REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN"

Transcriptie

1 REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN Lichtenvoorde, augustus 2015 H. van Driel/E. Huitink 1

2 1 Status Beleidsnotitie Regeling beheer financiën cliënten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum eerste notitie oktober 2006 Datum bespreking MT 8 november 2006 Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking Centrale Verwantenraad Datum bespreking Cliëntenraad Datum bespreking Ondernemingsraad Datum evaluatie doelstelling Datum evaluatie beleid Effectbespreking van de totstandkoming van deze notitie 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 De aanleiding 4 3 Uitgangspunten bij begeleiding 5 4 Vaststellen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken 6 5 Begeleiding door medewerkers van De Lichtenvoorde 8 6 Nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt 9 7 Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams 10 8 Ondersteuning door financiële administratie 11 9 Uitzonderingen Procedure Regeling nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt Procedure Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams Procedure Renteloze leningen aan cliënten. 14 Bijlage 1 Rekenmodel besteedbaar inkomen cliënt 15 Bijlage 2 Machtigingsformulier in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) 16 Bijlage 3 Formulier kasgeld uitbetaling voor bijzondere uitgave 17 Bijlage 3a Formulier kasgeld uitbetaling zak- en kleedgeld 18 Bijlage 4 Overeenkomst renteloos voorschot 19 3

4 1 Inleiding De regeling voor het beheer van vermogens van cliënten van De Lichtenvoorde is afgeleid van het strategisch beleid van de organisatie. Hierin is vastgelegd dat mensen met een (verstandelijke) beperking door De Lichtenvoorde als volwaardige burgers in de samenleving worden begeleid en desgewenst verzorgd. Op basis van het principe van vraaggestuurde dienstverlening heeft de cliënt zelf de regie over zijn of haar leven. Het beheren van vermogens van mensen met een (verstandelijke) beperking is uitdrukkelijk geen verstrekking krachtens de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Cliënten of hun wettige vertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun vermogens. Zij kunnen zich desgewenst en op basis van vastgelegde afspraken in het zorgplan wel laten bijstaan door De Lichtenvoorde. 2 De aanleiding De bestaande regeling beheer financiën cliënten van 2001 is nu 5 jaar in gebruik en vastgesteld kan worden dat deze regeling voldoet, zowel aan de uitgangspunten van de organisatie als aan de wettelijke kaders. Toch zijn er in de afgelopen 5 jaar een aantal opmerkingen voor verbetering gemaakt die het raadzaam maakten de voorliggende notitie aan te passen. 4

5 3 Uitgangspunten bij begeleiding Allereerst wordt door de persoonlijk begeleider in het zorgplan vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid draagt. Deze vastlegging wordt door de sectormanager geaccordeerd. De leidinggevende ziet toe op de uitvoering van de regeling. Vervolgens wordt overeengekomen op welke wijze de administratieve afwikkeling plaats zal vinden. Tenslotte wordt overeengekomen in hoeverre De Lichtenvoorde een begeleidende rol zal spelen. In het geval dat er sprake is van het samenwonen van meerdere cliënten in een constructie van "scheiden van wonen en zorg", komen gemeenschappelijke kosten voor. Daartoe dient in die gevallen een samenlevingsovereenkomst te worden opgesteld waarin één en ander wordt geregeld. Samenlevingsovereenkomsten kunnen afhankelijk van het belang onderling of notarieel worden afgesloten. Medewerkers van De Lichtenvoorde worden niet geacht op één of andere wijze toegang te hebben tot geldmiddelen of bankrekeningen van cliënten. Een uitzondering wordt gemaakt voor medewerkers van de centrale administratie in het geval gebruik gemaakt wordt van een zakgeldregeling via de kas. Voor cliënten die niet in staat worden geacht zelfstandig met geld om te gaan doch waarvoor de verwant/bewindvoerder of curator wel een zakgeldregeling wil treffen, wordt een zakgeldregeling via de kas van het betrokken team voorgesteld. Deze regeling wordt separaat beschreven in hoofdstuk 7. 5

6 4 Vaststellen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken De meest voorkomende situaties worden hieronder behandeld in de volgorde van maximale eigen regie tot geen eigen regie De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. Er is geen sprake van enige bemoeienis van verwanten of begeleidend personeel De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf doch laat zich bijstaan dan wel adviseren door een verwant. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. De cliënt laat zich echter op door hem of haar zelf gekozen onderdelen van het beheer bijstaan door een door hem of haar aangewezen verwant zonder dat één of ander leidt tot verantwoordelijkheden bij de betreffende verwant. Deze afspraken worden opgenomen in het zorgplan. 4.3 De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf doch laat zich bijstaan dan wel adviseren door een persoonlijk begeleider van De Lichtenvoorde. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. Cliënt laat zich echter op door hem of haar zelf gekozen onderdelen van het beheer bijstaan door een persoonlijk begeleider van De Lichtenvoorde zonder dat één of ander leidt tot verantwoordelijkheden bij de betreffende begeleider. Dit kan volgens de procedure: nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt. Deze afspraken worden opgenomen in het zorgplan. 4.4 De cliënt is handelingsbekwaam doch draagt een deel van de verantwoordelijkheden over aan een verwant. In het zorgplan is overeengekomen voor welke delen van het vermogensbeheer de cliënt zelfstandig verantwoordelijk is en voor welke delen de verantwoordelijkheid vrijwillig wordt overgedragen aan de verwant. Zowel cliënt als verwant beschikken over al datgene wat nodig is om de overeen gekomen verantwoordelijkheid te dragen. 6

7 4.5 De cliënt is handelingsbekwaam, besteedt de administratie uit aan een gespecialiseerd bedrijf of aan een verwant en laat zich daardoor ook adviseren. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert doch de administratieve afwikkeling in de ruimste zin van het woord, uitbesteedt aan een gespecialiseerd bedrijf of aan een verwant. Daarbij worden afspraken gemaakt die ervoor zorgdragen dat het bureau of de verwant in staat gesteld wordt om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 4.6 De cliënt is (wettelijk gezien) handelingsonbekwaam en staat dus onder bewind of onder curatele. In het zorgplan is vastgelegd dat de bewindvoerder of curator het vermogen beheert (al dan niet geheel of gedeeltelijk administratief uitbesteed aan een professioneel bureau) en al datgene doet wat noodzakelijk is om enerzijds het vermogen aan de cliënt ten goede te laten komen en anderzijds daar zelf de verantwoordelijkheid over te kunnen dragen. 4.7 De cliënt is naar de mening van De Lichtenvoorde handelingsonbekwaam doch staat (nog) niet onder bewind of curatele. In het zorgplan wordt in ieder geval met verwanten een afspraak gemaakt om, in het belang van de cliënt zelf, te komen tot onderbewindstelling om te voorkomen dat de cliënt op het gebied van vermogensbeheer afhankelijk wordt van de instelling waar hij of zij op dat moment door wordt ondersteund. De Lichtenvoorde zal zelf nooit bewindvoerder zijn. Tot het moment dat onderbewindstelling of ondercuratelestelling is geregeld dient gebruik gemaakt te worden van de zakgeldregeling via de kleine kas (zie hoofdstuk 7) 7

8 5 Begeleiding door medewerkers van De Lichtenvoorde In het geval dat bij de zorgplanbespreking wordt overeengekomen dat De Lichtenvoorde de cliënt op het gebied van het vermogensbeheer begeleidt ( in deze ondersteuning en advisering), zijn de volgende alternatieven mogelijk: - De begeleider stelt samen met de cliënt van tevoren een begroting op van de te verwachten inkomsten en uitgaven voor enig jaar. In een reguliere situatie zal in november van het lopend jaar een begroting gemaakt worden voor het komend jaar. In het geval er sprake zal zijn van belangrijke wijzigingen in de woon- of inkomenssituatie wordt tijdig een helder inzicht verschaft in de financiële consequenties zodat de betrokken cliënt en zijn of haar verwant een oordeel kunnen vellen en een juiste beslissing nemen. De begeleider adviseert de cliënt daarbij bij het maken van keuzes in het uitgavenpatroon. - De begeleider ondersteunt de cliënt in speciale gevallen daadwerkelijk bij het realiseren van de voorgenomen uitgave. Een rekenmodel voor het bepalen van inkomsten en uitgaven is als bijlage 1 bijgevoegd. De begeleider zal één en ander tijdens zorgplanevaluaties inzichtelijk maken. Een accountantscontrole is niet aan de orde; de begeleider rapporteert aan cliënt, verwant en sectormanager. 8

9 6 Nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt Het is mogelijk dat de cliënt en zijn of haar verwant zich bij het zorgplan uitspreekt voor een controlerende rol van de begeleider bij het doen van uitgaven met name bij uitgaven welke via acceptgiro's worden betaald of uitgaven welke een bepaald bedrag te boven gaan. Formeel is een handelingsbekwame cliënt alleen en zelfstandig bevoegd tot het aangaan van financiële transacties. In overleg met de betrokken bank kan worden overeengekomen dat bij bepaalde uitgaven (soort betalingen of hoogte van bedragen) de begeleider de acceptgiro mede ondertekent. Alle betrokkenen dienen zich echter te realiseren dat één en ander slechts een beperkte waarde heeft. Transacties welke de handelingsbekwame cliënt zelfstandig aangaat zonder consultatie van verwant of begeleider zijn van rechtswege geldig en kunnen door leveranciers binnen de gestelde kaders van de wet worden afgedwongen. Een acceptgiro welke slechts door de cliënt is ondertekend zal bovendien door de bank beoordeeld worden als een geldige transactie. Handtekeningen van derden die geen eigenaar van het banktegoed zijn of die niet formeel door de cliënt zijn gemachtigd, hebben geen enkele formele waarde. De waarde is gelegen in de mogelijkheid om betrokkenen te signaleren dat mogelijk ondoordachte of ongewenste transacties plaats vinden. Een accountantscontrole is niet aan de orde, de begeleider rapporteert aan cliënt, verwant en sectormanager. 9

10 7 Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams In het zorgplan wordt vastgesteld en overeengekomen dat een cliënt (nog) niet in staat wordt geacht op enige wijze zelfstandigheid te dragen bij het vermogensbeheer (voogdij, onder bewind of onder curatele). De cliënt wordt echter wel in staat geacht, dan wel het wordt zinvol geacht dat hij of zij op enige wijze zelf met kleine hoeveelheden (zak)geld om gaat, dan wel ter beschikking heeft, bijvoorbeeld voor kleding en incidenteel voor bijzondere eenmalige uitgaven. Voogd, bewindvoerder of curator zijn echter door omstandigheden niet in staat zelf dit zakgeld wekelijks in handen te geven aan de cliënt. In een dergelijke situatie kan worden overeengekomen dat door de begeleider (wekelijks) een voorschot voor het zakgeld uit de kas van het team wordt uitbetaald aan de betreffende cliënt. De vordering die vervolgens op de cliënt ontstaat kan alleen door daartoe gemachtigde medewerkers van de centrale financiële administratie van De Lichtenvoorde van de rekening van de cliënt worden afgeschreven. Een dergelijke regeling kan ook worden overeengekomen met betrekking tot het kleedgeld of voor bijzondere eenmalige uitgaven. Een dergelijke regeling dient in het zorgplan te zijn opgenomen. Begeleiders zijn op de hoogte van de wijze van het verantwoorden van kasuitgaven. De Centrale financiële administratie is op de hoogte van de afspraken en door cliënt of verwant gemachtigd om de kasvoorschotten te innen. Een blanco machtigingsformulier is als bijlage 2 opgenomen en is bij de financiële administratie te verkrijgen. NB. Een alternatief kan zijn dat cliënten die gebruik maken van een dergelijke geldregeling een derde (bijvoorbeeld een notaris of een administratiekantoor) machtigen tot het afboeken van vorderingen welke door de administratie van De Lichtenvoorde worden aangeboden. 10

11 8 Ondersteuning door financiële administratie Indien een cliënt dit wenst kan hem/haar door de financiële administratie ondersteuning worden geboden bij het invullen het aangiftebiljet voor de belastingdienst. Aangezien dit niet behoort tot de standaard verstrekkingen ingevolge de Wlz wordt hiervoor door De Lichtenvoorde een bijdrage van de cliënt gevraagd van 35,-- Het tarief voor invullen van het aangiftebiljet bedraagt 35,--. 9 Uitzonderingen Indien er sprake is van schuldsanering door het B.K.R. (Bureau Krediet Registratie) zullen door begeleiders van De Lichtenvoorde gedurende de periode van schuldsanering geen activiteiten op het gebied van het vermogensbeheer worden uitgevoerd met uitzondering van ondersteuningstaken welke in overleg met het B.K.R. zijn overeengekomen. Een dergelijke situatie dient in het zorgplan te zijn opgenomen. 11

12 10 Procedure Regeling nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt. Zie hoofdstuk 4, artikel 3 Artikel 1 Het is begeleiders die cliënten ondersteunen en controleren bij het doen van uitgaven, niet toegestaan op enige wijze geld of goederen van de cliënt te accepteren. Artikel 2 In het zorgplan is vastgelegd dat de begeleider bij het doen van uitgaven door de cliënt een controlerende taak vervult. Artikel 3 In het zorgplan is vastgesteld of de gewenste controle alle uitgaven via acceptgiro's en/of bankopnames betreffen, of uitgaven betreffen welke per transactie een bepaald bedrag te boven gaan. Artikel 4 Bij kasopnames aan het loket van de bankinstelling zal de begeleider tijdens de transactie medeondertekenen. Indien er sprake is van uitgaven via acceptgiro's, zal de begeleider het reçuutje medeondertekenen. De begeleider houdt met behulp van kopieën van de bankafschriften controle op de betreffende uitgave en zal minimaal twee maal per jaar cliënt, verwant en sectormanager informeren over de voortgang. Artikel 5 De begeleider draagt er zorg voor op de hoogte te zijn van de juiste eigen bijdrage Wlz welke de cliënt eventueel verplicht is af te dragen. Het zorgkantoor stelt conform de regeling de hoogte van de eigen bijdrage vast. De begeleider laat zich door cliënt daarover informeren, zonodig en desgewenst kan de begeleider zich laten adviseren door de financiële administratie. Artikel 6 Afspraken welke onder deze regeling vallen, zullen niet door een extern accountant worden getoetst. 12

13 11 Procedure Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams Artikel 1 In het zorgplan is vastgesteld dat de cliënt gebruik maakt van de regeling in het kader van zaken kleedgeld via de kas van het betreffende team. Artikel 2 In het zorgplan is de hoogte van het bedrag en de uitbetalingfrequentie van het zakgeld geregeld. Ook de machtiging ten behoeve van de financiële administratie, zodat halverwege de maand een overeengekomen bedrag kan worden geïncasseerd, wordt ingevuld. Dit formulier is als bijlage 2 opgenomen. Blanco formulieren zijn op de financiële administratie te verkrijgen. Artikel 3 De begeleider betaalt uit de kas van het team het overeengekomen bedrag uit aan de cliënt en boekt gelijktijdig conform de geldende kasregeling de vordering op de cliënt in. Hij laat hiervoor de cliënt tekenen voor ontvangst en tekent zelf voor de afgifte. Formulier: zie bijlage 3 en bijlage 3a. Artikel 4 De kasgegevens worden conform de geldende kasregeling overgedragen aan een medewerker van de financiële administratie. Artikel 5 De medewerker van de financiële administratie boekt de vordering op de cliënt in en maakt een inningopdracht. De manager bedrijfsbureau (en/of het Hoofd Administratie) beschikt voor deze procedure over een machtiging op de bankrekening van de betreffende cliënt en tekent de inningopdracht. Artikel 6 De verschillen tussen de inningen van de bankrekening en de uitbetalingen aan de cliënt zullen door de financiële administratie minimaal 1 keer per kwartaal worden bepaald en verrekend. Artikel 7 De transacties van het Hoofd Administratie/manager bedrijfsbureau bij het innen van vorderingen op cliënten vallen onder de normale accountantscontrole van de instelling. 13

14 12 Procedure Renteloze leningen aan cliënten. Artikel 1 Conform geldende regelingen kunnen cliënten die op korte termijn extra uitgaven moeten doen ten behoeve van herhuisvesting in verband met de overgang van zorg in natura naar scheiden van wonen en zorg en die geen beroep kunnen doen op normale kredietfaciliteiten, een beroep doen op een regeling voor renteloze voorschotten. Het maximum bedrag per cliënt bedraagt 2.500,-- in maximaal 5 jaar terug te betalen. Artikel 2 Cliënten die in verband met schuldsanering bijgestaan worden door een daartoe gespecialiseerde financiële instelling, dan wel cliënten die in surséance van betaling of in faillissement verkeren, kunnen van deze regeling geen gebruik maken. Artikel 3 De regeling wordt vastgelegd in het zorgplan. Daarbij wordt in ieder geval ook de terugbetalingsregeling vastgelegd. Een afschrift van de regeling wordt verzonden aan de financiële administratie. Voorbeeld: zie bijlage 4. Artikel 4 Een medewerker van de financiële administratie boekt de vordering op de cliënt in en maakt een inningopdracht. De manager bedrijfsbureau (en/of het Hoofd Administratie) beschikt over een machtiging op de bankrekening van de cliënt en tekent de inningopdracht. 14

15 Bijlage 1 Rekenmodel besteedbaar inkomen cliënt Regeling beheer Financiën Cliënten Inkomsten zorg in natura met verblijf scheiden van wonen en zorg Uitkering Wajong Loon WsW/ overig loon Onkostenvergoedingen Rente uit vermogen Overigen Totaal bruto inkomen Uitgaven: Eigen bijdrage Wlz Latente fiscale verplichtingen nvt Huren nvt Energiekosten incl. kabeltv nvt Zakelijke lasten (OGB, water, reiniging etc) nvt Telefoonkosten Ziektekostenverzekering Overlijdensverzekering Inboedelverzekering nvt WA verzekering nvt Glasverzekering nvt Aflossing/rente op leningen Sparen voor vervanging inventaris Sparen voor vakantie Voeding/levensmiddelen nvt Overige huishoudkosten nvt Kleedgeld Abonnementen Reiskosten Hobbykosten Zakgeld Totaal uitgaven Saldo 15

16 Bijlage 2 Machtigingsformulier in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) conform Regeling Beheer Financiën Cliënten (zie hoofdstuk 7 en 11) Naam cliënt : Adres : Postcode en Woonplaats: Geboortedatum : Bank/Girorekeningnummer:... Machtigt hierbij De Lichtenvoorde, de heer E. Huitink en/of de heer C. Immens, om maandelijks/eenmalig* op de 15 e van de maand een bedrag ad van zijn/haar rekening af te schrijven. Indien met dit formulier toestemming wordt verleend voor een eenmalige incasso kan onderstaand een omschrijving worden gegeven waarvoor het bedrag is bestemd. Omschrijving: Plaats en datum Plaats en datum namens De Lichtenvoorde, Handtekening cliënt/curator - bewindvoerder Manager Bedrijfsbureau/ Hoofd Administratie * doorhalen wat niet van toepassing is 16

17 Bijlage 3 Formulier kasgeld uitbetaling voor bijzondere uitgave conform Regeling beheer financiën cliënten (zie hoofdstuk 11, artikel 3) Kasbetaling door team :.. (teamnummer) Cliënt :. (naam cliënt) heeft :... ontvangen in verband met uitgaven voor bijzondere uitgave Uitbetaald door :. (naam medewerker) Datum :. Voor akkoord: Voor akkoord: handtekening cliënt.. handtekening medewerker 17

18 Bijlage 3a Formulier kasgeld uitbetaling zak- en kleedgeld conform Regeling beheer financiën cliënten (zie hoofdstuk 11, artikel 3) Kasbetaling door team :.. (teamnummer) Cliënt :. (naam cliënt) in verband met uitgaven voor zakgeld/kleedgeld Betreft de maand: Datum: Bedrag: Paraaf ontvanger Naam medewerker Paraaf medewerker 18

19 Bijlage 4 Overeenkomst renteloos voorschot conform Regeling Beheer Financiën Cliënten (hoofdstuk 12) Partijen in deze overeenkomst zijn De Lichtenvoorde en.....(naam cliënt). Tussen partijen bestaat een dienstverleningsovereenkomst waarbij door.. (naam cliënt) diensten worden afgenomen van De Lichtenvoorde; In verband met herhuisvesting van. (naam cliënt) dient hij/zij ten behoeve van de inrichting van haar woonruimte over een geldbedrag ad.. te kunnen beschikken. Daarom zijn partijen: en De Lichtenvoorde, gevestigd te Lichtenvoorde, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer H. van Driel MBA, hierna te noemen de geldverstrekker,.., geboren op. en wonende te aan de.., hierna te noemen de geldlener, het navolgende overeengekomen: a. De geldverstrekker keert aan geldlener een renteloos voorschot uit ten bedrage van... b. Dit bedrag zal door de geldlener aan de geldverstrekker per uiterlijk..(datum) volledig zijn terugbetaald. Het termijnbedrag per maand bedraagt Er zal geen rente in rekening worden gebracht over het voorgeschoten bedrag. Tussentijdse extra aflossingen zijn mogelijk. c. Indien de geldlener voor de datum waarop de laatste termijn afloopt (zie b) geen diensten meer van De Lichtenvoorde ontvangt dient het restantbedrag per datum einde dienstverlening volledig te worden voldaan. d. Alle kosten, welke de geldverstrekker naar zijn oordeel moet maken tot de uitoefening van zijn rechten komen voor rekening van de geldlener. Aldus overeengekomen en opgemaakt te Lichtenvoorde/.. op. Namens de geldverstrekker, De geldlener,.... H. van Driel MBA, handtekening cliënt/ Bestuurder curator - bewindvoerder 19

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling

ELQ Hypotheken N.V. ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling ELQ Hypotheken N.V. En ELQ Portefeuille I B.V. Algemene Voorwaarden van geldlening, hypotheek en/of andere zekerheidstelling Vastgesteld bij akte op 1 september 2005 voor mr. R.J.C. van Helden, notaris

Nadere informatie

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht

Handleiding Meerderjarigenbewind. Bewindsbureau Rechtbank Maastricht Handleiding Meerderjarigenbewind Bewindsbureau Rechtbank Maastricht versie 2009 Inhoud (in de digitale versie is elke regel een snelkoppeling naar het onderwerp) VOORWOORD 4 1. WAT IS BEWIND 5 1.1 bewind

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars Normdocument Beheerders Verenigingen van Eigenaars Versie 1.0 1 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Normdocument... 3 1.2 Voor wie bestemd... 3 1.3 Toepassing... 3 2. Terminologie... 4 2.1

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Samenlening 2013

Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Algemene voorwaarden Samenlening 2013 Artikel 1. Definities Hoofdstuk 1. Definities a. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: Samenlening B.V. Samenlening Site Lener Investeerder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Handen uit de mouwen beleidsnota huishoudelijke verzorging in Gemeente Leiderdorp Concretisering verkenning Q-Consult en Radar Regionale sub-werkgroep beleidsnota huishoudelijke

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden. Met onze

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke Lening VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Persoonlijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Restschuldlening. d.d. 1 juni 2015. Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330

Restschuldlening. d.d. 1 juni 2015. Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330 Restschuldlening d.d. 1 juni 2015 Toelichting op een Restschuldlening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0330 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 De lening 3 1. Wat is een Restschuldlening? 3 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening Datum: 11 maart 2015 Onderwerp: Kwaliteitsverordening Versie: V1.3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 EISEN AAN DE ORGANISATIE... 5 1. Algemeen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Reikwijdte...

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie