! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier"

Transcriptie

1 ! " # $ %% % $ # &!"#'#()"*# +, -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

2 8*/ * 5 1* 5.' " ! ** "/ 8*/ * / * 5%* 4%" 5 9.4"*2# 5* 5 6).'#"/*"%'# BZL Wat is BZL? 2 Davy Mortier

3 8*/ * * 5:.2## %% 5; *)"% 5 <*4 *" ") 5.#"4 5<.**. 5 = 1;<5 * 4" #"!"4" # " 6#'#"%. ##"* " BZL Wat is BZL? 3 Davy Mortier

4 Onderwerp Vak Schooljaar BZL TaHa 3: Presenteren Nederlands KORTRIJK Naam Klas Nummer Vakleerkracht D. Mortier.4>>>>>>5-.4>>>>>>?!")2") )"% 24". )":. 2*)2"%4 "" =#2 2/ 2))" """ )"*'"" *.# A,$,5& -# B% '""2"% " C4' *#"4 22' # D35D!"# # $ % *" ") 2 # )'#/. "*.# E 4#/. " "4 *.%4F &$D5D$ % &##$# "%4" 2 2 /"4.) # )""%"'%" 5 %!".#*4 %2"% /" # F &&D$5DD '"(##$# =# %*'2 %"'%" 5% ' 2 2.*"# )"" $5$$,5, BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 4 Davy Mortier

5 1"" )# *"*"%*))#"% 0'" )"". ** "%"#)/"2 4 ) 1.'#/ #*"* #2# / '"% 2. ""'")"" # "% "% 2* 4" : "4%. #2 #")4*"%)2*)) " )2/.. -#"/*) 2 / 4 ). 0/". "* 2 4 *"!". 2 /%#) 5# /%#)"" % )# 42 *4# /.##4 *).2. 2'#"# 1"" "44* "% 2 4 "* 2. # : #"#"/))# 2: #)"""44*""#"4%. 2" " % % % 3 % % A * % #. 2.'# 5"% E#2* )2/.#: "..4)"" 24" 2"4 "% / #2*! % ' + : >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> % %)"" 4#)2%* - 02*4 "* 2"% # #4# - = #.2 '"% GG4# - = 2)"""44*"% 4GG.."* - #2#2'#"#.*"*' "% 2%" * 4# "*2. 4" '# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 5 Davy Mortier

6 ; )" :. "2)"* # 0/*'# 1 ). 2" "# % % % 3 % % A %4#*)* 3 A </, -. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 6 Davy Mortier

7 "%" *.# "44. E ". 2 /%#)5 # * /$$!$% '$+ 0$1 2$/, #345-. % )"*'"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % "" '"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :)"") "H%)H / :" )"* *" % 3% *" " : %%"% 2" )"*"%*)"* : # *).! /*.#. '2 # "%*)"*I 2)4 '/". ") % )""%"'%" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % A%"'%" 5% "#%#* :"% '#"#)"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" ) #! &# -).. % (A"% + -). %"'%" "#%#* -). %#"/*"#%#* ) 3 & 6'/ BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 7 Davy Mortier

8 4 345 (& **)7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2% * ")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#. *) ".2)"*#" 6# *" (& #7 9. )# )""2".) "%* =2% "2#:... "4% 4##2# )"* 6#. # =2% "2#. *" *"* :... "4% 4##2# )"* 6##) =2 %#"/* *")"* * 6## 6# 4 * <2#) )42 %#"/* ' *" # ''# ".2)"*#" 6# *" 6#)" 4 )"" ). (& (&(#7 %4 "")2".4 /). %" #2#. * */2/*"*). ( #.2 2. )#+ <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " #. # 6#)" 2 )"" ). BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 8 Davy Mortier

9 3# ##-. 0 J(/%#)""/+ K%##*J()' #"*)%. %. )""%. %# ("%".'... *4+ :.2#) A )J( B%H*"" + $ )J(#.*.#%#+ & )J( %/*+, )"4 ( ")2)F+ D 7" % * 7" *.#) # ""/ <#* ".4 &L&5* 3 4) 0*% "*"% A :2. )""%"'%" 5% (&&+ $ -*)."%*)"* # )""% *5 *44 " ") 2C %. "% ) #0 3# #-. %" /""%# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 9 Davy Mortier

10 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>>? :#"4'#. 2. ' ")*" )* -."%6 *) 2' )) 4'"%4 ") *""/' %:)*.*" )" "% -."%*"*). :*" )*) "4"%)"" 4:. )*) "#.##. / ) 4 4# 1/ 4"4 #. )%'" E2. 2#"4'#) ")2". 2E ") *. ". ") # # 2) "/22.'M))%N #4# : #"% ) /"4 1""' *' ")".' " '2"#.##. * "'# %"GG 8 - $ & (7 - ( 7 - #99 )(7 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 10 Davy Mortier

11 1"" :.' 2' %"' )):"".'?).44 "4 ) #) 4 4 O""/ #") ) ". #.'?) 2#*""/ # 7)2.*""/ :?#").#2 )%*: )%*' #. )*)("#+.##. 1"* 4"?. "# 4 *")* )'"% " ) 2. )*).###. "? B"%? )%'"") -."% <" 2"."#.#. %*GG##.##= '*.. / %"#. "" 67.# 4.'4 " :' /"2#"%%** :"" 7 / ") ""# "" 6A' %"GG"%%. * """:. E". *!2.# 4 " $ ""/ $# : * #* : /*' % **). # * :)"*.#'#))PPA"4 4."/ '*.## -G) ""# *"". ".' 0 7 "/ B:% ' 2.# )* "* 2 ".. *)2(") """#+24* B'""# #)'*.##) 2:""# *2#'# *" )%* *""/' " )% *) 2""# B"%? ' %5 %2#" ##*") -."%#4# : # -."%" " $A ") */ 0 '% #. Q.' B*Q 0 '%' * # ) ) ") 4". ".*)4"*)'"* : 4# /#"4 *) 7". # *2# M*4 * ) 2N( *'""*'" ) *+- ". "// *.# GG7 &3 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 11 Davy Mortier

12 1 2 C. Plantyn 3 Encyclopedie uit (vul in) J. Gutenberg BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 12 Davy Mortier

13 ; )" -#*...'2.222". "%)"*E. # 4#") *. )/ 3 4 : ""/.#&2... 9/ )""2".'# 9 )"" 2 4 /) "2/ : 4" "%GG"/ 42 2* % "*""#)"" "%) B5". )"" (""# " 2) )# "%""2)"4*)* B%+ :#. 2 05/"4 4# % %*J )"*.# - )""%*4.' 22*2# #.#/ 2.'**4# "."%*) - %*4.' - %*4..' - %*4 ""4.' - %*4 ' %%2#.' - %*4...4 )"5/ "#") %" - %*4 )' - "" - "*)"" ##2#B5". - >"%/4 - #. - '#4 # #"4#""44 4# - # 4" ' 5' (#..#'.. #)"" "#)"" 2/*4" "4 -.# 4" *" " 2"%"* )"*"*"2 - /" "J2%D.'. 4*2 " / " /" "J "# ") 4"*2# * * #" "%%. )"" - ".'% * - "% # ""/ F - #... ) # # 2...# 4 ) "". #('#"#+ o 65=5 55. > """* o %"4...4 *... o 3).... o A 4... BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 13 Davy Mortier

14 </!"'") #*/ - /). # (8%". ). + - /)..'# ".*(8%") ). # %". - -). # %" 4 # (& (7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2# *")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#.*) ".2)"*#" 6# *" =2# "2#:... ") 2# #2 )"* 6#. # =2# "2# )"* 4 "* #:... ") 2# 4 #-. %4 "")2".4 /). %"#2#. * */2/*"*). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 14 Davy Mortier

15 , Kwaliteit inhoud artikels per rubriek (Geschiedenis) ' A 3 $. 3 & -""4 3, % 3 D 7...H 3 6 )' 3 7 ""H 3 Lay-out en vormgeving (Geschiedenis) / 3 -)"4* *# 3 A 9.#. $ 6. H2 / 3 ) # -. ' & ".', 0*4% * D #'""% * 3!""/ # D... A, #-. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# "44. * /$$!$% '$+ 0$1 2$/ :,;4<)# Inhoud artikels Geschiedenis / 25 Lay-out Geschiedenis / 10 Taal en spelling Nederlands / 15 Attitudes Geschiedenis / 5 ))==5 6'' BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 15 Davy Mortier

16 Ik wil een brommer! Voor velen is een bromfiets al lang een droom die stilaan mogelijk wordt. Eens je 16 bent, kan je er al mee rondrijden. Maar er komt heel wat bij kijken: rijlessen volgen, een bromfiets kopen, In deze opdracht kun je via de computer al heel wat info vinden om jouw droom te realiseren. Hoofddoel(en) - Informatie kunnen opzoeken via de computer. - Informatie kunnen beoordelen en selecteren. Deeldoelen - Informatie kunnen vergelijken. - Bruikbare informatie kunnen selecteren en onderscheiden van andere informatie. - Een routeplanner op internet kunnen gebruiken. Je krijgt twee lesuren voor deze opdracht. BZL BZL in acht stappen 16 Davy Mortier

17 ,&# Indien je niet gewoon bent te werken met internet, maak dan gebruik van de handleiding op Smartschool. Voor deze opdracht kun je gebruik maken van internet. Uiteraard zijn andere hulpmiddelen (folders, ) ook toegelaten. Enkele nuttige websites: Al deze links kun je ook terugvinden op (PAV > Links > 3 e jaar).!" #" $ Er zijn vier opdrachten: 1 Informatie opzoeken over rijlessen. 2 Informatie zoeken over nieuwe bromfietsen. 3 Informatie zoeken over tweedehands bromfietsen 4 Een route uitstippelen via internet. BZL BZL in acht stappen 17 Davy Mortier

18 ( A/ Bezoek de twee websites van rijscholen. B/ Vul aan de hand van de site van VTI Rijscholen deze tabel in. Welke rijbewijzen zijn er? Voor welk voertuig? Vanaf welke leeftijd? 7#).*#2"*"4 /"2<2 ". 2/ 4 *"% ") D/ In welke gemeenten vind je deze rijscholen? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... E/ Wat is hun telefoonnummer? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte.,#! B/ Vul aan: Yamaha is niet alleen producent van bromfietsen, maar ook van. C/ Vul deze tabel verder aan. Let op: wij zoeken enkel naar 50 cc motorfietsen! Honda (1) Honda (2) Yamaha (1) Yamaha (2) BMW (1) BMW (2) Prijs Gewicht Tankinhoud Max. snelheid BZL BZL in acht stappen 18 Davy Mortier

19 "#$#$ E/ Ken jij nog andere merken van bromfietsen? Dan kan je ook even die sites zoeken. Noteer hieronder het merk en de website F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte. Doe dit ook bij de volgende opdrachten.!,! %& '"! > Klik onder de titel Zoek (links bovenaan) op detail opzoeking. > Dan krijg je onderstaande invulformuliertje te zien. > Vul het in zoals hieronder en klik op Zoek. B/ Noteer drie van de gevonden bromfietsen in deze tabel. Het kan best zijn dat je niet bij elk type de kolom volledig kan invullen. Merk Type of aantal cc Prijs Kenmerken Leeftijd Contact (telefoon) C/ Welke lijkt jou hier de beste motorfiets? Waarom denk je dat?... BZL BZL in acht stappen 19 Davy Mortier

20 %,# In het thema bromfiets hebben we aandacht besteed aan het bepalen van de afstand tussen twee plaatsen. Toen hadden we geen andere mogelijkheid dan op een papieren kaart te zoeken. Een snellere manier van werken is een routeplanner op internet. A/ Bezoek de website van de routeplanner Mappy. Op deze site zie je onderstaand venster waarop je de startplaats en de aankomstplaats kan intypen. B/ Zoek even de kortste route van jouw huis naar school. Het adres van de school is: Oudenaardsesteenweg 168, 8500 Kortrijk Wat is jouw adres?... Hoeveel minuten is het rijden met de auto?... Hoeveel kilometer bedraagt de afstand?... C/ Zoek nu de afstand en de vermoedelijke reisduur voor volgende bestemmingen. Wij vertrekken telkens vanuit VTI Kortrijk. - We willen een opname bijwonen van een tv-programma. Adres: VTM, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde aantal km: aantal minuten: - We rijden naar Gent voor de jaarlijkse Gentse feesten. Onze auto of motor parkeren wij op dit adres: Vrijdagmarkt, 9000 Gent aantal km: aantal minuten: - De uitstap voor Sint-Elooi (patroon afdeling metaal) brengt ons naar het zwembad van Sun Parks op dit adres: Wenduinesteenweg 150, 8420 De Haan aantal km: aantal minuten: - We gaan met de jeugdvereniging op kamp naar De Hoge Rielen. Dit is het adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee aantal km: aantal minuten: BZL BZL in acht stappen 20 Davy Mortier

21 %!! Zelfreflectie Omcirkel telkens het meest passende antwoord: Ik vond de opdracht gemakkelijk haalbaar moeilijk zeer moeilijk # heel leuk leuk eerder saai zeer saai Ik begrijp de leerstof niet ongeveer voldoende goed Ik vond de uitleg duidelijk verwarrend schrijf bij opm. wat verwarrend is Ik werkte geconcentreerd half geconcentreerd niet geconcentreerd Ik werkte ongeveer minuten aan deze opdracht Ik was op tijd klaar met alle opdrachten ja / nee Dit zou ik volgende keer beter of anders doen: Opmerking(en): Evaluatie door de leerkracht Zeer goed Goed Zwak Timing Juistheid eerste opdracht Eigen correctie eerste opdracht Juistheid tweede opdracht Grondige antwoorden op de vragen Juistheid en volledigheid derde opdracht Juistheid vierde opdracht Eigen correctie tweede opdracht Werkattitude in de klas tijdens de opdracht 10 7,5 3 Eindscore / 50 = / 25 &!# - De manier waarop je werkt in de klas vormt reeds 20 % van de punten. (Attitudes!!) - Zorg voor een volledig antwoord bij de denkvragen en als je jouw mening moet geven! BZL BZL in acht stappen 21 Davy Mortier

22 Leerpad in Smartschool van 4TSO BZL Leerpaden 22 Davy Mortier

23 Voorbeelden leerpadopdrachten 4TSO BZL Leerpaden 23 Davy Mortier

24 Volgkaart in 2A #>>>>>>>> :>>>>>>>> 0/*'# 1 ) 7" "# % % % 3 % % A %4#*)* %4#*)# Volgkaart in 4TSO (zie volgende bladzijde) BZL Leerpaden 24 Davy Mortier

25 Nederlands *$ 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>> :"% )2"% %)4 "" "% 2"4"% "4%.. )" / " "*).* 4"*2# 2'# ' "4%. # '# : "4%. # 2/ 2"% 4") " 6 "4"% ""# %*.442 % 7"4%. ; )"* 7" %4#* BZL Leerpaden 25 Davy Mortier

26 Spaarkaart Periode 1 (september-oktober) 4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR = BZL Sterrenkaart 26 Davy Mortier

27 Hoekenwerk Nederlands - volgkaart 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> % 5"# 9>> :.4 # 3 A $ &,!.'#"4* " 2"*' '#, E".'# */ 2".%. )""2".''# ".*"% )%" A 5E'# 4 ** A 5E'# 2"/*/ *)*' A 5E4# 2"/*" "*).* A 00 BZL Hoekenwerk 27 Davy Mortier

28 Evaluatie opdrachten thema Wegwijs 3BSO TOTAAL / 25 Naam: / 15 Opdr. # Eigen verbetering Grootste fout Controle leerkracht 1 Inhoudstafel (2) OK NOK OK NOK OK - NOK 2 Atlas (3) OK NOK OK NOK OK - NOK 3 Grafiek 1 (4) OK NOK OK NOK OK - NOK 4 Grafiek 2 (5) OK NOK OK NOK OK - NOK 5 Grafiek 3 (6) OK NOK OK NOK OK - NOK 6 Leestekst (7-9) OK NOK OK NOK OK - NOK 7 Tekstvragen (10-11) OK NOK OK NOK OK - NOK 8 Werkwoorden (12) OK NOK OK NOK OK - NOK 9 Woordenboek (13-14) OK NOK OK NOK OK - NOK 10 Hoofdbewerkingen (15) OK NOK OK NOK OK - NOK 11 Breuken (15-16) OK NOK OK NOK OK - NOK 12 Metend rekenen (16-17) OK NOK OK NOK OK - NOK 13 Percentberekening (18) OK NOK OK NOK OK - NOK 14 Regel van drieën (19-21) OK NOK OK NOK OK - NOK 15 Extra atlas (22) OK NOK OK NOK OK - NOK BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 28 Davy Mortier

29 Attitude-evaluatie: / 10 Door de leerkracht in te vullen: Het maken: - alle opdrachten gemaakt 1 - enkele extra opdrachten gemaakt 1 - opgelost zoals gevraagd netheid 1 Correctie: - met een kleur de fouten doorstreept en ernaast gecorrigeerd 1 - alle fouten aangeduid en alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 3 - alle fouten aangeduid maar niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 2 - niet alle fouten aangeduid maar alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 1 - niet alle fouten aangeduid en niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 0 Studiehouding: - efficiënt tijdgebruik 1 - het nodige materiaal bij 1 - geconcentreerd gewerkt zonder anderen te storen 1 BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 29 Davy Mortier

30 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>.4>>>>>> 9>>> -.4>>>>>>? 6 4 "4/ 2 4 ") #)/ > - ) "/* 4#' 4 # E4# ""#/!)""#2*2)"" 2#"4.2""#. 4" /'# 2* 57" "'#"# >>>> 56 #%## >>>> 56%"2 >>>> 5/ " >>>> 5" >>>> 1"" "* %" - - #.%" - 4# - 2 ; )" E) ".%. ""2.. )"*)".4 *"% /".4)4 """". "# 4#2*2"/ " " 4)"" " 4*22".'..*.# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 30 Davy Mortier

31 1'2* :.4 0/ 7" 1*)# # ")* %53 "% >> 9" ) :1 )*"% 2/))"* %53 >> %) ). %,5 >> % ") 2'2"%" %53 >> % 2# # %5$ >> 9.'"" %53 >> 67"4/ #"% "% >> 6)."/*/"M "" N "% >> 6)."/*".M"44" "##N "% >> 67)#" "% >> #%## "% >> *(# "% >> # #'#%. ")2 3!"*2 '# 3 </.# ".#)"*#"!2*"*.)""2 "!"#"4 #'#% "!"#"4 2/". 4#!"#.2 '# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 31 Davy Mortier

32 De oefeningen in dit boekje zijn diagnostisch van aard. Hiermee zie je waar de leerling moeite mee heeft. Op basis daarvan maak je dan een keuze in oefeningen die deze leerlingen moet maken als er een les over werkwoorden gegeven wordt. BZL Werkwoordenboekje 32 Davy Mortier

33 Gouden tips - Hou een duidelijk doel voor ogen. Wat wil je bereiken? BZL is geen doel, maar een middel. - BZL-opdrachten op computer, vooral opdrachten waarbij de computer automatisch de fouten verbetert, levert op termijn tijdswinst op. Tijd die je wint om de leerlingen tijdens de les te begeleiden in wat ze doen. Je hoeft niet telkens alle oefeningen nog eens na te kijken (zelfs bij zelfcorrectie is nakijken nodig). In het begin is het een investering, want het kost wat tijd om alles te maken, maar die investering loont op langere termijn. - Als je een computerlokaal wilt gebruiken, bereid je dan goed voor. De checklist hieronder kan je helpen. Webtips - Op de sites en vind je ook geregeld inspiratie en tips. Je kunt elkaar daar ook hulp vragen. - Eenvoudige ict-oefeningen vind je ook op Je vindt er ook alle info over het programma Hot Potatoes om zo n oefeningen te maken. - De Nederlandse site biedt ook goede tips voor je (BZL-)lessen. Voorbereiding reservatie computerklas vakomgeving smartschool: nodige items klaarzetten nodige kopieën maken Leerlingen login computers aan leerlingen geven (nieuwe lln!) smartschoolcode aan leerlingen geven (nieuwe lln!) opdracht uitleggen in de les vooraf reglementen computerklas herhalen afspraken of attitudes voor de opdracht afspreken afspreken waar de leerlingen verzamelen? ( :"'" % D-Day sleutel computerklas afhalen herinneren aan de afspraken BZL Werkwoordenboekje 33 Davy Mortier

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7

Inhoudsopgave. 1. Wat is het leerwerkhuis? 4. 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6. 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 -1- -2- Inhoudsopgave 1. Wat is het leerwerkhuis? 4 2. Jaarindeling schooljaar 2012-2013 6 3. Werken in het leerwerkhuis (lwh) 7 3.1 Weekplanning 7 3.2 Groene kaart 10 4. Wat neem ik mee bij de vakken?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Werken met S@S Leerkracht

Werken met S@S Leerkracht Werken met S@S Leerkracht S@S is een systeem om op een makkelijke manier, zonder technische kennis op onze website te kunnen schrijven. Het is even makkelijk als het intikken van een tekst in Word of WordPerfect.

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9

Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9 Inhoud Aan de slag met starten met studeren 7 Wat kan je verwachten van dit werkboek? 7 Voor wie is het bedoeld? 8 Gebruiksaanwijzing 9 Deel 1. Wat? Studiekeuze 11 Deel 2. Hoe? Een stappenplan voor strategisch

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Handleiding. Maak en speel jouw eigen de slimste mens quiz!

Handleiding. Maak en speel jouw eigen de slimste mens quiz! Handleiding Maak en speel jouw eigen de slimste mens quiz! Voorbereiding In deze handleiding wordt in verschillende stappen uitgelegd hoe je de quiz kan voorbereiden, je zult namelijk vragen moeten verzinnen

Nadere informatie

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs

Het Land van Oct. Marte Koning Frans Ballering. Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Het Land van Oct Marte Koning Frans Ballering Vierkant voor Wiskunde Wiskundeclubs Hoofdstuk 1 Inleiding Hoi, ik ben de Vertellende Teller, en die naam heb ik gekregen na mijn meest bekende reis, de reis

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

Wat zijn de Loongebouwen A en B?

Wat zijn de Loongebouwen A en B? Voor Werknemers De Week van het Inkomen was een groot succes! Vandaar dat 2012 uitgeroepen wordt tot het Jaar van het Inkomen. Want een week aandacht blijkt niet genoeg. Graag wil FNV MOOI meer bieden

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde ori├źnterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool Sint-Maarten Middenschool Gebruikershandleiding Smartschool Inhoud Als je vragen hebt over het gebruik van Smartschool kan je in onderstaande vragenlijst jouw vraag misschien wel terug vinden. Website

Nadere informatie

LESBRIEF STAGEMARKT.NL

LESBRIEF STAGEMARKT.NL LESBRIEF STAGEMARKT.NL REGEL JE STAGE ZELF, MET EEN BEETJE HULP De website www.stagemarkt.nl is een site met meer dan 210.000 erkende leerbedrijven. Het betrouwbare adres voor de juiste stage of leerbaan

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Facebook Geldverdien Methode!!

Facebook Geldverdien Methode!! Fred Eggen Presenteert Facebook Geldverdien Methode!! Een Makkelijke 100 300 Per Dag Methode! Gefeliciteerd! Met je beslissing om dit rapport te downloaden. Je mag dit rapport weggeven, doorsturen, gebruiken

Nadere informatie

Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: DOCENTENHANDLEIDING

Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: DOCENTENHANDLEIDING Dit lesmateriaal bestaat uit drie delen: HANDLEIDING Deze bevat handvatten om de documentaire te behandelen. U kunt zelf op basis van tijd, behoefte en niveau bepalen hoeveel u uit dit materiaal gebruikt.

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Een goede studiemethode

Een goede studiemethode Deel 3 - Studiemethodes 1. Een goede studiemethode ~ 20 ~ Een goede studiemethode Tijdens het studeren je hele cursus letterlijk overschrijven is tijdverlies; naar je boeken zitten kijken of staren en

Nadere informatie

ICT Publisher 2002 1

ICT Publisher 2002 1 ICT Publisher 2002 1 Werken met Publisher 2002 1. Het maken van een eenvoudige publicatie in Publisher Inhoud Wat gaat er gebeuren? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Werkdocument voor een webtekst in klare taal

Werkdocument voor een webtekst in klare taal Naam Studentengroep Jannes Melis 1Ti3 Het nummer van je opdracht (vind je op je opdrachtbeschrijving) 13 1 TI: communicatieve vaardigheden Werkdocument voor een webtekst in klare taal Dit document helpt

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie