PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015"

Transcriptie

1 PostNL Q2 and HY 2015 Results De heer Kors: Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom bij de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van PostNL. Also welcome to those who follow the webcast. Mijn naam is Dick Kors. Naast mij zit Herna Verhagen, onze CEO. Naast haar zit Jan Bos, onze CFO. Beiden zullen een toelichting geven op de cijfers, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen. Herna, mag ik jou het woord geven? Mevrouw Verhagen: Ja. Hartelijk welkom. De Q2-resultaten. Q2 was een solide kwartaal. Dat betekent dat de omzet min of meer gelijk was aan die over het tweede kwartaal van vorig jaar. We zien een sterke verbetering op onze equity en zijn op weg om daadwerkelijk de eindejaarsresultaten te halen, de EUR 280 miljoen tot EUR 320 miljoen. Recentelijk waren er natuurlijk ook ontwikkelingen. Zo willen we een duurzaam bezorgmodel van pakketten implementeren en hebben we een aanbod aan onze pakketbezorgers gedaan. Verder hebben we onze activiteiten in Engeland verkocht. Op beide ga ik eerst in. Het zijn gebeurtenissen van na het einde van kwartaal twee, maar mijns inziens zijn ze belangrijk om toe te lichten. Daarna kom ik terug op de in het tweede kwartaal geboekte resultaten. Allereerst ga ik in op het bezorgmodel bij pakketten. In juli hebben we met de FNV een onderhandelingsresultaat bereikt dat inhoudt dat we alle zelfstandige pakketchauffeurs een aanbod doen. Ze kunnen bij ons in dienst komen en voor onbepaalde tijd een contract zonder opzegtermijn krijgen in lijn met de arbeidsvoorwaarden die de pakketchauffeurs die bij ons in dienst zijn, genieten. Ze kunnen ook zelfstandig blijven, tegen een hogere vergoeding. Die vergoeding is 10% hoger dan nu. Op dat moment zijn er ook geen verschillen meer in de kosten die we hebben voor iemand die bij ons in dienst is en voor iemand die als zelfstandige werkt. Wij denken dat we hiermee een belangrijke stap zetten richting een duurzaam bezorgmodel. Dat is belangrijk voor ons, omdat we verwachten dat de volumes in pakketten ook de komende jaren blijven groeien. De kosten van dit duurzame bezorgmodel zijn EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen per jaar. De volle kosten zien we in het jaar De eerste EUR 5 miljoen tot EUR 7 miljoen zien we naar verwachting in de tweede helft van Toch verwachten we dat we binnen de bandbreedte van 11% tot 13% underlying cash operating Q Pers 1

2 income margin voor pakketten blijven. Volgens ons is dit een belangrijke stap voorwaarts. De komende periode doen we alle zelfstandige pakketbezorgers, zo'n 1150 in totaal, dit aanbod om te bepalen wat mensen het liefst willen: in dienst treden of zelfstandig blijven. De tweede belangrijke ontwikkeling hebben we afgelopen donderdag gecommuniceerd: de intentie van de management buy-out van onze business in Engeland aan het management in Engeland. We hebben dit eerst en vooral gedaan omdat we in onze strategische review van alle landen, dus ook van Engeland, hebben gekeken naar de kansen die we er hebben, afgezet tegen de risico's. Op basis daarvan hebben we gezegd dat we een verkoop aan management op dit moment het best vinden. We zullen er 17,5% van de aandelen behouden, omdat we vertrouwen hebben in wat het management de komende periode gaat doen. We verwachten deze deal in de loop van dit jaar te kunnen finaliseren. Voor een deel hangt die nog af van financiering en voor een deel van de finale documenten die moeten worden opgemaakt. De UK heeft wel een effect van EUR 43 miljoen. Dat heeft te maken met de exitkosten end-to-end. We hebben in het tweede kwartaal aangekondigd dat we stoppen met endto-end als gevolg van onder andere de onzekerheid op regelgevinggebied in Engeland. De kosten daarvan bedragen bruto EUR 23 miljoen. Dat bedrag ziet u ook op deze slides staan. Daarnaast hebben we een impairment van EUR 24 miljoen. Als je dat netto maakt, betekent dat EUR 43 miljoen effect. Dat zie je natuurlijk ook terug in de profit for the period. Deze EUR 43 miljoen zijn in die zin eenmalige kosten. Daarmee zie je wel een verschil tussen de profit die we vorig jaar maakten en die we dit jaar maken. Daartussen zit een verschil van EUR 43 miljoen. De strategische review van Duitsland en Italië loopt nog. Daar zijn de opties open. Dit waren in mijn ogen de twee belangrijke elementen die na het einde van Q2 zijn gebeurd. Ze waren desondanks meer dan het vermelden waard. We gaan terug naar de Q2 cijfers. De cijfers over het tweede kwartaal zijn solide. De omzet is ongeveer gelijk aan de omzet die in het tweede kwartaal van 2014 is gerealiseerd. De underlying cash operating income is 12% hoger dan vorig jaar. Verder is er natuurlijk ook een sterke verbetering op ons eigen vermogen opgetreden, het geconsolideerde eigen vermogen. Dat heeft te maken met de koersstijging van TNT Express, die we terugzien in onze equity, en met de stijging van de rente, die we ook terugzien in onze equity. Er is dus een verbetering van EUR 574 miljoen negatief einde Q1 tot EUR 357 miljoen negatief einde Q2 opgetreden. Daarnaast is belangrijk om te vermelden dat we in het tweede kwartaal ook onze obligatie van EUR 349 miljoen hebben terugbetaald. Dat hebben we gedaan uit eigen cash middelen. Zoals gezegd, is de underlying cash operating income 12% hoger. Zo direct kom ik terug op de opbouw daarvan. Het solide tweede kwartaal geeft ons voldoende vertrouwen om de outlook voor het Q Pers 2

3 einde van dit jaar opnieuw te bevestigen. Dat betekent dat we verwachten dat we aan het einde van dit jaar uitkomen op een underlying cash operating income van tussen de EUR 280 miljoen en EUR 320 miljoen. Wat mij betreft nemen we de resultaten per segment door. Dan zien we ook waar de verbeteringen zitten en waar we ongeveer in lijn zijn met vorig jaar. Allereerst Mail in Nederland. Bij Mail in Nederland is de performance in lijn met onze verwachtingen. We zien dat de volumedaling deels wordt goed gemaakt door de prijsstijgingen en de kostenbesparingen. De volumedaling bedroeg 11,2% in het tweede kwartaal. Als je dat corrigeert voor werkdagen en corrigeert voor verkiezingen, is de onderliggende daling 9,1%. Die volumedaling wordt voor een deel natuurlijk goed gemaakt door kostenbesparingen: EUR 22 miljoen in het tweede kwartaal, iets minder dan in het tweede kwartaal vorig jaar, en voor een deel door de prijsstijgingen. Die waren well above inflation, dus die waren conform ons prijsbeleid ruim boven de inflatie. Belangrijk om te vermelden is dat innovatie ook in een business die daalt van belang blijft. Klanten aan je binden is immers cruciaal om de business in stand te houden. Een voorbeeld daarvan is de roll-out van onze Track & Trace op post. De barcode die je kent van je pakketje, waardoor je je poststuk van begin tot eind kunt volgen, komt nu ook voor bepaalde poststukken, waaronder verkiezingspost. Daardoor weet je welke mensen daadwerkelijk hun stempas hebben gehad en welke stempassen terugkomen. Aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld vaststellen welke mensen er verhuisd zijn, welke mensen de pas niet hebben ontvangen enz. Ook op brieven blijven we dus innoveren om klanten aan ons te binden en om zo lang mogelijk volume te behouden. Belangrijke onderdelen binnen Mail Nederland zijn natuurlijk altijd de prijsverhogingen en de kostenbesparingen. Daarop ga ik nader in. Jullie herkennen deze plaatjes waarschijnlijk, omdat zij identiek zijn aan die wij in het eerste kwartaal hebben laten zien. Wij laten hier eigenlijk zien dat de fasering in de volumes en de fasering in de kostenbesparingen daadwerkelijk leiden tot de verwachting dat de volumedaling tussen de 9% en 12% zal zijn tegen het einde van het jaar 2015 en dat de kostenbesparingen omhoog zullen gaan in de tweede helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft te maken met de fasering van onze reorganisatieplannen, bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe sorteermachines. Daarvan zit meer gewicht in de tweede helft van het jaar dan in de eerste helft van het jaar. Ook de reorganisatie binnen marketing en sales is meer op het tweede halfjaar gericht dan op het eerste halfjaar. We verwachten voor de volumedaling binnen de bandbreedte van 9%-12% uit te komen en voor de kostenbesparingen binnen de bandbreedte van EUR 75 miljoen en EUR 95 miljoen. Een derde element dat we altijd bespreken als we praten over Mail Nederland is regelgeving. In de regelgevingomgeving in Nederland zijn in het tweede kwartaal een aantal belangrijke dingen gebeurd. Allereerst is de Postwet door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vervolgens is wat de Eerste Kamer heeft goedgekeurd in een nieuwe postregeling doorvertaald. Die nieuwe postregeling ligt op dit moment bij Q Pers 3

4 de Raad van State ter goedkeuring voor. Wordt zij goedgekeurd, dan start zij op zijn vroegst op 1 januari 2016 en leidt zij tot een vermindering van het aantal postkantoren en brievenbussen. Een tweede belangrijke ontwikkeling doet zich voor op het vlak van de kostentoerekening. Met ACM hebben wij een overeenkomst bereikt over de principes van de kostentoerekening. De kostentoerekening bepaalt eigenlijk de verdeling van kosten tussen universele en niet-universele dienstverlening. De kostentoerekening bepaalt uiteindelijk hoeveel tariefruimte er is voor de verhogingen in 2016 en de jaren daarna. Het bereiken van overeenstemming over de principes van kostentoerekening betekent dat we aan de slag kunnen met het aanleveren van alle gegevens op basis waarvan ACM de tariefruimte voor 2016 kan vaststellen. We verwachten dat we in 2016 opnieuw een tariefruimte hebben conform ons prijsbeleid. Een derde belangrijk dossier is dat van de aanmerkelijke marktmacht. Bij aanmerkelijke marktmacht heeft ACM een tweede consultatiedocument in de markt neergelegd. ACM heeft partijen gevraagd hierop te reageren. Ook dat hebben wij opnieuw gedaan, met dezelfde argumenten. We zeggen dat er geen aanmerkelijke marktmacht is, omdat je niet alleen naar fysieke post moet kijken, maar ook naar digitale post. Als er tot het nemen van maatregelen wordt overgegaan, hebben we ten tweede aangegeven dat die proportioneel moeten zijn. Over dit dossier wordt nog steeds gediscussieerd. We zijn daarover nog in gesprek met ACM. ACM verwacht in de tweede helft van 2015 met een uitspraak te kunnen komen. Het blijft voor ons van cruciaal belang dat we een betrouwbaar en toegankelijk mailnetwerk blijven bieden, vandaag, morgen en op de lange termijn. Dat is steeds de inzet, ook als we praten met ACM. Mail Nederland is in lijn met de verwachting. Het tweede halfjaar is sterk als gevolg van de fasering van de masterplannen, van de besparingen en van het feit dat het tweede halfjaar twee werkdagen meer heeft dan het eerste halfjaar. Nu kom ik op "Pakketten". Binnen "Pakketten" zagen we een volumegroei van 7%. Die groei komt voor een deel voort uit de groei in to consumer. Dat zijn jij en ik die pakjes bestellen via webshops. Daar zien we dat we de trend volgen van de e-commercemarkt. Die komt voor een deel voort uit de groei van internationale volumes. Daarbinnen gaat het hoofdzakelijk om melkpoeder naar China. De volumegroei van 7% heeft zich natuurlijk vertaald in een omzetgroei -- deze bedraagt 8% met EUR 221 miljoen -- en in een stijging van de marge tot EUR 24 miljoen in het tweede kwartaal van De stijging van de marge heeft voor een deel te maken met de volumes en voor een deel met het feit dat we efficiënter kunnen werken. De hogere subcontractorkosten zijn hierin verrekend. Ook binnen pakketten is er veel aandacht voor innovatie. De pakkettenmarkt groeit heel erg hard. Om in die groei daadwerkelijk een grote speler te blijven, is het van belang om te innoveren en om de Q Pers 4

5 concurrentie voor te blijven. Dat doen we bijvoorbeeld via een pilot waarbij we postkantoren en afhaalpunten voor pakketten tot laat openstellen. Veel kleine webshops hebben op dit moment bij het postkantoor of het pakkettenpunt, waar zij terecht kunnen, een maximale openingstijd tot uur of uur. We gaan die openingstijd verlaten tot uur. Als deze pilot succesvol blijkt, breiden we hem uit naar meerdere punten in Nederland. Zo maken we ons pakkettennetwerk tot laat in de avond toegankelijk, ook voor kleine webshops. Ik kom nog even terug op de volumes. Vorig jaar is de groei in de internationale volumes gestart. Ook toen hebben we al gezegd dat we van een deel van dat volume, de melkpoeder naar China, betwijfelen of dat op langere termijn sustainable is. De groei zal op een gegeven moment afnemen. Vorig jaar hebben we in Q3 en Q4 een sterke volumegroei gezien van melkpoeder naar China. Wij verwachten dit volume in 2015 te behouden. De sterke groei die we hebben gezien in de tweede helft van 2014 verwachten we in de tweede helft van 2015 echter niet nog eens. De Q2-volumes zullen blijven groeien in lijn met de e-commercemarkt, maar de optelsom van dat alles laat zien dat dit alles een licht effect zal hebben op de volumegroei in de tweede helft van 2015 en een sterker effect op de omzetgroei in de tweede helft van De gemiddelde prijs van melkpoeder naar China is namelijk hoger dan die van een pakje dat in Nederland wordt verzonden. De revenue over het hele jaar ligt binnen de bandbreedte van mid-single digits. We gaan dus voldoen aan de verwachting die we aan de markt hebben afgegeven, maar het is belangrijk om te begrijpen wat het effect van de melkpoeder op onze cijfers is. Zoals gezegd, zal de groei in to consumers doorgaan conform de trend in de e- commercemarkt. Dat betekent een sterke groei. We hebben dus goede resultaten met pakketten geboekt. In de cijfers over "Internationaal" zit Engeland niet meer. Over Engeland wordt nu gerapporteerd onder "discontinued operations". We zien omzetgroei bij "Internationaal", ook van 8% en EUR 233 miljoen. We zien hier ook een toename in de underlying cash operating income. Die toename in de onderliggende winst van EUR 5 miljoen komt uit alle onderdelen die bijdragen aan ons internationale resultaat. Daarin speelt Duitsland een belangrijke rol. We zien daar een hogere omzet, omdat in Duitsland meer volume in het bedrijf zit. We zien er ook een verbeterde performance, omdat de kostenbesparingsplannen die zij in 2014 in gang hebben gezet, daadwerkelijk kostenbesparingen opleveren. In Italië liggen ze op koers met de resultaten. Dit betekent dat omzetgroei en resultaat zich conform verwachting ontwikkelen. Zoals ik eerder aangaf, is de strategische review van de landen Duitsland en Italië nog niet afgerond. Als je alle segmenten bij elkaar optelt, dan zien we een solide kwartaal. Dat geeft ons een basis om het eindejaarsresultaat dat we eerder hebben afgegeven, te halen. Ook zien we een sterke verbetering van onze equitypositie. Q Pers 5

6 In het tweede halfjaar hebben we een aantal belangrijke dingen te doen. Zo vragen de regelgevingdossiers significante managementaandacht en hebben we nog een strategische review van de andere landen binnen "internationaal". Ten derde moeten we het duurzame bezorgmodel van pakketten implementeren. We zijn on track voor de 2015-outlook van EUR 280 miljoen tot EUR 320 miljoen. We geven jullie graag meer inhoud op de segmenten en op de cijfers. Daarvoor geef ik het woord aan Jan. Jan Bos: Dank je, Herna. Ik geef een korte toelichting op de financials. Allereerst merk ik op dat we een goed kwartaal hebben gehad. We noemen dat een solide kwartaal. Dat geeft vertrouwen in de resultaten over de rest van het jaar. De omzet is stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Onze belangrijkste key performance indicator, de underlying cash operating income, dus het underlying operating income na aftrek van reorganisatie- en pensioenuitgaven, is gestegen met EUR 7 miljoen naar EUR 65 miljoen. Onze net cash from operating investing activities, oftewel onze nettokasstroom, was dit kwartaal negatief. Dit kwam met name door een verwachte belastingbetaling over Die is uitgekomen op EUR -57 miljoen. Dan kijken we naar de ontwikkeling van het resultaat, allereerst de underlying operating income. Dat zijn de tweede en de derde oranje kolom of staaf. Die is licht gedaald van EUR 86 miljoen naar EUR 82 miljoen. Daarin zie je de solide performance, omdat de impact van volumedaling, een lichte prijsstijging en autonome kostenstijgingen gecompenseerd is door kostenbesparingen van EUR 22 miljoen. Daarnaast zie je dat de underlying cash operating income, de eerste en de laatste oranje staaf, gestegen is met EUR 7 miljoen. Dat komt met name door lagere reorganisatie- en pensioenuitgaven. Dan kijken we naar de resultaten van de verschillende segmenten, allereerst Mail in Nederland. Daar is de omzet gedaald met 5%. Dat wordt verklaard door de volumedaling van 11%, die deels is gecompenseerd door lichte prijsstijgingen. De underlying cash operating income van Mail is in Nederland gedaald met EUR 8 miljoen, van EUR 48 miljoen naar EUR 40 miljoen. Die daling is als volgt berekend. De volumedaling en lichte prijsstijgingen hadden een negatieve impact van EUR 14 miljoen. Daarbij komen de autonome kostenstijgingen van EUR 5 miljoen. Die zijn deels gecompenseerd door kostenbesparingen van EUR 12 miljoen. Bij Pakketten is de omzet gestegen, deels gedreven door internationale groei, deels door groei in het B2C segment. De volumegroei bedraagt in totaal 7%. Het resultaat is toegenomen met 3 miljoen, van EUR 21 miljoen naar EUR 24 miljoen. Daarin zie je dat de impact op het tweede kwartaal van de Q Pers 6

7 stijging met 2 miljoen van de subcontractorkosten meer dan gecompenseerd is door omzetstijging en verdere efficiency in onze operaties dankzij investeringen in de nieuwe logistieke infrastructuur. Bij "Internationaal' is de omzet ook gestegen, naar EUR 233 miljoen. Dat is een stijging van 8%. Daaraan hebben alle landen bijgedragen, met name Duitsland. Ons resultaat is van break- even vorig jaar naar EUR 5 miljoen gestegen. Daaraan heeft vooral Duitsland bijgedragen. Hierbij moet worden opgemerkt dat we ook wat voordeel hebben gehad van incidenten in het tweede kwartaal. Bij PostNL Other zitten alle hoofdkantooractiviteiten. Daar is het resultaat toegenomen met EUR 7 miljoen, vooral dankzij kostenbesparingen. Al met al is dit een goed resultaat met een stijging van het underlying cash operating income. Zoals gezegd, geeft dat vertrouwen in de rest van het jaar. Voor de nettowinst moeten we vooral naar de nettowinst van continuing operations kijken, dus exclusief de UK. Die nettowinst is ongeveer gelijk gebleven aan die van vorig jaar. We zijn van EUR 42 miljoen naar EUR 39 miljoen gegaan. Daarin zie je het eenmalige effect van de verkoop van onze activiteiten in de UK met een netto last van EUR 43 miljoen. Deels bestaat die uit het vertrek uit onze last-mile distributie, waarvoor we extra kosten hebben moeten nemen en een impairment, zoals Herna eerder uitlegde. Dat resulteert in een totale nettowinst van min EUR 4 miljoen. Dan kom ik op de netto cash, allereerst de cash generated from operations. Dat is de bovenste regel. Die is gestegen met EUR 7 miljoen en is dus van EUR 37 miljoen naar EUR 44 miljoen gegaan. Dat is een beetje in lijn met de resultatenontwikkeling over het tweede kwartaal. Zoals aangegeven, verwachtten we in het eerste halfjaar meer belasting te betalen, met name over voorgaande jaren. Dit kwartaal hebben we belasting betaald over Dat heeft geleid tot een negatieve net cash from operations and investing activities van min EUR 57 miljoen. Daarnaast hebben we dit kwartaal meer geïnvesteerd, met name in sorteermachines die moeten bijdragen aan een verdere efficiency in ons Mail Nederland-bedrijf. Al met al is het resultaat dus conform de verwachtingen. Nu ga ik in op de pensioenen. Daarover heb ik drie dingen op te merken. De dekkingsgraad is ten eerste een 12-maands gemiddelde beleidsdekkingsgraad. Zo heet die tegenwoordig. Die is licht gedaald naar 109%, maar ligt ruim boven de minimumdekkingsgraad van 104%. Daarnaast hebben we gezien dat pensioenen dit kwartaal door de gestegen rente hebben bijgedragen aan ons eigen vermogen. De gedaalde rente had een licht positief effect op ons eigen vermogen van EUR 71 miljoen. Tot slot hebben we onze uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds aangepast aan nieuwe regelgeving, zoals we afgelopen vrijdag in een persbericht hebben gepubliceerd. Dat betekent dat de herstelperiode en herstelverplichting van ons als bedrijf naar het pensioenfonds zijn Q Pers 7

8 uitgebreid van drie jaar naar vijf jaar. Daarnaast is onze voorwaardelijke bijstortverplichting van EUR 315 miljoen komen te vervallen. Daarmee is het risico voor ons als bedrijf verlaagd. Ik ga even in op de balans. Die zie je terug in het eigen vermogen. Dat was het vorige kwartaal nog zo'n EUR 220 miljoen kleiner. De stijging met EUR 140 miljoen komt voort uit de waardestijging van ons aandeel in TNT Express. Daarnaast hebben we, zoals gezegd, in de pensioenen een voordeel gehad van EUR 71 miljoen. We hebben nu een negatief vermogen van nog slechts EUR 357 miljoen. We verwachten de komende kwartalen door operationele resultaten een verdere stijging van ons eigen vermogen. Verder is onze financiële positie verbeterd en onze bruto schuld verder afgenomen. We hebben in juni een obligatielening afgelost uit eigen kasmiddelen. Daarvoor hebben we EUR 349 miljoen gebruikt. Tot slot is onze credit rating verder verbeterd en heeft Moody's in het afgelopen kwartaal een positieve outlook gegeven. Al met al is onze financiële positie aanzienlijk verbeterd. Dit leidt ertoe dat wij de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet treden. Wij herbevestigen de outlook dus voor het volledige jaar 2015 met een underlying cash operating income tussen de EUR 280 miljoen en EUR 320 miljoen. Daarbij plaats ik enkele specifieke opmerkingen. Bij Pakketten krijgen wij in de tweede helft van het jaar te maken met een afvlakkende omzet- en volumegroei. Ook krijgen we daar te maken met kosten van het voorstel dat we hebben gedaan aan onze subcontractors. Dat zal een extra last betekenen van tussen de EUR 5 miljoen en de EUR 7 miljoen. Daar staat tegenover dat we twee extra werkdagen hebben in het vierde kwartaal. Dat geeft betere resultaten. Daarnaast verwachten we dat de kostenbesparingen in het tweede halfjaar groter zullen zijn dan in het eerste halfjaar. Dat leidt ertoe dat we denken dat het tweede halfjaar sterkere resultaten zal laten zien dan het eerste halfjaar. Daarmee herbevestigen we de outlook voor het volledige jaar. Ik dank jullie voor jullie aandacht. De heer Kors: We gaan nu volgens mijn script over naar de Q&A. In de webcast zijn er geen inbellers, dus die hoeven we niet te behandelen. Met de hier in Amsterdam aanwezige journalisten hebben we afspraken voor een vervolginterview. Wij willen dus voorstellen om van de nood een deugd te maken en om meteen door te gaan met de vervolginterviews, tenzij er een brandende vraag is die nu beantwoord moet worden. Die is er niet. De brandende vragen bewaren we dus voor de interviews. Ik dank u voor uw belangstelling. Tot over een kwartaal weer. End of call Q Pers 8

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om 14.00 uur in Hotel NH te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. Woensdag 9 april 2014, 11:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp Nederland T T express AGENDA Agenda Algemene

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Transcriptie telefonische conferentie

Transcriptie telefonische conferentie Transcriptie telefonische conferentie GE - Kw4 2004 Telefonische conferentie over financiële resultaten General Electric Datum/tijd conferentie: 21 januari 2005 / 8:30 ET Duur conferentie: n.v.t. Thomson

Nadere informatie

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

TOTAAL 11.298.803. VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 5 juni 2012 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V.

CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. CONCEPT WOORDELIJKE TEKST VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. GEHOUDEN OP 23 MEI 2012, AANVANG 14.00, TE APELDOORN 1. Opening Dames en heren, hartelijk

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCdata N.V., gehouden op donderdag 10 mei 2007, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius. Januari 2012. Hoop in bange dagen

Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius. Januari 2012. Hoop in bange dagen Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius Januari 2012 Hoop in bange dagen Strategy Trends 2012 Hoop in bange dagen Strategy Trends 2012 Auteurs: Hendrik Jan Kaal Roel van Lanen Wieke Ambrosius

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen

Jaaroverzicht 2011. De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Jaaroverzicht De onmisbare schakel in de markt van zenden en ontvangen Merkvisie PostNL In een wereld waarin digitale toepassingen een steeds groter deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn er steeds

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 2 april 2015, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

concept op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. 1 vastned retail n.v. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van op donderdag 15 mei 2014, gehouden in het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam. Voorzitter: drs. W.J. Kolff, voorzitter van

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Transcriptie van het telefonisch vergadergesprek

Transcriptie van het telefonisch vergadergesprek DEFINITIEVE VERSIE TRANSCRIPTIE Transcriptie van het telefonisch vergadergesprek GE - General Electric Telefonische vergadering opbrengsten tweede kwartaal 2007 Datum/tijdstip van het gesprek: 13 juli

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie