Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Financiële verantwoordingen over het jaar Nr. 45 FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) OVER HET JAAR 1998 Deze financiële verantwoording bestaat uit: de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting; de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1998, voorzien van een toelichting. De financiële verantwoording van de agentschappen ITO, GBA, CAS en IVOP bestaat uit de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals blijkt uit de bijgevoegde staat, voorzien van een toelichting en de balans per 31 december 1998, voorzien van een toelichting. Den Haag, 29 juni 1999 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, R. H. L. M. van Boxtel KST34304 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1999 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 1

2 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting uitgaven uitgaven verplichtingen verplichtingen verplichtingen uitgaven TOTAAL Algemeen Personeel en materieel Algemeen Loonbijstelling Nihil Nihil Prijsbijstelling Nihil Nihil Onvoorzien Nihil Nihil Subsidies en onderzoeken Functionele kosten Koninklijk Huis Vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep NV Memorie Memorie Adviesraden Openbaar Bestuur Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement Uitkering gewezen ministers Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten Bevordering doelmatig bestuur Bevordering werking politiek systeem Paspoortbeleid Personeel en materieel Openbaar Bestuur Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragers Nihil Nihil 03 Integratiebeleid minderheden Algemeen integratiebeleid minderheden Wet Rietkerk-uitkering Zorgwet VVTV Remigratiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Financiële rechtspositie rampenbestrijding Bijdragen LSOP Openbare Veiligheid Nationaal Coördinatiecentrum Bijdragen regionale politie Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 2

3 (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting uitgaven uitgaven verplichtingen verplichtingen verplichtingen uitgaven 24 Overige uitgaven regionale politie Exploitatiegarantie Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Nihil Memorie Nihil Nihil 26 Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid Binnenlandse Veiligheidsdienst Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst Geheime uitgaven Management en Personeelsbeleid Vormings- en opleidingsbeleid Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid Beheer rechtspositie Financiële rechtspositie actieven en post-actieven Rechtspositie post-actieven Suriname en Nederlandse Antillen Rechtspositie post-actieven Nederlands en West Nieuw-Guinea Rechtspositie post-actieven Indonesië Rechtspositie post-actieven bijzondere voorzieningen Garanties Memorie Memorie Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid Bevordering informatievoorziening overheid Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst Integratie van personeels- en salarisadministraties Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 3

4 (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting 1 Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting uitgaven uitgaven verplichtingen verplichtingen verplichtingen uitgaven 09 Algemene Bestuursdienst Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens). Mij bekend, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 4

5 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000) (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten TOTAAL Algemeen Ontvangsten A&O subsidies Nihil Overige ontvangsten Ontvangsten vervreemding aandelen Roccade Informatica Groep NV Memorie Nihil 02 Openbaar Bestuur Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen Werking politiek systeem Memorie Diverse ontvangsten Memorie Paspoortleges Ontvangsten sociale vernieuwing Memorie Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden bij de Nationale ombudsman Memorie Integratiebeleid minderheden Ontvangsten remigratiebeleid Openbare Orde en Veiligheid Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie Ontvangsten Brandweerzorg Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening Memorie Ontvangsten Politie Memorie Binnenlandse Veiligheidsdienst Diverse ontvangsten Management en Personeelsbeleid Ontvangsten Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst Memorie Nihil 06 Diverse ontvangsten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 5

6 (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting ontvangsten ontvangsten ontvangsten 08 Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid Memorie Diverse ontvangsten Memorie Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst Memorie Nihil Mij bekend, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 6

7 Staat behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 1998 Rekening 1998 (exclusief suppletore mutaties) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1 000) (1) (2) (3) = (2) (1) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Agentschap ITO Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten Totale kapitaalontvangsten 0 Totale kapitaaluitgaven Agentschap GBA Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten Totale kapitaalontvangsten Totale kapitaaluitgaven Memorie Agentschap CAS Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten Totale kapitaalontvangsten Totale kapitaaluitgaven Agentschap IVOP Totale baten Totale lasten Saldo van baten en lasten Totale kapitaalontvangsten Totale kapitaaluitgaven Mij bekend, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 7

8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN DEEL 9 1. Inleiding 9 2. Visie/nieuwe ontwikkelingen 9 3. De begroting in één oogopslag Aansluittabel 20 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 20 Verplichtingen/uitgaven Algemeen Openbaar Bestuur Integratiebeleid minderheden Openbare Orde en Veiligheid Binnenlandse Veiligheidsdienst Management en Personeelsbeleid Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid Algemene Bestuursdienst 79 Ontvangsten 80 Agentschappen Agentschap ITO 86 Agentschap GBA 101 Agentschap CAS 114 Agentschap IVOP 126 Saldibalans met bijbehorende toelichting 142 BIJLAGEN 1 T/M 5 BIJ DE TOELICHTING Verdeling loonbijstelling Verdeling prijsbijstelling M&O beleid Lijst van afkortingen Trefwoordenregister 162 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 8

9 ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Momenteel staan de door de ministeries wettelijk te leveren rapportages erg in de belangstelling. Het motto hierbij is: relevante informatie, op een passend tijdstip en in een aantrekkelijke vorm. Interdepartementale ontwikkelingen waarbij de ontwerp-begroting onder de loep wordt genomen en versnelling/verbetering financiële verantwoording, waarbij de financiële verantwoording in een nieuw jasje wordt gestoken, zijn hiervan een voorbeeld. Voor het project versnelling/verbetering financiële verantwoording is de interdepartementale werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen ingesteld met als taak het geven van een impuls aan de kwaliteitsverbetering van financiële verantwoordingen. Voor de verantwoordingen over 1997 leidde dit reeds tot praktische suggesties voor een meer aantrekkelijke presentatie. Voor BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) was het destijds niet meer haalbaar om deze voorstellen te verwerken. Bij de verantwoording 1997 heeft bij BZK de nadruk gelegen op de versnelling van de verantwoording. Met ingang van onderhavige financiële verantwoording 1998 is door BZK getracht de informatieve waarde en presentatie van de verantwoording te verbeteren. Onderstaand wordt in hoofdstuk 2 nader ingegaan op de nieuwe rijksbrede ontwikkelingen rondom de verantwoording en de effecten daarvan op de verantwoording van BZK; mede geplaatst in het licht van actuele ontwikkelingen in het financieel beheer en de organisatie. In hoofdstuk 3 volgt een overzicht van de begroting in grafiekvorm. In hoofdstuk 4 is de aansluittabel opgenomen. 2. Visie/Nieuwe ontwikkelingen Begroting en verantwoording in de 21 e eeuw De huidige begrotingen en verantwoordingen zijn gebaseerd op ideeën uit het midden van de jaren tachtig, de Operatie Comptabel Bestel. De doelstellingen destijds waren gericht op verbetering van de rechtmatigheid en op beheersing van de overheidsuitgaven. Beide meer input dan output aspecten. In de komende periode dient een doorstart te worden gemaakt naar een output gerichte begroting. Een begroting die antwoorden biedt op vragen naar doelmatigheid en doeltreffendheid. In interdepartementaal verband wordt nagegaan of via een nieuwe indeling van de begroting betere antwoorden zijn te geven op deze nieuwe vragen. Als logisch vervolg hierop zullen alsdan ook de andere stukken in de begrotingscyclus, dus ook de verantwoording, worden aangepast. In de verantwoording 1998 is de centrale aandacht gericht op een verbetering van het algemeen deel. Voor de komende jaren zal de aandacht gericht worden op de verbetering van de begroting en verantwoording. Versnelling/verbetering verantwoording Mede op initiatief van de Commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer is voorafgaand aan de ontwikkelingen als begroting 21 e eeuw een traject gestart gericht op versnelling en verbetering van de financiële verantwoordingen. Het streven naar versnelling en verbetering van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 45 9

10 financiële verantwoording wordt door BZK volledig onderschreven. Voor de verantwoording 1997 is bij BZK alle aandacht uitgegaan naar de versnelling. Dit is door BZK ook gerealiseerd, mede dankzij het hanteren van een interne tijdsplanning die was gebaseerd op de uiteindelijke datum van 15 maart. Met ingang van de verantwoording 1998 is getracht een stap voorwaarts te zetten in het kader van de kwaliteitsverbetering. Als basis voor de kwaliteitsslag dienen de aanbevelingen van de werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen. Daarnaast is gehoor gegeven aan de door de staf van de Commissie voor de Rijksuitgaven gemaakte informele, ambtelijke suggesties ter verbetering van de informatievoorziening in onder andere de financiële verantwoording (naar aanleiding van het begrotingsonderzoek Binnenlandse Zaken op 2 oktober 1997). De voornoemde aanbevelingen zijn met name praktisch van aard, hetgeen de implementatie ervan heeft vergemakkelijkt. Het uiteindelijke doel van de verbetering van de financiële verantwoording is het inzicht geven in het gerealiseerde beleid ten opzichte van het voorgenomen beleid. Hiertoe is een eerste aanzet gedaan. Deze eerste aanzet doet tevens gestand aan de toezegging aan de Tweede Kamer (naar aanleiding van schriftelijke vragen bij de financiële verantwoording 1997), dat zal worden gestreefd naar een verhoogde informatiewaarde van het algemeen deel van de toelichting. Bovenstaande heeft tot gevolg dat er ten opzichte van de voorgaande jaren een herinrichting van de financiële verantwoording heeft plaatsgevonden. Het accent ligt nu op het algemeen deel van de verantwoording. Hier zijn per hoofdbeleidsterrein de belangrijkste punten van het in 1998 gevoerde beleid vermeld en wordt er teruggeblikt op het verloop van de raming naar de realisatie en de kwaliteit van het financieel beheer. Natuurlijk zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten volledig en in detail in de artikelsgewijze toelichting terug te vinden. Naast deze verschuiving van artikelsgewijze toelichting zijn de navolgende aanpassingen doorgevoerd: * De begroting in één oogopslag. In het algemeen deel zijn nieuw ten opzichte van voorgaande jaren staafdiagrammen met financiële kerngegevens opgenomen. In de grafieken wordt voor de jaren 1998 en 1997 de stand van oorspronkelijke raming, de stand van de eerste en tweede suppletore begroting en de realisatie naast elkaar geplaatst. Voor de uitgaven is één grafiek opgenomen voor het gehele hoofdstuk en grafieken per hoofdbeleidsterrein, voor de ontvangsten wordt alleen een grafiek voor het totaal van het hoofdstuk gepresenteerd. * Vermijden dubbele informatie. In de artikelsgewijze toelichting worden in de staatjes geen standen uit de suppletore begrotingen meer vermeld. Immers tijdens de uitvoering van de begroting 1998 is het Parlement al geïnformeerd door middel van een tweetal suppletore begrotingen over In plaats van de tweede suppletore mutaties zijn in de toelichting de realisatiecijfers over 1997 opgenomen. Voor een toelichting op de mutaties bij de eerste en tweede suppletore begroting wordt verwezen naar kamerstukken II, 1997/1998, , nr. 2 en kamerstukken II, 1998/1999, , nr. 2 en naar de recentelijk ingediende slotwet. * Implementatie voorstellen werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen. Dit betekent dat er een complete inhoudsopgave, een trefwoordenregister en een afkortingenlijst is toegevoegd. Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens waar mogelijk opgenomen in tabellen. Tenslotte zijn lege tabellen en het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Toekomstige ontwikkelingen Toelichting wordt verstrekt indien de verschillen beleidsmatig relevant zijn dan wel een belangrijk verschil betreffen ten opzichte van de raming. In 1999 zullen stappen worden ondernomen om te komen tot concrete/vaste normen/criteria. Het gebruik van tijdreeksen (ten behoeve van trendontwikkelingen) zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Dit geldt eveneens voor het vermelden van de resultaten beleidsevaluaties. Deze zullen meer bij de verantwoording worden betrokken. Commissie Van Zijl Bij de Algemene Beschouwingen nam de Tweede Kamer de motie Melkert c.s. (kamerstukken II, 1998/1999, , nr. 6) aan. De Tweede Kamer sprak hierbij het voornemen uit om tijdens de afzonderlijke behandeling van de begrotingshoofdstukken aan te geven van welke beleidsterreinen meer in het bijzonder prestatiegegevens moeten worden opgenomen in de departementale jaarverslagen over het begrotingsjaar Voor hoofdstuk VII wordt voorgesteld bijzondere aandacht te geven aan het GSI (Grote Steden- en Integratiebeleid) (uitgavenartikel 02.12) en de politiesterkte (uitgavenartikel 05.23). Onderstaand wordt voor ieder van de artikelen inzicht gegeven welke prestatiegegevens (over 1999, dus volgend jaar bij de verantwoording 1999) kunnen en zullen worden opgenomen. * GSI. Er zullen op het budget van uitgavenartikel 02.12, Grote stedenbeleid, twee budgetten naast elkaar bestaan, de annuïteitenregeling voor leefbaarheid, veiligheid en stadseconomie enerzijds en het Fonds Leefbaarheid grote steden anderzijds. Allereerst de annuïteitenregelingen leefbaarheid/veiligheid/stadseconomie. Deze middelen dateren uit de vorige kabinetsperiode en vormen in feite rente en afschrijving voor een door gemeenten afgesloten lening die in de vorige kabinetsperiode in zijn geheel is verplicht. Met deze middelen kan geen nieuw beleid worden gevoerd door rijk en gemeenten. De doelstellingen in de regeling zijn ruim en zodanig geformuleerd dat moeilijk is na te gaan welke bijdrage het beschikbare budget levert aan welke doelstelling. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om hierover in de verantwoording over het jaar 1999 exacte prestatiegegevens te leveren. Wel zijn er in algemene zin gegevens beschikbaar over de resultaten van de verschillende wijk- en actieplannen die op basis van de regelingen in uitvoering zijn genomen. Deze gegevens worden jaarlijks weergegeven in monitorrapportage grote stedenbeleid. Ten tweede zal vanaf 1999 op dit artikel het budget voor het Fonds Leefbaarheid grote steden uit het regeerakkoord van het huidige kabinet worden geraamd en verantwoord. Op dit moment wordt hiervoor een regeling voorbereid waarin een aantal concrete doelstellingen zal worden geformuleerd. Deze regeling wordt ingebed in de afspraken zoals deze met de steden worden gemaakt op basis van de doorstartconvenanten die in december 1998 met de 25 grote steden zijn gemaakt. Op basis van deze regeling zal duidelijkheid kunnen worden verstrekt over de afspraken die met de steden worden gemaakt en de wijze waarop de realisatie van deze afspraken wordt gevolgd. Naar verwachting zal in de loop van 1999 ook duidelijkheid worden verstrekt over de vraag in welke mate voor steden buiten de G25 middelen beschikbaar zullen zijn uit dit budget. * Politie. Dit onderwerp wordt toegespitst op de voornemens uit het regeerakkoord: de realisatie van het voornemen om 5000 agenten/surveillanten (aspiranten tellen niet mee) extra in te kunnen zetten waarvan 2000 door efficiency besparingen te realiseren en 3000 uit Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

12 extra budget. Aangegeven dient te worden hoe, rekening houdend met een achttal punten, zal worden gemeten dat er door efficiency 2000 mensen extra komen. Het uitgangspunt om de gevraagde gegevens aan de Tweede Kamer te verstrekken vormen de jaarverslagen en jaarrekeningen van de regionale politiekorpsen. Deze jaarverslagen en jaarrekeningen dienen met ingang van het jaar 1999 uiterlijk op 1 juni volgend op het jaar waarop de verslagen betrekking hebben bij het departement te worden ingediend. Dit betekent dat medio het jaar 2000 de gegevens beschikbaar zullen komen over het jaar Zo mogelijk zullen zij dan worden opgenomen in de ontwerp-begroting Daarnaast wordt opgemerkt dat op basis van de huidige inzichten de definities niet zullen wijzigen voor het begrotingsjaar Dit impliceert dat het dus niet mogelijk is om in de jaarrekening 1999 van BZK hier op in te gaan. Het is eveneens niet mogelijk om aan te geven hoeveel administratief/- technisch personeel er overgaat naar de executieve dienst. Wel zullen de totaal aantallen executief en administratief/technisch personeel beschikbaar komen bij de jaarverslagen/jaarrekeningen. Aan de Tweede Kamer is bij brieven van 11 november 1998 (kamerstukken II, 1998/1999, , nr. 24) en 23 februari 1999, nr. EA/U55 703, gemeld op welke wijze de efficiencydoelstelling van het regeerakkoord zal worden gerealiseerd. De gevolgen van efficiency (vrijspelen van 2000 arbeidsjaren) voor de kosten voor materieel zijn niet bekend. De efficiency-operatie heeft in beperkte mate de kosten als invalshoek. Meer wordt de aandacht gericht op het verbeteren van werkprocessen en de arbeidsjaren die daardoor worden vrijgespeeld voor het directe en indirecte politiewerk. Interne organisatie Algemeen Hoewel 1998 in afwachting van het nieuwe kabinet beleidsmatig een jaar is geweest van een pas op de plaats, hebben er in dit ministerie de nodige veranderingen plaatsgevonden. Per 1 januari 1998 is KabNA (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) onderdeel van dit ministerie. Op het moment dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het beleid overging naar de Minister van Binnenlandse Zaken is er voor een naamswijziging van dit ministerie gekozen om zo de samenwerking tussen de koninkrijkspartners ook in de naam van dit ministerie herkenbaar te maken. Per 1 mei 1998 is de ITO (IT-organisatie) naar BZK overgekomen. Voorts wordt er aan de voorbereiding van de overkomst van het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) gewerkt (per 1 januari 2000). Tenslotte is BZK in 1998 uitgebreid met een Minister voor GSI. Hij heeft budgettaire medeverantwoordelijkheid gekregen voor de rijksuitgaven in de sfeer van het GSB (grote stedenbeleid). Kwaliteit financieel management In 1998 is een doorlichting van de financiële functie uitgevoerd. Geconstateerd is dat de financiële functie geen grove ondoelmatigheden vertoont. Echter de ambitie van de financiële functie strekt verder dan thans het geval is. Gewerkt zal moeten worden aan een strategische budgettaire visie, teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van alternatieve financieringsbronnen (bijvoorbeeld Europese fondsen). Ook vanuit de financiële functie zal aandacht nodig zijn voor het sturen op output/outcome en de bijbehorende informatievoorziening, alsmede het dilemma bij beleidsvoornemens tussen efficiency en effectiviteit. Voorts is geconstateerd dat de financiële beheersprocessen aan erosie onderhevig zijn en Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

13 tevens onvoldoende zijn aangepast aan de huidige ICT-ontwikkelingen (Informatie- en communicatietechnologie). Ook de Accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer constateerden bij de verantwoording 1997, dat de kwaliteit van het financieel beheer met name door achterstanden in de beschrijving van de administratieve organisatie aan het afnemen was. Nog in 1998 is een inhaalactie gepleegd om de achterstanden in de beschrijving van de administratieve organisatie weg te werken. Ook is een herijking van het beleid met betrekking tot de administratieve organisatie in voorbereiding, op basis waarvan de huidige richtlijnen in 1999 zullen worden geactualiseerd. Voorts is op basis van de constateringen in de doorlichting in november 1998 een overigens ambitieus kwaliteitsprogramma voor de financiële functie gestart. Daarbij is voor 1999 en 2000 een traject vastgelegd om te komen tot verbetering van organisatie en werkwijze, herijking AO, moderne toepassing ICT en verscherping sturingsrelaties met agentschappen en ZBO s. Parallel daaraan loopt een traject van (bij-)scholing en voorlichting van zowel beleids- als beheersfunctionarissen op het gebied van financiën, beheer en begroting. Het eindproduct zal moeten zijn een kwalitatief hoogwaardige financiële functie van een geringere omvang. In 1998 is voorts veel aandacht gegeven aan de implementatie van de inkoopprocedures. De kaders zijn aangescherpt en uitgebreid met onder meer een integriteitsparagraaf en richtlijnen voor de dossiervorming. De procedures zijn op ruime schaal verspreid. Tevens is een brochure verspreid, waarin een en ander wordt toegelicht voor een breder gebruikerspubliek. Tenslotte zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De inkoopfunctie als zodanig is eveneens doorgelicht, waarbij met name de rol, taken en positionering van de Coördinerend Directeur Inkopen onder de loep zijn genomen. Doel daarbij is te komen tot een structurele inbedding in de organisatie van met name ook de Europese richtlijnen en door middel van een verdere professionalisering van het inkoopproces, alsmede facilitering van het proces en vraagaggregatie om een besparing te bereiken. Daarmede kan tevens worden voldaan aan de in het Regeerakkoord overeengekomen taakstelling op de inkoop. In 1999 zal het werkprogramma worden opgestart om een en ander te realiseren. Euro Bij BZK is een projectteam Euro opgericht. Deze houdt zich bezig met de implementatie van de Euro bij BZK. Aan de dienstonderdelen binnen BZK is gevraagd een plan van aanpak te maken voor de invoering van de Euro op decentraal niveau. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de inhoudelijke en procedurele kaders van Financiën. Uit de 4 e voortgangsrapportage blijkt dat BZK op de goede weg zit. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

14 3. De begroting in één oogopslag Totaal uitgaven (x f 1 mln) , , , , , , , , Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e s uppletore begroting 1998 Stand t/m 2e s uppletore begroting 1998 R ealis atie 1998 Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e s uppletore begroting 1997 Stand t/m 2e s uppletore begroting 1997 R ealis atie 1997 N.B. Aandachtspunt bij het onderling vergelijken van de grafieken is de schaalverdeling van de Y-as. Deze is bij iedere grafiek anders. Het is technisch niet mogelijk dit te verhelpen. Terugblik 1998 was het jaar van de kabinetsformatie. Dit betekende voor BZK een jaar zonder grote beleidswijzigingen. Toch is de begroting verhoogd met circa f 0,5 mld. Deze verhoging wordt met name verklaard door: * de Melkert-banen (circa f 136 mln): overkomst banen uit zorgsector en voorspoedige bevoorschotting; * de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen) (f 100 mln) samenhangend met de extreme regenval; * het asieldossier (circa f 37 mln); * jeugd/veiligheid/gsb (circa f 55 mln). Daarnaast hebben er verhogingen plaats gehad met een technisch karakter, zoals de toedeling van loon- en prijsbijstelling en de compensatie voor de effecten van de Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (circa f 170 mln). De realisatie 1998 vertoont beperkte onderuitputting ten opzichte van de tweede suppletore begroting, die voor een groot deel wordt veroorzaakt door het niet in zijn geheel tot betaling komen van de tegemoetkoming in de schade wateroverlast Hoofdbeleidsterrein 01 «Algemeen» (x f 1 mln) , ,9 197, ,6 151,4 134,6 122,6 119, Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

15 Op dit hoofdbeleidsterrein worden ondermeer de personele en materiële uitgaven van de Centrale Stafdiensten geraamd en verantwoord. In 1998 is het bestaffingsonderzoek afgerond. Met dat onderzoek is beoogd de BZK-organisatie door te lichten op omvang en organisatie van de staffuncties op centraal en decentraal niveau, zodat BZK in de toekomst beschikt over een kwalitatief en kwantitatief toereikende staforganisatie. Met deze kwaliteitsslag wordt voor een groot deel invulling gegeven aan de personele taakstelling uit het regeerakkoord. In 1998 is besloten KabNA te integreren in dit ministerie. Ten behoeve van het project integratie KabNA heeft een verhoging van de raming plaatsgevonden. Daarnaast zijn millenniumgelden toegedeeld. Tenslotte hebben er technische mutaties plaatsgevonden (met name loonen prijsbijstelling; verklaart onder andere de uitschieter bij eerste suppletore begroting 1997). Hoofdbeleidsterrein 02 «Openbaar Bestuur» (x f 1 mln) , , , , , , , ,4 0 Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting De voornaamste componenten in dit hoofdbeleidsterrein vormen de EWLW-regeling (Melkert-banen) en de impuls GSB (tezamen 82%). De onderwerpen die in 1998 voorop stonden waren het vorm geven aan het GSB en de onderzoeken ten behoeve van de NGR (Nieuwe Generatie Reisdocumenten). Voorts werd de voorbereiding tot de overdracht naar SZW per 1 januari 1999 van de Melkert-banen in gang gezet. De verhoging van de raming in 1998 wordt met name veroorzaakt door de Melkertbanen. Enerzijds door overkomst van Melkert-banen uit de zorgsector en anderzijds doordat de invulling dusdanig voorspoedig verloopt dat een hogere bevoorschotting noodzakelijk is geweest. Het verschil tussen de raming 1998 en 1997 wordt verklaard doordat met ingang van 1998 het budget voor het Fonds stimulering sociale vernieuwing is overgeheveld naar de begrotingen van het Gemeentefonds, van SZW, van VWS en van Justitie. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

16 Hoofdstuk 03 «Integratiebeleid minderheden» (x f 1 mln) ,8 212,1 186,1 184,7 247,9 218,3 181,9 171, Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting Doelstelling van het integratiebeleid is het bevorderen van een volwaardige deelname van leden van minderheidsgroepen in alle onderdelen en op alle niveaus van het maatschappelijk leven. Belangrijke onderwerpen zijn de inburgering, huisvesting statushouders, het project CRIEM (Criminaliteit in relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden), het remigratiebeleid en antidiscriminatie maatregelen. De verlaging van de raming over 1998 wordt veroorzaakt door meevallende uitgaven in het kader van de Zorgwet VVTV (Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf) en door een vertraagd beroep op remigratieregelingen. Momenteel wordt onderzocht of het ramingsmodel voor de Zorgwet VVTV aanpassing behoeft. BZK volgt hier de Justitie/Financiën-berekeningen. Hoofdbeleidsterrein 05 «Openbare Orde en Veiligheid» (x f 1 mln) , , , , , , , , Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting De grootste component in dit hoofdbeleidsterrein vormt de bijdrage aan de politieregio s (82%). De raming voor de algemene en bijzondere bijdrage tezamen tot en met de tweede suppletore begroting bedroeg f 4,6 mld. Voorts worden op dit hoofdbeleidsterrein de uitgaven geraamd voor de organisatie van de brandweer en de rampenbestrijding. De verhoging van de raming 1998 is met name beïnvloed door het van toepassing verklaren van de WTS, samenhangend met de extreme Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

17 regenval, het beschikbaar stellen van extra middelen voor het asieldossier, jeugd en veiligheid en het vreemdelingentoezicht. De onderuitputting is met name het gevolg van het niet in zijn geheel tot betaling komen van de tegemoetkoming in de schade wateroverlast Hoofdbeleidsterrein 06 «Binnenlandse Veiligheidsdienst» (x f 1 mln) ,0 81,4 86,5 87,4 72,5 74,4 76,0 76, Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting Belangrijke aandachtsgebieden van de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) zijn de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het waken voor de integriteit van de samenleving. De verhoging van de raming 1998 wordt met name veroorzaakt door de toedeling millenniumgelden en de toedeling/verdeling loon- en prijsbijstelling. Hoofdbeleidsterrein 07 «Management en Personeelsbeleid» (x f 1 mln) ,0 523,8 526, ,8 333,3 337,5 329,0 304, Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

18 Hier worden uitgaven geraamd met betrekking tot het onderwerp personeel en management zowel vanuit de coördinerende verantwoordelijkheid voor de acht sectoren van overheidspersoneel als vanuit de verantwoordelijkheid voor de interne organisatie van de rijksdienst. Daarnaast worden uitgaven geraamd samenhangend met rechtspositionele regelingen van actief en post-actief personeel. De verhoging van de raming 1998 wordt met name beïnvloed door de uitvoering van de uitkeringswet K.N.I.L.-beroepsmilitairen (eenmalig f 20 mln) en de invoering van het zogeheten jongerenproject. De realisatie 1998 is beïnvloed door twee onvoorziene punten. Deze punten betreffen het verstrekken van liquiditeitssteun aan de AMG B.V. (Arbo Management Groep) en het lager dan verwacht beroep op de ZVR-regeling (Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel). Het verschil in de raming tussen 1998 en 1997 wordt veroorzaakt door de sectoralisatie van de ZVO-regeling. De sectoralisatie zou in eerste instantie met ingang van 1997 plaatsvinden. Door een opgetreden vertraging is de sectoralisatie per 1 januari 1998 een feit. Hoofdbeleidsterrein 08 «Informatievoorziening en Automatiseringsbeleid» (x f 1 mln) ,6 52,3 49,5 47,3 44,7 47,8 47, , Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting Op dit hoofdbeleidsterrein vormen met name het algemene informatievoorzieningsbeleid, de informatievoorziening met betrekking tot de millenniumproblematiek en de bijdragen aan de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) de kernactiviteiten (63%). In 1998 ging de aandacht vooral uit naar de millenniumproblematiek rijksbreed en de informatisering op diverse terreinen (de zogenoemde BIOS-projecten). De verhoging van de raming 1998 wordt met name veroorzaakt door het beschikbaar stellen van middelen uit de aanvullende post bij de Miljoenennota ten behoeve van het PMO (Projectbureau Millennium Overheid) en de toedeling van millenniumgelden ten behoeve van BZK. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

19 Hoofdbeleidsterrein 09 «Algemene Bestuursdienst» (x f 1 mln) 4 3 3,5 3,5 3,3 2 2,4 2,7 2,6 1 1,9 1,7 0 Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting In 1998 heeft het bureau ABD (Algemene Bestuursdienst) veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de ABD-competenties. De verhoging van de raming 1998 houdt met name verband met de intensivering van het beleid van de huidige doelgroep en de uitbreiding van de doelgroep (functionarissen schaal 16). Totaal ontvangsten (x f 1 mln) ,7 483,6 483,9 491,4 417,3 546,1 586,1 621, Stand ontwerpbegroting 1998 Stand t/m 1e suppletore begroting 1998 Stand t/m 2e suppletore begroting Stand ontwerpbegroting 1997 Stand t/m 1e suppletore begroting 1997 Stand t/m 2e suppletore begroting De verhoging van de raming wordt met name veroorzaakt door de afrekening van de in 1997 verstrekte voorschotten inzake de Melkertbanen (circa f 44 mln). Deze ontvangsten waren pro memorie geraamd. De realisatie wordt beïnvloed door een nagekomen ontvangst van f 4,2 mln betreffende invoeringskosten voor het tot stand brengen van de Stichting USZO (Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs). Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

20 4. Aansluittabel tussen stand Voorlopige Rekening en de definitieve cijfers In aansluiting op de Voorlopige Rekening ontstaat het volgende beeld (bedragen xf1mln): Uitgaven Ontvangsten 1. Reeds gemeld in de Voorlopige Rekening 1998 (kamerstukken II, 1998/1999, , nr. 1) 7 509,7 491,4 2. Nadere wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening) 1,8 Totaal 7 511,5 491,4 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Leeswijzer Ieder begrotingsartikel begint met een staatje waarin de raming van de uitgaven in de ontwerp-begroting, de realisatie 1998 en de realisatie 1997 is vermeld, zo nodig op artikelonderdeelniveau. Van een presentatie van de verplichtingenbedragen is, omwille van de eenvoud en inzichtelijkheid afgezien. Daarna is zo mogelijk een staatje met volume- en/of prestatiegegevens opgenomen. Vervolgens worden de beleidsvoornemens en activiteiten zoals deze in de ontwerp-begroting en suppletore begrotingen zijn voorgesteld toegelicht. Indien op een artikel het beleid conform de ontwerp-begroting/suppletore begrotingen is uitgevoerd wordt volstaan met de gegevens in de staatjes. Indien voor een goed begrip van het gevoerde beleid op een artikel een toelichting op verplichtingenniveau is vereist wordt de toelichting op het artikel beëindigd met een passage over de verplichtingen. Uitgaven/verplichtingen Artikel Personeel en materieel Algemeen De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000) U01.01/Artikelonderdeel Ontwerpbegroting 22 Ambtelijk personeel Overig personeel Post-actieven Materieel Buitenland uitgaven Totaal Algemeen Per 1 juli 1998 is het voormalige KabNA, samen met de Stafafdeling Constitutionele Zaken & Wetgeving ondergebracht in het nieuwe Directoraat-Generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1998 is veel tijd en aandacht besteed aan de integratie van het voormalige KabNA. Huisvesting, personele aangelegenheden en de financiële inbedding waren daarbij sleutelwoorden. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

21 Artikelonderdeel 22. In 1998 is het bestaffingsonderzoek afgerond. Dit onderzoek was gestart om de verhouding tussen lijn en staf opnieuw te bezien en op een gewenst niveau te brengen. Als gevolg van dit onderzoek zijn eind 1998 kwaliteitsprogramma s voor de Personele, Financiële en Documentaire functies gestart. De uiteindelijke opbrengsten van het bestaffingsonderzoek en de kwaliteitsprogramma s zullen door de Centrale Stafdiensten worden betrokken bij de invulling van de taakstelling regeerakkoord. De overschrijding van de bijgestelde raming wordt voornamelijk veroorzaakt door de financiële consequenties van het afwikkelen van individueel met medewerkers gemaakte uitstroomafspraken op basis van art. 94a, 98, 99 en 69 van het ARAR. Ook de uitgaven van de (decentrale) onderdelen zijn onder dit artikel verantwoord. Artikelonderdeel 23. In het kader van de personeelsontwikkeling is in 1998 gestart met een programma voor het eerstelijnsmanagement. Inmiddels heeft bijna elk lid van de doelgroep de eerste module van het programma doorlopen. In 1999 zullen nog specifieke korte (keuze)- modules volgen. Alle medewerkers van BZK hebben in 1998 de workshop gezond werken met de computer bijgewoond. Voor de Centrale Stafdiensten is in 1998 begonnen met een pilot van de cursus Time Management. De medewerkers van de Centrale Stafdiensten worden in het kader van werkdrukvermindering in de gelegenheid gesteld deze cursus te volgen. Artikelonderdeel 24. In 1998 is wederom een tranche van het wachtgeldbudget gedecentraliseerd. Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de instroom van nieuwe wachtgelders op decentraal niveau. In de uitvoering van 1998 zijn meer uitkeringen met een lager gemiddeld uitkeringsbedrag per uitkering verstrekt dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door kleine aanvullingen op inkomens van ex-medewerkers van de Staatsdrukkerij/Uitgeverij. Artikelonderdeel 25. Op dit artikelonderdeel worden de materiële uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van geheel BZK verantwoord. In 1998 zijn uitgaven gedaan in het kader van Facilitaire aangelegenheden, Automatisering, Informatiebeleid (inclusief reprografie en postkamer), personeelsvoorzieningen en personeelszorg. In 1998 zijn ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de Centrale Stafdiensten incidentele investeringen gedaan. Plan IBP-Busquets Naast de voorbereidingen voor de herziening van de entreepartij van het Schedeldoekshavencomplex en de aanpassing van het Schedeldoekshavencomplex aan de Turfmarktzijde hebben vijf architecten, in opdracht van de Rijksgebouwendienst en de Gemeente Den Haag, een conceptuele studie vervaardigd voor het Schedeldoekshavencomplex. Het gaat hierbij om een voorbeeldproject Intensief Ruimtegebruik. De opgave omvat het ontwikkelen van een visie over de mogelijkheden tot revitalisering van het complex. Hergebruik van de bestaande gebouwen, intensivering van het grondgebruik en een grotere mate van functievermenging zijn daarbij sleutelwoorden. In december 1998 heeft de beoordelingscommissie de architect Jo Coenen opdracht gegeven zijn visie achter zijn studie Cour de la Haye verder te ontwikkelen. In de eerste helft van 1999 zal in intensief overleg met de Gemeente Den Haag, de Rijksgebouwendienst, BZK en Justitie een concreet plan worden ontwikkeld. Door deze beslissing wordt de uitvoering van de renovatie van het entreegebied (het plan Busquets) waarvan de aanvang gepland stond voor april 1999 in ieder geval een half jaar opgeschoven. Pas op het moment dat er zekerheid bestaat over de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

22 financiële haalbaarheid van een grondige renovatie zal er definitief besloten worden. Project Grondwet Het project Grondwet is op 14 december 1998 in een slotmanifestatie afgerond. Er kan worden teruggekeken op een programma vol met activiteiten in het kader van 150 jaar Grondwet. Discussiëren over de inrichting van onze democratie, over grondrechten en dus over achterliggende normen en waarden die wij in onze samenleving belangrijk vinden is op zich vaak verhelderend gebleken en levert ook diverse, aanvullende of nieuwe, inzichten op. Inzichten in de sterke en zwakke punten van ons bestel, maar ook inzichten in de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op ons denken over de democratie en de rechtsstaat. Bij de diverse activiteiten van het Grondwetjaar zijn vele, concrete suggesties gedaan voor aanpassing en het beter toegankelijk maken van de Grondwet, maar ook voor nadere studie over bepaalde aspecten van de Grondwet. Op dit moment wordt bezien wat met deze suggesties kan worden gedaan. Met als doel uiteindelijk de constitutionele agenda voor de volgende eeuw vast te stellen. Automatisering In 1998 hebben alle medewerkers van BZK de beschikking over een Internet aansluiting gekregen. Daarnaast is in 1998 veel tijd en aandacht besteed aan de inventarisatie en oplossing van de millenniumproblematiek. Over de voortgang van dit onderwerp worden per kwartaal rapportages gezonden aan de Tweede Kamer. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

23 Artikelonderdeel 26. Op dit artikelonderdeel zijn de kosten van de vertegenwoordigers van BZK verantwoord. Hieronder vallen onder andere de salariskosten, vergoedingen en representatiekosten. De ramingskengetallen (bedragen x f 1 000) U Ontwerp-begroting aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag Artikelonderdeel 22: Artikelonderdeel 23: Artikelonderdeel 24*: Artikelonderdeel 25: Gemiddelde bezetting ambtelijk personeel 402,5 413,4 405,3 Gemiddelde salariskosten 88,974 95,09 92,08 Toegelicht begrotingsbedrag Aantal medewerkers dat een opleiding uit het centrale opleidingsprogramma volgt 321 Gemiddelde kosten per deelnemer aan het centrale opleidingsprogramma 6,0 Toegelicht begrotingsbedrag Aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsregelingen post-actieven Gemiddelde uitkeringskosten uitkeringsregelingen post-actieven 42,887 29,95 34,90 Toegelicht begrotingsbedrag Gemiddelde bezetting pand Schedeldoekshaven in fte s Exploitatie-uitgaven huisvesting per fte** [12] 3,95 Bewakings- en beveiligingskosten per fte*** [37] 0,52 Uitgaven catering per fte [2] 1,3 Automatisering (inrichting & onderhoud standaard werkplek) per fte**** [31,5] 5,2 Toegelicht begrotingsbedrag Totaal toegelicht begrotingsbedrag * Exclusief de op artikelonderdeel 24 geraamde exploitatielasten Stichting USZO. ** Tussen [ ] staat het aantal interne fte s weergegeven dat aan het budget is gerelateerd. *** Hierin zijn tevens de fte s voor het pand Schedeldoekshaven van Justitie verwerkt. **** Kengetal is alleen gebaseerd op het pand Schedeldoekshaven. Opleidingskosten en specifiek binnen een onderdeel gebruikte systemen zijn niet meegenomen. Verplichtingen. Met betrekking tot de overschrijding van de bijgestelde verplichtingenraming wordt verwezen naar het gestelde onder artikelonderdeel 22 (uitstroomafspraken op basis van art. 94a, 98, 99 en 69 van het ARAR). Artikel Loonbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U Ontwerpbegroting Totaal Nihil Nihil Voor een toelichting op de verdeling van de loonbijstelling wordt verwezen naar bijlage 1. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

24 Artikel Prijsbijstelling De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U Totaal Nihil Nihil Voor een toelichting op de verdeling van de prijsbijstelling wordt verwezen naar bijlage 2. Artikel Onvoorzien De geraamde en gerealiseerde uitgaven (x f 1 000) U Totaal 19 Nihil Nihil Artikel Subsidies en onderzoeken De geraamde en gerealiseerde uitgaven onderverdeeld naar artikelonderdeel (x f 1 000) U01.07/Artikelonderdeel Ontwerpbegroting Ontwerpbegroting Ontwerpbegroting 03 Subsidies en bijdragen aan de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam Subsidies aan de Oorlogsgravenstichting Overige subsidies en bijdragen Subsidies aan internationale organisaties 16 Strategievormend onderzoek Totaal Artikelonderdeel 12. De subsidiëring aan de OGS (Oorlogsgravenstichting) heeft in 1998 plaatsgevonden geheel conform de subsidieregeling van 24 juni 1997, nr. BW97/U566 (Stcrt. 1997, nr. 128). Artikelonderdeel 14. Op dit artikel is de subsidie aan het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten verantwoord. Daarnaast is in 1998 incidenteel een subsidie van f verstrekt aan het Instituut voor Publiek en Politiek, die daarmee de organisatie van de Scholierenverkiezingen 1998 heeft uitgevoerd. Artikelonderdeel 16. Op dit artikelonderdeel zijn de jaarlijkse kosten van het Nationaal Kiezersonderzoek verantwoord alsmede een kleine uitloop van het BiZa 21 project (f 0,05 mln). Daarnaast zijn in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid uitgaven verantwoord met betrekking tot de totale productiekosten van de periodieke uitgave Veiligheidshalve, de gids voor de Veiligheid en de IVR Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VII arverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 32 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 21 mei 2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 700 Financiële verantwoordingen over het jaar 2000 Nr. 63 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 juni 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2004 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...6 2.3. Beleidsadvisering...7 2.3.1. Beleidskader...7 2.3.2. Werkwijze...7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnelandse Zaken voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

2 0 11 18 miljard monitor

2 0 11 18 miljard monitor 18 miljard monitor Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Totaalbeeld 5 Regeerakkoord 5 Ontwikkeling sinds regeerakkoord 7 3 Per begrotingshoofdstuk 12 Staten-Generaal 14 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 7 juli 2010 Onderwerp Rechtsbijstand > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 31 924 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 33 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie