ECHOE education for heritage outdoor education

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHOE education for heritage outdoor education"

Transcriptie

1

2

3 ECHOE education for heritage outdoor education

4

5 ECHOE education for heritage outdoor education Projectcoördinator: Center of Professional Training in Culture, Roemenië Partners: Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali, Italië Dkommer interkulturelle personalentwicklung, Oostenrijk Menderes Town National Education Directorate, Turkije Landcommanderij Alden Biesen, België Fjellugla Kompetanse, Noorwegen Moderno SA, Roemenië The Ministry of Culture, Roemenië Projectwebsite: Editors: Giulia Urso, Fabio Police, Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali Auteurs: Angelica Iacob, Adina Dragu, Pîrvu Ionică, Center of Professional Training in Culture Giulia Urso, Fabio Police, Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali Dagmar Kommer, Dkommer interkulturelle personalentwicklung Dr. M. Emin Bakay, Bahittin DEMİR, Güldan KALEM Menderes Town National Education Directorate Guy Tilkin, Michèle Paulus, Landcommanderij Alden Biesen Florentina Anghel, Moderno SA Foto s (Roemenië): Camelia Popescu, Ştefan Socaciu, Alina Bondrea Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft enkel de visie van de auteur weer, de Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk gebruik van de informatie die het handboek bevat. Projectnummer: LLP RO-GRUNDTVIG-GMP Grant Agreement no / MCPN 2012 Deze publicatie is eigendom van het consortium gevormd door de ECHOE projectpartners. De inhoud kan, geheel of gedeeltelijk, vrij worden gebruikt voor educatieve doeleinden op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bronnen en de auteurs worden vermeld. Het gebruik voor andere doeleinden gebeurt in samenspraak met de auteurs. De auteurs zijn als enigen verantwoordelijk voor de inhoud van deze publicatie. 5

6

7 Inhoud 1. Overzicht Erfgoed en Humane ontwikkeling Volwassenenonderwijs voor Erfgoed ECHOE, Education for Cultural Heritage, Outdoor Education: een innoverend project Presentatie van de hoofddoelstellingen en de inhoud van het project Competentiegerichte aanpak van erfgoed en outdoor educatie ECHOE resultaten Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak De sleutelrol van trainers uit het volwassenenonderwijs in de ECHOE aanpak Inleiding Waarom outdoor educatie en waarom erfgoed? sleutelvragen/thema s voor reflectie Een competentiegerichte aanpak van erfgoed en outdoor educatie Inleiding Waarom zijn competenties belangrijk? Non-formeel/informeel leren Competentiegerichte aanpak De ECHOE-aanpak in het hoger onderwijs en de beroepsopleiding Inleiding Casestudie/goede praktijken ECHOE-gericht erfgoedonderwijs in het hoger onderwijs Een nodenanalyse van de doelgroepen Inleiding, schaal en methoden Kennis van de doelgroep over erfgoed- en outdoor educatie Het openstaan voor en interesse in erfgoed- en outdoor educatie De noden van de begunstigden Het profiel van de begunstigden Observaties Slotconclusies en opmerkingen De ECHOE-bijdrage tot competentieontwikkeling Inleiding De ECHOE-bijdrage tot sociale integratie en communicatie van cursisten uit het volwassenenonderwijs Definitie Relevantie Uitdagingen Casestudie: het Labyrint theater Methodologische begeleiding Praktijkvoorbeelden van hoe je cursisten uit het volwassenenonderwijs kan aantrekken en outdoor activiteiten kan ontwikkelen De ECHOE-benadering van conservatie van natuurlijk en cultureel erfgoed Problemen en uitdagingen op het vlak van conservatie van natuurlijk en cultureel erfgoed Casestudie: het C.L.A.P. project aan de Amalfikust Methodologische begeleiding: de leerresultaten van erfgoed en outdoor educatie voor conservering De bijdrage van ECHOE aan het leren over duurzame ontwikkeling

8 Inhoud Inleiding Duurzame ontwikkeling op het vlak van ECHOE Waarom is duurzame ontwikkeling relevant voor het volwassenenonderwijs Uitdagingen Casestudie: Carnuntum Methodologische begeleiding De bijdrage van ECHOE aan de promotie van gezonde levensstijlen Inleiding Hoe beïnvloeden outdoor activiteiten en erfgoededucatie een gezond leven bij volwassenen? Casestudie Kennis van een natuurlijke en bebouwde omgeving Definitie en relevantie Uitdagingen Casestudie Methodologische begeleiding, elementen van educatieve programma s Volwassenenonderwijs: plannen en organiseren van ECHOE-activiteiten Inleiding: planningscyclus van ECHOE-activiteiten leerdoelstellingen in het ECHOE-programma Leerdoelstellingen van non-formele en informele leeromgevingen Leerresultaten voor erfgoedonderwijs in outdoor leeromgevingen Competenties Cursisten dichter bij erfgoed- en outdoor educatie brengen Profiel van cursisten en hun interesse in erfgoed en outdoor Het aantrekken van cursisten Conserveringsmaatregelen op het gebied van erfgoed tijdens de ECHOE-programma s Het doel van conservering in het plannen van ECHOE-activiteiten Conservering in de planningscyclus voor ECHOE-programma s Duurzame ontwikkeling een integraal onderdeel van erfgoed- en outdoor educatie Organisatie en bronnen voor ECHOE-programma s Factoren die de leerresultaten en de perceptie van cursisten beïnvloeden Risico-assessment en veiligheidsmaatregelen tijdens ECHOE-programma s Hoe trainingsprogramma s ontwikkelen? Workshopresultaten Pilootmaterialen en lokale workshops Creatieve sporen van nationale ervaringen Leerdoelstellingen van casestudies ontwikkeld tijdens de ECHOE-workshops Cases van partnerlanden van het ECHOE-programma Activiteiten voorgesteld door de Belgische deelnemers ECHOE Hunedoara Summer School Slotopmerkingen en conclusies Enkele strategieën voor het implementeren van erfgoed- en outdoor educatieprogramma s ECHOE iedereen welkom

9

10

11 I Overzicht 1.1 Erfgoed en humane ontwikkeling Artikel 1 van de Raad van Europa s Framework Conventie over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Gemeenschap (CETS Nr. 199, 2005), ook bekend als de Faroconventie, stelt dat het conserveren van cultureel erfgoed en het duurzame gebruik ervan de humane ontwikkeling en de kwaliteit van het leven tot doel heeft en dat het de taak is van alle landen die getekend hebben om de strategische rol van het cultureel erfgoed te benadrukken. Het conserveren en het gebruik van cultureel erfgoed, in zijn verschillende vormen, moet samengaan met het volbrengen van dit doel en het is juist door educatie zoals de Conventie zelf onderstreept dat dit doel te bereiken is. De relatie tussen erfgoed en menselijke ontwikkeling is zeer complex, uitgaande van de wederzijdse link die hen bindt. Het niveau van de ontwikkeling van de menselijke groepen kan men aflezen van het erfgoed dat zij doorheen de tijd hebben opgestapeld. Op zijn beurt kan menselijke ontwikkeling niet louter geïnterpreteerd worden als het resultaat van een evolutionair proces dat steeds teruggrijpt naar het verleden, in de tastbare en niet-tastbare cultuur van de verschillende volkeren van de wereld. 11

12 Overzicht Het is op deze relatie dat de mensheid haar ontwikkeling steeds heeft gebaseerd en toekomstige evoluties kunnen slechts afhangen van hoe nieuwe generaties hun verleden op kritische wijze herinterpreteren. De kennis en het bewustzijn van zijn eigen verleden, als een individueel en collectief erfgoed, zijn dus voorwaarden die ervoor zorgen dat de mensheid zich verder kan ontwikkelen en door te leren uit het verleden die distorsies kan vermijden die de ontwikkeling tot hiertoe hebben gekenmerkt. Wat belangrijk is voor elk individu alsook voor om het even welke gemeenschap is niet enkel de kennis van zijn eigen verleden, maar ook de kennis van het verleden van andere individuen en gemeenschappen. In feite, als het waar is dat groei het resultaat is van een heuristiek proces, de verbetering in de vooruitzichten van de ontwikkeling van het individu alsook in die van de gemeenschap kan enkel teren op de ervaringen van derden waarbij het positieve wordt nagestreefd en het negatieve wordt vermeden. Hieruit vloeit voort dat humane ontwikkeling, anders dan een tijdelijke dialectiek tussen verleden, heden en toekomst, afhankelijk is van de ruimtelijke dialectiek tussen verschillende gemeenschappen en culturen. Het is een dialectiek die, met het oog op zijn volledige potentieel te kunnen uitdrukken, moet gebaseerd worden op het wederzijdse respect en de gelijkwaardigheid van alle culturen. De diversiteit van de mensheid is dus een goed dat moet behouden blijven daar de menselijke ontwikkeling er steeds naar teruggrijpt. Zoals verwoord in Artikel 3 1 (culturele diversiteit als een factor voor ontwikkeling) van de UNESCO s Universele Verklaring over Culturele Diversiteit, Culturele diversiteit verruimt de opties voor iedereen; het is een van de wortels van de ontwikkeling, niet enkel te verstaan in termen van economische groei, maar ook als middel om een meer bevredigend intellectueel, emotioneel, moreel en spiritueel bestaan te bereiken. De relatie tussen erfgoed en menselijke ontwikkeling wordt weerspiegeld op individueel als op gemeenschapsniveau. De kennis van het materiële en immateriële erfgoed en de ervaringskennis door gebruik ervan, dragen bij tot de culturele ontwikkeling van het individu, het stimuleren van zijn creativiteit, het verrijken van zijn culturele achtergrond en zijn esthetische en menselijke gevoeligheid. Bovendien, als het onderwerp van kennis/gebruik het culturele erfgoed is van iemands eigen territorium, neigt het gevoel van ergens toe te behoren te worden versterkt, wat een fundamenteel sociaal bindmiddel is en een pijler van territoriale identiteit en, op basis hiervan, van de processen van lokale ontwikkeling. Wanneer, nochtans, het onderwerp van kennis/gebruik het erfgoed is van andere plaatsen en culturen, hangt de individuele verrijking af van het vermogen om de waarden die deze culturen meedragen te begrijpen en zich eigen te maken en daarbij het natuurlijke wantrouwen van mensen tegenover andere culturen te overwinnen. Het is juist op het collectieve niveau dat de deugdzame interactie tussen erfgoed en menselijke ontwikkeling zelfs nog meer significant en doordringend wordt. 1 Unaniem aangenomen in Parijs op de 31ste zitting van de Algemene Vergadering van UNESCO, Parijs, 2 november

13 I Een symbolisch voorbeeld van deze interactie is de versterking van het culturele erfgoed. Enerzijds tracht men het te interpreteren als een strategie om de toeristische aantrekkingskracht van een gebied te vergroten (externe marketing) door haar economische impact en bezettingsgraad te exploiteren. Anderzijds tracht men een strategie te vertegenwoordigen voor het versterken van collectieve identiteiten (territoriaal, regionaal, nationaal) voor het activeren van endogeen potentieel en voor culturele promotie door de deugdzame voordelen die dit met zich meebrengt, o.a. in termen van creativiteit, die nu officieel erkend wordt als een strategische drijfveer voor ontwikkeling 2 (interne marketing). In de kenniseconomie, speelt cultuur een centrale rol, niet alleen als een economische sector maar ook voor haar intrinsieke vermogen om economische en sociale verbondenheid te promoten en zo bij te dragen tot de opstapeling van sociaal kapitaal, zoals de studies aantonen over de wisselwerking tussen het educatieve en culturele niveau en de kwaliteit van sociaal kapitaal. Blijkt dat in landen met gevorderde economieën de relatie tussen erfgoed en menselijke ontwikkeling nog fascinerender wordt en het beleid dat gericht is op het versterken van cultureel erfgoed een cruciale rol speelt in ontwikkelingsstrategieën, zowel op nationale als op lokale schaal. Het moet nochtans benadrukt worden dat in gevorderde economieën het belang van erfgoed toeneemt, mede door een toenemende vraag naar ervaring van cultureel erfgoed, die te wijten is aan de verbeteringen op het vlak van levensstandaard en educatie. 2 Over de relatie tussen creativiteit en ontwikkeling, bekijk de theorieën van Richard Florida, in het bijzonder: FLORIDA, R., (2002), The rise of the creative class: and how it s transforming work, leisure, community and everyday life, New York, Perseus Books Group. Culturele interactie draagt ook bij tot de ontwikkeling van de creativiteit, zoals gesteld in Artikel 2 van de bovenvermelde UNESCO s Universele Verklaring van Culturele Diversiteit: ( ) cultureel pluralisme geeft een beleidsuitdrukking aan de realiteit van culturele diversiteit. Onafscheidelijk van een democratisch kader, cultureel pluralisme is bevorderlijk voor culturele uitwisseling en voor het voeden van creatieve capaciteiten die het openbare leven ondersteunen. 13

14 Overzicht Opdat erfgoed zijn positieve effecten volledig kan laten gelden op de menselijke ontwikkeling, is het noodzakelijk op twee vlakken te werken: het aanmoedigen en oriënteren van de eis voor erfgoed ook via strategieën die focussen op bewustzijnsverhoging, informatie en training - en, tegelijkertijd, het aanpassen van het aanbod zodat het gebruik van tastbaar en niet-tastbaar erfgoed kan worden omgezet in een concrete opportuniteit voor de mens. Om de analyse van de relatie tussen erfgoed en menselijke ontwikkeling af te ronden, verwijzen we ook naar een ander aspect van de menselijke ontwikkeling dat voordeel zou kunnen halen uit erfgoed of meer bepaald uit de combinatie van cultureel erfgoed met outdoor activiteiten. Om de aard van deze verbinding te begrijpen, verwijzen we naar het concept van menselijke ontwikkeling voorgesteld door UNDP 3 (het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties). Volgens dit concept, hangt menselijke ontwikkeling in feite niet alleen af van economische en culturele factoren - zoals gemeten op basis van het inkomen per hoofd en van onderwijsniveaus -, maar ook van de volksgezondheid. Wanneer men deze interpretatie van menselijke ontwikkeling onderschrijft, zijn alle initiatieven die het gebruik van cultureel erfgoed en outdoor activiteiten combineren perfect compatibel met het doel om het niveau van menselijke ontwikkeling te verbeteren en met het beleid dat zich dit tot doel stelt. Men gaat hier vooral uit van een volwassen publiek dat veelal gekenmerkt wordt door hogere niveaus van fysieke nesteling. Dimensies van menselijke ontwikkeling ECHOE Belangrijkste resultaten Kennis De culturele groei van de gebruiker Fatsoenlijke levensstandaard Het creëren van economische opportuniteiten en werkgelegenheid Lang en gezond leven Het verbeteren van de psychische-fysische condities van de gebruiker Deze gecombineerde aanpak van outdoor & erfgoededucatie zou dus een belangrijke strategie voor menselijke ontwikkeling kunnen vertegenwoordigen; een unieke gelegenheid om cultureel erfgoed niet alleen als opportuniteit voor economische en sociale ontwikkeling te beschouwen, maar ook als sleutelmiddel met een centrale rol in de promotie van levenskwaliteit, met een positieve impact op de menselijke groei van het individu en van de gemeenschap als geheel. 3 UNDP definieert menselijke ontwikkeling als volgt: Menselijke ontwikkeling is een proces van het verruimen van menselijke keuzes. De meest kritische zullen een lang en gezond leven leiden, onderwezen worden en een fatsoenlijke levensstandaard genieten. (UNDP, 1990), Human Development Report 1990, p media/hdr_1990_en_chap1.pdf). 14

15 I 1.2 Volwassenenonderwijs voor erfgoed Wat is het doel van erfgoededucatie? Is erfgoed zinvol voor volwasseneneducatie? Zijn cursisten uit het volwassenenonderwijs zinvolle stakeholders op de agenda van erfgoedinstellingen uit Europa? We nodigen je uit om hierover na te denken en over de complexe en soms moeilijke relaties die individuen en gemeenschappen hebben met hun eigen cultureel en natuurlijk erfgoed. Door het ECHOE project, dat op de volgende pagina s wordt voorgesteld, stellen wij ons tot doel het bewustzijn te verhogen over de impact die erfgoededucatie zou kunnen hebben op zowel individuen als gemeenschappen en steunen wij opportuniteiten voor volwassenen om zich als lerenden toe te leggen op erfgoed. Het verbinden van volwasseneneducatie met erfgoed is een proces met wederzijdse voordelen voor beide velden, dat een positieve impact heeft op diverse niveaus. Terwijl het leren over erfgoed op de agenda staat van vele culturele en educatieve instellingen, moet leren voor erfgoed en door erfgoed nog steeds opgenomen worden in de educatieve beleidsplannen van culturele operatoren en andere erfgoed stakeholders. Het leren over erfgoed doelt op de noodzakelijke dimensie van kennis-bouwen, maar leren voor erfgoed is meer gericht op een gedragsdoelstelling, met als doel burgerlijke betrokkenheid te ontwikkelen in het behoud en de valorisatie van cultureel en natuurlijk erfgoed. Leren door erfgoed gaat een stap verder en vergroot de betekenis van erfgoed voor de gemeenschap door gebruik te maken van diverse leeropportuniteiten die erfgoed kan creëren 15

16 Overzicht in verschillende domeinen, over een veelheid van onderwerpen. Het omarmen van deze perspectieven is een weg om afstand te doen van het gestandaardiseerde en passieve gebruik van erfgoed dat te vaak aan volwassenen wordt aangeboden als de belangrijkste culturele dienstverlening van een erfgoedorganisatie en bij te dragen tot de ontwikkeling van individuen en gemeenschappen met bewuste en verantwoordelijke relaties met hun eigen erfgoed. Traditioneel perspectief Innovatief perspectief Onderwijs over erfgoed Volwasseneneducatie voor erfgoed Onderwijs voor erfgoed Onderwijs door erfgoed Voor erfgoedprofessionals en trainers mag dit een stap te ver lijken, het afwijken van de kernopdracht van een erfgoedinstelling. Maar vele erfgoedinstellingen ontwerpen hun educatieve beleid en plannen als complementair aan formele educatie waarbij kinderen tot hun belangrijkste doelgroep behoren voor hun educatieve programma s. Tegelijkertijd wordt volwassenenonderwijs beschouwd als een informeel, ongewild proces dat plaatsvindt op individueel niveau, bijna exclusief door de betrokkenheid van de volwassenen die een erfgoedplek bezoeken. Het ontwerpen en leiden van gestructureerde programma s voor cursisten uit het volwassenenonderwijs wordt nog steeds gezien als iets voor de welgestelde en opgeleide mens, die het zich kunnen permitteren om van erfgoed te genieten, en minder als een instrument voor individuele en gemeenschapsontwikkeling en voor het bouwen van gezonde relaties met zijn of haar eigen erfgoed en dat van anderen. Leermogelijkheden voor volwassenen op erfgoedsites zijn onbeperkt als we kijken naar de culturele en natuurlijke rijkdom van de sites en naar de diversiteit van aanpakmogelijkheden die volwasseneneducatie aanbiedt. En het is de opdracht en de verantwoordelijkheid van erfgoedprofessionals, trainers uit het volwassenenonderwijs en alle andere stakeholders om de leerdimensie van archeologische opgravingen, of van bebouwde stedelijke en landelijke omgevingen of van cultuurhistorische gebouwen en nationale parken te gebruiken en te ontwikkelen in relatie tot hun volwassen publiek. Volwasseneneducatie voor erfgoed betekent het transformeren van bezoekers in cursisten en hen te bestempelen met proactieve attitudes tegenover erfgoedwaarden. 16

17 II ECHOE, Education for Cultural Heritage, Outdoor Education: een innoverend project 2.1 Presentatie van de hoofddoelstellingen en de inhoud van het project In ECHOE trachten de projectpartners erfgoededucatie en outdoor educatie te combineren tot een effectieve mengeling voor volwassenenvorming. Het project biedt materiaal en methoden om trainers uit het volwassenenonderwijs en gidsen te helpen om een bebouwde of natuurlijke omgeving te gebruiken als een niet-formele leercontext voor het ontwikkelen van een breed pallet aan competenties. Vaak worden erfgoedonderwijsprogramma s uitgevoerd in een toeristische context of in een klas door rechtstreekse kennisoverdracht vanwege de gids of the trainer. Deze educatieve activiteiten in klasverband over lokaal cultureel erfgoed concentreren zich meestal op de ontwikkeling van de kennis, begrip en/of vaardigheden verbonden aan cultuurspecifieke onderwerpen en wordt doorgaans beschouwd als een intellectuele activiteit. Outdoor educatieprogramma s bevatten anderzijds meer sportieve activiteiten, omgevingselementen en teambuilding en zij focussen op vaardigheden nodig in een natuurlijke omgeving. Door beide methodes te mixen, wil ECHOE verschillende open culturele omgevingen exploiteren om ze om te bouwen tot betere en gemakkelijkere onderwijs- en leermedia. De deelnemer is actief betrokken in het proces en leert over 17

18 ECHOE, Education for Cultural Heritage, Outdoor Education: een innoverend project het onderwerp door zijn/haar persoonlijke, sociale en culturele achtergrond en zijn/haar ervaringen en waardepatroon toe te voegen. Het mixen van beide domeinen bezit het potentieel om nieuwe innovatieve leerervaringen te creëren voor volwassenen en de categorieën van deelnemers te vergroten voor beide types van activiteiten. Het ECHOE project richt zich hoofdzakelijk tot cultuur- en erfgoedprofessionals, trainers en andere professionals die te maken hebben met volwassenen in een erfgoedcontext: groepen toeristen en individuen, families, leerkrachten met leerlingen, oudere burgers, teambuildingsgroepen (bedrijfspersoneel), volwassenen geïnteresseerd in architectuur en natuur, wandelaars/hikers, etc. 2.2 Competentiegerichte aanpak van erfgoed- en outdoor educatie Initiële formele vorming is niet langer toereikend voor iemand die werkt in deze snel veranderende samenleving en werkomgeving in het Europa van vandaag. Bijkomende vorming, navorming, volwasseneneducatie, non-formeel leren en informeel leren behoren allemaal tot het concept van Levenslang Leren. De verschuiving naar non-formeel en informeel leren biedt grote opportuniteiten voor erfgoedsites en een outdoor context om mee te stappen in het Levenslang Leren proces. Een competentiegerichte aanpak op het gebied van erfgoed en outdoor educatie heeft als belangrijkste voordeel dat mensen in een rijke omgeving en sociale context werken en persoonlijke en sociale competenties ontwikkelen die relevant zijn in andere situaties van het dagelijks leven. Dit is een goede basis voor Levenslang Leren. Het gebruik van erfgoed als middel om competenties te ontwikkelen voor Levenslang Leren is een voorbeeld van een multidisciplinaire, holistische aanpak van leren. Door ook de outdoor component op te nemen, benadrukt de ECHOE aanpak de integratie van inhoud die gegenereerd is door 18

19 II de betekenis van erfgoed, het proces van samen werken in een openluchtcontext en de interactieve valorisatie van de ervaring als middel voor leren. Algemeen kunnen we stellen dat de combinatie van erfgoed- en outdoor educatie bijdraagt tot de ontwikkeling van alle sleutelcompetenties. UE8 sleutelcompetenties ECHOE programmabijdragen Taalvaardigheden Kennis over wetenschap en technologie Digitale competenties Persoonlijke en sociale vaardigheden Ondernemerschap Leren door te doen Burgerzin en identiteit Taal als middel voor reflectie en communicatie over ons erfgoed Ons cultureel erfgoed bestaat ook uit de technologieën ontwikkeld door de mens Aangesproken tijdens onderzoeksen/of voorstellingsfase Interculturele, sociale, burgerlijke competenties hebben hun wortels in ons erfgoed Zij stimuleren culturele expressie, door creatieve kwaliteit toe te voegen aan het leren Zij bieden de ideale context aan voor zij die leren bij het creëren van hun eigen leerpaden Door mensen het culturele en historische verleden van hun land te laten ontdekken 2.3 ECHOE resultaten Het belangrijkste resultaat van het ECHOE-project is het Resourceboek dat achtergrondinformatie, voorbeelden en praktische stappen aanbiedt voor het ontwikkelen van geïntegreerde activiteiten voor het volwassenenonderwijs in een openlucht-erfgoedsetting. Na een inleiding over erfgoed en outdoor educatie geeft het resourceboek informatie over competenties en competentie-ontwikkeling. De ECHOE-aanpak wordt voorgesteld op verschillende vlakken en richt zich tot verschillende leerresultaten zoals sociale integratie & communicatie, natuurlijke en culturele erfgoedconservering, leren over duurzame ontwikkeling, gezonde levensstijlen, natuurlijke en bebouwde omgeving, etc. Steeds worden uitdagingen, casestudies en specifieke competenties voorgesteld. Het project identificeerde moeilijkheden die door de lokale stakeholders werden ervaren bij deze aanpak (in de vorm van een nodenanalyserapport) en ontwikkelde een serie methodologische papers die voorzien in begeleiding voor zowel trainers uit het volwassenenonderwijs als cultuuroperatoren bij het opzetten en organiseren van typische ECHOE leeractiviteiten: specifieke kennis en vaardigheden voor trainers met 19

20 ECHOE, Education for Cultural Heritage, Outdoor Education: een innoverend project als doel programma s te ontwikkelen en te leiden die erfgoed en outdoor educatie integreren. Deze papers hebben als doel de doelgroepen te informeren over mogelijke toepassingsgebieden van deze aanpak en de voordelen ervan inzake leerresultaten. Het boek besteedt ook aandacht aan mogelijkheden om deze activiteiten te integreren in programma s voor beroepsopleiding en/of hoger onderwijs. De aanpak en al de materialen werden ontwikkeld en getest in een serie van lokale workshops, georganiseerd door iedere partner in zijn/haar land en in een internationale Summer school in Roemenië, georganiseerd door het partnerschap. Zij voorzien in de noodzakelijke feedback om het materiaal te upgraden en updaten. ECHOE wordt voorgesteld en gepromoot via een website in alle talen van het partnerschap. 20

21 III Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak 3.1 De sleutelrol van trainers uit het volwassenenonderwijs in de ECHOE-aanpak Inleiding De voorbije jaren hebben de nationale regeringen alsook de Europese Commissie het belang van Levenslang Leren benadrukt. Zij zijn steeds meer bewust van het vitale belang van Levenslang Leren voor de competitiviteit binnen Europa en voor haar rol als kennismaatschappij. In september 2007 gaf de Europese commissie een document uit, genoemd: Actieplan voor de volwassenenvorming: het is altijd een goed moment om te leren. Het voornaamste doel van het Plan bestaat erin de ontwikkeling van het hoogst mogelijke niveau van kennis van de Europese volkeren te promoten via een brede toegankelijkheid tot onderwijs en door constante bijschaving. Een van de voornaamste boodschappen was dat de traditionele systemen moeten hervormd worden zodat ze flexibeler en toegankelijker worden, zodat zij die leren individuele leerpaden kunnen volgen, aangepast aan hun noden en interesses, en zo echt kunnen profiteren van de kansen in hun leven. In deze context speelt de trainer een sleutelrol in de ECHOE-aanpak, die een ander pad uitstippelt om onderwijs voor erfgoed (historische en archeologische sites) te verbinden met outdoor educatie (inclusief ecologie, erfgoedhandhaving, sport, vrijetijdsbesteding en openluchtactiviteiten). Het is een weg naar praktischer, minder theoretisch onderwijs. In de ECHOE-aanpak moet het profiel van de trainer uit verschillende rollen 21

22 Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak worden samengesteld en is zeer complex. De trainer moet over een goede kennis van cultuur en van het voorgestelde onderwerp beschikken. Maar wat belangrijker is, zij of hij moet ook de lerenden kunnen aantrekken en motiveren. Naast onderwerp-gerelateerde kennis, zou het onderwijspersoneel ook algemene didactische vaardigheden moeten bezitten. Enkele competenties die verbonden zijn met het beroep zijn: het vermogen om in groep te functioneren, bereidheid om innovaties te implementeren, creatieve en sociale competenties, voeling om te werken met volwassenen, ICT vaardigheden, extraverte persoonlijkheid en competenties om geschikte didactische methoden te ontwikkelen. Verdere gezochte vaardigheden zijn: accuraatheid, motivatie, betrokkenheid tot de organisatie en tot het voorgestelde educatieve programma en kritische houding. Het belangrijkste, naast technische didactische vaardigheden, zijn de sociale competenties in relatie tot werken met volwassenen, bijvoorbeeld enthousiasme en empathie (zoals interculturele kennis wanneer men met buitenlanders werkt, of sportieve vaardigheden voor openluchtactiviteiten). Een goede manier om cursisten te motiveren om deel te nemen aan het programma is hen goede praktijken te tonen. Soms ontdekken ze dat ze deelnemen aan een dergelijke soort activiteiten, maar hebben ze er geen idee van betrokken te zijn in een leerproces. Het idee van ECHOE - om verschillende open culturele omgevingen te combineren en te exploiteren om zo tot betere en makkelijkere onderwijs- en leermedia te komen moet worden omgezet van een theoretische aanpak in zeer concrete praktijken die kunnen worden gebruikt door om het even welke trainer die gemotiveerd is om zijn/haar aanpak te veranderen. De aanpak die ECHOE voorstaat, is een verschillende en alternatieve manier van lesgeven bestemd voor leerkrachten, trainers, mentors, bemiddelaars, animatoren en toeristische gidsen. Het heeft als doel mensen vreugde en enthousiasme voor het leren te laten (her)ontdekken, in nieuwe plaatsen en met verschillende types van cursisten, als echte deelnemers aan dit proces. 22

23 III Een dergelijke educatieve aanpak, afgestemd op de noden van de cursist en gericht op ervaring en sleutelcompetenties, is zeer gespecialiseerd en gebruikt significante hulpmiddelen. Zij maakt gebruik van goed opgeleide coördinatoren in specifieke domeinen en maakt het voor volwassenen mogelijk om sleutelcompetenties te ontwikkelen in een zeer dynamische omgeving als we denken aan componenten van erfgoed en openlucht. Bovendien, om succesvol te zijn, moet een organisatie die zo n educatieve activiteiten plant, rekening houden met de idee van samenwerkingsprojecten die partners uit verschillende domeinen betrekt Waarom outdoor educatie en waarom erfgoed? Veel studies en analyses zijn de voorbije 10 jaren uitgevoerd en de conclusie van verschillende groepsdiscussies, gehouden tijdens het project, benadrukken dat traditionele leeromgevingen niet beantwoorden aan de echte noden van alle cursisten. We hebben gezien dat de educatieve omgevingen niet altijd aantrekkelijk en motiverend zijn voor cursisten om te blijven leren tijdens hun leven. Vermits outdoor educatie geen traditionele manier van lesgeven is, stellen we enkele strategieën voor, dit zijn aanbevelingen en sleutelvragen die gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd tijdens elke educatieve activiteit door elke trainer die gemotiveerd is om het klaslokaal om te ruilen voor een open ruimte. De confrontatie met verschillende culturele uitdagingen voegt waarde toe en verrijkt beide partijen van het leerproces terwijl de methoden en educatieve technieken en tools worden opgefrist Sleutelvragen/thema s voor reflectie Hoe kunnen we onze deelnemers of cursisten ervan overtuigen hun vroeger leergedrag te veranderen en zich open te stellen voor outdoor/ openluchtonderwijs? er zeker van te zijn dat deze ervaring een echt leerproces kan zijn en dat dit proces zelfs buiten voor een oud gebouw, of in een metrostation met een heel oude geschiedenis kan plaatsvinden? de culturele ruimte, een museum of monument als echt instrument te vertrouwen, wat een goed leerproces kan motiveren en omzetten in een levend proces? een discussie te starten met een religieus monument? Kunnen we de hete hangijzers op deze wereld of de dramatische gebeurtenissen die ontsproten zijn aan religieuze geschillen negeren? Zouden we de cursisten kunnen vragen naar hun culturele en religieuze achtergrond, of is dit een te persoonlijke vraag? hun eigen persoonlijke motivatie te ontdekken door het identificeren van hun eigen noden, of om ons te vertellen wat zij willen doen of weten? enkele leerstandaarden te volgen, zelfs in een zeer flexibele en oncontroleerbare ruimte? dat we een aantal standaardcompetenties combineren met culturele observatie voor zeer goede redenen? 3.2 Een competentiegerichte aanpak van erfgoed- en outdoor educatie Inleiding Waarom zijn competenties belangrijk? Aanvankelijk leverden scholen/leerkrachten input (kennis), die moest worden geabsorbeerd door de leerlingen. Het resultaat van dit onderwijs was het reproduceren van wat de leerkrachten onderwezen hebben. Er werd geen aandacht gegeven aan het leerproces en het enige resultaat was een gereproduceerd geheel aan kennis. Recent is deze situatie veranderd. De belangrijkste veranderingen in onze Westerse economieën vereisen nieuwe vaardigheden en expertise die mensen alleen kunnen verwerven door zich constant bij te scholen. Onderwijs zou zich niet enkel meer mogen richten op het aanleveren van kennis maar moet ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en voldoening, alsook tot de volharding van het individu. Op deze manier kan onderwijs mensen in staat stellen om ondernemers te worden van hun eigen kapitaal en kennis, attitudes en vaardigheden te combineren m.a.w. competenties. 23

24 Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak Tijdens de Europese Raad van Ministers in Lissabon in 2000, besloot de Raad dat de EU de meest competitieve kenniseconomie in de wereld moest worden. Daar Europa niet begiftigd is met vele natuurlijke hulpbronnen, zou dit ambitieuze plan verankerd moeten worden in het rijke potentieel aan menselijke hulpmiddelen. Daarom onderschrijft het plan een substantiële investering in onderwijs en training. Nochtans heeft de Europese bevolking een ongelukkige demografische structuur: het is een oudere bevolking. Daarenboven zijn onderwijs en vorming een nationaal in plaats van een Europees gegeven (het principe van subsidiariteit). Het antwoord op het probleem is het concept van Levenslang Leren. Initiële opleiding zal niet langer volstaan in deze snel veranderende Europese samenleving. Volwassenenonderwijs, aanvullende opleiding, nascholing, non-formeel leren en informeel leren zijn allemaal elementen in deze Levenslang Leren-aanpak die een hulpmiddel kan zijn om de Europese bevolking te onderwijzen en op te leiden. Deze shift naar niet-formeel en informeel leren biedt goede mogelijkheden voor erfgoed en outdoor-contexten om mee te stappen in het proces van Levenslang Leren. Daar onderwijs en opleiding een nationaal gegeven is, kan Europa enkel werken via gemeenschappelijke doelen, richtlijnen, indicatoren, standaards en collegiale druk om lidstaten ertoe over te halen een gemeenschappelijk niveau (open coördinatiemethode) na te streven. Een van deze gemeenschappelijke standaarden zijn de Sleutelcompetenties voor Levenslang leren in het Europese Framework, waarover burgers moeten beschikken voor hun persoonlijke ontwikkeling, sociale inclusie, actief burgerschap en inzetbaarheid in onze kennismaatschappij Non-formeel/informeel leren Daar dit niet gebonden is aan scholen of onderwijsinstellingen (formeel onderwijs) vallen erfgoed en outdoor educatie in de categorie van nonformeel/ informeel leren. In haar Memorandum van Levenslang Leren (2000) geeft de Europese Commissie een definitie van deze categorieën: Non-formeel leren vindt plaats naast de voornaamste systemen van onderwijs en vorming en leidt niet noodzakelijk tot formele certificaten. Non-formeel leren kan gegeven worden op de werkvloer en via de activiteiten van burgerlijke maatschappelijke organisaties en groepen (zoals jeugdorganisaties, vakbonden en politieke partijen). Het kan ook aangeleverd worden door organisaties of diensten opgezet om formele systemen aan te vullen (zoals kunst, muziek en sportverenigingen, ). Informeel leren is de natuurlijke gezel in het dagelijks leven. Anders dan formeel en non-formeel leren, is informeel leren niet noodzakelijk intentioneel leren, en wordt dus soms door het individu zelf niet erkend als een bijdrage tot kennis en vaardigheden. 24

25 III De activiteiten inzake erfgoed en outdoor educatie behoren tot non-formeel leren. De deelnemers aan een geleide rondleiding met outdoor-activiteiten hebben nochtans niet noodzakelijk de bedoeling iets te leren, wat betekent dat het ook kan worden beschouwd als informeel leren Competentiegerichte aanpak De klassieke gids-aanpak op het gebied van erfgoed en rondleidingen is vaak een eenrichtingsverkeer van kennisoverdracht. De toeristische gids wil zijn kennis overbrengen op zijn publiek onder de beste omstandigheden zonder enige participatie of uitwisseling. Volwassenen die aan een erfgoedactiviteit deelnemen, zijn niet noodzakelijk gefocust op het verwerven van kennis. We kunnen zelfs stellen dat een kennisgerichte aanpak bepaalde volwassenen afschrikt, omwille van de vaak zo klassieke, te schoolse aanpak van erfgoedbegeleiding. Nochtans betekent dit niet dat deze volwassenen niet willen leren of dat ze er niet voor openstaan; zij zien kennisverwerving niet als een prioriteit als ze deelnemen aan dergelijke activiteiten die vaak bedoeld zijn als ontspanning/vrije tijd. Een competentiegerichte aanpak heeft als belangrijkste voordeel dat mensen werken bewust of niet in een minder schoolse en plezieriger wijze waarbij ze competenties ontwikkelen die ook relevant zijn in het dagelijkse leven. Verder bouwend op de bestaande kennis van volwassenen focust een competentiegerichte aanpak van erfgoed en outdoor educatie op de ontwikkeling van competenties die bijdragen tot de persoonlijke en sociale ontwikkeling van elke deelnemer en voorziet zo in een goede basis voor Levenslang Leren. Omwille van deze redenen is de ECHOE-aanpak gebaseerd op competentiegerichte erfgoed- en outdoor educatie. Concreet focust de ECHOEaanpak op de integratie van activiteiten gericht op de ontwikkeling van competenties in een openlucht erfgoed- en natuurlijke omgeving. 25

26 Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak a) Wat is een competentie? (handleiding Aqueduct ) Een competentie is de bekwaamheid om een combinatie van kennis, attitude en vaardigheden toe te passen in een bepaalde situatie volgens een bepaalde kwaliteit. Zo bestaan competenties uit 3 intern gerelateerde ingrediënten: 1) een kenniscomponent (het begripsonderdeel) 2) een gedragscomponent (het open gedragsrepertoire) 3) en een waarde-component (inclusief waarden, overtuigingen en houdingen). Zij worden gedefinieerd als een holistische synthese van deze componenten: KENNIS component GEDRAGS component WAARDE component Dit betekent dat wat ertoe doet niet enkel is wat we weten maar ook wat we in staat zijn te doen met deze kennis, en of we in staat zijn onze bekwaamheden te ontwikkelen of niet. b) Het Europese Referentiekader 8 sleutelcompetenties Het Europese Referentiekader 6 stelt dat : Een burger heeft nood aan een breed gamma aan sleutelcompetenties om zich flexibel aan te passen aan deze snel veranderende en onderling verbonden samenleving. Onderwijs in zijn dubbele rol, sociaal en economisch, speelt een sleutelrol in het verzekeren dat Europese burgers sleutelcompetenties ontwikkelen nodig voor persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, sociale cohesie en inzetbaarheid in een kennismaatschappij. 5 Van Lakerveld, J., Gussen, I., e.a. AQUEDUCT: competentiegericht onderwijs in een erfgoedcontext, Alden Biesen, De Sleutelcompetenties voor Levenslang Leren Een Europees Framework is een bijlage van een Aanbeveling van het Europees Parlement en de Council op 18 december 2006 over sleutelcompetenties voor Levenslang Leren gepubliceerd in the Official Journal of the European Union van 30 december 2006/L394. (http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/site/en/oj/2006/l_394/l_ en pdf) 7 Info op 26

27 III Het Referentiekader geeft 8 sleutelcompetenties 7 : 1) communicatie in de moedertaal 2) communicatie in vreemde talen 3) mathematische competentie en basiscompetenties in wetenschap en technologie 4) digitale competentie 5) leren leren 6) sociale en burgerlijke competenties 7) zin voor initiatief en ondernemerschap 8) cultureel bewustzijn en expressie c) Erfgoed/outdoor- educatie en competenties Het gebruik van erfgoed als middel om sleutelcompetenties te ontwikkelen is een voorbeeld van een multidisciplinaire, holistische aanpak van lesgeven. Door de outdoor-component op te nemen, benadrukt ECHOE de integratie van inhoud die gegenereerd wordt door de betekenis van erfgoed, het proces van samenwerken in een openluchtcontext en het valoriseren van ervaring als een drager van leren in het volwassenenonderwijs. Dit wordt als gepast beschouwd voor de gecombineerde elementen erfgoed en openlucht. Algemeen draagt ook de combinatie van erfgoed en outdoor educatie bij tot het verwerven van bijna alle sleutelcompetenties zoals hierboven vermeld: Erfgoededucatie promoot taalverwerving: je moedertaal en vreemde talen zijn elementen van ons cultureel erfgoed en ook het middel om te reflecteren en communiceren over erfgoed. Het promoot vaardigheden en kennis over wetenschap en technologie: ons cultureel erfgoed weerspiegelt de technologieën zoals ze ontwikkeld zijn door de mens doorheen zijn bestaan. Afhankelijk van de doelgroep kan het ook digitale competenties stimuleren: door te werken met volwassenen uit het volwassenenonderwijs kunnen digitale competenties aangesproken worden tijdens de onderzoeks- en/of presentatiefase. Het draagt bij tot de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden: interpersoonlijke, interculturele, sociale en burgerlijke competenties hebben hun wortels in ons erfgoed. Religie, traditie en de primaire levensbehoeftes hebben steeds onze zienswijzen en gewoontes 27

28 Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak gevormd. Deze onderzoeken/analyses over de grenzen van Europa heen kunnen bijdragen tot wederzijds begrip en tot de ontwikkeling van nieuwe gewoontes, tradities en waarden. Het roept ook op tot ondernemerschap: erfgoededucatie kan misschien goede voorbeelden uit het verleden aantonen. Tezelfdertijd wordt ondernemerschap ook gepromoot door actief leren, impliciet verbonden met erfgoedonderwijs en met competentieleren. Leren wordt een reis van initiatief, van ontdekking en van omgaan met dingen en mensen. Cultureel bewustzijn: ons erfgoed ontdekken maakt ons bewust van onze culturele waarden, overtuigingen en percepties (waarom doen we dingen zoals we ze doen? Hoe zien we de wereld? Waarom reageren we zoals we reageren?). Het stimuleert culturele expressie, die op haar beurt creatieve en imaginaire kwaliteiten toevoegt aan het leren. Erfgoededucatie verschaft voorbeelden van goede praktijken alsook technieken en de vereiste inspiratie. Het ondersteunt leercompetentie: erfgoededucatie biedt de ideale context voor cursisten om hun eigen leerpaden te ontwikkelen terwijl men erfgoed benadert vanuit een hoek naar keuze en met door hen gekozen middelen. Deze leerpaden doen een beroep op het vermogen van leren leren. Burgerschap en identiteit erfgoededucatie laat ons toe het culturele en historische verleden van onze natie te ontdekken en de zin om te behoren tot een groep of cultuur te versterken. Door outdoor-activiteiten toe te voegen aan erfgoededucatie ontwikkelen cursisten zelfs meer competenties vermits outdoor educatie bijdraagt tot de aanwerving van: teamwork competenties; ondernemerschap (initiatief nemen): kritisch denken, problemen aanpakken, het nemen van beslissingen, risk assessment en andere belangrijke thema s die aangesproken worden door de ECHOE-aanpak; bewustzijn rond duurzaamheid: in ECHOE, wordt duurzame ontwikkeling beschouwd als een drie-dimensioneel concept dat de componenten van ecologische, economische en sociaal duurzame ontwikkeling van culturele en natuurlijke hulpbronnen integreert. Deze driedimensionale aanpak van duurzame ontwikkeling wordt vooral weerspiegeld in de sociale- en burgerlijke competenties. milieubewustheid sociale competenties (inclusief constructief management van emoties) De ECHOE-aanpak in het hoger onderwijs en de beroepsopleiding Inleiding Met betrekking tot erfgoed- en outdoor educatie zouden we niet mogen denken aan een enkele onderwijssector of een bepaald type instelling. Theoretisch gesproken (hoger of beroeps) zou elke onderwijsinstelling non-formele educatieve programma s moeten aanbieden, inclusief erfgoed en outdoor educatie. Nochtans geldt dit niet in alle nationale onderwijssystemen. Er schijnt een zichtbare inertie te zijn vanuit de instellingen met formeel onderwijs omdat zij een traditie hebben van validering van vaardigheden, of een geaccrediteerd curriculum, en een traditie om te behouden en te ontwikkelen van wat al bestaat. Verschillende types van volwassenenonderwijs worden al beschouwd als een goede manier om adolescenten of volwassenen op te leiden, maar worden nog steeds gecatalogeerd als vrijetijdsbesteding. In Noorwegen en andere Scandinavische landen gelden de woorden van Grundtvig - een echte onderwijshervormer, vandaag als in 1844: een geschikte opleiding zou de aspiraties van het individu op een zinvol en succesvol leven moeten aanwakkeren, door het cultiveren van een spirituele betrokkenheid doorheen de studie. Bijvoorbeeld, het liberale onderwijs dat wordt gepromoot door volkshogescholen helpt jongvolwassenen (van welke sociale en economische situatie dan ook) Levenslang Leren, persoonlijke groei en zin voor culturele identiteit eigen te maken. Volkshogescholen in Noorwegen bieden een unieke vergelijkende casestudie van de invloed van onderwijs voor iedereen. Zij werden in het leven geroepen om de doorstroming te vergemakkelijken van studenten uit het verplicht middelbaar onderwijs, dat niet geconcipieerd is als voorbereiding op het hoger onderwijs of op betaalde arbeid. Zij worden beschouwd als scholen voor het leven, die elke persoon tot een verantwoordelijke volwassene helpt te worden. Nochtans lijken 28

29 III volkshogescholen vaardigheden en kwaliteiten te benadrukken en te cultiveren. Zo staat kwaliteit centraal in deze instelling, ontworpen als open voor iedereen. Europese casestudies over strategieën voor het volwassenenonderwijs zijn op zichzelf exemplarische benaderingen/casestudies voor de universele toegang tot onderwijs. Elk van deze is zeer representatief binnen zijn historische en sociale context: de Britse publieke hogescholen en de Open Universiteit in het VK; de Zweedse studiecirkels met een vrije toegang voor elke cursist die interesse heeft om zijn/haar ervaring te delen en te leren van andere mensen; de avondvolkshogeschool in Duitsland; het socio-culturele animatieconcept in Frankrijk; lokale educatieve netwerken in Nederland, enzoverder. Gemengde onderwijsbenaderingen zijn vandaag de dag onderwerp van verscheidene discussies: waarvoor staat de term gemengd, en wat kan er gemengd worden? wat zijn de doelstellingen van een mengvorm van leren? welke waarde en pedagogische verrijking kan gemengd leren toevoegen aan het leerproces? hoe kan het de toegang tot kennis en sociale interactie versterken? wat is rendabiliteit? Veel studies rapporteren het belang en de voordelen van het plaatsen van cursisten in een reële leeromgeving met toegang tot digitale middelen. Tegelijkertijd hebben onderzoekers de nood aangetoond leerbegeleidingsmechanismen of tools te ontwikkelen voor het assisteren van cursisten bij het leren in zulk een complexe leeromgeving. 29

30 Volwassenenonderwijs: Bewustzijnsversterking en kennisvorming binnen de ECHOE-aanpak Zelfs de nationale richtlijnen voor het curriculum in Noorwegen vereisen een residentiële outdoor-ervaring tussen graad 1 en 9, wat aantoont dat het beleid echt geïnteresseerd in dit soort onderwijs. Programma s bieden activiteiten aan die de competentie om iemands veiligheid en welgevoelen buitenshuis vergroten, sociale en persoonlijke vaardigheden versterken en cursisten blootstellen aan het nationaal cultureel erfgoed en de geschiedenis Casestudie/Goede praktijken Rune Krumsvik verstrekt enkele zeer goede voorbeelden van het gebruik van mengvormen van leren 8. Het onderwerp van de cursus was leren over het recycleren van hulpbronnen en het classificeren ervan m.b.v. een instructiewebsite die gebaseerd is op de onderwijstool van WebQuest; het leerproces werd buiten georganiseerd (daarbij gebruikmakend van een gemengde leerstrategie). Tijdens de evaluatiefase van de cursus besliste de leerkracht dat: - de studenten in outdoor situaties zeer positief waren over het participeren in een leeractiviteit; - zijn konden een leerinhoud afwegen door de reële context te observeren en dan begonnen zij de hulpbronnen te classificeren/ categoriseren; - de resultaten waren beter dan in het begin, toen traditionele tools werden gebruikt. Volgens de auteur dragen deze bevindingen bij tot de ontwikkeling van onderwijs-en leerprocessen. Bijvoorbeeld, leerkrachten ageren als assistenten of als studiebegeleiders en verschaffen andere publieke netwerkresources aan hun studenten - inclusief PDA s, smart phones, tablet pc s of het internet om hun leren in outdoor-leeromgevingen te verbeteren, zoals campussen, museums of andere omgevingen. Dezelfde studies tonen aan dat de cursussen die door de volwassenen het meest gewaardeerd worden in gemengde leeromgevingen deze zijn die persoonlijk contact combineren met internet-gebaseerd leren. De resultaten van de studie ondersteunen de principes van het volwassenenonderwijs en tonen daarbij aan dat volwassenen cursussen waarderen die keuzes, verpersoonlijking, zelfsturing, variatie en een leergemeenschap bevatten Uitdagingen voor een ECHOE-gericht erfgoedonderwijs in het hoger onderwijs De twee voornaamste uitdagingen zijn: dat slechts weinig universiteiten het principe van ontwikkeling toepassen niet alleen voor individuen, maar ook voor de contexten waarin ze zich bevinden. Dit is een normaal principe voor om het even welke associatie of NGO: organisatieontwikkeling, gemeenschapsontwikkeling, nationale ontwikkeling en natievorming, en maatschappelijke en globale ontwikkeling; dat hoger-onderwijsinstellingen met een liberaal toegangsbeleid gekenmerkt door externe graduatieprogramma s en niet-traditionele afleveringssystemen (liberaal onderwijs) schaars zijn. De Open Universiteit in het Verenigd Koninkrijk is een voorbeeld en een goede praktijk, zoals iedere andere universiteit die externe graduaatprogramma s toepast. ECHOE wil dit soort initiatieven stimuleren en uitbreiden naar het hoger onderwijs in het algemeen. De Universiteit van Noorwegen is ook een zeer goed voorbeeld. Het biedt een uitgebreide reeks cursussen aan op de campus. Afstandsonderwijsprogramma s van over de hele wereld bieden studenten academische studies aan, die hen in staat stellen om hun eigen individuele doelen te stellen. 8 Krumsvik, R. The Digital Challenges of School and Teacher Education in Norway: Some Urgent Questions and the Search for Answers, Education and Information Technologies, , 2006,

ZELFEVALUATIE IN VOLWASSENENVORMING

ZELFEVALUATIE IN VOLWASSENENVORMING ZELFEVALUATIE IN VOLWASSENENVORMING Sealll is een Grundtvig 1 project, en onderdeel van het Europese onderwijsprogramma Socrates. Socrates / Grundtvig is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2) VOORZIENINGEN IN HET ONDERWIJS NA DE BASISSCHOOL. Thematische Uitgave

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2) VOORZIENINGEN IN HET ONDERWIJS NA DE BASISSCHOOL. Thematische Uitgave Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2) VOORZIENINGEN IN HET ONDERWIJS NA DE BASISSCHOOL Thematische Uitgave European Agency for Development in Special Needs Education Dit verslag werd

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Europese Commissie Youth in Action Programmagids. (geldig vanaf 1 januari 2012)

Europese Commissie Youth in Action Programmagids. (geldig vanaf 1 januari 2012) Europese Commissie Youth in Action Programmagids (geldig vanaf 1 januari 2012) 2 Youth in Action - Programmagids INHOUD INLEIDING 4 AFKORTINGEN 5 DEEL A Algemene informatie over het Youth in Action programma

Nadere informatie

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management Training Modules voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel geschreven door deskundigen

Nadere informatie

Competenties voor de Kennismaatschappij

Competenties voor de Kennismaatschappij Competenties voor de Kennismaatschappij Beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Maatschappelijke context

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school

Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie op school Een doorlichting van vijftien studies omtrent mondiale vorming en ontwikkelingseducatie Lieve Daens, Jan Van Ongevalle & Tom De Bruyn (HIVA) Draft, oktober

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Nederlandse Taalunie Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Nadere informatie

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER Social Enterprising Europe (SEE) SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR DE BEGELEIDER WP4: Cursusmateriaal Deliverable 4.1: Handboek voor de Begeleider Proefnemingsversie 25/01/14 INHOUD INTRODUCTIE MODULE

Nadere informatie

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014

Kinderrechteneducatie. onderwijs. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen KINDER RECHTEN FORUM 2014 10 KINDER RECHTEN FORUM 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Kinderrechtencoalitie Vlaanderen Kinderrechtenforum 10 2014 Kinderrechteneducatie in het onderwijs Voorwoord Sinds haar oprichting

Nadere informatie

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs

Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Reflecties op de implementatie van Elektronische Leer Omgevingen in het Europese onderwijs Projectnaam: Innovative Learning Platform for Vocational Education and Training Projectnummer: LLP-LdV-TOI-2009-IRL-513

Nadere informatie

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren

Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering van leraren dr. Jeroen Onstenk Geïntegreerd pedagogisch leren handelen Een uitdaging voor opleiding en professionalisering

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT INHOUD VOORWOORD 2 INLEIDING 4 DEELNEMENDE ORGANISATIES 6 COMITÉ EN VERGADERINGEN 7 DEELNEMERS 8 EUSE-VISIETEKSTEN 9 WAARDEN, NORMEN EN PRINCIPES VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten BELGIE Juni 2015 In samenwerking met Co-gefinancierd door de Europese Unie Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Trends en uitdagingen

Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Trends en uitdagingen Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie Trends en uitdagingen Euroguidance Nederland, 2007 Colofon Titel: Loopbaan begeleiding in de Europese Publieke Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven

Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Best Practices in Competentieontwikkeling: Een barometer voor bedrijven Geïntegreerd onderzoeksrapport. Januari 2012. Ine Willemse Sara De Hauw Prof.dr. Ans De Vos Competence Centre People & Organisation

Nadere informatie