BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR."

Transcriptie

1 1 BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE OCMW VORSELAAR. 1. INLEIDING. p VOORAFGAAND. p OMKADERING p Wettelijk 3.2. Juridisch 3.3. Financieel 3.4. Organisatorisch 3.5. Samenwerkingsverbanden 4. DOMEINEN VAN SAMENWERKING. p Personeel ICT personeel Communicatieambtenaar Ondersteuning financiële dienst Personeelsadministratie Diensthoofd secretariaat & financiën Onthaalbediende Ondersteunende administratieve kracht Technische dienst 4.2. Benadering doelgroepen 4.3. Infrastructuur - algemene onkosten - onderhoud van het gebouw 4.4. Wagenpark - gebruik van de voertuigen - onderhoud van de voertuigen 4.5. Aankoopdienst - dagdagelijkse werking diensten - voorraadbeheer - informatica - meubilair 4.6. Documentatiecentrum 4.7. Crisissituaties

2 2 5. ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING. (p. 10) 5.1. Rechtspositie van het personeel - statuten - werkgeversgezag 5.2. Interne communicatie 5.3. Evaluatie 5.4. Discretie 5.5. Facturatie 5.6. Algemeen - openingsuren - telefoon - vervanging 5.7. Gemeenschappelijke procedures - intern - extern 5.8. Opleidingen 6. BELEID. (p. 12) 6.1. Opmaken van beleidslijnen 6.2. Vertalen van het beleid 7. PLAATS EN FUNCTIE MAT. (p. 13) 7.1. Plaats 7.2. Functie 8. TOEKOMST (p. 11)

3 3 1. INLEIDING. Reeds enige jaren is er in Vorselaar sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW. Deze band zal naar de toekomst toe enkel en alleen worden vernauwd en versterkt, dit mede in functie van het Lokaal Sociaal Beleid. Immers, doelstelling van beide besturen is een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot stand brengen waardoor de meest efficiënte dienstverlening naar de bevolking toe kan geboden en gegarandeerd worden. Om dit doel te kunnen bereiken zullen beide besturen op mekaars diensten en personeel beroep moeten doen. Dit heeft als gevolg dat er afspraken moeten worden gemaakt op verschillende vlakken, goede afspraken maken goede vrienden. Ingevolge een aantal wetswijzigingen is het voor de besturen gemeente en OCMW mogelijk geworden om op officiële wijze, met een wettelijke basis aan een dergelijke samenwerking te werken. In die optiek moet er een beheersovereenkomst tussen beide besturen worden opgesteld. Doel is de samenwerking te omschrijven en deze op praktische wijze te organiseren. Onderhavige overeenkomst maakt derhalve een dergelijke beheersovereenkomst uit dewelke is afgesloten tussen de gemeente Vorselaar en het OCMW Vorselaar. 2. VOORAFGAAND. Teneinde duidelijkheid te kunnen scheppen in de reeds ondernomen stappen op weg naar de huidige samenwerking is het nuttig hiervan een overzicht te geven met als bijlage de betrokken documenten. concept en visie tekst opgesteld en goedgekeurd in 2003 Gemeenten en OCMW Vorselaar slaan de handen in mekaar (bijlage 1). krijtlijnnota en visietekst 2004 Naar een betere organisatie en een meer klantgerichte dienstverlening in Vorselaar (bijlage 2). protocol 2004 gehecht aan de strategische nota van het OCMW (bijlage 3). De huidige beheersovereenkomst kadert volledig in de nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW. Zij behelst voornamelijk de praktische uitvoering van deze samenwerking waarbij de bestaande samenwerkingsdomeinen nog meer worden uitgebreid. De werking en organisatie worden gedetailleerd omschreven. Deze beheersovereenkomst zal dan ook steeds aan evaluatie en bijsturing onderworpen zijn.

4 4 De beheersovereenkomst sluit vervolgens aan bij art. 271 van het Gemeentedecreet en art. 104 ter van de OCMW wetgeving. 3. OMKADERING Wettelijk kader. - artikel 271 Gemeentedecreet - artikel 104 ter OCMW wetgeving. Beide artikelen voorzien in de mogelijkheid tot samenwerken, meer bepaald op vlak van het gebruik van elkaars diensten en personeelsleden : Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden Juridisch kader. Er is geen sprake van ter beschikking stelling van elkaars personeel. Naar contractueel personeel geeft dit als gevolg dat er geen eenzijdige wijziging wordt doorgevoerd aan de bestaande arbeidsovereenkomst tussen het betrokken personeelslid en het tewerkstellend bestuur. Het tewerkstellend bestuur blijft steeds optreden in de hoedanigheid van verantwoordelijke werkgever en hiërarchisch overste. Wat betreft het statutair personeel is eveneens duidelijk dat de hiërarchische verhoudingen steeds blijven berusten bij het tewerkstellend bestuur. In die zin is het bijgevolg duidelijk dat de besturen louter en alleen gebruik maken van elkaars diensten en personeelsleden Financieel. Per domein van samenwerking zal steeds worden aangegeven door wie de kosten worden gedragen. Rode draad doorheen de samenwerking is dat er geen facturatie gebeurt van het ene bestuur ten aanzien van het andere bestuur Organisatorisch. Beide besturen zijn de laatste jaren zeer sterk naar elkaar toegegroeid waardoor er reeds wordt gewerkt in een cultuur van samenwerking. Deze band wordt in de toekomst nog nauwer. Gemeente en OCMW hebben onderdak in eenzelfde gebouw. Het personeel zit fysiek volledig onder elkaar gemengd. De Voorzitter van het OCMW maakt deel uit van het College van Burgemeester en Schepenen.

5 Samenwerkingsverbanden. Verschillende activiteiten van de gemeente en het OCMW Vorselaar worden uitgevoerd in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hiertoe behoren voornamelijk ISOM, Welzijnszorg Kempen, Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen, Dienstenbedrijf t Gerief, IOK, Zonnige Kempen, KIKO, Kind en Gezin, CAW Kempen, CGG, LOGO Zuiderkempen, RVT s en ziekenhuizen, IVEG, Electrabel, Pidpa, CLB, Wijkpolitie zone Neteland, PWA Werkwinkel, VVV, Landelijke kinderopvang en het FOD Financiën. 4. DOMEINEN VAN SAMENWERKING Personeel : De ICT verantwoordelijke. De functie van ICT verantwoordelijke wordt voorzien door het gemeentebestuur, maar neemt taken op voor de beide besturen (gemeente OCMW) en is bijgevolg verantwoordelijk voor de ICT ondersteuning en - coördinatie van de beide besturen. De ICT verantwoordelijke neemt deze taak op in samenspraak met de beide secretarissen De communicatieambtenaar. De communicatieambtenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de website van de gemeente en OCMW Vorselaar, het Intranet en de overige communicatie vanuit gemeente OCMW naar buiten toe. De functie wordt eveneens voorzien via het gemeentebestuur Ondersteuning financiële dienst. 2 personen zijn binnen de gemeente en OCMW aangeworven ter ondersteuning van de financiële dienst. Binnen het OCMW werd door dit bestuur een boekhoudkundig deskundige aangeworven. Zij werkt louter en alleen voor het OCMW. Binnen de gemeente is er een administratief bediende dewelke zowel voor de gemeente als het OCMW ter ondersteuning van de financiële dienst taken uitvoert. Vanaf 2007 is het takenpakket van de boekhoudkundig deskundige van het OCMW uitgebreid, zullen de maatschappelijk werkers zelf een aantal financiële taken uitvoeren waardoor er minder taken ten laste van de gemeentelijke administratieve kracht komen. De ondersteunende kracht vanuit de gemeente zal nog de volgende taak voor het OCMW op zich nemen : * ingeven van de facturen * opstellen uitgaande facturatie * opmaken aanrekeningen * reservepersoon bestelbons

6 6 Bij langere afwezigheid van 1 van beide (langdurige ziekte, verlof) zullen zij voor elkaar inspringen. Naar een complete polyvalentie wordt niet gestreefd Personeelsadministratie. De functie van verantwoordelijke voor de personeelsadministratie wordt voorzien door de gemeente. Zij werkt op het domein van personeelsadministratie voor beide besturen. Gezamenlijk wordt reeds gebruik gemaakt van dezelfde weddencentrale, nl. Schaubroeck. Schaubroeck staat in voor de berekening van de lonen, de aangiften RSZ, berekening maaltijdcheques, berekening presentiegelden, fietsvergoedingen. De taken van personeelsadministratie betreffen voornamelijk : * doorgeven van de nodige gegevens aan de weddencentrale * registreren van de afwezigheden * bijhouden van de tikklok * ingeven van de verloven op Intranet Diensthoofd secretariaat & financiën. Ook de functie van diensthoofd secretariaat & financiën wordt door de gemeente voorzien. Naar aanleiding van het samen zitten van gemeente en OCMW personeel zal de administratieve kracht en de boekhoudkundig deskundige van het OCMW gevoegd worden bij de administratieve krachten van de gemeente. Het diensthoofd secretariaat & financiën van de gemeente beperkt zich ten aanzien van de administratieve en boekhoudkundige kracht van het OCMW tot de dagdagelijkse werking van de dienst. De dagdagelijkse werking en organisatie houdt o.a. in, de regelingen rond verloven, ziektemelding. Het diensthoofd zal betrokken worden bij de evaluatie van de OCMW personeelsleden Onthaalbediende. De functie is voorzien door het gemeentebestuur. De betrokken persoon verstrekt diensten voor beide besturen. Zo zal de onthaalbediende onder andere instaan voor beide besturen voor het klaarmaken van de uitgaande post, het snelloket verzorgen, mensen ontvangen, reservaties en regelingen rond de buiten en binnenlokalen Ondersteunende administratieve kracht. De gemeente voorziet in de functie. Zij zal voornamelijk mede instaan voor de maaltijdbedeling vanuit het OCMW, zeker in perioden van afwezigheid wegens ziekte of verlof, mogelijk afwisselend in een beurtrol tijdens de gewone werking Technische dienst. De functies van de mensen van de technische dienst (buitendiensten) zijn voorzien door de gemeente. Zij kunnen worden ingeschakeld in het onderhoud van het patrimonium van het OCMW. Zo kan door het OCMW worden gevraagd om technisch

7 7 advies, het doen van herstellingen in huurwoningen van het OCMW en kunnen zij mee worden ingezet in het onderhoud van de parkings van het OCMW Opdrachten OCMW. De gemeente heeft geen eigen sociale dienst. Het OCMW zorgt hierbij vervolgens voor : Sociale dienstverlening Pensioenaanvragen Tegemoetkomingen voor mindervaliden Tegemoetkomingen voor bejaarden Gemeentelijke toelage voor thuisverzorging van bejaarden (mantelzorg) Bedeling van huisvuilzakken voor personen met incontinentieproblemen en voor nierdialysepatiënten Verlenen van begeleiding bij psychische hulpverlening Adviezen aan gemeentebestuur m.b.t. sociale zaken Financiële hulp Budgetbegeleiding en -beheer Toekenning leefloon Aanvragen andere financiële steun Juridische dienst Algemene rechtshulp Schuldbemiddeling Collectieve schuldenregeling Zorgvoorziening voor bejaarden en hulpbehoevende gezinnen Gezins- en bejaardenhulp Poetshulp Maaltijdbedeling Mindermobielencentrale Uitleendienst medisch materiaal Participatie in regionale dienst thuiszorg Participatie in intergemeentelijk dienstenbedrijf Sociale tewerkstelling Hulp bij tewerkstelling van laaggeschoolden en moeilijk te plaatsen werknemers Ondersteuning PWA/lokale antenne werkwinkel, in samenwerking met de gemeente Sociale huisvesting Ter beschikking stellen van aangepaste woongelegenheid voor sociaal zwakkeren Crisisopvang en terbeschikkingstelling van transitwoningen Participatie in de sociale huisvestingsmaatschappij die actief is op het van Vorselaar (cv Zonnige Kempen) Lokaal opvanginitiatief Opvang en begeleiding van asielzoekers Sociale en culturele participatie Individuele en collectieve initiatieven betreffende Sociale en culturele participatie van sociaal zwakkeren

8 8 Inventarisatie van en samenwerking met lokale sociale actoren Opstelling en opvolging van de Sociale Kaart, in samenwerking met de Provincie Onderhouden van contacten en vastleggen van afspraken met het netwerk van lokale sociale actoren Vanuit het OCMW zal bijzondere aandacht besteed worden om cliënteel te laten participeren aan activiteiten georganiseerd door de gemeente. Een actieve samenwerking op dat vlak tussen gemeente & OCMW is noodzakelijk. De initiatiefnemer van het sociaal beleid, dat binnen de gemeente moet worden gevoerd, zal in eerste instantie het OCMW zijn. Dit belet echter niet dat de gemeente hiertoe eveneens initiatief kan nemen, doch zal dit steeds gebeuren in voorafgaandelijk overleg en samenspraak met het OCMW Infrastructuur. Naar aanleiding van de doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW zullen beide besturen gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw. Het gebouw is eigendom van de gemeente. De kosten worden gedragen door de gemeente : * algemene onkosten : verzekeringen, voorheffingen, verbruik nutsvoorzieningen, ed. worden gedragen door de gemeente. * onderhoud van het gebouw : alle kosten betreffende onderhoud gebouwen (loonkosten, producten, materiaal, ) worden eveneens gedragen door de gemeente Wagenpark. Eén voertuig is in eigendom van het OCMW. De overige voertuigen zijn eigendom van de gemeente. * gebruik van de voertuigen De voertuigen, zowel dit van het OCMW als deze van de gemeente, worden door personeelsleden van beide besturen gebruikt. * onderhoud van de voertuigen Het eigenlijke onderhoud van de voertuigen wordt uitbesteed. De facturatie gebeurt ten laste van de werkelijke eigenaar van het voertuig, respectievelijk OCMW en gemeente en wordt telkens op het eigen budget aangerekend Aankoopdienst. Op verschillende domeinen zal worden overgegaan tot gezamenlijke aankopen die zullen worden gedaan ten laste van de gemeente en aangerekend op de gemeentebegroting. Hierbij wordt bedoeld : * dagdagelijkse werking diensten Hieronder wordt onder meer verstaan : algemeen alle kantoorbenodigdheden (papier, balpennen, klasseurs, hangmappen, toners), frankeermachine, nutsvoorzieningen personeel, e.d.. Kortom, alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de dagdagelijkse dienstverlening naar de bevolking toe te kunnen garanderen.

9 9 Deze worden aangekocht door de gemeente, behoudens de kantoorbenodigdheden specifiek te gebruiken door het OCMW, zoals bv. enveloppes, dossiermappen, briefwisselingpapier en dergelijke meer. Hiervoor zal steeds een eigen budget door het OCMW moeten worden voorzien. Opmerking hierbij is dat er door het OCMW gebruik gaat gemaakt worden van de frankeermachine van de gemeente waarbij de gemeente deze kosten draagt. Een beperkt bedrag voor verzendingskosten wordt in het eigen budget van het OCMW voorzien. * voorraadbeheer Het beheren van de voorraad wordt opgenomen door een daartoe aangesteld personeelslid voor de werking van beide besturen * informatica - hard - ware : deze wordt aangekocht door ieder bestuur apart en voor eigen rekening. Deze aankoop gebeurt evenwel in gemeenschappelijk overleg en in samenspraak en met ondersteuning van de ICT verantwoordelijke van de gemeente. Doel is eenheid te brengen in de informatica. - soft ware : ieder van beide besturen behoudt een eigen budget inzake soft ware gelet op de specifieke noden eigen aan ieder bestuur. * meubilair Tevens zal het meubilair door ieder bestuur apart worden aangekocht, doch tevens in overleg met elkaar teneinde een eenheid in meubilair te behouden Documentatiecentrum. Het documentatiecentrum zal gemeenschappelijk worden geïnstalleerd. Aanvankelijk wordt een inventaris opgesteld van alle aanwezige werken van gemeenten en OCMW. Van abonnementen die dubbel en gemeenschappelijk in huis aanwezig zijn, zal er 1 abonnement worden opgezegd. Er wordt gestreefd naar het vermijden van dubbele aankopen. Gezien beide besturen een eigen specifieke opdracht hebben, behouden beiden een eigen budget teneinde aankopen inzake documentatie te kunnen verrichten Crisissituaties. Het samen aanpakken van crisismomenten, zoals o.a. brand, overstroming, familiale crisis (cfr. verzoek leeghalen woning), warmte, koude, zal naar de toekomst toe worden uitgewerkt.

10 10 5. ORGANISATIE VAN DE SAMENWERKING Rechtspositie van het personeel. * statuten De statuten (geldelijk statutair contractueel) van beide besturen zijn reeds op mekaar afgestemd. De interpretatie en toepassing van deze statuten dient eveneens op elkaar afgestemd en gelijklopend te worden gehouden. Het is van het grootste belang deze afstemming in de verdere toekomst te behouden, gezien de personeelsleden van beide besturen samen en met elkaar gaan werken. Het vakbondsoverleg en overleg met PBW zal gemeenschappelijk en gelijklopend zijn voor gemeente en OCMW. * werkgeversgezag Het werkgeversgezag blijft steeds berusten bij het eigen tewerkstellend bestuur. Er is bijgevolg geen ter beschikking stelling van het eigen personeel ten voordele van het andere bestuur. Ieder personeelslid van het desbetreffend bestuur blijft bijgevolg uitsluitend werken onder het gezag van het eigen bestuur dat optreedt in de hoedanigheid van werkgever, ongeacht of de opdracht wordt uitgevoerd voor het eigen bestuur of het andere bestuur. Mochten rond het uitvoeren van de opdrachten problemen ontstaan, worden deze opgenomen door de secretarissen van de beide besturen. Het is de secretaris van ieder bestuur apart dewelke zal optreden naar aanleiding van problemen met het eigen personeel. Er is geen inmenging van de secretarissen wat betreft personeel van het andere bestuur, tenzij bij evaluaties (zie later) en binnen de gemeenschappelijke vergaderingen van het Managementteam gemeente - OCMW Interne communicatie. Het beleid wordt door de secretarissen steeds naar de eigen personeelsleden gecommuniceerd. De gemeentesecretaris naar het gemeente personeel, de OCMW secretaris naar het OCMW personeel. Gemeenschappelijke punten worden binnen de vergaderingen van het Managementteam besproken en in naam van deze vergadering verspreid. Wel kunnen er personeelsvergaderingen worden voorzien voor zowel gemeente als OCMW personeel waarin gemeenschappelijke punten worden naar voren gebracht Evaluaties. De personeelsleden worden steeds geëvalueerd door de secretaris en/of de bevoegde leidinggevende persoon van de geëvalueerde. De betrokken leidinggevende van het niet tewerkstellende bestuur wordt mee betrokken bij de evaluatie van het personeel van het andere tewerkstellende bestuur indien deze persoon zicht heeft op het functioneren van het te evalueren personeelslid. De bedoelde leidinggevende zal hierin rechtstreeks betrokken worden als bijkomende evaluator.

11 Discretie. Van de personeelsleden wordt bij het opnemen van de taken een absolute discretie vereist Facturatie. Er gebeurt noch een inventarisatie van de taken die de besturen voor elkaar uitvoeren, noch een facturatie van het ene aan het andere bestuur Algemeen. * openingsuren Aan de bestaande openingsuren wordt op dit ogenblik niets gewijzigd. De geopende namiddagen blijven bestaan. * telefoon Op het secretariaat zullen de personeelsleden de telefoons opnemen, ongeacht of deze bestemd zijn voor gemeente of OCMW. * vervangingen De personeelsleden van de ondersteunende diensten zullen elkaar vervangen tijdens ziekte en verlof op de punten waar dit mogelijk en haalbaar is Gemeenschappelijke procedures. Teneinde een goede werking te kunnen garanderen, zowel intern als extern, zullen er een aantal procedures gelijklopend voor beide besturen dienen te zijn. * Intern - aankopen - verlofaanvragen - ziektemeldingen - werktijden - * Extern - klachtenmanagement - communicatie Opleidingen. In eerste instantie behoudt ieder bestuur een eigen budget betreffende opleidingen voor het personeel gezien de specifieke behoeften binnen elk bestuur. Mogelijk zijn er echter opleidingen die nuttig zijn voor beide besturen waarbij afwisselend een personeelslid van het ene en andere bestuur kan worden afgevaardigd. Tevens kunnen gezamenlijk interne opleidingen worden georganiseerd. De factuur zal desgevallend worden gedeeld.

12 12 6. BELEID Opmaken van de beleidslijnen. Ieder bestuur behoudt zijn eigen autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen aan de werking en organisatie van het eigen bestuur. Gelet echter op de nauwe samenwerking tussen beide besturen zijn er raakvlakken (vb de domeinen van samenwerking) waarop het noodzakelijk is gezamenlijk eenzelfde beleid te voeren. Dit beleid moet door beide besturen samen worden opgesteld en beslist. Dit zal onder meer gebeuren binnen de gemeenschappelijke vergaderingen van het MAT en van het College van Burgemeester en Schepenen Vertalen van het beleid. Ieder van de secretarissen vertaalt het beleid van het eigen bestuur naar de eigen personeelsleden toe. 7. PLAATS EN FUNCTIE VAN HET MANAGEMENTTEAM (MAT) Plaats. In Vorselaar bestaat het MAT voor gemeente en OCMW reeds enkele jaren. Het MAT is samengesteld uit de secretarissen, ontvangers van gemeente en OCMW en uit de vervangende secretarissen van respectievelijk gemeente en OCMW. Het MAT vergadert gezamenlijk in het kader van de samenwerking gemeente & OCMW. Deze vergaderingen hebben gaandeweg een plaats veroverd in de besluitvorming, een plaats die verder moet geformaliseerd, bestendigd en gestructureerd worden. Ingevolge het Gemeentedecreet (art. 87) dienen volgende items op het MAT te worden behandeld : * het organogram * de personeelsformatie * de rechtspositieregeling van het personeel * strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan * de beleidsnota van het budget * de verklarende nota van de budgetwijziging 7.2. Functie. De vergaderingen van het MAT vormen een trefpunt teneinde het beleid van beide besturen op gemeenschappelijke punten op elkaar af te stemmen. Door deze samenkomsten gemeenschappelijk te houden functioneert deze vergadering als stuwkracht en dynamische kracht om de beide organisaties functioneler en optimaler te laten werken.

13 8. TOEKOMST. Er wordt voorzien in een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van huidige beheersovereenkomst. 13

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE

OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE OCMW ARDOOIE MARKTPLEIN 1 8850 ARDOOIE JAARVERSLAG BIJ DE REKENING BOEKJAAR 2011 ALGEMEEN GEDEELTE I. IDENTIFICATIE VAN HET CENTRUM OCMW Ardooie Adres: Marktplein 1, 8850 Ardooie Telefoon: 051/74.03.70

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013

Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Inhoudsopgave LSB-plan 2008-2013 Voorwoord - 4-1 INLEIDING OP HET LOKAAL SOCIAAL BELEID... - 4-1.1 WETTELIJK KADER...- 4-1.2 ONTWIKKELINGEN T.A.V. HET STAPPENPLAN 2006-2007...- 5-1.3 WERKAFSPRAKEN OCMW

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene

JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene JAARVERSLAG 2011 OCMW Bredene Inleiding 3 Aan alles komt een einde en betekent het einde het begin van een nieuwe start. Heden sluit ik mijn politieke loopbaan af als uitvoerend mandataris met deze opmaak

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM ( NAC ) GLOBALE VISIE INZAKE DE ALGEMENE ORGANISATIE Nieuw Administratief Centrum Herent 1 Inleidende beschouwingen. Gemeente en Sociaal Huis zijn in het NAC project gelijkwaardige

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE

JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE JAARVERSLAG 2013 LOKAAL OPVANGINITIATIEF ROESELARE 1 CAPACITEIT - BEZETTING Samenstelling van het L.O.I. Chronologisch overzicht overeenkomsten opvangplaatsen Lokaal Opvanginitiatief Roeselare, ingaande

Nadere informatie

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule

Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Gemeenteraad Zitting van 17 maart 2015 Notule Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen;

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT

Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW s op het vlak van ICT Onderzoeksrapport November 2012 PIETER SELLENSLAGH FILIP DE RYNCK SIMON VANDER ELST Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie