Evaluatierapport. Eénjarige opleiding tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport. Eénjarige opleiding tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO"

Transcriptie

1 Evaluatierapport Eénjarige opleiding tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO Slim! Educatief Drs. E.W.J.M van Gerven James Stewartstraat 13, 1325 JA Almere T: I:

2 Inhoud 1. Inleiding Onderzoeksvraag Uitvoering van het evaluatieonderzoek Verzamelde data Resultaten voor de algemene leerdoelen Reflectie studenten op het rendement van de opleiding in termen van persoonlijke ontwikkeling Resultaten persoonlijke leerdoelen van studenten Oordeel van studenten over de specifieke aspecten van het opleidingstraject Inhoudelijk aanbod Opzet van de opleiding Docent en werkwijze Toetsing Leermiddelen, voorzieningen en organisatie Tijdsinvestering Algemeen oordeel van studenten over de opleiding Aanvullende opmerkingen van studenten Observaties van docenten Conclusies Verbeterpunten Bijlage 1 blanco enquête-formulier... 22

3 1. Inleiding In juni 2013 heeft de tweede groep studenten de éénjarige opleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO afgerond. Zij voldoen aan het competentieprofiel dat voor deze specialisten is opgesteld (Van Gerven & Hoogenberg-Engbers, 2011). Zij hebben op grond van bewezen bekwaamheden het recht verleend gekregen de titel Specialist Begaafdheid SE/ZOO te gebruiken. De titel Specialist Begaafdheid SE/ZOO mag alleen onder licentie worden gevoerd. Professionals die deze titel voeren verklaren te zullen handelen binnen het professioneel kader dat voor deze groep specialisten is geformuleerd. De studenten hebben de opleiding gekozen omdat zij zich wilden professionaliseren ten behoeve van het primair onderwijs aan begaafde leerlingen. De studenten wilden hun persoonlijke professionele leervragen beantwoord zien in de vorm van theoretische kennis en praktische vaardigheden om hun handelingsverlegenheid op te heffen. De leervragen waarmee studenten de opleiding begonnen waren divers, evenals hun persoonlijke beginsituatie. Zo verschilden de studenten in opleidingsachtergrond, algemene beroepservaring, specifieke ervaring met begaafde leerlingen en huidige professionele werkzaamheden. Voor alle deelnemende studenten is de expliciet competentiegerichte didactiek, die in de opleiding de doorgaande lijn vormt, een nieuwe manier van leren geweest. Dit impliceerde dat zij, onder begeleiding van de docenten, een omslag in hun persoonlijk leergedrag moesten maken, om zich in deze competentiegerichte leercontext positief te kunnen ontwikkelen. Dit studiejaar begonnen 30 studenten aan de opleiding. 28 van hen hebben de opleiding met goed gevolg afgerond. Helaas waren twee studenten genoodzaakt wegens persoonlijke omstandigheden voortijdig met de opleiding te stoppen. Een van hen had een burn-out ten gevolge van een combinatie van problemen op het werk en problemen in de privésfeer. De andere student heeft wegens ernstige problemen op de werkplek besloten het onderwijs (tijdelijk) te verlaten. Ondanks de aangeboden mogelijkheden, heeft deze student gekozen om de opleiding niet voort te zetten. Twee studenten zijn langdurig ziek geweest. Voor hen is gewerkt met een aangepast toetsschema en is tijdens de bijeenkomsten van een skypeverbinding gebruik gemaakt. Zo konden zij wel deelnemen aan groepsactiviteiten. Voor een van hen zijn delen van de colleges gefilmd zodat zij deze nadien kon bekijken. In dit evaluatierapport naar de kwaliteit van de zes lesblokken van de opleiding doe ik als ontwikkelaar en hoofddocent verslag over het rendement van de opleiding en de waardering die door studenten kort voor afronding van hun studie aan het opleidingsproces is gegeven. Het evaluatieonderzoek is door Slim! Educatief zelf uitgevoerd in het kader van kwaliteitsbewaking van het opleidingstraject. Dit evaluatierapport wordt afgerond met aandachtspunten om de kwaliteit van de zes lesblokken van de opleiding te verhogen. Almere, Eleonoor van Gerven

4 2. Onderzoeksvraag Om een oordeel te kunnen geven over het rendement van de opleiding en de waardering die door studenten kort voor afronding van hun studie aan het opleidingsproces wordt gegeven, is de onderstaande evaluatievraag gesteld: Is de éénjarige opleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO van voldoende niveau om een toegevoegde waarde te hebben voor het werkveld? Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en daarmee tot een kwalitatief oordeel over de opleiding te komen zijn onderstaand deelvragen opgenomen: 1. Zijn de algemene leerdoelen van de opleiding door elke student behaald? 2. Wat is het rendement van de opleiding in termen van persoonlijke ontwikkeling? 3. Heeft elke student tijdens de opleiding actief gewerkt aan de haar zelf gestelde leerdoelen die zij bij aanvang van de studie had? 4. Hoe oordeelden de studenten over de specifieke aspecten van het opleidingstraject? 4.1. Het inhoudelijk aanbod 4.2. De opzet van de opleiding 4.3. De docenten en werkwijze 4.4. De toetsing 4.5. De leermiddelen, voorzieningen en organisatie 4.6. De tijdsinvestering die de opleiding vergt. 5. Wat is het algemeen oordeel van studenten over de opleiding? 3. Uitvoering van het evaluatieonderzoek Om de evaluatievraag te kunnen beantwoorden is per deelvraag data verzameld. Hiervoor zijn de onderstaande bronnen en methoden gebruikt. Bronnen: o Intakeformulieren studenten o Toetsportfolio s studenten o Cijferlijsten studenten o 360 graden feedback studenten o Evaluatie-enquête studenten (Voor alle bronnen geldt N=27) Wijze van onderzoeken Deelvraag 1: Zijn de algemene leerdoelen van de opleiding door elke student behaald? Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar de toetsresultaten van individuele

5 studenten. Daarbij beoordelen we aan de hand van het cijfermatig oordeel dat gekoppeld is aan de studieresultaten van individuele studenten of leerdoelen per competentieblok voor elke student behaald zijn. De laatste toetsopdracht is daarbij beoordeeld als voldaan / niet voldaan en heeft geen waardeoordeel in de vorm van een cijfer gekregen. Deelvraag 2: Wat is het rendement van de opleiding in termen van persoonlijke ontwikkeling? Voor deze vraag wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve analyse van uitspraken die elke student in relatie tot haar persoonlijke professionele ontwikkeling heeft gedaan in de afrondende enquête over het opleidingstraject. Deelvraag 3: Heeft elke student tijdens de opleiding actief gewerkt aan de haar zelf gestelde leerdoelen die zij bij aanvang van de studie had? In het kader van deze vraag wordt onderzocht welke leervragen studenten bij aanvang van hun studie hebben opgenomen op hun intakeformulier, aan welke thema s in de lessen aandacht is besteed en of de door de student gekozen portfoliotaken aansloten bij deze leervragen. Deelvraag 4: Hoe oordeelden de studenten over de specifieke aspecten van het opleidingstraject? Om een beeld van het oordeel van studenten te krijgen over specifieke onderdelen van het opleidingstraject is voor de enquête een gesloten vragenlijst gebruikt. De vragenlijst bestond uit zes thema s waarover per thema meerdere vragen waren opgenomen. Het antwoord op de vragen werd gegeven door middel van een concreet waardeoordeel op een zespuntsschaal. Daarbij was score 1 een minimum score en score 6 het maximaal haalbare. Een blanco exemplaar van deze vragenlijst is opgenomen als bijlage 1 in dit document. Deelvraag 5: Wat is het algemeen oordeel van studenten over de opleiding? De studenten is gevraagd om in de enquête tevens een algemeen oordeel over de opleiding te geven. Dit konden zij doen door een concreet waardeoordeel over de opleiding te geven op een tienpuntsschaal. Daarbij was score 1 een minimum score en score 10 het maximaal haalbare. 4. Verzamelde data 4.1. Resultaten voor de algemene leerdoelen Over de hele linie hebben alle studenten de algemene leerdoelen die gekoppeld waren aan de verschillende competentieblokken gehaald. Dit is gemeten aan de hand van hun resultaten per portfoliotaak. Daarbij zijn de beoordelingen wisselend uitgevallen. Dat wil zeggen dat er een duidelijk variatie in eindcijfers per competentieblok zichtbaar is. De eindcijfers weerspiegelen de kwaliteit van het behaalde resultaat van de individuele student in relatie tot de opdrachten. 1 Opvallend is dat er 1 Voor meer informatie over de beoordelingscriteria wordt verwezen naar paragraaf 4.6 Toetsing en certificering in de opleidingsomschrijving Eenjarige opleiding tot Specialist Begaafdheid SE-ZOO zoals deze is ingediend voor accreditatie bij het CPION.

6 een stijgende lijn zit in de behaalde cijfers. Dat wil zeggen dat de toetsresultaten voor toets 1 significant lager zijn dan voor de toetsen 5 en 6. De cijfers klimmen op per toets (zie grafiek 1). Deze trend is geheel in lijn met de bevindingen over het opleidingscohort De stijging per competentieblok is verklaarbaar door vier zaken. In de eerste plaats zijn de eerste twee portfoliotaken volledig schriftelijk. Het werd duidelijk dat er tussen studenten grote verschillen in vaardigheid zijn in het vermogen tot schriftelijk weergave van leerinhouden. Bij de andere portfoliotaken konden de studenten kiezen om, naast schriftelijke documentatie, ook andere eindproducten te maken. Hierdoor stegen de resultaten zowel qua inhoud als uitvoering. Dit heeft de cijfers positief beïnvloed. In de tweede plaats zijn studenten in de loop van hun studie gewend geraakt aan het competentiegerichte leren en kregen ze beter greep op welke studie-eisen dit aan hen stelde. Daarnaast konden ze beter omgaan met de verwachtingen die de docenten van hen hadden. In de derde plaats maakten de studenten ten behoeve van de laatste twee toetsopdrachten effectiever gebruik maken van de structuur van de linking pin en hun critical friends. Onderlinge feedback voorafgaand aan het indienen van een portfoliotaak verhoogde het niveau van het eindresultaat van de studenten. In de vierde plaats waren de laatste twee opdrachten een samenwerkingsopdracht. In een aantal gevallen betekent dit dat studenten die gemiddeld een lager cijfer hadden, een cijfer voor de laatste portfoliotaak kregen dat ruimschoots hoger lag dan hun persoonlijk gemiddelde over de eerste vier portfoliotaken. Er was één student waarvoor het cijfer van deze toetsen een half punt lager was dan haar persoonlijk gemiddelde (zie grafiek 2). Gemiddeld cijfer per toets 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Grafiek 1

7 Gemiddeld cijfer toets 1-4 afgezet tegen cijfer toets 5 en 6 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 MA TA TB LB YB SB SC MC MD JE TE KF MH MJ MK LL MM LN PP SP CR gemiddeld cijfer na kunnistaken 1 t/m 4 7,3 7,3 8,3 7,0 6,8 7,3 6,8 7,5 8,8 6,0 6,0 6,3 6,5 8,0 7,5 6,5 7,8 6,8 9,0 6,8 7,8 cijfer kunnistaak ,5 8,5 9,0 8,0 8,5 8,5 9,0 8,5 10,0 7,5 8,0 7,5 9,0 9,0 9,5 8,5 8,5 9,5 8,5 10,0 8,0 Grafiek Reflectie studenten op het rendement van de opleiding in termen van persoonlijke ontwikkeling In de enquête die studenten is afgenomen is hen gevraagd naar het persoonlijk rendement van de opleiding in relatie tot hun professionele perspectief. Studenten hebben daar op zonder uitzondering alleen positieve uitspraken over gedaan. Ook dit is geheel in lijn met de uitspraken die gedaan zijn in het opleidingscohort Onderstaand citeren we zes studenten uit het opleidingscohort : Ik heb ontzettend veel plezier gehad bij het volgen van deze opleiding. Zowel de literatuur, contacturen, als opdrachten hebben aan dat plezier bijgedragen. Een opleiding op hoog niveau, die eindelijk eens tegemoet komt aan mijn manier van denken en leren. Dank daarvoor. Het heeft mij persoonlijk zelfvertrouwen gebracht en mijn wil om te leren nog verder vergroot. Het heeft mij meer handvatten gegeven binnen mijn klas, school en stichting om te gaan met (hoog)begaafden. Daarom zie ik mijn rol binnen mijn school als coördinator van de plusklas en bewaker van beleid en specialist begaafdheid binnen onze stichting vol vertrouwen tegemoet. Ik heb er zin in! Deze opleiding heeft mij niet alleen opgeleid tot specialist begaafdheid. Het heeft me opgeleid tot een leerkracht die anders kijkt naar álle leerlingen. Daarnaast heeft het mij veel geleerd over het onderwijs aan begaafde kinderen. Hoe ontdek je ze, hoe voer je een

8 gesprek, welke rol heb je als leerkracht, hoe krijg je in team in beweging tot veranderen, welke hobbels kunnen deze kinderen tegenkomen, en wat kun je daar aan doen enzovoorts. De studie is een prachtig startpunt om mijn opgedane kennis nu toe te willen passen en nu wil ik absoluut verdergaan om mij verder te ontwikkelen. De inzichten die ik heb gekregen, wil ik verder ontwikkelen, ik vind het mijn plicht als specialist begaafdheid om dat wat ik nu weet verder uit te diepen. Wat de toekomst brengt, geen idee. In ieder geval is dit niet het eindpunt. Door deze opleiding heb ik een meer coachende en begeleidende houding aangeleerd die mij zal helpen bij mijn rol als specialist begaafdheid. Het is voor mij de start geweest om een rol in het onderwijs te krijgen die buiten het lesgeven ligt. Door de opleiding heb ik een meer onderzoekende houding gekregen die mij zal helpen in mijn baan. Ik verdiep me nu in onderwerpen waar ik meer van wil weten en heb een sterkere drive om me te verbeteren/verdiepen. Deze studie heeft mij heel veel gebracht! Ik heb veel portfolio-opdrachten gedaan die ik ook in de praktijk toepas nu. Ik heb ontzettend veel geleerd en heb na deze studie "honger naar meer!." Niet omdat de studie niet compleet is, maar omdat het mij in een flow gebracht heeft. 4.3 Resultaten persoonlijke leerdoelen van studenten Voorafgaand aan de start van de opleiding heeft elke student bij inschrijving haar persoonlijke leerdoelen opgegeven. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat deze doelen aansloten bij de onderwerpen die tijdens de opleiding zijn geboden. Vanuit dat perspectief kan in ieder geval gesteld worden dat de betreffende thema s ook daadwerkelijk aan de orde zijn geweest. Verder is opvallend dat elke student gedurende de opleiding die portfoliotaken heeft gekozen die aansloten bij de persoonlijke leervragen waarmee zij de opleiding is gestart. Onderstaand twee voorbeelden. Student T had als persoonlijke leerdoelen voor de opleiding: meer kennis van en over het (jonge begaafde kind; analyseren van leer-, denk- en werkstijlen van begaafde leerlingen waardoor ik specifieker didactisch kan handelen. De student koos als portfoliotaken: Vergelijking tussen proces signalering/diagnostiek in het Groot Brittannië en Nederland met als doel om tot aanbeveling voor beleid te kunnen komen. Het accent werd gelegd op het herkennen van begaafde leerlingen in de onderbouw. Het ontwikkelen van een set taakaanpak kaarten om werk- en leertsrategiën van begaafde leerlingen te bevorderen. Student S had als persoonlijke leervragen: Ik wil heel graag leren hoe ik begaafde leerlingen tijdig kan signaleren Ik wil graag mijn collega s kunnen begeleiden en coachen met betrekking tot de zorg voor begaafde leerlingen

9 De student koos als portfoliotaken: het begeleiden van een collega die een schooldiagnostisch onderzoek naar een begaafde leerling doet. het ontwikkelen van een visiespel voor school teams over het veilig pedagogisch schoolklimaat voor begaafde leerlingen. 4.4 Oordeel van studenten over de specifieke aspecten van het opleidingstraject De enquête onder studenten bestond uit zes aspecten waarover zij hun waardeoordeel konden geven. Dit hebben zij gedaan door per aspect voor de deelvragen op een zespuntsschaal een score te geven. Over de hele linie is er geen deelgebied dat gemiddeld lager scoort dan 5,2 (zie grafiek 3). De zes aspecten waarop geëvalueerd is zijn: inhoudelijk aanbod; opzet van de opleiding; docent en werkwijze; toetsing; leermiddelen, voorzieningen en organisatie; tijdsinvestering. Gemiddelde score per geëvalueerd aspect 6,0 5,0 5,3 5,4 5,2 5,3 5,6 5,3 4,0 3,0 2,0 1,0 Grafiek 3

10 Inhoudelijk aanbod Ten aanzien van het inhoudelijke aanbod van de opleiding is het oordeel van de studenten gebaseerd op vijf vragen. De gemiddelde score van de studenten per vraag is opgenomen in grafiek 4. De individuele gemiddelde score van studenten over het cluster van 5 vragen is opgenomen in grafiek 5. Opvallend is de score van student 19. Deze student heeft over de hele linie de geëvalueerde aspecten lager beoordeeld dan anderen. 1. Inhoudelijk aanbod Gemiddelde score Ik krijg kans om me tijdens de opleiding aanvullend te verdiepen persoonlijke leervragen gerelateerd aan mijn professionele praktijk. 5,2 Tijdens de lessen aangeboden leerstof en leeractiviteiten vormen een wezenlijke aanvulling op zelfstudieactiviteiten tijdens de opleiding. 5,1 De aangeboden thema s worden kwalitatief goed uitgediept. 5,1 De leerstof is voor mijn werksituatie bruikbaar. 5,5 De leerinhouden zijn actueel en relevant in onderwijskundigpedagogisch perspectief. 5, Grafiek Inhoudelijk aanbod Gemiddelde score per student Grafiek 5

11 Opzet van de opleiding Ten aanzien van het inhoudelijke aanbod van de opleiding is het oordeel van de studenten gebaseerd op zeven vragen. De gemiddelde score van de studenten per vraag is opgenomen in grafiek 6. De individuele score van studenten is opgenomen in grafiek 7. Opzet van de opleiding Gemiddelde score De leerinhouden en werkwijzen sturen aan op de ontwikkeling van een onderzoekende en reflectieve attitude gericht op een combinatie van kennis en praktijk. De opdrachten/zelfstudie-activiteiten in de opleiding sturen aan op een verdieping van competentieontwikkeling gericht op persoonlijke professionaliteit. De leerinhouden rechtvaardigen een cumulatieve structuur waarbij leerinhouden van eerdere lesblokken voorwaardelijk zijn aan leerinhouden van latere lesblokken. 5,3 5,3 5,4 Het aanbod van de verschillende lesblokken is logisch van opbouw. 5,6 Leerdoelen en leerinhouden sluiten aan bij ontwikkelingen van en in hedendaags primair onderwijs in Nederland. 5,5 Er bestaat voor mij als student een heldere relatie tussen de leerdoelen van de opeenvolgende lesblokken en de algemene leerdoelen van de opleiding. 5,3 De leerdoelen van de opleiding zijn duidelijk en concreet beschreven. 5,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Grafiek 6 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 2. Opzet van de opleiding Gemiddelde score per student Grafiek 7

12 Docent en werkwijze Voor het inhoudelijke aanbod van de opleiding is het oordeel van de studenten gebaseerd op zeven vragen. De gemiddelde score van de studenten per vraag is opgenomen in grafiek 8. De individuele score van studenten is opgenomen in grafiek 9. Hoewel over de hele linie ook op dit aspect hoog gescoord wordt, is de vierde vraag (De docenten zijn deskundig en geven heldere toelichtingen) opvallend gewaardeerd. De studenten hebben dit punt gemiddeld een 5,6 gegeven. Veel studenten doen uitspraken over de wijze waarop zij de wijze van begeleiden door de docenten hebben ervaren. Met name de coachende rol van de docenten waarmee zij zich opstellen als scaffolder voor de student en de persoonlijke beginsituatie van elke student steeds voor ogen hadden, spreekt uit deze uitspraken. Ik heb vooral van de hoorcolleges genoten, want jullie leggen veel humor in de hoorcolleges, ook in de keuzes van de filmpjes. Daar kon ik elke keer weer van genieten. Het was ook fijn dat je over de theorie vragen kon stellen en dat je alles mocht vragen. Dat geeft veiligheid en vertrouwen. Ik vind het knap dat jullie bij het assessment aan het begin van het jaar al zoveel over de student konden schrijven. Dat geeft blijk van een goede kijk op mensen. Ook stellen jullie alles heel positief, dus jullie schrijven ook heel ontwikkelingsgericht. Dat gaf mij vleugels om te vliegen. Ik hou erg van professionaliteit en goed voorbereide colleges, dit heb ik van alle kanten van jullie gekregen. Mijn dank is groot! Een opleiding die een manier van lesgeven voorleeft, die het zelf uitdraagt. Zat zeer goed in elkaar. Bedankt voor het zeer leerzame jaar! Ik heb lange tijd niet zo veel geleerd als afgelopen jaar. De hoorcolleges waren erg interessant en ook leuk om naar te luisteren door de humor die jullie hebben. De portfolio-opdrachten waren echt een aanvulling voor mijn praktijk en ik heb genoten van de vele filmpjes. De evaluatie van vorig jaar gaf aanleiding om nog wat meer tijd in te ruimen voor de hoorcollege s en daarbij de interactieve component nog meer in te zetten ( spel van vraag en antwoord). Dat hebben we gedaan, maar in een aantal situaties leidde dat tot het inkorten van de werkopdrachten. Voor sommige studenten was dat een gemis. Die balans moet nog scherper in het oog gehouden worden. Over de hele linie worden zowel de hoorcolleges als de activerende werkvormen echter hoog gewaardeerd. Opvallend is de gemiddelde score van student 2 op dit cluster van vragen. De lage score wordt veroorzaakt door het antwoord dat is gegeven op vraag 5.3. Deze student heeft aangegeven dat er naar haar beleving te weinig tijd was om in te gaan op de individuele vragen van de student. In dit kader is het functioneel om te verwijzen naar de laatste 45 minuten van elke bijeenkomst, de linking pin. In dit deel van de les hebben studenten de kans om individueel (of in kleine groepjes) met docenten te praten over leerinhouden. Dit kan betrekking hebben op de behandelde stof, of op de portfoliopdrachten. In tegenstelling tot het studiejaar , maakte een aantal studenten relatief weinig gebruik van deze mogelijkheid. Zij kozen om op eigen kracht verder te werken en verlieten de bijeenkomst voortijdig. Dit studiejaar is dit aan de eigen verantwoordelijkheid van de student overgelaten. Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat de student die nu op dit punt laag scoort, ook een van de deelnemers is geweest die de bijeenkomsten vroeger verlieten.

13 Docent en werkwijze Gemiddelde score De docenten scheppen een veilige leeromgeving waarin elke student wordt aangemoedigd persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken. De docenten hebben aandacht voor het persoonlijk ontwikkelingsproces van de studenten. 5,1 5,3 Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte om op mijn (onze) vragen in te spelen. 5,2 De docenten zijn deskundig en geven heldere toelichtingen. 5,6 De docenten leven in de keuze van werkvormen voor hoe wij de didactische leerinhouden in onze eigen praktijk kunnen inzetten. 5,0 De gekozen werkvormen sluiten op gedifferentieerde wijze aan op de verschillende leerstijlen van de studenten in de groep. 5,0 De gekozen werkvormen zijn afwisselend en hebben een meerwaarde om leerinhouden je eigen te kunnen maken. 5,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Grafiek 8 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Docent en werkwijze Gemiddelde score per student Grafiek 9

14 Toetsing Voor het onderdeel toetsen binnen de opleiding is het oordeel van de studenten gebaseerd op acht vragen. De gemiddelde score van de studenten per vraag is opgenomen in grafiek 10. De individuele score van studenten is opgenomen in grafiek 11. Door de differentiatie in het toetsaanbod, waarbij iedere student elke periode uit verschillende toetsvormen een taak kon kiezen om zich verder in te willen professionaliseren, blijkt goed gewerkt te hebben. Studenten deden vooral uitspraken over de beoordeling van hun portfoliotaken. De taken worden op drie manieren beoordeeld: Feedback in de vorm van een cijfer waaruit blijkt hoever de student is ontwikkeld ten opzichte van de ideale uitstroom niveau. Feedforward over het afgelegde leerproces in relatie tot het rendement. Feed up waarmee de student zelf tot verfijning van het resultaat kan komen. De meeste studenten waren enthousiast over de manier van feedback, feed forward en feed up geven. Een enkeling uitte een kritische kanttekening. Ik heb de feedback op de opdrachten als zeer waardevol ervaren en ze waren zeer uitgebreid!!! Ook heel erg leuk om te lezen!!!! Zoals voor jullie de opdrachten cadeautjes waren, zo waren voor mij de feedbacks op de opdrachten cadeautjes waar ik naar uit zag!!! De feedback/feedforward was voor mij niet altijd motiverend. Ik bekijk mijn leerrendement alleen in mijn eigen situatie; vanaf mijn beginpunt 0. Ik heb een aantal keer het gevoel gehad alsof ik énorm veel geleerd had, en boven mijn kunnen uitsteeg. Het cijfer wat ik kreeg was dan teleurstellend. Als ik mezelf vergelijk, dan begrijp ik het lagere cijfer wel, omdat ik nou eenmaal nog niet zo ver ben als de andere ervaren leerkrachten.

15 Toetsing Gemiddelde score De toetsopdrachten sturen aan op de ontwikkeling van een professionele attitude die de competentiematrix van de De wijze van beoordeling van toetsopdrachten is motiverend en vergroten het leerrendement van de opleiding. De docenten beoordelen toetsen inzichtelijk en motiveren hun feedforward. De beoordeling van de toetsen reflecteert op realistische wijze zowel mijn leerresultaat als mijn persoonlijk In de lesblokken staat duidelijk aangegeven op grond van welke criteria opdrachten beoordeeld worden. Door de differentiatie in toetsing waarbij ik eigen keuzes kan maken, zijn de opdrachten haalbaar om in de praktijk te kunnen De toetsing stuurt aan op mijn reflectie op mijn persoonlijke professionele praktijk en ontwikkelingsperspectief van kennis De differentiatie in toetsing van ontwikkelde competenties biedt voldoende gelegenheid om keuzes te maken die passend en 5,3 5,0 5,4 5,2 5,0 5,7 5,5 5,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Grafiek 10 6,0 Toetsing 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Gemiddelde score per student Grafiek 11

16 Leermiddelen, voorzieningen en organisatie Met betrekking tot de aangeboden leermiddelen, voorzieningen en organisatie zijn de studenten zes vragen voorgelegd. De gemiddelde score van de studenten per vraag is opgenomen in grafiek 12. De individuele score van studenten is opgenomen in grafiek 13 Leermiddelen, voorzieningen en organisatie Gemiddelde score De docenten zijn bereid om mee te denken en mee te zoeken naar oplossingen daar waar de persoonlijke en professionele situatie van studenten dat vereist om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. 5,9 De docenten zijn goed bereikbaar, ook buiten de lessen om. 5,8 De praktische organisatie om de studie met goed gevolg af te kunnen ronden is goed verzorgd. 5,6 De behandelde literatuur is wetenschappelijk verantwoord en internationaal georiënteerd. 5,5 De behandelde literatuur was en is relevant voor mijn praktijk. 5,6 De door docenten ingezette leermiddelen waren tijdens de bijeenkomsten voldoende voorhanden. 5,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Grafiek 12 Leermiddelen, voorzieningen en organisatie 5,0 3,0 1, Gemiddelde score per student Grafiek 13

17 Tijdsinvestering Met betrekking tot het onderdeel tijdsinvestering zijn de studenten drie vragen voorgelegd. Over het algemeen geven studenten aan dat de geplande en vooraf aangegeven tijdsinvestering overeenkwam met de werkelijkheid. Uit de scores blijkt dat de studenten de tijdsinvestering heel wisselend hebben ervaren. Terugkijkend naar het startniveau van de studenten, is hier een verklaring te vinden. Er bestonden enorm grote verschillen tussen de beginsituatie van studenten. Studenten die nog weinig kennis en ervaring hadden op gebied van begaafdheid, hebben veel moeite gehad het tempo van de opleiding bij te benen. In grafiek 14 wordt de gemiddelde score weergegeven. In grafiek 15 is de gemiddelde score per student weergegeven. 6. Tijdsinvestering Gemiddelde score Het aantal geplande contacturen was voldoende. 5,4 Het aantal geplande uren literatuurstudie past binnen de studielast. 4,9 De opdrachten dagen uit om meer tijd te investeren dan formeel noodzakelijk is om de opdracht als voldoende af te kunnen ronden. 5,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Grafiek 14 6,0 Tijdsinvestering 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Gemiddelde score per student Grafiek 15

18 4.5 Algemeen oordeel van studenten over de opleiding Het algemeen oordeel van de studenten is gewaardeerd op een tienpuntschaal. 74% van de studenten beoordeeld de opleiding met een 9 of hoger, zie grafiek 16. Voor de individuele beoordelingen verwijzen we naar grafiek 17. Verdeling percentage score algemeen oordeel 15% 4% 4% 18% % Grafiek 16 Algemeen oordeel per student Score per student Grafiek 17

19 5. Aanvullende opmerkingen van studenten Studenten hebben bij de evaluatie gelegenheid gehad om aanvullende opmerkingen te maken. Deze opmerkingen moeten na weging voor het komend jaar bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Studenten gaven de onderstaande aspecten ter overweging: Dit jaar was er een grote groep (28 studenten) met daarbij drie docenten. Nadat de groepen aanvankelijk gesplitst waren, bleek dat op de meeste avonden de groep niet compleet was. Er waren altijd enkele afwezigen. Daardoor was het gemiddeld aantal studenten per bijeenkomst 25. Splitsing van de groep leverde naar beleving van de docenten een minder groot rendement op bij de werkopdrachten. Op grond daarvan is besloten de groep niet te splitsen om zo meer rendement uit de werkopdrachten te kunnen halen. Een aantal studenten heeft aangegeven eerder de voorkeur te geven aan de kleinere groepen. Enkele studenten hebben gemeld dat zij de termijn voor de beoordeling van de toetsen (10 werkdagen) te lang vonden. Van de sheets van de bijeenkomsten werden geen hand-outs uitgedeeld i.v.m. met op handen zijnde publicaties. Studenten vonden dit jammer en adviseerden hand-outs aan de studenten ter beschikking te stellen. Tijdens de opleiding zijn enkele gastcolleges gegeven. Deze zijn heel wisselend beoordeeld. De trend is dat de gastdocenten meer vertrouwen in het kennisniveau van de studenten moeten hebben. Het insteekniveau van de gastdocenten was voor sommige studenten te laag. Een gastcollege werd door een buitenlandse gastdocent gegeven. De voertaal was Engels. De studenten gaven aan dat deze gastdocent soms moeilijk te volgen was (Engels was niet de moedertaal van de betreffende docent). Een ander gastcollege was vooral frontaal en auditief en werd op grond van daarvan minder hoog gewaardeerd. Studenten hadden liever zelf met de materie aan de slag gegaan om daarna met de gastdocent daarover van gedachten te wisselen. 6. Observaties van docenten Dit jaar zijn de docenten onderstaande punten opgevallen: Ongeveer de helft van de groep maakte geen gebruik van de linking pin. Het gebruik maken hiervan is aan de verantwoordelijkheid en het inzicht van de studenten overgelaten. De beoordeling van de kwaliteit van de praktijkopdrachten van de betreffende studenten was in een aantal situaties lager, dan zij verwachten. Het effectief participeren aan de linking pin had de kwaliteit wezenlijk kunnen verhogen. Een aantal studenten maakten tijdens de lessen veelvuldig gebruik van hun mobiele telefoon (internet, what s app). Zij reageerden niet op verzoek telefoons uit te laten. Dit gedrag is door medestudenten als uitdrukkelijk als storend en weinig respectvol (soms verwoord als onbehouwen) ervaren. Een aantal studenten bleven bij verschillende werkopdrachten tijdens de bijeenkomsten aan de oppervlakte. Dit was eveneens herkenbaar in de kwaliteit van hun portfolio-opdrachten.

20 Dit jaar is het element intervisie tijdens de lessen ingevoerd. Niet alle studenten waren even betrokken bij deze werkvorm. Een kleine groep studenten heeft tijdens de intervisiemomenten dan ook niet effectief gewerkt. De docenten namen in een roulatieschema deel aan de intervisiemomenten. Sommige studenten maakten hier gebruik van, door vooral van de docenten advies te willen in een casus. Dit is niet waarvoor intervisie is bedoeld. Voor het laatste lesblok was voor elke les de werkopdracht geschrapt om studenten de tijd te geven om in hun projectgroepjes te werken aan hun gezamenlijke presentatie. Daarmee wilden we tegemoet komen aan het verzoek van studenten. Zij ervoeren samenwerken als lastig mede omdat de overlegmomenten buiten de opleidingstijd zouden vallen. Een aantal studenten heeft daardoor de indruk gehad dat de lesstof op was. Het samenwerken voor de laatste twee toetsopdrachten heeft tot hogere cijfers geleid, maar studenten hebben het samenwerken niet altijd als prettig ervaren. Studenten vinden het soms moeilijk om zich aan afspraken te houden. Daarnaast hebben studenten niet altijd het gevoel dat iedereen even hard werkt om tot een goed resultaat te komen. 7. Conclusies Het evaluatieonderzoek naar de éénjarige opleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO heeft overeenkomstig het studiejaar bijzonder positieve uitslagen. Uit het onderzoek blijkt dat de algemene doelen van de opleiding voor elke student gehaald zijn. Naarmate de studenten langer deelname aan de opleiding stegen de beoordelingen voor hun portfoliotaken. Ze raakten steeds beter in staat aan te sluiten bij de leerdoelen van de opeenvolgende competentieblokken. De studenten geven aan dat zij de opleiding ervaren hebben als meerwaarde voor hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Zij voelen zich na een jaar deskundig: theoretisch stevig onderlegd en geoefend in een breed scala van vaardigheden. Alle studenten hebben tijdens de opleiding actief aan de leerdoelen gewerkt die zij zichzelf bij aanvang van de studie hadden gesteld. Ze hebben daarbij portfoliotaken gekozen die aansloten op hun eigen persoonlijke professionaliseringsbehoeften. Op de zes geëvalueerde opleidingsaspecten is hoog tot zeer hoog gescoord (gem. 5,4 punten). Met een maximaal te behalen waardering van 6 punten, kan gesteld worden dat de opleiding in de beleving van studenten voldaan heeft aan hun kwaliteitsverwachtingen. 74% van de deelnemende studenten evalueert de opleiding met een 9 of hoger. Ook over het studiejaar kan gesteld worden dat de opleiding van kwalitatief hoogwaardig niveau is en een grote toegevoegde waarde voor het werkveld heeft.

21 8. Verbeterpunten Uiteraard zijn er altijd punten die voor verbetering vatbaar zijn. Onderstaand licht ik er enkele punten uit die komend jaar centraal zullen staan. 1. Er komen volgend jaar twee groepen studenten op de locatie Utrecht. Deze groepen zullen niet worden samengevoegd, ook niet als er mogelijk studenten afvallen tijdens het studiejaar. Dit moet meer ruimte kunnen bieden om in elke groep ook plenair meer in te gaan op ragen van studenten zonder dat daardoor een timemanagement probleem ontstaat. 2. De deelname aan de linking pin wordt volgend jaar niet langer aan de verantwoordelijkheid van de studenten overgelaten. Deelname wordt tijdens elke bijeenkomst verplicht. Elke linking pin wordt begonnen met een gezamenlijke inventarisering van de voortgang van de projecten. 3. Er wordt een scherpere balans gezocht tussen de intervisie en de linking pin. Er gaat gewerkt worden met een wisselend schema. 4. Van elk lesblok worden de belangrijkste sheets als hand-out ter beschikking gesteld. 5. Er wordt explicieter aandacht besteed aan de afstemming met gastdocenten over de inhoud en het niveau van hun gastcollege s. 6. De hoeveelheid samenwerkingstijd ten behoeve van de praktijkopdracht van lesblok 6 wordt beperkt. Deze tijd wordt toegewezen aan werkopdrachten die gekoppeld zijn aan de theorie uit dit lesblok.

22 Bijlage 1 blanco enquête-formulier 1. Inhoudelijk aanbod De leerinhouden zijn actueel en relevant in onderwijskundigpedagogisch perspectief. 2 De leerstof is voor mijn werksituatie bruikbaar. 3 De aangeboden thema s worden kwalitatief goed uitgediept. 4 5 Tijdens de lessen aangeboden leerstof en leeractiviteiten vormen een wezenlijke aanvulling op zelfstudieactiviteiten tijdens de opleiding. Ik krijg kans om me tijdens de opleiding aanvullend te verdiepen persoonlijke leervragen gerelateerd aan mijn professionele praktijk. 2. Opzet van de opleiding De leerdoelen van de opleiding zijn duidelijk en concreet beschreven. 2 3 Er bestaat voor mij als student een heldere relatie tussen de leerdoelen van de opeenvolgende lesblokken en de algemene leerdoelen van de opleiding. Leerdoelen en leerinhouden sluiten aan bij ontwikkelingen van en in hedendaags primair onderwijs in Nederland. 4 Het aanbod van de verschillende lesblokken is logisch van opbouw De leerinhouden rechtvaardigen een cumulatieve structuur waarbij leerinhouden van eerdere lesblokken voorwaardelijk zijn aan leerinhouden van latere lesblokken. De opdrachten/zelfstudie-activiteiten in de opleiding sturen aan op een verdieping van competentieontwikkeling gericht op persoonlijke professionaliteit. De leerinhouden en werkwijzen sturen aan op de ontwikkeling van een onderzoekende en reflectieve attitude gericht op een combinatie van kennis en praktijk.

23 3. Docent en werkwijze De gekozen werkvormen zijn afwisselend en hebben een meerwaarde om leerinhouden je eigen te kunnen maken. De gekozen werkvormen sluiten op gedifferentieerde wijze aan op de verschillende leerstijlen van de studenten in de groep. De docenten leven in de keuze van werkvormen voor hoe wij de didactische leerinhouden in onze eigen praktijk kunnen inzetten. 4 De docenten zijn deskundig en geven heldere toelichtingen Tijdens de bijeenkomsten is er voldoende ruimte om op mijn (onze) vragen in te spelen. De docenten hebben aandacht voor het persoonlijk ontwikkelingsproces van de studenten. De docenten scheppen een veilige leeromgeving waarin elke student wordt aangemoedigd persoonlijke leerdoelen te verwezenlijken. 4. Toetsing De differentiatie in toetsing van ontwikkelde competenties biedt voldoende gelegenheid om keuzes te maken die passend en functioneel zijn voor mijn persoonlijke professionele praktijk. De toetsing stuurt aan op mijn reflectie op mijn persoonlijke professionele praktijk en ontwikkelingsperspectief van kennis en vaardigheden binnen de context waarin ik werkzaam ben. Door de differentiatie in toetsing waarbij ik eigen keuzes kan maken, zijn de opdrachten haalbaar om in de praktijk te kunnen uitvoeren. In de lesblokken staat duidelijk aangegeven op grond van welke criteria opdrachten beoordeeld worden. De beoordeling van de toetsen reflecteert op realistische wijze zowel mijn leerresultaat als mijn persoonlijk ontwikkelingsperspectief. De docenten beoordelen toetsen inzichtelijk en motiveren hun feedforward. De wijze van beoordeling van toetsopdrachten is motiverend en vergroten het leerrendement van de opleiding. De toetsopdrachten sturen aan op de ontwikkeling van een professionele attitude die de competentiematrix van de Specialist Begaafdheid SE-ZOO overstijgt en in een breder professioneel perspectief plaatst.

24 5. Leermiddelen, voorzieningen, organisatie De door docenten ingezette leermiddelen waren tijdens de bijeenkomsten voldoende voorhanden. 2 De behandelde literatuur was en is relevant voor mijn praktijk. 3 4 De behandelde literatuur is wetenschappelijk verantwoord en internationaal georiënteerd. De praktische organisatie om de studie met goed gevolg af te kunnen ronden is goed verzorgd. 5 De docenten zijn goed bereikbaar, ook buiten de lessen om. 6 De docenten zijn bereid om mee te denken en mee te zoeken naar oplossingen daar waar de persoonlijke en professionele situatie van studenten dat vereist om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden. 6. Tijdsinvestering De opdrachten dagen uit om meer tijd te investeren dan formeel noodzakelijk is om de opdracht als voldoende af te kunnen ronden. 2 Het aantal geplande uren literatuurstudie past binnen de studielast. 3 Het aantal geplande contacturen was voldoende.

25 Algemeen oordeel De opleiding voldeed aan mijn verwachting Toekomst Wat heeft de studie jou als professional gebracht en hoe zie je dat in relatie tot je professionele toekomst. Overige opmerkingen

26

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013

Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 Evaluatieverslag Parwo-scholing 2012-2013 module aantal deelnemers aantal ingeleverde evaluatieverslagen Het totaaloordeel over de module. Door de deelnemer uitgedrukt in een rapportcijfer: 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

52 responses in 260 results

52 responses in 260 results Van: Secretariaat Vrouw&Zorg Onderwerp: Evaluatie CTG Scholingsdag --3 Datum: 3 februari 4 9:5:45 GMT+: EVALUATIE CTG scholingsdag -3 No data to display. Huidige functie 5 responses

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Verslag december 2015 INLEIDING Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening (verkennend onderzoek)

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010

Evaluatierapport. Workshop. Bewust en positief omgaan met ADHD. Universiteit van Tilburg Forensische psychologie. 23 april 2010 Evaluatierapport Workshop Bewust en positief omgaan met ADHD Universiteit van Tilburg Forensische psychologie 23 april 2010 Drs. Arno de Poorter (workshopleider) Drs. Anne van Hees (schrijver evaluatierapport)

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE

Beroepsproduct (aankruisen) Datum: UITSTEKEND GOED x VOLDOENDE NOG NIET VOLDOENDE BIJLAGE D: SFORMULIEREN BEROEPSPRODUCTEN Bij de beroepsproducten wordt steeds een variant op onderstaand formulier gebruikt. De nadere invulling van de variant is afhankelijk van de geselecteerde criteria

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie

De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie De leraar van de toekomst is een onderzoekende leraar Onderzoek in het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind & Educatie door: Wietse van der Linden Onderzoek??? Waarom moeten studenten leren onderzoek

Nadere informatie

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren.

Uit het resultaat van mijn test kwamen voornamelijk de doener en beslisser naar voren. Metawerk Fedor. Semester 1a Opdracht 1. Ik heb voor opdracht 1 de leerstijlentest van Kolb gemaakt. Deze test heeft als doel om te kijken op wat voor manier je het beste informatie kunt opnemen en verwerken.

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Inhoud. Klaar voor de start? 11

Inhoud. Klaar voor de start? 11 Inhoud Klaar voor de start? 11 1 Bouwen op een fundament 16 A De praktijk 16 B Zelfreflectie 17 C De theorie 18 1.1 Ontwikkelen van onderwijs 18 1.2 De elementen van het onderwijsontwikkelmodel 20 D Toepassen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat?

Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? Hoe rijk is een GP ervaring? Proeven en Opbrengst Gericht Werken: Hoe zit dat? GP goes OGW Met OGW willen we de ontwikkeling van leerlingen zo goed mogelijk stimuleren. Dat vraagt van de docent én school

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig.

Citaat: De hoorcolleges waren onbegrijpelijk, dus kwam ik alleen voor het werkcollege. De uitleg bij de colleges waren niet nuttig. Evaluatie opleiding Industrieel Ontwerpen Vak Applicatiebouw Vakcode 280111 Verantwoordelijke docent Mw. dr. A.H.M.E. Reinders Aantal studiepunten 2,9 EC Programma B1 Periode 2 e semester 2006-2007 Rapportage

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie