Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen"

Transcriptie

1 Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen

2 1 INTRODUCTIE De belangrijkste doelstelling van dit project bestaat erin je verantwoorde- lijkheidszin, zelfwerkzaamheid en kritische zin te ontwikkelen en de integratie van verschillende disciplines en vaardigheden te bevorderen. Het gaat daarbij om competenties op het vlak van financiële analyse en communicatie. Doel methode Projectwerk Je krijgt de kans om in de loop van een semester een project uit te werken. Onder begeleiding van je lector werk je in een team van minimaal 4 en maximaal 6 studenten. Van je lector verneem je: - hoe de groepssamenstelling georganiseerd wordt; - hoe de begeleiding georganiseerd wordt; - op welke manier en volgens welke criteria je werk geëvalueerd wordt. Inhoud project In het project voer je een financiële analyse én een reeks communicatieve taken uit in groep. Attitudes Je leert: -methodische vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het hanteren van oplossingsstrategieën het hanteren van opzoekingsstrategieën het uitvoeren van controles enz. -organisatorische vaardigheden te ontplooien, zoals: het plannen van werkzaamheden (timemanagement) het respecteren van afspraken en deadlines (stiptheid) het taakgericht en probleemoplossend werken (efficiëntie) enz. -sociaal-communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het werken in teamverband (teamspirit) het leggen van contacten en het maken van afspraken (contactvaardigheid) het aannemen van een weerbare houding (assertiviteit) enz. -(meta)cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het hanteren van kritische zin (kritische ingesteldheid) het blijk geven van inventiviteit (creativiteit) enz. -affectieve vaardigheden te ontplooien, zoals: het opnemen van verantwoordelijkheid (responsabilisering) het zich inleven in anderen (empathie) het tonen van volharding (doorzettingsvermogen) enz. adw/mab/fb 2 introductie

3 Technische vaardigheden Je leert: -een volledige financiële analyse van een bedrijf uit te voeren: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, toegevoegde waarde, cashflow; -een financiële analyse van een bedrijf te analyseren en te interpreteren; -uit een financiële analyse strategische beleidsbeslissingen te distilleren; -een kredietdossier voor te bereiden en te verdedigen. Communicatieve Je leert diverse communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. De ondervaardigheden staande tabel geeft je een overzicht van de mogelijke vaardigheden: vaardigheid symbool formuleren corresponderen schriftelijk rapporteren dialogeren vergaderen verslag uitbrengen mondeling presenteren informatiebronnen raadplegen informatie verwerken adw/mab/fb 3 introductie

4 Soorten bronnen Voor deze methode heb je diverse bronnen nodig. Bron Tekstvaardig tekstgids Tekstvaardig werkboek deel 2 media Deel deel 1 communicatieve vaardigheden deel 1 projectgids deel 2 werkinstructies Inhoud theoretische achtergrondinformatie over schriftelijke en mondelinge vaardigheden theoretische achtergrondinformatie over belangrijke communicatiemedia checklists, analyseformulieren werkinstructies bij communicatietaken Cursus financiële analyse cursus kredieten Semesterplanning cd-rom oefeningenpakket achtergrondinformatie over financiële analyse en interpretatie achtergrondinformatie over kredieten deadlines per team en tijdstippen consultaties Gebruik bronnen In deze bundel vind je de beschrijving van alle taken waaruit het project bestaat. Bij de communicatieve taken verwijst de bundel je, waar nodig, door naar de Werkinstructies. die je stapsgewijs duidelijk maken hoe je een communicatieve taak efficiënt aanpakt. Bij de stappen waar het nodig is, kom je te weten waar je noodzakelijke achtergrondinformatie op kunt zoeken in de Tekstgids. Na de studie van die informatie kun je de stap uitvoeren. Hieronder vind je een schematische weergave van de werkwijze Projectbeschrijving Werkboek: werkinstructies Tekstgids Voor de technische opdrachten rond financië analyse en analysemethoden vind je de noodzakelijke achtergrondinformatie in de cursus financiële analyse. adw/mab/fb 4 introductie

5 Delen van het project Het project bestaat uit vier modules. Module 1 (= voorbereiding) Module 2 (= hoofdopdracht) Module 3 (= extra opdracht) Je voert een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Je voert een volledige financiële analyse van een bedrijf uit en distilleert daaruit een aantal duidelijk onderbouwde beleidsopties. Je verwerkt het resultaat in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Je bereidt een kredietdossier voor en je verdedigt dat dossier in een mondelinge presentatie. Twee scenario s zijn mogelijk: De beleidsstrategische conclusies bij de financiële analyse uit de hoofdopdracht impliceren de aanvraag van een bankkrediet. De beleidsstrategische conclusies bij de financiële analyse uit de hoofdopdracht impliceren geen extra bankkrediet. Je ontvangt van de lector FINA de nodige input om een kredietaanvraag uit te werken. Module 4 (= afsluiting) Je voert een aantal afsluitende werkzaamheden uit. Modules Het project bestaat uit vier modules. Elke module is op zijn beurt opgebouwd uit één of meer procedures ( = een samenhangende reeks taken). Uiteindelijk bestaat het project uit 9 procedures. Je vindt de modules en procedures beschreven in deze bundel. Je start met module 1 en op het einde van het semester rond je af met module 4. De taken van module 2 en module 3 lopen niet noodzakelijk na elkaar! Symbolen De opdrachtbeschrijvingen in deze bundel bevatten een kolom Vaardigheden. De symbolen in deze kolom verwijzen naar de communicatieve vaardigheden die op blz. 3 van deze bundel gepresenteerd worden als de communicatieve doelstellingen van het projectwerk. De technische vaardigheden zijn met het onderstaande symbool gemarkeerd: adw/mab/fb 5 introductie

6 Adviezen Projectwerk veronderstelt een efficiënte aanpak. Vandaar enkele adviezen. Advies Omschrijving Zorg voor een zorgvuldige planning van de werkzaamheden. Een verstandige planning veronderstelt dat je tegelijkertijd aan verschillende taken werkt. De kalender die je van de lectoren krijgt, zal een richtsnoer zijn. Houd er ook rekening mee dat werkzaamheden altijd uitlopen (b.v. onvoorziene omstandigheden enz.). Teamwerk veronderstelt geregeld overleg met de teamleden. Dat overleg kan en mag niet beperkt blijven tot de overlegrondes waartoe de opdrachtbeschrijving je verplicht. Je zult m.a.w. geregeld zelf het initiatief moeten nemen om de koppen bij elkaar te steken, b.v. om: te bepalen welke opdrachten je individueel of gezamenlijk uitwerkt; bij de diverse opdrachten een manier van werken en een timing af te spreken; eventueel individueel uitgevoerde opdrachten met het team kritisch te evalueren en bij te sturen; het verloop van de werkzaamheden te bewaken; het functioneren van de leden binnen het team te bespreken. Probeer overigens het spontaan georganiseerde werkoverleg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door zoveel mogelijk de principes na te leven, zoals ze worden uiteengezet in Tekstgids en in Werkinstructies. Zorg altijd voor een evenwichtige verdeling van de taken. 4 Let erop dat je voor elke taak de opdrachtbeschrijving zorgvuldig leest en dat je altijd precies uitvoert wat gevraagd wordt. adw/mab/fb 6 introductie

7 Advies Omschrijving Geregeld zul je met je team contact opnemen met de lectoren (= consultatie) om de vorderingen van de werkzaamheden te bespreken. Let erop dat: je bij elke consultatie zowel voor de lector(en) als voor alle groepsleden over een kopie van het gepresteerde werk beschikt; je naar elke consultatie Tekstgids en Werkboek meebrengt; je altijd een groepslid als woordvoerder aanduidt en dat bij verschillende consultaties telkens een ander groepslid die rol waarneemt; De woordvoerder legt in naam van het team vragen, problemen enz. aan de lector voor. Daarom hanteert de woordvoerder het zenderperspectief in de wij-vorm. je altijd kunt verklaren welke achtergrondinformatie je gebruikt hebt en dat je altijd de gekozen werkwijze kunt verantwoorden; de lector alles wat je voorlegt (oplossing, voorstel) als het resultaat van groepswerk benadert en dat je individueel aanspreekbaar bent, zowel over je eigen bijdrage als over het gemeenschappelijk resultaat. Aarzel niet om problemen met de opdracht, onduidelijkheden in de theorie of moeilijkheden binnen de groep aan je lectoren voor te leggen. Leg nooit zomaar een probleem aan je lectoren voor maar bewijs je zin voor initiatief door zelf mogelijke oplossingen aan te brengen en/of door samen met je lectoren actief mee te denken. Leg problemen niet individueel maar gezamenlijk aan je lectoren voor. Evaluatie In het onderstaande schema vind je een overzicht van de evaluatiemethode. Onderdeel Permanente evaluatie Groepsevaluatie Hoofdopdracht Extra opdracht Aandachtspunten leerproces groepsproces attitudes groepsproces kwaliteit eindproducten kwaliteit eindproducten Wegingscoëfficiënt 20 punten = 20 % 15 punten = 15 % 45 punten = 45 % 20 punten = 20 % adw/mab/fb 7 introductie

8 2 MODULE 1: START PROJECT In module 1 voer je alleen enkele voorbereidende taken uit: je maakt ken- nis met de opdracht en je bestudeert de kalender. Een goede voorbereiding is essentieel voor het welslagen van het project. Met deze module ga je hoe dan ook meteen van start. Inhoud module 1 Inhoud procedure 1 Het project opstarten Taak Handeling Lees in deze bundel individueel de volledige opdrachtbeschrijving door, zodat je een duidelijk beeld krijgt van alle verplichte taken. Lees individueel de semesterplanning door. Kom met je team samen: Maak een keuze voor een bedrijf op basis van de richtlijnen van de lectoren tijdens de introductielessen; Maak enkele concrete afspraken voor de eerste verplichte vergadering (taak 11). Spreek af wie de rol van voorzitter en wie de rol van notulist op zich neemt. Houd er rekening mee dat er nog overlegrondes volgen en dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Spreek ook een tijdstip en een lokaal af. Spreek af wie de taken 4 en 5 uitvoert. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de lector COVA een mail met de namen van de teamleden en met het adres van alle teamleden. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de lector FINA een mail met de naam én enkele basisgegevens over het gekozen bedrijf. Vaardigheid adw/mab/fb 8 module 1

9 3 MODULE 2: HOOFDOPDRACHT Inhoud module 2 De hoofdopdracht bestaat in een volledige financiële analyse van een bedrijf. Je voert de noodzakelijke berekeningen uit en onderwerpt de resultaten aan een grondige interpretatie. Uit die bevindingen distilleer je ten slotte enkele degelijk onderbouwde beleidsopties. Het resultaat van het werk geef je weer in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Inhoud Een vergadering organiseren rond de algemene taakverdeling procedure 2 (eerste verplichte vergadering) Taak Handeling Vaardigheid Bereid je individueel voor op de eerste verplichte 6 overlegronde (taak 11) door op blz. 10 en 11 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen Bestudeer individueel het hoofdstuk Vergaderen in deel 1 van Tekstgids. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een actie- en besluitenlijst van de overlegronde uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Beleg in de voorziene week (zie semesterplanning) op het afgesproken tijdstip de eerste verplichte vergadering (agenda: zie blz 10-11). Werk als notulist na de vergadering een actie- en besluitenlijst uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van de actie- en besluitenlijst die de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. adw/mab/fb 9 module 2

10 Taak Handeling Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de actie- en besluitenlijst als bijlage bij een mail naar de lectoren COVA en FINA. Raadpleeg voor de redactie van de begeleidende mail de Tekstgids. Opgelet Nadat je van de lector COVA feedback op de actie- en besluitenlijst hebt ontvangen: hoef je de actie- en besluitenlijst niet aan te passen; houd je wel rekening rekening met de technische opmerkingen van de lector bij de definitieve uitwerking van de actie- en besluitenlijst van de derde verplichte vergadering (zie procedure 3: taak 47). Stop de actie- en besluitenlijst in de portfolio die je op het einde van het semester indient bij de lector COVA. Voeg er een uitgeprinte versie van de feedback van de lector COVA aan toe. Vaardigheid Agenda Hieronder vind je de agenda met de punten die minimaal tijdens de eerste verplichte vergadering aan bod moeten komen. Afhankelijk van de situatie kun je de agenda aanvullen met extra agendapunten. De tijdsaanduiding is indicatief. Agenda eerste verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Taakverdeling voorstudie (15 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Taakverdeling berekening ratio s (10 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 5. Afspraken lectoren (2 minuten) 6. Afspraken volgende vergadering (2 minuten) 7. Sluiting (1 minuut) adw/mab/fb 10 module 2

11 Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Taakverdeling voorstudie Maak duidelijke afspraken over de taken rond de voorstudie (zie taak 16): welke informatie moet worden verzameld, welke informatiebronnen worden geraadpleegd, wie verzamelt welke informatie, tegen welke datum enz. Taakverdeling berekening ratio s Overloop consequent welke ratio s berekend moeten worden en spreek een duidelijke taakverdeling met timing af. Afspraken lectoren - Spreek af hoe je taak 14 uitwerkt. Ofwel werkt één teamlid in eerste instantie een conceptversie uit van het mailbericht. Dat teamlid werkt later de definitieve versie uit na overleg met alle teamleden. Ofwel werkt elk teamlid in eerste instantie een eigen versie uit van het mailbericht. Uit die verschillende versies distilleert het team dan een definitieve tekst. - Spreek af wie het bericht verstuurt tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning). Afspraken volgende vergadering Spreek af wie de taak van voorzitter en wie de taak van notulist zal waarnemen tijdens de eerstvolgende verplichte vergadering. Houd er rekening mee dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Opgelet: het betreft hier de tweede verplichte vergadering (zie taak 23). adw/mab/fb 11 module 2

12 Inhoud De financiële analyse van een bedrijf opstarten en er procedure 3 een vergadering rond organiseren (tweede verplichte vergadering) OPGELET Je kunt pas starten met procedure 3, nadat de lector FINA de keuze voor het bedrijf heeft goedgekeurd! Taak Handeling Vaardigheid Start de werkzaamheden door een zgn. voorstudie uit te voeren. Verzamel alle noodzakelijke en nuttige informatie over het gekozen bedrijf: - functionele historiek van het bedrijf - sectorinformatie - jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar (Excelbestand). Enkele nuttige infobronnen: - CD-rom Balanscentrale NBB - jaarverslagen van het bedrijf - website van het bedrijf - internet (actuele informatie). Voer alle berekeningen uit die nodig zijn om de liquiditeitsratio van het gekozen bedrijf te bepalen én werk een eerste interpretatie uit. Respecteer de afgesproken taakverdeling en timing (zie taak 11), maar zorg daarnaast voor het nodige overleg binnen het team (zie advies 5 blz. 7). Bereid je individueel voor op de tweede verplichte overlegronde (taak 23) door op blz. 14 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een essentie-per-onderwerpverslag van de overlegronde uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bezorg aan de lector FINA op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) een beknopt én schematisch overzicht met de resultaten van de voorstudie en met de berekeningen en de interpretatie van de liquiditeitsratio. adw/mab/fb 12 module 2

13 Taak Handeling Beleg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) in het bijzijn van de lectoren FINA en COVA de tweede verplichte vergadering : De overlegronde duurt ca. 30 minuten en vindt plaats in het bijzijn van de lectoren FINA en COVA. Onmiddellijk na de vergadering evalueert en becommentarieert de lector COVA de vergadertechniek. Zorg ervoor dat voor de overlegronde het vergaderlokaal volledig in orde gebracht is (schikking van tafels en stoelen). Doe aan zelfreflectie en kaart daarom naderhand met de groep nog eens na over de overlegronde en het gesprek met de lector. Kunnen we deze ervaring constructief gebruiken bij toekomstig groepsoverleg? Werk als notulist na de overlegronde een essentie-peronderwerpverslag uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van het essentie-per-onderwerpverslag dat de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) het essentie-per-onderwerpverslag van de tweede vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. Raadpleeg voor de redactie van de begeleidende mail de Tekstgids. Verbeter het essentie-per-onderwerpverslag, nadat je van de lector COVA schriftelijke feedback ontvangen hebt. Vaardigheid 29 Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de definitieve versie van het essentie-per-onderwerpverslag van de tweede vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. adw/mab/fb 13 module 2

14 Agenda Hieronder vind je een agenda met de punten die tijdens de tweede verplichte vergadering aan bod moeten komen. Afhankelijk van de situatie kun je de agenda aanvullen met extra agendapunten. De tijdsaanduiding is indicatief. Agenda tweede verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Analyse liquiditeit (25 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Afspraken lector (2 minuten) 5. Afspraken volgende vergadering (1 minuut) 6. Sluiting (1 minuut) Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Analyse liquiditeit Het is de bedoeling van gedachten te wisselen over de eerste resultaten i.v.m. de liquiditeitsratio,een eerste interpretatie uit te werken en eventuele hiaten vast te stellen in het al gepresteerde werk. Afspraken lectoren - Spreek af hoe je taak 27 en 29 uitvoert. Ofwel werkt één teamlid in eerste instantie een conceptversie uit van de mailberichten. Dat teamlid werkt later de definitieve versie uit na overleg met alle teamleden. Ofwel werkt elk teamlid in eerste instantie een eigen versie uit van de mailberichten. Uit die verschillende versies distilleert het team dan een definitieve tekst. - Spreek af wie de mails uit taak 27 en 29 tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) naar de lector COVA verstuurt. Afspraken volgende vergadering - Spreek af wie de taak van voorzitter en wie de taak van notulist zal waarnemen tijdens de eerstvolgende verplichte vergadering. Houd er rekening mee dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Het betreft hier de derde verplichte vergadering (zie taak 44). adw/mab/fb 14 module 2

15 Inhoud procedure 4 De financiële analyse van een bedrijf volledig uitwerken Taak 30 Handeling Zodra je van de lector FINA schriftelijke feedback hebt ontvangen bij eerste resultaten i.v.m. de liquiditeitsratio, doe je aan zelfreflectie. Je bespreekt met het volledige team de ontvangen opmerkingen en je reflecteert over mogelijke conclusies voor het vervolg van de werkzaamheden. Vaardigheid 31 Voer alle berekeningen uit die nodig zijn om een volledige en grondige financiële analyse van het gekozen bedrijf uit te voeren én interpreteer de resultaten. Pas de aangeleerde analysemethoden toe. Respecteer de afgesproken taakverdeling en timing (zie taak 11) en /of pas ze aan, maar zorg in elk geval voor het nodige overleg binnen het team (zie advies 5 blz. 7). Zorg ervoor dat er een consensus uit de bus komt Bespreek tijdens de daartoe voorziene spreekuren (zie semesterplanning) met de lector FINA de resultaten van de berekeningen én de interpretatie ervan. Bezorg de onderstaande documenten op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) via mail aan de lector FINA: een Excelbestand met alle berekeningen een Excel- of Wordbestand met de interpretaties van de berekeningen. adw/mab/fb 15 module 2

16 Inhoud procedure 5 Een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota) schrijven Taak Handeling Bereid je individueel voor op taak 35. Bestudeer daartoe grondig de informatie over: rapporteren in deel 1 van Tekstgids het beknopte rapport in deel 2 van Tekstgids het schrijven van een beknopt rapport in de Werkinstructies. Verwerk de uitgevoerde financiële analyse in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Formuleer de tekst zo correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast mogelijk (zie Communicatiewijzer 12 ). Volg ook de Werkinstructies (Beknopt rapporteren). Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector FINA de conceptversie van het beknopte rapport samen met de berekeningsformulieren voor. Zorg ervoor dat je: de inhoud van de tekst theoretisch kunt onderbouwen ; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Vaardigheid (zie ook taak 50) Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector COVA de conceptversie van het beknopte rapport voor. Zorg ervoor dat je: de structuur van de tekst theoretisch kunt onderbouwen en kunt aantonen dat die structuur strookt met het gehanteerde vragenschema; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Werk de definitieve versie uit van het beknopte evaluerend rapport en verwerk de opmerkingen van de lectoren FINA en COVA. 39 Dien op het einde van het semester twee exemplaren van de definitieve versie van het beknopte rapport in: één exemplaar voor de lector FINA met de noodzakelijke bijlagen: balans, resultatenrekening, resultaatverwerking één exemplaar voor de lector COVA zonder bijlagen (portfolio). 1 Baert Marie-Anne en De Witte, Arnout: Communicatiewijzer, Wommelgem, Van In, vierde bijdruk Op blz vind je belangrijke info over de aantrekkelijke voorstelling van cijfermateriaal. adw/mab/fb 16 module 2

17 4 MODULE 3: EXTRA OPDRACHT Inhoud module 3 Infobron In eerste instantie organiseer je met je team een werkoverleg. Op de agenda van dat overleg staat één punt centraal: de voorbereiding van de aanvraag van een kredietdossier. In tweede instantie bereidt je team een mondeling presentatie voor, waarin de kredietaanvraag verdedigd wordt tegenover een bankier. Nuttige achtergrondinformatie vind je terug op de website (http://bmer.hogent.be/uwkredietaanvraag) die is ontwikkeld in het kader van het PWO-project Naar een optimale kredietrelatie tussen bank en KMO. Inhoud Een overlegronde organiseren rond de opening procedure 6 van een kredietdossier (derde verplichte overlegronde) Taak Handeling Bereid je individueel voor op de derde verplichte overlegronde taak 44) voor door op blz. 19 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen. Uiteindelijk is het de bedoeling van de overlegronde om met het team de keuze te maken voor een bepaald type kredietdossier. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een actie- en besluitenlijst van de vergadering uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Vaardigheid adw/mab/fb 17 module 3

18 Taak Handeling Beleg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) in het bijzijn van de lector FINA de derde verplichte vergadering: De overlegronde duurt ca. 30 minuten en vindt plaats in het bijzijn van de lector FINA. Onmiddellijk na de vergadering evalueert de lector FINA het resultaat van de vergadering en stuurt de lector FINA, waar nodig, bij. Zorg ervoor dat voor de overlegronde het vergaderlokaal volledig in orde gebracht is (schikking an tafels en stoelen). Werk als notulist na de overlegronde een actie- en besluitenlijst uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van de actie- en besluitenlijst die de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. Wacht tot wanneer je van de lector COVA de feedback ontvangen hebt op de actie- en besluitenlijst van de eerste verplichte vergadering. Pas desgevallend de actie- en besluitenlijst van de derde verplichte overlegronde aan op grond van de opmerkingen van de lector. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de definitieve versie van de actie- en besluitenlijst van de derde vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. Vaardigheid adw/mab/fb 18 module 3

19 Agenda Hieronder vind je een agenda met de punten die minimaal tijdens de derde verplichte vergadering aan bod moeten komen. De tijdsaanduiding is indicatief. Wegens de strikte timing van de vergadering is een degelijke voorbereiding van alle betrokkenen een absolute noodzaak (efficiënt communiceren)! Agenda derde verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Keuze kredietdossier (25 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Afspraken lector (1 minuut) 5. Sluiting (1 minuut) Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Keuze kredietdossier Alle teamleden reflecteren vóór de vergadering individueel over de vraag of de uitgevoerde financiële analyse (zie procedure 4) de keuze voor een bepaald kredietdossier impliceert. Tijdens de vergadering is het de bedoeling over de diverse opties te beraadslagen om uiteindelijk een gefundeerde keuze te maken voor een bepaald kredietdossier. Het ligt voor de hand dat zo n keuze enkel mogelijk is op grond van een aantal duidelijk vooropgestelde criteria. Dit vergaderpunt kan dus resulteren in twee soorten besluiten: a. De vergadering besluit een bepaald type krediet aan te vragen. b. De vergadering besluit dat de aanvraag van een krediet niet nodig of nuttig is. Desgevallend zal de lector FINA onmiddellijk na de vergadering het team de nodige input bezorgen om vooralsnog de aanvraag van een kredietdossier uit te kunnen werken. Afspraken lector Spreek af wie de uit taak 48 tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) naar de lector COVA verstuurt. adw/mab/fb 19 module 3

20 Inhoud procedure 7 Een kredietdossier voorbereiden en mondeling verdedigen OPGELET Taken 51 en 52 kunnen al worden uitgevoerd, zelfs als nog niet duidelijk is welk krediettype aangevraagd zal worden! Bereid de aanvraag voor van het kredietdossier waarvoor bij taak 44 uiteindelijk is gekozen. Zorg ervoor dat de aanvraag berust op concrete argumenten en duidelijk cijfermateriaal dat ontleend is aan de uitgevoerde financiële analyse. Houd bovendien rekening met de diverse parameters die voor een bankier bij een kredietaanvraag relevant zijn. Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector FINA samen met de conceptversie van het beknopte rapport (zie taak 36) de inhoudelijke argumentatie van de kredietaanvraag voor. Zorg ervoor dat je: de argumentatie theoretisch kunt onderbouwen ; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Bereid je individueel voor op taak 52. Bestudeer daartoe grondig de informatie over: mondeling presenteren in deel 1 van Tekstgids de uitvoerige presentatie in deel 2 van Tekstgids mondeling presenteren in de Werkinstructies. Bereid een mondelinge presentatie van max. 20 minuten voor waarin het team de aanvraag van het kredietdossier op een verantwoorde en degelijk onderbouwde manier verdedigt tegenover een bankier. Werk daartoe een vereenvoudigd spreekschema uit waarin je schematisch het verloop van de presentatie weergeeft. Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector COVA de conceptversie van het vereenvoudigd spreekschema voor. Zorg ervoor dat je: kunt aantonen dat de structuur van het schema strookt met het gehanteerde vragenschema; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Werk de presentatie verder uit en verwerk de opmerkingen van de lector FINA (zie taak 50) en de lector COVA (zie taak 53). Maak ook de nodige illustraties aan (diapresentatie) Oefen de presentatie in. Volg daarbij de Werkinstructies en concentreer je op de inhoudelijke en formele presentatieadviezen uit het hoofdstuk mondeling presenteren in deel 1 van Tekstgids. Breng de mondelinge presentatie op het afgesproken tijdstip. Maak daarbij hooguit gebruik van het spreekschema. Een mondelinge presentatie is geen voorleesoefening! adw/mab/fb 20 module 3

21 5 MODULE 4: AFRONDING PROJECT Inhoud module 4 Met module 4 rond je de werkzaamheden aan het project definitief af. Je evalueert zowel je teamgenoten als jezelf én je dient alle documenten in. Leidraad Om jezelf en je teamgenoten te evalueren gebruik je het formulier Assessment.xls.. Inhoud Een interne evaluatie afwerken procedure 8 Taak Handeling Evalueer individueel elk teamlid in je groep (peerassessment) én evalueer jezelf (self-assessment): Vul het beschikbare formulier (Excel-document) op de computer in. Volg nauwkeurig de verstrekte instructies en geef blijk van verantwoordelijkheidszin. Print het document uit. Dien de documenten op de afgesproken manier (zie procedure 9) bij je lector in. Bied je als team op het afgesproken tijdstip aan voor de feedbacksessie. Bereid je individueel voor op die sessie volgens de instructies van de lector. Vaardigheid adw/mab/id/fb 21 module 4

22 Inhoud procedure 9 Documenten indienen Taak Handeling Dien als team bij de lector FINA het evaluerend beleidsrapport in (met bijlagen) (taak 39). Dien als team bij de lector COVA een portfolio in (kartonnen map) met: Vaardigheid het evaluerend beleidsrapport (zonder bijlagen) (taak 39) 2. de originele versie -zoals die naar de lector werd toegestuurd- van de besluiten- en actielijst van de eerste verplichte vergadering (taak 15) 3. een uitgeprinte versie van de feedback van de lector bij de besluiten- en actielijst van de eerste verplichte vergadering (taak 15) Opgelet: De definitieve versies van de vergaderverslagen van de tweede en van de derde verplichte vergadering (taak 29 en taak 48) worden bij de lector COVA in de loop van het semester ingediend (zie semesterplanning)! Dien individueel de evaluatieformulieren in (taak 57). adw/mab/id/fb 22 module 4

In het project voer je een reeks communicatieve taken uit in groep.

In het project voer je een reeks communicatieve taken uit in groep. Adw/mab MK 1 Introductie Doel project Tekstvaardig is een methode die je in staat stelt allerlei communicatieve en sociale vaardigheden in te oefenen die in je beroepssituatie belangrijk zullen zijn. De

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1

Ondernemingsproject. Doelstelling. Keuze onderwerp. ACE-GROEP T Academiejaar 2014-2015 Ondernemingsproject 1 Ondernemingsproject Doelstelling Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om, zelfstandig of in teamverband, een concreet probleem of onderwerp dat zich binnen

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Handleiding voor kwaliteitskringen

Handleiding voor kwaliteitskringen Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Kwaliteitskringen... 4 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 4 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring... 4 1.3 Wat komt

Nadere informatie

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave sopgave 1. Inleiding... 3 Contact... 3 2. Doelen... 4 3. Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event... 5 4. modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event

Nadere informatie

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n 7. B E STUURSVAARDIGHEDEN In dit hoofdstuk bespreken we de vaardigheden die van belang zijn voor het bestuur van organisaties, zoals vergader- en presentatietechnieken, notuleren, besluiten nemen en onderhandelen.

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Masterproef Industriële Wetenschappen

Masterproef Industriële Wetenschappen Masterproef Industriële Wetenschappen Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde Master Industriële Wetenschappen Elektronica-ICT Afstudeerrichting Elektronica Afstudeerrichting ICT Master Industriële

Nadere informatie

Plan van aanpak. Creative content writing

Plan van aanpak. Creative content writing Plan van aanpak Creative content writing Team Purmerend Plaats, datum: Opgesteld door: Rotterdam, Juni 2012 Team Purmerend Frank Olsen 0848022 FrankOlsen7@gmail.com Bart Venema 0848849 bartrvenema@gmail.com

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie