REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN"

Transcriptie

1 REGELING BEHEER FINANCIËN CLIËNTEN Lichtenvoorde, augustus 2015 H. van Driel/E. Huitink 1

2 1 Status Beleidsnotitie Regeling beheer financiën cliënten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum eerste notitie oktober 2006 Datum bespreking MT 8 november 2006 Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking Centrale Verwantenraad Datum bespreking Cliëntenraad Datum bespreking Ondernemingsraad Datum evaluatie doelstelling Datum evaluatie beleid Effectbespreking van de totstandkoming van deze notitie 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 De aanleiding 4 3 Uitgangspunten bij begeleiding 5 4 Vaststellen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken 6 5 Begeleiding door medewerkers van De Lichtenvoorde 8 6 Nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt 9 7 Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams 10 8 Ondersteuning door financiële administratie 11 9 Uitzonderingen Procedure Regeling nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt Procedure Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams Procedure Renteloze leningen aan cliënten. 14 Bijlage 1 Rekenmodel besteedbaar inkomen cliënt 15 Bijlage 2 Machtigingsformulier in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) 16 Bijlage 3 Formulier kasgeld uitbetaling voor bijzondere uitgave 17 Bijlage 3a Formulier kasgeld uitbetaling zak- en kleedgeld 18 Bijlage 4 Overeenkomst renteloos voorschot 19 3

4 1 Inleiding De regeling voor het beheer van vermogens van cliënten van De Lichtenvoorde is afgeleid van het strategisch beleid van de organisatie. Hierin is vastgelegd dat mensen met een (verstandelijke) beperking door De Lichtenvoorde als volwaardige burgers in de samenleving worden begeleid en desgewenst verzorgd. Op basis van het principe van vraaggestuurde dienstverlening heeft de cliënt zelf de regie over zijn of haar leven. Het beheren van vermogens van mensen met een (verstandelijke) beperking is uitdrukkelijk geen verstrekking krachtens de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Cliënten of hun wettige vertegenwoordigers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun vermogens. Zij kunnen zich desgewenst en op basis van vastgelegde afspraken in het zorgplan wel laten bijstaan door De Lichtenvoorde. 2 De aanleiding De bestaande regeling beheer financiën cliënten van 2001 is nu 5 jaar in gebruik en vastgesteld kan worden dat deze regeling voldoet, zowel aan de uitgangspunten van de organisatie als aan de wettelijke kaders. Toch zijn er in de afgelopen 5 jaar een aantal opmerkingen voor verbetering gemaakt die het raadzaam maakten de voorliggende notitie aan te passen. 4

5 3 Uitgangspunten bij begeleiding Allereerst wordt door de persoonlijk begeleider in het zorgplan vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid draagt. Deze vastlegging wordt door de sectormanager geaccordeerd. De leidinggevende ziet toe op de uitvoering van de regeling. Vervolgens wordt overeengekomen op welke wijze de administratieve afwikkeling plaats zal vinden. Tenslotte wordt overeengekomen in hoeverre De Lichtenvoorde een begeleidende rol zal spelen. In het geval dat er sprake is van het samenwonen van meerdere cliënten in een constructie van "scheiden van wonen en zorg", komen gemeenschappelijke kosten voor. Daartoe dient in die gevallen een samenlevingsovereenkomst te worden opgesteld waarin één en ander wordt geregeld. Samenlevingsovereenkomsten kunnen afhankelijk van het belang onderling of notarieel worden afgesloten. Medewerkers van De Lichtenvoorde worden niet geacht op één of andere wijze toegang te hebben tot geldmiddelen of bankrekeningen van cliënten. Een uitzondering wordt gemaakt voor medewerkers van de centrale administratie in het geval gebruik gemaakt wordt van een zakgeldregeling via de kas. Voor cliënten die niet in staat worden geacht zelfstandig met geld om te gaan doch waarvoor de verwant/bewindvoerder of curator wel een zakgeldregeling wil treffen, wordt een zakgeldregeling via de kas van het betrokken team voorgesteld. Deze regeling wordt separaat beschreven in hoofdstuk 7. 5

6 4 Vaststellen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken De meest voorkomende situaties worden hieronder behandeld in de volgorde van maximale eigen regie tot geen eigen regie De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. Er is geen sprake van enige bemoeienis van verwanten of begeleidend personeel De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf doch laat zich bijstaan dan wel adviseren door een verwant. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. De cliënt laat zich echter op door hem of haar zelf gekozen onderdelen van het beheer bijstaan door een door hem of haar aangewezen verwant zonder dat één of ander leidt tot verantwoordelijkheden bij de betreffende verwant. Deze afspraken worden opgenomen in het zorgplan. 4.3 De cliënt is handelingsbekwaam en doet alles zelf doch laat zich bijstaan dan wel adviseren door een persoonlijk begeleider van De Lichtenvoorde. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert en daartoe de beschikking heeft over al datgene wat nodig is om de verantwoordelijkheid te dragen. De cliënt bepaalt zelfstandig op welke wijze zijn of haar inkomen bancair wordt geregeld, draagt zelf zorg voor verplichte afdrachten en is zelf verantwoordelijk voor alle uitgaven. Cliënt laat zich echter op door hem of haar zelf gekozen onderdelen van het beheer bijstaan door een persoonlijk begeleider van De Lichtenvoorde zonder dat één of ander leidt tot verantwoordelijkheden bij de betreffende begeleider. Dit kan volgens de procedure: nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt. Deze afspraken worden opgenomen in het zorgplan. 4.4 De cliënt is handelingsbekwaam doch draagt een deel van de verantwoordelijkheden over aan een verwant. In het zorgplan is overeengekomen voor welke delen van het vermogensbeheer de cliënt zelfstandig verantwoordelijk is en voor welke delen de verantwoordelijkheid vrijwillig wordt overgedragen aan de verwant. Zowel cliënt als verwant beschikken over al datgene wat nodig is om de overeen gekomen verantwoordelijkheid te dragen. 6

7 4.5 De cliënt is handelingsbekwaam, besteedt de administratie uit aan een gespecialiseerd bedrijf of aan een verwant en laat zich daardoor ook adviseren. In het zorgplan is overeengekomen dat de cliënt zelfstandig zijn of haar vermogen beheert doch de administratieve afwikkeling in de ruimste zin van het woord, uitbesteedt aan een gespecialiseerd bedrijf of aan een verwant. Daarbij worden afspraken gemaakt die ervoor zorgdragen dat het bureau of de verwant in staat gesteld wordt om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 4.6 De cliënt is (wettelijk gezien) handelingsonbekwaam en staat dus onder bewind of onder curatele. In het zorgplan is vastgelegd dat de bewindvoerder of curator het vermogen beheert (al dan niet geheel of gedeeltelijk administratief uitbesteed aan een professioneel bureau) en al datgene doet wat noodzakelijk is om enerzijds het vermogen aan de cliënt ten goede te laten komen en anderzijds daar zelf de verantwoordelijkheid over te kunnen dragen. 4.7 De cliënt is naar de mening van De Lichtenvoorde handelingsonbekwaam doch staat (nog) niet onder bewind of curatele. In het zorgplan wordt in ieder geval met verwanten een afspraak gemaakt om, in het belang van de cliënt zelf, te komen tot onderbewindstelling om te voorkomen dat de cliënt op het gebied van vermogensbeheer afhankelijk wordt van de instelling waar hij of zij op dat moment door wordt ondersteund. De Lichtenvoorde zal zelf nooit bewindvoerder zijn. Tot het moment dat onderbewindstelling of ondercuratelestelling is geregeld dient gebruik gemaakt te worden van de zakgeldregeling via de kleine kas (zie hoofdstuk 7) 7

8 5 Begeleiding door medewerkers van De Lichtenvoorde In het geval dat bij de zorgplanbespreking wordt overeengekomen dat De Lichtenvoorde de cliënt op het gebied van het vermogensbeheer begeleidt ( in deze ondersteuning en advisering), zijn de volgende alternatieven mogelijk: - De begeleider stelt samen met de cliënt van tevoren een begroting op van de te verwachten inkomsten en uitgaven voor enig jaar. In een reguliere situatie zal in november van het lopend jaar een begroting gemaakt worden voor het komend jaar. In het geval er sprake zal zijn van belangrijke wijzigingen in de woon- of inkomenssituatie wordt tijdig een helder inzicht verschaft in de financiële consequenties zodat de betrokken cliënt en zijn of haar verwant een oordeel kunnen vellen en een juiste beslissing nemen. De begeleider adviseert de cliënt daarbij bij het maken van keuzes in het uitgavenpatroon. - De begeleider ondersteunt de cliënt in speciale gevallen daadwerkelijk bij het realiseren van de voorgenomen uitgave. Een rekenmodel voor het bepalen van inkomsten en uitgaven is als bijlage 1 bijgevoegd. De begeleider zal één en ander tijdens zorgplanevaluaties inzichtelijk maken. Een accountantscontrole is niet aan de orde; de begeleider rapporteert aan cliënt, verwant en sectormanager. 8

9 6 Nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt Het is mogelijk dat de cliënt en zijn of haar verwant zich bij het zorgplan uitspreekt voor een controlerende rol van de begeleider bij het doen van uitgaven met name bij uitgaven welke via acceptgiro's worden betaald of uitgaven welke een bepaald bedrag te boven gaan. Formeel is een handelingsbekwame cliënt alleen en zelfstandig bevoegd tot het aangaan van financiële transacties. In overleg met de betrokken bank kan worden overeengekomen dat bij bepaalde uitgaven (soort betalingen of hoogte van bedragen) de begeleider de acceptgiro mede ondertekent. Alle betrokkenen dienen zich echter te realiseren dat één en ander slechts een beperkte waarde heeft. Transacties welke de handelingsbekwame cliënt zelfstandig aangaat zonder consultatie van verwant of begeleider zijn van rechtswege geldig en kunnen door leveranciers binnen de gestelde kaders van de wet worden afgedwongen. Een acceptgiro welke slechts door de cliënt is ondertekend zal bovendien door de bank beoordeeld worden als een geldige transactie. Handtekeningen van derden die geen eigenaar van het banktegoed zijn of die niet formeel door de cliënt zijn gemachtigd, hebben geen enkele formele waarde. De waarde is gelegen in de mogelijkheid om betrokkenen te signaleren dat mogelijk ondoordachte of ongewenste transacties plaats vinden. Een accountantscontrole is niet aan de orde, de begeleider rapporteert aan cliënt, verwant en sectormanager. 9

10 7 Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams In het zorgplan wordt vastgesteld en overeengekomen dat een cliënt (nog) niet in staat wordt geacht op enige wijze zelfstandigheid te dragen bij het vermogensbeheer (voogdij, onder bewind of onder curatele). De cliënt wordt echter wel in staat geacht, dan wel het wordt zinvol geacht dat hij of zij op enige wijze zelf met kleine hoeveelheden (zak)geld om gaat, dan wel ter beschikking heeft, bijvoorbeeld voor kleding en incidenteel voor bijzondere eenmalige uitgaven. Voogd, bewindvoerder of curator zijn echter door omstandigheden niet in staat zelf dit zakgeld wekelijks in handen te geven aan de cliënt. In een dergelijke situatie kan worden overeengekomen dat door de begeleider (wekelijks) een voorschot voor het zakgeld uit de kas van het team wordt uitbetaald aan de betreffende cliënt. De vordering die vervolgens op de cliënt ontstaat kan alleen door daartoe gemachtigde medewerkers van de centrale financiële administratie van De Lichtenvoorde van de rekening van de cliënt worden afgeschreven. Een dergelijke regeling kan ook worden overeengekomen met betrekking tot het kleedgeld of voor bijzondere eenmalige uitgaven. Een dergelijke regeling dient in het zorgplan te zijn opgenomen. Begeleiders zijn op de hoogte van de wijze van het verantwoorden van kasuitgaven. De Centrale financiële administratie is op de hoogte van de afspraken en door cliënt of verwant gemachtigd om de kasvoorschotten te innen. Een blanco machtigingsformulier is als bijlage 2 opgenomen en is bij de financiële administratie te verkrijgen. NB. Een alternatief kan zijn dat cliënten die gebruik maken van een dergelijke geldregeling een derde (bijvoorbeeld een notaris of een administratiekantoor) machtigen tot het afboeken van vorderingen welke door de administratie van De Lichtenvoorde worden aangeboden. 10

11 8 Ondersteuning door financiële administratie Indien een cliënt dit wenst kan hem/haar door de financiële administratie ondersteuning worden geboden bij het invullen het aangiftebiljet voor de belastingdienst. Aangezien dit niet behoort tot de standaard verstrekkingen ingevolge de Wlz wordt hiervoor door De Lichtenvoorde een bijdrage van de cliënt gevraagd van 35,-- Het tarief voor invullen van het aangiftebiljet bedraagt 35,--. 9 Uitzonderingen Indien er sprake is van schuldsanering door het B.K.R. (Bureau Krediet Registratie) zullen door begeleiders van De Lichtenvoorde gedurende de periode van schuldsanering geen activiteiten op het gebied van het vermogensbeheer worden uitgevoerd met uitzondering van ondersteuningstaken welke in overleg met het B.K.R. zijn overeengekomen. Een dergelijke situatie dient in het zorgplan te zijn opgenomen. 11

12 10 Procedure Regeling nadere ondersteuning bij het doen van uitgaven door de cliënt. Zie hoofdstuk 4, artikel 3 Artikel 1 Het is begeleiders die cliënten ondersteunen en controleren bij het doen van uitgaven, niet toegestaan op enige wijze geld of goederen van de cliënt te accepteren. Artikel 2 In het zorgplan is vastgelegd dat de begeleider bij het doen van uitgaven door de cliënt een controlerende taak vervult. Artikel 3 In het zorgplan is vastgesteld of de gewenste controle alle uitgaven via acceptgiro's en/of bankopnames betreffen, of uitgaven betreffen welke per transactie een bepaald bedrag te boven gaan. Artikel 4 Bij kasopnames aan het loket van de bankinstelling zal de begeleider tijdens de transactie medeondertekenen. Indien er sprake is van uitgaven via acceptgiro's, zal de begeleider het reçuutje medeondertekenen. De begeleider houdt met behulp van kopieën van de bankafschriften controle op de betreffende uitgave en zal minimaal twee maal per jaar cliënt, verwant en sectormanager informeren over de voortgang. Artikel 5 De begeleider draagt er zorg voor op de hoogte te zijn van de juiste eigen bijdrage Wlz welke de cliënt eventueel verplicht is af te dragen. Het zorgkantoor stelt conform de regeling de hoogte van de eigen bijdrage vast. De begeleider laat zich door cliënt daarover informeren, zonodig en desgewenst kan de begeleider zich laten adviseren door de financiële administratie. Artikel 6 Afspraken welke onder deze regeling vallen, zullen niet door een extern accountant worden getoetst. 12

13 11 Procedure Regeling in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) via de kas van de teams Artikel 1 In het zorgplan is vastgesteld dat de cliënt gebruik maakt van de regeling in het kader van zaken kleedgeld via de kas van het betreffende team. Artikel 2 In het zorgplan is de hoogte van het bedrag en de uitbetalingfrequentie van het zakgeld geregeld. Ook de machtiging ten behoeve van de financiële administratie, zodat halverwege de maand een overeengekomen bedrag kan worden geïncasseerd, wordt ingevuld. Dit formulier is als bijlage 2 opgenomen. Blanco formulieren zijn op de financiële administratie te verkrijgen. Artikel 3 De begeleider betaalt uit de kas van het team het overeengekomen bedrag uit aan de cliënt en boekt gelijktijdig conform de geldende kasregeling de vordering op de cliënt in. Hij laat hiervoor de cliënt tekenen voor ontvangst en tekent zelf voor de afgifte. Formulier: zie bijlage 3 en bijlage 3a. Artikel 4 De kasgegevens worden conform de geldende kasregeling overgedragen aan een medewerker van de financiële administratie. Artikel 5 De medewerker van de financiële administratie boekt de vordering op de cliënt in en maakt een inningopdracht. De manager bedrijfsbureau (en/of het Hoofd Administratie) beschikt voor deze procedure over een machtiging op de bankrekening van de betreffende cliënt en tekent de inningopdracht. Artikel 6 De verschillen tussen de inningen van de bankrekening en de uitbetalingen aan de cliënt zullen door de financiële administratie minimaal 1 keer per kwartaal worden bepaald en verrekend. Artikel 7 De transacties van het Hoofd Administratie/manager bedrijfsbureau bij het innen van vorderingen op cliënten vallen onder de normale accountantscontrole van de instelling. 13

14 12 Procedure Renteloze leningen aan cliënten. Artikel 1 Conform geldende regelingen kunnen cliënten die op korte termijn extra uitgaven moeten doen ten behoeve van herhuisvesting in verband met de overgang van zorg in natura naar scheiden van wonen en zorg en die geen beroep kunnen doen op normale kredietfaciliteiten, een beroep doen op een regeling voor renteloze voorschotten. Het maximum bedrag per cliënt bedraagt 2.500,-- in maximaal 5 jaar terug te betalen. Artikel 2 Cliënten die in verband met schuldsanering bijgestaan worden door een daartoe gespecialiseerde financiële instelling, dan wel cliënten die in surséance van betaling of in faillissement verkeren, kunnen van deze regeling geen gebruik maken. Artikel 3 De regeling wordt vastgelegd in het zorgplan. Daarbij wordt in ieder geval ook de terugbetalingsregeling vastgelegd. Een afschrift van de regeling wordt verzonden aan de financiële administratie. Voorbeeld: zie bijlage 4. Artikel 4 Een medewerker van de financiële administratie boekt de vordering op de cliënt in en maakt een inningopdracht. De manager bedrijfsbureau (en/of het Hoofd Administratie) beschikt over een machtiging op de bankrekening van de cliënt en tekent de inningopdracht. 14

15 Bijlage 1 Rekenmodel besteedbaar inkomen cliënt Regeling beheer Financiën Cliënten Inkomsten zorg in natura met verblijf scheiden van wonen en zorg Uitkering Wajong Loon WsW/ overig loon Onkostenvergoedingen Rente uit vermogen Overigen Totaal bruto inkomen Uitgaven: Eigen bijdrage Wlz Latente fiscale verplichtingen nvt Huren nvt Energiekosten incl. kabeltv nvt Zakelijke lasten (OGB, water, reiniging etc) nvt Telefoonkosten Ziektekostenverzekering Overlijdensverzekering Inboedelverzekering nvt WA verzekering nvt Glasverzekering nvt Aflossing/rente op leningen Sparen voor vervanging inventaris Sparen voor vakantie Voeding/levensmiddelen nvt Overige huishoudkosten nvt Kleedgeld Abonnementen Reiskosten Hobbykosten Zakgeld Totaal uitgaven Saldo 15

16 Bijlage 2 Machtigingsformulier in het kader van zak- en kleedgeld (eveneens voor bijzondere eenmalige uitgaven) conform Regeling Beheer Financiën Cliënten (zie hoofdstuk 7 en 11) Naam cliënt : Adres : Postcode en Woonplaats: Geboortedatum : Bank/Girorekeningnummer:... Machtigt hierbij De Lichtenvoorde, de heer E. Huitink en/of de heer C. Immens, om maandelijks/eenmalig* op de 15 e van de maand een bedrag ad van zijn/haar rekening af te schrijven. Indien met dit formulier toestemming wordt verleend voor een eenmalige incasso kan onderstaand een omschrijving worden gegeven waarvoor het bedrag is bestemd. Omschrijving: Plaats en datum Plaats en datum namens De Lichtenvoorde, Handtekening cliënt/curator - bewindvoerder Manager Bedrijfsbureau/ Hoofd Administratie * doorhalen wat niet van toepassing is 16

17 Bijlage 3 Formulier kasgeld uitbetaling voor bijzondere uitgave conform Regeling beheer financiën cliënten (zie hoofdstuk 11, artikel 3) Kasbetaling door team :.. (teamnummer) Cliënt :. (naam cliënt) heeft :... ontvangen in verband met uitgaven voor bijzondere uitgave Uitbetaald door :. (naam medewerker) Datum :. Voor akkoord: Voor akkoord: handtekening cliënt.. handtekening medewerker 17

18 Bijlage 3a Formulier kasgeld uitbetaling zak- en kleedgeld conform Regeling beheer financiën cliënten (zie hoofdstuk 11, artikel 3) Kasbetaling door team :.. (teamnummer) Cliënt :. (naam cliënt) in verband met uitgaven voor zakgeld/kleedgeld Betreft de maand: Datum: Bedrag: Paraaf ontvanger Naam medewerker Paraaf medewerker 18

19 Bijlage 4 Overeenkomst renteloos voorschot conform Regeling Beheer Financiën Cliënten (hoofdstuk 12) Partijen in deze overeenkomst zijn De Lichtenvoorde en.....(naam cliënt). Tussen partijen bestaat een dienstverleningsovereenkomst waarbij door.. (naam cliënt) diensten worden afgenomen van De Lichtenvoorde; In verband met herhuisvesting van. (naam cliënt) dient hij/zij ten behoeve van de inrichting van haar woonruimte over een geldbedrag ad.. te kunnen beschikken. Daarom zijn partijen: en De Lichtenvoorde, gevestigd te Lichtenvoorde, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer H. van Driel MBA, hierna te noemen de geldverstrekker,.., geboren op. en wonende te aan de.., hierna te noemen de geldlener, het navolgende overeengekomen: a. De geldverstrekker keert aan geldlener een renteloos voorschot uit ten bedrage van... b. Dit bedrag zal door de geldlener aan de geldverstrekker per uiterlijk..(datum) volledig zijn terugbetaald. Het termijnbedrag per maand bedraagt Er zal geen rente in rekening worden gebracht over het voorgeschoten bedrag. Tussentijdse extra aflossingen zijn mogelijk. c. Indien de geldlener voor de datum waarop de laatste termijn afloopt (zie b) geen diensten meer van De Lichtenvoorde ontvangt dient het restantbedrag per datum einde dienstverlening volledig te worden voldaan. d. Alle kosten, welke de geldverstrekker naar zijn oordeel moet maken tot de uitoefening van zijn rechten komen voor rekening van de geldlener. Aldus overeengekomen en opgemaakt te Lichtenvoorde/.. op. Namens de geldverstrekker, De geldlener,.... H. van Driel MBA, handtekening cliënt/ Bestuurder curator - bewindvoerder 19

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum ondertekening, pag. 5 Handtekening onder de ZLO

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Wonen en Tijdelijk Verblijf Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum bij artikel 5.1, pag. 4 Datum bij artikel 5.2,

Nadere informatie

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid)

1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Uitkering (bijv. WWB, WW, WAO, Wajong, AOW, tegemoetkoming minimabeleid) Boedelbeschrijving Datum aanvang bewind/ curatele BM/CB nummer Naam betrokkene Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Aantal bijlagen 1. Netto inkomen per maand (indien van toepassing) Post Totaal

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt

Adres. Postcode en woonplaats. Geboortedatum : Burger Service Nummer (BSN) : hierna te noemen de cliënt Rubriek: Intake RF 1.4 A blz. 1/5 Partijen, 1. Stichting Interakt Contour Groep (statutair gevestigd te Nunspeet, KvK nr 08121485) De zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt ondertekend door de locatiemanager

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? Datum ondertekening, pag. 5 Handtekening onder de

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

Rekening en verantwoording

Rekening en verantwoording Rekening en verantwoording Periode tot en met BM/CB nummer betrokkene Geboortedatum Adres Postcode, woonplaats Aantal bijlagen 1. Samenvatting (Vul eerst de punten 2 t/m 5 in) Totaal netto inkomen (A)

Nadere informatie

indien zorgvrager minderjarig is, wordt deze bij het sluiten van de overeenkomst vertegenwoordigd door ouders/voogd: de heer (en)/mevrouw:

indien zorgvrager minderjarig is, wordt deze bij het sluiten van de overeenkomst vertegenwoordigd door ouders/voogd: de heer (en)/mevrouw: OVEREENKOMST VAN ZORG- EN DIENSTVERLENING WLZ Naam: Stichting Heliomare. Adres: Relweg 51. Postcode /plaats: 1949 EC Wijk aan Zee. Gevestigd te: Wijk aan Zee KvK- nummer : 41227061 Telefoonnummer: 0889208888.

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning B&M Financieel Beheer Akte tot Volmacht De ondergetekende(n) 1: wonend te: Adres: / nr.. En Postcode: 2: wonend te: Verkla(a)r(t)en bij deze, zo voor zich,

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016

Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Verzoek om kwijtschelding van betaling van gemeentelijke belastingen 2016 Uw verzoek om kwijtschelding wordt in behandeling genomen op het moment dat dit formulier ingevuld en ondertekend is ingeleverd

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Intakeformulier bewind

Intakeformulier bewind Stichting De Schuldencoach Postbus 4540 8902 EM Leeuwarden Openingstijden: ma, di, do, vr 9.00-12.00 uur Afzender: Postbus 4540 8902 EM LEEUWARDEN Intakeformulier voor: Stichting De Schuldencoach Postbus

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1

Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest. ZLO Strandgoed_2016_versie Pagina 1 . Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2016 Laatste update: 31 mei 2016 Pagina 1 Zorgleveringsovereenkomst Strandgoed Ter Heijde

Nadere informatie

Particuliere schenking via notariële akte

Particuliere schenking via notariële akte Particuliere schenking via notariële akte Wanneer u het Fonds Atelier Oerol fiscaal optimaal wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking bij notariële akte vanaf 300 per jaar voor vijf jaar.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011 200379 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011 Gegevens onderneming : M. Koubaa Faillissementsnummer : F11/163 Datum uitspraak : 16 augustus 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

Handleiding administratie bewindvoering

Handleiding administratie bewindvoering Handleiding administratie bewindvoering Inhoud: Algemeen... 2 Financieel overzicht... 2 Kas... 4 Betaalrekening... 5 Spaarrekening(en)... 7 Jaarafsluiting... 8 v20100507 1 Algemeen Alleen de witte cellen

Nadere informatie

Serviceovereenkomst Basis H&V

Serviceovereenkomst Basis H&V Serviceovereenkomst Basis H&V De ondergetekenden, Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10 C- 10 te Hoofddorp, 2131 XE te Hoofddorp

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG

Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Te verwachten vragen naar aanleiding van stopzetten werkzaamheden SCG Stoppen VN Verdrag Waarom stopt SCG met de administratie voor de onder bewind/curatele gestelde cliënten? De Rechtbank wil dat de bewindvoerder

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Intake fomulier. Samenwonend Gehuwd Ongehuwd Weduw(e) /-naar Anders namelijk. Voorna(a)m(en) voluit. Sofinummer. Sofinummer

Intake fomulier. Samenwonend Gehuwd Ongehuwd Weduw(e) /-naar Anders namelijk. Voorna(a)m(en) voluit. Sofinummer. Sofinummer ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS (invullen in blokletters en doorstrepen wat niet van toepassing is) Gegevens volgens de burgerlijke stand (meisjes-) Naam man/vrouw Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum

Nadere informatie

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief.

Op onze dienstverlening zijn voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u aan in bijlage 3 bij deze brief. Tripolair Service Abonnement Introductie U overweegt één of meerdere producten af te sluiten. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft ons gevraagd u hierover te adviseren, de gekozen verzekeringen

Nadere informatie

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Behandeld door: Aan: Kantontrechter Kenmerk: Onderwerp: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Verzoek(ster); Naam : Adres : Postcode/woonplaats : In deze vertegenwoordigd door naam,

Nadere informatie

Xena Sports Overeenkomst

Xena Sports Overeenkomst Xena Sports Overeenkomst Voornaam: Voorletters: Achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Mob.nr: Geboortedatum: Geboorte plaats: Paspoort nr.: IBAN Bank nr.: Naam ouder / voogd / ondergetekende

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk

Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Overeenkomst van geldlening strekkende tot financiering aansluitkosten glasvezelnetwerk Partijen: 1. De gemeente Eersel, ingevolge artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Inwonende kinderen Naam en voorletters Geboortedatum BSN Geslacht Onderwijsvorm M / V M / V M / V M / V M / V

Inwonende kinderen Naam en voorletters Geboortedatum BSN Geslacht Onderwijsvorm M / V M / V M / V M / V M / V Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Belastingen en heffingen, kwijtschelding. Een verzoek om kwijtschelding is mogelijk voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en kan alleen aangevraagd worden door particulieren. Als u ondernemer bent,

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015

Aanmeldingsformulier 2015 Aanmeldingsformulier 2015 verzenden / / Te Geboortedatum / / Te Adres Postcode Telefoon Mobiel E-mail Website Wenst deel te nemen aan de opleiding : Groepsopleiding 2199,- Startdatum././ Individuele opleiding

Nadere informatie

Voorbeeld ouderschapsplan

Voorbeeld ouderschapsplan CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN De ondergetekenden: Naam moeder, wonende te ( )., gemeente.., aan de nr.., verder te noemen "de moeder"; en Naam vader, wonende te (.).., gemeente., aan de. nr.., verder te noemen

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst Zorghotel De Keijzer onderdeel locatie De Weidevogelhof Stichting Zorginstellingen Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? ingangsdatum bij punt 1, pag. 2 plaats en datum ondertekening,

Nadere informatie

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Tussen: DrieGasthuizenGroep Postbus2023 6802 CA Arnhem 026 354 94 15 E info@driegasthuizengroep.nl KvK: 09221030 en Cliënt gegevens hierna te noemen de cliënt Indien

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

periode van surséance)

periode van surséance) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 november 2010 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein,

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 4 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Geboorteplaats: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Burgerlijke staat: : Nationaliteit: Nationaliteit: 2. Adresgegevens

Nadere informatie

periode van surséance)

periode van surséance) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 5 juli 2011 Gegevens onderneming : STICHTING 59th FIABCI WORLD CONGRES AMSTERDAM, statutair gevestigd te Nieuwegein, feitelijk gevestigd te 3431 HZ Nieuwegein, Fakkelstede

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD

INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD INKOMSTEN EN UITGAVEN GOED BEHEERD Informatieboekje over de Stichting Cliëntengelden Administratie LUCA Achtergronden, werkwijze en praktische tips Woord vooraf Dit boekje gaat over de Stichting Cliëntengelden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2016 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS

ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS ALTIJD OPNEMEN Naam contractant 1 Naam contractant 2 Adres en huisnummer Postcode XX PLAATS onze referentie: P [nummer] betreft: toekenning compensatie voor overkreditering datum: [datum invullen] Geachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie