. Lugdiiui Batavorum, postridie Calendes (2) Aprileis C13.13C.xLI.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". Lugdiiui Batavorum, postridie Calendes (2) Aprileis C13.13C.xLI."

Transcriptie

1 A. HEIDANUS ). (B. M.) Uw boekje over liet orgel heb ik met erg veel.genoegen.gelezen en ik hei1 het er geheel mee eens, Hierbij gaat een werkje van mi, dat pes b.uitgekomen. Lugdiiui Batavorum, postridie Calendes (2) Aprileis C13.13C.xLI. 7) Uitgegeven in Responsa prudenturn ad Auiomi disse+tationis de Organo....., 1641, blz Zie No ) Waarschijnlijk het boekje Pro causa Dei Ilostes. III. 11

2 AAN DON TRISTAN DE MENDOÇA FüRTADO I). (K. A.) Hierbij gaat het antwoord van Z. H. op uw bericht, dat gu gelukkig in dit land zit aangekomen. Ik zal het mi tot eene eer rekeiieii u van dienst te Gn. All Haya, adi 4 d'aprili E. PUTEANUS "). (L. B.) De zaak van min zoon en zun schoonvader met de soldaten is nog steeds niet geheel in orde: ik geloof ook, dat de schoonvader niet volkomen eerlik gehandeld heeft. Wilt gij zorgen, dat mun zoon geen last heeft van de soldaten? HU zal u komen bezoeken. Lovanij, in Arce, Nonis (5) Aprilis M.IaC.XL FREDERIK LODEWIJK VAN PALTS-LANDSBERG 3). (H. A.) Ook van den heer Rivet heb ik reeds, namens den Prins, een brief gekregen over mgne terugkomst ten uwent. Had ik bij mun vertrek uit den Haag geweten, dat mine afwezigheid van zoo langen duur zou zin, ik had op andere wuze afscheid genomen. Nu men mi een oorlogsschip weigert, om dien tocht mee te maken, zal ik mi onderwerpeu aan den wil van min oom, maar ik weet niet, waardoor ik die behandeling verdiend heb. De Heer kent miue onschuld. Ik denk steeds aan al de welwillendheid in den Haag van u ondervonden. De Montfort, ce G Apvril ELEONORO POMPEI'). (H. A.) Ik hoop de gunst van Prins Willem te verwerven en roep daartoe uwe hulp in. Insberghe, li 6 Aprile J. DUARTE "). (L. B.) Ik ben juist uit Londen hier aangekomen en hoorde van mijn vader, dat 1) De brief werd naar Hellevoetsluis gezonden. In Dec was Portugal van Spanje afgevallen en had den hertog van Bngmza tot koning verheven onder den naam Joan IV. Uit zijn naam kwam Tristan de Mendoça Furtado als gezant naar de Vereenigde Nederlanden en sloot spoedig een,,bestand" voor tien jaren. 2) Uitgegeven in ErycI Pvteani.,,. ad C. Hvgenìm et D. Heimivm Episiolae..., 1647, blz Zie No ) Uitgegeven in Archives de la Maison d'orange-nassau, 20 série, III, biz Zie II, blz ) Graaf Eleonoro Pompei, waarschunluk een broeder van Leiio, Marco en Tomi0 (zie I, blz. 300 en 467), komt niet voor u de Staten van Oorlog. (Meded. van den Heer Wakker.) 5) Uitgegeven door Jonckbloet en Land, t. a. p., blz. CLXXXVI. Jacques Duarie was de oudste coon van Gaspar (zie biz. 160).

