6571+8! "#$"%"#$&! '()! 4!512-,3-.!"#$"! *+,,-.!/0!*12-,3-.!"#$"! !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6571+8! 958-.:;<=>?@-.5!'()! 92-.A?5A!5??.!7-@!,;88-B3??.!158-.:;<=! "#$"%"#$&! '()! 4!512-,3-.!"#$"! *+,,-.!/0!*12-,3-.!"#$"! !"

Transcriptie

1 "#$"%"#$& '() "#$%&'()*+,$%" ,3-."#$" *+,,-./0*12-,3-."#$" Inhoud van dit onderwijskatern: Hoe zorgt de HSL voor een goede overgang naar het middelbaar onderwijs in Singapore en daar buiten? Informatie vanuit de Engelse afdeling. Wat zijn de opties voor middelbaar onderwijs in Singapore? Enquête vervolgonderwijs in Singapore. Oud leerlingen vertellen Scholen stellen zich voor De HSL presenteert met trots het derde onderwijskatern. Dit katern bevat informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs en heeft als doel om de ouders te informeren over deze belangrijke overstap. Ik wens u veel leesplezier toe Nelleke Deelen-Geuze. Directeur HSL

2 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Voortgezet onderwijs in Singapore In Singapore is een groot en divers scala aan internationale scholen. Op meerdere scholen wordt ook het vak Nederlands onderwezen. Op de GESS (German European School) en op de UWCSEA (United World College South East Asia) is dit een onderdeel van het curriculum. Op de OFS (Overseas Family School) en op de CIS (Canadian International School) gebeurt dit na schooltijd. Als HSL adviseren we ouders en kinderen meestal om één van deze scholen te kiezen, zodat de basis van het Nederlands die op de HSL is gelegd, voortgezet kan worden. Verder op in dit katern kunt u speciale artikelen lezen over de GESS en de UWCSEA. Ieder schooljaar organiseert de HSL in samenwerking met eerder genoemde scholen informatie avonden. Op deze informatie avonden presenteren deze scholen zich. Ook bezoeken de leerlingen van de groepen 7 en 8 ieder jaar enkele scholen om beter tot een schoolkeuze te komen. De meeste middelbare scholen in Singapore verlangen een onderwijskundig rapport. Dit wordt door de groepsleerkracht van de HSL geschreven. Ook zijn soms vertaalde versies van de laatste rapporten nodig. De HSL draagt zorg voor deze vertalingen en de kosten hiervan. "

3 "#$%&'()*+,-%&#./0 C ;8;5A :;<= De HSL heeft een tweeledige missie: de HSL leerlingen moeten ten alle tijden succesvol kunnen overstappen in het Nederlandstalige of het Internationale onderwijs gebaseerd op een sterk ontwikkeld Nederlands en Engels taalniveau. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe we leerlingen voorbereiden op de internationale context. 1(-2,3%45673%89%&:;<: De meeste leerlingen die na groep 8 terug gaan naar Nederland, vervolgen hun onderwijs op een reguliere middelbare school. Steeds meer middelbare scholen in Nederland bieden tweetalig HAVO/VWO aan. Deze scholen vormen een goede aansluiting op de HSL. De kinderen kunnen hun kennis van de Engelse taal hier actief inzetten. De meeste kinderen die terug naar Nederland gaan kiezen dan ook voor dit tweetalige onderwijs. De HSL neemt, net als bijna alle scholen, de CITO eindtoets af. Ook krijgt ieder kind een adviesformulier, waarin het geadviseerde schooltype staat. =77&-2%>%-7#$%&'()*(# Enquête vervolgonderwijs in Singapore Graag zouden wij meer inzicht krijgen in de beweegredenen van ouders bij het kiezen van vervolgonderwijs in Singapore. Op deze manier hoopt de Hollandse School internationale scholen van informatie te kunnen voorzien over de onderwijswensen van de Nederlandstalige gemeenschap in Singapore. Rijnlands Lyceum Singapore en de German European School Singapore hebben als doel om met de uitkomsten van deze enquête het Nederlandstalig onderwijs op de GESS en de voorlichting daarover beter af te stemmen op uw wensen. De vragenlijst is anoniem. Ouders die terugkeren naar Nederland of verhuizen naar een ander land hoeven de enquête niet in te vullen. Dit is de link naar de enquête: Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking namens het management van, Hollandse School Ltd (HSL) Rijnlands Lyceum Singapore ( RLS) German European School Singapore (GESS) &

4 1(-2,3%45673%89%&:;<: One of the important aspects of English instruction at the HSL is preparing the children for full-time studies in English in Secondary School. A large majority of our graduates are transferring to studies in international schools in Singapore and elsewhere. Feedback received from international schools indicates that HSL students have a very advanced level of English. Because of the non-native English speaking nationality of HSL student, the applicants are put in the ESL (English as a Second Language) bracket. The HSL students, however, tend to be among the highest performers within this group. A newer trend shows that a higher proportion of HSL students are being accepted into mainstream programs: about half of last year s entrants who applied to the UWC and the Canadian International School were accepted into mainstream. To prepare the children, we have revised the English curriculum to insert more literacy training into the lessons. This means a focus on reading and writing, which are the areas we must focus on judging by the results of the InCAS assessments last year. The children are being taught phonics, reading and writing starting in Group 3 with sounds and words and gradually making their way up to essay writing and literature studies in Group 8. As a part of the process, we communicate with other international schools, such as the GESS, UWC and the Canadian International School on a consistent basis to evaluate how the children, who have graduated from the HSL, are faring and what changes we can 1#(-%$E7&C$F7CC%2%/7A-GH,*-I*(, Aan het United World College of South East Asia wordt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw Nederlands onderwijs gegeven van de brugklas tot en met het eindexamen voor het Internationaal Baccalaureaat. Dat onderwijs wordt verzorgd door een speciaal daartoe aangestelde docent. Sinds vorig jaar is dat Hans Schellekens, die ook al lesgaf aan het UWCSEA van 1997 tot Het United World College is een grote internationale school met tegenwoordig twee lokaties in Singapore. Alleen op de Dover Campus wordt (vooralsnog) NTC-onderwijs gegeven. / Zoals de naam al doet vermoeden is het een school waar hooggestemde idealen serieus worden genomen: van leerlingen wordt verwacht dat ze niet alleen bereid zijn hun best te doen in al hun schoolvakken, maar ook een actieve rol willen spelen binnen de multiculturele schoolgemeenschap en daarbuiten. Ondanks of misschien wel juist dankzij die hoge eisen, zijn er elk jaar veel meer aanmeldingen voor het UWC dan er leerlingen kunnen worden toegelaten.

5 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Nu is het zeker niet zo, dat alleen leerlingen die academisch hoog scoren (zeg maar: een havo/vwo-indicatie hebben op basis van hun CITO-toets) op het UWC worden toegelaten of daar, eenmaal toegelaten, kans van slagen hebben; het is minstens zo belangrijk dat een leerling gemotiveerd is om zich op allerlei gebieden in te zetten en te ontplooien. Een UWC-leerling moet beschikken over, wat men op de website noemt: constructive energy. Het UWCSEA heeft een speciale regeling met de Hollandse School en de Zwitserse School in Singapore, waarin is vastgesteld dat van beide scholen per jaar in totaal 20 leerlingen worden toegelaten tot Grade 7 het jaar dat precies aansluit op Groep 8, dus het equivalent van de brugklas. Het afgelopen jaar zijn maar liefst veertien leerlingen uit Groep 8 van de Hollandse School naar Grade 7 van het UWC gegaan. Ze krijgen daar Nederlandse les op woensdag en vrijdag van 3 tot 4.25 uur. Dat is na de reguliere schooldag, tijdens de zogenaamde Activity Time. In Grades 7 en 8 geldt Nederlands nog als extra taal ; ook in Grade 8 vinden de lessen nog na schooltijd plaats, op maandag en donderdag. Vanaf Grade 9 zijn de Nederlandse lessen volledig geïntegreerd in het dagprogramma. In Grade 10 leggen de leerlingen een Nederlands examen af op IGCSE-niveau, dat staat voor International General Certificate of Secondary Education. In Grades 11 en 12 houden zij zich bezig met het International Baccalaureaat, waarvoor zij Nederlands als eerste taal kunnen kiezen. Het IB-diploma geeft toegang tot elke universiteit in Nederland; wie daarbij een voldoende voor Nederlands heeft behaald hoeft in geen geval een taaltoets af te leggen voor toelating tot de universiteit. De website van het UWCSEA biedt veel meer informatie over de school: In een hoekje van deze site, die binnenkort rigoreus veranderd wordt, vindt men ook de digitale versie van de Nederlandse Schoolgids: Met vragen over het hele College kunt u contact opnemen met de afdeling Admissions: Met specifieke vragen over het onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur kunt u contact opnemen met Hans Schellekens: E

6 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: Het belang van moedertaalonderwijs Een goede ontwikkeling van de moedertaal is van vitaal belang voor de ontplooiing van kinderen. Het volgen van moedertaalonderwijs geeft het gevoel een thuis te hebben en ergens bij te horen. Het geeft cultureel houvast en leert jongeren beter te reageren op veranderingen. Daarmee hoort het thuis in een internationale opleiding. De German European School GESS onderschrijft het belang van moedertaal en biedt in samenwerking met REW (Rijnlands Education Worldwide) een volledig moedertaalprogramma aan dat geïntegreerd is in het lesrooster van de leerlingen in grade 7 t/m 12. GESS brengt hiervoor geen extra kosten in rekening. GESS is een school met een internationaal en Europees karakter. De school bestaat uit een Duitse afdeling en een Europese afdeling, waartoe ook het vak Nederlands behoort. Leerlingen krijgen naast Nederlands en Engels ook Duits. Dit biedt hen een goede mogelijkheid om in de toekomst in Europa te studeren en zal hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ook in Nederland wint het leren van Duits aan populariteit, gezien de sterke internationale economische relaties van Duitsland. Bezoek aan GESS Op 2 november brachten de bovenbouwleerlingen van de HSL een bezoek aan de GESS voor een informatieochtend en een rondleiding over de campus door studenten. Op 21 november organiseert GESS om uur een informatieavond voor ouders van de HSL in lokaal i101. Mijn overgang naar de CIS Ongeveer een jaar geleden ben ik naar de Canadian International School (CIS) gegaan. Ik zit inmiddels in grade 8. Ik heb twee jaar op de HSL gezeten, groep 7 en 8. In het begin lijkt de CIS erg groot, maar je vindt snel de weg. Leerlingen en leraren vinden het geen probleem om jou de weg te wijzen. Net als bij de HSL rijden er school bussen, maar je kan ook heel makkelijk met het openbaar vervoer. Een verschil tussen de HSL en de CIS is dat je een uniform draagt. Dit is s ochtends erg makkelijk want je hoeft niet na te denken over wat je aan doet. Een ander verschil is dat wij meerderen vakken hebben en voor elk vak een andere leerkracht. Tussen de lessen van 40 minuten lopen wij naar een ander lokaal. Wij krijgen van elk vak huiswerk en schrijven dit in onze agenda. Ik heb op de HSL geleerd om mijn huiswerk te plannen en dat komt goed van pas. Op de HSL gebruik je computers, op de CIS ook. Een heleboel dingen zijn anders op de middelbare school maar in een paar weken ben je gewend. Ik heb het erg naar mijn zin. F Stefanie Mulder (8b, schooljaar )

7 "#$%&'()*+,-%&#./0 Reacties van leerlingen over GESS Sebastian Bouckenooghe, grade 7: GESS is een goede school. Overgaan is in het begin een beetje anders, maar uiteindelijk gaat het allemaal goed. Je maakt snel vrienden. Jesse Leenders, grade 7: Je went snel. Je raakt snel bevriend met andere leerlingen uit je klas. Wij werken met het MYP-systeem. Dat is zoiets als IPC, maar dan voor alle vakken. Een ding is nog steeds hetzelfde als op de HSL; bij Nederlands zijn er nog steeds Citotoetsen. Jochem, grade 8: "Ik vind het cool dat onze school heel dicht bij de jungle ligt en dat er veel apen zijn. Ik ben blij dat we Nederlandse les hebben onder schooltijd. Het is één van de leukste lessen, omdat je lekker Nederlands kunt praten en het er altijd gezellig is." Amy van Stenus, grade 10: 1(-2,3%45673%89%&:;<: "Toen ik hoorde dat er veel Nederlanders op de GESS zitten en je Nederlandse les krijgt, wist ik al vrij snel dat ik naar deze school wilde gaan. Ik raad de GESS zeker aan voor Nederlandse kinderen. Ten eerste zijn de mensen hier heel vriendelijk. Ze helpen je en nemen je in de groep op. Ten tweede is hier hele goede les en als je iets niet begrijpt, dan is er altijd wel een Nederlander in de klas die je kan helpen. Ik ben blij dat ik voor deze school heb gekozen. Het voelt net zoals Nederland, net alsof je thuis bent." Handig websites United World College Overseas Family School German European School Canadian International School G

8 "#$%&'()*+,-%&#./0 1(-2,3%45673%89%&:;<: H&3,&(#2%#3,#7A$K./0C%%&C(#2%# Van de HSL naar de middelbare school in Nederland. Ik ben dit jaar naar de middelbare school gegaan en ben Tweetalig VWO gaan doen. Bijna alle vakken zijn in het Engels, terwijl op de HSL maar een paar vakken in het Engels waren. Het was erg handig dat ik al wat meer Engels had gehad op de HSL Ik had een kleine voorsprong op de andere kinderen en alles was dus wat makkelijker te begrijpen. Ik had geluk dat ik met twee vriendinnen van de HSL in een klas kwam, maar ik kon ook heel snel nieuwe vriendinnen maken. Waar ik het meest aan moest wennen was het grote gebouw en elk uur een ander lokaal en een andere docent. In het begin vond ik dat best wel moeilijk en ik ben een paar keer verdwaald (maar dat is ook wel logisch). Gelukkig heeft de school wel een apart gedeelte voor alle brugklassers. Het huiswerk gaat me ook wel goed af. Dat is omdat ik op de HSL ook al wat huiswerk moest maken, terwijl sommige andere kinderen uit mijn klas nog nooit huiswerk hadden gekregen.van te voren vond ik het best wel spannend om naar de middelbare school te gaan, maar uiteindelijk viel het allemaal heel erg mee en gaat het erg goed op school Marle Lokerse (groep 8a schooljaar ) Mijn overstap naar het middelbare onderwijs Ik ben een jaar geleden naar het voortgezet onderwijs op het United World College of South East Asia gegaan. Die overstap verliep goed, maar het was nog steeds uitdagend. Waarschijnlijk waren de grootste uitdagingen de omvang van de Campus en de Engelse taal die je de hele dag spreekt. Omdat ik al een paar keer eerder op het UWCSEA was geweest wist ik waar iets was, maar ik moest wel hulp vragen van klasgenoten en mede scholieren. Maar net als op de HSL kregen alle nieuwe kinderen een 'buddy' die je helpt de weg te vinden. De tweede uitdaging was de taal. Ik sprak voor ik naar het UWCSEA al goed Engels, en dacht dat het niet zo moeilijk zou worden. Ik zat vanaf het begin van het schooljaar in de main stream maar het was af en toe lastig om volledig de besproken stof in de lessen te begrijpen. Dit was omdat het vocabulaire die ze op het UWCSEA gebruiken wat geavanceerder is dan wat op de HSL gebruikt werd. Na een paar weken was ik hieraan gewend. Ik had in groep 8 Spaanse les en dat heeft mij geholpen in Grade 7. Het vele samenwerken op de HSL heeft mij zeker geholpen met teamwerk of projecten op het UWCSEA. H Een paar grote verschillen zijn dat je veel meer huiswerk krijgt op het UWCSEA, en dat de leraren wat strenger zijn op het UWCSEA en de pauzes langer zijn. Ik ben erg tevreden met de keuze om naar het UWCSEA te gaan en ik vind het een erg leuke school. Jelle Woudstra (8b, schooljaar )

9 '() Hollandse School Limited Singapore 65 Bukit Tinggi Road Singapore "#-3,#2%&*L IBB-1+8-.='()

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate.

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate. PENTA college CSG Jacob van Liesveldt is een officieel erkende tto-school, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Europees Platform en is lid van het landelijk netwerk van tto-scholen. De school mag

Nadere informatie

alleen voor DRIESTAR INFOGIDS JOU! voor ouders: draai deze brochure om 2015-2016

alleen voor DRIESTAR INFOGIDS JOU! voor ouders: draai deze brochure om 2015-2016 alleen voor voor ouders: draai deze brochure om JOU! DRIESTAR INFOGIDS 2015-2016 DRIESTAR INFOGIDS 2015-2016 Inhoud 03 1 Voorwoord 4 Open dag 5 2 Gouda hoofdvestiging vmbo & PrO 6 2.1 Eerste klas 6 2.2

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup gymnasium atheneum havo uitgave van het www.kennemerlyceum.nl kennis learn english cultuur jouw museum nieuwbouw sport sportieve ontwikkeling waarom gymnasium? de cotebent projectdag een dag op het lyceum

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders,

Voorwoord. Beste ouders, Ouderinfo Jaargang 13 nummer 51 Maart 2015 FFaaaallaannggsstt ddee bbaaaass m meett ssiiddddeerrkkuuuurr ++++++ SSppeeaakkiinngg CCoonntteesstt ++++++ M Maavvoo 22 bbeezzooeekktt D Daa VViinnccii ++++++

Nadere informatie

DRIESTAR infogids 2013-2014

DRIESTAR infogids 2013-2014 DRIESTAR infogids 2013-2014 DRIESTAR INFOGIDS 2013-2014 1 Voorwoord 4 2 Een school met meerwaarde 6 Open Dag en voorlichtingsavond 7 3 Aanmelding van leerlingen 8 3.1 Toelating van leerlingen 8 3.2 Financiën

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Uitdaging in de vwo-bovenbouw

Uitdaging in de vwo-bovenbouw JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A5 04-10-12 09:44 Pagina 1 Kijk je toekomst Uitdaging in de vwo-bovenbouw Johannes Fontanus College Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld Postbus 108

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

leiderschap bij leerlingen?

leiderschap bij leerlingen? JAARGANG 43, NR7 / OKTOBER 2013 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK Hoe zorg je voor leiderschap bij leerlingen? Leer ze de 7 gewoonten! gewoonte 7 gewoonte 6 gewoonte 5 gewoonte 4 Leiderschapsgewoonten

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a.

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a. UI G D0 Brugger info In dit nummer o.a.: Schooldag van een brugger Verhalen van leerlingen! GELOOF in je toekomst Aandacht voor jou! Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès

Nadere informatie

Excellentie en de leeromgeving

Excellentie en de leeromgeving Excellentie en de leeromgeving Wat kan een school doen om het beste uit haar getalenteerde leerlingen te halen? Suzanne Vrancken, Msc. & drs. Sanne Tromp Met dank aan: de JCU leerlingen van Jaarklassen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie