BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR."

Transcriptie

1 1 BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1. INLEIDING. p VOORAFGAAND. p OMKADERING p Wettelijk 3.2. Juridisch 3.3. Financieel 3.4. Organisatorisch 3.5. Samenwerkingsverbanden 4. DOMEINEN VAN SAMENWERKING. p Personeel ICT personeel Communicatieambtenaar Ondersteuning financiële dienst Personeelsadministratie Diensthoofd secretariaat & financiën Onthaalbediende Ondersteunende administratieve kracht Technische dienst 4.2. Benadering doelgroepen 4.3. Infrastructuur - algemene onkosten - onderhoud van het gebouw 4.4. Wagenpark - gebruik van de voertuigen - onderhoud van de voertuigen 4.5. Aankoopdienst - dagdagelijkse werking diensten - voorraadbeheer - informatica - meubilair 4.6. Documentatiecentrum 4.7. Crisissituaties

2 2 5. ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING. (p. 10) 5.1. Rechtspositie van het personeel - statuten - werkgeversgezag 5.2. Interne communicatie 5.3. Evaluatie 5.4. Discretie 5.5. Facturatie 5.6. Algemeen - openingsuren - telefoon - vervanging 5.7. Gemeenschappelijke procedures - intern - extern 5.8. Opleidingen 6. BELEID. (p. 12) 6.1. Opmaken van beleidslijnen 6.2. Vertalen van het beleid 7. PLAATS EN FUNCTIE MAT. (p. 13) 7.1. Plaats 7.2. Functie 8. TOEKOMST (p. 11)

3 3 1. INLEIDING. Reeds enige jaren is er in Vorselaar sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW. Deze band zal naar de toekomst toe enkel en alleen worden vernauwd en versterkt, dit mede in functie van het Lokaal Sociaal Beleid. Immers, doelstelling van beide besturen is een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot stand brengen waardoor de meest efficiënte dienstverlening naar de bevolking toe kan geboden en gegarandeerd worden. Om dit doel te kunnen bereiken zullen beide besturen op mekaars diensten en personeel beroep moeten doen. Dit heeft als gevolg dat er afspraken moeten worden gemaakt op verschillende vlakken, goede afspraken maken goede vrienden. Ingevolge een aantal wetswijzigingen is het voor de besturen gemeente en OCMW mogelijk geworden om op officiële wijze, met een wettelijke basis aan een dergelijke samenwerking te werken. In die optiek moet er een beheersovereenkomst tussen beide besturen worden opgesteld. Doel is de samenwerking te omschrijven en deze op praktische wijze te organiseren. Onderhavige overeenkomst maakt derhalve een dergelijke beheersovereenkomst uit dewelke is afgesloten tussen de gemeente Vorselaar en het OCMW Vorselaar. 2. VOORAFGAAND. Teneinde duidelijkheid te kunnen scheppen in de reeds ondernomen stappen op weg naar de huidige samenwerking is het nuttig hiervan een overzicht te geven met als bijlage de betrokken documenten. concept en visie tekst opgesteld en goedgekeurd in 2003 Gemeenten en OCMW Vorselaar slaan de handen in mekaar (bijlage 1). krijtlijnnota en visietekst 2004 Naar een betere organisatie en een meer klantgerichte dienstverlening in Vorselaar (bijlage 2). protocol 2004 gehecht aan de strategische nota van het OCMW (bijlage 3). De huidige beheersovereenkomst kadert volledig in de nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW. Zij behelst voornamelijk de praktische uitvoering van deze samenwerking waarbij de bestaande samenwerkingsdomeinen nog meer worden uitgebreid. De werking en organisatie worden gedetailleerd omschreven. Deze beheersovereenkomst zal dan ook steeds aan evaluatie en bijsturing onderworpen zijn.

4 4 De beheersovereenkomst sluit vervolgens aan bij art. 271 van het Gemeentedecreet en art. 104 ter van de OCMW wetgeving. 3. OMKADERING Wettelijk kader. - artikel 271 Gemeentedecreet - artikel 104 ter OCMW wetgeving. Beide artikelen voorzien in de mogelijkheid tot samenwerken, meer bepaald op vlak van het gebruik van elkaars diensten en personeelsleden : Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden Juridisch kader. Er is geen sprake van ter beschikking stelling van elkaars personeel. Naar contractueel personeel geeft dit als gevolg dat er geen eenzijdige wijziging wordt doorgevoerd aan de bestaande arbeidsovereenkomst tussen het betrokken personeelslid en het tewerkstellend bestuur. Het tewerkstellend bestuur blijft steeds optreden in de hoedanigheid van verantwoordelijke werkgever en hiërarchisch overste. Wat betreft het statutair personeel is eveneens duidelijk dat de hiërarchische verhoudingen steeds blijven berusten bij het tewerkstellend bestuur. In die zin is het bijgevolg duidelijk dat de besturen louter en alleen gebruik maken van elkaars diensten en personeelsleden Financieel. Per domein van samenwerking zal steeds worden aangegeven door wie de kosten worden gedragen. Rode draad doorheen de samenwerking is dat er geen facturatie gebeurt van het ene bestuur ten aanzien van het andere bestuur Organisatorisch. Beide besturen zijn de laatste jaren zeer sterk naar elkaar toegegroeid waardoor er reeds wordt gewerkt in een cultuur van samenwerking. Deze band wordt in de toekomst nog nauwer. Gemeente en OCMW hebben onderdak in eenzelfde gebouw. Het personeel zit fysiek volledig onder elkaar gemengd. De Voorzitter van het OCMW maakt deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen.

5 Samenwerkingsverbanden. Verschillende activiteiten van de gemeente en het OCMW Vorselaar worden uitgevoerd in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hiertoe behoren voornamelijk ISOM, Welzijnszorg Kempen, Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen, Dienstenbedrijf t Gerief, IOK, Zonnige Kempen, KIKO, Kind en Gezin, CAW Kempen, CGG, LOGO Zuiderkempen, RVT s en ziekenhuizen, IVEG, Electrabel, Pidpa, CLB, Wijkpolitie zone Neteland, PWA Werkwinkel, VVV, Landelijke kinderopvang en het FOD Financiën. 4. DOMEINEN VAN SAMENWERKING Personeel : De ICT verantwoordelijke. De functie van ICT verantwoordelijke wordt voorzien door het gemeentebestuur, maar neemt taken op voor de beide besturen (gemeente OCMW) en is bijgevolg verantwoordelijk voor de ICT ondersteuning en - coördinatie van de beide besturen. De ICT verantwoordelijke neemt deze taak op in samenspraak met de beide secretarissen De communicatieambtenaar. De communicatieambtenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de website van de gemeente en OCMW Vorselaar, het Intranet en de overige communicatie vanuit gemeente OCMW naar buiten toe. De functie wordt eveneens voorzien via het gemeentebestuur Ondersteuning financiële dienst. 2 personen zijn binnen de gemeente en OCMW aangeworven ter ondersteuning van de financiële dienst. Binnen het OCMW werd door dit bestuur een boekhoudkundig deskundige aangeworven. Zij werkt louter en alleen voor het OCMW. Binnen de gemeente is er een administratief bediende dewelke zowel voor de gemeente als het OCMW ter ondersteuning van de financiële dienst taken uitvoert. Vanaf 2007 is het takenpakket van de boekhoudkundig deskundige van het OCMW uitgebreid, zullen de maatschappelijk werkers zelf een aantal financiële taken uitvoeren waardoor er minder taken ten laste van de gemeentelijke administratieve kracht komen. De ondersteunende kracht vanuit de gemeente zal nog de volgende taak voor het OCMW op zich nemen : * ingeven van de facturen * opstellen uitgaande facturatie * opmaken aanrekeningen * reservepersoon bestelbons

6 6 Bij langere afwezigheid van 1 van beide (langdurige ziekte, verlof) zullen zij voor elkaar inspringen. Naar een complete polyvalentie wordt niet gestreefd Personeelsadministratie. De functie van verantwoordelijke voor de personeelsadministratie wordt voorzien door de gemeente. Zij werkt op het domein van personeelsadministratie voor beide besturen. Gezamenlijk wordt reeds gebruik gemaakt van dezelfde weddencentrale, nl. Schaubroeck. Schaubroeck staat in voor de berekening van de lonen, de aangiften RSZ, berekening maaltijdcheques, berekening presentiegelden, fietsvergoedingen. De taken van personeelsadministratie betreffen voornamelijk : * doorgeven van de nodige gegevens aan de weddencentrale * registreren van de afwezigheden * bijhouden van de tikklok * ingeven van de verloven op Intranet Diensthoofd secretariaat & financiën. Ook de functie van diensthoofd secretariaat & financiën wordt door de gemeente voorzien. Naar aanleiding van het samen zitten van gemeente en OCMW personeel zal de administratieve kracht en de boekhoudkundig deskundige van het OCMW gevoegd worden bij de administratieve krachten van de gemeente. Het diensthoofd secretariaat & financiën van de gemeente beperkt zich ten aanzien van de administratieve en boekhoudkundige kracht van het OCMW tot de dagdagelijkse werking van de dienst. De dagdagelijkse werking en organisatie houdt o.a. in, de regelingen rond verloven, ziektemelding. Het diensthoofd zal betrokken worden bij de evaluatie van de OCMW personeelsleden Onthaalbediende. De functie is voorzien door het gemeentebestuur. De betrokken persoon verstrekt diensten voor beide besturen. Zo zal de onthaalbediende onder andere instaan voor beide besturen voor het klaarmaken van de uitgaande post, het snelloket verzorgen, mensen ontvangen, reservaties en regelingen rond de buiten en binnenlokalen Ondersteunende administratieve kracht. De gemeente voorziet in de functie. Zij zal voornamelijk mede instaan voor de maaltijdbedeling vanuit het OCMW, zeker in perioden van afwezigheid wegens ziekte of verlof, mogelijk afwisselend in een beurtrol tijdens de gewone werking Technische dienst. De functies van de mensen van de technische dienst (buitendiensten) zijn voorzien door de gemeente. Zij kunnen worden ingeschakeld in het onderhoud van het patrimonium van het OCMW. Zo kan door het OCMW worden gevraagd om technisch

7 7 advies, het doen van herstellingen in huurwoningen van het OCMW en kunnen zij mee worden ingezet in het onderhoud van de parkings van het OCMW Opdrachten OCMW. De gemeente heeft geen eigen sociale dienst. Het OCMW zorgt hierbij vervolgens voor : Sociale dienstverlening Pensioenaanvragen Tegemoetkomingen voor mindervaliden Tegemoetkomingen voor bejaarden Gemeentelijke toelage voor thuisverzorging van bejaarden (mantelzorg) Bedeling van huisvuilzakken voor personen met incontinentieproblemen en voor nierdialysepatiënten Verlenen van begeleiding bij psychische hulpverlening Adviezen aan gemeentebestuur m.b.t. sociale zaken Financiële hulp Budgetbegeleiding en -beheer Toekenning leefloon Aanvragen andere financiële steun Juridische dienst Algemene rechtshulp Schuldbemiddeling Collectieve schuldenregeling Zorgvoorziening voor bejaarden en hulpbehoevende gezinnen Gezins- en bejaardenhulp Poetshulp Maaltijdbedeling Mindermobielencentrale Uitleendienst medisch materiaal Participatie in regionale dienst thuiszorg Participatie in intergemeentelijk dienstenbedrijf Sociale tewerkstelling Hulp bij tewerkstelling van laaggeschoolden en moeilijk te plaatsen werknemers Ondersteuning PWA/lokale antenne werkwinkel, in samenwerking met de gemeente Sociale huisvesting Ter beschikking stellen van aangepaste woongelegenheid voor sociaal zwakkeren Crisisopvang en terbeschikkingstelling van transitwoningen Participatie in de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is op het van Vorselaar (cv Zonnige Kempen) Lokaal opvanginitiatief Opvang en begeleiding van asielzoekers Sociale en culturele participatie Individuele en collectieve initiatieven betreffende Sociale en culturele participatie van sociaal zwakkeren

8 8 Inventarisatie van en samenwerking met lokale sociale actoren Opstelling en opvolging van de Sociale Kaart, in samenwerking met de Provincie Onderhouden van contacten en vastleggen van afspraken met het netwerk van lokale sociale actoren Vanuit het OCMW zal bijzondere aandacht besteed worden om cliënteel te laten participeren aan activiteiten georganiseerd door de gemeente. Een actieve samenwerking op dat vlak tussen gemeente & OCMW is noodzakelijk. De initiatiefnemer van het sociaal beleid, dat binnen de gemeente moet worden gevoerd, zal in eerste instantie het OCMW zijn. Dit belet echter niet dat de gemeente hiertoe eveneens initiatief kan nemen, doch zal dit steeds gebeuren in voorafgaandelijk overleg en samenspraak met het OCMW Infrastructuur. Naar aanleiding van de doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW zullen beide besturen gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw. Het gebouw is eigendom van de gemeente. De kosten worden gedragen door de gemeente : * algemene onkosten : verzekeringen, voorheffingen, verbruik nutsvoorzieningen, ed. worden gedragen door de gemeente. * onderhoud van het gebouw : alle kosten betreffende onderhoud gebouwen (loonkosten, producten, materiaal, ) worden eveneens gedragen door de gemeente Wagenpark. Eén voertuig is in eigendom van het OCMW. De overige voertuigen zijn eigendom van de gemeente. * gebruik van de voertuigen De voertuigen, zowel dit van het OCMW als deze van de gemeente, worden door personeelsleden van beide besturen gebruikt. * onderhoud van de voertuigen Het eigenlijke onderhoud van de voertuigen wordt uitbesteed. De facturatie gebeurt ten laste van de werkelijke eigenaar van het voertuig, respectievelijk OCMW en gemeente en wordt telkens op het eigen budget aangerekend Aankoopdienst. Op verschillende domeinen zal worden overgegaan tot gezamenlijke aankopen die zullen worden gedaan ten laste van de gemeente en aangerekend op de gemeentebegroting. Hierbij wordt bedoeld : * dagdagelijkse werking diensten Hieronder wordt onder meer verstaan : algemeen alle kantoorbenodigdheden (papier, balpennen, klasseurs, hangmappen, toners), frankeermachine, nutsvoorzieningen personeel, e.d.. Kortom, alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de dagdagelijkse dienstverlening naar de bevolking toe te kunnen garanderen.

9 9 Deze worden aangekocht door de gemeente, behoudens de kantoorbenodigdheden specifiek te gebruiken door het OCMW, zoals bv. enveloppes, dossiermappen, briefwisselingpapier en dergelijke meer. Hiervoor zal steeds een eigen budget door het OCMW moeten worden voorzien. Opmerking hierbij is dat er door het OCMW gebruik gaat gemaakt worden van de frankeermachine van de gemeente waarbij de gemeente deze kosten draagt. Een beperkt bedrag voor verzendingskosten wordt in het eigen budget van het OCMW voorzien. * voorraadbeheer Het beheren van de voorraad wordt opgenomen door een daartoe aangesteld personeelslid voor de werking van beide besturen * informatica - hard - ware : deze wordt aangekocht door ieder bestuur apart en voor eigen rekening. Deze aankoop gebeurt evenwel in gemeenschappelijk overleg en in samenspraak en met ondersteuning van de ICT verantwoordelijke van de gemeente. Doel is eenheid te brengen in de informatica. - soft ware : ieder van beide besturen behoudt een eigen budget inzake soft ware gelet op de specifieke noden eigen aan ieder bestuur. * meubilair Tevens zal het meubilair door ieder bestuur apart worden aangekocht, doch tevens in overleg met elkaar teneinde een eenheid in meubilair te behouden Documentatiecentrum. Het documentatiecentrum zal gemeenschappelijk worden geïnstalleerd. Aanvankelijk wordt een inventaris opgesteld van alle aanwezige werken van gemeenten en OCMW. Van abonnementen die dubbel en gemeenschappelijk in huis aanwezig zijn, zal er 1 abonnement worden opgezegd. Er wordt gestreefd naar het vermijden van dubbele aankopen. Gezien beide besturen een eigen specifieke opdracht hebben, behouden beiden een eigen budget teneinde aankopen inzake documentatie te kunnen verrichten Crisissituaties. Het samen aanpakken van crisismomenten, zoals o.a. brand, overstroming, familiale crisis (cfr. verzoek leeghalen woning), warmte, koude, zal naar de toekomst toe worden uitgewerkt.

10 10 5. ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING Rechtspositie van het personeel. * statuten De statuten (geldelijk statutair contractueel) van beide besturen zijn reeds op mekaar afgestemd. De interpretatie en toepassing van deze statuten dient eveneens op elkaar afgestemd en gelijklopend te worden gehouden. Het is van het grootste belang deze afstemming in de verdere toekomst te behouden, gezien de personeelsleden van beide besturen samen en met elkaar gaan werken. Het vakbondsoverleg en overleg met PBW zal gemeenschappelijk en gelijklopend zijn voor gemeente en OCMW. * werkgeversgezag Het werkgeversgezag blijft steeds berusten bij het eigen tewerkstellend bestuur. Er is bijgevolg geen ter beschikking stelling van het eigen personeel ten voordele van het andere bestuur. Ieder personeelslid van het desbetreffend bestuur blijft bijgevolg uitsluitend werken onder het gezag van het eigen bestuur dat optreedt in de hoedanigheid van werkgever, ongeacht of de opdracht wordt uitgevoerd voor het eigen bestuur of het andere bestuur. Mochten rond het uitvoeren van de opdrachten problemen ontstaan, worden deze opgenomen door de secretarissen van de beide besturen. Het is de secretaris van ieder bestuur apart dewelke zal optreden naar aanleiding van problemen met het eigen personeel. Er is geen inmenging van de secretarissen wat betreft personeel van het andere bestuur, tenzij bij evaluaties (zie later) en binnen de gemeenschappelijke vergaderingen van het Managementteam gemeente - OCMW Interne communicatie. Het beleid wordt door de secretarissen steeds naar de eigen personeelsleden gecommuniceerd. De gemeentesecretaris naar het gemeente personeel, de OCMW secretaris naar het OCMW personeel. Gemeenschappelijke punten worden binnen de vergaderingen van het Managementteam besproken en in naam van deze vergadering verspreid. Wel kunnen er personeelsvergaderingen worden voorzien voor zowel gemeente als OCMW personeel waarin gemeenschappelijke punten worden naar voren gebracht Evaluaties. De personeelsleden worden steeds geëvalueerd door de secretaris en/of de bevoegde leidinggevende persoon van de geëvalueerde. De betrokken leidinggevende van het niet tewerkstellende bestuur wordt mee betrokken bij de evaluatie van het personeel van het andere tewerkstellende bestuur indien deze persoon zicht heeft op het functioneren van het te evalueren personeelslid. De bedoelde leidinggevende zal hierin rechtstreeks betrokken worden als bijkomende evaluator.

11 Discretie. Van de personeelsleden wordt bij het opnemen van de taken een absolute discretie vereist Facturatie. Er gebeurt noch een inventarisatie van de taken die de besturen voor elkaar uitvoeren, noch een facturatie van het ene aan het andere bestuur Algemeen. * openingsuren Aan de bestaande openingsuren wordt op dit ogenblik niets gewijzigd. De geopende namiddagen blijven bestaan. * telefoon Op het secretariaat zullen de personeelsleden de telefoons opnemen, ongeacht of deze bestemd zijn voor gemeente of OCMW. * vervangingen De personeelsleden van de ondersteunende diensten zullen elkaar vervangen tijdens ziekte en verlof op de punten waar dit mogelijk en haalbaar is Gemeenschappelijke procedures. Teneinde een goede werking te kunnen garanderen, zowel intern als extern, zullen er een aantal procedures gelijklopend voor beide besturen dienen te zijn. * Intern - aankopen - verlofaanvragen - ziektemeldingen - werktijden - * Extern - klachtenmanagement - communicatie Opleidingen. In eerste instantie behoudt ieder bestuur een eigen budget betreffende opleidingen voor het personeel gezien de specifieke behoeften binnen elk bestuur. Mogelijk zijn er echter opleidingen die nuttig zijn voor beide besturen waarbij afwisselend een personeelslid van het ene en andere bestuur kan worden afgevaardigd. Tevens kunnen gezamenlijk interne opleidingen worden georganiseerd. De factuur zal desgevallend worden gedeeld.

12 12 6. BELEID Opmaken van de beleidslijnen. Ieder bestuur behoudt zijn eigen autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen aan de werking en organisatie van het eigen bestuur. Gelet echter op de nauwe samenwerking tussen beide besturen zijn er raakvlakken (vb de domeinen van samenwerking) waarop het noodzakelijk is gezamenlijk eenzelfde beleid te voeren. Dit beleid moet door beide besturen samen worden opgesteld en beslist. Dit zal onder meer gebeuren binnen de gemeenschappelijke vergaderingen van het MAT en van het College van Burgemeester en Schepenen Vertalen van het beleid. Ieder van de secretarissen vertaalt het beleid van het eigen bestuur naar de eigen personeelsleden toe. 7. PLAATS EN FUNCTIE VAN HET MANAGEMENTTEAM (MAT) Plaats. In Vorselaar bestaat het MAT voor gemeente en OCMW reeds enkele jaren. Het MAT is samengesteld uit de secretarissen, ontvangers van gemeente en OCMW en uit de vervangende secretarissen van respectievelijk gemeente en OCMW. Het MAT vergadert gezamenlijk in het kader van de samenwerking gemeente & OCMW. Deze vergaderingen hebben gaandeweg een plaats veroverd in de besluitvorming, een plaats die verder moet geformaliseerd, bestendigd en gestructureerd worden. Ingevolge het Gemeentedecreet (art. 87) dienen volgende items op het MAT te worden behandeld : * het organogram * de personeelsformatie * de rechtspositieregeling van het personeel * strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan * de beleidsnota van het budget * de verklarende nota van de budgetwijziging 7.2. Functie. De vergaderingen van het MAT vormen een trefpunt teneinde het beleid van beide besturen op gemeenschappelijke punten op elkaar af te stemmen. Door deze samenkomsten gemeenschappelijk te houden functioneert deze vergadering als stuwkracht en dynamische kracht om de beide organisaties functioneler en optimaler te laten werken.

13 8. TOEKOMST. Er wordt voorzien in een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van huidige beheersovereenkomst. 13

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Doelstelling Dit document heeft als doel duidelijke afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Functiebeschrijving. In het bijzonder zal deze ondersteuning gericht zijn op het HRM-luik voor gemeente én OCMW.

Functiebeschrijving. In het bijzonder zal deze ondersteuning gericht zijn op het HRM-luik voor gemeente én OCMW. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functiefamilie: coördinerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Zaken Dienst: secretariaat/personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014.

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014. Openbare zitting 1 PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1 Personeel 1.2 Interne

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. B E L E I D S N O T A 2008-2010 Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008 De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsopties ten aanzien

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit

Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA. Openbare zitting. 2. Algemeen secretariaat - Notulen - Openbare zitting van 19 november 2015 - Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn AGENDA Zitting van donderdag 10 december 2015-18u00 Locatie Raadzaal, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge Openbare zitting Bestuur 1. Algemeen secretariaat - Mededelingen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Personeel Gemeentesecretaris

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00293 Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling Beknopte

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS. 1. Functienaam. 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS. 1. Functienaam. 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER ONTHAALOUDERS 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker onthaalouders 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 1.4. Datum opmaak: april

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 29 oktober 2015 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle Samenwerking gemeenteocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle inhoud 1. Praktijkgetuigenis 2. Aandachtspunten/stellingen Presentatie

Nadere informatie

Het administratief diensthoofd staat in voor de algemene leiding van het OCMW, werkt op beleidsmatig niveau, maakt deel uit van het MAT.

Het administratief diensthoofd staat in voor de algemene leiding van het OCMW, werkt op beleidsmatig niveau, maakt deel uit van het MAT. Functie Graadnaam: Administratief diensthoofd Functienaam: Administratief diensthoofd Functionele loopbaan: A1a-A3a/ statutair Doel van de entiteit Om haar wettelijk en decretaal omschreven opdracht te

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Ondersteunend administratief en pedagogisch medewerker

Ondersteunend administratief en pedagogisch medewerker Datum: 30/06/2015 Auteur: Heidi Bosselaers Vacature 2015/19 Invulling functies : Bestemming: Ondersteunend administratief-pedagogisch medewerker Thuislozencentrum Sonar Interne en externe verspreiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v )

AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) AANWERVINGSDOSSIER BEROEPSBRANDWEERMAN ( m/v ) TAKENPAKKET AANWERVENDE OVERHEID: GEMEENTEBESTUUR BOOM TEWERKSTELLINGSPLAATS: BRANDWEERZONE RIVIERENLAND Zonale werkplaatsen en diensten Wat? ALGEMENE INFO

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN

Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule OPENBARE ZITTING BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ALGEMEEN Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 24 augustus 2015 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Katrien Vandecasteele: voorzitter; Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen

Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr. Dirck Haest, dhr. Constant Meeussen, mevr.

Nadere informatie

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur 15.01.2013 BEKENDMAKING EERSTE BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De Voorzitter van het OCMW heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

De administratief medewerker zal deel uitmaken van het centraal secretariaat van de gemeentesecretaris.

De administratief medewerker zal deel uitmaken van het centraal secretariaat van de gemeentesecretaris. Infobrochure Administratief Medewerker Algemene administratie C1 C3 1. Algemene informatie Functietitel Plaats in de organisatie Doel van de functie Functiefamilie Graad Statuut Salarisschaal Wijze van

Nadere informatie

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Samenwerkingstraject personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Vooraf Beleidsverklaring januari 2007 - optimale samenwerking tussen stad en OCMW - integratie van bepaalde diensten - budgetconclaaf februari

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie