Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Financiën / Domeinen 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Andere toegang... 6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Rijksbeheer van roerende en onroerende zaken...7 Privaatrechtelijk versus publiekrechtelijk beheer...7 Privaatrechtelijk beheer...8 Geschiedenis van de domeinen...9 Onroerende zaken Roerende zaken Wettelijk kader Samenvatting van de taken van de Dienst der Domeinen...13 Ontvangsten van de Dienst der Domeinen...13 Geschiedenis van het archiefbeheer...14 De verwerving van het archief...14 Inhoud en structuur van het archief...15 Selectie en vernietiging Verantwoording van de bewerking...15 Ordening van het archief Verwant materiaal...16 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Directie der Domeinen Het voorbereiden van het beleid inzake het beheer van roerende en onroerende zaken van de Staat Het opstellen van beleidsregels inzake roerende en onroerende zaken Algemeen Onroerende zaken Verkrijging en vervreemding Behartiging van eigendomsbelangen Uitgifte van gebruiksrechten en andere benutting Onderhoud, verbetering en exploitatie Roerende zaken Overige beheerstaken Het opstellen van periodieke verslagen Het verkrijgen van onroerende zaken Het vervreemden van onroerende zaken Het vestigen van erfdienstbaarheden en van andere beperkingen ten behoeve en ten laste van onroerende zaken Het in materieel beheer of administratief beheer overdragen van (overtollige) onroerende zaken aan diensten, fondsen en staatsbedrijven Het uitgeven in huur en (mede-) gebruik van onroerende zaken Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de berging van scheepswrakken waarop de Staat rechten kan doen gelden Het gevraagd en ongevraagd informeren van de Staten-Generaal betreffende het beleidsterrein Domeinen Ministerie van Financiën

4 4 Financiën / Domeinen Ondersteunende processen

5 Financiën / Domeinen 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Financiën: Dienst der Domeinen Periode: Archiefbloknummer: 5012 Omvang: 7,00 meter; 197 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Financiën / Directie der Domeinen Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog, zoals de aankoop van grond voor monumenten, (militaire) begraafplaatsen, rechtsherstel inzake de aankoop door de Staat van joodse landbouwgronden, voormalige Duitse verdedigingswerken, en opgaven van onroerende zaken van vijandelijke staten die zijn overgegaan op de Nederlandse Staat. Daarnaast zijn er stukken over onder meer het voorbereiden en opstellen van beleid, de uitgifte van gebruiksrechten van onroerende zaken, onderhoud en exploitatie van onroerende zaken, en de berging van VOC-schepen. Ook zijn er jaarverslagen en stukken over de organisatie en reorganisatie van de Dienst der Domeinen (o.a. instelling en wijziging van dienstonderdelen, richtlijnen voor de bedrijfsvoering).

6 6 Financiën / Domeinen Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot de organisatie en het personeel van de organisatieonderdelen van de Dienst der Domeinen, (1932) (1997) Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot de Dienst der Domeinen over de periode (1925) (1996) Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Dienst der Domeinen, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Financiën / Domeinen, , inv.nr....

7 Financiën / Domeinen 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Dienst der Domeinen zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 39. Zakelijk gezien. Rapport van het institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën over de periode (samenstelling: F. van Dijk; ISBN ), 's- Gravenhage Rijksbeheer van roerende en onroerende zaken RIJKSBEHEER VAN ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN 1 Het rijk heeft niet alleen als eigenaar het beheer van duizenden gebouwen en terreinen in handen maar ook zaken die volgens de wet staatseigendom zijn, zoals stranden en de rivieren met hun uiterwaarden. Met elkaar vormen deze zaken de domeinen, wat van oudsher de verzamelnaam is voor de onroerende eigendommen van het rijk. De Dienst der Domeinen vertegenwoordigt het rijk in zaken waarin de eigendomskant van het staatsbezit een rol speelt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er overheidsgebouwen worden verkocht. Maar ook degene die een benzinestation wil beginnen of op staatsgrond wil jagen, moet met Domeinen praten over de vergoeding die daarvoor is verschuldigd. De dienst maakt op deze manier de eigendommen van het rijk zoveel mogelijk rendabel. Een andere taak van Domeinen is het verkopen van roerende zaken die rijksdiensten niet meer nodig hebben: personal computers, kantoormeubilair, afgeschreven dienstauto's en voormalige legervoertuigen. Deze verkopingen zijn openbaar. De dienst is ook belast met de bewaring en eventuele teruggave, verkoop of vernietiging van zaken die in beslaggenomen zijn. Het kan gaan om onveilig vuurwerk en vervalste merkartikelen, maar ook om smokkelboten, dure auto's en andere zaken die worden aangetroffen in het bezit van verdachten van een misdrijf. Privaatrechtelijk versus publiekrechtelijk beheer PRIVAATRECHTELIJK VERSUS PUBLIEKRECHTELIJK BEHEER Het beheer van onroerende en roerende zaken heeft twee kanten. Een rijksdienst gebruikt bij voorbeeld een kantoorgebouw om van daaruit zijn taken te kunnen uitvoeren. Bij deze rijksdienst berust dan het zogeheten materieel of publiekrechtelijk beheer. Naast dit beheer is er ook het domeinbeheer, dat wil zeggen het beheer als eigenaar. Dit beheer is privaatrechtelijk van aard; het doel is een object zuiver economisch gezien zo rendabel mogelijk te maken, voor zover dat mogelijk is naast het gebruik door de materieel beheerder. Het verschil tussen materieel en privaatrechtelijk beheer geeft een duidelijke beperking aan het werk van Domeinen. Neem het voorbeeld van iemand die een wegrestaurant of een benzinestation wil vestigen langs een rijksweg. Daarvoor is toestemming nodig van de materieel beheerder, in casu het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze zal letten op zaken als ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid. Dit is de publiekrechtelijke kant van de zaak, waar Domeinen in de regel buiten staat. De beoogde gebruiker heeft daarnaast toestemming nodig van Domeinen voor wat betreft de privaatrechtelijke kant van de zaak. Hiertoe sluit Domeinen bijvoorbeeld een erfpachtcontract met de gebruiker. Daarin worden ook voorwaarden opgenomen over de hoogte van de jaarlijks te betalen vergoeding en de wijze waarop het terrein aan het einde van de gebruikstermijn moet worden opgeleverd. 1 Het overgrote deel van de inhoud van dit hoofdstuk is ontleend aan de brochure Domeinen in beeld. Uitgave van de Dienst der Domeinen, april 1994.

8 8 Financiën / Domeinen Privaatrechtelijk beheer PRIVAATRECHTELIJK BEHEER Het beheer door de Dienst der Domeinen van de onroerende eigendommen van het rijk beslaat bijna gebouwen en andere objecten, die met elkaar meer dan anderhalf miljoen hectare beslaan. Daarbij gaat het om landbouwgronden, natuur- en recreatieterreinen, bouwterreinen, wateroppervlakten en oevergronden. Bij elkaar komt dit neer op ongeveer 13% van de totale oppervlakte van Nederland. Domeinen is daarmee de grootste grondbezitter van ons land. De privaatrechtelijke beheerstaak betekent dat Domeinen zoekt naar mogelijkheden tot de exploitatie van staatseigendommen. Daarbij kan worden gedacht aan: verhuur van leegstaande delen van rijkskantorencomplexen aan derden; regelingen treffen voor het medegebruik door particulieren van voorzieningen op staatseigendommen, zoals sportcomplexen van kazernes, festiviteiten op staatseigendommen, enzovoorts; medegebruik van militaire vliegvelden (landingsrechten); verhuur van gebouwen aan zelfstandige of geprivatiseerde instellingen; het gebruik regelen in verband met het aanleggen van leidingen, buizen, kabels en dergelijke. Domeinen exploiteert ook nog staatseigendommen voor zover daar bij derden behoefte bestaat en er verder geen bezwaren tegen rijzen. Een voorbeeld is het onttrekken van bodemspecie (zand en grint) aan deze eigendommen. Domeinen verleent daartoe vergunningen voor zandwinningen in staatswater in geheel Nederland. Andere voorbeelden van exploitatie van staatseigendommen zijn het verlenen van ligplaatsen voor woon- en recreatieschepen, het regelen van de aanleg van laad- en losplaatsen, het in gebruik geven van oeverstroken aan agrariërs en industrieën, maar ook het geven van vergunningen aan gemeenten en particulieren voor strandpaviljoens. De vergoedingen worden op commerciële basis vastgesteld. Materieel en privaatrechtelijk beheer worden in de regel niet in één hand gelegd. Deze scheiding bestaat om belangenvermenging te voorkomen. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel. Dit is onder meer het geval bij de agrarische domeingronden en -boerderijen. Hier is dan sprake van volledig beheer. Een andere uitzondering op de regel van eenheid van privaatrechtelijk beheer vormt het beheer van de staatsbossen. De zorg voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de bossen leidt tot een nauwe verwevenheid van materieel en privaatrechtelijk beheer. Het privaatrechtelijk beheer van staatsbossen is opgedragen aan Staatsbosbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ook natuurterreinen en terreinen voor openbare openluchtrecreatie vallen onder het volledig beheer van Staatsbosbeheer. Voor een aantal objecten zijn bijzondere regelingen getroffen. Dit zogeheten bijzonder domeinbeheer strekt zich uit tot de domeingronden bij Het Loo in Apeldoorn en tot Zuidelijk Flevoland en het Lauwersmeergebied. Het ongeveer hectare grote staatsdomein bij Het Loo is met ingang van 1 januari 1971 in volledig beheer bij Domeinen. Het boscomplex vormt wat flora en fauna betreft één natuurgebied met de aangrenzende gronden van het Kroondomein. Het vruchtgebruik van dit laatste terrein, dat zo'n hectare beslaat, berust bij de drager van de kroon. Doel van het beheer is beide terreinen zoveel mogelijk als één natuurgebied in stand te houden. De door de Kroondrager benoemde rentmeester van het Kroondomein treedt tevens op als beheerder van het staatsdomein bij Het Loo. Tot zijn beheer behoort ook het paleispark Het Loo, dat ca. 575 hectare

9 Financiën / Domeinen 9 park en bos omvat. Het paleispark Het Loo vormt historisch gezien één complex met het rijksmuseum en de bijbehorende tuin, die in materieel beheer zijn bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het domeingebied in Zuidelijk Flevoland verkeert in de laatste fase van de inrichting. Hier en in het Lauwersmeergebied geldt een bijzondere regeling voor het privaatrechtelijk beheer, dat namens de minister van Financiën wordt uitgeoefend door de Dienst Rijkswaterstaat, een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vanaf 1 januari 1997, wanneer de inrichtingsfase is afgerond, komen de staatseigendommen in deze gebieden in beheer bij de Dienst der Domeinen. Geschiedenis van de domeinen GESCHIEDENIS VAN DE DOMEINEN Om te weten te komen hoe de staat van oorsprong aan zijn domeinen komt, moet men ver terug in de geschiedenis. Het woord domeinen houdt verband met het Latijnse dominus wat heer betekent. Domeinen waren oorspronkelijk het bezit van de landsheer, waaraan deze inkomsten ontleende. In de middeleeuwen, toen het belastingstelsel nog niet zo ontwikkeld was als nu, trok de landsheer soms van het ene naar het andere domein om zich daar te laten onderhouden. Van de huidige domeinen behoorde tot 1795 een deel tot de grafelijke en stadhouderlijke domeinen. Ze bestonden vooral uit bossen en woeste gronden. Toen de Franse bezetting van Nederland een aanvang nam, zijn die domeinen overgegaan op de Bataafse Republiek, waarvan de staat de huidige rechtsopvolger is. Nadat Nederland een koninkrijk geworden was onder het huis van Oranje-Nassau, werd in 1822 bij wet bepaald dat de koning enkele van de oude familiebezittingen terugkreeg als schadeloosstelling voor het verlies, geleden tijdens de Franse overheersing. In 1848 gaf koning Willem II deze gebieden terug aan de staat op voorwaarde dat de drager van de Kroon de opbrengst ervan zou genieten. Ter onderscheiding van de andere domeinen werden deze goederen van toen af kroondomeinen genoemd. In 1863 werd het beheer van de kroondomeinen opnieuw wettelijk geregeld. De zogenoemde 'kroondomeinen 1863', zoals de gebieden werden genoemd, zijn in 1973 opgeheven en bij de staatsdomeinen gevoegd in het kader van een geheel nieuwe regeling van de financiële betrekkingen met het Koninklijk Huis. De huidige eigendommen van de staat zijn wat herkomst betreft in vijf categorieën onder te verdelen: 1. Veel zaken zijn door het rijk gekocht om zijn publieke taak te kunnen vervullen, zoals gebouwen en kantoormeubilair; 2. Er zijn ook onroerende zaken die door de wet als staatseigendom worden aangemerkt. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat alle onroerende zaken die geen andere eigenaar hebben, van de staat zijn. Dat geldt eveneens voor de bodem van de zee, de stranden tot aan de duinvoet, de grond waarop de openbare vaarwateren zich bevinden en de oevers van deze vaarwateren. Volgens het Burgerlijk Wetboek komen ook onbeheerde nalatenschappen aan de staat toe. De afdoening hiervan geschiedt door Domeinen; 3. Daarnaast bestaan er onroerende zaken die door bijzondere omstandigheden aan de staat toekomen. Zo zijn bij schuldsaneringovereenkomsten delen van industrie- en havenschappen bij de staat in eigendom gekomen. Domeinen krijgt de taak deze gronden voor het schap voor een overeengekomen periode te reserveren en beheren. Tot deze categorie behoren ook de gronden afkomstig van ontginningsmaatschappijen die in de eerste helft van deze eeuw met inzet van werklozen in cultuur zijn gebracht; 4. Ook inpoldering heeft de staat gebieden opgeleverd. Op grond van de wet van 1918 tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, zijn achtereenvolgens met gemeenschapsgeld de Wieringermeer, de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland ingepolderd en in cultuur gebracht. Ook het Lauwersmeer is ingepolderd en deels drooggelegd. De stedelijke en dorpsgebieden zijn overgegaan in de handen van gemeenten. De agrarische gronden worden door Domeinen verpacht, in erfpacht uitgegeven of zo mogelijk verkocht. Ook hebben de uitgevoerde Deltawerken nieuw land

10 10 Financiën / Domeinen opgeleverd, bijvoorbeeld hectare in het Grevelingengebied. 5. Tot slot zijn er eigendommen die van oudsher van de staat zijn en waarvan het beheer bij Domeinen berust. Zo zijn, zoals gezegd, voormalige bezittingen van de Kroon in handen van de staat gekomen. De Staat der Nederlanden is, op grond van artikel 247 van de Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798, de rechtsopvolger van de vroegere Verenigde Oostindische Compagnie, zodat Domeinen bij berging van de lading van oude scheepswrakken soms aanspraak kan maken op een deel van de opbrengst. In 1968 werd voor het eerst met de vinder van het in 1711 bij de Shetland-eilanden vergane schip De Liefde een overeenkomst gesloten, op grond waarvan die vinder de rechten van de Staat onder bepaalde voorwaarden verkreeg, met de verplichting een vierde gedeelte van de waarde der geborgen goederen aan de Staat af te staan. Onroerende zaken ONROERENDE ZAKEN Elke rijksdienst mag zelfstandig overgaan tot aankoop van onroerende (en roerende) zaken, voor zover de dienst deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn publieke functie en zijn budget ruimte biedt. Domeinen werkt desgevraagd mee aan de verkrijging van onroerende zaken. Domeinen geeft juridisch en financieel advies en stelt de conceptkoopakte op. De bevoegdheid tot verkoop van onroerende en roerende staatseigendommen is bij wet voorbehouden aan Domeinen, die daarbij zorgvuldige spelregels in acht neemt. De onroerende zaken die Domeinen te koop aanbiedt, zijn van velerlei aard: kantoorpanden, kazernes, scholen, voormalige douanekantoren, bouwterreinen, (dienst)woningen, agrarische gronden, boerderijen, forten, bunkers, enzovoorts. In het kort verloopt het verkoopproces als volgt. Een rijksdienst meldt het voornemen te verhuizen aan Domeinen; Domeinen verricht een onderzoek naar de status bij oplevering; de rijksdienst draagt het (materieel) beheer over aan Domeinen; Domeinen gaat na of andere rijksdiensten geïnteresseerd zijn in het object; Domeinen gaat na of lagere overheden geïnteresseerd zijn in het object; Uiteindelijk brengt Domeinen het object in de verkoop (openbaar, ondershands of via een makelaar). Domeinen is met een bezit van (in 1994) hectare de grootste eigenaar van landbouwgrond in Nederland. In 1971 bedroeg het bezit ruim hectare. Het grootste areaal, hectare, is het zogeheten 'nieuwe land', de polders die de staat heeft onttrokken aan de voormalige Zuiderzee. Het overgrote deel van de landbouwgronden van Domeinen is in pacht of erfpacht uitgegeven aan particulieren. Pacht kan worden onderscheiden in hoeven en los land. Bij hoeven zijn zowel de gebouwen als de bijbehorende cultuurgrond eigendom van de staat, terwijl los land betrekking heeft op land zonder gebouwen. De pachtprijzen worden bepaald aan de hand van landelijk vastgestelde pachtnormen. In geval van erfpacht zijn de aanwezige gebouwen in eigendom bij de erfpachter, de cultuurgrond is in erfpacht uitgegeven. Bij erfpacht is de jaarlijkse canon gekoppeld aan het niveau van de pachtprijzen van soortgelijke in pacht uitgegeven gronden. Begin jaren zeventig is het instituut Grondbank ingesteld door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dit stelsel is ondermeer bedoeld om de financieringslast van agrarische ondernemers te verlichten bij bedrijfsvergroting of bedrijfsovername. De overheid koopt gronden aan en geeft deze vervolgens in erfpacht uit. De canon wordt bepaald op een percentage van de aankoopprijs. Het Bureau Beheer Landbouwgronden is belast met de uitvoering van dit stelsel. Nadat de gronden in erfpacht zijn uitgegeven en de taak van het bureau in die regio is afgerond, vindt overdracht plaats aan Domeinen. Het beleid van Domeinen bij de eerste uitgifte van gronden in Zuidelijk Flevoland is erop gericht knelpunten op het oude land op te lossen. Tot 1984 zijn er door Domeinen nagenoeg geen landbouwgronden verkocht. De rijksoverheid was destijds van mening dat dit bezit permanent beschikbaar diende te zijn voor landbouwstructurele doeleinden en voor het oplossen van

11 Financiën / Domeinen 11 knelpunten in het algemeen belang. In 1984 is het beleid principieel gewijzigd. Vanaf dat moment werd de instandhouding van agrarische eigendommen van de staat niet meer noodzakelijk geacht. Wel dient bij de verkoop rekening te worden gehouden met landbouwstructurele belangen. Verkoop vindt in alle gevallen plaats tegen marktconforme prijzen. Deze worden in het algemeen vastgesteld door externe deskundigen. Na voltooiing van de inrichting door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd het beheer van de agrarische gronden overgedragen aan gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en Domeinen. Domeinen heeft nu het beheer van de landbouwgronden in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. Per 1 januari 1997 zal Zuidelijk Flevoland daaraan worden toegevoegd. In het noorden van Nederland is de staat eigenaar van diverse complexen ontginningsgrond. In de jaren dertig zijn, veelal door locale overheden, ontginningsmaatschappijen opgericht die gronden in eigendom verwierven. De ontginning van deze gronden was bedoeld als werkverschaffing en ter verbetering van de landbouwstructuur. Vanwege financiële problemen is het beheer van deze maatschappijen overgegaan naar de staat. In 1966 zijn de ontginningen definitief stopgezet. In het noorden is ook het belangrijkste areaal grondbankgronden gelegen. In het zuidwesten van Nederland heeft de staat aanzienlijke oppervlakten landbouwgrond in eigendom die van oorsprong afkomstig zijn van het huis van Oranje-Nassau. Het merendeel van deze Nassause domeinen (landbouwgronden) ligt in de noordwesthoek van Noord-Brabant. De voormalige Kroondomeingronden zijn hoofdzakelijk gelegen te Kloosterzande, Tholen, Dinteloord, Biesbosch en in Oost-Brabant (Mill). In Zeeland heeft de staat door inpoldering van gebieden landbouwgronden verkregen (Braakman-, Dijckmeester- en Quarlespolder). Ook door het droogvallen van gronden als gevolg van de Deltawerken zijn gronden aan de staat toegevallen. Roerende zaken ROERENDE ZAKEN Afhankelijk van herkomst en aard vallen de roerende zaken van Domeinen in één van de volgende categorieën: 1. Een belangrijke taak van Domeinen is de verkoop van overtollige zaken, afkomstig van andere rijksdiensten. Dit kan de complete inventaris van een Ministerie betreffen, maar ook een partij vangrails, een hefbrug, een kast, een safe, enzovoorts; 2. Eén van de taken waarmee Domeinen is belast, is de bewaring van door Justitie, Douane of andere officiële opsporingsinstanties inbeslaggenomen zaken. Nadat er een beslissing is genomen over de betrokken zaak, wordt deze ofwel verkocht, ofwel teruggegeven aan de eigenaar, ofwel vernietigd; 3. Zaken die, gelet op strategische belangen, niet voor verkoop aan particulieren in aanmerking komen, worden na vooroverleg tussen vertegenwoordigers van de Ministeries van Financiën (Domeinen), Defensie, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, aan regeringen van andere landen verkocht. Voorbeelden zijn: fregatten, vliegtuigen, tanks, wapens, enzovoorts; 4. Wanneer de Belastingdienst een executoriale verkoping houdt ter vereffening van de belastingschuld van betrokkenen, kunnen er roerende zaken door de rijksbieder aangekocht worden. Deze aangekochte roerende zaken worden vervolgens door Domeinen bij openbare inschrijving verkocht. Overtollige en verbeurdverklaarde zaken worden door Domeinen als regel in het openbaar bij inschrijving verkocht.

12 12 Financiën / Domeinen Wettelijk kader WETTELIJK KADER De Comptabiliteitswet, die het beheer van de financiën van het rijk als onderwerp heeft, belast de minister van Financiën met het vermogensbeheer van de staat. Het privaatrechtelijk beheer van aan de staat toebehorende en toevertrouwde roerende en onroerende zaken is daar onderdeel van en wordt geregeld in artikel 27, tweede lid van eerdergenoemde wet (Stb. 1991, 752). De Memorie van toelichting bij de 4e wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 beschrijft dit beheer als: het verrichten van alle rechtshandelingen die voortvloeien uit de positie van de Staat als eigenaar. Het betreft zowel de uitoefening van rechten (o.a. maatregelen tegen inbreuken op het eigendomsrecht, verkoop van zaken, erfpachtuitgiften, verpachtigingen, verhuringen en andere ingebruikgevingen, het aangaan van dadingen en grensregelingen, afkoop van grondrenten, het bevorderen van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen) als de nakoming van verplichtingen (waaronder de behandeling en de betaling van zakelijke lasten en belastingen). De vakministers zijn verantwoordelijk voor het materieel of publiekrechtelijk beheer; dit wordt geregeld in artikel 19, derde lid van eerdergenoemde wet. De globale bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het beheer zijn zoals gezegd beschreven in de Comptabiliteitswet. Met de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet in 1992 werden onderstaande regelingen die tot dan de basis waren voor de bevoegdheden van de minister van Financiën, ingetrokken: Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 1976, 671), art.38; Wet van den 27-sten December 1840, tot opheffing van het Amortisatie-Syndicaat (Stb. 1840, 77/ingetrokken bij wet Stb. 1991, 752); Koninklijk Besluit van 22 maart 1841, no. 112/ingetrokken bij wet Stb. 1991, 752). Specifieke regelingen die onder meer van toepassing zijn (of waren): Periode Comptabiliteitsbesluit 1937 (Stb. 1937, 484); vervangen door Comptabiliteitsbesluit 1956 (Stb. 1956, 534) Wet van 24 januari 1952 houdende enige bepalingen omtrent de domeinen (Stb. 1952, 37); verving de Wet van den 29-sten Augustus 1848, omtrent den verderen verkoop van Domeinen (Stb. 39), de Wet van de 22-sten December 1850 betreffende dadingen over domaniale zaken (Stb. 99) en de Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 4 October 1940 betreffende de vervreemding van Domeinen en het aangaan van dadingen over domaniale zaken (Verordeningenblad 1940, no. 159) Wet tot beëindiging van de overheidstaken met betrekking tot de zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers en het beheer van vicarieën, alsmede afkoop van onveranderlijke lasten (Stb. 1974, 700); verving Wet van den 20sten Augustus 1859, tot voorziening in het beheer, bedoeld in art.11 der Wet van 5 Maart 1852 (Stb. 45), houdende regeling der zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers (Stb. 1859, 95) Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Stb. 1959, 2). Periode Besluit beheer overtollige rijksgoederen (Stb. 1977, 473); Wet tot beëindiging van de overheidstaken met betrekking tot de zaken van de voormalige Wees- en Momboirkamers en het beheer van vicarieën, alsmede afkoop van onveranderlijke lasten (Stb. 1974, 700); Besluit inbeslaggenomen voorwerpen (Stb. 1959, 2); Wet houdende regelen omtrent de opheffing van het recht van de dertiende penning (Stb. 1984, 443). Samenvatting van de taken van de Dienst der Domeinen

13 Financiën / Domeinen 13 SAMENVATTING VAN DE TAKEN VAN DE DIENST DER DOMEINEN De taken van de Dienst der Domeinen zijn 2 : de uitvoering van de rechten en de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit burgerrechtelijke betrekkingen van de staat ten aanzien van onroerende zaken; de zorg voor het in economisch opzicht zo nuttig mogelijk doen zijn van de onroerende zaken van de staat door het verlenen van gebruiksrechten tegen op commerciële basis berekende vergoedingen; het meewerken aan ruilverkavelingen; het aangaan van overeenkomsten ter beëindiging van geschillen omtrent rechten op onroerende zaken of ter vaststelling van onzekere of wisselende begrenzingen van gronden en wateren; het bevorderen van de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen en het in bezit nemen van een batig saldo, zo nodig optreden van de staat bij erfrechtelijke verkrijgingen voor of schenkingen aan de staat; het bevorderen van de afkoop van aan de staat toekomende grondrenten en dergelijke inkomsten; het meewerken (formaliseren) in bepaalde gevallen van verkrijging van onroerende zaken voor de staat e.a.; de registratie van de rechten en verplichtingen van de staat ten aanzien van roerende en onroerende zaken; de registratie van de uit het beheer en de vervreemding van de roerende en onroerende zaken voortvloeiende vorderingen en schulden en de zorg voor de tijdige inning of betaling daarvan; de vervreemding van overtollige roerende en onroerende zaken van de staat; de vernietiging van overheidsarchieven; het treffen van regelingen ten aanzien van de berging van scheepswrakken waarop de staat rechten kan doen gelden. De belangrijkste elementen van het domeinbeheer van onroerende goederen worden gevormd door: het verlenen van gebruiksrechten tegen op commerciële basis berekende vergoedingen; de zorg voor het onderhoud en de instandhouding, voor zover de daaraan verbonden ten laste komen van de Dienst der Domeinen; de behandeling van zakelijke lasten; het registreren van rechten en verplichtingen. Ontvangsten van de Dienst der Domeinen ONTVANGSTEN VAN DE DIENST DER DOMEINEN De exploitatie en verkoop van roerende en onroerende zaken van de staat op commerciële basis levert de schatkist elk jaar opnieuw een groot bedrag op. In het navolgende overzicht zijn de inkomsten in het jaar 1992 gespecificeerd weergegeven: omschrijving inkomsten uit de domeinen opbrengsten van de verkochte roerende zaken en opgelden ontvangsten in duizenden guldens verkopen van domeinen (onroerende zaken) overdracht van onroerende zaken aan andere diensten 2 Jaarverslag 1992 Dienst der Domeinen

14 14 Financiën / Domeinen omschrijving rente onbeheerde nalatenschappen overige ontvangsten Totaal In het jaar 1971 waren de inkomsten van de dienst als volgt: omschrijving inkomsten uit de domeinen 60,3 opbrengsten van de verkochte roerende zaken 14,1 verkopen van domeinen (onroerende zaken) 47,5 verkoop bodemmaterialen 12 overige ontvangsten 2,9 Totaal 136,8 Geschiedenis van het archiefbeheer ontvangsten in duizenden guldens ontvangsten in miljoenen guldens GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

15 Financiën / Domeinen 15 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie van de dossiers werd gebruik gemaakt van: het bij het RIO behorende Basis Selectie Document (BSD) het BSD Ondersteunende processen Financiën het BSD Rijksbegroting. Het.07/.08 gedeelte is bewerkt aan de hand van de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vastgesteld op 20 september 1983 nr Directie Musea, Monumenten en Archieven. Omdat bij de dossiervorming geen rekening is gehouden met indeling naar blokken is het mogelijk dat je in de archiefblokken 5109 (Directie Domeinen ) en 5110 (Directie Domeinen ) dossiers aantreft met betrekking tot dit archiefblok. Het jaar waarin de zaak eindigt is bepalend geweest voor plaatsing in een archiefblok. Bij aanvang van de bewerking had het archief een omvang van 185 meter. Hiervan is 6,6 meter voor bewaring aangewezen (dit betreft zowel het taakgedeelte als ondersteunende processen) en overgedragen aan het ARA. Van het overige deel is totaal 119,2 meter na verkregen toestemming afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijk manier vernietigd. Het restant met een omvang van 59 meter is teruggestuurd naar de archiefbeheerder, het Ministerie van Financiën. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode het archief bewerkt van de Directie der Domeinen over de periode Als basis voor de bewerking van de dossiers diende: het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) 'Zakelijk Gezien', institutioneel onderzoek naar de taken en handelingen van de Dienst der Domeinen van het Ministerie van Financiën over de periode , samengesteld door de heer F. van Dijk, medewerker van het ARA (Nationaal Archief). Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus "de Dienst der Domeinen", en daarnaast "Ondersteunende Processen". Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

16 16 Financiën / Domeinen Verwant materiaal Verwant materiaal

17 Financiën / Domeinen 17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 039 Directie der Domeinen Het voorbereiden van het beleid inzake het beheer van roerende en onroerende zaken van de Staat DIRECTIE DER DOMEINEN HET VOORBEREIDEN VAN HET BELEID INZAKE HET BEHEER VAN ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN VAN DE STAAT Actor: Minister van Financiën Datum: Overleg over de inrichting en beheer van het Lauwerszeegebied en de aanspraken van oevereigenaren in Groningen bij inpoldering van de Lauwerszee , pak , pak , pak 115 Wet van 24 januari 1952 Stb. 37, houdende enige bepalingen omtrent de domeinen pak 119 Wet tot vervallenverklaring van het Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden Eventuele overgang van landbouwdomeinen van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Opgaven van de daarvoor in aanmerking komende Directies der Domeinen over de in eigendom van de Staat en anderen zijnde duinen langs de Nederlandse kust Voorontwerp van een overeenkomst tussen de landen van de Benelux inzake het beheer en de afwikkeling van onbeheerde nalatenschappen Vaststellen van de rechtsvorm voor de uitgifte van agrarische domeingronden Totstandkoming en uitvoering van de Wet Havenschap Vlissingen pak 7 Wetsontwerp Bodemmaterialen Noordzee ter regeling van het onderzoek naar en de winning van bodemmaterialen op of in het onder de Noordzee gelegen deel van het continentaal plat pak 240 Overleg over de totstandkoming van een buisleidingstraat Pernis-Klundert- België/Zeeland en de totstandkoming van het wetsontwerp tot onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten ten behoeve van de

18 18 Financiën / Domeinen inrichting van de buisleidingstraat Voorbereiding voor de totstandkoming van het Besluit tot Uitvoering van de Wet Bodemmaterialen Noordzee pak 87 Verstrekken van advies over de wet van 30 oktober 1974 (Stb. 700) tot beëindiging van de overheidstaken met betrekking tot de zaken van de voormalige wees- en momboirkamers en het beheer van vicarieën, alsmede de afkoop van onveranderlijke lasten Overleg over de opheffing c.q. instandhouding van het door de Staat in eigen beheer exploiterende fruitteeltbedrijf S57 (voormalig proef- en demonstratiebedrijf) in de Noordoostpolder pak 41 Verstrekken van advies over het wetsontwerp Vervreemding landbouwgronden pak 2 Het opstellen van beleidsregels inzake roerende en onroerende zaken Algemeen 2 HET OPSTELLEN VAN BELEIDSREGELS INZAKE ROERENDE EN ONROERENDE ZAKEN Actor: Minister van Financiën Product: Aanschrijvingen en circulaires. Datum: ALGEMEEN 72 Instructies betreffende het aangaan van overeenkomsten met personen die zich in de Tweede Wereldoorlog schuldig gemaakt hebben aan politiek wangedrag Circulaires , pak , pak , pak , pak , pak , pak 108 Opgave van verkopen, ruilingen, dadingen en grensregelingen van onroerende zaken Deviezenvoorschriften Voorschriften voor het opgraven en verwijderen van restanten van neergestorte vliegtuigen

19 Financiën / Domeinen Jaarlijkse opgave domeinbezit Instructies betreffende de toepassing van het nieuwe huwelijksgoederenrecht Instructies betreffende het aangaan van overeenkomsten met personen die zich in de Tweede Wereldoorlog schuldig gemaakt hebben aan politiek wangedrag Circulaires , pak , pak , pak , pak , pak , pak 108 Opgave van verkopen, ruilingen, dadingen en grensregelingen van onroerende zaken Deviezenvoorschriften Voorschriften voor het opgraven en verwijderen van restanten van neergestorte vliegtuigen Jaarlijkse opgave domeinbezit Instructies betreffende de toepassing van het nieuwe huwelijksgoederenrecht Onroerende zaken 2.1 Verkrijging en vervreemding 2 ONROERENDE ZAKEN 2.1 VERKRIJGING EN VERVREEMDING 88 Rechtshandelingen met betrekking tot zaken ter verkrijging of vervreemding voor of in materieel beheer bij het Staatsbedrijf der PTT Rechtsherstel inzake de aankoop door de Staat van joodse landbouwgronden Overleg over de aankoop van grond bestemd voor een nationaal legermonument

20 20 Financiën / Domeinen Voorwaarden en instructies betreffende de verkoop van scheepswrakken Het verkrijgen van grond voor permanente begraafplaatsen en gedenktekenen voor de Verenigde Staten en Engeland alsmede de aankoop van een gedeelte van een begraafplaats voor het Departement van Oorlog Overleg over de aankoop van het kerkhof op de Grebbeberg, het beheer en onderhoud van het militair kerkhof en Nationaal Legermonument Grebbeberg te Rhenen Totstandkoming van regels met betrekking tot de eigendomsoverdracht van wegen door de Staat Toepassing van de wet Grootboek woningverbetering van 26 juli 1957 (Stb. 271) bij koop door de Staat van panden welke als woning zijn verhuurd of verhuurd zijn geweest Uitvoering van het Grensverdrag van 8 april 1960 met betrekking tot het overheidsvermogen en het onroerend goed pak 231 Overleg en totstandkoming van afspraken met het Ministerie van Economische Zaken over de vervreemding van in beslag genomen goederen onder buitengewone omstandigheden Overleg en uitvoering van de overbrenging van Toegoenezen van Nederlands Nieuw-Guinea naar Suriname, de aanschaf en ondersteuning van het landbouwproject Plantage Slootwijk, de verhuizing van de Toegoenezen naar Nederland en de overdracht van de plantage aan Suriname pak 242 Het vaststellen van de grondprijzen en erfpachtcanons in Lelystad en Oostelijk Flevoland en de voorbereiding van de beantwoording van kamervragen over de grondprijzen en de premieregeling Stimulering ontwikkeling Lelystad Afbakening van de voor vervreemding in aanmerking komende domeingronden in de Noordoostpolder en de Wieringermeer Afspraken over de kennisgeving aan de Algemene Rekenkamer van vervreemding van onroerend goed Overleg over het verkrijgen van enige panden voor de nieuwbouw van de

21 Financiën / Domeinen 21 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort en de beantwoording van kamervragen over de ontruiming van de oude panden pak 227 Vaststellen van de verkoopprijzen voor de woningen van de Staat te Lelystad voor de jaren , het beleid ten aanzien van de verkoop van goede en goedkope huurwoningen en de overdracht in beheer en eigendom van de woningen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders aan een woningbouwvereniging pak 30 Instructie voor de Rijksgebouwendienst met betrekking tot de aankoop van onroerende goederen Behartiging van eigendomsbelangen 2.2 BEHARTIGING VAN EIGENDOMSBELANGEN 205 Overleg over het eigendom en beheer van het vliegveld De Vlijt op Texel Overleg over de vaststelling van staatsnatuurmonumenten in het Haringvliet en de voorbereiding van de beantwoording van kamervragen over de Beninger Slikken pak 244 Totstandkoming van de verdeelsleutels met betrekking tot het beheer en de beheerskosten van staatsgronden bij Het Loo, de salariskosten van personeel en de algemene kosten pak 2.3 Uitgifte van gebruiksrechten en andere benutting 2.3 UITGIFTE VAN GEBRUIKSRECHTEN EN ANDERE BENUTTING 226 Totstandkoming en uitvoering van een regeling voor de zandwinning en het storten van baggerspecie in het Eems-Dollard gebied pak 194, 195 Totstandkoming van overeenkomsten tussen de Staat en de NV Aken- Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij later de Dominiale Mijn Maatschappij NV over de exploitatie van de dominiale steenkoolmijnen te Kerkrade en de behandeling van het verzoek van de Dominale Mijn Maatschappij NV om beïndiging van de exploitatie. Met retroacte, Met Retroacta, 1846, , pak , pak 96 Vaststelling van de Algemene voorwaarden geldende bij de uitgifte in pacht van domeingronden in de Rentambten Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel Algemene voorwaarden geldende bij de uitgifte in pacht van domeingronden in de Wieringermeer Regeling voor het gebruik van militaire gebouwen door het Directoraat-Generaal

22 22 Financiën / Domeinen voor Bijzondere Rechtspleging Voorwaarden en instructies betreffende de verpachting van militaire gronden Overleg over de verhuring en beheersoverdracht van de ontvangerswoning van het belastinggebouw aan de Sluis te Veere en het herstel van de oorlogsschade aan het belastinggebouw Pachtprocedurevan de Staat tegen het Gereformeerd Weeshuis te Middelharnis, de bijdrage in de onderhoudskosten van de wegen in de Halspolder en de reglementering van de Kroningspolder en het aangrenzend gebied Regeling inzake de uitoefening van de visserij op het IJsselmeer pak 109 Aanmelding van door geallieerde strijdkrachten gevorderde gebouwen, terreinen en andere goederen Instructies betreffende de verpachting van waterstaatsgronden Voorwaarden voor de verhuring van gebouwen in materieel beheer bij het Departement van Defensie Vaststellen van regels voor het verlenen van vergunningen tot het zuigen van schelpen en het baggeren van specie Algemene pachtvoorwaarden voor de inspecties der Domeinen Verlenen van privaatrechtelijke rechten met betrekking tot eigendommen van de Staat Ontwerp-verdrag met België inzake de uitbreiding van de ontginningsgrens tussen de Staatsmijn Maurits en het aangrenzend Belgisch mijnveld Instructie betreffende de uitvoering van de regeling voor het medegebruik van militaire vliegvelden door de Koninklijke Marine Verpachting van de jacht op militaire terreinen

23 Financiën / Domeinen Aanpassing van huurprijzen pak 82 Toegang van pachters tot militaire terreinen en wateren , 39 Tariefvergoedingen voor privaatrechtelijke vergunningen tot het gebruikmaken van staatsgronden en -wateren voor de exploitatie van servicestations, pompen en schepen ten behoeve van de verkoop van benzine, oliën e.d Wijziging van de voorschriften voor de Rijkswaterstaatsdienst inzake publiekrechtelijke vergunningen en ontheffingen tot het gebruik van staatseigendommen Toegangsbewijzen voor het betreden van militaire staatsgronden Verpachting van grasgewas en verhuring van viswater op en om forten Uitgiftebeleid van benzinestations langs rijkswegen Vaststelling van de Algemene voorwaarden geldende bij de verhuring van gronden en/of wateren in materieel beheer bij de Rijkswaterstaat Het ligplaats nemen met perszuigers in staatswateren Verpachting van gronden en hoeven Schadeloosstelling bij tussentijdse opzegging van pachtovereenkomsten betreffende waterstaatsgronden Zegelrecht op akten van pachtwijziging Overleg over de instelling van een Grondbank, het houden van een Grondbankproef en het beheer van de Grondbankgronden pak 44 Invordering van door Ambonezen verschuldigde bedragen wegens het gebruik van staatswoningen pak

24 24 Financiën / Domeinen Algemene pachtvoorwaarden met inbegrip van polder- en onderhoudsreglement geldende bij de verpachting van domeingronden in Oostelijk Flevoland Regeling voor de uitgifte van mosselpercelen en de vaststelling van de huurprijzen alsmede de voorbereiding voor de beantwoording van kamervragen over de hoogte van de bedragen per perceel pak 13 Vaststelling van het beleid voor de verhuring van het genot van de jacht op staatsgronden en staatswater Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van cultuurgrond in de IJsselmeerpolders Exploitatieboringen in het IJsselmeer en in de Waddenzee Beschikbaarstelling van lokaliteiten van schoolgebouwen in materieel beheer bij het Ministerie van Landbouw en Visserij Regeling voor gebruik van staatseigendommen ten behoeve van het leggen van gastransportleidingen door de NV Nederlandse Gasunie Instructies betreffende de toepassing van het besluit tot uitvoering van art. 1, tweede lid van de Mijnwet Continentaal Plat Totstandkoming van de regeling voor de vergoeding van het winnen van zand uit rijkswater voor het Brielse Gat en de eigendomsrecht van de Maasvlakte bij Rotterdam alsmede de voorbereiding voor de beantwoording van kamervragen over de uitbreiding van de Maasvlakte pak 23 Uitgiftebeleid van landbouwbedrijven in Zuidelijk Flevoland Overleg met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders over de bedrijfsvergroting c.q. grotere erfpachtuitgifte van kleine landbouw- en fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder Vaststelling van de Algemene pachtvoorwaarden voor de inspecties der Domeinen pak 210 Het vaststellen van verordeningen voor recreatieschappen in het algemeen en in het bijzonder voor het Recreactieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

25 Financiën / Domeinen Overleg over en de totstandkoming van de regeling voor de uitgifte van landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland pak 237 Overleg over het beleid ten aanzien van het toestaan van naaktrecreatie in Zuidelijk Flevoland en de voorbereiding van de beantwoording van kamervragen Herziening van de algemene pachtvoorwaarden voor de rentambten der Domeinen Toepassing van nieuwe pachtnormen voor Flevoland in verband met de inwerkingtreding van een nieuw Pachtnormenbesluit pak 224 Vaststellen en formaliseren van de procedure voor het overleg tussen de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders over de gronduitgifte te Lelystad Onderhoud, verbetering en exploitatie 2.4 ONDERHOUD, VERBETERING EN EXPLOITATIE 198 Overleg over de aanbouw aan het tweede kamergebouw aan de Hofweg te Den Haag en de oprichting van een monument voor gesneuvelde Grenadiers en Jagers Grondbelasting en andere zakelijke lasten en belastingen van de domeinen Betaling van grondbelasting, waterschaps- en gemeentelasten van onroerende zaken in materieel beheer bij andere diensten dan Domeinen Resultaten van het onderzoek voor een prestatiebegroting bij Domeinen uitgevoerd door proefobjecten in de Inspectie Zuid-Oost Nederland en het Rentambt Oostelijk Flevoland en de invoering van een prestatiebegroting voor de landbouwbedrijven in eigen beheer pak 88 Rechtshandelingen met betrekking tot zaken ter verkrijging of vervreemding voor of in materieel beheer bij het Staatsbedrijf der PTT Rechtsherstel inzake de aankoop door de Staat van joodse landbouwgronden Overleg over de aankoop van grond bestemd voor een nationaal legermonument

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst

Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst Nummer archiefinventaris: 4.HYDRO2 Inventaris van niet-seriële kaarten van de Hydrografische Dienst Auteur: R.T.M. Guleij Nationaal Archief, Den Haag 1990 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen,

Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.29 Inventaris van het archief van het makelaarskantoor P.A. Visser: Vorderingen van Binnenschippers op Duitse Regeringsinstellingen, 1945-1997 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie