! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier"

Transcriptie

1 ! " # $ %% % $ # &!"#'#()"*# +, -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

2 8*/ * 5 1* 5.' " ! ** "/ 8*/ * / * 5%* 4%" 5 9.4"*2# 5* 5 6).'#"/*"%'# BZL Wat is BZL? 2 Davy Mortier

3 8*/ * * 5:.2## %% 5; *)"% 5 <*4 *" ") 5.#"4 5<.**. 5 = 1;<5 * 4" #"!"4" # " 6#'#"%. ##"* " BZL Wat is BZL? 3 Davy Mortier

4 Onderwerp Vak Schooljaar BZL TaHa 3: Presenteren Nederlands KORTRIJK Naam Klas Nummer Vakleerkracht D. Mortier.4>>>>>>5-.4>>>>>>?!")2") )"% 24". )":. 2*)2"%4 "" =#2 2/ 2))" """ )"*'"" *.# A,$,5& -# B% '""2"% " C4' *#"4 22' # D35D!"# # $ % *" ") 2 # )'#/. "*.# E 4#/. " "4 *.%4F &$D5D$ % &##$# "%4" 2 2 /"4.) # )""%"'%" 5 %!".#*4 %2"% /" # F &&D$5DD '"(##$# =# %*'2 %"'%" 5% ' 2 2.*"# )"" $5$$,5, BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 4 Davy Mortier

5 1"" )# *"*"%*))#"% 0'" )"". ** "%"#)/"2 4 ) 1.'#/ #*"* #2# / '"% 2. ""'")"" # "% "% 2* 4" : "4%. #2 #")4*"%)2*)) " )2/.. -#"/*) 2 / 4 ). 0/". "* 2 4 *"!". 2 /%#) 5# /%#)"" % )# 42 *4# /.##4 *).2. 2'#"# 1"" "44* "% 2 4 "* 2. # : #"#"/))# 2: #)"""44*""#"4%. 2" " % % % 3 % % A * % #. 2.'# 5"% E#2* )2/.#: "..4)"" 24" 2"4 "% / #2*! % ' + : >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> % %)"" 4#)2%* - 02*4 "* 2"% # #4# - = #.2 '"% GG4# - = 2)"""44*"% 4GG.."* - #2#2'#"#.*"*' "% 2%" * 4# "*2. 4" '# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 5 Davy Mortier

6 ; )" :. "2)"* # 0/*'# 1 ). 2" "# % % % 3 % % A %4#*)* 3 A </, -. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 6 Davy Mortier

7 "%" *.# "44. E ". 2 /%#)5 # * /$$!$% '$+ 0$1 2$/, #345-. % )"*'"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % "" '"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :)"") "H%)H / :" )"* *" % 3% *" " : %%"% 2" )"*"%*)"* : # *).! /*.#. '2 # "%*)"*I 2)4 '/". ") % )""%"'%" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % A%"'%" 5% "#%#* :"% '#"#)"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" ) #! &# -).. % (A"% + -). %"'%" "#%#* -). %#"/*"#%#* ) 3 & 6'/ BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 7 Davy Mortier

8 4 345 (& **)7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2% * ")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#. *) ".2)"*#" 6# *" (& #7 9. )# )""2".) "%* =2% "2#:... "4% 4##2# )"* 6#. # =2% "2#. *" *"* :... "4% 4##2# )"* 6##) =2 %#"/* *")"* * 6## 6# 4 * <2#) )42 %#"/* ' *" # ''# ".2)"*#" 6# *" 6#)" 4 )"" ). (& (&(#7 %4 "")2".4 /). %" #2#. * */2/*"*). ( #.2 2. )#+ <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " #. # 6#)" 2 )"" ). BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 8 Davy Mortier

9 3# ##-. 0 J(/%#)""/+ K%##*J()' #"*)%. %. )""%. %# ("%".'... *4+ :.2#) A )J( B%H*"" + $ )J(#.*.#%#+ & )J( %/*+, )"4 ( ")2)F+ D 7" % * 7" *.#) # ""/ <#* ".4 &L&5* 3 4) 0*% "*"% A :2. )""%"'%" 5% (&&+ $ -*)."%*)"* # )""% *5 *44 " ") 2C %. "% ) #0 3# #-. %" /""%# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 9 Davy Mortier

10 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>>? :#"4'#. 2. ' ")*" )* -."%6 *) 2' )) 4'"%4 ") *""/' %:)*.*" )" "% -."%*"*). :*" )*) "4"%)"" 4:. )*) "#.##. / ) 4 4# 1/ 4"4 #. )%'" E2. 2#"4'#) ")2". 2E ") *. ". ") # # 2) "/22.'M))%N #4# : #"% ) /"4 1""' *' ")".' " '2"#.##. * "'# %"GG 8 - $ & (7 - ( 7 - #99 )(7 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 10 Davy Mortier

11 1"" :.' 2' %"' )):"".'?).44 "4 ) #) 4 4 O""/ #") ) ". #.'?) 2#*""/ # 7)2.*""/ :?#").#2 )%*: )%*' #. )*)("#+.##. 1"* 4"?. "# 4 *")* )'"% " ) 2. )*).###. "? B"%? )%'"") -."% <" 2"."#.#. %*GG##.##= '*.. / %"#. "" 67.# 4.'4 " :' /"2#"%%** :"" 7 / ") ""# "" 6A' %"GG"%%. * """:. E". *!2.# 4 " $ ""/ $# : * #* : /*' % **). # * :)"*.#'#))PPA"4 4."/ '*.## -G) ""# *"". ".' 0 7 "/ B:% ' 2.# )* "* 2 ".. *)2(") """#+24* B'""# #)'*.##) 2:""# *2#'# *" )%* *""/' " )% *) 2""# B"%? ' %5 %2#" ##*") -."%#4# : # -."%" " $A ") */ 0 '% #. Q.' B*Q 0 '%' * # ) ) ") 4". ".*)4"*)'"* : 4# /#"4 *) 7". # *2# M*4 * ) 2N( *'""*'" ) *+- ". "// *.# GG7 &3 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 11 Davy Mortier

12 1 2 C. Plantyn 3 Encyclopedie uit (vul in) J. Gutenberg BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 12 Davy Mortier

13 ; )" -#*...'2.222". "%)"*E. # 4#") *. )/ 3 4 : ""/.#&2... 9/ )""2".'# 9 )"" 2 4 /) "2/ : 4" "%GG"/ 42 2* % "*""#)"" "%) B5". )"" (""# " 2) )# "%""2)"4*)* B%+ :#. 2 05/"4 4# % %*J )"*.# - )""%*4.' 22*2# #.#/ 2.'**4# "."%*) - %*4.' - %*4..' - %*4 ""4.' - %*4 ' %%2#.' - %*4...4 )"5/ "#") %" - %*4 )' - "" - "*)"" ##2#B5". - >"%/4 - #. - '#4 # #"4#""44 4# - # 4" ' 5' (#..#'.. #)"" "#)"" 2/*4" "4 -.# 4" *" " 2"%"* )"*"*"2 - /" "J2%D.'. 4*2 " / " /" "J "# ") 4"*2# * * #" "%%. )"" - ".'% * - "% # ""/ F - #... ) # # 2...# 4 ) "". #('#"#+ o 65=5 55. > """* o %"4...4 *... o 3).... o A 4... BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 13 Davy Mortier

14 </!"'") #*/ - /). # (8%". ). + - /)..'# ".*(8%") ). # %". - -). # %" 4 # (& (7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2# *")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#.*) ".2)"*#" 6# *" =2# "2#:... ") 2# #2 )"* 6#. # =2# "2# )"* 4 "* #:... ") 2# 4 #-. %4 "")2".4 /). %"#2#. * */2/*"*). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 14 Davy Mortier

15 , Kwaliteit inhoud artikels per rubriek (Geschiedenis) ' A 3 $. 3 & -""4 3, % 3 D 7...H 3 6 )' 3 7 ""H 3 Lay-out en vormgeving (Geschiedenis) / 3 -)"4* *# 3 A 9.#. $ 6. H2 / 3 ) # -. ' & ".', 0*4% * D #'""% * 3!""/ # D... A, #-. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# "44. * /$$!$% '$+ 0$1 2$/ :,;4<)# Inhoud artikels Geschiedenis / 25 Lay-out Geschiedenis / 10 Taal en spelling Nederlands / 15 Attitudes Geschiedenis / 5 ))==5 6'' BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 15 Davy Mortier

16 Ik wil een brommer! Voor velen is een bromfiets al lang een droom die stilaan mogelijk wordt. Eens je 16 bent, kan je er al mee rondrijden. Maar er komt heel wat bij kijken: rijlessen volgen, een bromfiets kopen, In deze opdracht kun je via de computer al heel wat info vinden om jouw droom te realiseren. Hoofddoel(en) - Informatie kunnen opzoeken via de computer. - Informatie kunnen beoordelen en selecteren. Deeldoelen - Informatie kunnen vergelijken. - Bruikbare informatie kunnen selecteren en onderscheiden van andere informatie. - Een routeplanner op internet kunnen gebruiken. Je krijgt twee lesuren voor deze opdracht. BZL BZL in acht stappen 16 Davy Mortier

17 ,&# Indien je niet gewoon bent te werken met internet, maak dan gebruik van de handleiding op Smartschool. Voor deze opdracht kun je gebruik maken van internet. Uiteraard zijn andere hulpmiddelen (folders, ) ook toegelaten. Enkele nuttige websites: Al deze links kun je ook terugvinden op (PAV > Links > 3 e jaar).!" #" $ Er zijn vier opdrachten: 1 Informatie opzoeken over rijlessen. 2 Informatie zoeken over nieuwe bromfietsen. 3 Informatie zoeken over tweedehands bromfietsen 4 Een route uitstippelen via internet. BZL BZL in acht stappen 17 Davy Mortier

18 ( A/ Bezoek de twee websites van rijscholen. B/ Vul aan de hand van de site van VTI Rijscholen deze tabel in. Welke rijbewijzen zijn er? Voor welk voertuig? Vanaf welke leeftijd? 7#).*#2"*"4 /"2<2 ". 2/ 4 *"% ") D/ In welke gemeenten vind je deze rijscholen? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... E/ Wat is hun telefoonnummer? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte.,#! B/ Vul aan: Yamaha is niet alleen producent van bromfietsen, maar ook van. C/ Vul deze tabel verder aan. Let op: wij zoeken enkel naar 50 cc motorfietsen! Honda (1) Honda (2) Yamaha (1) Yamaha (2) BMW (1) BMW (2) Prijs Gewicht Tankinhoud Max. snelheid BZL BZL in acht stappen 18 Davy Mortier

19 "#$#$ E/ Ken jij nog andere merken van bromfietsen? Dan kan je ook even die sites zoeken. Noteer hieronder het merk en de website F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte. Doe dit ook bij de volgende opdrachten.!,! %& '"! > Klik onder de titel Zoek (links bovenaan) op detail opzoeking. > Dan krijg je onderstaande invulformuliertje te zien. > Vul het in zoals hieronder en klik op Zoek. B/ Noteer drie van de gevonden bromfietsen in deze tabel. Het kan best zijn dat je niet bij elk type de kolom volledig kan invullen. Merk Type of aantal cc Prijs Kenmerken Leeftijd Contact (telefoon) C/ Welke lijkt jou hier de beste motorfiets? Waarom denk je dat?... BZL BZL in acht stappen 19 Davy Mortier

20 %,# In het thema bromfiets hebben we aandacht besteed aan het bepalen van de afstand tussen twee plaatsen. Toen hadden we geen andere mogelijkheid dan op een papieren kaart te zoeken. Een snellere manier van werken is een routeplanner op internet. A/ Bezoek de website van de routeplanner Mappy. Op deze site zie je onderstaand venster waarop je de startplaats en de aankomstplaats kan intypen. B/ Zoek even de kortste route van jouw huis naar school. Het adres van de school is: Oudenaardsesteenweg 168, 8500 Kortrijk Wat is jouw adres?... Hoeveel minuten is het rijden met de auto?... Hoeveel kilometer bedraagt de afstand?... C/ Zoek nu de afstand en de vermoedelijke reisduur voor volgende bestemmingen. Wij vertrekken telkens vanuit VTI Kortrijk. - We willen een opname bijwonen van een tv-programma. Adres: VTM, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde aantal km: aantal minuten: - We rijden naar Gent voor de jaarlijkse Gentse feesten. Onze auto of motor parkeren wij op dit adres: Vrijdagmarkt, 9000 Gent aantal km: aantal minuten: - De uitstap voor Sint-Elooi (patroon afdeling metaal) brengt ons naar het zwembad van Sun Parks op dit adres: Wenduinesteenweg 150, 8420 De Haan aantal km: aantal minuten: - We gaan met de jeugdvereniging op kamp naar De Hoge Rielen. Dit is het adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee aantal km: aantal minuten: BZL BZL in acht stappen 20 Davy Mortier

21 %!! Zelfreflectie Omcirkel telkens het meest passende antwoord: Ik vond de opdracht gemakkelijk haalbaar moeilijk zeer moeilijk # heel leuk leuk eerder saai zeer saai Ik begrijp de leerstof niet ongeveer voldoende goed Ik vond de uitleg duidelijk verwarrend schrijf bij opm. wat verwarrend is Ik werkte geconcentreerd half geconcentreerd niet geconcentreerd Ik werkte ongeveer minuten aan deze opdracht Ik was op tijd klaar met alle opdrachten ja / nee Dit zou ik volgende keer beter of anders doen: Opmerking(en): Evaluatie door de leerkracht Zeer goed Goed Zwak Timing Juistheid eerste opdracht Eigen correctie eerste opdracht Juistheid tweede opdracht Grondige antwoorden op de vragen Juistheid en volledigheid derde opdracht Juistheid vierde opdracht Eigen correctie tweede opdracht Werkattitude in de klas tijdens de opdracht 10 7,5 3 Eindscore / 50 = / 25 &!# - De manier waarop je werkt in de klas vormt reeds 20 % van de punten. (Attitudes!!) - Zorg voor een volledig antwoord bij de denkvragen en als je jouw mening moet geven! BZL BZL in acht stappen 21 Davy Mortier

22 Leerpad in Smartschool van 4TSO BZL Leerpaden 22 Davy Mortier

23 Voorbeelden leerpadopdrachten 4TSO BZL Leerpaden 23 Davy Mortier

24 Volgkaart in 2A #>>>>>>>> :>>>>>>>> 0/*'# 1 ) 7" "# % % % 3 % % A %4#*)* %4#*)# Volgkaart in 4TSO (zie volgende bladzijde) BZL Leerpaden 24 Davy Mortier

25 Nederlands *$ 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>> :"% )2"% %)4 "" "% 2"4"% "4%.. )" / " "*).* 4"*2# 2'# ' "4%. # '# : "4%. # 2/ 2"% 4") " 6 "4"% ""# %*.442 % 7"4%. ; )"* 7" %4#* BZL Leerpaden 25 Davy Mortier

26 Spaarkaart Periode 1 (september-oktober) 4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR = BZL Sterrenkaart 26 Davy Mortier

27 Hoekenwerk Nederlands - volgkaart 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> % 5"# 9>> :.4 # 3 A $ &,!.'#"4* " 2"*' '#, E".'# */ 2".%. )""2".''# ".*"% )%" A 5E'# 4 ** A 5E'# 2"/*/ *)*' A 5E4# 2"/*" "*).* A 00 BZL Hoekenwerk 27 Davy Mortier

28 Evaluatie opdrachten thema Wegwijs 3BSO TOTAAL / 25 Naam: / 15 Opdr. # Eigen verbetering Grootste fout Controle leerkracht 1 Inhoudstafel (2) OK NOK OK NOK OK - NOK 2 Atlas (3) OK NOK OK NOK OK - NOK 3 Grafiek 1 (4) OK NOK OK NOK OK - NOK 4 Grafiek 2 (5) OK NOK OK NOK OK - NOK 5 Grafiek 3 (6) OK NOK OK NOK OK - NOK 6 Leestekst (7-9) OK NOK OK NOK OK - NOK 7 Tekstvragen (10-11) OK NOK OK NOK OK - NOK 8 Werkwoorden (12) OK NOK OK NOK OK - NOK 9 Woordenboek (13-14) OK NOK OK NOK OK - NOK 10 Hoofdbewerkingen (15) OK NOK OK NOK OK - NOK 11 Breuken (15-16) OK NOK OK NOK OK - NOK 12 Metend rekenen (16-17) OK NOK OK NOK OK - NOK 13 Percentberekening (18) OK NOK OK NOK OK - NOK 14 Regel van drieën (19-21) OK NOK OK NOK OK - NOK 15 Extra atlas (22) OK NOK OK NOK OK - NOK BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 28 Davy Mortier

29 Attitude-evaluatie: / 10 Door de leerkracht in te vullen: Het maken: - alle opdrachten gemaakt 1 - enkele extra opdrachten gemaakt 1 - opgelost zoals gevraagd netheid 1 Correctie: - met een kleur de fouten doorstreept en ernaast gecorrigeerd 1 - alle fouten aangeduid en alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 3 - alle fouten aangeduid maar niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 2 - niet alle fouten aangeduid maar alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 1 - niet alle fouten aangeduid en niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 0 Studiehouding: - efficiënt tijdgebruik 1 - het nodige materiaal bij 1 - geconcentreerd gewerkt zonder anderen te storen 1 BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 29 Davy Mortier

30 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>.4>>>>>> 9>>> -.4>>>>>>? 6 4 "4/ 2 4 ") #)/ > - ) "/* 4#' 4 # E4# ""#/!)""#2*2)"" 2#"4.2""#. 4" /'# 2* 57" "'#"# >>>> 56 #%## >>>> 56%"2 >>>> 5/ " >>>> 5" >>>> 1"" "* %" - - #.%" - 4# - 2 ; )" E) ".%. ""2.. )"*)".4 *"% /".4)4 """". "# 4#2*2"/ " " 4)"" " 4*22".'..*.# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 30 Davy Mortier

31 1'2* :.4 0/ 7" 1*)# # ")* %53 "% >> 9" ) :1 )*"% 2/))"* %53 >> %) ). %,5 >> % ") 2'2"%" %53 >> % 2# # %5$ >> 9.'"" %53 >> 67"4/ #"% "% >> 6)."/*/"M "" N "% >> 6)."/*".M"44" "##N "% >> 67)#" "% >> #%## "% >> *(# "% >> # #'#%. ")2 3!"*2 '# 3 </.# ".#)"*#"!2*"*.)""2 "!"#"4 #'#% "!"#"4 2/". 4#!"#.2 '# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 31 Davy Mortier

32 De oefeningen in dit boekje zijn diagnostisch van aard. Hiermee zie je waar de leerling moeite mee heeft. Op basis daarvan maak je dan een keuze in oefeningen die deze leerlingen moet maken als er een les over werkwoorden gegeven wordt. BZL Werkwoordenboekje 32 Davy Mortier

33 Gouden tips - Hou een duidelijk doel voor ogen. Wat wil je bereiken? BZL is geen doel, maar een middel. - BZL-opdrachten op computer, vooral opdrachten waarbij de computer automatisch de fouten verbetert, levert op termijn tijdswinst op. Tijd die je wint om de leerlingen tijdens de les te begeleiden in wat ze doen. Je hoeft niet telkens alle oefeningen nog eens na te kijken (zelfs bij zelfcorrectie is nakijken nodig). In het begin is het een investering, want het kost wat tijd om alles te maken, maar die investering loont op langere termijn. - Als je een computerlokaal wilt gebruiken, bereid je dan goed voor. De checklist hieronder kan je helpen. Webtips - Op de sites en vind je ook geregeld inspiratie en tips. Je kunt elkaar daar ook hulp vragen. - Eenvoudige ict-oefeningen vind je ook op Je vindt er ook alle info over het programma Hot Potatoes om zo n oefeningen te maken. - De Nederlandse site biedt ook goede tips voor je (BZL-)lessen. Voorbereiding reservatie computerklas vakomgeving smartschool: nodige items klaarzetten nodige kopieën maken Leerlingen login computers aan leerlingen geven (nieuwe lln!) smartschoolcode aan leerlingen geven (nieuwe lln!) opdracht uitleggen in de les vooraf reglementen computerklas herhalen afspraken of attitudes voor de opdracht afspreken afspreken waar de leerlingen verzamelen? ( :"'" % D-Day sleutel computerklas afhalen herinneren aan de afspraken BZL Werkwoordenboekje 33 Davy Mortier

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer:

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Bundel: Mobiliteit Inleiding: 1) Hoe kom jij naar school? Kleur het juiste bolletje. o Te voet o Met de auto o Met de trein o Met de fiets o Met de bus o Andere: 2) Waarom

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30 Enquête Omdat er nog maar heel weinig gegeven is over het computergebruik van de leerlingen van het lager onderwijs, heb ik een enquête gehouden bij de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Rijbewijs op School in stappen

Rijbewijs op School in stappen Rijbewijs op School in stappen Beste leerkracht Om Rijbewijs op School zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we een handleiding in duidelijke stappen voor je uitgewerkt. Het is belangrijk dat je deze

Nadere informatie

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS BZL 1-30 september 2007 WERKBRIEF Naam: Klas: Legende individueel per twee in groep Nr: Verplichte opdracht Vrije opdracht Correctie met sleutel Pc nodig BZL 1 Werken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool?

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool? Gebruikershandleiding - ouders Waar vind ik SmartSchool? De smartschoolomgeving van onze school vind je op: http://atheneumboom-rvl.smartschool.be Tip: om te vermijden dat je telkens dit adres moet intikken:

Nadere informatie

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst Debatteren Een documentatiemap Naam: Klas: Vak: Nederlands Schooljaar 2013 2014 Debatteren: instructieblad 1. Oriëntatie van de opdracht Er zijn drie debatten waarbij je telkens

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid BEGIN- SITUATIE BEGINSITUATIE De school zorgt bij de inschrijving voor bevraging i.v.m. extra zorg. De school

Nadere informatie

Schoolonline: Handleiding voor ouders

Schoolonline: Handleiding voor ouders Schoolonline: Handleiding voor ouders Schoolonline is een online softwarepakket voor scholen. Ouders hebben ook toegang tot deze website zodat zij informatie over hun kind of de school online kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

De Romeinen in nederland

De Romeinen in nederland geschiedenis De Romeinen in nederland Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: De Romeinen in Nederland Introduceren thema De Romeinen in Nederland In dit thema staan

Nadere informatie

Juf Sabine en juf Maaike

Juf Sabine en juf Maaike Je moet daar heel wat voor kunnen: - Je moet goed kunnen lezen - En ook goed begrijpen wat je leest - Je moet goed kunnen opzoeken - En goed kunnen kiezen wat je wel en niet nodig hebt. - Je moet je verhaal

Nadere informatie

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING LVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER LVS... 3 3 HET LVS OPENEN... 4 4 INGEVEN VAN DE LVS RESULTATEN... 5 4.1 LEZEN... 5 4.2 SPELLING... 6 4.3 WISKUNDE... 7 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde

Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde 1 Een overzicht In deze bundel staan zes websites beschreven. In de tabel hieronder kan je de verschillen tussen de websites zien. Ik vind alle websites

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het derde leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk?

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie Naam : Wat is de bedoeling? Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Er is een misdaad gepleegd! Een dief heeft de computer

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Waar gaat dit over? Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze webpagina kun je vertellen wie

Nadere informatie

Rijbewijs op School in 10 stappen

Rijbewijs op School in 10 stappen Rijbewijs op School in 10 stappen Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij Rijbewijs op School, vind je hieronder een gedetailleerd stappenplan. Vul je dossier aan de hand van dit plan in. Zo verloopt

Nadere informatie

GENTMOMENTEN. lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009

GENTMOMENTEN. lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009 GENTMOMENTEN lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009 Overzicht van de verschillende Gentmomenten. 1. Pointillisme in de drie hoofdkleuren op zwartwitfoto s van Gent 2. Wat zegt Gent ons

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerling UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 3 1.1 Programma openen via de methodesite... 3 1.2 Je account aan een klasgroep koppelen...

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders

Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders Tijd 2 lesuren Doel 1 De leerlingen kunnen in eigen woorden het begrip stakeholder

Nadere informatie

Naam: Klas: Nr.: Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur

Naam: Klas: Nr.: Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur Vak: Informatica Leerkracht: DMO Datum: Score: / Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur Dit is een individuele taak! Maak gebruik van je werkboek

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B.

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B. In jouw stad of dorp zijn er vast wel wijken waar mensen met wat hogere inkomens wonen en wijken waar mensen met wat lagere inkomens wonen. Er wordt beweerd dat mensen met een hoger inkomen meer en verder

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie & matching

Handleiding carpool.be registratie & matching 2015 Handleiding carpool.be registratie & matching Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie en de matching. 1 Inhoudstafel 1

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517 Vaardigheden - Internet HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52517 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

internet is gemakkelijk

internet is gemakkelijk internet is gemakkelijk september 2013 internet gids Inhoud tip 1: Bespreek met je ouders of begeleider als je op internet kan 4 tip 2: Maak samen internetafspraken waar iedereen zich kan in vinden 6 tip

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s)

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s) Evalueren Inleiding In het leerplan techniek 1b en A-stroom vind je info i.v.m. evalueren. Het is belangrijk dat je vooraf deze tekst even doorneemt. Aanvullend willen we je met dit document extra informatie

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word Nog beter leren omgaan met Word Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Informatiekunde Omgaan met Word College De Heemlanden 2005. Informatiekunde Leerjaar

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN

EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN CURSUS HOT POTATOES_KRUISWOORDRAADSEL 1 EEN KRUISWOORDRAADSEL MAKEN MET HOT POTATOES IN 10 STAPPEN STAP 1 open Hot Potatoes Je krijgt dan het volgende scherm: Kies hier voor JCROSS CURSUS HOT POTATOES_KRUISWOORDRAADSEL

Nadere informatie

Hoe te leren voor de UNIT toetsen

Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe moet je nu beginnen met leren? We merken dat vooral leerlingen die net op school zitten moeite hebben met hoe ze nu een toets over New Inspiration (de units) moeten

Nadere informatie

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1...

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen c.

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie

Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht zoeken en vinden van informatie Opdracht 1, zoekvraag bepalen: Voordat je informatie gaat zoeken, is het handig om eerst je zoekvraag te bepalen. Anders krijg je veel informatie waar je niets

Nadere informatie

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten. Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

NAAM: Dag jongens en meisjes,

NAAM: Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het vierde leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten

Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Handleiding AmbraSoft voor leerkrachten Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 1.1 Installatie en systeemvereisten... 3 1.2 Handleiding Ambrasoft voor leerlingen en ouders... 3 1.3 Hulp... 3 2 Aanmelden via de

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

Een simpel voorblad 2015

Een simpel voorblad 2015 Groep: 5 Lesdoelen: - - De leerlingen kunnen na deze les zelfstandig aan de gang met Word Art. De leerlingen kunnen een afbeelding in Word - invoegen en effecten toevoegen. De leerlingen weten de belangrijkste

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het tweede leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS

HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS Buitenschoolse kinderopvang t Klim-Op-Ke HANDLEIDING I-SCHOOL VOOR OUDERS Wat is i-school? i-school is het nieuwe online registratie- en reservatiesysteem van de Buitenschoolse Kinderopvang t Klim-Op-Ke.

Nadere informatie

Log in op www.knooppunt.net, ga naar Lesmateriaal, open je e-boek en de aantekeningenlaag voor de klas.

Log in op www.knooppunt.net, ga naar Lesmateriaal, open je e-boek en de aantekeningenlaag voor de klas. Een e-boek is een digitale versie van het leerboek, werkboek of leerwerkboek voor leerlingen. Meestal bestaat een e-boek uit een combinatie van enkele digitale boeken die samen horen. In deze module gaan

Nadere informatie

CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING

CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING Luc Cielen Ik noem dit een trapvermenigvuldiging omdat deze bewerking een trap vormt als de vermenigvuldiger een getal is met 2 of meer cijfers. In een opbouw die 10

Nadere informatie

Overzicht rapportmodule

Overzicht rapportmodule Overzicht rapportmodule zoals steeds: alles is aanpasbaar in de maintenance module. Bepaal zelf Uw vakonderdelen - punten - periodes - maatregelen...enz. Zachte evaluatie: bepaal de leergebieden en vragen,

Nadere informatie

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE 26/10/2009 DPB DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE VOOR HET EIGEN LEERPROCES Evolueren door evalueren Davy Mortier www.hargijs.nl Leerstijlen (Kolb) Meer info over leerstijlen via www.ohmygods.be 2 Affiche

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject eboekentas.

Nadere informatie

Welk fietsslot zou jij kiezen?

Welk fietsslot zou jij kiezen? Welk fietsslot zou jij kiezen? Heel wat leerlingen krijgen in de derde graad een grotere fi ets. Om dat kostbare bezit voldoende te beschermen, is een goed fi etsslot noodzakelijk. In deze les bekijken

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

www.kiwanis.be De website van het District Handleiding - Commissie Communicatie - oktober 2012

www.kiwanis.be De website van het District Handleiding - Commissie Communicatie - oktober 2012 www.kiwanis.be De website van het District 1 KIWANIS BELGIUM LUXEMBOURG Handleiding - Commissie Communicatie - oktober 2012 INHOUD Kiwanis.be Algemeen inhoud van de website Clubs / Agenda / Download /

Nadere informatie

EEN MEERKEUZEVRAGEN MAKEN MET HOT POTATOES IN 13 STAPPEN

EEN MEERKEUZEVRAGEN MAKEN MET HOT POTATOES IN 13 STAPPEN CURSUS HOT POTATOES_MEERKEUZEVRAGEN 1 EEN MEERKEUZEVRAGEN MAKEN MET HOT POTATOES IN 13 STAPPEN STAP 1 open Hot Potatoes Je krijgt dan het volgende scherm: Kies hier voor JCROSS CURSUS HOT POTATOES_MEERKEUZEVRAGEN

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoud Inloggen... 3 Werken met een dossier... 4 Websites zoeken... 6 Inloggen Start op het schoolnetwerk een computer op en log in zoals je dat altijd doet. Klik op het bureaublad

Nadere informatie

Welkom. Voorstelling. 3 e jaar Latijn 3 e jaar humane wetenschappen 3 e jaar economie 3 e jaar wetenschappen

Welkom. Voorstelling. 3 e jaar Latijn 3 e jaar humane wetenschappen 3 e jaar economie 3 e jaar wetenschappen Welkom Voorstelling 3 e jaar Latijn 3 e jaar humane wetenschappen 3 e jaar economie 3 e jaar wetenschappen Agenda Planningsagenda Digitale agenda: zie Smartschool Rapport humane wetenschappen TRIM 1 TRIM

Nadere informatie

TRIMETAL WEBBUILDER Handleiding. Een hulpmiddel bij het maken en onderhouden van uw eigen website

TRIMETAL WEBBUILDER Handleiding. Een hulpmiddel bij het maken en onderhouden van uw eigen website TRIMETAL WEBBUILDER Handleiding Een hulpmiddel bij het maken en onderhouden van uw eigen website INDEX Trimetal webbuilder 1. Inleiding 2. Voorbereiding in 3 stappen 3. Uw paswoord vergeten? 4. Uw website

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Toepassen

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Toepassen Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Zuid Nederland Constructies Toepassen Aardrijkskunde Nederland is vol met rivieren. Om de rivier te kunnen oversteken bouwt men bruggen. Dan hoef je niet op

Nadere informatie

Handleiding Klasblog. Lieve D Helft. Scholengemeenschap InterEssen

Handleiding Klasblog. Lieve D Helft. Scholengemeenschap InterEssen Handleiding Klasblog Scholengemeenschap InterEssen Wat is een klasblog? Een klasblog is een weblog of afgekort een blog. Je kan het best vergelijken met een digitaal dagboek of fotokrant van je klas. De

Nadere informatie

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig.

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig. 1. Teksten laten voorlezen Kurzweil3000 leest alle digitale teksten voor. Teksten die met Word zijn gemaakt, PDF s, gescande teksten, email, teksten op internet, e.a. Manier van lezen, snelheid en leeseenheid

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn.

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4

Handleiding. Rijlesagenda.nl. Voor leerlingen. Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Handleiding Voor leerlingen Rijlesagenda 1.3 Documentversie 1.4 Rijlesagenda.nl Inhoudsopgave Gebruikmaken van Rijlesagenda.nl...3 Rijlessen inplannen...4 Rittenoverzicht...5 Opties & Instellingen...6

Nadere informatie

Werkbladen Wereldoriëntatie

Werkbladen Wereldoriëntatie Werkbladen Wereldoriëntatie 12 opdrachten 1. Je eigen project 2. Je eigen les 3. Bloemen 4. Een project met meer vakken 5. Een veilige route 6. Een les verbeteren 7. Op kamp 8. Grafieken lezen 9. Grafieken

Nadere informatie

Snel aan de slag. Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren.

Snel aan de slag. Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren. Snel aan de slag Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren. Klaar voor een geweldig project een goede uitbreiding op de leerstof

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs HUIZEN SURFEN Een woning zoeken op internet Doelgroep Vakgebied 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs Project Algemene Vakken Lesbeschrijving Fase 1 Vraag de jongeren in wat voor woning ze wonen. Wonen jullie

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Inleiding Hieronder staan een aantal vragen. De vragen gaan allemaal over de middelbare school. Jij gaat de vragen beantwoorden.

Nadere informatie

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen?

werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? werkblad Scheldeberoep verkennen Veel beroepen hebben met de Schelde te maken. Welk beroep zou jij verder willen verkennen? Noteer ook 2 reservekeuzen: 1. 2. 1. Wat weet je al van dit beroep? Schrijf het

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Stage en werk zoeken 86 Luisteren 87 Lezen 93 Schrijven 101 Spreken 109

Hoofdstuk 4 Stage en werk zoeken 86 Luisteren 87 Lezen 93 Schrijven 101 Spreken 109 Inhoud Voorwoord 6 Handleiding 7 Hoofdstuk 1 Media 10 11 Lezen 18 Schrijven 23 Spreken 28 Hoofdstuk 2 Opleidingen 32 34 Lezen 38 Schrijven 50 Spreken 55 Hoofdstuk 3 Wereldburger 60 61 Lezen 70 Schrijven

Nadere informatie

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal?

voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? voor leerlingen Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? Hoe krijg ik toegang tot het digitale lesmateriaal? In deze folder vind je een stap-voor-stap uitleg over het inloggen in Schoolwise

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie