STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling"

Transcriptie

1 STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling Stichting STEWOVON te Hilversum is een ouderinitiatief dat is aangesloten bij Stichting De Grasboom. STEWOVON heeft als doel het realiseren van zelfstandige woonvoorzieningen met professionele begeleiding op maat voor 17 jongeren met een diagnose in het Autisme Spectrum en minimaal een gemiddelde intelligentie. Om dit te realiseren en te laten voortduren hebben de jongeren begeleiding op maat nodig. Hiervoor worden wonen en begeleiding financieel gescheiden aangeboden. Naast een visie op wonen heeft STEWOVON ook een visie op begeleiding & ontwikkeling. Deze beide begrippen staan voor herkennen, ondersteunen en het met raad en daad bijstaan in al die situaties waarin dat voor elke individuele bewoner nodig is. Dat betekent samenwerken, zaken aanpakken en zoeken naar oplossingen. Goede begeleiding voor elke bewoner is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Alleen met de juiste begeleiding kan een bewoner zich optimaal ontwikkelen. STEWOVON vindt het daarnaast belangrijk dat ouders weer ouders kunnen zijn en geen hulpverleners. Ouders moeten ervan op aan kunnen dat de begeleiding voor hun kinderen in handen is van capabele begeleiders. Deelname aan STEWOVON betekent dat de bewoner kiest voor wonen met begeleiding. Dit geldt in principe voor onbepaalde tijd. Deelnemen betekent ook dat de bewoner de zorgaanbieder accepteert die die door STEWOVON aan dit project is gekoppeld. Voor de zorg, die geleverd wordt aan de bewoners met autisme, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: bieden van structuur, voorspelbaarheid en veiligheid ondersteuning beschikbaar (als de situatie daarom vraagt, is tijdelijke overname mogelijk) stimuleren en ontwikkelen van een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie eigen verantwoordelijkheid gecombineerd met goede afstemming met de ouders Om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen is het een voorwaarde dat alle bewoners het benodigde budget hiervoor beschikbaar stellen, dus zowel de financiële middelen voor groepsbegeleiding als voor individuele begeleiding.

2 STEWOVON is van mening dat jongeren met autisme al veel kunnen, maar ondersteuning nodig hebben om individuele aandachtsgebieden verder te kunnen ontwikkelen. In de visie op begeleiding & ontwikkeling van STEWOVON zijn de volgende thema s van belang: 1. begeleiding op maat wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan 2. begeleiding is in handen van de zorgaanbieder en uit handen van de ouders 3. begeleiding met aandacht voor vijf leefgebieden: wonen, tijdsbesteding, financiën, sociaal netwerk en gezondheid 4. begeleiding door een professionele zorgaanbieder die kennis van en ervaring met autisme heeft 5. de begeleidingsbeheercommissie 1. Begeleiding op maat STEWOVON vindt het organiseren van een goede begeleiding een nog belangrijkere opgave dan het realiseren van woningen. Goede begeleiding met aandacht voor groei en ontwikkeling is voor elke bewoner is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Juist dit facet, het bieden van groepsbegeleiding en individuele begeleiding op maat voor iedere bewoner, kenmerkt STEWOVON. De begeleiding die elke bewoner nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan. STEWOVON gaat er van uit dat, gezien de specifieke kenmerken van de bewoners, ondersteuning noodzakelijk is en blijft. Daarom heeft elke bewoner wekelijks minimaal één begeleidingsgesprek met zijn/haar persoonlijk begeleider. Om bovenstaande te verwezenlijken is een organisatie nodig die: een bestuurlijke structuur heeft die continuïteit en kwaliteit waarborgt staat voor onderlinge overeenstemming en eensgezindheid in besluitvorming zich kenmerkt door solidariteit van ouders/begeleiders van deelnemende bewoners zorgt voor de benodigde middelen voor realisatie een sociaal netwerk heeft dat zich verbonden voelt met de bewoners Het individuele begeleidingsplan Dit plan is de basis voor de begeleidingopmaat die nodig is voor iedere bewoner om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Bij het opstellen ervan wordt uitgegaan van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner. In het individuele begeleidingsplan staan de wensen voor individuele ondersteuning, begeleiding & ontwikkeling beschreven.

3 De begeleidingsvragen hangen onder meer af van: de specifieke kenmerken van het autisme de mate van het al zelfstandig kunnen functioneren de persoonlijke kenmerken de communicatieve vaardigheden de sociale vaardigheden de ondersteuning van het bestaande sociale netwerk tijdsbesteding Op basis van de gemaakte afspraken wordt een stappenplan opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. 2. Begeleiding uit handen van de ouders Ouders mogen loslaten en leren hun kind op een andere manier vast te houden. Ouders moeten ervan op aan kunnen dat de begeleiding van hun kinderen in handen is van capabele begeleiders. Uitgangspunt van STEWOVON is: Zorg uit handen van de ouders en in handen van professionals. De taak van en opdracht aan de begeleider is om een veilige en geborgen woonsituatie bij STEWOVON te creëren waarin de bewoner zich kan ontwikkelen. De begeleiders kunnen contact hebben met de ouders/vertegenwoordigers van de bewoner als dit is vastgelegd in het individuele begeleidingsplan. Dit kan zijn tijdens of na periodieke voortgangsgesprekken en in situaties waarbij vinger aan de pols nodig is. Ouders/verzorgers kunnen een signaalfunctie hebben, daar waar zij constateren dat de begeleiding aanpassing verdient. Het is vanzelfsprekend dat de autonomie van de bewoner wordt gerespecteerd. 3. Begeleiding met aandacht voor vijf leefgebieden STEWOVON onderscheidt vijf leefgebieden: wonen, tijdsbesteding, gezondheid, financiën en sociaal netwerk. De invulling van deze leefgebieden is voor elke bewoner anders en uniek en wordt in het individuele begeleidingsplan vastgelegd. In elk van deze leefgebieden wordt specifiek rekening gehouden met de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van elke bewoner. Aan Peter vragen de layout van deze cirkel aan te passen. Zwarte letters en de vlakken lichter van kleur, zodat het ook goed te lezen is als het niet in kleur wordt geprint.

4 De bewoner woont zelfstandig en krijgt, indien nodig, begeleiding bij: Wonen: huishoudelijke taken, maaltijd bereiden, boodschappen doen etc. Tijdsbesteding: (zoeken naar) werk, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding (sporten, hobby s etc.) Financiën: beheren van financiën, administratie, verzekeringen, invullen van formulieren etc. Sociaal netwerk: leggen en onderhouden van contacten, communiceren, luisteren etc. Gezondheid: persoonlijke verzorging en hygiëne, maken van afspraken binnen de gezondheidszorg, innemen en tijdig bestellen van medicatie etc. 4. Begeleiding door een professionele zorgaanbieder Zorgaanbieder en begeleider Om aan de individuele begeleidingsvraag van de bewoners te kunnen voldoen, wordt een contract afgesloten met een zorgaanbieder die kwaliteit en continuïteit garandeert. Daarnaast is deze zorgaanbieder voldoende flexibel om individuele begeleiding op maat te leveren en is, zo nodig, 24/7 bereikbaar. De zorgaanbieder zet in op het ontwikkelen van de talenten van de bewoner, opdat hij/zij zo optimaal mogelijk kan participeren in deze maatschappij. STEWOVON zal het nakomen van de contractuele verplichtingen door de zorgaanbieder regelmatig beoordelen en bespreken. De vertegenwoordiger van de zorgaanbieder wordt in eerste instantie aangestuurd door de begeleidingsbeheercommissie van STEWOVON. Eisen aan de zorgaanbieder De zorgaanbieder herkent zich in de visie op begeleiding & ontwikkeling van STEWOVON en onderschrijft deze volledig zorgt ervoor dat iedere begeleider een VOG kan overleggen staat borg voor continuïteit van de begeleiding en streeft naar zo min mogelijk fluctuaties binnen het team van begeleiders levert begeleidingopmaat is, zo nodig, 24/7 bereikbaar reageert alert op alarmering van een bewoner past, zo nodig, het individuele begeleidingsplan aan zorgt dat de begeleiders, door regelmatige bijscholing, hun kennis actueel te houden organiseert bijeenkomsten voor begeleiders, onder leiding van een gedragswetenschapper, met als doel deskundigheidsbevordering

5 zorgt ervoor dat de gedragswetenschapper regelmatig in het pand aan de Vondellaan aanwezig is zorgt ervoor dat de gedragswetenschapper ad hoc door de begeleiders geraadpleegd kan worden staat borg voor de integriteit van de ingediende urendeclaraties Eisen aan de begeleider De begeleider heeft kennis op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen. voelt zich verbonden met de doelgroep van STEWOVON onderschrijft onze visie op begeleiding & ontwikkeling kan een VOG overleggen is een professioneel opgeleide, deskundige, ervaren en vaste begeleider van een bewoner. begeleidt de bewoner op grond van zijn/haar individuele begeleidingsplan reageert alert op signalen en handelt adequaat gaat uit van de kennis, kunde en mogelijkheden van de bewoner stimuleert, enthousiasmeert en zet belemmeringen om in kansen biedt een duidelijke structuur en brengt regelmaat aan treedt kordaat op stelt zonodig richtlijnen en regels op en handelt naar: afspraak = afspraak heeft een actieve rol bij het organiseren van groepsactiviteiten organiseert bewonersvergaderingen en treedt daarbij op als voorzitter, totdat in de loop der tijd één van de bewoners de vergadering zou willen en kunnen voorzitten volgt regelmatig bijscholingscursussen om zijn/haar kennis actueel te houden Financiering van de begeleiding Onder constructie 5. De begeleidingsbeheercommissie Onder constructie Het bestuur van STEWOVON stelt een begeleidingsbeheercommissie samen die bestaat uit één lid van het bestuur, één lid van de commissie zorg, één lid van de commissie financiën en twee ouders. Deze commissie heeft tot taak klachten en tekortkomingen in de begeleiding van één of meer bewoners met de zorgaanbieder te bespreken en met voorstellen te komen om de begeleiding te verbeteren. Deze commissie heeft ook als taak de verantwoording van de gedeclareerde uren te controleren NB. Voor het opstellen van dit document is gebruik gemaakt van zorgdocumenten van andere wooninitiatieven van stichting De Grasboom. Onze bijzondere dank gaat uit naar stichting De Bastide (een ouder/wooninitiatief te Eindhoven) die ons heeft toegestaan te citeren uit documenten die zij met betrekking tot de zorg/begeleiding heeft opgesteld

6 6. STEWOVON samenvatting van de visie op begeleiding & ontwikkeling Inleiding STEWOVON is opgericht in november 2012 met als doel het realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen voor jongvolwassenen met autisme en een gemiddelde intelligentie. Daarnaast vindt STEWOVON het organiseren van professionele begeleiding op maat een belangrijke opgave. Uitgangspunt De bewoners van STEWOVON wonen zelfstandig met begeleiding. Daarbij wordt: begeleiding op maat vastgelegd in een individueel begeleidingsplan begeleiding in handen gegeven van de zorgaanbieder en uit handen genomen van de ouders begeleiding gegeven door een professionele zorgaanbieder die kennis heeft van en ervaring heeft met autisme ingezet in op het ontwikkelen van de talenten van de bewoner, opdat hij/zij zo optimaal mogelijk kan participeren in deze maatschappij. Vijf leefgebieden STEWOVON schenkt aandacht aan de onderstaande vijf leefgebieden: Wonen Tijdsbesteding Financiën Sociaal netwerk Gezondheid Zorgaanbieder Om aan de individuele begeleidingsbehoefte te voldoen, wordt een contract afgesloten met een zorgaanbieder die: de visie op begeleiding & ontwikkeling van STEWOVON onderschrijft borg staat voor kwaliteit en continuïteit van de zorg, kennis en ervaring heeft op het gebied van autisme, in staat is betaalbare zorg op maat te leveren, zo nodig 24/7 bereikbaar is voldoende flexibel is. STEWOVON zal het nakomen van de contractuele verplichtingen regelmatig beoordelen en met de zorgaanbieder bespreken. Begeleider Een begeleider die werkzaam is bij STEWOVON; onderschrijft de visie op begeleiding & ontwikkeling heeft kennis en ervaring op het gebied van autisme is in staat de bewoners te begeleiden, zoals beschreven in de individuele begeleidingsplannen.

7 Bijlage bij de visie op begeleiding & ontwikkeling Toelichting op de begeleidingscirkel In de begeleidingscirkel staat de bewoner centraal. Daaromheen is de begeleiding met aandacht voor ontwikkeling georganiseerd. De begeleidingsschil en de vijf leefgebieden eromheen vormen de basis van het begeleidingsplan. Leefgebied: Wonen De bewoner krijgt (zo nodig) begeleiding bij: huishoudelijke taken (schoonmaken, afwassen) het op orde houden van de woonruimte het bereiden van een maaltijd het doen van boodschappen het wassen, strijken, opvouwen en wegbergen van kleding het onderhouden en kopen van kleding en schoeisel het scheiden van afval het ordenen van paperassen het onderhouden van de tuin Leefgebied: Tijdsbesteding De bewoner krijgt (zo nodig) begeleiding bij: het structureren van het dagelijkse leef ritme het regelmatig en gestructureerd meedoen aan een dagactiviteit en/of werk het vinden van werk of het doen van vrijwilligerswerk het op tijd aanwezig zijn op het werk of bij de dagactiviteit het behouden van de dagactiviteit / het werk het zoeken naar een (bijv. sportieve) vrijetijdsbesteding Leefgebied: Financiën De bewoner krijgt (zo nodig) begeleiding bij: het beheren en reguleren van de maandelijks inkomsten en uitgaven het inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven het inzicht krijgen in het eigen uitgavenpatroon het zonodig reserveren van middelen (voor vakantie / grotere uitgaven / wensen) het telebankieren het leren omgaan met het verschijnsel gat in de hand

8 het aanvragen van een Zorg Zwaarte Pakket in de vorm van een PGB het invullen van (belasting)formulieren het aanvragen van zorg en huurtoeslagen en heffingskortingen het afsluiten van (noodzakelijke) verzekeringen het doornemen van brieven van UWV / Sociale Dienst of post van andere instanties Leefgebied: Sociaal netwerk De bewoner krijgt (zo nodig) begeleiding bij het leren omgaan met: de eigen kracht de eigen identiteit de eigen kwaliteiten en talenten de beperkingen en die ombuigen in kansen, mogelijkheden en uitdagingen de eigen kwetsbaarheden en gevoelens hoe te communiceren en te luisteren het leggen van contacten en die onderhouden het opbouwen van een sociaal netwerk Leefgebied: Gezondheid De bewoner krijgt (zo nodig) begeleiding bij: het sociaalemotionele welzijn en het ontwikkelen daarvan het zichzelf onderhouden en verzorgen de persoonlijke hygiëne het regelmatig en gestructureerd innemen van medicijnen het tijdig bestellen van medicatie het afleggen van bezoeken aan artsen en bijbehorende onderzoeken het onderhouden van het gebit en het afleggen van tandartsbezoeken waaronder de periodiek halfjaarlijkse controle bij de tandarts het zorgen voor een gezonde afwisselende voeding het regelmatig eten en drinken het tijdig raadplegen van een arts of andere gezondheidsinstelling bij ziektes het omgaan met zijn/haar eigen seksualiteit en intimiteit De bewoner krijgt zonodig voorlichting over genotsmiddelen, bijvoorbeeld alcohol.

Begeleidingsvisie Stichting De Bastide

Begeleidingsvisie Stichting De Bastide Versie 2 februari 2010 Begeleidingsvisie Stichting De Bastide Inleiding Stichting De Bastide is opgericht in mei 2008 met als doel het realiseren van zelfstandige woonvoorzieningen met professionele, individuele

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Algemene inleiding CALIPSO staat voor Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving

Algemene inleiding CALIPSO staat voor Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving Inleiding Stichting CALIPSO (Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving) te Almere heeft tot doel een voorziening te realiseren waar de kinderen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Oktober 2014 *14-0078601* 14-0078601 Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding voor dit

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014

Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 Gemeente Breda Concept verordening Wmo 2015 Goede zorg doen we samen 19 augustus 2014 De raad van de gemeente Breda heeft kennisgenomen van; - het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen Chapeau Woonkringen wonen met ruggensteun Leidraad Woonkringen Leidraad bij het tot stand brengen en inrichten van projecten voor zelfstandig wonen met begeleiding Stichting Chapeau Woonkringen Statutair

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1.

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1. ü Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.2. Lokale uitgangspunten 3 2.3. Voorwaarden 3 2.4. Inzet

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015.

Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. Datum: 20140724 Versie 004 Robbe THG + ARB + inkoopgroep + mo Deze Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding (de Overeenkomst) gaat in op 1 januari 2015. En - Gemeente Lochem

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Algemeen 2 1.2 Begeleiding 2 1.3 Mantelzorgondersteuning 3 1.4 Sociale Wijkteams 4 1.5 Het gesprek 4

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Raadsvergadering Strijen 20 december 2005 Kadernotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning HW/eg 0 OWZ/wdj/10-05 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Wmo op hoofdlijnen 4 2.1. Doel van de wet

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie