Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen"

Transcriptie

1 Projectbeschrijving Vakoverschrijdende case verzekeringen

2 1 INTRODUCTIE De belangrijkste doelstelling van dit project bestaat erin je verantwoorde- lijkheidszin, zelfwerkzaamheid en kritische zin te ontwikkelen en de integratie van verschillende disciplines en vaardigheden te bevorderen. Het gaat daarbij om competenties op het vlak van financiële analyse en communicatie. Doel methode Projectwerk Je krijgt de kans om in de loop van een semester een project uit te werken. Onder begeleiding van je lector werk je in een team van minimaal 4 en maximaal 6 studenten. Van je lector verneem je: - hoe de groepssamenstelling georganiseerd wordt; - hoe de begeleiding georganiseerd wordt; - op welke manier en volgens welke criteria je werk geëvalueerd wordt. Inhoud project In het project voer je een financiële analyse én een reeks communicatieve taken uit in groep. Attitudes Je leert: -methodische vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het hanteren van oplossingsstrategieën het hanteren van opzoekingsstrategieën het uitvoeren van controles enz. -organisatorische vaardigheden te ontplooien, zoals: het plannen van werkzaamheden (timemanagement) het respecteren van afspraken en deadlines (stiptheid) het taakgericht en probleemoplossend werken (efficiëntie) enz. -sociaal-communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het werken in teamverband (teamspirit) het leggen van contacten en het maken van afspraken (contactvaardigheid) het aannemen van een weerbare houding (assertiviteit) enz. -(meta)cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, zoals: het hanteren van kritische zin (kritische ingesteldheid) het blijk geven van inventiviteit (creativiteit) enz. -affectieve vaardigheden te ontplooien, zoals: het opnemen van verantwoordelijkheid (responsabilisering) het zich inleven in anderen (empathie) het tonen van volharding (doorzettingsvermogen) enz. adw/mab/fb 2 introductie

3 Technische vaardigheden Je leert: -een volledige financiële analyse van een bedrijf uit te voeren: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, toegevoegde waarde, cashflow; -een financiële analyse van een bedrijf te analyseren en te interpreteren; -uit een financiële analyse strategische beleidsbeslissingen te distilleren; -een kredietdossier voor te bereiden en te verdedigen. Communicatieve Je leert diverse communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. De ondervaardigheden staande tabel geeft je een overzicht van de mogelijke vaardigheden: vaardigheid symbool formuleren corresponderen schriftelijk rapporteren dialogeren vergaderen verslag uitbrengen mondeling presenteren informatiebronnen raadplegen informatie verwerken adw/mab/fb 3 introductie

4 Soorten bronnen Voor deze methode heb je diverse bronnen nodig. Bron Tekstvaardig tekstgids Tekstvaardig werkboek deel 2 media Deel deel 1 communicatieve vaardigheden deel 1 projectgids deel 2 werkinstructies Inhoud theoretische achtergrondinformatie over schriftelijke en mondelinge vaardigheden theoretische achtergrondinformatie over belangrijke communicatiemedia checklists, analyseformulieren werkinstructies bij communicatietaken Cursus financiële analyse cursus kredieten Semesterplanning cd-rom oefeningenpakket achtergrondinformatie over financiële analyse en interpretatie achtergrondinformatie over kredieten deadlines per team en tijdstippen consultaties Gebruik bronnen In deze bundel vind je de beschrijving van alle taken waaruit het project bestaat. Bij de communicatieve taken verwijst de bundel je, waar nodig, door naar de Werkinstructies. die je stapsgewijs duidelijk maken hoe je een communicatieve taak efficiënt aanpakt. Bij de stappen waar het nodig is, kom je te weten waar je noodzakelijke achtergrondinformatie op kunt zoeken in de Tekstgids. Na de studie van die informatie kun je de stap uitvoeren. Hieronder vind je een schematische weergave van de werkwijze Projectbeschrijving Werkboek: werkinstructies Tekstgids Voor de technische opdrachten rond financië analyse en analysemethoden vind je de noodzakelijke achtergrondinformatie in de cursus financiële analyse. adw/mab/fb 4 introductie

5 Delen van het project Het project bestaat uit vier modules. Module 1 (= voorbereiding) Module 2 (= hoofdopdracht) Module 3 (= extra opdracht) Je voert een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Je voert een volledige financiële analyse van een bedrijf uit en distilleert daaruit een aantal duidelijk onderbouwde beleidsopties. Je verwerkt het resultaat in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Je bereidt een kredietdossier voor en je verdedigt dat dossier in een mondelinge presentatie. Twee scenario s zijn mogelijk: De beleidsstrategische conclusies bij de financiële analyse uit de hoofdopdracht impliceren de aanvraag van een bankkrediet. De beleidsstrategische conclusies bij de financiële analyse uit de hoofdopdracht impliceren geen extra bankkrediet. Je ontvangt van de lector FINA de nodige input om een kredietaanvraag uit te werken. Module 4 (= afsluiting) Je voert een aantal afsluitende werkzaamheden uit. Modules Het project bestaat uit vier modules. Elke module is op zijn beurt opgebouwd uit één of meer procedures ( = een samenhangende reeks taken). Uiteindelijk bestaat het project uit 9 procedures. Je vindt de modules en procedures beschreven in deze bundel. Je start met module 1 en op het einde van het semester rond je af met module 4. De taken van module 2 en module 3 lopen niet noodzakelijk na elkaar! Symbolen De opdrachtbeschrijvingen in deze bundel bevatten een kolom Vaardigheden. De symbolen in deze kolom verwijzen naar de communicatieve vaardigheden die op blz. 3 van deze bundel gepresenteerd worden als de communicatieve doelstellingen van het projectwerk. De technische vaardigheden zijn met het onderstaande symbool gemarkeerd: adw/mab/fb 5 introductie

6 Adviezen Projectwerk veronderstelt een efficiënte aanpak. Vandaar enkele adviezen. Advies Omschrijving Zorg voor een zorgvuldige planning van de werkzaamheden. Een verstandige planning veronderstelt dat je tegelijkertijd aan verschillende taken werkt. De kalender die je van de lectoren krijgt, zal een richtsnoer zijn. Houd er ook rekening mee dat werkzaamheden altijd uitlopen (b.v. onvoorziene omstandigheden enz.). Teamwerk veronderstelt geregeld overleg met de teamleden. Dat overleg kan en mag niet beperkt blijven tot de overlegrondes waartoe de opdrachtbeschrijving je verplicht. Je zult m.a.w. geregeld zelf het initiatief moeten nemen om de koppen bij elkaar te steken, b.v. om: te bepalen welke opdrachten je individueel of gezamenlijk uitwerkt; bij de diverse opdrachten een manier van werken en een timing af te spreken; eventueel individueel uitgevoerde opdrachten met het team kritisch te evalueren en bij te sturen; het verloop van de werkzaamheden te bewaken; het functioneren van de leden binnen het team te bespreken. Probeer overigens het spontaan georganiseerde werkoverleg zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door zoveel mogelijk de principes na te leven, zoals ze worden uiteengezet in Tekstgids en in Werkinstructies. Zorg altijd voor een evenwichtige verdeling van de taken. 4 Let erop dat je voor elke taak de opdrachtbeschrijving zorgvuldig leest en dat je altijd precies uitvoert wat gevraagd wordt. adw/mab/fb 6 introductie

7 Advies Omschrijving Geregeld zul je met je team contact opnemen met de lectoren (= consultatie) om de vorderingen van de werkzaamheden te bespreken. Let erop dat: je bij elke consultatie zowel voor de lector(en) als voor alle groepsleden over een kopie van het gepresteerde werk beschikt; je naar elke consultatie Tekstgids en Werkboek meebrengt; je altijd een groepslid als woordvoerder aanduidt en dat bij verschillende consultaties telkens een ander groepslid die rol waarneemt; De woordvoerder legt in naam van het team vragen, problemen enz. aan de lector voor. Daarom hanteert de woordvoerder het zenderperspectief in de wij-vorm. je altijd kunt verklaren welke achtergrondinformatie je gebruikt hebt en dat je altijd de gekozen werkwijze kunt verantwoorden; de lector alles wat je voorlegt (oplossing, voorstel) als het resultaat van groepswerk benadert en dat je individueel aanspreekbaar bent, zowel over je eigen bijdrage als over het gemeenschappelijk resultaat. Aarzel niet om problemen met de opdracht, onduidelijkheden in de theorie of moeilijkheden binnen de groep aan je lectoren voor te leggen. Leg nooit zomaar een probleem aan je lectoren voor maar bewijs je zin voor initiatief door zelf mogelijke oplossingen aan te brengen en/of door samen met je lectoren actief mee te denken. Leg problemen niet individueel maar gezamenlijk aan je lectoren voor. Evaluatie In het onderstaande schema vind je een overzicht van de evaluatiemethode. Onderdeel Permanente evaluatie Groepsevaluatie Hoofdopdracht Extra opdracht Aandachtspunten leerproces groepsproces attitudes groepsproces kwaliteit eindproducten kwaliteit eindproducten Wegingscoëfficiënt 20 punten = 20 % 15 punten = 15 % 45 punten = 45 % 20 punten = 20 % adw/mab/fb 7 introductie

8 2 MODULE 1: START PROJECT In module 1 voer je alleen enkele voorbereidende taken uit: je maakt ken- nis met de opdracht en je bestudeert de kalender. Een goede voorbereiding is essentieel voor het welslagen van het project. Met deze module ga je hoe dan ook meteen van start. Inhoud module 1 Inhoud procedure 1 Het project opstarten Taak Handeling Lees in deze bundel individueel de volledige opdrachtbeschrijving door, zodat je een duidelijk beeld krijgt van alle verplichte taken. Lees individueel de semesterplanning door. Kom met je team samen: Maak een keuze voor een bedrijf op basis van de richtlijnen van de lectoren tijdens de introductielessen; Maak enkele concrete afspraken voor de eerste verplichte vergadering (taak 11). Spreek af wie de rol van voorzitter en wie de rol van notulist op zich neemt. Houd er rekening mee dat er nog overlegrondes volgen en dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Spreek ook een tijdstip en een lokaal af. Spreek af wie de taken 4 en 5 uitvoert. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de lector COVA een mail met de namen van de teamleden en met het adres van alle teamleden. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de lector FINA een mail met de naam én enkele basisgegevens over het gekozen bedrijf. Vaardigheid adw/mab/fb 8 module 1

9 3 MODULE 2: HOOFDOPDRACHT Inhoud module 2 De hoofdopdracht bestaat in een volledige financiële analyse van een bedrijf. Je voert de noodzakelijke berekeningen uit en onderwerpt de resultaten aan een grondige interpretatie. Uit die bevindingen distilleer je ten slotte enkele degelijk onderbouwde beleidsopties. Het resultaat van het werk geef je weer in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Inhoud Een vergadering organiseren rond de algemene taakverdeling procedure 2 (eerste verplichte vergadering) Taak Handeling Vaardigheid Bereid je individueel voor op de eerste verplichte 6 overlegronde (taak 11) door op blz. 10 en 11 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen Bestudeer individueel het hoofdstuk Vergaderen in deel 1 van Tekstgids. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een actie- en besluitenlijst van de overlegronde uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Beleg in de voorziene week (zie semesterplanning) op het afgesproken tijdstip de eerste verplichte vergadering (agenda: zie blz 10-11). Werk als notulist na de vergadering een actie- en besluitenlijst uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van de actie- en besluitenlijst die de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. adw/mab/fb 9 module 2

10 Taak Handeling Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de actie- en besluitenlijst als bijlage bij een mail naar de lectoren COVA en FINA. Raadpleeg voor de redactie van de begeleidende mail de Tekstgids. Opgelet Nadat je van de lector COVA feedback op de actie- en besluitenlijst hebt ontvangen: hoef je de actie- en besluitenlijst niet aan te passen; houd je wel rekening rekening met de technische opmerkingen van de lector bij de definitieve uitwerking van de actie- en besluitenlijst van de derde verplichte vergadering (zie procedure 3: taak 47). Stop de actie- en besluitenlijst in de portfolio die je op het einde van het semester indient bij de lector COVA. Voeg er een uitgeprinte versie van de feedback van de lector COVA aan toe. Vaardigheid Agenda Hieronder vind je de agenda met de punten die minimaal tijdens de eerste verplichte vergadering aan bod moeten komen. Afhankelijk van de situatie kun je de agenda aanvullen met extra agendapunten. De tijdsaanduiding is indicatief. Agenda eerste verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Taakverdeling voorstudie (15 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Taakverdeling berekening ratio s (10 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 5. Afspraken lectoren (2 minuten) 6. Afspraken volgende vergadering (2 minuten) 7. Sluiting (1 minuut) adw/mab/fb 10 module 2

11 Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Taakverdeling voorstudie Maak duidelijke afspraken over de taken rond de voorstudie (zie taak 16): welke informatie moet worden verzameld, welke informatiebronnen worden geraadpleegd, wie verzamelt welke informatie, tegen welke datum enz. Taakverdeling berekening ratio s Overloop consequent welke ratio s berekend moeten worden en spreek een duidelijke taakverdeling met timing af. Afspraken lectoren - Spreek af hoe je taak 14 uitwerkt. Ofwel werkt één teamlid in eerste instantie een conceptversie uit van het mailbericht. Dat teamlid werkt later de definitieve versie uit na overleg met alle teamleden. Ofwel werkt elk teamlid in eerste instantie een eigen versie uit van het mailbericht. Uit die verschillende versies distilleert het team dan een definitieve tekst. - Spreek af wie het bericht verstuurt tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning). Afspraken volgende vergadering Spreek af wie de taak van voorzitter en wie de taak van notulist zal waarnemen tijdens de eerstvolgende verplichte vergadering. Houd er rekening mee dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Opgelet: het betreft hier de tweede verplichte vergadering (zie taak 23). adw/mab/fb 11 module 2

12 Inhoud De financiële analyse van een bedrijf opstarten en er procedure 3 een vergadering rond organiseren (tweede verplichte vergadering) OPGELET Je kunt pas starten met procedure 3, nadat de lector FINA de keuze voor het bedrijf heeft goedgekeurd! Taak Handeling Vaardigheid Start de werkzaamheden door een zgn. voorstudie uit te voeren. Verzamel alle noodzakelijke en nuttige informatie over het gekozen bedrijf: - functionele historiek van het bedrijf - sectorinformatie - jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar (Excelbestand). Enkele nuttige infobronnen: - CD-rom Balanscentrale NBB - jaarverslagen van het bedrijf - website van het bedrijf - internet (actuele informatie). Voer alle berekeningen uit die nodig zijn om de liquiditeitsratio van het gekozen bedrijf te bepalen én werk een eerste interpretatie uit. Respecteer de afgesproken taakverdeling en timing (zie taak 11), maar zorg daarnaast voor het nodige overleg binnen het team (zie advies 5 blz. 7). Bereid je individueel voor op de tweede verplichte overlegronde (taak 23) door op blz. 14 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een essentie-per-onderwerpverslag van de overlegronde uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bezorg aan de lector FINA op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) een beknopt én schematisch overzicht met de resultaten van de voorstudie en met de berekeningen en de interpretatie van de liquiditeitsratio. adw/mab/fb 12 module 2

13 Taak Handeling Beleg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) in het bijzijn van de lectoren FINA en COVA de tweede verplichte vergadering : De overlegronde duurt ca. 30 minuten en vindt plaats in het bijzijn van de lectoren FINA en COVA. Onmiddellijk na de vergadering evalueert en becommentarieert de lector COVA de vergadertechniek. Zorg ervoor dat voor de overlegronde het vergaderlokaal volledig in orde gebracht is (schikking van tafels en stoelen). Doe aan zelfreflectie en kaart daarom naderhand met de groep nog eens na over de overlegronde en het gesprek met de lector. Kunnen we deze ervaring constructief gebruiken bij toekomstig groepsoverleg? Werk als notulist na de overlegronde een essentie-peronderwerpverslag uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van het essentie-per-onderwerpverslag dat de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) het essentie-per-onderwerpverslag van de tweede vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. Raadpleeg voor de redactie van de begeleidende mail de Tekstgids. Verbeter het essentie-per-onderwerpverslag, nadat je van de lector COVA schriftelijke feedback ontvangen hebt. Vaardigheid 29 Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de definitieve versie van het essentie-per-onderwerpverslag van de tweede vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. adw/mab/fb 13 module 2

14 Agenda Hieronder vind je een agenda met de punten die tijdens de tweede verplichte vergadering aan bod moeten komen. Afhankelijk van de situatie kun je de agenda aanvullen met extra agendapunten. De tijdsaanduiding is indicatief. Agenda tweede verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Analyse liquiditeit (25 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Afspraken lector (2 minuten) 5. Afspraken volgende vergadering (1 minuut) 6. Sluiting (1 minuut) Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Analyse liquiditeit Het is de bedoeling van gedachten te wisselen over de eerste resultaten i.v.m. de liquiditeitsratio,een eerste interpretatie uit te werken en eventuele hiaten vast te stellen in het al gepresteerde werk. Afspraken lectoren - Spreek af hoe je taak 27 en 29 uitvoert. Ofwel werkt één teamlid in eerste instantie een conceptversie uit van de mailberichten. Dat teamlid werkt later de definitieve versie uit na overleg met alle teamleden. Ofwel werkt elk teamlid in eerste instantie een eigen versie uit van de mailberichten. Uit die verschillende versies distilleert het team dan een definitieve tekst. - Spreek af wie de mails uit taak 27 en 29 tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) naar de lector COVA verstuurt. Afspraken volgende vergadering - Spreek af wie de taak van voorzitter en wie de taak van notulist zal waarnemen tijdens de eerstvolgende verplichte vergadering. Houd er rekening mee dat de rol van voorzitter en notulist telkens bij een ander groepslid moet berusten. Het betreft hier de derde verplichte vergadering (zie taak 44). adw/mab/fb 14 module 2

15 Inhoud procedure 4 De financiële analyse van een bedrijf volledig uitwerken Taak 30 Handeling Zodra je van de lector FINA schriftelijke feedback hebt ontvangen bij eerste resultaten i.v.m. de liquiditeitsratio, doe je aan zelfreflectie. Je bespreekt met het volledige team de ontvangen opmerkingen en je reflecteert over mogelijke conclusies voor het vervolg van de werkzaamheden. Vaardigheid 31 Voer alle berekeningen uit die nodig zijn om een volledige en grondige financiële analyse van het gekozen bedrijf uit te voeren én interpreteer de resultaten. Pas de aangeleerde analysemethoden toe. Respecteer de afgesproken taakverdeling en timing (zie taak 11) en /of pas ze aan, maar zorg in elk geval voor het nodige overleg binnen het team (zie advies 5 blz. 7). Zorg ervoor dat er een consensus uit de bus komt Bespreek tijdens de daartoe voorziene spreekuren (zie semesterplanning) met de lector FINA de resultaten van de berekeningen én de interpretatie ervan. Bezorg de onderstaande documenten op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) via mail aan de lector FINA: een Excelbestand met alle berekeningen een Excel- of Wordbestand met de interpretaties van de berekeningen. adw/mab/fb 15 module 2

16 Inhoud procedure 5 Een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota) schrijven Taak Handeling Bereid je individueel voor op taak 35. Bestudeer daartoe grondig de informatie over: rapporteren in deel 1 van Tekstgids het beknopte rapport in deel 2 van Tekstgids het schrijven van een beknopt rapport in de Werkinstructies. Verwerk de uitgevoerde financiële analyse in een beknopt evaluerend rapport (beleidsnota). Formuleer de tekst zo correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast mogelijk (zie Communicatiewijzer 12 ). Volg ook de Werkinstructies (Beknopt rapporteren). Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector FINA de conceptversie van het beknopte rapport samen met de berekeningsformulieren voor. Zorg ervoor dat je: de inhoud van de tekst theoretisch kunt onderbouwen ; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Vaardigheid (zie ook taak 50) Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector COVA de conceptversie van het beknopte rapport voor. Zorg ervoor dat je: de structuur van de tekst theoretisch kunt onderbouwen en kunt aantonen dat die structuur strookt met het gehanteerde vragenschema; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Werk de definitieve versie uit van het beknopte evaluerend rapport en verwerk de opmerkingen van de lectoren FINA en COVA. 39 Dien op het einde van het semester twee exemplaren van de definitieve versie van het beknopte rapport in: één exemplaar voor de lector FINA met de noodzakelijke bijlagen: balans, resultatenrekening, resultaatverwerking één exemplaar voor de lector COVA zonder bijlagen (portfolio). 1 Baert Marie-Anne en De Witte, Arnout: Communicatiewijzer, Wommelgem, Van In, vierde bijdruk Op blz vind je belangrijke info over de aantrekkelijke voorstelling van cijfermateriaal. adw/mab/fb 16 module 2

17 4 MODULE 3: EXTRA OPDRACHT Inhoud module 3 Infobron In eerste instantie organiseer je met je team een werkoverleg. Op de agenda van dat overleg staat één punt centraal: de voorbereiding van de aanvraag van een kredietdossier. In tweede instantie bereidt je team een mondeling presentatie voor, waarin de kredietaanvraag verdedigd wordt tegenover een bankier. Nuttige achtergrondinformatie vind je terug op de website (http://bmer.hogent.be/uwkredietaanvraag) die is ontwikkeld in het kader van het PWO-project Naar een optimale kredietrelatie tussen bank en KMO. Inhoud Een overlegronde organiseren rond de opening procedure 6 van een kredietdossier (derde verplichte overlegronde) Taak Handeling Bereid je individueel voor op de derde verplichte overlegronde taak 44) voor door op blz. 19 van deze bundel de agenda van die vergadering én de toelichting te bestuderen. Uiteindelijk is het de bedoeling van de overlegronde om met het team de keuze te maken voor een bepaald type kredietdossier. Bereid je er als notulist individueel op voor dat je uiteindelijk een actie- en besluitenlijst van de vergadering uit moet werken. Raadpleeg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bereid je als voorzitter individueel voor op de praktische aanpak tijdens de overlegronde door de Werkinstructies (Een vergadering voorzitten: voor de vergadering én tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Bereid je als deelnemer en als notulist individueel voor op de vergaderpraktijk door de Werkinstructies (Aan een vergadering deelnemen: tijdens de vergadering) in het Werkboek aandachtig te bestuderen. Vaardigheid adw/mab/fb 17 module 3

18 Taak Handeling Beleg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) in het bijzijn van de lector FINA de derde verplichte vergadering: De overlegronde duurt ca. 30 minuten en vindt plaats in het bijzijn van de lector FINA. Onmiddellijk na de vergadering evalueert de lector FINA het resultaat van de vergadering en stuurt de lector FINA, waar nodig, bij. Zorg ervoor dat voor de overlegronde het vergaderlokaal volledig in orde gebracht is (schikking an tafels en stoelen). Werk als notulist na de overlegronde een actie- en besluitenlijst uit. Volg de Werkinstructies (Een vergadering notuleren) in het Werkboek. Bespreek met het volledige team de conceptversie van de actie- en besluitenlijst die de notulist heeft uitgewerkt. Pas de conceptversie eventueel aan. Wacht tot wanneer je van de lector COVA de feedback ontvangen hebt op de actie- en besluitenlijst van de eerste verplichte vergadering. Pas desgevallend de actie- en besluitenlijst van de derde verplichte overlegronde aan op grond van de opmerkingen van de lector. Stuur op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) de definitieve versie van de actie- en besluitenlijst van de derde vergadering als bijlage bij een mail naar de lector COVA. Vaardigheid adw/mab/fb 18 module 3

19 Agenda Hieronder vind je een agenda met de punten die minimaal tijdens de derde verplichte vergadering aan bod moeten komen. De tijdsaanduiding is indicatief. Wegens de strikte timing van de vergadering is een degelijke voorbereiding van alle betrokkenen een absolute noodzaak (efficiënt communiceren)! Agenda derde verplichte vergadering 1. Opening (1 minuut) 2. Agendavaststelling (1 minuut) 3. Keuze kredietdossier (25 minuten) -briefing -beraadslaging -besluitvorming 4. Afspraken lector (1 minuut) 5. Sluiting (1 minuut) Toelichting bij agenda Hieronder vind je nog enige verduidelijking bij de agenda. Keuze kredietdossier Alle teamleden reflecteren vóór de vergadering individueel over de vraag of de uitgevoerde financiële analyse (zie procedure 4) de keuze voor een bepaald kredietdossier impliceert. Tijdens de vergadering is het de bedoeling over de diverse opties te beraadslagen om uiteindelijk een gefundeerde keuze te maken voor een bepaald kredietdossier. Het ligt voor de hand dat zo n keuze enkel mogelijk is op grond van een aantal duidelijk vooropgestelde criteria. Dit vergaderpunt kan dus resulteren in twee soorten besluiten: a. De vergadering besluit een bepaald type krediet aan te vragen. b. De vergadering besluit dat de aanvraag van een krediet niet nodig of nuttig is. Desgevallend zal de lector FINA onmiddellijk na de vergadering het team de nodige input bezorgen om vooralsnog de aanvraag van een kredietdossier uit te kunnen werken. Afspraken lector Spreek af wie de uit taak 48 tegen het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) naar de lector COVA verstuurt. adw/mab/fb 19 module 3

20 Inhoud procedure 7 Een kredietdossier voorbereiden en mondeling verdedigen OPGELET Taken 51 en 52 kunnen al worden uitgevoerd, zelfs als nog niet duidelijk is welk krediettype aangevraagd zal worden! Bereid de aanvraag voor van het kredietdossier waarvoor bij taak 44 uiteindelijk is gekozen. Zorg ervoor dat de aanvraag berust op concrete argumenten en duidelijk cijfermateriaal dat ontleend is aan de uitgevoerde financiële analyse. Houd bovendien rekening met de diverse parameters die voor een bankier bij een kredietaanvraag relevant zijn. Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector FINA samen met de conceptversie van het beknopte rapport (zie taak 36) de inhoudelijke argumentatie van de kredietaanvraag voor. Zorg ervoor dat je: de argumentatie theoretisch kunt onderbouwen ; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Bereid je individueel voor op taak 52. Bestudeer daartoe grondig de informatie over: mondeling presenteren in deel 1 van Tekstgids de uitvoerige presentatie in deel 2 van Tekstgids mondeling presenteren in de Werkinstructies. Bereid een mondelinge presentatie van max. 20 minuten voor waarin het team de aanvraag van het kredietdossier op een verantwoorde en degelijk onderbouwde manier verdedigt tegenover een bankier. Werk daartoe een vereenvoudigd spreekschema uit waarin je schematisch het verloop van de presentatie weergeeft. Leg op het afgesproken tijdstip (zie semesterplanning) aan de lector COVA de conceptversie van het vereenvoudigd spreekschema voor. Zorg ervoor dat je: kunt aantonen dat de structuur van het schema strookt met het gehanteerde vragenschema; een aantal gerichte vragen hebt voorbereid. Werk de presentatie verder uit en verwerk de opmerkingen van de lector FINA (zie taak 50) en de lector COVA (zie taak 53). Maak ook de nodige illustraties aan (diapresentatie) Oefen de presentatie in. Volg daarbij de Werkinstructies en concentreer je op de inhoudelijke en formele presentatieadviezen uit het hoofdstuk mondeling presenteren in deel 1 van Tekstgids. Breng de mondelinge presentatie op het afgesproken tijdstip. Maak daarbij hooguit gebruik van het spreekschema. Een mondelinge presentatie is geen voorleesoefening! adw/mab/fb 20 module 3

21 5 MODULE 4: AFRONDING PROJECT Inhoud module 4 Met module 4 rond je de werkzaamheden aan het project definitief af. Je evalueert zowel je teamgenoten als jezelf én je dient alle documenten in. Leidraad Om jezelf en je teamgenoten te evalueren gebruik je het formulier Assessment.xls.. Inhoud Een interne evaluatie afwerken procedure 8 Taak Handeling Evalueer individueel elk teamlid in je groep (peerassessment) én evalueer jezelf (self-assessment): Vul het beschikbare formulier (Excel-document) op de computer in. Volg nauwkeurig de verstrekte instructies en geef blijk van verantwoordelijkheidszin. Print het document uit. Dien de documenten op de afgesproken manier (zie procedure 9) bij je lector in. Bied je als team op het afgesproken tijdstip aan voor de feedbacksessie. Bereid je individueel voor op die sessie volgens de instructies van de lector. Vaardigheid adw/mab/id/fb 21 module 4

22 Inhoud procedure 9 Documenten indienen Taak Handeling Dien als team bij de lector FINA het evaluerend beleidsrapport in (met bijlagen) (taak 39). Dien als team bij de lector COVA een portfolio in (kartonnen map) met: Vaardigheid het evaluerend beleidsrapport (zonder bijlagen) (taak 39) 2. de originele versie -zoals die naar de lector werd toegestuurd- van de besluiten- en actielijst van de eerste verplichte vergadering (taak 15) 3. een uitgeprinte versie van de feedback van de lector bij de besluiten- en actielijst van de eerste verplichte vergadering (taak 15) Opgelet: De definitieve versies van de vergaderverslagen van de tweede en van de derde verplichte vergadering (taak 29 en taak 48) worden bij de lector COVA in de loop van het semester ingediend (zie semesterplanning)! Dien individueel de evaluatieformulieren in (taak 57). adw/mab/id/fb 22 module 4

Projectbeschrijving Communicatieve Vaardigheden. methode Tekstvaardig

Projectbeschrijving Communicatieve Vaardigheden. methode Tekstvaardig Projectbeschrijving Communicatieve Vaardigheden methode Tekstvaardig 1 INTRODUCTIE Doel methode Tekstvaardig is een methode die je in staat stelt allerlei communicatieve en sociale vaardigheden in te oefenen.

Nadere informatie

In het project voer je een reeks communicatieve taken uit in groep.

In het project voer je een reeks communicatieve taken uit in groep. Adw/mab MK 1 Introductie Doel project Tekstvaardig is een methode die je in staat stelt allerlei communicatieve en sociale vaardigheden in te oefenen die in je beroepssituatie belangrijk zullen zijn. De

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

TEKST VAARDIG. Marie-Anne Baert Arnout De Witte

TEKST VAARDIG. Marie-Anne Baert Arnout De Witte TEKST VAARDIG Marie-Anne Baert Arnout De Witte INLEIDING...17 Wat vind je in dit boek?...17 Wat vind je op het online leerplatform?...17 Hoe gebruik je Tekstvaardig?...18 DEEL 1 - COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN...19

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Samenwerkend leren - Taakgericht werken 1 Samenwerkingsstructuren Check

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond.

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-01-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. Intro: Voordat je een AV productie gaat maken, moet

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie!

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek voor werkstudenten Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module statistiek

Nadere informatie

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken (competentie 1) Tweede graad medeleerlingen en leeftijdgenoten)

Nadere informatie

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016

Voorlichting 4-HAVO. Profielwerkstuk. 7 april 2016 Voorlichting 4-HAVO Profielwerkstuk 7 april 2016 Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst Wat is een profielwerkstuk (pws)? Het belang van het pws Alleen of samen? Onderwerpen van het pws Welke vorm heeft

Nadere informatie

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme

Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Lesmateriaal Kindersekstoerisme Opdracht Weg met seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme Opdracht voor 4 personen HBO ECPAT Nederland ECPAT wereldwijd actief ter bescherming van kinderen tegen seksuele

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

SOL. SOL self-organised learning

SOL. SOL self-organised learning SOL self-organised learning SOL is een didactisch concept waarin verschillende moderne methoden op een nieuwe manier gebruikt worden. Essentieel is dat SOL het leren combineert met doceren met als achterliggende

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2 Google Vergadering van 15 februari 2011 Aanwezig: Pieter-Jan Van Aeken Eric Stevens Steyn Slagmolen Cindy Jansen Mathi De Pauw Verontschuldigd: / Afwezig: / Voorzitter: Cindy Jansen Verslaggever: Pieter-Jan

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Evaluatieprocedure TechnoVips

Evaluatieprocedure TechnoVips Evaluatieprocedure TechnoVips Jury Voor elke deelnemende categorie is er een jury die op 2 momenten in de wedstrijd de projecten beoordeelt en de winnaars aanduidt. Enkel de 3 eerste plaatsen in de eindbeoordeling

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft. DAG 1 OPDRACHT BESCHIKBARE HULPMIDDELEN TIJD LEEROPBRENGSTEN 1.1. Schrijf je leerwensen op Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen 5-10 minuten Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model

Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model 1 Het begrijpen van het probleem: 2 Oplossingsplan: 3 Formulering antwoord: 0: Het probleem werd volledig verkeerd begrepen. 1: Een deel van

Nadere informatie

Groepswerk evalueren - Voorbeelden

Groepswerk evalueren - Voorbeelden Bijlage 3 Groepswerk evalueren - Voorbeelden 3.1 Bruikbare schema s bij het evalueren van groepswerk kunnen de volgende zijn Het groepslogboek (geschikt voor tussentijdse evaluatie) Klas: Groepsleden:

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Korte of lange opdrachten die gericht zijn op beheersing van de stof.

Korte of lange opdrachten die gericht zijn op beheersing van de stof. Samenwerkend leren bij taakgericht werken 1 Samenwerkingsstructuren Check in duo's Elke leerling werkt eerst individueel aan de opdracht. Daarna vergelijkt elke leerling zijn eigen antwoorden met die van

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap

SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst. Debatteren. Een documentatiemap SAI Leopoldlaan 9 9300 Aalst Debatteren Een documentatiemap Naam: Klas: Vak: Nederlands Schooljaar 2013 2014 Debatteren: instructieblad 1. Oriëntatie van de opdracht Er zijn drie debatten waarbij je telkens

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

SIGMA Vorderingsboek

SIGMA Vorderingsboek VORDERINGSBOEK Automatisch Externe Defibrillator Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Persoonlijke gegevens... 4 Deelnemingsvoorwaarden... 5 Homologatievoorwaarden... 5 Organisatie specialty Hulpverlening

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding Inleiding Dat bewegen gezond is, dat weten we. Maar wat is gezonde beweging voor je? Hoeveel beweging heb je nodig? Om antwoord te krijgen op deze vragen en te ontdekken hoe fit je bent, is er de Fitkit.

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT Thema 1 Methodisch handelen 1 Methodisch handelen: wat is het? 1.1 Kenmerken 1.2 Stappenplan 2 Voor wie? 2.1 Doelgroep 2.2 Functionele

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Projectwerk. Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman

Projectwerk. Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman Projectwerk Willy Van Steendam Erik De Geyter Ronny Creygelman Inhoud Algemene informatie Situering binnen het leerplan. Doelstellingen. Praktische informatie Wat (suggestieve lijst). Waar (locatie). Hoe

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE

SCW BOL 2 / 3. Project MY PLACE SCW BOL 2 / 3 Project MY PLACE DE KERNTAKEN, WERKPROCESSEN EN COMPETENTIES MET BETREKKING TOT HET BEROEP VAN SOCIAAL CULTUREEL WERKER BEHORENDE BIJ DIT PROJECT: Kerntaak 2 Uitvoeren van projecten en activiteiten

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

De essentiële rol van het vak Nederlands in interdisciplinaire projecten. Zakelijk communiceren in een authentieke leeromgeving

De essentiële rol van het vak Nederlands in interdisciplinaire projecten. Zakelijk communiceren in een authentieke leeromgeving Ronde 5 Kathleen Leemans Odisee Contact: kathleen.leemans@odisee.be De essentiële rol van het vak Nederlands in interdisciplinaire projecten. Zakelijk communiceren in een authentieke leeromgeving 1. Inleiding

Nadere informatie

Samenstelling van de punten

Samenstelling van de punten Samenstelling van de punten De examencommissie ontvangt voor iedere haio de beoordeling voor elk opleidingsonderdeel uitgedrukt in een score op 20 of geslaagd/niet-geslaagd. Het betreft de opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie