Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering."

Transcriptie

1 Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI Amsterdam Fashion Institute versie: 13 april 2010 Inleiding Bij het Amsterdam Fashion Institute melden zich jaarlijks een kleine duizend kandidaten die willen deelnemen aan een opleiding die leidt tot het diploma Bachelor of Fashion Technology. De uitval in het propedeusejaar is zo n 34% tijdens of aan het einde van het eerste studiejaar. Als reden daarvoor geven uitvallers o.a. op dat de zwaarte van de studie hen is tegengevallen of dat de wereld van de mode hen bij nader inzien toch niet aanspreekt. AMFI wil dit uitvalpercentage terugbrengen door een beroepsgericht intake traject te starten onder de volgende motto s: 1: als je een HBO opleiding kiest, kies je zowel voor een opleiding als voor een toekomstig beroep. 2: een mens wordt het meest gelukkig in een beroep waarin zijn aanleg en talenten tot hun recht komen. Bij de intakeprocedure nieuwe stijl voeren de kandidaten twee gesprekken waarin de nadruk wordt gelegd op de toekomstige beroepssituatie en de benodigde competenties en talenten daarvoor: een informatief gesprek met een ouderejaars student en een motivatie gesprek met een docent van de vakrichting. Daarnaast ervaren de kandidaten één dagdeel een gesimuleerde beroepssituatie. Aanname is dat zij na afloop van de intakedag zelf een beter overwogen keuze zullen kunnen maken of zij aan de studie willen of kunnen beginnen. Bij alle kandidaten zal aan het einde van de intakedag middels een enquête worden getoetst welk effect deze procedure heeft gehad op hun keuze voor de opleiding en of zij hun inschrijving willen handhaven. AMFI Amsterdam Fashion Institute 1

2 Toelichting: Een ijkpunt voor het slagen van de vernieuwde procedure is het percentage studenten dat in de derde week van januari 2010 deelneemt aan de tussenassessments. Dit is voor studenten, die nu een half jaar kennis hebben gemaakt met de wereld van de Mode, een moment van reflectie op hun eigen mogelijkheden, talenten en motivatie voor een plaats in de die wereld. De studenten die willen afzien van verdere studie nemen geen deel aan die assessments en schrijven zich voor 1 februari, over het algemeen na een bezoek aan de decaan waar zij de exit enquête invullen, uit. Op AMFI krijgen alle eerstejaars studenten begin december van het eerste studiejaar een brief waarin zij persoonlijk op de hoogte worden gesteld van de regels omtrent een BSA zoals die in het OER zijn opgenomen. Hen wordt verzocht deze brief te beschouwen als de eerste BSA waarschuwing. De studentente die in maart in de gevarenzône zitten qua studiepunten, worden dan door hun mentor gewaarschuwd. Op dit moment in het studiejaar is het nog onmogelijk de slagingskans van studenten te meten aan de hand van behaalde studiepunten. Een tweetal grote tentamens, samen goed voor 6 studiepunten, zijn om organatorische redenen naar een later tijdstip dan vorig jaar verplaatst, waardoor daarvan nog geen resultaten bekend zijn. Nu, eind februari 2010 en halverwege het lopende studiejaar, kunnen we een aantal metingen doen. Jammer genoeg zijn niet alle metingen te vergelijken met die van voorgaande jaren omdat tot op heden niet de behoefte bestond deze data te verzamelen. Hier en daar moet dus gewerkt worden met subjectieve waarnemingen. Dit is telkens vermeld bij het desbetreffende overzicht. Omdat de projectleider al 5 jaar bij de Intakes betrokken is en dus een vrij lange ervaring daarmee heeft, lijken deze subjectieve resultaten toch genoeg onderbouwd om mee genomen te worden. Verder is veel informatie ontleend aan de enquêtes die door kandiaten aan het einde van de intakedag werden ingevuld. Een evaluatie van het proces en de inhoud van de intakes in september 2009 onder docenten en studenten van de opleiding die aan de intakes hadden meegewerkt, leverde weinig tot geen respons op. De respons die er was gaf alleen tevredenheid aan over de gevolgde procedure. Hieronder een schematisch overzicht van aantallen: Aantallen studiejaar richting: intake gedaan enquête ingevuld positief beoordeeld gestart in september 2009 F&B F&D F&M totaal AMFI Amsterdam Fashion Institute 2

3 Deel 1: Context beschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Instelling Soort instelling Crohonaam opleiding HBO Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie Amsterdam Fashion Institute - AMFI Technisch Commerciële Confectiekunde Crohonummer Soort opleiding Bachelor of Fashion Technology voltijd Afstudeerrichtingen Fashion & Branding Fashion & Design Fashion & Management Alle afstudeervarianten kennen een Nederlandse en Engelstalige variant Toelatingseisen MBO-opleiding op niveau 4 Alle opleidingen HAVO en VWO met als restrictie: Bij het profiel cultuur en maatschappij Havo: (Wiskunde A1,2 of Wiskunde B) + (scheikunde of Natuurkunde 1 of Economie 1,2) Vanaf 2009: (Economie of M&O) + (Wiskunde A of B) VWO: Wiskunde A1 + (scheikunde 1 of natuurkunde 1 of economie 1) Vanaf 2010: Economie of M&O Specifieke toelatingseisen Locatie Deelname aan de beroepskeuze-procedure van een hele of een halve dag Mauritskade GC Amsterdam Voormalige Amstelbrouwerij, historisch pand Aanmeldingen ± 900 Beoogde Inschrijvingen 340 Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding 18% buitenlandse studenten, grotendeels van Europese herkomst 85% vrouwen 15% mannen Vooropleiding: % havo 22% vwo 25% mbo 13% buitenlands Gemiddelde startleeftijd 2009: F&B : 20,2 F&D : 20,0 F&M: 19,7 IF&B: 20,7 IF&D: 21,4 AMFI Amsterdam Fashion Institute 3

4 IF&M: 19,3 Overall: 20,1 Datum instroom 1 September 2009 Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers na een jaar: cohort 2006: 26% cohort 2007: 42% cohort 2008: 33 % na twee jaar: cohort 2006: 64,4% cohort 2007: 62,9 % In Propedeuse: cohort 2006: 33%, waarvan BAS: 28% (na 2 jaar) cohort 2007: 34%, waarvan BAS: 32,4 % (na 2 jaar) cohort 2008: 32,6 % Diplomarendement Na 4 jaar: cohorten : 65-70% Specifieke risicogroepen Bijzonderheden Ervaring Vernieuwd aan procedure: geen M.i.v. studiejaar wordt het curriculum vernieuwd. In was dit de propedeuse. In het eerste jaar van de hoofdfase. Het programma is nu uitgerold tot en met het vierde jaar. Intakegesprekken waren altijd al een onderdeel van de toelatingsprocedure bij het AMFI De opdrachten zijn meer gericht op het ondervinden van een situatie die kan voorkomen in het toekomstige beroep. Het gesprek met de intake-docent heeft nog meer de vorm van een sollicitatie gesprek. Het gesprek met de intake-student is nu volledig gericht op de voorlichting over de inhoud en zwaarte van de opleiding en de controle of de kandidaat zich hiervan goed bewust is. AMFI Amsterdam Fashion Institute 4

5 Fashion&Branding Fashion&Design Fashion&Management 3 routes 1 diploma 3 vormen van intake AMFI Amsterdam Fashion Institute 5

6 Deel 2: Redeneerketen Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. Diagnose en referenties Algemeen: Interventie Algemeen: Mechanismen: Outcome: Het AMFI hanteert beperkte capaciteit om studenten in te schrijven. Gemiddeld melden zich 900 kandidaten aan terwijl AMFI niet meer dan 340 inschrijvers kan huisvesten. Het 1 e jaar van de propedeuse bij AMFI kent een uitval van gemiddeld 33%. Uit gesprekken, o.a. met de decaan, van studenten die uitvallen in de propedeuse, komt naar voren dat studenten veelal de zwaarte van de opleiding hebben onderschat en dat het beroepsbeeld niet beantwoordt aan hun verwachtingen. Door de kandidaten uit te nodigen voor een beroepskeuzedag wil AMFI ze een duidelijk beeld geven van: - de inhoud en zwaarte van de opleiding; - de eigen competenties en talenten; - de vereisten voor en inhoud van het latere beroep. Aan het einde van de beroepskeuzedag reflecteert de kandidaat over zijn perspectief en geschiktheid voor de opleiding. Binnen vier weken na afloop van de beroepskeuzedag ontvangt de student een schriftelijk advies met de bevindingen en uitslagen van de beroepskeuzedag met aansluitend de kans om een toelichting te vragen tijdens een telefonisch spreekuur. Het bewust maken van kandidaten van motivatie, geschiktheid en het geven van inside informatie over opleiding en beroep zorgen voor de instroom van kandidaten die goed weten waar ze voor kiezen, waardoor de uitval in de propedeuse zou kunnen worden teruggebracht. AMFI Amsterdam Fashion Institute 6

7 Diagnose en referenties I: Alle kandidaten Interventie I: Mechanismen I: Outcome I: Diagnose en referenties II: Alle kandidaten Interventie II: Kandidaten worden aangetrokken door de opleiding omdat ze een glamoreus beeld hebben van de wereld van de Mode. Elke individuele kandidaat moet bij inschrijving ( door middel van formulier op de Internet site) naast het inschrijfformulier, een opdracht, een ingevulde vragenlijst over de achtergrond van de kandidaat en een motivatiebrief meesturen. Zie bijlage 1a,1b en 1c. a. inschrijven kost meer tijd en inspanning waardoor niet serieuze aanmelders afhaken b. de opdracht zet de kandidaat aan het nadenken over opleiding en beroep c. de opdracht levert de opleiding vooraf informatie op over beroepsbeeld en motivatie van de kandidaat a.kandidaten die niet serieus zijn lopen vast tijdens het schrijven van de motivatiebrief en het invullen van de opdracht en melden zich niet aan. b. Er ontstaat een beter beeld van het beroep bij de kandidaat c. de opleiding krijgt meer informatie over de kandidaat Kandidaten kiezen om intrinsieke redenen voor de opleiding zoals glamour, beeld van mode e.d. en omdat ze daar veel mee bezig zijn denken ze ook geschikt te zijn voor het beroep. Kandidaten bespreken hun motivatie, hun geschiktheid en het beroep met een docent, het gesprek heeft de vorm van een sollicitatie gesprek in de beroepssituatie. Hierbij komt het ingezonden werk ter sprake en wordt beoordeeld. Zie voor de opdrachten bijlagen 1a, 1b,1c en bijlage 3 voor (I)F&D. Zie voor de gespreksformulieren bijlagen Mechanismen II: a. Kandidaat reflecteert over zijn motivatie voor zijn keuze voor het beroep en krijgt een beeld over zijn geschiktheid voor de beroepssituatie. Gespreksonderwerp is het beeld over de geschiktheid voor de beroepssituatie en de aanleg daarvoor. b. De opleiding krijgt een beeld van de talenten, geschikthied en motivatie van de kandidaat Outcome II: a. Zelfevaluatie aan het einde van de dag laat de kandidaat zelf een eerste besluit nemen over het perspectief van het beroep. Zie bijlage 4. b. De kandidaten die zich in willen schrijven, hebben een beter afgestemd verwachtingspatroon van het beroep waardoor de uitval in de propedeuse vermindert. c. Het ingevulde gespreksformulier met de docent geeft een duidelijk beeld van de capaciteiten en motivatie voor het beroep van de kandidaat. AMFI Amsterdam Fashion Institute 7

8 Diagnose en referenties III: Alle kandidaten Interventie III: Mechanismen III: Outcome III: Kandidaten kiezen om intrinsieke redenen voor de opleiding zoals glamour, beeld van mode e.d. en omdat ze daar veel mee bezig zijn denken ze ook geschikt te zijn voor de opleiding. Kandidaten bespreken hun verwachtingen van en geplande tijdsinverstering voor de opleiding met een hogerejaars student.het gesprek heeft een informatief karakter waarbij de hogerejaars student als taak heeft de kandidaat met beide benen op de grond te zetten en te confronteren met de realiteit en inhoud van de opleiding. a. Kandidaat reflecteert over zijn motivatie voor de opleiding krijgt een beeld over zijn geschiktheid daarvoor. b. Kandidaat krijgt een reëel beeld van de inhoud en zwaarte van de opleiding c. Ouderejaars student adviseert middels een checklist over verwachte slagingskans van de kandidaat binnen de opleiding a.zelfevaluatie aan het einde van de dag laat de kandidaat zelf een eerste besluit nemen over het perspectief van de opleiding. Zie bijlage 1. b.de kandidaten die zich uiteindelijk in willen schrijven, hebben een beter afgestemd verwachtingspatroon van de opleiding waardoor de uitval in de propedeuse vermindert. c. De opleiding heeft aanvullende informatie over de kandidaat vanuit het perspectief van een eigen student van de opleiding AMFI Amsterdam Fashion Institute 8

9 Diagnose en referenties Kandidaten Fashion & Branding: Interventie: De kandidaat neemt deel aan een werksessie met een beroepsgerelateerde opdracht. Zie bijlage 3 a en b. De docenten beoordelen zowel het proces als het resultaat, kijken naar de benodigde competenties en talenten en de geschiktheid voor het beroep. Mechanismen: De docenten adviseren de kandidaat over zijn geschiktheid voor het beroep middels een beoordelingsformulier. De kandidaat krijgt een advies over zijn competenties en talent. Outcome: a.de kandidaat komt tot een beter overwogen conclusie of hij deze opleiding wil en kan volgen. b. De opleiding adviseert de kandidaat schriftelijk en gedetailleerd over zijn aanleg voor de opleiding en het beroep. c. De kandidaat krijgt een advies over een eventuele betere voorbereiding om (een jaar) later beter beslagen ten ijs te komen als hij zich opnieuw zou willen aanmelden of advies voor een andere opleiding. Diagnose en referenties Fashion & Design: Interventie 1: De kandidaat heeft thuis een opdracht uitgevoerd en bespreekt de opdracht en zijn meegenomen portfolio met een docent in de rol van werkgever. Zie bijlage 3. Mechanismen: Outcome: De docenten adviseren de kandidaat over zijn geschiktheid voor het beroep middels een beoordelingsformulier. De kandidaat krijgt een advies over zijn competenties en talent. a.de kandidaat komt tot een beter overwogen conclusie of hij deze opleiding wil en kan volgen. b.de opleiding adviseert de kandidaat schriftelijk en gedetailleerd over zijn mogelijkheden om te functioneren in de opleiding en het beroep. c.de kandidaat krijgt een advies over een eventuele betere voorbereiding om (een jaar) later beter beslagen ten ijs te komen als hij zich opnieuw zou willen aanmelden of over een andere opleiding. Diagnose en referenties Fashion & Management: Interventie: Mechanismen: Outcome: De kandidaat neemt deel aan een digitaal assessment waarin 1. het ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid en taalvaardigheid worden getoetst; 2. de kandidaat zichzelf een score geeft op een aantal houdingsaspecten als leiderschapskwaliteiten, creatief denkvermogen, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. a. De kandidaat ervaart hoe het is om een beroepsgericht assessment te doen. b. Het assesment bureau geeft een advies over de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding c. De opleiding heeft een beeld van de aanleg, vaardigheden en talenten van de kandidaat a. De kandidaat komt tot de conclusie dat hij deze opleiding niet wil volgen. b. De opleiding adviseert de kandidaat schriftelijk over zijn (on)mogelijkheden om te functioneren in de opleiding en het beroep. AMFI Amsterdam Fashion Institute 9

10 Diagnose en referenties IV Alle kandidaten Interventie IV Mechanismen IV Enquête onder alle kandidaten die hebben deelgenomen aan de Beroepsgerichte intakedagen, waarin gevraagd wordt naar de mate waarin de dag: - heeft bijgedragen aan hun inzicht in en motivatie voor het beroep - inzicht in en motivatie voor de opleiding De kandidaat reflecteert op en trekt conclusies over zijn geschiktheid en motivatie voor de opleiding. Outcome IV De kandidaat is goed voorbereid op en geinformeerd over de opleiding en het beroep. De kandidaat besluit toch niet aan de opleiding te gaan bgeginnen De kandidaat besluit aan de opleiding te gaan beginnen en baseert dat besluit op juiste informatie Diagnose en referenties V Alle kandidaten Interventie V Alle kandidaten ontvangen binnen 4 weken na deelname aan de Beroepskeuze dag een schriftelijke terugkoppeling van hun resultaten met een daaraan verbonden gemotiveerd advies over hun geschiktheid voor de opleiding en het beroep. Tevens ontvangen zij advies over mogelijke andere opleidingen/cusussen die zouden kunnen leiden tot een betere voorbereiding voor het geval zij zich later nogmaals zouden willen opgeven voor de opleiding. Mechanismen V: De kandidaat trekt conclusies over zijn geschiktheid voor de opleiding. De kandidaat trekt conclusies over zijn geschiktheid voor het beroep. Outcome V: De kandidaat schrijft zich definitief in voor de opleiding. De kandidaat schrijft zich in voor een beter passende opleiding. Diagnose en referenties VI Alle kandidaten Interventie VI Telefonisch spreekuur. Kandidaten met een Negatief of Twijfelachtig advies, krijgen daarbij de gelegenheid een toelichting te vragen op dit advies in een telefonisch spreekuur op een aangegeven dag en tijd. Mechanismen VI Het schriftelijke advies wordt bevestigd en toegelicht op de punten die niet begrepen zijn door de kandidaat. De Spreekuur houder heeft daartoe het gehel dossier van de kandidaat voor zich, inclusief alle opmerkingen, tips en adviezen van de intakedocent en student. Outcome VI In geval van twijfel-advies: de kandidaat besluit zich wel of niet op de wachtlijst te laten plaatsen. In geval van negatief advies: De kandidaat weet precies waarom de opleiding en het beroep niet bij hem passen en schrijft zich definitief niet in voor de opleiding. AMFI Amsterdam Fashion Institute 10

11 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Kandidaten die zich in willen schrijven en zich hebben aangemeld. Initiatief voor gesprek Alle kandidaten worden door de studentenadministratie uitgenodigd. Wanneer? Voor de poort Welke maand(en): april, mei, juni en bezemgroep in juli Duur Afhankelijk van de afstudeerrichting: een halve tot een hele dag. Hoe? Vorm Individuele gesprekken met een docent en een student van de opleiding, thuisopdracht(en) voor alle kandidaten en werksessies, per gekozen afstudeerrichting verschillend, betaande uit: een computer assessment voor de (I)F&M kandidaten, een thuisopdracht voor de (I)F&D kandidaten en een opdracht ter plekke op het Instituut te maken voor de (I)F&B kandidaten. Waartoe? Doel Beeld geven van beroepstaken / doorverwijzen / inzicht geven in benodigde competenties, moeilijkheidsgraad en tijdsinvestering voor de opleiding. Wat? Inhoud Beschreven in gespreksprotocollen per afstudeerrichting Format Structuur van het gesprek, gespreksprotocol: checklist en scoreformulier Door wie? Gespreksvoerder Docenten, ouderejaars studenten. Leeftijd Gemiddelde leeftijd gespreksvoerders: Docenten ± 45, studenten : ± 22 Voorafgegaan door? Gevolgd door? In samenhang met? Koppeling met Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Inbedding in overige voorlichting Motivatiebrief, opdracht, inschijf formulier, allen te vinden op de website. Hulp bij zelfevaluatie, toets kennis & vaardigheden, competenties, talenten, houding etc. - Opleiding: schriftelijk en gemotiveerd studieadvies met alle uitslagen van de intake, binnen vier weken na de intake datum, met mogelijkheid van telefonische toelichting op vastgesteld tijdstip. Uitkomst komt in dossier. - Student: reflectiedossier aanleggen Open dagen, folders, website, HAVO -meeloopdagen, externe voorlichtingen Wat kost dat? Betaalbaarheid Alles meegerekend, dus ook alle interne arbeid, komen de kosten op ruim 100 per kandidaat. Organisatie? Werkproces 1. Inzending inschrijfformulier, motivatiebrief en opdracht voor 1 mei. 2. Uitnodiging met extra opdracht voor ( I)F&D en (I)F&M, uitnodiging met mee te brengen spulletjes op intakedag voor (I)F&B. 3. Op Intakedag: allen: gesprek met docent, beoordeling opdracht (I)F&D. 4. Op Intakedag: allen: gesprek met student 5. Op Intakedag: (I)F&B: Werksessie met diverse beroepsgerelateerde opdrachten. (I)F&M: deelname aan computerassessment. AMFI Amsterdam Fashion Institute 11

12 6. Einde van de Intakedag: evaluerende enquête. 7. Binnen 4 weken: allen: schriftelijke rapportage over de bevindingen op de Intakedag en toelatingsadvies. Tevens, zo mogelijk, persoonlijk advies over bijspijkeren en nogmaals proberen een jaar later, of verwijzing naar geschiktere opleiding. 8. Binnen 2 weken na toezending advies: mogelijkheid tot het vragen van een toelichting op het advies op het telefonische spreekuur. Vragen over eventuele meer geschiktere opleiding, of bijspijkermogelijkheden om na een jaar weer intake te doen en beter voorbereid te zijn kunnen hier ook aan de orde komen. Eigenaar van het proces Training Propedeuse\instroommanager, tevens projectleider Beroepskeuzegesprekken Training van docenten en ouderejaars studenten AMFI Amsterdam Fashion Institute 12

13 Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst 1. Meer kennis over het beroep door de intake gesprekken met de docenten en de beroepsgerichte opdrachten. Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: veel kandidaten zouden inzien dat het beroep anders was dan ze dachten. Schaal 1 t/m 5. De mate waarin deze dag heeft bijgedragen aan mijn kennis over het beroep,1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden. 59 % van de kandidaten gaf met een 4 of hoger aan dat de dag had bijgedragen aan hun kennis over het beroep. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 52,6 % F&D: 61,7 F&M: 68,5 % 1. toename kennis over het beroep 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 68,5% 59,0% 61,7% 52,6% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: De gegeven informatie op de intakedag was nuttig voor velen. AMFI Amsterdam Fashion Institute 13

14 Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst 2. Meer inzicht in de geschiktheid voor het beroep door de intake gesprekken met de docenten en de beroepsgerichte opdrachten. Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: veel kandidaten zouden beter kunnen oordelen over hun geschiktheid voor het beroep. Schaal 1 t/m 5. De mate waarin deze dag heeft bijgedragen aan mijn kennis over de geschikt heid voor het beroep,1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden. 74,7 % van de kandidaten gaf aan dat ze aan het einde van de intakedag meer inzicht hadden verworven in hun geschiktheid voor het beroep. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 69,1 % F&D: 79,4 % F&M: opvallend: allen gaven 3 of hoger, maar 80,4 % waarderden dit onderdeel met een 4 of hoger. 2. toename inzicht in geschiktheid voor het beroep 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,4% 80,4% 74,7% 69,1% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: De gegeven informatie op de intakedag was nuttig voor velen. AMFI Amsterdam Fashion Institute 14

15 Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst 3. Meer nadruk op informatie verschaffing bij de intake gesprekken door de studenten. Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: De kandidaten zouden meer kennis hebben over de opleiding. Schaal 1 t/m 5. De mate waarin deze dag heeft bijgedragen aan mijn kennis over de opleiding,1 = zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden 68,9 % van de kandidaten heeft dit onderdeel met een 4 of hoger gewaardeerd en had dus veel geleerd over de opleiding. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 67,4 % F&D: 79,4 % F&M: gaven weer allemaal 3 of hoger, maar 64,7 % gaf een 4 of hoger. 3. toename kennis over de opleiding 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,4% 68,9% 67,4% 64,7% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: De gegeven informatie op de intakedag over de opleiding, dit jaar toegevoegd, was nuttig voor velen. AMFI Amsterdam Fashion Institute 15

16 Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst 4. Meer inzicht in de geschiktheid voor de opleiding door de intake gesprekken met de studenten en de beroepsgerichte opdrachten Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: veel kandidaten zouden meer inzicht verkregen hebben in hun geschiktheid voor de opleiding dan ze dachten Schaal 1 t/m 5. De mate waarin deze dag heeft bijgedragen aan mijn kennis over de geschikt heid voor de oplei - ding, 1= zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden 71 % van de ondervraagde kandidaten gaf met een 4 of hoger aan meer inzicht gekregen te hebben in hun geschiktheid voor de opleiding. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 67,1 F&D: 79,4 F&M : weer kreeg dit onderdeel van alle F&M kandidaten een 3 of hoger, maar 71,2 % gaf een 4 of hoger. 4. toename inzicht in geschiktheid voor de opleiding 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 79,4% 71,0% 67,1% 71,2% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: De gegeven informatie op de intakedag over de opleiding, dit jaar toegevoegd, was nuttig voor velen. AMFI Amsterdam Fashion Institute 16

17 Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 5. Meer inzicht in de geschiktheid voor het beroep door de intake gesprekken met de docenten en de beroepsgerichte opdrachten en daar een conclusie aan verbinden om niet in te schrijven. Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: veel kandidaten zouden beter kunnen oordelen over hun geschiktheid voor het beroep. Schaal 1 t/m 5. Aan het einde van de dag helemaal overtuigd dat dit het beroep voor mij is. 1= helemaal mee oneens, 5 is helemaal mee eens. 89,2 % van de geenquêteerde kandidaten geeft aan het einde van de intakedag aan volkomen overtuigd te zijn van de juistheid van de keuze voor een beroep in de Mode. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 88,5 % F&D: 88,6 % F&M: 90,7 % 5. overtuiging juistheid van keuze voor dit beroep 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 89,2% 88,5% 88,6% 90,7% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: Het was ( helaas?) niet zo dat een groot aantal kandidaten al direct aan het einde van de Intakedag tot de conclusie kwam dat het beroep bij nader inzien niet bij hen bleek te passen. In absolute aantallen waren dat er: In totaal: 72 waarvan voor: F&B: 39 F&D: 16 F&M: 17 AMFI Amsterdam Fashion Institute 17

18 Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 6. Meer inzicht in de geschiktheid voor de opleiding door de intake gesprekken met de studenten en de beroepsgerichte opdrachten Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: veel kandidaten zouden beter kunnen oordelen over hun geschiktheid voor de opleiding. t/m 5. Aan het einde van de dag helemaal overtuigd dat dit de opleiding voor mij is. 1= helemaal mee oneens, 5 is helemaal mee eens. 89,7 % van de geenquêteerde kandidaten geeft aan het einde van de intakedag aan volkomen overtuigd te zijn van de juistheid van hun keuze voor deze opleiding. Voor de drie afdelingen lagen de percentages als volgt: F&B: 88,5 % F&D: 92,9 % F&M: 89,6 % 6. overtuiging juistheid van keuze voor deze opleiding 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 89,7% 88,5% 92,9% 89,6% Totaal AMFI F&B F&D F&M Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: Het was ( helaas?) niet zo dat een groot aantal kandidaten al direct aan het einde van de Intakedag tot de conclusie kwam dat de opleiding bij nader inzien niet bij hen bleek te passen. In absolute aantallen waren dat er: In totaal: 69 waarvan voor: F&B: 34 F&D: 17 F&M: 18 AMFI Amsterdam Fashion Institute 18

19 Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 7. Door deelname aan de intakedag zouden kandidaten besluiten zich terug te trekken als kandidaat Gemeten in: Enquête na afloop Intakedag. Verwachting: een aantal kandidaten zou besluiten af te zien van inschrijving voor de opleiding 89,3 % van de kandidaten geeft aan het einde van de intakedag aan zeker van plan te zijn om zich voor de opleiding in te schrijven. de percentages voor de drie afdelingen zijn als volgt: F&B: 89,4 % F&D: 87,2 % F&M: 91,8 % 7. besloten om in te schrijven voor deze opleiding bij positief advies 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 89,3% 89,4% 87,2% 91,8% Totaal AMFI F&B F&D F&M Vandaag, aan het einde van de dag (1: Helemaal niet mee eens, 5: Helemaal mee eens - Ben ik zeker van plan me voor in te schrijven voor de opleiding Totaal Kandidaat voor Fashion and... Branding Design Management Percent Percent Percent Percent 1 3,6 2,9 2,9 5,4 2 2,0 1,2 2,9 2,7 3 4,7 6,5 5,8 0,5 4 14,3 14,7 14,5 13,6 5 75,4 74,8 73,9 77,7 N Toch zou je kunnen zeggen dat de 10,3 % van de kandidaten die ernstige tot zeer ernstige twijfel heeft of de opleiding wel zijn of haar ding is (score 1 t/m 3), door deelname aan de beroepsgerichte intakedag voor eventuele uitval behoed is. Dat zijn dan, afgezet tegen het aantal aanmeldingen, toch zo n 70 kandidaten die nu in ieder geval op zoek konden gaan naar een andere opleiding! AMFI Amsterdam Fashion Institute 19

20 Opvallend was het relatief hoge percentage Fashion & Management kandidaten dat dit onderdeel met een 1 beoordeelde, maar onder hen was ook weer het percentage dat aangaf nu zéker te weten dat zij deze opleiding wilden volgen het hoogst. Ook wordt duidelijk dat de kandidaten dus een optimistischer beeld hebben van hun geschiktheid dan de intake-experts van de opleiding zelf.dit blijft dus een heikel punt. Blijkbaar hebben kandidaten moeite met het onderscheid tussen wens en werkelijkheid als het over hun aanleg en capaciteiten gaat. Opmerking: Dit was de eerste keer dat deze enquête werd afgenomen. Conclusie: Het was ( helaas?) niet zo dat een groot aantal kandidaten al direct aan het einde van de Intakedag besloten af te zien van inschrijving omdat de opleiding en/of het beroep bij nader inzien niet bij hen bleken te passen. In absolute aantallen waren dat er: In totaal: 71 waarvan voor: F&B: 37 F&D: 18 F&M: 16 Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 8. Uitgebreidere schriftelijk terugkoppeling van de op de Intakedag behaalde resultaten naar kandidaten Verwachting: iets minder vragen op telefonisch spreekuur Subjectieve waarneming van project leider Met gemiddeld zo n 10 telefonische apreekuren, stond de projectleider in de afgelopen 4 jaar in totaal minstens 180 kandidaten met een negatief advies te woord. Dit jaar waren dat er hooguit 20. Opmerking: Dit subjectieve waarneming van de projectleider, die nu vijf jaar deze telefonische spreekuren houdt. Samenvatting: Samenvattend kan gesteld worden dat de kandidaten van de intakes tevreden tot zeer tevreden waren over het nut van de intakedagen: 59% gaf aan dat hun kennis over het beroep aanzienlijk was toegenomen 74 % gaf aan dat hun inzicht in de geschiktheid voor het beroep was toegenomen 68,9 % gaf aan dat hun kennis over de opleiding was toenomen 71 % gaf aan dat het inzicht in hun geschiktheid voor het beroep was toegenomen. 10,8 % van de kandidaten gaf aan zij na de intakedag tot de conclusie waren gekomen dat AMFI niet de juiste opleiding voor hen was. AMFI Amsterdam Fashion Institute 20

21 Cijfertjes: Medio februari kon gekeken gaan worden of deze geperfectioneerde manier van intakes houden ook het gewenste effect had op de uitval. Eind januari waren namelijk, aan het einde van het eerste semester, de tussen-assessments. Deze tussen-assessments zijn sinds 3 jaar bedoeld als een moment der waarheid voor eerstejaars studenten: zij moeten reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling gedurende het eerste semester en zichzelf de vraag stellen (en die in het assessment beantwoorden!): wil ik door in de Mode wereld? Dit moment is met opzet zo gekozen omdat vóór 1 februari stoppen met een opleiding de minste wettelijke consequenties heeft. Een aantal studenten beantwoordde de eigen vraag op dat moment met nee en stopte door zich niet op te geven voor het tussen-assessment. Deze studenten kunnen dus beschouwd worden als studiestakers. We hebben dit aantal studiestakers vergeleken met de aantallen van vorige jaren en hoopten, als resultaat van de beroepsgerichte intake procedure, een daling te zien in het aantal studenten dat afhaakte. Dit was, kijkend naar de cijfers hieronder, niet overtuigend het geval. Slechts 1% minder studenten viel uit! Onze hoop is nu gevestigd op de resultaten aan het einde van het cursusjaar: in de nameting zal duidelijk worden of het percentage uitvallers na het eerste jaar nu significant gedaald is. In september/oktober 2010 zullen de cijfers daarover bekend zijn. Hieronder de is uitval tot 1 februari in kaart gebracht. overzicht van eerstejaars uitvallers per 1 februari eerstejaars uitvallers per 1 februari 2010 wil per 1 sept terug aantal bij start gestopt 1 febr. totaal aantal % F&B % 2 3% F&D % 3 4% F&M % 3 4% IF&B % 0 0% IF&D % 1 5% IF&M % 0 0% totaal: % 9 3% 23% van de stoppers wil dus terugkomen per 1 september eerstejaars uitvallers per 1 februari 2009 aantal bij start gestopt 1 febr. F&B % F&D % F&M % IF&B % AMFI Amsterdam Fashion Institute 21

22 IF&D % IF&M % totaal: % Variabele 9. Meer nadruk op de inhoud en zwaarte van de opleiding gedurende de Intake gesprekken met studenten. Operationalisatie Norm Oordeel Verwachting : meer studenten dan voorgaande jaren zouden zich inschrijven voor het tussenassessment omdat ze bij start van de studie beter geïnformeerd waren. Gemeten in: Aantallen ingeschreven voor het tussen assessments na afloop van het eerste studiesemester Percentages studenten die inschrijven voor het tussen assessment in januari 2010 t.ov. die van januari 2009 Deelgenomen aan tussenassesment 2009: totaal =86,8% Per afdeling als volgt: F&B: 88,1 % F&D: 91,1 % F&M: 81,5 % Deelgenomen aan tussenassessment 2010 totaal: 85,5 % Per afdeling als volgt: F&B: 94,3% F&D: 78,7 % F&M: 74,3 % Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 10. Meer nadruk op de inhoud van de opleiding en zwaarte van het beroep bij het Intakegesprek met AMFI intake docent en de beroeps gerichte opdrachten. Verwachting: weinig tot geen studenten die de opleiding verlieten voor of op 1 februari zouden aangeven dat ze de opleiding verlieten omdat het beeld van het beroep dat ze bij aanvang van de opleiding hadden niet klopte met de werkelijkheid. Gemeten in enquête onder studenten die via de decaan de opleiding verlieten per uiterlijk 1 februari. Op schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 was: speelde geen rol, 5 was: speelde de meest bepalende rol bij mijn besluit. In totaal vulden 35 studenten op of voor 1 februari 2010 de exit enquête in. 71% van hen gaf aan definitief te zullen stoppen met de opleiding, bijna 29 % gaf aan in een later stadium de opleiding te willen hervatten. Van de studenten die definitief stoppen gaf 25% aan dat het beeld van het beroep niet klopte met hun verwachtingen. Bij de tijdelijke stoppers was dat 0%. 50% van de definitieve stoppers en 100% van de tijdelijke stoppers gaven persoonlijke problemen of omstandigheden aan als voornaamste reden om de opleiding nu te verlaten. Toelichting: Er zijn op dit terrein geen meningen bekend van meningen van studenten die de opleiding verlieten in februari 2009, waardoor er geen vergelijking mogelijk is. De indruk bestaat echter dat studenten dit jaar, veel minder dan voorgaande jaren, aangeven te stoppen omdat het beeld van het beroep niet bleek te kloppen met hun verwachtingen bij aanvang van de opleiding. AMFI Amsterdam Fashion Institute 22

23 Conclusie: De vernieuwde intake procedure lijkt haar vruchten af te werpen. Variabele Operationalisatie Norm Oordeel 11. Intakegesprek met AMFI intake student waarbij de inhoud en zwaarte van de opleiding belicht werd. Verwachting: weinig tot geen studenten die de opleiding verlieten voor of op 1 februari 2010 zouden aangeven geen goed beeld van de opleiding gehad te hebben bij aanvang van de opleiding. Gemeten in enquête onder studenten die via de decaan de opleiding verlieten per uiterlijk 1 februari. Op schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 was: speelde geen rol, 5 was: speelde de meest bepalende rol bij mijn besluit. Van de studenten die definitief stopten gaf 75% aan dat hun beeld van de opleiding bij aanvang niet klopte met de werkelijkheid. Bij de tijdelijke stoppers was dat 0%. 25% van de studenten die definitief stopten scoorden hoog bij beeld opleiding klopte niet maar ook bij persoonlijke omstandigheden als reden om te stoppen. Bij de tijdelijke stoppers was dat 0%. Toelichting: Er zijn op dit terrein geen meningen bekend van studenten die de opleiding verlieten in februari 2009, waardoor er geen vergelijking mogelijk is. De indruk bestaat echter dat studenten dit jaar, veel minder dan voorgaande jaren, aangeven te stoppen omdat het beeld van de opleiding niet bleek te kloppen met hun verwachtingen bij aanvang van de opleiding, maar dat studenten veelal stoppen vanwege persoonlijke redenen en ook vaker dan voorheen de opleiding willen hervatten in september. Conclusie: De vernieuwde intake procedure lijkt haar vruchten af te werpen. ECT s: Het aantal studiepunten per einde eerste semester is, door de vorm en inhoud van het lesprogramma, geen goede indicatie voor het studiesucces in het eerste jaar van de gemiddelde AMFI student. In semester 1 volgen alle eerstejaars studenten hetzelfde programma om het een volledig beeld van de mode wereld te bieden. Zij krijgen daarbij een behoorlijk aantal vakken die niet direct aansluiten bij hun aanleg en expertise, maar die wel nuttig zijn om hen kennis te laten maken met de andere diciplines in het mode vak. In semester 2 gaan alle studenten deelnemen aan hun specialisatieprogramma. Dan gaan zij echt doen waarvoor zij gekomen zijn. Als zij goed presteren in dat specialisatieprogramma, kan bij het eindassessment compensatie verkregen worden voor niet behaalde onderdelen uit semester 1. Binnen de Hogeschool van Amsterdam gaat men uit van een studiepunten rendement voor eerstejaars studenten van 70%. Hiermee wordt bedoeld dat, gemiddeld genomen over alle studenten die aan het begin van het studiejaar stonden ingeschreven, 70% van de mogelijk te behalen studiepunten zijn behaald. Hieronder is te zien dat het cohort 2009 ( oftewel de studenten die per 1 oktober 2009 stonden ingeschreven) het iets beter gedaan hebben dan het cohort vorig jaar, als we kijken naar de Nederlandstalige opleidingen. Omdat er voor de International opleidingen ook veel studenten bij zitten die niet aan de reguliere intakes hebben meegedaan maar, omdat ze in verre landen woonden, hun interview telefonisch gedaan hebben, zijn hun gegevens niet interessant voor het project. AMFI Amsterdam Fashion Institute 23

24 overzicht resultaten in studiepunten na 1 semester per 1 maart cohort Fashion & Branding 75% 76% Fashion & Design 71% 72% Fashion & Management 68% 70% International Fashion & Branding 66% 62% International Fashion& design 68% 62% International Fashion & Management 82% 66% Samenvatting: De mogelijke uitval aan het einde van het studiejaar laat zich het beste meten door het aantal inschrijvingen voor het tussenassessment te bekijken: studenten moeten zichzelf daarbij namelijk evalueren en de vraag kan ik door en wil ik door? voor zichzelf beantwoorden. Als het antwoord op die vraag nee is, schrijven zij zich niet in voor het tussenassessment en stoppen zij met de opleiding. Relevant hierbij is dit jaar dat veel van die studenten stopten wegens persoonlijke omstandigheden en terug willen komen in september ( zie bij variabele nr. 10) Het aantal ECT s dat gemiddeld behaald werd door de Nederlandstalige studenten ( oftewel de studenten die allemaal aan de vernieuwde intakeprocedure hebben meegedaan) steeg licht. Waarschuwingen voor een dreigend Bindend Negatief Studieadvies zijn op basis van ECT s halverwege het studiejaar niet gefundeerd te geven. Daarom heeft AMFI er voor gekozen om ALLE eerstejaars studenten in decmeber van het eerste jaar van inschrijving een brief te sturen waarin de BNS- regeling wordt uitgelegd. Aan de studenten wordt in de brief verzocht deze te beschouwen als eerste BNS-waarschuwing. Het oordeel van de docenten over de vernieuwde intakes was lastig te meten omdat er weinig respons kwam op de Enquête die werd uitgezet. De docenten die wel reageerden waren over het algemeen ( 70%) positief. Opvallend is het aantal studiestakers dat aangeeft de opleiding te onderbreken wegens ernstige persoonlijke omstandigheden én het aantal van hen dat aangeeft in september 2010 opnieuw te willen beginnen. 75 % van de definieve stoppers gaf aan dat hun beeld van de opleiding toch niet overeenkwam met het beeld dat zij daarvan hadden, terwijl 23,8 % van hen daarnaast ook aangaf dat zij niet langer hun opleiding met werk en/of zorgtaken konden combineren en 57,1 % van hen dat zij stopten wegens persoonlijke omstandigheden. Bij de tijdelijke stoppers gaf 0% aan dat hun beeld van de opleiding niet had geklopt, 100% van hen stopte tijdelijk omdat zij persoonlijke problemen hadden. AMFI Amsterdam Fashion Institute 24

25 De redenen van uitval zijn nooit eerder op deze wijze gemeten, maar zowel bij de decanen als bij de Propedeuse manager heerst de indruk dat een verkeerd beeld van de opleiding in het verleden juist de voornaamste reden van uitval was. Nog een opvallend maar subjectief waargenomen feit: het aantal mails aan de propedeuse manager met vragen en klachten over de inhoud van en gang van zaken binnen de opleiding is nihil vergeleken het aantal mails met die strekking in voorgaande jaren. Dit zou te danken kunnen zijn aan het feit dat de student-intakers tijdens de intake gesprekken voor het eerst juist daaraan aandacht hebben besteed. Deel 5: Procesevaluatie De procesevaluatie is gebaseerd op een vergelijking van het ontworpen arrangement en het uitgevoerde arrangement, zoals beschreven in Deel 2 en 3. Omdat er voor de drie afstudeerrichting wat verschillen waren in vorm en inhoud van de intakes is deze evaluatie in drieën gesplitst. Intakes 2009 Fashion & Branding Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Uitvoeringsproblemen Uitvoeringssuccessen Risicoprofielen Kosten Eindoordeel Het ontwerp is uitgevoerd zoals gepland. De enige aanpassing was dat de gesprekken met de student van de opleiding en de docent van de opleiding die bij de andere richtingen apart plaats vonden, hier gecombineerd gevoerd werden, dus docent en student samen. Er moesten met enige regelmaat last minute aanpassingen worden gemaakt aan de bemensing van de intakedagen doordat docenten en studenten ineens niet beschikbaar bleken te zijn. Dit is uiteindelijk goed opgelost door het Hoofd van de afdeling, maar zorgde voor veel onrust voorafgaand aan en op de intakedagen. Gesprekken gingen vaak wat vlotter dan de geplande 30 minuten, zodat er op het schema kon worden ingelopen. Alle kandidaten die waren uitgenodigd kwamen op gesprek, een enkele afbeller daargelaten. De kosten waren volgens raming. De intakes liepen prima, het aantal positief beoordeelde studenten kwam redelijk overeen met het aantal beschikbare plaatsen. Wel was er een verschuiving in het aantal Nederlandstalige klassen, dat ging van 4 naar 3 en het aantal Engelstalige klassen dat van 1 naar 2 ging. Reflectie vooruit Verbeteringen Het aantal aanmeldingen voor deze afstudeerrichting was weer toegenomen, waardoor het besluit om elke aanmelder uit te nodigen voor een Intakedag de nodige logistieke problemen met zich meebracht. Er kunnen 100 kandidaten per dag beoordeeld worden, er waren 3 intake zaterdagen gepland, maar er waren bijna 400 aanmelders. Dit betekende een volledige extra intakedag begin juli. Voor de Intakes 2010 zijn de opdrachten op de website die meegestuurd moeten worden met het aanmeldingsfomulier uitgebreid, om een extra drempel op te werpen en te voorkomen dat kandidaten zich even gemakkelijk aanmelden. Tijdens de gesprekken bestond de indruk dat er toch een aantal niet echt serieuze kandidaten bij was. Lessons learned Het duurt langer dan een uur om het team docenten en ouderejaars studenten de 50 gemaakte opdrachten te laten beoordelen, de planning hiervoor moet dus volgende keer ruimer. Je kunt er niet altijd van uitgaan dat mensen hun mail lezen en zich aan afspraken houden dus er moet een reserve ploeg docenten en studenten beschikbaar zijn op de inatkedagen om enentuele gaten te vullen. AMFI Amsterdam Fashion Institute 25

26 Do s Don ts Heel goed, zo n combinatie van een beroepgerelateerde werkopdracht en gesprekken. De uitgebreide terugkoppleing van de resultaten van de Intakedagen gaf veel rust in de organisatie en werd op prijs gesteld door de kandidaten. Zorg wel dat er reserve Intake docenten en studenten zijn i.v.m. afzeggingen op het laatste moment! Geen uitspraken doen over geschiktheid na afloop van het gesprek! Nog verder Schaalbaarheid Overdraagbaarheid We zijn gewend om op deze schaal Intakes te organiseren, dus behalve de extra intakedag die nodig bleek te zijn, geen problemen. Iedere opleiding kan op deze wijze intakes houden als de docenten bereid zijn mee te werken en de nodige administratieve ondersteuning aanwezig is. Intakes 2009 Fashion & Design Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Uitvoeringsproblemen Uitvoeringssuccessen Risicoprofielen Kosten Eindoordeel Er waren geen tussentijdse aanpassingen aan het ontwerp. Docenten die de intakes afnamen zijn geroutineerd, de studenten waren op de hoogte van en geschikt voor hun taak. Geen uitvoeringsproblemen. Alles liep volgens plan. Alle kandidaten die waren uitgenodigd kwamen op gesprek, een enkele afbeller daargelaten. De kosten waren volgens raming. De gesprekken verliepen succesvol. Reflectie vooruit Verbeteringen Lessons learned Do s Don ts In 2010 gaan we op dezelfde wijze te werk als in 2009, maar de opdrachten die op de website staan en meegestuurd moeten worden bij aanmelding zijn zwaarder geworden. Om betere afstemming te krijgen in het oordeel over het talent van de kandidaten zal er voor aanvang van de gesprekken een Schouw worden georganiseerd waar het meegebrachte werk van alle kandidaten door het hele team van bij de Intake betrokken docenten en studenten bekeken en beoordeeld wordt. Het werkt! Heel goed, zo n combinatie van een beroepgerelateerde thuis-werkopdracht en gesprekken. De uitgebreide terugkoppleing van de resultaten van de Intakedagen gaf veel rust in de organisatie en werd op prijs gesteld door de kandidaten Geen uitspraken doen over geschiktheid na afloop van het gesprek! Nog verder Schaalbaarheid Overdraagbaarheid We zijn gewend om op deze schaal Intakes te organiseren, dus geen problemen. Iedere opleiding kan op deze wijze intakes houden als de docenten bereid zijn mee te werken en de nodige administratieve ondersteuning aanwezig is. Intakes 2009 Fashion & Management Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Uitvoeringsproblemen Uitvoeringssuccessen Er waren geen tussentijdse aanpassingen aan het ontwerp. Docenten die de intakes afnamen zijn geroutineerd, de studenten waren op de hoogte van en geschikt voor hun taak. Geen uitvoeringsproblemen. Alles liep volgens plan. AMFI Amsterdam Fashion Institute 26

27 Risicoprofielen Kosten Eindoordeel Alle kandidaten die waren uitgenodigd kwamen op gesprek, een enkele afbeller daargelaten. De kosten waren volgens raming. De gesprekken en computerassessments verliepen succesvol. Reflectie vooruit Verbeteringen Lessons learned Do s Don ts In 2010 gaan we op dezelfde wijze te werk als in 2009, maar de opdrachten die op de website staan en meegestuurd moeten worden bij aanmelding zijn zwaarder geworden. Het werkt! Heel goed, zo n combinatie van een computerassessment en gesprekken. De uitgebreide terugkoppeling van de resultaten van de Intakedagen gaf veel rust in de organisatie en werd op prijs gesteld door de kandidaten. Check wel vooraf goed of de computers allemaal werken en of de server-verbinding met het assessment bureau werkt! Geen uitspraken doen over geschiktheid na afloop van het gesprek! Nog verder Schaalbaarheid Overdraagbaarheid We zijn gewend om op deze schaal Intakes te organiseren, dus geen problemen. Iedere opleiding kan op deze wijze intakes houden als de docenten bereid zijn mee te werken en de nodige computers en administratieve ondersteuning aanwezig zijn. Samengevat: Zoals hierboven aangegeven, zullen de intakes voor het cursusjaar in grote lijnen dezelfde vorm hebben als die van het voorgaande studiejaar. Opvallend is de jaarlijkse toename van het aantal kandidaten dat zich opgeeft voor de opleiding Fashion & Branding. Dit is tegelijkertijd ook een probleem. De afdeling geeft aan dat er toch erg veel kandidaten op gesprek komen waarvan al binnen 5 minuten duidelijk is dat zij ongeschikt zijn voor de opleiding. Als reactie daarop gaan we dit jaar proberen om de opgaven op het Internet die meegestuurd moeten worden bij aanmelding voor de intakes, nog sterker als een selectiemiddel te laten werken. De opdrachten zijn ingewikkelder en arbeidsintensiever geworden zodat studenten die zich even opgeven bij voorbaat worden afgeschrikt. ( Noot per 13 april 2010: het lijkt te werken! Bij alle afdelingen is de aanmelding tot dusverre gelijk aan vorige jaren of hoger, bij Fashion & Branding staat hij daarentegen op 50% t.o.v. voorgnaande jaren!) Conclusie en vooruitblik: Ondanks het arbeidsintensieve karakter van deze vorm van intakes, kunnen wij deze van harte aanbevelen. Afgezien van het vergroten van de slagingskans op de opleiding van de kandidaten die een positief toelatingsadvies krijgen, zijn er meer voordelen te noemen van deze vorm van intaken: de docenten zijn betrokken bij en hebben een stem in het niveau van de toegelaten studenten, de studenten van de opleiding zelf die meehelpen bij de intakes raken daardoor ook meer betrokken bij en verantwoordelijk voor de opleiding ( er zijn eind februari 2010 al 110 studenten die hebben gesolliciteerd naar een rol bij de komende intakes!), de kandidaten die een negatief advies krijgen voelen zich gezien en gehoord en hebben een beter inzicht verworven in hun mogelijkheden en onmogelijkheden en hebben vaak ook een persoonlijk advies gekregen voor het volgen van een andere opleiding zodat hen een teleurstelling en AMFI Amsterdam Fashion Institute 27

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Het project

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

nadruk gelegd op het belang van discipline en

nadruk gelegd op het belang van discipline en Bijlage IV bij Praktijkbeschrijving Liberal Arts and Sciences: de nameting Opgesteld door: Steven Dijkstra Projectleider Studiekeuzegesprekken Liberal Arts and Sciences Universiteit Utrecht Ter inleiding

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld. OW 10.0841 Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september 2009 - Correctie op enkele definities in deel

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Adviseren aan de poort

Adviseren aan de poort Adviseren aan de poort Bachelor Medische Hulpverlening Jantine Huizing & Monique de Voigt jantine.huizing@hu.nl monique.devoigt@hu.nl 1 Inhoud van deze infoshop Onstaan van de Bachelor Medische Hulpverlening

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print Beste docent, Dit studiejaar hebben we binnen Pabo Thomas More voor het eerst de Pabo-Linked-In-dagen georganiseerd voor alle nieuwe voltijdstudenten. In het kader van het Surfproject 'Eerst de Relatie,

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e

Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Quick Scan: Aansluiting HBO-TU/e juni 2005 Samenvatting resultaten Quick Scan Aansluiting HBO-TU/e Een Quick Scan is een peiling onder studenten over een actueel onderwerp. Het Studenten Service Centrum

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 Handleiding wijzigingen Studiekeuze Webformulier Naar aanleiding van Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 2. De

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Deze publicatie is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat loopt naar de doorstroom

Nadere informatie

Een effectiviteitsanalyse van de

Een effectiviteitsanalyse van de Verzuimende werknemers Een effectiviteitsanalyse van de verzuimbegeleiding door Top-Care Onderzoek naar de effectiviteit van de verzuimspecifieke aanpak van Top-Care Esther Hilbers 1 In deze rapportage

Nadere informatie

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving deel 1-5 Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Gerda Korevaar 1#, Gijs van Duijn *, Roeland van der Rijst * & Dato de Gruijter * # Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0843 Deel 4: Resultaatevaluatie In dit deel van de praktijkbeschrijving vind je de effecten van het project Studiekeuzegesprekken,

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon)

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) Instroom 2016-2017 Beschrijving opdrachtgever Niet vermeld opdrachtnemer Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) link met andere kaders Kader Studieloopbaanbegeleiding

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers.

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Uitval studenten... 2 Hbo ers in vallen minder uit... 3 Uitval in technische wo-masters lager... 5 Studenten met mbo-vooropleiding vallen minder uit... 6 Als studenten na één jaar studie niet meer staan

Nadere informatie

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017 (ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN Jacqueline Kösters Velon 2017 1 Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3 Een succesvolle HBO-carrière, Hogeschool Arnhem en Nijmegen - Draaiboek Inhoudsopgave. Inleiding.... Doelgroep.... Opstellen deelnemerslijst.... Benodigd materiaal... 4. Maken van afspraken met studenten

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Vervolg informatieavond

Vervolg informatieavond Vervolg informatieavond Programma: Tijdpad Week van de profielkeuze Nieuwe vakken Profielkeuzegesprekken Profielkeuzeformulier Extra vak Doorstromen atheneum Tips Tijdpad: Wat hebben we gedaan? Half jaar

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Vergelijkende studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie