Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost."

Transcriptie

1 Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling 4 Methode 5 Onderwijskundige motivatie 5 Pilot 6 Plan van aanpak 6 Varianten 8 Evaluatie 9 Vervolg 9 Kosten 9 Bijlagen 10 Bijlage 1 Voorwaarden vooraf 10 Bijlage 2 Taken en verantwoordelijkheden 11 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 2

3 Inleiding Doel van de opleiding van aios op de huisartsenpost is om ervoor te zorgen dat aios na de opleiding in staat zijn om als huisarts of waarnemer adequate acute zorg te verlenen op een huisartsenpost. Om dit doel te bereiken wordt in de Leidraad Diensten aanbevolen dat aios in de OPH-1 minimaal 20 diensten en in de OPH-2 minimaal 15 diensten (5 diensten per kwartaal) gedaan moeten hebben. Dit is een kwantitatieve eis, die geen zicht geeft op de kwaliteit van aios op het gebied van dienstdoen. Beoordeling van de kwaliteit van de door de aios geleverde acute zorg is gebaseerd op het oordeel van de opleider. Bij een positief oordeel geeft de opleider aan de aios een bekwaamheidsverklaring. Als de bekwaamheidsverklaringen voor telefoonarts, consultarts en visitearts zijn verworven kunnen aios in de laatste drie maanden van de opleiding zelfstandig dienst doen, met de opleider op afstand bereikbaar en beschikbaar. Het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost heeft via enquêtes geïnventariseerd in hoeverre de aanbevelingen over het aantal diensten in de Leidraad Diensten op de diverse opleidingsinstituten opgevolgd worden. Daarbij is gebleken dat aios regelmatig niet toekomen aan het minimum aantal diensten. Verder is bij de contacten die het Projectbureau met het werkveld onderhoudt gebleken dat er huisartsenposten zijn die een restrictief beleid voeren ten aanzien van het zelfstandig werken van aios. En dat er opleiders zijn, die hun aios na afgifte van een bekwaamheidsverklaring niet of nauwelijks meer coachen en feedback geven. Het is ook een regelmatig gehoorde klacht dat jonge huisartsen onvoldoende ervaring hebben om adequaat zelfstandig waar te nemen op de post. Vastgesteld moet worden dat er momenteel een grote diversiteit bestaat in de wijze waarop aios op de huisartsenpost leren dienstdoen. Bovendien is niet bekend hoe de kwaliteit van de beoordeling van aios door opleiders is. Ook is niet onderzocht of de huidige opleiding leidt tot voldoende competentie op het onderdeel acute zorg op de huisartsenpost. Om hierin verbetering te brengen worden op dit moment meerdere initiatieven ontplooid. Er wordt op basis van de aanbevelingen in de Leidraad Diensten veel ondernomen om het opleidingsklimaat op de post en de bekwaamheid van aios bij het dienstdoen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het aanstellen van opleidingscoördinatoren, de invoering van een uniforme introductiecursus, tijd voor nabesprekingen en het gebruik van video-opnames. Door de Werkgroep Diensten Norm Aios van Huisartsopleiding Nederland wordt gewerkt aan een voorstel om het minimum aantal verrichte diensten dat aios gedaan moeten hebben aan te vullen met een minimum aantal zelfstandig verrichte diensten. Door de werkgroep Onderwijs & Toetsing van Huisartsopleiding Nederland wordt gewerkt aan het beschrijven van de competentieniveaus op het gebied van de acute zorgverlening die aios tijdens hun opleiding moeten bereiken en aan de ontwikkeling van toetsen om die competentie te beoordelen (het continuüm acute zorgonderwijs ). Het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost onderzoekt aanvullende mogelijkheden om te bevorderen dat aios aan het einde van hun opleiding in staat zijn om adequaat te werken en waar te nemen op de huisartsenpost. Een van deze mogelijkheden is - naar analogie van de zelfstandige periode in de huisartsenpraktijk - een zelfstandige periode op de huisartsenpost. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 3

4 Deze onderwijsvorm is enerzijds bedoeld om zicht te krijgen op de door aios verworven zelfstandigheid en anderzijds om aios de gelegenheid te geven zich te trainen ter voorbereiding op de toekomstige beroepsuitoefening. Het Projectbureau ziet de zelfstandige periode op de post bovendien als een potentiële toets om het competentieniveau van aios op het gebied van acute zorg op de huisartsenpost te beoordelen. Probleemstelling Het is niet duidelijk of de huidige opleiding van aios leidt tot voldoende competentie op het onderdeel acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost: Er bestaat een grote diversiteit in de wijze waarop aios worden begeleid bij het leren dienstdoen op de huisartsenpost. Er is onvoldoende zicht op de wijze waarop opleiders hun aios op bekwaamheid beoordelen Het is niet bekend of de huidige beoordelingsinstrumenten geschikt zijn om de competentie van aios te beoordelen. Aios komen regelmatig niet toe aan het minimum aantal diensten. Er is door de huisartsinstituten of huisartsenposten geen onderzoek gedaan naar de competentie van aios m.b.t. onderdeel acute zorg op de huisartsenpost Jonge waarnemers hebben vaak onvoldoende ervaring om adequaat zelfstandig waar te nemen op de post. Het aantal klachten over waarnemers op de huisartsenpost is relatief het meest gestegen. Vraagstelling In hoeverre is een zelfstandige periode op de post in de laatste drie maanden van de opleiding van aios een geschikte methode om: zicht te krijgen op de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost? aios de gelegenheid te bieden om de verworven zelfstandigheid verder te trainen? zicht te krijgen op de competentie van opleiders om aios te beoordelen op hun competentie tot het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost? na te gaan of de huidige beoordelingsinstrumenten geschikt zijn om de competentie van aios te toetsen en te beoordelen? Doelstelling Aios beschikken aan het einde van hun opleiding over de competentie om acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost te verlenen. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 4

5 Methode Invoering van een zelfstandige periode op de huisartsenpost als onderwijsvorm om de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost te verbeteren, te toetsen en te beoordelen. Om na te gaan of deze onderwijsvorm een bijdrage levert aan de geformuleerde doelstelling is een reeks van onderzoeken en experimenten noodzakelijk: Is een zelfstandige periode op de huisartsenpost praktisch uitvoerbaar? Hoe kan tijdens een zelfstandige periode op de huisartsenpost de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg gemeten worden? In hoeverre komt de tijdens een zelfstandige periode op de huisartsenpost gemeten competentie van aios overeen met het oordeel van hun opleiders (in de vorm van de bekwaamheidsverklaringen)? Hoe ervaren aios de mogelijkheid om hun zelfstandigheid in een zelfstandige periode op de huisartsenpost verder te trainen? Als eerste stap wil het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost in een pilot onderzoeken of een zelfstandige periode op de post praktisch uitvoerbaar is. Hiertoe wil het Projectbureau in een kleinschalig experiment op twee huisartsenposten onderzoeken of de randvoorwaarden voor een zelfstandige periode op de post te realiseren zijn, te weten: voldoende bemensing om het primaire proces van de post (spoedzorg) niet te verstoren, adequate supervisie om de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg te beoordelen, geschikte onderwijs- en toetsmaterialen, voor- en nabesprekingen. Onderwijskundige motivatie Een zelfstandige periode op de post biedt aios de mogelijkheid om: hun expertise bij het dienstdoen op de post te vergroten, te leren omgaan met ervaren werkdruk (timemanagement), beslisdruk (prioriteren) en een gevoel van onveiligheid, te leren om ondersteuning te vragen aan andere collega s dan de eigen opleider, beoordeling en feedback te krijgen van een andere beoordelaar dan de eigen opleider, eventuele leemtes in acute zorg op de post op te sporen. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de opleiding dat: de aios beoordeeld kan worden op meerdere competenties van acute zorg op de post, met name medisch handelen en communicatie, maar ook samenwerken, maatschappelijk handelen, organiseren en professionaliteit, de groei naar zelfstandigheid (het behalen van de vereiste bekwaamheidsverklaringen) en daarmee het leerrendement in de aanloop naar de zelfstandige periode op de post gestimuleerd wordt, er nieuwe bronnen voor de beoordeling van de competentie van aios beschikbaar komen (andere opleiders, medewerkers op de post), aios die tijdens de reguliere opleidingsperiode niet in de gelegenheid waren om voldoende diensten te doen (door ziekte, zwangerschap, te weinig aanbod van de opleider of parttime werken) alsnog de mogelijkheid geboden kan worden om aan deze opleidingseis te voldoen, Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 5

6 er meer landelijke afstemming komt bij het verwerven van de competentie op het onderdeel acute zorg op de huisartsenpost. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de huisartsenpost dat: de acceptatie van onderwijs aan de aios op de post toeneemt drempels voor het zelfstandig functioneren van aios weggenomen worden. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de opleider dat: het aantal diensten dat de aios op de huisartsenpost kan doen niet meer afhankelijk is van het aantal diensten dat de opleider zelf doet (dit geldt vooral voor de parttime opleider). Samenvattend: Een zelfstandige periode op de post kan een positieve bijdrage leveren aan het leerrendement van de opleiding van aios in het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost. Pilot De pilot bestaat uit een cluster van vijf aaneengesloten avonddiensten (maandag t/m vrijdag), die wordt uitgevoerd door een team van aios. Er doen geen andere huisartsen dienst. De aios staan onder begeleiding van ervaren opleiders, die de aios op individueel niveau superviseren en bij onvoorziene omstandigheden bijspringen. De betrokken aios zijn in de laatste drie maanden van hun opleiding en in het bezit van hun bekwaamheidsverklaringen. Tijdens deze diensten rouleren de aios over de verschillende taken op de post (telefoonarts, consultarts, visitearts). De aios zijn verantwoordelijk 1 voor hun medisch handelen (patiëntenzorg) en hun leerproces. De supervisoren zijn eindverantwoordelijk voor de door de aios in de zelfstandige periode geleverde patiëntenzorg. Ook zijn zij verantwoordelijk voor niet-medische handelingen (aansturen personeel, infrastructuur e.d.). De eigen opleiders van de aios behouden de opleidingsverantwoordelijkheid. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van de aios en voor de scholing van opleiders en supervisoren. De Huisartsen Dienstenstructuur is er voor verantwoordelijk dat tijdens de pilot verantwoorde patiëntenzorg wordt geboden en dat de randvoorwaarden voor uitvoering van de pilot aanwezig zijn. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de pilot. Plan van aanpak Gestart wordt met een pilot op twee huisartsenposten, die verschillen in omvang: een grote stedelijke en een kleine landelijke post. Gezocht wordt naar huisartsenposten die gemotiveerd en in staat zijn om te onderzoeken of een zelfstandige periode op de post uitvoerbaar is. Deze pilot is vooral gericht op het onderzoeken van de voorwaardelijke en kwantitatieve eisen, die aan een zelfstandige periode op de post gesteld moeten worden. 1 Zie de Leidraad Diensten Hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde omschrijving van de hier genoemde verantwoordelijkheden Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 6

7 De pilot wordt in overleg met de VHN, Huisartsopleiding Nederland, LHOV en LOVAH nader uitgewerkt. De pilot zelfstandige periode op de post bestaat uit een cluster van vijf aaneengesloten avonddiensten (maandag t/m vrijdag), die door een team van aios gedaan wordt. Tijdens dit cluster van diensten doen geen andere huisartsen dienst. De aios staan onder begeleiding van een team van ervaren opleiders, die superviseren en bij onvoorziene omstandigheden bijspringen. Het aantal aios en opleiders is afhankelijk van de grootte van de post, maar zal ongeveer anderhalf keer het aantal regulier werkende huisartsen moeten zijn. De superviserende consultarts is steeds aanwezig op de post en beschikbaar voor consultatie, coaching en feedback. Voor het beoordelen van de competentie van de aios kan gebruik gemaakt worden van de videoapparatuur. De superviserende telefoon/regiearts is eveneens op de post aanwezig en beschikbaar voor consultatie, coaching en feedback. Daarbij maakt deze supervisor gebruik van de HAAKscorelijst 2. De superviserende visitearts hoeft niet op de post aanwezig te zijn, maar dient wel goed bereikbaar en beschikbaar te zijn voor consultatie, coaching en feedback. Deze supervisor kan de activiteiten van de visiterijdende aios volgen met een laptop die verbonden is met het callmanagersysteem van de post. Er wordt een schema opgesteld om de aios te laten rouleren over de verschillende taken op de post (telefoonarts, consultarts, visitearts). De zelfstandige periode op de post vindt plaats in de laatste drie maanden van de opleiding van aios. Gedurende de week van de pilot zijn de aios overdag niet werkzaam in de huisartspraktijk van de opleider. Bewaakt moet worden dat de aios binnen het maximale aantal werkuren per week (38 uur) blijven. Ook aios met een parttime opleiding werken in deze zelfstandige periode fulltime. De zelfstandige periode op de post vormt een onderdeel van de opleiding dat goed dient aan te sluiten bij het individuele opleidingsprogramma van de aios. Dit houdt in dat de aios met de opleider voorafgaand aan de zelfstandige periode op de post binnen het eigen leerplan een specifiek deelplan maakt. De aios werkt hierin de eigen leerdoelen voor de zelfstandige periode op de post uit en de opleider de opleidingsdoelen voor deze periode. Voorafgaand aan de zelfstandige week vindt een bijeenkomst plaats met de betrokken aios, superviserende opleiders, opleiders, opleidingscoördinator, een vertegenwoordiger van de post en de begeleider van de pilot. Dit om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan en om alle afspraken nog eens door te nemen. Aios die nog geen dienst hebben gedaan op de betreffende huisartsenpost krijgen aansluitend een introductiecursus. Na afloop van de zelfstandige week vindt een bijeenkomst plaats met de betrokken partijen om het verloop van de pilot te evalueren. Hierbij komt ook een algemeen oordeel van de betrokken opleiders over het functioneren van de aios tijdens de zelfstandige periode op de post aan de orde. Bij de nabespreking kan zonodig gebruik gemaakt worden van gegevens uit de op de huisartsenpost gebruikte CallManager, zoals: het aantal verrichtingen per aios de doorlooptijd per verrichting per aios 2 De HAAK-scorelijst (auteur H. Derkx, Universiteit van Maastricht) is een door het NHG geselecteerd instrument om de communicatievaardigheid te toetsen. De scorelijst is ook geschikt voor educatieve doeleinden. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 7

8 de inhoud van de diverse verrichtingen. In de eerste week na de zelfstandige periode op de post bespreekt de eigen opleider de zelfstandige periode met de aios na. Hierbij komen de leerdoelen van de aios en eventueel vastgestelde lacunes aan de orde. De nabespreking leidt tot het bijstellen van het individuele leerplan van de aios. De aios maakt een kort verslag waarbij wordt teruggeblikt op het specifieke deelplan, het verloop van de zelfstandige periode op de post en de nabespreking met de opleider(s). Varianten Om een indruk te geven van de logistieke consequenties hieronder twee varianten als rekenvoorbeeld: VOORBEELD 1: Een academische huisartsenpost, waar alle aios van een opleidingsinstituut de zelfstandige periode doen (werkgebied van inwoners). Het reguliere team bij een avonddienst bestaat uit 1 telefoonarts, 1 consultarts, 1 visitearts 1 multi-inzetbare arts en 1 achterwachtarts. Tijdens de zelfstandige periode op de post wordt een team ingezet dat bestaat uit 1 aios die telefoondienst doet, 2 aios die consultdienst doen, 2 aios die visitedienst doen, 1 multi-inzetbare aios (6 aios). Halverwege de dienst wisselt de aios die telefoondienst doet met de aios die multi-inzetbaar is. Dit team wordt gesuperviseerd door 1 opleider voor de aios die telefoondienst doet, 1 opleider voor de 2 aios die visite rijden en 1 opleider voor de 3 andere aios. Er zijn dus 2 superviserende opleiders op de post aanwezig en 1 superviserende opleider op afstand, die via de laptop het verloop van de dienst kan volgen. VOORBEELD 2: Een perifere huisartsenpost, waar aios uit die regio de zelfstandige periode doen (werkgebied van inwoners). Het reguliere team bij een avonddienst bestaat uit 1 telefoon/consultarts, 1 visitearts en 1 achterwachtarts. Tijdens de zelfstandige periode op de post wordt een team ingezet dat bestaat uit 1 aios die telefoondienst doet, 1 aios die consultdienst doet, 1 aios die visitedienst doet. Halverwege de dienst wisselt de aios die telefoondienst doet met de aios die consultdienst doet. Dit team wordt gesuperviseerd door 1 opleider die op de post aanwezig is en 1 achterwachtopleider. De gekozen vorm (5 doordeweekse avonddiensten) is een eerste aanzet voor een zelfstandige periode op de post. Andere vormen van clustering zijn denkbaar en worden in een later stadium onderzocht. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 8

9 Evaluatie Het effect van de pilot wordt gemeten op procesniveau (acceptatie, uitvoerbaarheid). Hiervoor worden gestructureerde interviews afgenomen bij de betrokken aios, opleiders en medewerkers van de huisartsenpost. Vervolg Bij een positief resultaat kan deze pilot gevolgd wordt door het opzetten van meerdere varianten van een zelfstandige periode op de post. Hierbij moet gedacht worden aan varianten voor de verschillende typen huisartsenposten (grootschalig vs kleinschalig, stad vs platteland en varianten voor de nacht- en weekenddiensten. Daarbij dient ook nader onderzoek gedaan te worden naar de kwaliteit van de beoordelingssystematiek tijdens de zelfstandige periode op de post (toetsen en feedback). Ook dient gemeten te worden of een zelfstandige periode op de post leidt tot daadwerkelijke toename van het beoogde leerrendement (bv. het eerder behalen van bekwaamheidsverklaringen of de toename van het aantal zelfstandig verrichte diensten). Hier ligt de nadruk dus meer op kwalitatieve en toetsbare eisen, die aan een zelfstandige periode op de post gesteld moeten worden. Bij bewezen uitvoerbaarheid van de genoemde varianten en bij een positief effect op beoordelingssystematiek en leerrendement kan de zelfstandige periode op de post uiteindelijk op landelijke schaal als verplicht onderdeel van de opleiding van aios ingevoerd worden. Kosten De pilot wordt gefinancierd uit de onderwijsgelden die door de SBOH aan huisartsenposten verstrekt zijn (nadere uitwerking volgt). Bijlagen 1. Voorwaarden vooraf 2. Taken en verantwoordelijkheden 3. Uitwerking plan van aanpak (volgt) Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 9

10 BIJLAGE 1: VOORWAARDEN VOORAF (eerste concept) Voordat de pilot zelfstandige periode op de post van start gaat, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn: Voor de aios: De betrokken aios hebben de bekwaamheidsverklaringen consultarts, visitearts en telefoonarts. Voor de superviserende opleiders: De supervisoren hebben minstens 5 jaar ervaring als opleider. De supervisoren hebben ervaring in het waarnemen op de betrokken post. Minstens een van de betrokken supervisoren is gekwalificeerd als telefoon- of regiearts. De superviserende telefoonarts is getraind in het gebruik van de HAAK-scorelijst. Voor de huisartsenpost: Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het betrokken opleidingsinstituut en de betrokken huisartsendienstenstructuur. Er is een opleidingscoördinator, die goed is ingewerkt. De huisartsenpost beschikt over adequate voorzieningen om op te leiden, in het bijzonder videoapparatuur om de aios te observeren en bij voorkeur een feedback module. Er zijn voldoende supervisoren aanwezig om de aios te begeleiden en om bij onvoorziene drukte bij te springen op de post. Er is een laptop beschikbaar waarmee de superviserende visitearts via het callmanagersysteem van de post de activiteiten van de visiterijdende aios kan volgen. De huisartsenpost heeft de mogelijkheid om een week voor uitvoering van de zelfstandige periode op de post in te roosteren. De huisartsenpost informeert de niet-opleidende huisartsen en het personeel van de post over de specifieke aspecten van de zelfstandige periode op de post. Voor de opleidingscoördinator: Fungeert als coördinator en aanspreekpunt voor de bij de pilot betrokken partijen. Zorgt voor planning van de periode waarin de pilot kan plaatsvinden Voor het Projectbureau: Er is een begeleider vanuit het Projectbureau die de opstart van de pilot ter plaatste voorbereidt, de uitvoering ondersteunt en het resultaat evalueert. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 10

11 BIJLAGE 2: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (eerste concept) Betrokken partijen Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Opleidingsinstituut Coördinator Diensten Opleidingscoördinator (OC) Aios Opleider Superviserende opleiders Huisartsen (niet-opleiders) Bestuur Huisartsen Dienstenstructuur (HDS) Manager Huisartsenpost Triage-assistentes Doktersassistentes SEH verpleegkundigen Chauffeurs Beveiligingsfunctionaris Verantwoordelijkheden 3 Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Voorbereiding van de start van de pilot Ondersteuning bij de uitvoering op de post Evaluatie van de resultaten Opleidingsinstituut Kwaliteit van onderwijs en toetsing van aios Scholing van superviserende opleiders Coördinator Diensten Inhoudelijke ondersteuning van de opleidingscoördinatoren bij het samenstellen van de introductie- en evaluatiebijeenkomst Opleidingscoördinator (OC) Samenstellen van de introductie- en evaluatiebijeenkomst. Organiseren van de stage op de post (i.s.m. manager huisartsenpost). Communicatie tussen instituut en post. Communicatie tussen alle betrokkenen op de post. Vastleggen werkafspraken tussen aios en superviserend opleider. Tijdens de zelfstandige periode dagelijks de dienst opstarten (of dit delegeren aan de manager huisartsenpost en/of EVA). Onderwijsactiviteiten zijn in principe een taak van de eigen opleider of superviserende opleider. De opleidingscoördinator kan hierbij een signalerende en adviserende rol spelen. 3 Zie de Leidraad Diensten Hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde omschrijving van de hier genoemde verantwoordelijkheden Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 11

12 Opleider Beoordeling of de aios bekwaam is om de zelfstandige periode op de post uit te voeren. Bij twijfel melden bij superviserende opleider. Bespreking van de persoonlijke leerdoelen van de aios. Zorg dragen voor een correcte overdracht m.b.t. het leerproces van de aios. Na de zelfstandige periode op de post houden van evaluatiegesprek met de aios. NB De opleider behoudt de verantwoordelijkheid t.a.v. de opleiding, maar draagt de verantwoordelijkheid de door de aios geleverde patiëntenzorg over aan de superviserende opleider. Aios: Zelfbeoordeling of de aios zich bekwaam acht om de gevraagde opdracht uit te voeren. Bij twijfel melden bij superviserende opleider. Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Superviserende opleiders Beoordeling of de aios bekwaam is om de gevraagde opdracht uit te voeren. Achteraf beoordelen of de door de aios geleverde patiëntenzorg adequaat geweest is. Niet-medische zaken tijdens de dienst (organisatie, aansturen personeel, enz) Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Zorg dragen voor een correcte overdracht m.b.t. het leerproces van de aios. Houden van evaluatiegesprekken en/of beoordelingsgesprekken met de aios. Bewaken van de kwaliteit van functioneren van de aios. NB De superviserende opleider is eindverantwoordelijkheid voor de door de aios geleverde patiëntenzorg. Huisartsen (niet-opleiders) Knelpunten die patiënten melden t.a.v. het functioneren van de aios melden bij de opleider/aios Bestuur HDS Toezicht op het aanbieden van verantwoorde patiëntenzorg van goed niveau. Faciliteren van de opleiding van aios op de huisartsenpost. Manager Huisartsenpost Beoordeling of de randvoorwaarden zijn ingevuld. Controleren of de afspraken tussen superviserende opleiders en aios zijn vastgelegd. Gemelde knelpunten z.s.m. kortsluiten met de OC. Triage-assistentes, doktersassistentes, SEH verpleegkundigen, chauffeurs, beveiligingsfunctionaris Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 12

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT

Huisartsenpost. AIOS op de EVALUATIE PROJECT AIOS op de EVALUATIE PROJECT Huisartsenpost Utrecht, 31 december 2011 Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau (Huisartsopleiding Nederland) Annette van der Laan, projectcoördinator (SBOH) Inhoud Lijst

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN herziene versie, oktober 2011 E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN E.T.I.M. Guldemond-Hecker huisarts Oktober 2009 Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Colofon Vormgeving en opmaak: Radstake Taal

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden

Huisartsopleiding Leiden Zelfstandige periode in de opleidingspraktijk Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G. GRIJPINK MAART 2016 Documentbeheer Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids

Nadere informatie

Evaluatieverslag Pilot ZWOP

Evaluatieverslag Pilot ZWOP Evaluatieverslag Pilot ZWOP Zelfstandige Week 0p de Post HAP IJsselland Colofon Projectleiding Yvonne Guldemond-Hecker, hoofd Projectbureau Projectuitvoering Ellen Baatsen, locatiemanager CHP Rijnmond

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

AIOS OP DE HUISARTSENPOST

AIOS OP DE HUISARTSENPOST AIOS OP DE HUISARTSENPOST LEIDRAAD VOOR HET LEREN DIENSTDOEN Herziene versie, augustus 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Schematisch overzicht Leidraad Diensten 4 1. Rollen op de huisartsenpost

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Leerwerkplan formats

Leerwerkplan formats Leerwerkplan formats Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600 2300 RC

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost

Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Dienstdoen door aios op de huisartsenpost Ontwikkeling van een visitatie-instrument voor de huisartsenpost en de resultaten van zeven posten drs. Constance Schuler drs. Judith Visser dr. Paul Giesen Nederlands

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

HANDBOEK CONSULTOPNAMES

HANDBOEK CONSULTOPNAMES HANDBOEK CONSULTOPNAMES september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toestemming van de patiënt... 4 Informatiebrief voor de patiënt... 6 Regelgeving... 7 Beelddragers... 7 Toestemmingsprocedure... 7 Opslag...

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum

PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING. VU medisch centrum PROCEDURE VOORTGANGSKWALIFICATIE HUISARTSOPLEIDING 2003 VU medisch centrum 12 augustus 2003 2 Inleiding Volgens het CHVG besluit no. 4-2000 dient voor het einde van het eerste jaar van de huisartsopleiding

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet?

Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? Begeleider of beoordelaar: wanneer draagt u welke pet? dr. Anneke Landstra (Kinderarts-opleider, decaan Leerhuis Ziekenhuis Rijnstate) Monique Bolung, trainer/coach Achtergrond Opleider: met name evaluatiegesprekken

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Spoedeisende Zorg Colofon Expertgroep Spoedeisende Zorg Frank Baarveld (vz), huisarts, coördinator Startclass, Huisartsopleiding Nederland Gijs

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

EVALUATIE EN PLANNING

EVALUATIE EN PLANNING EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN

~. ~~ ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN. ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~. ~~ ORGál~ISEERT DE EERST!UN ~ ~ V ~~~ in opleïding MANTELOVEREENKOMST HUISARTSOPLEIDING NEDERLAND - SBOH -INEEN Part De Stichting Huisartsopleiding Nederland, vertegwoordiger van de universitaire opleidingsinstitut,

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding.

Nadat u bent ingelogd, vindt u onder de tab Opleidingsgegevens, alle onderdelen die relevant zijn voor uw deelname aan de opleiding. INFORMATIE OVER RINO PORTAL versie BIG16.09 Voor deelnemers BIG-opleidingen De RINO Groep biedt u als deelnemer aan een van de BIG-opleidingen een online service aan ter ondersteuning van het opleidingsproces.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998 Het jaargesprek Definitie van een jaargesprek Een jaargesprek is een jaarlijks formeel gesprek tussen een werkgever en een medewerker. In het jaargesprek worden alle onderwerpen besproken die te maken

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Korte Episode Zorg Colofon Expertgroep Korte Episode Zorg Prof. Dr. Patrick Bindels (voorzitter), hoogleraar huisartsgeneeskunde Drs. Marjolein

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING DATUM 24 JUNI 2005 VERSIE DEFINITIEF Colofon Samenstelling van de projectgroep Drs. H. Düsman (methodoloog)

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

De ervaringen en tevredenheid van huisartsopleiders met de huisartsopleiding in Nederland

De ervaringen en tevredenheid van huisartsopleiders met de huisartsopleiding in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding De ervaringen en tevredenheid van huisartsopleiders met de huisartsopleiding in Nederland Een peiling anno

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG]

[WERKWIJZE E-PORTFOLIO HUISARTSOPLEIDING UMCG] Pagina 1 van 6 Aanleiding Vanaf 1 september 2015 werken alle aios in alle jaren met het e-portfolio. Er bestaan nu nog diverse uitvoeringsproblemen, het wordt bijvoorbeeld nog niet goed ingevuld, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren terug Formulier jaargesprek Datum: Gespreksdeelnemers Naam : Handtekening Naam: Handtekening 1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren Terugblik of afspraken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal O-team taken en planning I:\OPLEIDING EN NASCHOLING\OPLEIDING\HAO-ONDERWIJS\O-team\O team taken en planning.doc Inleiding Het Opleidersteam (O team) stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van

Nadere informatie

Optimalisatie ontslagbrieven

Optimalisatie ontslagbrieven Optimalisatie ontslagbrieven SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau? De vormt het visitekaartje van

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Postmaster opleiding tot psychotherapeut 2015 Versie januari 2015 Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN November 2013 1. Inleiding Binnen de VSK wordt gewerkt met regionale en landelijke protocollen.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

Begeleiding werknemer / docent

Begeleiding werknemer / docent Begeleidingsplan Uitgangspunt Elke docent die in dienst komt krijgt in principe drie jaar coaching. Ook docenten die langer in dienst zijn bij de organisatie kunnen in overleg met de leidinggevende aanspraak

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement b. Functie evaluator multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub b Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie