! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! " # $ %% $ # , -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier"

Transcriptie

1 ! " # $ %% % $ # &!"#'#()"*# +, -). / 01*'2 3 #/ 01"4/ 3 #'"""#2 33 ". % BZL Inhoud 1 Davy Mortier

2 8*/ * 5 1* 5.' " ! ** "/ 8*/ * / * 5%* 4%" 5 9.4"*2# 5* 5 6).'#"/*"%'# BZL Wat is BZL? 2 Davy Mortier

3 8*/ * * 5:.2## %% 5; *)"% 5 <*4 *" ") 5.#"4 5<.**. 5 = 1;<5 * 4" #"!"4" # " 6#'#"%. ##"* " BZL Wat is BZL? 3 Davy Mortier

4 Onderwerp Vak Schooljaar BZL TaHa 3: Presenteren Nederlands KORTRIJK Naam Klas Nummer Vakleerkracht D. Mortier.4>>>>>>5-.4>>>>>>?!")2") )"% 24". )":. 2*)2"%4 "" =#2 2/ 2))" """ )"*'"" *.# A,$,5& -# B% '""2"% " C4' *#"4 22' # D35D!"# # $ % *" ") 2 # )'#/. "*.# E 4#/. " "4 *.%4F &$D5D$ % &##$# "%4" 2 2 /"4.) # )""%"'%" 5 %!".#*4 %2"% /" # F &&D$5DD '"(##$# =# %*'2 %"'%" 5% ' 2 2.*"# )"" $5$$,5, BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 4 Davy Mortier

5 1"" )# *"*"%*))#"% 0'" )"". ** "%"#)/"2 4 ) 1.'#/ #*"* #2# / '"% 2. ""'")"" # "% "% 2* 4" : "4%. #2 #")4*"%)2*)) " )2/.. -#"/*) 2 / 4 ). 0/". "* 2 4 *"!". 2 /%#) 5# /%#)"" % )# 42 *4# /.##4 *).2. 2'#"# 1"" "44* "% 2 4 "* 2. # : #"#"/))# 2: #)"""44*""#"4%. 2" " % % % 3 % % A * % #. 2.'# 5"% E#2* )2/.#: "..4)"" 24" 2"4 "% / #2*! % ' + : >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> % %)"" 4#)2%* - 02*4 "* 2"% # #4# - = #.2 '"% GG4# - = 2)"""44*"% 4GG.."* - #2#2'#"#.*"*' "% 2%" * 4# "*2. 4" '# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 5 Davy Mortier

6 ; )" :. "2)"* # 0/*'# 1 ). 2" "# % % % 3 % % A %4#*)* 3 A </, -. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 6 Davy Mortier

7 "%" *.# "44. E ". 2 /%#)5 # * /$$!$% '$+ 0$1 2$/, #345-. % )"*'"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % "" '"" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :)"") "H%)H / :" )"* *" % 3% *" " : %%"% 2" )"*"%*)"* : # *).! /*.#. '2 # "%*)"*I 2)4 '/". ") % )""%"'%" :"% )"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" % A%"'%" 5% "#%#* :"% '#"#)"*. *)" :"/*2*" " *). :" )"* *" ) #! &# -).. % (A"% + -). %"'%" "#%#* -). %#"/*"#%#* ) 3 & 6'/ BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 7 Davy Mortier

8 4 345 (& **)7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2% * ")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#. *) ".2)"*#" 6# *" (& #7 9. )# )""2".) "%* =2% "2#:... "4% 4##2# )"* 6#. # =2% "2#. *" *"* :... "4% 4##2# )"* 6##) =2 %#"/* *")"* * 6## 6# 4 * <2#) )42 %#"/* ' *" # ''# ".2)"*#" 6# *" 6#)" 4 )"" ). (& (&(#7 %4 "")2".4 /). %" #2#. * */2/*"*). ( #.2 2. )#+ <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " #. # 6#)" 2 )"" ). BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 8 Davy Mortier

9 3# ##-. 0 J(/%#)""/+ K%##*J()' #"*)%. %. )""%. %# ("%".'... *4+ :.2#) A )J( B%H*"" + $ )J(#.*.#%#+ & )J( %/*+, )"4 ( ")2)F+ D 7" % * 7" *.#) # ""/ <#* ".4 &L&5* 3 4) 0*% "*"% A :2. )""%"'%" 5% (&&+ $ -*)."%*)"* # )""% *5 *44 " ") 2C %. "% ) #0 3# #-. %" /""%# BZL Nederlands 4TSO: Presenteren 9 Davy Mortier

10 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>>? :#"4'#. 2. ' ")*" )* -."%6 *) 2' )) 4'"%4 ") *""/' %:)*.*" )" "% -."%*"*). :*" )*) "4"%)"" 4:. )*) "#.##. / ) 4 4# 1/ 4"4 #. )%'" E2. 2#"4'#) ")2". 2E ") *. ". ") # # 2) "/22.'M))%N #4# : #"% ) /"4 1""' *' ")".' " '2"#.##. * "'# %"GG 8 - $ & (7 - ( 7 - #99 )(7 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 10 Davy Mortier

11 1"" :.' 2' %"' )):"".'?).44 "4 ) #) 4 4 O""/ #") ) ". #.'?) 2#*""/ # 7)2.*""/ :?#").#2 )%*: )%*' #. )*)("#+.##. 1"* 4"?. "# 4 *")* )'"% " ) 2. )*).###. "? B"%? )%'"") -."% <" 2"."#.#. %*GG##.##= '*.. / %"#. "" 67.# 4.'4 " :' /"2#"%%** :"" 7 / ") ""# "" 6A' %"GG"%%. * """:. E". *!2.# 4 " $ ""/ $# : * #* : /*' % **). # * :)"*.#'#))PPA"4 4."/ '*.## -G) ""# *"". ".' 0 7 "/ B:% ' 2.# )* "* 2 ".. *)2(") """#+24* B'""# #)'*.##) 2:""# *2#'# *" )%* *""/' " )% *) 2""# B"%? ' %5 %2#" ##*") -."%#4# : # -."%" " $A ") */ 0 '% #. Q.' B*Q 0 '%' * # ) ) ") 4". ".*)4"*)'"* : 4# /#"4 *) 7". # *2# M*4 * ) 2N( *'""*'" ) *+- ". "// *.# GG7 &3 BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 11 Davy Mortier

12 1 2 C. Plantyn 3 Encyclopedie uit (vul in) J. Gutenberg BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 12 Davy Mortier

13 ; )" -#*...'2.222". "%)"*E. # 4#") *. )/ 3 4 : ""/.#&2... 9/ )""2".'# 9 )"" 2 4 /) "2/ : 4" "%GG"/ 42 2* % "*""#)"" "%) B5". )"" (""# " 2) )# "%""2)"4*)* B%+ :#. 2 05/"4 4# % %*J )"*.# - )""%*4.' 22*2# #.#/ 2.'**4# "."%*) - %*4.' - %*4..' - %*4 ""4.' - %*4 ' %%2#.' - %*4...4 )"5/ "#") %" - %*4 )' - "" - "*)"" ##2#B5". - >"%/4 - #. - '#4 # #"4#""44 4# - # 4" ' 5' (#..#'.. #)"" "#)"" 2/*4" "4 -.# 4" *" " 2"%"* )"*"*"2 - /" "J2%D.'. 4*2 " / " /" "J "# ") 4"*2# * * #" "%%. )"" - ".'% * - "% # ""/ F - #... ) # # 2...# 4 ) "". #('#"#+ o 65=5 55. > """* o %"4...4 *... o 3).... o A 4... BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 13 Davy Mortier

14 </!"'") #*/ - /). # (8%". ). + - /)..'# ".*(8%") ). # %". - -). # %" 4 # (& (7 9. )# )""2".) "%* 6##) =2# *")"* 6## 6# 4 * -2# ")"* /*'# 6# *%""4 "2# 4% 2'#.*) ".2)"*#" 6# *" =2# "2#:... ") 2# #2 )"* 6#. # =2# "2# )"* 4 "* #:... ") 2# 4 #-. %4 "")2".4 /). %"#2#. * */2/*"*). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# " BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 14 Davy Mortier

15 , Kwaliteit inhoud artikels per rubriek (Geschiedenis) ' A 3 $. 3 & -""4 3, % 3 D 7...H 3 6 )' 3 7 ""H 3 Lay-out en vormgeving (Geschiedenis) / 3 -)"4* *# 3 A 9.#. $ 6. H2 / 3 ) # -. ' & ".', 0*4% * D #'""% * 3!""/ # D... A, #-. #2# 4. *"%4 "")""4/"")2). <. * * )4"* 6 "" *5 )4"* ** % % 6 /C "%" *.# "44. * /$$!$% '$+ 0$1 2$/ :,;4<)# Inhoud artikels Geschiedenis / 25 Lay-out Geschiedenis / 10 Taal en spelling Nederlands / 15 Attitudes Geschiedenis / 5 ))==5 6'' BZL Ned/Gesch 4TSO: Krant 15 Davy Mortier

16 Ik wil een brommer! Voor velen is een bromfiets al lang een droom die stilaan mogelijk wordt. Eens je 16 bent, kan je er al mee rondrijden. Maar er komt heel wat bij kijken: rijlessen volgen, een bromfiets kopen, In deze opdracht kun je via de computer al heel wat info vinden om jouw droom te realiseren. Hoofddoel(en) - Informatie kunnen opzoeken via de computer. - Informatie kunnen beoordelen en selecteren. Deeldoelen - Informatie kunnen vergelijken. - Bruikbare informatie kunnen selecteren en onderscheiden van andere informatie. - Een routeplanner op internet kunnen gebruiken. Je krijgt twee lesuren voor deze opdracht. BZL BZL in acht stappen 16 Davy Mortier

17 ,&# Indien je niet gewoon bent te werken met internet, maak dan gebruik van de handleiding op Smartschool. Voor deze opdracht kun je gebruik maken van internet. Uiteraard zijn andere hulpmiddelen (folders, ) ook toegelaten. Enkele nuttige websites: Al deze links kun je ook terugvinden op (PAV > Links > 3 e jaar).!" #" $ Er zijn vier opdrachten: 1 Informatie opzoeken over rijlessen. 2 Informatie zoeken over nieuwe bromfietsen. 3 Informatie zoeken over tweedehands bromfietsen 4 Een route uitstippelen via internet. BZL BZL in acht stappen 17 Davy Mortier

18 ( A/ Bezoek de twee websites van rijscholen. B/ Vul aan de hand van de site van VTI Rijscholen deze tabel in. Welke rijbewijzen zijn er? Voor welk voertuig? Vanaf welke leeftijd? 7#).*#2"*"4 /"2<2 ". 2/ 4 *"% ") D/ In welke gemeenten vind je deze rijscholen? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... E/ Wat is hun telefoonnummer? VTI Rijscholen:... Rijscholen Lust:... F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte.,#! B/ Vul aan: Yamaha is niet alleen producent van bromfietsen, maar ook van. C/ Vul deze tabel verder aan. Let op: wij zoeken enkel naar 50 cc motorfietsen! Honda (1) Honda (2) Yamaha (1) Yamaha (2) BMW (1) BMW (2) Prijs Gewicht Tankinhoud Max. snelheid BZL BZL in acht stappen 18 Davy Mortier

19 "#$#$ E/ Ken jij nog andere merken van bromfietsen? Dan kan je ook even die sites zoeken. Noteer hieronder het merk en de website F/ Noteer op bladzijde 4 hoelang je aan deze opdracht werkte. Doe dit ook bij de volgende opdrachten.!,! %& '"! > Klik onder de titel Zoek (links bovenaan) op detail opzoeking. > Dan krijg je onderstaande invulformuliertje te zien. > Vul het in zoals hieronder en klik op Zoek. B/ Noteer drie van de gevonden bromfietsen in deze tabel. Het kan best zijn dat je niet bij elk type de kolom volledig kan invullen. Merk Type of aantal cc Prijs Kenmerken Leeftijd Contact (telefoon) C/ Welke lijkt jou hier de beste motorfiets? Waarom denk je dat?... BZL BZL in acht stappen 19 Davy Mortier

20 %,# In het thema bromfiets hebben we aandacht besteed aan het bepalen van de afstand tussen twee plaatsen. Toen hadden we geen andere mogelijkheid dan op een papieren kaart te zoeken. Een snellere manier van werken is een routeplanner op internet. A/ Bezoek de website van de routeplanner Mappy. Op deze site zie je onderstaand venster waarop je de startplaats en de aankomstplaats kan intypen. B/ Zoek even de kortste route van jouw huis naar school. Het adres van de school is: Oudenaardsesteenweg 168, 8500 Kortrijk Wat is jouw adres?... Hoeveel minuten is het rijden met de auto?... Hoeveel kilometer bedraagt de afstand?... C/ Zoek nu de afstand en de vermoedelijke reisduur voor volgende bestemmingen. Wij vertrekken telkens vanuit VTI Kortrijk. - We willen een opname bijwonen van een tv-programma. Adres: VTM, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde aantal km: aantal minuten: - We rijden naar Gent voor de jaarlijkse Gentse feesten. Onze auto of motor parkeren wij op dit adres: Vrijdagmarkt, 9000 Gent aantal km: aantal minuten: - De uitstap voor Sint-Elooi (patroon afdeling metaal) brengt ons naar het zwembad van Sun Parks op dit adres: Wenduinesteenweg 150, 8420 De Haan aantal km: aantal minuten: - We gaan met de jeugdvereniging op kamp naar De Hoge Rielen. Dit is het adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee aantal km: aantal minuten: BZL BZL in acht stappen 20 Davy Mortier

21 %!! Zelfreflectie Omcirkel telkens het meest passende antwoord: Ik vond de opdracht gemakkelijk haalbaar moeilijk zeer moeilijk # heel leuk leuk eerder saai zeer saai Ik begrijp de leerstof niet ongeveer voldoende goed Ik vond de uitleg duidelijk verwarrend schrijf bij opm. wat verwarrend is Ik werkte geconcentreerd half geconcentreerd niet geconcentreerd Ik werkte ongeveer minuten aan deze opdracht Ik was op tijd klaar met alle opdrachten ja / nee Dit zou ik volgende keer beter of anders doen: Opmerking(en): Evaluatie door de leerkracht Zeer goed Goed Zwak Timing Juistheid eerste opdracht Eigen correctie eerste opdracht Juistheid tweede opdracht Grondige antwoorden op de vragen Juistheid en volledigheid derde opdracht Juistheid vierde opdracht Eigen correctie tweede opdracht Werkattitude in de klas tijdens de opdracht 10 7,5 3 Eindscore / 50 = / 25 &!# - De manier waarop je werkt in de klas vormt reeds 20 % van de punten. (Attitudes!!) - Zorg voor een volledig antwoord bij de denkvragen en als je jouw mening moet geven! BZL BZL in acht stappen 21 Davy Mortier

22 Leerpad in Smartschool van 4TSO BZL Leerpaden 22 Davy Mortier

23 Voorbeelden leerpadopdrachten 4TSO BZL Leerpaden 23 Davy Mortier

24 Volgkaart in 2A #>>>>>>>> :>>>>>>>> 0/*'# 1 ) 7" "# % % % 3 % % A %4#*)* %4#*)# Volgkaart in 4TSO (zie volgende bladzijde) BZL Leerpaden 24 Davy Mortier

25 Nederlands *$ 4>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9>>>.4>>>>>> -.4>>>>>> :"% )2"% %)4 "" "% 2"4"% "4%.. )" / " "*).* 4"*2# 2'# ' "4%. # '# : "4%. # 2/ 2"% 4") " 6 "4"% ""# %*.442 % 7"4%. ; )"* 7" %4#* BZL Leerpaden 25 Davy Mortier

26 Spaarkaart Periode 1 (september-oktober) 4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR = BZL Sterrenkaart 26 Davy Mortier

27 Hoekenwerk Nederlands - volgkaart 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> % 5"# 9>> :.4 # 3 A $ &,!.'#"4* " 2"*' '#, E".'# */ 2".%. )""2".''# ".*"% )%" A 5E'# 4 ** A 5E'# 2"/*/ *)*' A 5E4# 2"/*" "*).* A 00 BZL Hoekenwerk 27 Davy Mortier

28 Evaluatie opdrachten thema Wegwijs 3BSO TOTAAL / 25 Naam: / 15 Opdr. # Eigen verbetering Grootste fout Controle leerkracht 1 Inhoudstafel (2) OK NOK OK NOK OK - NOK 2 Atlas (3) OK NOK OK NOK OK - NOK 3 Grafiek 1 (4) OK NOK OK NOK OK - NOK 4 Grafiek 2 (5) OK NOK OK NOK OK - NOK 5 Grafiek 3 (6) OK NOK OK NOK OK - NOK 6 Leestekst (7-9) OK NOK OK NOK OK - NOK 7 Tekstvragen (10-11) OK NOK OK NOK OK - NOK 8 Werkwoorden (12) OK NOK OK NOK OK - NOK 9 Woordenboek (13-14) OK NOK OK NOK OK - NOK 10 Hoofdbewerkingen (15) OK NOK OK NOK OK - NOK 11 Breuken (15-16) OK NOK OK NOK OK - NOK 12 Metend rekenen (16-17) OK NOK OK NOK OK - NOK 13 Percentberekening (18) OK NOK OK NOK OK - NOK 14 Regel van drieën (19-21) OK NOK OK NOK OK - NOK 15 Extra atlas (22) OK NOK OK NOK OK - NOK BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 28 Davy Mortier

29 Attitude-evaluatie: / 10 Door de leerkracht in te vullen: Het maken: - alle opdrachten gemaakt 1 - enkele extra opdrachten gemaakt 1 - opgelost zoals gevraagd netheid 1 Correctie: - met een kleur de fouten doorstreept en ernaast gecorrigeerd 1 - alle fouten aangeduid en alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 3 - alle fouten aangeduid maar niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 2 - niet alle fouten aangeduid maar alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 1 - niet alle fouten aangeduid en niet alle aangeduide fouten juist gecorrigeerd 0 Studiehouding: - efficiënt tijdgebruik 1 - het nodige materiaal bij 1 - geconcentreerd gewerkt zonder anderen te storen 1 BZL Evaluatiefiche PAV Wegwijs 29 Davy Mortier

30 4>>>>>>>>>>>>>>>>>>.4>>>>>> 9>>> -.4>>>>>>? 6 4 "4/ 2 4 ") #)/ > - ) "/* 4#' 4 # E4# ""#/!)""#2*2)"" 2#"4.2""#. 4" /'# 2* 57" "'#"# >>>> 56 #%## >>>> 56%"2 >>>> 5/ " >>>> 5" >>>> 1"" "* %" - - #.%" - 4# - 2 ; )" E) ".%. ""2.. )"*)".4 *"% /".4)4 """". "# 4#2*2"/ " " 4)"" " 4*22".'..*.# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 30 Davy Mortier

31 1'2* :.4 0/ 7" 1*)# # ")* %53 "% >> 9" ) :1 )*"% 2/))"* %53 >> %) ). %,5 >> % ") 2'2"%" %53 >> % 2# # %5$ >> 9.'"" %53 >> 67"4/ #"% "% >> 6)."/*/"M "" N "% >> 6)."/*".M"44" "##N "% >> 67)#" "% >> #%## "% >> *(# "% >> # #'#%. ")2 3!"*2 '# 3 </.# ".#)"*#"!2*"*.)""2 "!"#"4 #'#% "!"#"4 2/". 4#!"#.2 '# BZL Werkfiche PAV Bromfiets 31 Davy Mortier

32 De oefeningen in dit boekje zijn diagnostisch van aard. Hiermee zie je waar de leerling moeite mee heeft. Op basis daarvan maak je dan een keuze in oefeningen die deze leerlingen moet maken als er een les over werkwoorden gegeven wordt. BZL Werkwoordenboekje 32 Davy Mortier

33 Gouden tips - Hou een duidelijk doel voor ogen. Wat wil je bereiken? BZL is geen doel, maar een middel. - BZL-opdrachten op computer, vooral opdrachten waarbij de computer automatisch de fouten verbetert, levert op termijn tijdswinst op. Tijd die je wint om de leerlingen tijdens de les te begeleiden in wat ze doen. Je hoeft niet telkens alle oefeningen nog eens na te kijken (zelfs bij zelfcorrectie is nakijken nodig). In het begin is het een investering, want het kost wat tijd om alles te maken, maar die investering loont op langere termijn. - Als je een computerlokaal wilt gebruiken, bereid je dan goed voor. De checklist hieronder kan je helpen. Webtips - Op de sites en vind je ook geregeld inspiratie en tips. Je kunt elkaar daar ook hulp vragen. - Eenvoudige ict-oefeningen vind je ook op Je vindt er ook alle info over het programma Hot Potatoes om zo n oefeningen te maken. - De Nederlandse site biedt ook goede tips voor je (BZL-)lessen. Voorbereiding reservatie computerklas vakomgeving smartschool: nodige items klaarzetten nodige kopieën maken Leerlingen login computers aan leerlingen geven (nieuwe lln!) smartschoolcode aan leerlingen geven (nieuwe lln!) opdracht uitleggen in de les vooraf reglementen computerklas herhalen afspraken of attitudes voor de opdracht afspreken afspreken waar de leerlingen verzamelen? ( :"'" % D-Day sleutel computerklas afhalen herinneren aan de afspraken BZL Werkwoordenboekje 33 Davy Mortier

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer:

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Bundel: Mobiliteit Inleiding: 1) Hoe kom jij naar school? Kleur het juiste bolletje. o Te voet o Met de auto o Met de trein o Met de fiets o Met de bus o Andere: 2) Waarom

Nadere informatie

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken

Beroepsgerichte Vorming, opleiding handel en administratie of Project Algemene Vakken ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

Leersleutels. 1) Korte inleiding

Leersleutels. 1) Korte inleiding Leersleutels 1) Korte inleiding 2) Visie leren leren in het OLVC volgens 10 krachttermen (studieloopbaanbegeleiding, informatiestroom, krachtige leeromgeving, competenties, groeiproces, zelfreflectie,

Nadere informatie

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30

Enquête COMPUTERGEBRUIK THUIS. 1. Heb jij een computer thuis? Bijlage 30 Enquête Omdat er nog maar heel weinig gegeven is over het computergebruik van de leerlingen van het lager onderwijs, heb ik een enquête gehouden bij de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST

DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST DE GROTE ZUIDDAG CHECKLIST Gebruik deze checklist om te beslissen welke kanalen je zal gebruiken op je school om zowel leerlingen als collega s te informeren en motiveren over Zuiddag. Deze checklist bestaat

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Juf Sabine en juf Maaike

Juf Sabine en juf Maaike Je moet daar heel wat voor kunnen: - Je moet goed kunnen lezen - En ook goed begrijpen wat je leest - Je moet goed kunnen opzoeken - En goed kunnen kiezen wat je wel en niet nodig hebt. - Je moet je verhaal

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN GESCHIEDENIS BZL 1-30 september 2007 WERKBRIEF Naam: Klas: Legende individueel per twee in groep Nr: Verplichte opdracht Vrije opdracht Correctie met sleutel Pc nodig BZL 1 Werken

Nadere informatie

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst Debatteren Een documentatiemap Naam: Klas: Vak: Nederlands Schooljaar 2013 2014 Debatteren: instructieblad 1. Oriëntatie van de opdracht Er zijn drie debatten waarbij je telkens

Nadere informatie

De Romeinen in nederland

De Romeinen in nederland geschiedenis De Romeinen in nederland Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: De Romeinen in Nederland Introduceren thema De Romeinen in Nederland In dit thema staan

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Schoolonline: Handleiding voor ouders

Schoolonline: Handleiding voor ouders Schoolonline: Handleiding voor ouders Schoolonline is een online softwarepakket voor scholen. Ouders hebben ook toegang tot deze website zodat zij informatie over hun kind of de school online kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B.

Een deel van het onderzoek doe je met z n tweeën, het andere deel doe je zelfstandig. Dit onderzoek telt als repetitie A en B. In jouw stad of dorp zijn er vast wel wijken waar mensen met wat hogere inkomens wonen en wijken waar mensen met wat lagere inkomens wonen. Er wordt beweerd dat mensen met een hoger inkomen meer en verder

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het derde leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN

VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN VERVANGTAAK LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR LANGDURIG GEBLESSEERDEN Je maakt een werkstuk over een (voor jou) niet zo bekende sport. Je maakt het werkstuk op aan de hand van onderstaande handleiding. Veel

Nadere informatie

Rijbewijs op School in stappen

Rijbewijs op School in stappen Rijbewijs op School in stappen Beste leerkracht Om Rijbewijs op School zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we een handleiding in duidelijke stappen voor je uitgewerkt. Het is belangrijk dat je deze

Nadere informatie

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid BEGIN- SITUATIE BEGINSITUATIE De school zorgt bij de inschrijving voor bevraging i.v.m. extra zorg. De school

Nadere informatie

Open Google Chrome en ga naar Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account.

Open Google Chrome en ga naar  Meld je aan met je persoonlijke Knooppunt-account. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal van Plantyn naar je hand te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool?

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool? Gebruikershandleiding - ouders Waar vind ik SmartSchool? De smartschoolomgeving van onze school vind je op: http://atheneumboom-rvl.smartschool.be Tip: om te vermijden dat je telkens dit adres moet intikken:

Nadere informatie

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15

HANDLEIDING LVS. versie 2.0 dd 15/4/15 HANDLEIDING LVS versie 2.0 dd 15/4/15 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 BEHEER LVS... 3 3 HET LVS OPENEN... 4 4 INGEVEN VAN DE LVS RESULTATEN... 5 4.1 LEZEN... 5 4.2 SPELLING... 6 4.3 WISKUNDE... 7 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde

Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde Computermateriaal ivm parate kennis over aardrijkskunde 1 Een overzicht In deze bundel staan zes websites beschreven. In de tabel hieronder kan je de verschillen tussen de websites zien. Ik vind alle websites

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

internet is gemakkelijk

internet is gemakkelijk internet is gemakkelijk september 2013 internet gids Inhoud tip 1: Bespreek met je ouders of begeleider als je op internet kan 4 tip 2: Maak samen internetafspraken waar iedereen zich kan in vinden 6 tip

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Hoe te leren voor de UNIT toetsen

Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe te leren voor de UNIT toetsen Hoe moet je nu beginnen met leren? We merken dat vooral leerlingen die net op school zitten moeite hebben met hoe ze nu een toets over New Inspiration (de units) moeten

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerling UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 3 1.1 Programma openen via de methodesite... 3 1.2 Je account aan een klasgroep koppelen...

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word

Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Nog beter leren omgaan met Word Nog beter leren omgaan met Word Met Word een hoger cijfer halen. Word ken je al, toch kun je nog veel meer doen met Word. Informatiekunde Omgaan met Word College De Heemlanden 2005. Informatiekunde Leerjaar

Nadere informatie

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen BEGINSITUATIE De school zorgt bij de inschrijving voor bevraging i.v.m. extra zorg. De school vraagt en ontvangt van de ouders relevante gegevens i.v.m.

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517

Vaardigheden - Internet HV 1. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52517 Vaardigheden - Internet HV 1 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52517 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

4.2 Subtab Evaluatiesets

4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2 Subtab Evaluatiesets 4.2.1 Evaluatieset aanmaken Om een oefening te kunnen quoteren, moet je eerst één (of meerdere) evaluatieset(s) aanmaken. Met een evaluatieset bepaal je de criteria waaraan de

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders

Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders Inhoudstafel 1 Installatie en systeemvereisten... 3 2 Aanmelden via de AmbraSoft login pagina... 3 2.1 Onderdelen Taalbende... 4 2.1.1 Taalbende: Lezen...

Nadere informatie

Overzicht rapportmodule

Overzicht rapportmodule Overzicht rapportmodule zoals steeds: alles is aanpasbaar in de maintenance module. Bepaal zelf Uw vakonderdelen - punten - periodes - maatregelen...enz. Zachte evaluatie: bepaal de leergebieden en vragen,

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 6. De spotlist AV Voorkennis: Je hebt de opdracht Video-opnamen afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 6. De spotlist AV Voorkennis: Je hebt de opdracht Video-opnamen afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-06-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Video-opnamen afgerond. Intro: Het is belangrijk om voor de montage de video-opnamen te bekijken en te selecteren. Je hoeft natuurlijk alleen de

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk?

Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie. Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Takenblad Plusklas Ontdekken Periode 2 : Herfstvakantie tot kerstvakantie Naam : Wat is de bedoeling? Opdracht: Spoorzoekers Van wie is die vingerafdruk? Er is een misdaad gepleegd! Een dief heeft de computer

Nadere informatie

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE BAAN OP! Een interessant bedrijf kiezen. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOETen. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Het verhaal van een veroorzaker van een verkeersongeval: les 2 Doelgroep Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs VOETen Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1...

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen c.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

HOE KOM JE NAAR DE LES?

HOE KOM JE NAAR DE LES? HOE KOM JE NAAR DE LES? Kom je met de auto naar de les? Hoe komen je collega s naar de les? Wat moet je doen? 1. Maak de oefening op blad 2. Je verbindt de tekeningen met de juiste woorden. Je werkt samen

Nadere informatie

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Toepassen

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. Toepassen Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Zuid Nederland Constructies Toepassen Aardrijkskunde Nederland is vol met rivieren. Om de rivier te kunnen oversteken bouwt men bruggen. Dan hoef je niet op

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

Rijbewijs op School in 10 stappen

Rijbewijs op School in 10 stappen Rijbewijs op School in 10 stappen Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij Rijbewijs op School, vind je hieronder een gedetailleerd stappenplan. Vul je dossier aan de hand van dit plan in. Zo verloopt

Nadere informatie

GENTMOMENTEN. lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009

GENTMOMENTEN. lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009 GENTMOMENTEN lessenreeks n.a.v. de stadsklassen 21 tot 23 april 2009 Overzicht van de verschillende Gentmomenten. 1. Pointillisme in de drie hoofdkleuren op zwartwitfoto s van Gent 2. Wat zegt Gent ons

Nadere informatie

NAAM: Dag jongens en meisjes,

NAAM: Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het vierde leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s)

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s) Evalueren Inleiding In het leerplan techniek 1b en A-stroom vind je info i.v.m. evalueren. Het is belangrijk dat je vooraf deze tekst even doorneemt. Aanvullend willen we je met dit document extra informatie

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos hoofdrekenen in je hand. Een blokje vol met rekenoefeningen uit het tweede leerjaar. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten. Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders

Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders Thema 1 LP 6: Formuleren dat ondernemingen een sociale verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle stakeholders Tijd 2 lesuren Doel 1 De leerlingen kunnen in eigen woorden het begrip stakeholder

Nadere informatie

STAGE 3 Lesvoorbereiding

STAGE 3 Lesvoorbereiding KaHo Sint-Lieven Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs STAGE 3 Lesvoorbereiding Campus WAAS Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03 780 89 04 Fax: 03 780 89 03 E-mail: stagesecundair@kahosl.be

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Waar gaat dit over? Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze webpagina kun je vertellen wie

Nadere informatie

Naam: Klas: Nr.: Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur

Naam: Klas: Nr.: Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur Vak: Informatica Leerkracht: DMO Datum: Score: / Begeleid Zelfstandig Leren HARDWARE Les 2 De processor - Het intern geheugen Werktijd: 1 lesuur Dit is een individuele taak! Maak gebruik van je werkboek

Nadere informatie

Vaardigheden - Internet vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Vaardigheden - Internet vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61652 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1

Bosdamlaan Beveren-Waas. Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje. Centrumschool Beveren-Waas Pagina 1 Bosdamlaan 1 9120 Beveren-Waas Kijk eens wat ik al kan! Naam : ICT-zakboekje Pagina 1 INLEIDING Waarom een ICT zakboekje? ICT kan in alle vakken aan bod komen in de lagere school. Het is geen vak apart.

Nadere informatie

Stap 1: je eigen website registreren & activeren

Stap 1: je eigen website registreren & activeren Stap 1: je eigen website registreren & activeren Je eigen website registeren We gaan nu echt aan de slag en gaan in een mum van tijd onze eigen website reeds hebben gestart. Je eigen website is niet meer

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

Minidisco Thema: Wat is er?

Minidisco Thema: Wat is er? Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding De dwergen willen mee met de tijd. Feesten rond een vuur met een gitaar is niet meer interessant. Lichtslangen,

Nadere informatie

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs

pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs pilootproject eboekentas handleiding voor het gebruik van de eboekentas ipad-app ipad app in het lager onderwijs Beste schoolverantwoordelijke Hartelijk dank voor je medewerking aan het pilootproject eboekentas.

Nadere informatie

Checklist examenvoorbereiding en planning

Checklist examenvoorbereiding en planning Checklist examenvoorbereiding en planning Examens!? We willen je helpen om vlot door je examens te raken. We hopen dat deze controlelijst je kan helpen. Dit document is een werkinstrument en mag je bijhouden.

Nadere informatie

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT TYP-TOP online HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 2 1.1 Programma openen via de methodesite... 2 1.2 Klasgroep aanmaken... 2 1.3 Leerlingen aan een klasgroep koppelen... 3

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

PROJECT Ziekte en gezondheid

PROJECT Ziekte en gezondheid EDUGO campus Glorieux t.i. Sint-Jozefstraat 7 9041 Oostakker PROJECT Ziekte en gezondheid Naam:. Klas:. Project Algemene Vakken Schooljaar 20...-20.. Opdracht: Je gaat nu zelf een minibundel maken. Je

Nadere informatie

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea.

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea. Opdrachtenkaart 1 Een verhaal schrijven bij een schilderij Papier en schrijfgerief. Je zoekt op de website van landschappen een schilderij. Hierna schrijf je een verhaal bij je keuze. Plaats je verhaal

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Inhoud Wat is een Smartschool co-account?... 2 Wat kunt u doen met een Smartschool co-account?... 2 Hoe aanmelden en instellen?... 2 Schoolkalender... 3 Mijn kinderen Mijn leerlingenfiche...

Nadere informatie

Welk fietsslot zou jij kiezen?

Welk fietsslot zou jij kiezen? Welk fietsslot zou jij kiezen? Heel wat leerlingen krijgen in de derde graad een grotere fi ets. Om dat kostbare bezit voldoende te beschermen, is een goed fi etsslot noodzakelijk. In deze les bekijken

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 8.30 9.00 uur Onthaal 9.00 10.45 uur Evaluatie RoS 2014-2015 Nieuwigheden RoS 2015-2016 Praktische informatie Leerplatform (Christopher Dhondt, VSV) 10.45 11.00

Nadere informatie

De leerlingen en de ouders van de Eerste Graad hebben toegang tot dit moderne communicatiemiddel.

De leerlingen en de ouders van de Eerste Graad hebben toegang tot dit moderne communicatiemiddel. 1 Schoolbestuur Sint- Paulus vzw Tienen, september 2014 Beste ouder(s) Beste leerling 'Smartschool' is een elektronische leeromgeving, die aan gebruikers toelaat documenten en informatie uit te wisselen

Nadere informatie

4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN INSTAPBUNDEL NIEUWE LEERLING 4 SOCIAAL TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Beste nieuwe leerling Vermits je vanuit een andere studierichting naar het 4 de jaar S.T.W.stroomt, zouden we graag uitleg geven over een

Nadere informatie

Over taaie taboes en lastige liefdes

Over taaie taboes en lastige liefdes Seksuele diversiteit graad 3 Lesvoorbereiding Over taaie taboes en lastige liefdes Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Print het artikel Huwelijken

Nadere informatie

CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING

CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING CIJFEREN: DE TRAPVERMENIGVULDIGING Luc Cielen Ik noem dit een trapvermenigvuldiging omdat deze bewerking een trap vormt als de vermenigvuldiger een getal is met 2 of meer cijfers. In een opbouw die 10

Nadere informatie

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL

INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL INFOMOMENT RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 uur Onthaal 9.30 10.30 uur Evaluatie 2015-2016 Nieuwigheden 2016-2017 Praktische informatie Leerplatform (Christopher Dhondt, VSV) 10.45 11.30 uur Handboek

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP NaamIngrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Atlas. Mens en Maatschappij GG. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Mens en Maatschappij GG Laatst gewijzigd 05 October 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/66448 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE

OP WEG MET TYP-TOP ONLINE OP WEG MET TYP-TOP ONLINE Handleiding voor de leerkracht UITGEVERIJ DE BOECK 1 Inhoudstafel 1 Eerste gebruik... 4 1.1 Programma openen via de methodesite... 4 1.2 Klasgroep aanmaken... 4 1.3 Leerlingen

Nadere informatie

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE

DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE 26/10/2009 DPB DE LEERLING ALS MEDEVERANTWOORDELIJKE VOOR HET EIGEN LEERPROCES Evolueren door evalueren Davy Mortier www.hargijs.nl Leerstijlen (Kolb) Meer info over leerstijlen via www.ohmygods.be 2 Affiche

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Huur een huis Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Ruud Drupsteen, Caroline van den Kommer, Mary

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie