Opmerking: Alvorens een beslissing te nemen om aandelen in het aanbod te kopen, dienen potentiële beleggers zorgvuldig de risicofactoren aan het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opmerking: Alvorens een beslissing te nemen om aandelen in het aanbod te kopen, dienen potentiële beleggers zorgvuldig de risicofactoren aan het"

Transcriptie

1

2 Opmerking: Alvorens een beslissing te nemen om aandelen in het aanbod te kopen, dienen potentiële beleggers zorgvuldig de risicofactoren aan het begin van dit Prospectus te lezen en in overweging te nemen. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de volgende websites:het prospectus is ook kosteloos te verkrijgen bij 4Energy Invest of het KBC Telecenter op nummer +32 (0) (Nederlands en Engels).

3 4Energy Invest concentreert zich op hernieuwbare energie De warmtekrachtkoppelingsprojecten genereren doorgaans drie soorten inkomsten: warmte verkopen aan industriële klanten; groenestroomcertificaten verkopen op de markt; en elektriciteit verkopen aan het elektriciteitsnet. 4Energy Invest is een in België gevestigd bedrijf voor hernieuwbare energie. Het richt zich op de opbouw en het beheer van een Europese portefeuille van kleine tot middelgrote geïntegreerde projecten voor de directe of indirecte valorisatie van biomassa in de vorm van energie. 4Energy Invest identificeert potentiële biomassaprojecten, voert een haalbaarheidsstudie uit en neemt dan de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de financiering, de bouw en de exploitatie van het project, in nauwe samenwerking met zorgvuldig geselecteerde leveranciers en partners. Momenteel beschikt 4Energy Invest over een volledig operationeel warmtekrachtkoppelingsproject in Amel (Wallonië, België) en wordt een uitbreiding van de bestaande installaties gebouwd. Aan de hand van de grondige expertise op het vlak van warmtekrachtkoppeling die het bedrijf heeft verworven doorheen het hele proces van ontwerp, financiering, bouw en exploitatie van de Amel-centrale, streeft 4Energy Invest momenteel andere vergelijkbare warmtekrachtkoppelingsprojecten na, hetzij op zelfstandige basis, hetzij in combinatie met andere toepassingen die biomassa omzetten in vaste brandstof (groene steenkool). hernieuwbare energie

4 Ondersteunende factoren voor hernieuwbare energie uit biomassa In de EU gaapt echter nog steeds een brede kloof tussen het huidige niveau van de hernieuwbare energie (8,5% in 2005) en de bindende doelstellingen (12,5% in 2010 en 20% in 2020). Vandaag wordt de energiesector gekenmerkt door een aantal grote trends die de markt en de actoren aansturen: Toenemende vraag naar energie, vooral afkomstig van de opkomende landen; Diversificatie van de energieleveringen in OESO-landen om de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen te verminderen; Verplichting om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (Kyoto, Bali), wat de opkomst van milieuvriendelijke energiebronnen stimuleert; Aversie van het publiek ten opzichte van kernenergie door de daarmee gepaard gaande risico s en het gebrek aan werkbare oplossingen voor het kernafval; Bezorgdheid over de bevoorrading inzake en uitputting van de traditionele energiebronnen, wat de prijzen voor fossiele brandstoffen opvoert; Verbeterde concurrentiepositie van de technologieën voor hernieuwbare energie. Deze trends hebben geleid tot een groter besef bij het publiek van de milieu- en energieproblematiek, en tot politieke verbintenissen en maatregelen om hier een antwoord op te bieden. In de Europese Unie zijn dan ook ondersteunende regels opgesteld en zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd om de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare-energiebronnen te promoten. De toekomst van biomassa oogt rooskleurig Biomassa is elk organisch materiaal, meestal op plantaardige basis, dat op een hernieuwbare en/of recurrente basis beschikbaar is. Bronnen van biomassa zijn onder meer reststoffen van bosbouw en houtzagerijen, landbouwoogsten en -afval, hout en houtafval, dierlijk afval, afval van veeteelt, waterplanten, snel groeiende bomen en planten en gemeentelijk en industrieel afval. Houten biomassa kan direct in warmte en elektriciteit omgezet worden of indirect in vaste brandstof (zoals groene steenkool). Wood biomass can be turned directly into heat and electricity or indirectly into solid fuels (green coal). voor hernieuwbare energie uit biomassa Voordelen van houten biomassa zijn: Biomassa is CO2-neutraal. De technologie om houten biomassa om te zetten in energie is goed ontwikkeld en competitief in termen van kosten; Energie uit biomassa kan een voorspelbare, betrouwbare en regelmatige stroom van elektriciteit en/of warmte produceren, wat cruciaal is voor de gebruikers/klanten van de warmte en/of de elektriciteit; en Biomassa is meestal op grote schaal beschikbaar.

5 Kernactiviteiten van 4Energy Invest Als projectontwikkelingsmaatschappij heeft 4Energy Invest een aantal projecten in verschillende ontwikkelingsfasen. Warmtekrachtkoppelingsproject in bedrijf: De installatie voor warmtekrachtkoppeling in Amel (Wallonië, België) is gelegen in het hart van de plaatselijke houtverwerkende industrie en is sinds november 2007 volledig operationeel. Warmtekrachtkoppelingsproject in testfase: 4Energy Invest heeft een uitbreiding van Amel I gebouwd, die momenteel in testfase verkeert. Het project zal de capaciteit van de bestaande installaties vrijwel verdubbelen, en zal naar verwachting in bedrijf genomen worden voor het einde van Projecten in gevorderde ontwikkelingsfase Warmtekrachtkoppelingsproject in Ham (Vlaanderen, België) Warmtekrachtkoppelingsproject in Pontrilas (Engeland, VK) Omzetting van houten biomassa in vaste brandstof (groene steenkool) in Amel (Wallonië, België) Projecten in creatie- en prospectiefase 4Energy Invest is continu bezig met de evaluatie en selectie van nieuwe projecten. Voor elk project dat 4Energy Invest naar de ontwikkelingsfase brengt, zijn vijf tot acht projecten grondig bestudeerd en uiteindelijk afgekeurd. 4Energy Invest overweegt momenteel 7 à 10 projecten in creatiefase, of heeft ze recent onderzocht.

6 Operationele uitmuntendheid als motor voor toekomstige groei Nadruk op lokaal geïntegreerde duurzaamheid 4Energy Invest s bedrijfsactiviteiten zijn opgebouwd op basis van het duurzaamheidsprincipe. 4Energy Invest bevoorraadt zich in grote mate met biomassa uit het afval van industriële partners en verkoopt de geproduceerde energie dan weer aan deze partners. Op die manier verandert de industriële partner zijn afval in een rendabele grondstof en beperkt hij zijn energie- en transportkosten, terwijl 4Energy Invest zeker is van de toegang tot een bepaald volume duurzame biomassa. Risico s beheren en kosten bewaken 4Energy Invest hanteert een beleid waarbij de risico s, kosten en timing van zijn projectontwikkeling zorgvuldig bewaakt en beheerd worden. Dankzij een standaard benadering die haar succes bewezen heeft, streeft 4Energy Invest naar een maximale beheersing van de risico s van het projectbeheer. De ontwikkeling van een portefeuille van projecten voor hernieuwbare biomassa zou de operationele efficiëntie van de projecten verder moeten verbeteren en de totale rentabiliteit van 4Energy Invest moeten vergroten. Expert in alle stadia van de waardeketen Door de rollen van ontwikkelaar en eigenaar/investeerder te combineren, meent 4Energy Invest dat het ideaal geplaatst is om de waarde die in de ontwikkelings- en bouwfase geschapen wordt te behouden, zonder de kwaliteit en de duurzaamheid op lange termijn van de energiecentrales te verwaarlozen. Optimalisering van de externe financiering 4Energy Invest streeft ernaar de financiering van elk project te optimaliseren via een mix van financiering op lange termijn, subsidies en belastingvoordelen voor voorzieningen voor hernieuwbare energie. De verhouding eigen vermogen tot schuld zal altijd afhangen van het volledige contractuele pakket van de transactie. Ze zal waarschijnlijk van project tot project, van regio tot regio en in de tijd variëren. Internationale expansie De internationale diversificatie van de activiteiten van 4Energy Invest zou het bedrijf in staat moeten stellen bijkomende bronnen van groei te scheppen en de risico s van de geografische, ecologische, politieke, technologische, reglementaire en economische omstandigheden effectiever te beheren. Knowhow inzetten voor andere groeitoepassingen 4Energy Invest wil zijn huidige activiteiten in warmtekrachtkoppeling uitbreiden naar andere biomassatoepassingen. Deze toepassingen, zoals de productie van groene steenkool, zullen naar verwachting op middellange termijn matuur worden en vergelijkbare of hogere groeiniveaus bereiken.

7 Sterke financiële prestaties De geconsolideerde IFRS-rekeningen van 4Energy Invest weerspiegelen de dynamiek van een projectontwikkelingsbedrijf. Vóór 2007 bedroegen de inkomsten 0 omdat het warmtekrachtkoppelingproject in Amel I pas aan het einde 2007 volledig operationeel werd. Hoewel het eerste project in 2007 nog geen volledig jaar operationeel was, slaagde het bedrijf erin inkomsten te boeken van 5,8 miljoen, een EBITDA energie van 2,1 miljoen een EBIT van 1,4 miljoen. energie Eind 2007 bedroegen de totale activa 35,6 miljoen, waarvan 87% vaste activa waren; 15,3% van de activa waren gefinancierd met eigen vermogen, 76,2% met financiële schulden (waarvan 5,1% gekapitaliseerde interest), terwijl de resterende 8,5% gefinancierd was met werkkapitaal en uitgestelde belastingverplichtingen. Tijdens het eerste kwartaal van 2008 bedroegen de totale activa 39,3 miljoen, waarvan 92% vaste activa waren; 14,0% van de activa waren gefinancierd met eigen vermogen, 79,5% met financiële schulden en 6,5% met werkkapitaal en uitgestelde belastingverplichtingen. Aandeeelhoudersstructuur vóór het aanbod Management 65% KBC Private Equity 35% hernieuwbare hernieuwbare voor verdere informatie

8 Waarom in 4Energy Invest beleggen Op lange termijn duurzame projecten scheppen zeer voorspelbare cashflows 4Energy Invest heeft een groeistrategie gekozen die zich richt op projecten met Een ervaren en multidisciplinair team 4Energy Invest kan bogen op een bekwaam managementteam dat beschikt over een ruime ervaring in de energiesector, projectontwikkeling en -financiering, biomassa enz., bij erkende multinationals zoals Tractebel, Dynegy, Nuon, SPE, Dalkia en Indaver. een sterke lokale industriële basis die de bevoorrading met biomassa op lange termijn verzekert; een hoge mate van betrouwbaarheid, dankzij de samenwerking met bekende fabrikanten; en verkoopcontracten op lange termijn voor groenestroomcertificaten en/of warmte en elektriciteit (waar mogelijk). Door projecten te ontwikkelen die aan alle of de meeste van deze vereisten voldoen, zullen de cashflows van de projecten, wanneer ze eenmaal operationeel zijn, waarschijnlijk een hoge graad van betrouwbaarheid hebben. Win-win situaties Het bedrijfsmodel van 4Energy Invest is gebaseerd op de ontwikkeling van win-win situaties op lange termijn voor alle stakeholders. De industriële partner, doorgaans een grootverbruiker van energie, levert de biomassa (vaak afval voor hem) en krijgt energie terug tegen aantrekkelijke voorwaarden. Op die manier dringt hij zijn kosten voor afvalverwerking en transport terug, terwijl 4Energy Invest een concurrentievoordeel boekt inzake de bevoorrading aan biomassa die het plaatselijk betrekt. Sectormomentum De sector bekleedt een unieke positie, met wettelijk bindende doelstellingen voor de ontwikkeling ervan. Bovendien is biomassa binnen de sector van de hernieuwbare energie een niche met aanzienlijke voordelen:milieuvriendelijk, rendabel, betrouwbaar en met een groot groeipotentieel. Bewezen staat van dienst Dankzij de geslaagde implementatie van het project Amel I heeft 4Energy Invest een strategische aanwezigheid verworven op de markt van de warmtekrachtkoppeling met biomassa. Deze bewezen staat van dienst is een cruciaal element om de lokale overheden, de industriële partners en de belangrijkste leveranciers te overhalen om als partners van 4Energy Invest vergelijkbare projecten te helpen ontwikkelen.

9 Details van het aanbod en de risicofactoren 1/2 Aanwending van opbrengsten 4Energy Invest is voornemens de netto-opbrengst van het aanbod voornamelijk te gebruiken: voor de financiering van projecten die zich momenteel in de ontwikkelingsfase bevinden ( 18,0-20,0 miljoen); Omvang en structuur van de transactie Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod van aandelen in België en een private plaatsing van aandelen bij institutionele beleggers in België en elders in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In het kader van het aanbod zullen voor 22,0 miljoen à 25,0 miljoen nieuwe gewone aandelen met VVPR-strip uitgegeven worden door 4Energy Invest. Dit bedrag kan verhoogd worden met maximaal 3,75 miljoen met VVPR-strip, tot een maximumbedrag van 28,75 miljoen. Daarnaast heeft de verkopende aandeelhouder aan KBC Securities een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 15% van het totale aantal aandelen in het aanbod. Ongeveer 25% en minimaal 10% van de aangeboden aandelen zullen toegewezen worden aan de particuliere beleggers die woonachtig zijn in België. Het uiteindelijke totale aantal aandelen dat wordt toegewezen aan particuliere beleggers zal in de Belgische financiële pers en op de website van het bedrijf worden gepubliceerd aan het einde van de aanbodperiode, samen met de definitieve aanbodprijs, op of rond 13 juni 2008, behoudens vervroegde afsluiting. De aan de particuliere beleggers toegewezen aandelen zullen in de mate van het mogelijke vergezeld zijn van VVPR-strips. om zijn balans te versterken (door onder andere de gedeeltelijke terugbetaling van 1,7 miljoen van een leenovereenkomst van in totaal 4,2 miljoen aan de Verkopende Aandeelhouder; en toekomstige projecten te starten en te ontwikkelen om de groei van het bedrijf te ondersteunen ( 1,0-7,6 miljoen). Aanbodprijs De particuliere beleggers kunnen op aandelen van 4Energy Invest inschrijven tegen een prijs binnen de prijsvork die zal worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers en op de website van 4Energy Invest op of rond 30 mei De definitieve aanbodprijs zal bepaald worden aan het einde van de aanbodperiode op basis van het bookbuilding proces met de institutionele beleggers. De definitieve aanbodprijs is dezelfde voor particuliere en institutionele beleggers. De definitieve aanbodprijs zal worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers en op de website van 4Energy Invest op of rond 13 juni Aanvraagprocedure Particuliere beleggers die wensen in te schrijven op deze aandelen kunnen een kosteloze aanvraag indienen bij de loketten van KBC Bank, KBC Securities, Petercam en hun partnerbedrijven. De aanvragen kunnen ook via andere financiële tussenpersonen in België ingediend worden. In dat geval dienen de beleggers te informeren naar de details van de eventuele bijkomende kosten die door deze financiële tussenpersonen kunnen worden aangerekend. De beleggers zullen deze extra kosten zelf moeten dragen.

10 Details van het aanbod en de risicofactoren 2/2 Aanbodperiode De particuliere beleggers kunnen inschrijven tussen 30 mei 2008 om 9.00 u en 11 juni 2008 om u, behoudens vervroegde afsluiting, die vanaf 6 juni om u kan plaatsvinden. In geval van vervroegde afsluiting zullen de data van vaststelling van de definitieve aanbodprijs, de toewijzing, de notering, de betaling en de aflevering in verband met het aanbod dienovereenkomstig gewijzigd worden. Betaling De beleggers dienen de aanbodprijs van de toegewezen aandelen volledig te betalen bij levering of dienen hun financiële instelling te verzoeken om hun rekening op of rond 17 juni 2008 te debiteren met het verschuldigde bedrag. Risico's in verband met het aanbod Zoals alle publieke transacties gaat ook een belegging in aandelen van 4Energy Invest gepaard met aanzienlijke risico s. Alvorens een beslissing te nemen om aandelen in het aanbod te kopen, dienen potentiële beleggers zorgvuldig de risicofactoren in dit Prospectus te lezen en in overweging te nemen.de belangrijkste risico s die inherent zijn aan de activiteiten van 4Energy Invest omvatten het ontstaan van vertragingen, het niet verkrijgen van de nodige financiering voor nieuwe projecten, het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen van de autoriteiten en aanzienlijke fluctuaties in de marktprijzen voor warmte, elektriciteit, groenestroomcertificaten en verwante producten. Bovendien hangen de activiteiten, financiële omstandigheden en/of resultaten van het bedrijf af van de bevoorrading inzake voldoende en geschikte biomassa. Ten slotte kunnen ook wijzigingen in het reglementaire kader een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf. Notering en verhandeling 4Energy Invest heeft een aanvraag ingediend voor de notering en de toelating tot de handel op Euronext Brussels voor alle aandelen en VVPR-strips. De eerste notering van de aandelen en VVPR-strips zal plaatsvinden op of rond 13 juni De aandelen en VVPR-strips zullen genoteerd worden op as, if-and-when-issued and/or delivered basis, wat inhoudt dat de handel in de aandelen en VVPR-strips van start zal gaan vóór hun betaling door en levering aan de beleggers. Prospectus Het prospectus, dat goedgekeurd is door de CBFA, zal verkrijgbaar zijn vanaf 30 mei 2008 op de website van 4Energy Invest en op de websites van KBC Bank, KBC Securities, Bolero en Petercam. Het is ook kosteloos verkrijgbaar op verzoek aan het hoofdkantoor van 4Energy Invest of het KBC Telecenter op het nummer +32 (0)

11 Wettelijke disclaimer Dit document mag enkel gepubliceerd, gedistribueerd, gebruikt of overhandigd worden in België. Dit document vormt geen aanbod om enige van de aandelen van 4Energy Invest te verkopen, noch een verzoek tot het doen van een aanbod om enige van de aandelen van 4Energy Invest te kopen, aan personen in rechtsgebieden waar het onwettig is om een dergelijk aanbod of een dergelijk verzoek te doen aan dergelijke personen. Alvorens een beslissing te nemen om aandelen in het aanbod te kopen, dienen Belgische beleggers het prospectus zorgvuldig te lezen. Beleggers dienen te weten dat de afsluiting van het openbare aanbod en de levering van de aangeboden aandelen vertraagd kan worden of helemaal niet kan plaatsvinden indien bepaalde gebeurtenissen zich voordoen, zoals marktontwikkelingen of andere. In die uitzonderlijke omstandigheden heeft Euronext aangegeven dat het alle transacties op Euronext van Euronext Brussels op "if-and-when-issued-or-delivered" basis zal annuleren.

12

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3

Inhoudstafel. www.thenergo.eu 3 Jaarverslag 2008 Thenergo Thenergo (Euronext Brussel: THEB) is een internationaal bedrijf dat hernieuwbare energie produceert. Het specialiseert zich in gedecentraliseerde opwekking van elektriciteit en

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company The Infrastructure Company, TINC Comm. VA, is een Belgische holdingmaatschappij die belegt in bedrijven die onderliggende Infrastructuuractiva

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U ASPIRAVI SAMEN CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0824.919.276 PROSPECTUS voor de voor doorlopende

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap )

TINC Comm. VA. ( TINC of de Vennootschap ) TINC Comm. VA een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gelegen te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen (België), met ondernemingsnummer 894.555.972 ( TINC

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België

Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Ontex Group NV Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België Aanbieding van Gewone Aandelen (inclusief ongeveer 325 miljoen EUR aan Nieuw Uitgegeven Gewone Aandelen (wat neerkomt op een maximum

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1 NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten. Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009. Gereglementeerde informatie Jaarresultaten Voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 december 2009 Gereglementeerde informatie Brussel - 18 maart 2010 INHOUD 1. Verslag van het management...3 I. Belangrijkste gebeurtenissen

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S

US SECURITIES ACT QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OF QIB S BELANGRIJK: U moet de volgende disclaimer lezen alvorens verder te gaan. De volgende disclaimer is van toepassing op het prospectus dat volgt op dit bericht (het document ) en u wordt daarom aangeraden

Nadere informatie

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels

Deceuninck NV. Aanvraag voor de toelating tot verhandeling van 26.315.789 Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels Deceuninck NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0405.548.486. Aanvraag

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013)

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van aandelen vanaf 8 november 2013 voor een maximumbedrag van 2.500.000 EUR (5 november 2013) ZONNEBERG CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Coupure Rechts 712, 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0537.462.647 PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding

Nadere informatie