy. Het UWCSEA heeft een speciale regeling met de Hollandse School en de Zwitserse School in Singapore, waarin is vastgesteld dat van beide scholen per jaar in totaal 20 leerlingen worden toegelaten tot Grade 7 het jaar dat precies aansluit op Groep 8, dus het equivalent van de brugklas. Het afgelopen jaar zijn maar liefst veertien leerlingen uit Groep 8 van de Hollandse School naar Grade 7 van het UWC gegaan. Ze krijgen daar Nederlandse les op woensdag en vrijdag van 3 tot 4.25 uur. Dat is na de reguliere schooldag, tijdens de zogenaamde Activity Time. In Grades 7 en 8 geldt Nederlands nog als extra taal ; ook in Grade 8 vinden de lessen nog na schooltijd plaats, op maandag en donderdag. Vanaf Grade 9 zijn de Nederlandse lessen volledig geïntegreerd in het dagprogramma. In Grade 10 leggen de leerlingen een Nederlands examen af op IGCSE-niveau, dat staat voor International General Certificate of Secondary Education. In Grades 11 en 12 houden zij zich bezig met het International Baccalaureaat, waarvoor zij Nederlands als eerste taal kunnen kiezen. Het IB-diploma geeft toegang tot elke universiteit in Nederland; wie daarbij een voldoende voor Nederlands heeft behaald hoeft in geen geval een taaltoets af te leggen voor toelating tot de universiteit. De website van het UWCSEA biedt veel meer informatie over de school: In een hoekje van deze site, die binnenkort rigoreus veranderd wordt, vindt men ook de digitale versie van de Nederlandse Schoolgids: Met vragen over het hele College kunt u contact opnemen met de afdeling Admissions: Met specifieke vragen over het onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur kunt u contact opnemen met Hans Schellekens: E

6 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Het belang van moedertaalonderwijs Een goede ontwikkeling van de moedertaal is van vitaal belang voor de ontplooiing van kinderen. Het volgen van moedertaalonderwijs geeft het gevoel een thuis te hebben en ergens bij te horen. Het geeft cultureel houvast en leert jongeren beter te reageren op veranderingen. Daarmee hoort het thuis in een internationale opleiding. De German European School GESS onderschrijft het belang van moedertaal en biedt in samenwerking met REW (Rijnlands Education Worldwide) een volledig moedertaalprogramma aan dat geïntegreerd is in het lesrooster van de leerlingen in grade 7 t/m 12. GESS brengt hiervoor geen extra kosten in rekening. GESS is een school met een internationaal en Europees karakter. De school bestaat uit een Duitse afdeling en een Europese afdeling, waartoe ook het vak Nederlands behoort. Leerlingen krijgen naast Nederlands en Engels ook Duits. Dit biedt hen een goede mogelijkheid om in de toekomst in Europa te studeren en zal hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ook in Nederland wint het leren van Duits aan populariteit, gezien de sterke internationale economische relaties van Duitsland. Bezoek aan GESS Op 2 november brachten de bovenbouwleerlingen van de HSL een bezoek aan de GESS voor een informatieochtend en een rondleiding over de campus door studenten. Op 21 november organiseert GESS om uur een informatieavond voor ouders van de HSL in lokaal i101. Mijn overgang naar de CIS Ongeveer een jaar geleden ben ik naar de Canadian International School (CIS) gegaan. Ik zit inmiddels in grade 8. Ik heb twee jaar op de HSL gezeten, groep 7 en 8. In het begin lijkt de CIS erg groot, maar je vindt snel de weg. Leerlingen en leraren vinden het geen probleem om jou de weg te wijzen. Net als bij de HSL rijden er school bussen, maar je kan ook heel makkelijk met het openbaar vervoer. Een verschil tussen de HSL en de CIS is dat je een uniform draagt. Dit is s ochtends erg makkelijk want je hoeft niet na te denken over wat je aan doet. Een ander verschil is dat wij meerderen vakken hebben en voor elk vak een andere leerkracht. Tussen de lessen van 40 minuten lopen wij naar een ander lokaal. Wij krijgen van elk vak huiswerk en schrijven dit in onze agenda. Ik heb op de HSL geleerd om mijn huiswerk te plannen en dat komt goed van pas. Op de HSL gebruik je computers, op de CIS ook. Een heleboel dingen zijn anders op de middelbare school maar in een paar weken ben je gewend. Ik heb het erg naar mijn zin. F Stefanie Mulder (8b, schooljaar )

7 "#$%&'()*+,-%&#./0 Reacties van leerlingen over GESS Sebastian Bouckenooghe, grade 7: GESS is een goede school. Overgaan is in het begin een beetje anders, maar uiteindelijk gaat het allemaal goed. Je maakt snel vrienden. Jesse Leenders, grade 7: Je went snel. Je raakt snel bevriend met andere leerlingen uit je klas. Wij werken met het MYP-systeem. Dat is zoiets als IPC, maar dan voor alle vakken. Een ding is nog steeds hetzelfde als op de HSL; bij Nederlands zijn er nog steeds Citotoetsen. Jochem, grade 8: "Ik vind het cool dat onze school heel dicht bij de jungle ligt en dat er veel apen zijn. Ik ben blij dat we Nederlandse les hebben onder schooltijd. Het is één van de leukste lessen, omdat je lekker Nederlands kunt praten en het er altijd gezellig is." Amy van Stenus, grade 10: 1(-2,3%45673%89%&:;<: "Toen ik hoorde dat er veel Nederlanders op de GESS zitten en je Nederlandse les krijgt, wist ik al vrij snel dat ik naar deze school wilde gaan. Ik raad de GESS zeker aan voor Nederlandse kinderen. Ten eerste zijn de mensen hier heel vriendelijk. Ze helpen je en nemen je in de groep op. Ten tweede is hier hele goede les en als je iets niet begrijpt, dan is er altijd wel een Nederlander in de klas die je kan helpen. Ik ben blij dat ik voor deze school heb gekozen. Het voelt net zoals Nederland, net alsof je thuis bent." Handig websites United World College Overseas Family School German European School Canadian International School G

8 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: H&3,&(#2%#3,#7A$K./0C%%&C(#2%# Van de HSL naar de middelbare school in Nederland. Ik ben dit jaar naar de middelbare school gegaan en ben Tweetalig VWO gaan doen. Bijna alle vakken zijn in het Engels, terwijl op de HSL maar een paar vakken in het Engels waren. Het was erg handig dat ik al wat meer Engels had gehad op de HSL Ik had een kleine voorsprong op de andere kinderen en alles was dus wat makkelijker te begrijpen. Ik had geluk dat ik met twee vriendinnen van de HSL in een klas kwam, maar ik kon ook heel snel nieuwe vriendinnen maken. Waar ik het meest aan moest wennen was het grote gebouw en elk uur een ander lokaal en een andere docent. In het begin vond ik dat best wel moeilijk en ik ben een paar keer verdwaald (maar dat is ook wel logisch). Gelukkig heeft de school wel een apart gedeelte voor alle brugklassers. Het huiswerk gaat me ook wel goed af. Dat is omdat ik op de HSL ook al wat huiswerk moest maken, terwijl sommige andere kinderen uit mijn klas nog nooit huiswerk hadden gekregen.van te voren vond ik het best wel spannend om naar de middelbare school te gaan, maar uiteindelijk viel het allemaal heel erg mee en gaat het erg goed op school Marle Lokerse (groep 8a schooljaar ) Mijn overstap naar het middelbare onderwijs Ik ben een jaar geleden naar het voortgezet onderwijs op het United World College of South East Asia gegaan. Die overstap verliep goed, maar het was nog steeds uitdagend. Waarschijnlijk waren de grootste uitdagingen de omvang van de Campus en de Engelse taal die je de hele dag spreekt. Omdat ik al een paar keer eerder op het UWCSEA was geweest wist ik waar iets was, maar ik moest wel hulp vragen van klasgenoten en mede scholieren. Maar net als op de HSL kregen alle nieuwe kinderen een 'buddy' die je helpt de weg te vinden. De tweede uitdaging was de taal. Ik sprak voor ik naar het UWCSEA al goed Engels, en dacht dat het niet zo moeilijk zou worden. Ik zat vanaf het begin van het schooljaar in de main stream maar het was af en toe lastig om volledig de besproken stof in de lessen te begrijpen. Dit was omdat het vocabulaire die ze op het UWCSEA gebruiken wat geavanceerder is dan wat op de HSL gebruikt werd. Na een paar weken was ik hieraan gewend. Ik had in groep 8 Spaanse les en dat heeft mij geholpen in Grade 7. Het vele samenwerken op de HSL heeft mij zeker geholpen met teamwerk of projecten op het UWCSEA. H Een paar grote verschillen zijn dat je veel meer huiswerk krijgt op het UWCSEA, en dat de leraren wat strenger zijn op het UWCSEA en de pauzes langer zijn. Ik ben erg tevreden met de keuze om naar het UWCSEA te gaan en ik vind het een erg leuke school. Jelle Woudstra (8b, schooljaar )

9 '() Hollandse School Limited Singapore 65 Bukit Tinggi Road Singapore "#-3,#2%&*L IBB-1+8-.='()

HSL! Inhoud! Onderwijskatern!HSL! 2013&2014! 24!!januari!2014! Nummer!3,!januari!2014! Onderwijskatern- Inhoud van dit onderwijskatern:

HSL! Inhoud! Onderwijskatern!HSL! 2013&2014! 24!!januari!2014! Nummer!3,!januari!2014! Onderwijskatern- Inhoud van dit onderwijskatern: 2013&2014 HSL Onderwijskatern- 24januari2014 Inhoud Inhoud van dit onderwijskatern: Hoe zorgt de HSL voor een goede overgang naar het middelbaar onderwijs in Singapore en daar buiten? Informatie vanuit

Nadere informatie

Inhoud! Onderwijskatern!HSL! 2014&2015! HSL! Nummer!1,!oktober!2014! Onderwijskatern- Inhoud van dit onderwijskatern:

Inhoud! Onderwijskatern!HSL! 2014&2015! HSL! Nummer!1,!oktober!2014! Onderwijskatern- Inhoud van dit onderwijskatern: 2014&2015 HSL Onderwijskatern- Nummer1,oktober2014 Inhoud Inhoud van dit onderwijskatern: Hoe zorgt de HSL voor een goede overgang naar het middelbaar onderwijs in Singapore en daar buiten? Informatie

Nadere informatie

In verband met de IPC accreditatie (zie Home) zal een aantal leerkrachten de komende week afwezig zijn. De vervanging is al volgt geregeld:

In verband met de IPC accreditatie (zie Home) zal een aantal leerkrachten de komende week afwezig zijn. De vervanging is al volgt geregeld: Deze week in Schoolnieuws - Oproep medewerking Singapore Celebrations - Afwezigheid leerkracht groep 4b, 7b en 8a - Schoolfoto's - Nederlands onderwijs in Singapore Oproep medewerking Singapore Celebrations

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Voor doorstroming in Nederland zijn er twee opties: Internationaal onderwijs Nederlands onderwijs Doorstromen naar: Primair Onderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 6. Vrijdag 18 september 2015. Schooljaar 2015-2016 INHOUD. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 6. Vrijdag 18 september 2015. Schooljaar 2015-2016 INHOUD. Beste ouders, Schooljaar 2015-2016 NIEUWSBRIEF 6 INHOUD Ø Directie Ø Sportdag Ø Informatieavonden voortgezet onderwijs (rectificatie) Ø Bibliotheek Ø Vacature Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ E-MAIL / Beste ouders, Vrijdag

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO.

Cambridge. Engels VWO. Cambridge Engels VWO www.staring.nl Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal erkend zijn en gelden

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2014

NIEUWSBRIEF januari 2014 Schooljaar 2013-2014 NIEUWSBRIEF 18 INHOUD Ø Directie Ø Groep 1d Ø Jip en Janneke Ø Ouderavond groepen 1 Ø Van Oord voetbaltoernooi Ø Bibliotheek Ø NSA Ø Onderwijsmarkt Ø NCA Ø Nieuwe ouders koffieochtend

Nadere informatie

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon.

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon. David 4a5 weken geleden heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. De cito is een toets waar een score uit komt aan de score kan je zien welk niveau je kan doen. De vakken waren taal rekenen en wereldoriëntatie.

Nadere informatie

Jouw toekomst start op Eijkhagen.

Jouw toekomst start op Eijkhagen. Jouw toekomst start op Eijkhagen. Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf. Je kunt bij ons naar het vwo, het tweetalig vwo, de havo of het vmbo-tl. Ons motto

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijskatern HSL 2011-2012 HSL. 21 juni 2012. Nummer 1, Juni 2012. Onderwijskatern. Inhoud van dit onderwijskatern:

Inhoud. Onderwijskatern HSL 2011-2012 HSL. 21 juni 2012. Nummer 1, Juni 2012. Onderwijskatern. Inhoud van dit onderwijskatern: 2011-2012 HSL Onderwijskatern 21 juni 2012 Inhoud Inhoud van dit onderwijskatern: Wat heeft de HSL het afgelopen schooljaar gedaan om de onderwijsresultaten te verbeteren? Informatie over de behaalde schoolresultaten

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

LanguageOne Nieuwsbrief

LanguageOne Nieuwsbrief LanguageOne Nieuwsbrief Nieuwsbrief nr. 3 1 april 2014 Geregeld ontvangt u een nieuwsbrief van ons, waarmee wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten van LanguageOne Singapore.

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

Welkom. Welcome. 2 september 2011 NIEUWSBRIEF 4 2011-2012 BELANGRIJKE DATA. START NSA o MAANDAG 5 SEPTEMBER INHOUD

Welkom. Welcome. 2 september 2011 NIEUWSBRIEF 4 2011-2012 BELANGRIJKE DATA. START NSA o MAANDAG 5 SEPTEMBER INHOUD Welcome Welkom 2011-2012 NIEUWSBRIEF 4 2 september 2011 BELANGRIJKE DATA INHOUD BELANGRIJKE DATA DIRECTIE NIEUWE MEDEWERKERS JIP EN JANNEKE NIEUWS NIEUW CONCEPT LOGOPEDIE NSA VOETBALTOERNOOI GEEN PARKEERONTHEFFING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009

Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009 jaarverslag08 09 Jaarverslag Stichting IBID 2008-2009 IBID-leerlingen In het schooljaar 2008-2009 hebben dertig leerlingen de Dutch A1 SL-lessen bij IBID gevolgd. Twintig leerlingen zijn het eindexamenjaar

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

IN NEDERLAND NAAR SCHOOL? DE KRACHT VAN AANDACHT 1

IN NEDERLAND NAAR SCHOOL? DE KRACHT VAN AANDACHT 1 IN NEDERLAND NAAR SCHOOL? DE KRACHT VAN AANDACHT 1 WWW.WINFORD.NL 2017 alle rechten voorbehouden aan Winford. De inhoud van deze folder is auteursrechtelijk beschermd. 2 2 IN NEDERLAND NAAR SCHOOL? Keert

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Omgaan met veel voorkomende uitdagingen (problemen)

Omgaan met veel voorkomende uitdagingen (problemen) Omgaan met veel voorkomende uitdagingen (problemen) N.B.: de inhoud van dit programma is slechts van adviserende aard en dient niet als vervanging voor professioneel en/of medisch advies. Als u verdere

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7. Vrijdag 23 september Schooljaar Beste ouders. INHOUD

NIEUWSBRIEF 7. Vrijdag 23 september Schooljaar Beste ouders. INHOUD Schooljaar 2016-2017 NIEUWSBRIEF 7 Vrijdag 23 september 2016 INHOUD Beste ouders. Directie Informatieavond en excursies voortgezet onderwijs voor groepen 8 Bibliotheek o Boeken Marlies Slegers o Boekenmarkt

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen)

Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) Enquête (uitgewerkt in procenten en aantallen) schooljaar 2013-2014 aantal enquêtes verstuurd 15 / 100% aantal enquêtes retour 12 / 80 % Naam oude basisschool Theresia VMBO basis VMBO kader VMBO gemengd

Nadere informatie

3 december 2015 Cambridge Engels. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw

3 december 2015 Cambridge Engels. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw 3 december 2015 Cambridge Engels Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw Hoe het begon onze pioniers nu 6 jaar geleden 12/7/2015 Oostvaarders College

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO LWOO INFORMATIE OVER TWEETALIG ONDERWIJS 2012 1 What is TTO? TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het is een onderwijsvorm die extra uitdaging biedt voor de gemotiveerde

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan brugklas info 2014-2015 gymnasium vwo havo Eerst goed rondkijken, dan pas kiezen! We zochten een school die helemaal bij ons paste. Daarom hebben we in groep 8 goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma 1 IBDP International Baccalaureate Diploma Programma Ontstaan en ontwikkeld in Geneve, 1968 Tweejarige internationale pre-university

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 6. 19 september 2014. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 6. 19 september 2014. Schooljaar 2014-2015. Beste ouders, Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 6 19 september 2014 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Personal Data Protection Act Ø Haze Ø NSA Ø TypeTopia Ø Voorstellen nieuwe gymleerkracht Ø Nieuwe procedure vertaling

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

COORNHERT GYMNASIUM. Daagt. je uit!

COORNHERT GYMNASIUM. Daagt. je uit! COORNHERT GYMNASIUM Daagt je uit! Gymnasium: Latijn én Grieks Op het gymnasium leer je twee klassieke talen: Latijn en Grieks. Je leert Griekse en Latijnse verhalen lezen. Dat gaat natuurlijk niet zo maar,

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten:

Jong geleerd, oud gedaan. Opstap W 1. Interview. Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: Jong geleerd, oud gedaan Opstap.k v a W 1 Interview Bedenk vragen over de schooltijd van uw medecursisten: leeftijd op eerste schooldag gemengde school / jongensschool / meisjesschool aantal jaar op de

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD

NIEUWSBRIEF 22. 13 februari 2015. MAANDAG 16 t/m VRIJDAG 20 FEBRUARI CHINEES NIEUWJAAR VAKANTIE VOOR LEERLINGEN. Schooljaar 2014-2015 INHOUD Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 22 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Recruitment Ø Extra ondersteuning Nederlandse taal Ø Schoolbus Ø Vacature Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ E-MAIL Ø Vacature Hollandse

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem JAARGANG 5 2014-2015 8 september 2014 3 SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem is met het plan voor het starten van de Bem Academy geselecteerd voor de landelijke wedstrijd Onderwijs Pioniers.

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar 2-9-2016 Start nieuwe schooljaar Op dinsdag 23 augustus werden de gangen van school na een heerlijke zomervakantie weer gevuld door de enthousiaste stemmen van de leerlingen. Dit jaar mogen we er 435 verwelkomen

Nadere informatie

VAKBELEVING EN MOTIVATIE MODERNE VREEMDE TALEN.

VAKBELEVING EN MOTIVATIE MODERNE VREEMDE TALEN. 1 VAKBELEVING EN MOTIVATIE MODERNE VREEMDE TALEN. LEERLINGENVERSIE. Beste leerling, Wij willen je vragen om deze vragenlijst in te vullen over het leren van moderne vreemde talen. Hierbij zijn er geen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Passievolle en ambitieuze (geschiedenis)docent op zoek naar uitdaging in het onderwijs mikehoffmann@live.nl

Passievolle en ambitieuze (geschiedenis)docent op zoek naar uitdaging in het onderwijs mikehoffmann@live.nl Mike Hoffmann Passievolle en ambitieuze (geschiedenis)docent op zoek naar uitdaging in het onderwijs mikehoffmann@live.nl Samenvatting Ik ben een creatieve, leuke en gedreven docent met een sterke drive

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les.

Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les. Gebruik van Engels door leerlingen tijdens de Engelse les. Een onderzoek op het Scala College 6-6-2011 Shera Gerber, Marit de Jong, Jacob de Ruiter, Sander Stolk en Femke Verdonk Inhoud Context... 2 Relevantie...

Nadere informatie

Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015.

Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015. Groepsnieuws deel 3 klas H van juf Els en juf Mirjam. Mei 2015. Beste ouders, lieve kinderen, Dit is al weer het derde en laatste groepsnieuws van dit schooljaar. Natuurlijk begin ik het groepsnieuws met

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. o.b.s. DE EGLANTIER

Nieuwsbrief 4. o.b.s. DE EGLANTIER o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl or@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Hoe Anna ben jij? Lyceum. @anna

Hoe Anna ben jij? Lyceum. @anna Hoe Anna ben jij? Lyceum @anna Wij zijn Anna Welkom @anna Lyceum Op de basisschool vind je leren leuk. Ja toch? Je haalt goede cijfers en bent nieuwsgierig. Je wilt vast doorleren, in het Hoger Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Wat is TTO? TTO is de afkorting van tweetalig onderwijs. Het is een 4- jarige opleiding op vwo-niveau,

Nadere informatie