3 .,It 163 hij u.over sekere affaire geschreven hadde l). Gaarne zonde ik u morgen spreken. 7 April 1641, vaii myn logis de Swane G. ROUBÉ. (L. B.) Ik hoop, dat gij deze jonge snippen van mi zulk aannemen. Rotterdam, ce 7 d Avril M. XUERIUS BOXHOBN2). (L. B.) Mijn schoonvader Petrus Duivelaer, die in Middelburg verschillende ambten heeft bekleed, dingt naar het burgemeesterschap. De Knuyt heeft daarin veel te zeggen; kunt gu bij dezen ook iets voor min schoonvader doen? Lugd. Bat., CI313CXL1, Aprilis IX I. GRUTERUS4). (L. B.) Ik heb niet willen achterblijven en een vers geschreven op liet huwelijk van den Prins., Coiiiitari ergo Nsssorium germen ausus sum et inertis plectri tinnituni miscere cum sulphureo tormentorum liavaliiim turbine. Moriturus, inqiiies, sonus inter stupenda tonitrua, id est exilis poetne inter Batavorum Steritoras. Wilt gu den Prins het gedicht aanlfiederi? Groet De Wilhem. Middelbiirgi Zelniidiae, IV Idus (10) Aprilis CI313CSLI H. G. VON STEIN CALLENFBLS. (L. B.) Fr. Deli heer Bodeck zal ik goed ontvangen. Laniboy neemt hier menschen in dienst, een voetknecht voor 12, 15 of meer rijksdaalders. Dat hindert onze lichting, maar WU hebben toch 200 nieuwe soldaten. Lsmboy heeft nu 2000 ruiters en in t geheel 6000 man. Men zegt, dat hij den 15den van dezemaand zal opbreken ; de brieven van de Staten aan die van Luik zullen hem wel niet doen verhuizen. Ons garnizoen is niet best in orde; er zijn minder compagnieën dan vroeger en deze zijn zwak, nl. 13 compagnieën van 75 man, dat wordt met de 20 nieywe nog maar 33, wat te weinig is. Wilt gu er eens met X.H.,over spreken? O) Mine vrouw ) lad u groeten. 1) Zie No ) Uitgegeven in Marci Zuerii Boxliornii Epistoìae e,! &mata, 1652, blz No Een briefje van 23 April (L. B.) werd door Duvelaer zelf gebracht. I 3) Pieter Jansen Duvelaer is in 1641 burgemeester van Middelburg geworden. 4) Zie J, blz ) Het gedicht schijnt verloren te zijn. G) Zonder plaats, datum en jaar. 7) Zie blz. 153.

4 J. DUARTE 1). (L. B.) Also den wint noch gans contrarie is, hebbe myne voijagie een weynich gearresteert, alleeiielijek om te weten, oil Syne Hoocheijt inclinatie heeft tot den rinck. Ilet is een raer steen, weegt ontrent 9 caraet oft 81/%, iiaer mynen best onthouden. So hem sijn Hoogheijtaenstaet tot 11OOO guld., hebbende daer nooijt voor verlaeten geweest, maer wel meerder voor gerefuseert, en versoeke maer sun gelieften van ja oft neen. Versekere U E, den steen meer weert ie wesen, ende doen dit alleenelijck wt begeerte van te vercoopen ende sijne Hoocheijt te dienen. U E gelieít my sijn gevoelen hiervan ie laeten weten J. DE KNUIJT (H. A.) De heeren van Middelburg hebben eene nominatie gemaakt voor burgemeesters en schepenen, die hierbi gaat. Z. H. 2, is hier gisteren onder grooten toeloop aangekomen en hoopt spoedig scheep te gaan. In den Briel, den 20"" Ap J. DE KWIJT ". (H. A.) Voor t'ontfangen van UE missive ende advertentie hadde met den juwelier van den Coningh '), ter presentie van den graef Heyndrik 6, ende d heer van Beverweert 6), gesproken, die op den coop van t' bekende juweel gevraeght synde door de voorn. heeren, off die ñnalyk getroffen was, geantwoort heeft: ja, tot 50 m. guldens contant gelt; daerop hem snndeerden, wanneer sulcx geschiet was; seyde: gister avondt, doen syn aft'scheyt van Syn. Hoogh.' genomen hadde ; ick repliceerde, dat siilcx verre huyten d'intentie van Haer Hoogh.' moeste gegaen syn, dewijle op myn affscheit haer hadde hooren seggen, dat liever het juweel ofte boytte soude missen SIS de guldens geven, daerby voegende, dat ick de boitte in myn handt hadde gehsdt, doch niet weerdich achte boven de guldens, ende dat mogelyck eenich ander stuck in Ingelant aengenaeiner soude syn ; daerop my noch vraeghden, off ick ofte ymand anders de boitte niet mede genomen hadde; seyde, wel verseeckert te syn, dat die niemandt hadde; oock niet te verwachten stont, indien onder de niet gekocht soude werden; daerop eyndeling repliceerde, dat U E de boitte niet had willen wedergeven ende dan onderentusschen op de differentie van 2000 guldens aen syn vader neer Antwerpen geschreven soude werden, twelck alles wt onderrechtinge al loopende (?) U E wel hebbe willen adviseeren. Briel, den 20 Ap ) Uitgegeven door Jonckbloet en Land, t. a. p., blz. CLXXXVII. Het briefje is niet gedateerd, maar waarschijnlak van April lat; zie No ) NI. Willem II, die op reis ging naar Engeland. 3) No a-e.. Brieven van 7 Juli, 18 Aug., één zonder datum van het jaar 1641 en twee z.j. (aue H. A.) zijn geheel onbelangrijk. 4) NI. harte. 5) Zie I, blz ) Zie II, blz. 186.

5 G. F. DUARTE I). (L. B.) Ik dank u voor het hernieuwen van mijn paspoort.,,je vous demeure ausi grandement oblige pour vostre bonne afiection qu aves tesmoingne pardela a mon fils Jaques Duarte, pour lendemain montrer a S. A. ce bel joiau dont ici devant vous avois faict mention, e combienici entende que Mons. Alonse de Lope 3) par son industrie avoit desja vendu a S. A. quatre pieces diferentes, neanmoins j espere que voslre particulier faveur aura ausi le pouvoir de quelque efect, principalement en une piece si estraordinaireineiit rare, dont vous demeureray particulierment oblige a le recongnoislre, combien que jusques au present je vois peu d aparense, ii aiant faict un offre raisonable de beaucoiip moiiis de ce qu il me couste, ce pourquoi me deplaist de ne pouvoir servir a S. A., estant asseure que S. Xlag.te d Ingelterre auroit eu plus de contentement en ceste piece qu en tout le reste des autres joiaux, pour ce qu il avoit desja faict demander par Milord Chamberlin 3, a mon fils plus jeusne 4), si son here estoit arive en temps, car S. Mag.b mesme nous a offert une fok 6500 L. st., e ne pensera jamais que S. A. I aura eu pour moins. Touchant les deus pieces de musique que ci devant vous ai eiivoie6), ne sont qu a un dessus seulement. Je vous envoie ici trois autres a deur dessus en Itallien que mes deux filles 6) chantent. Quant a la vente de vostre maison, je meneray I afiaire arecq industrie et reputation le mieiis qu il ine seru posible; nous irons promener le premier beau jour que fera avecq M0ns.r Buyckx, vostre cousin..... En Anvers, ce 41 de Avril PH. DOUBLET 7). (L. B.) Wilt gu er Z. H. aan herinneren, dat er nienwe hoofdingelanden van Delft moeten worden gekozen? Ook dat er Gecommitteerde Raden moeten worden aangewezen, om te rapporteeren over het request van den Haag aan de Staten van Holland? Morgen komt muiie zaak weer voor; kan Z. H. daarin niet helpen? Den 21 Aprilis DE LA MARTINAYE *). (L, B.) J ay esté prié de l on de vos plus aeectionez serviteurs, qui travaille a vous envoyer par moy ce que vous cherissez le plus, de vous supplier luy envoyer par les premieres les villes icy comprises, savoir Rome, Venise, Sivile, Lisbonne, Paris, Vienne en Aiistriche, Colongne, Gandt et Bruges, le tom enlumiué ainsy qu ils ce vendent a Amsterdam, pour entourer le haut de sa chambre, et il ce donnera l honneur de vous en remercier par moy et de vous envoier le premier et second couplet de ses plus belles et meilleures 1) Uitgegeven door Jonckbloet en Land, t. a. p., biz. CLXXXVII. - Zie No, ) Misschien dezelfde, die meermalen in ons land uertoeïde (vgl. 11, blz. 196). 3) Lord Great Chamberlain was Robert Berlie baron Willoughby, earl of Lindsay (t lg42). 4) Hij heette Caspar, evenals zijn vader. 5) Zie No ) Er waren behalve Francisca (vgl. I, biz. 295), die in Alkmaar getrouwd was, nog drie dochters, Leonora, Catharina eii Isabella. 7) De secretaris van den Haag; zie I, blz ) Zie II, blz Hij behoorde tot het gevolg van Prins Willem bij zijne reis naar Engeland.

6 166 pieces la ou il travaille depuis dix jours; vous supplie aussy de donner ordre a celuy que vous chargerez de ce que dessus, de me dire le prix et m'adresser le tom a celle fin que tout ce fusse par ordre. Je ne le TOUS nomme point, puisque vous en avez cognoissance. I1 sufit qu'il m'a fort recommandé de vous assnrer de son tres liimble service et qu'il vous demeure comme il fait.,.,. A Londres, ce lai. 22* stile d'icy II faut mettre le tout en une qoesse ou ils se poiirront rouller aiisement. I1 vous demande mille pardons, s'il abuse de vostre credit V. CONRART I). (L. B.). Kunt gu den heer de Veine ook helpen en hem raad geven, wat hij moet doen? De heer de Freinont is hier terug, maar zine wonde is nog niet genezen. Eierbij zend ik u een roman, die grooten opgang maakt en beter is dan alles, wat na de Astrée 2, en de Argennis 3, is geschreven. Verder nog een paar andere dingen. Le 27 Avril 1G G. F. DUARTE '). (L. B.) Ik leg mi neer bi uwe beslissing in het geschil aangaande denverkoop van het kleinood. De heer Gisberto Thollincx 6, te Amsterdam zal het geld innen. Anvers, ce 27" d'avril ) Zie No. ZG49. '2) De beroemde roman van Honore d'ur&, in 1610 voor het eerst verschenen. 3) DeArgennis van John Barclay ( ),een,,roman iclef', had in 1621 hetlicht gezien. 4) Uitgegeven door Jonckbloet en Land, t. a. p., blz. CLXXXIX. 5) Gijsbert Tholinï was koopman te Amsterdam onder de firma Caspar van Collen en Gijsbert Tholinx.

3264. D. DE WILHEM. (L. B.)

3264. D. DE WILHEM. (L. B.) 284 3263. J. VAN DER BURGH. (L. B.) Mijn vader is den dag iia mijne aankomst gestorven., J ay ordre de attendre icy la veiiiie des deputez de Liege qui doivent arriver dans quinze jours, et eapere que

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN

TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DR. M. B. ME N DES DA COSTA TOON E E L- H EP IN NE PI N GEN DER DE REEKS MET PORTRETTEN IIAATSO IAPPfQ VOOR GQEDE EN GO D O OPE LECTUUR - AMSTERDAM TOONEEL- HERINNERINGEN DERDE REEKS DR. M. B. MENDES

Nadere informatie

..tem doe bisscop Florens ghestorven was, doe qwamen binnen Utrecht

..tem doe bisscop Florens ghestorven was, doe qwamen binnen Utrecht 243 VERVOLG De kroniek van de Nederlandse Beke eindigt met 1393, en wel met een bericht van Sint Margriet, 13 juli. Toen is het kasteel Altena door Willem van Oostervant overgegeven. Een halve bladzij

Nadere informatie

B R I E F A A N D E N G O U V E R N E U R - G E N E R A A L I N - R U S T E.

B R I E F A A N D E N G O U V E R N E U R - G E N E R A A L I N - R U S T E. BRIEF AAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL IN-RUSTE. 1 *) Tot vervelens toe heb ik gezegd geen schryver te zyn. Om duidelyk te maken waarom ik deze kwalifikatie ver van my werp, behoef ik slechts te wyzen op t

Nadere informatie

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes. TaalNet 2. Textes et lexique Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Ecole des Langues Vivantes TaalNet 2 Textes et lexique JOURNAAL 1... 4 JOURNAAL 4... 78 Nieuwsbericht 1 DE BELGEN EN HUN VAKANTIE.... 4 Nieuwsbericht 13 SINTERKLAAS

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

De familie Lanszweert en de stad Oostende

De familie Lanszweert en de stad Oostende De familie Lanszweert en de stad Oostende 1 Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 17 Oostende 2008 2 Oostendse Historische Publicaties De familie Lanszweert en de stad Oostende Jacques

Nadere informatie

of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer

of the Pnilierstty of Olorimto RoBERT DE Boer of the Pnilierstty of "Olorimto RoBERT DE Boer y O e^< Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/geschiedenisdern05jonc GESCHIEDENIS

Nadere informatie

Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel en de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel en de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. 1. Nu t rouwrumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, nu voel ik dat er een diepe stilte komt, en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten, en telkens weer zal ik je

Nadere informatie

van Questions Vragen Namiddag Après-midi

van Questions Vragen Namiddag Après-midi SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 FÉVRIER 2007 Après-midi PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 FEBRUARI 2007 Namiddag La séance est ouverte à 14.15 heures et présidée par M. Herman De Croo. De vergadering wordt

Nadere informatie

Arno Gerrits, 2008 schrijfmodule 4 VWO. schrijfmodule 4 VWO

Arno Gerrits, 2008 schrijfmodule 4 VWO. schrijfmodule 4 VWO schrijfmodule 4 VWO Opmerking vooraf: schrijven in het Frans is misschien de moeilijkste vaardigheid die er is. Toch kun je aan deze vaardigheid gericht werken. Het is dan wel zaak dat je geen enkele steek

Nadere informatie

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise

Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise accent adj : adv : CC : compl : CS : D : ie: ind : mvt N : pers : place poss : prep : réfl : rel : S : sit U X : accentué adjectif adverbe :

Nadere informatie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 65 bron. E.J. Brill, Leiden 1948 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003194801_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 Van der Feesten

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting.

De voorzitter: De minister en zijn medewerkers hebben het woord voor een toelichting. COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 11 FÉVRIER 2014 Après-midi

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Het ternair bemiddelingsproces

Het ternair bemiddelingsproces Bart Renaer Het ternair bemiddelingsproces www.anderssamen.nl Titel: Anderssamen. Het ternair bemiddelingsproces Auteur: Bart Renaer Opmaak en illustratie: Ana-Magdalena Zainea ISBN 97894-6203-705-2 2014

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

De voorzitter: Vraag nr. 13709 van de heer Bogaert wordt omgezet in een schriftelijke vraag. COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MARDI 23 JANVIER 2007 Matin COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van DINSDAG 23 JANUARI 2007 Voormiddag De vergadering wordt geopend om 10.13 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Frans. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Frans nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Frans deel

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Wie was de eerste prins van Oranje? Leer het aan de hand van het Wilhelmus.

Wie was de eerste prins van Oranje? Leer het aan de hand van het Wilhelmus. Wie was de eerste prins van Oranje? Leer het aan de hand van het Wilhelmus. 2013 is het jaar van de Troonsopvolging en de viering van het 200 jarig Koninkrijk, maar hoe is het allemaal begonnen? Wie was

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011 Après-midi BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

HET LANDVAN HERLE. Tijdschrift en contactorgaan voor beoefenaars en vrienden van de historie van oostelijk Zuidlimburg --- ~----- ---------

HET LANDVAN HERLE. Tijdschrift en contactorgaan voor beoefenaars en vrienden van de historie van oostelijk Zuidlimburg --- ~----- --------- 19e jaargang aflevering 4 okt.-dec 1969 ~-- ~----~~~~-------- HET LANDVAN HERLE Tijdschrift en contactorgaan voor beoefenaars en vrienden van de historie van oostelijk Zuidlimburg ------- - "",... ---.

Nadere informatie

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 1 COMMISSION SPECIALE CHARGEE D'EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU DEMANTELEMENT DE LA DEXIA SA du LUNDI 12 DECEMBRE 2011 Soir BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

We moeten het allemaal van genade hebben!

We moeten het allemaal van genade hebben! We moeten het allemaal van genade hebben! Als er één ding is waar we het als christenen allemaal over eens zijn, dan is het dit wel: we moeten het allemaal van genade hebben! Er zijn zoveel dingen waarin

Nadere informatie