Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot. Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost. Projectbureau Aios op de Huisartsenpost."

Transcriptie

1 Pilot Zelfstandige Periode op de Huisartsenpost Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Mei 2010 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Vraagstelling 4 Doelstelling 4 Methode 5 Onderwijskundige motivatie 5 Pilot 6 Plan van aanpak 6 Varianten 8 Evaluatie 9 Vervolg 9 Kosten 9 Bijlagen 10 Bijlage 1 Voorwaarden vooraf 10 Bijlage 2 Taken en verantwoordelijkheden 11 Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 2

3 Inleiding Doel van de opleiding van aios op de huisartsenpost is om ervoor te zorgen dat aios na de opleiding in staat zijn om als huisarts of waarnemer adequate acute zorg te verlenen op een huisartsenpost. Om dit doel te bereiken wordt in de Leidraad Diensten aanbevolen dat aios in de OPH-1 minimaal 20 diensten en in de OPH-2 minimaal 15 diensten (5 diensten per kwartaal) gedaan moeten hebben. Dit is een kwantitatieve eis, die geen zicht geeft op de kwaliteit van aios op het gebied van dienstdoen. Beoordeling van de kwaliteit van de door de aios geleverde acute zorg is gebaseerd op het oordeel van de opleider. Bij een positief oordeel geeft de opleider aan de aios een bekwaamheidsverklaring. Als de bekwaamheidsverklaringen voor telefoonarts, consultarts en visitearts zijn verworven kunnen aios in de laatste drie maanden van de opleiding zelfstandig dienst doen, met de opleider op afstand bereikbaar en beschikbaar. Het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost heeft via enquêtes geïnventariseerd in hoeverre de aanbevelingen over het aantal diensten in de Leidraad Diensten op de diverse opleidingsinstituten opgevolgd worden. Daarbij is gebleken dat aios regelmatig niet toekomen aan het minimum aantal diensten. Verder is bij de contacten die het Projectbureau met het werkveld onderhoudt gebleken dat er huisartsenposten zijn die een restrictief beleid voeren ten aanzien van het zelfstandig werken van aios. En dat er opleiders zijn, die hun aios na afgifte van een bekwaamheidsverklaring niet of nauwelijks meer coachen en feedback geven. Het is ook een regelmatig gehoorde klacht dat jonge huisartsen onvoldoende ervaring hebben om adequaat zelfstandig waar te nemen op de post. Vastgesteld moet worden dat er momenteel een grote diversiteit bestaat in de wijze waarop aios op de huisartsenpost leren dienstdoen. Bovendien is niet bekend hoe de kwaliteit van de beoordeling van aios door opleiders is. Ook is niet onderzocht of de huidige opleiding leidt tot voldoende competentie op het onderdeel acute zorg op de huisartsenpost. Om hierin verbetering te brengen worden op dit moment meerdere initiatieven ontplooid. Er wordt op basis van de aanbevelingen in de Leidraad Diensten veel ondernomen om het opleidingsklimaat op de post en de bekwaamheid van aios bij het dienstdoen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het aanstellen van opleidingscoördinatoren, de invoering van een uniforme introductiecursus, tijd voor nabesprekingen en het gebruik van video-opnames. Door de Werkgroep Diensten Norm Aios van Huisartsopleiding Nederland wordt gewerkt aan een voorstel om het minimum aantal verrichte diensten dat aios gedaan moeten hebben aan te vullen met een minimum aantal zelfstandig verrichte diensten. Door de werkgroep Onderwijs & Toetsing van Huisartsopleiding Nederland wordt gewerkt aan het beschrijven van de competentieniveaus op het gebied van de acute zorgverlening die aios tijdens hun opleiding moeten bereiken en aan de ontwikkeling van toetsen om die competentie te beoordelen (het continuüm acute zorgonderwijs ). Het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost onderzoekt aanvullende mogelijkheden om te bevorderen dat aios aan het einde van hun opleiding in staat zijn om adequaat te werken en waar te nemen op de huisartsenpost. Een van deze mogelijkheden is - naar analogie van de zelfstandige periode in de huisartsenpraktijk - een zelfstandige periode op de huisartsenpost. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 3

4 Deze onderwijsvorm is enerzijds bedoeld om zicht te krijgen op de door aios verworven zelfstandigheid en anderzijds om aios de gelegenheid te geven zich te trainen ter voorbereiding op de toekomstige beroepsuitoefening. Het Projectbureau ziet de zelfstandige periode op de post bovendien als een potentiële toets om het competentieniveau van aios op het gebied van acute zorg op de huisartsenpost te beoordelen. Probleemstelling Het is niet duidelijk of de huidige opleiding van aios leidt tot voldoende competentie op het onderdeel acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost: Er bestaat een grote diversiteit in de wijze waarop aios worden begeleid bij het leren dienstdoen op de huisartsenpost. Er is onvoldoende zicht op de wijze waarop opleiders hun aios op bekwaamheid beoordelen Het is niet bekend of de huidige beoordelingsinstrumenten geschikt zijn om de competentie van aios te beoordelen. Aios komen regelmatig niet toe aan het minimum aantal diensten. Er is door de huisartsinstituten of huisartsenposten geen onderzoek gedaan naar de competentie van aios m.b.t. onderdeel acute zorg op de huisartsenpost Jonge waarnemers hebben vaak onvoldoende ervaring om adequaat zelfstandig waar te nemen op de post. Het aantal klachten over waarnemers op de huisartsenpost is relatief het meest gestegen. Vraagstelling In hoeverre is een zelfstandige periode op de post in de laatste drie maanden van de opleiding van aios een geschikte methode om: zicht te krijgen op de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost? aios de gelegenheid te bieden om de verworven zelfstandigheid verder te trainen? zicht te krijgen op de competentie van opleiders om aios te beoordelen op hun competentie tot het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost? na te gaan of de huidige beoordelingsinstrumenten geschikt zijn om de competentie van aios te toetsen en te beoordelen? Doelstelling Aios beschikken aan het einde van hun opleiding over de competentie om acute zorg ten aanzien van het medisch handelen, arts-patiënt-communicatie en samenwerken op de huisartsenpost te verlenen. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 4

5 Methode Invoering van een zelfstandige periode op de huisartsenpost als onderwijsvorm om de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost te verbeteren, te toetsen en te beoordelen. Om na te gaan of deze onderwijsvorm een bijdrage levert aan de geformuleerde doelstelling is een reeks van onderzoeken en experimenten noodzakelijk: Is een zelfstandige periode op de huisartsenpost praktisch uitvoerbaar? Hoe kan tijdens een zelfstandige periode op de huisartsenpost de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg gemeten worden? In hoeverre komt de tijdens een zelfstandige periode op de huisartsenpost gemeten competentie van aios overeen met het oordeel van hun opleiders (in de vorm van de bekwaamheidsverklaringen)? Hoe ervaren aios de mogelijkheid om hun zelfstandigheid in een zelfstandige periode op de huisartsenpost verder te trainen? Als eerste stap wil het Projectbureau Aios op de Huisartsenpost in een pilot onderzoeken of een zelfstandige periode op de post praktisch uitvoerbaar is. Hiertoe wil het Projectbureau in een kleinschalig experiment op twee huisartsenposten onderzoeken of de randvoorwaarden voor een zelfstandige periode op de post te realiseren zijn, te weten: voldoende bemensing om het primaire proces van de post (spoedzorg) niet te verstoren, adequate supervisie om de competentie van aios tot het verlenen van acute zorg te beoordelen, geschikte onderwijs- en toetsmaterialen, voor- en nabesprekingen. Onderwijskundige motivatie Een zelfstandige periode op de post biedt aios de mogelijkheid om: hun expertise bij het dienstdoen op de post te vergroten, te leren omgaan met ervaren werkdruk (timemanagement), beslisdruk (prioriteren) en een gevoel van onveiligheid, te leren om ondersteuning te vragen aan andere collega s dan de eigen opleider, beoordeling en feedback te krijgen van een andere beoordelaar dan de eigen opleider, eventuele leemtes in acute zorg op de post op te sporen. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de opleiding dat: de aios beoordeeld kan worden op meerdere competenties van acute zorg op de post, met name medisch handelen en communicatie, maar ook samenwerken, maatschappelijk handelen, organiseren en professionaliteit, de groei naar zelfstandigheid (het behalen van de vereiste bekwaamheidsverklaringen) en daarmee het leerrendement in de aanloop naar de zelfstandige periode op de post gestimuleerd wordt, er nieuwe bronnen voor de beoordeling van de competentie van aios beschikbaar komen (andere opleiders, medewerkers op de post), aios die tijdens de reguliere opleidingsperiode niet in de gelegenheid waren om voldoende diensten te doen (door ziekte, zwangerschap, te weinig aanbod van de opleider of parttime werken) alsnog de mogelijkheid geboden kan worden om aan deze opleidingseis te voldoen, Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 5

6 er meer landelijke afstemming komt bij het verwerven van de competentie op het onderdeel acute zorg op de huisartsenpost. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de huisartsenpost dat: de acceptatie van onderwijs aan de aios op de post toeneemt drempels voor het zelfstandig functioneren van aios weggenomen worden. Een zelfstandige periode op de post betekent voor de opleider dat: het aantal diensten dat de aios op de huisartsenpost kan doen niet meer afhankelijk is van het aantal diensten dat de opleider zelf doet (dit geldt vooral voor de parttime opleider). Samenvattend: Een zelfstandige periode op de post kan een positieve bijdrage leveren aan het leerrendement van de opleiding van aios in het verlenen van acute zorg op de huisartsenpost. Pilot De pilot bestaat uit een cluster van vijf aaneengesloten avonddiensten (maandag t/m vrijdag), die wordt uitgevoerd door een team van aios. Er doen geen andere huisartsen dienst. De aios staan onder begeleiding van ervaren opleiders, die de aios op individueel niveau superviseren en bij onvoorziene omstandigheden bijspringen. De betrokken aios zijn in de laatste drie maanden van hun opleiding en in het bezit van hun bekwaamheidsverklaringen. Tijdens deze diensten rouleren de aios over de verschillende taken op de post (telefoonarts, consultarts, visitearts). De aios zijn verantwoordelijk 1 voor hun medisch handelen (patiëntenzorg) en hun leerproces. De supervisoren zijn eindverantwoordelijk voor de door de aios in de zelfstandige periode geleverde patiëntenzorg. Ook zijn zij verantwoordelijk voor niet-medische handelingen (aansturen personeel, infrastructuur e.d.). De eigen opleiders van de aios behouden de opleidingsverantwoordelijkheid. Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van de aios en voor de scholing van opleiders en supervisoren. De Huisartsen Dienstenstructuur is er voor verantwoordelijk dat tijdens de pilot verantwoorde patiëntenzorg wordt geboden en dat de randvoorwaarden voor uitvoering van de pilot aanwezig zijn. Het Projectbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de pilot. Plan van aanpak Gestart wordt met een pilot op twee huisartsenposten, die verschillen in omvang: een grote stedelijke en een kleine landelijke post. Gezocht wordt naar huisartsenposten die gemotiveerd en in staat zijn om te onderzoeken of een zelfstandige periode op de post uitvoerbaar is. Deze pilot is vooral gericht op het onderzoeken van de voorwaardelijke en kwantitatieve eisen, die aan een zelfstandige periode op de post gesteld moeten worden. 1 Zie de Leidraad Diensten Hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde omschrijving van de hier genoemde verantwoordelijkheden Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 6

7 De pilot wordt in overleg met de VHN, Huisartsopleiding Nederland, LHOV en LOVAH nader uitgewerkt. De pilot zelfstandige periode op de post bestaat uit een cluster van vijf aaneengesloten avonddiensten (maandag t/m vrijdag), die door een team van aios gedaan wordt. Tijdens dit cluster van diensten doen geen andere huisartsen dienst. De aios staan onder begeleiding van een team van ervaren opleiders, die superviseren en bij onvoorziene omstandigheden bijspringen. Het aantal aios en opleiders is afhankelijk van de grootte van de post, maar zal ongeveer anderhalf keer het aantal regulier werkende huisartsen moeten zijn. De superviserende consultarts is steeds aanwezig op de post en beschikbaar voor consultatie, coaching en feedback. Voor het beoordelen van de competentie van de aios kan gebruik gemaakt worden van de videoapparatuur. De superviserende telefoon/regiearts is eveneens op de post aanwezig en beschikbaar voor consultatie, coaching en feedback. Daarbij maakt deze supervisor gebruik van de HAAKscorelijst 2. De superviserende visitearts hoeft niet op de post aanwezig te zijn, maar dient wel goed bereikbaar en beschikbaar te zijn voor consultatie, coaching en feedback. Deze supervisor kan de activiteiten van de visiterijdende aios volgen met een laptop die verbonden is met het callmanagersysteem van de post. Er wordt een schema opgesteld om de aios te laten rouleren over de verschillende taken op de post (telefoonarts, consultarts, visitearts). De zelfstandige periode op de post vindt plaats in de laatste drie maanden van de opleiding van aios. Gedurende de week van de pilot zijn de aios overdag niet werkzaam in de huisartspraktijk van de opleider. Bewaakt moet worden dat de aios binnen het maximale aantal werkuren per week (38 uur) blijven. Ook aios met een parttime opleiding werken in deze zelfstandige periode fulltime. De zelfstandige periode op de post vormt een onderdeel van de opleiding dat goed dient aan te sluiten bij het individuele opleidingsprogramma van de aios. Dit houdt in dat de aios met de opleider voorafgaand aan de zelfstandige periode op de post binnen het eigen leerplan een specifiek deelplan maakt. De aios werkt hierin de eigen leerdoelen voor de zelfstandige periode op de post uit en de opleider de opleidingsdoelen voor deze periode. Voorafgaand aan de zelfstandige week vindt een bijeenkomst plaats met de betrokken aios, superviserende opleiders, opleiders, opleidingscoördinator, een vertegenwoordiger van de post en de begeleider van de pilot. Dit om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan en om alle afspraken nog eens door te nemen. Aios die nog geen dienst hebben gedaan op de betreffende huisartsenpost krijgen aansluitend een introductiecursus. Na afloop van de zelfstandige week vindt een bijeenkomst plaats met de betrokken partijen om het verloop van de pilot te evalueren. Hierbij komt ook een algemeen oordeel van de betrokken opleiders over het functioneren van de aios tijdens de zelfstandige periode op de post aan de orde. Bij de nabespreking kan zonodig gebruik gemaakt worden van gegevens uit de op de huisartsenpost gebruikte CallManager, zoals: het aantal verrichtingen per aios de doorlooptijd per verrichting per aios 2 De HAAK-scorelijst (auteur H. Derkx, Universiteit van Maastricht) is een door het NHG geselecteerd instrument om de communicatievaardigheid te toetsen. De scorelijst is ook geschikt voor educatieve doeleinden. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 7

8 de inhoud van de diverse verrichtingen. In de eerste week na de zelfstandige periode op de post bespreekt de eigen opleider de zelfstandige periode met de aios na. Hierbij komen de leerdoelen van de aios en eventueel vastgestelde lacunes aan de orde. De nabespreking leidt tot het bijstellen van het individuele leerplan van de aios. De aios maakt een kort verslag waarbij wordt teruggeblikt op het specifieke deelplan, het verloop van de zelfstandige periode op de post en de nabespreking met de opleider(s). Varianten Om een indruk te geven van de logistieke consequenties hieronder twee varianten als rekenvoorbeeld: VOORBEELD 1: Een academische huisartsenpost, waar alle aios van een opleidingsinstituut de zelfstandige periode doen (werkgebied van inwoners). Het reguliere team bij een avonddienst bestaat uit 1 telefoonarts, 1 consultarts, 1 visitearts 1 multi-inzetbare arts en 1 achterwachtarts. Tijdens de zelfstandige periode op de post wordt een team ingezet dat bestaat uit 1 aios die telefoondienst doet, 2 aios die consultdienst doen, 2 aios die visitedienst doen, 1 multi-inzetbare aios (6 aios). Halverwege de dienst wisselt de aios die telefoondienst doet met de aios die multi-inzetbaar is. Dit team wordt gesuperviseerd door 1 opleider voor de aios die telefoondienst doet, 1 opleider voor de 2 aios die visite rijden en 1 opleider voor de 3 andere aios. Er zijn dus 2 superviserende opleiders op de post aanwezig en 1 superviserende opleider op afstand, die via de laptop het verloop van de dienst kan volgen. VOORBEELD 2: Een perifere huisartsenpost, waar aios uit die regio de zelfstandige periode doen (werkgebied van inwoners). Het reguliere team bij een avonddienst bestaat uit 1 telefoon/consultarts, 1 visitearts en 1 achterwachtarts. Tijdens de zelfstandige periode op de post wordt een team ingezet dat bestaat uit 1 aios die telefoondienst doet, 1 aios die consultdienst doet, 1 aios die visitedienst doet. Halverwege de dienst wisselt de aios die telefoondienst doet met de aios die consultdienst doet. Dit team wordt gesuperviseerd door 1 opleider die op de post aanwezig is en 1 achterwachtopleider. De gekozen vorm (5 doordeweekse avonddiensten) is een eerste aanzet voor een zelfstandige periode op de post. Andere vormen van clustering zijn denkbaar en worden in een later stadium onderzocht. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 8

9 Evaluatie Het effect van de pilot wordt gemeten op procesniveau (acceptatie, uitvoerbaarheid). Hiervoor worden gestructureerde interviews afgenomen bij de betrokken aios, opleiders en medewerkers van de huisartsenpost. Vervolg Bij een positief resultaat kan deze pilot gevolgd wordt door het opzetten van meerdere varianten van een zelfstandige periode op de post. Hierbij moet gedacht worden aan varianten voor de verschillende typen huisartsenposten (grootschalig vs kleinschalig, stad vs platteland en varianten voor de nacht- en weekenddiensten. Daarbij dient ook nader onderzoek gedaan te worden naar de kwaliteit van de beoordelingssystematiek tijdens de zelfstandige periode op de post (toetsen en feedback). Ook dient gemeten te worden of een zelfstandige periode op de post leidt tot daadwerkelijke toename van het beoogde leerrendement (bv. het eerder behalen van bekwaamheidsverklaringen of de toename van het aantal zelfstandig verrichte diensten). Hier ligt de nadruk dus meer op kwalitatieve en toetsbare eisen, die aan een zelfstandige periode op de post gesteld moeten worden. Bij bewezen uitvoerbaarheid van de genoemde varianten en bij een positief effect op beoordelingssystematiek en leerrendement kan de zelfstandige periode op de post uiteindelijk op landelijke schaal als verplicht onderdeel van de opleiding van aios ingevoerd worden. Kosten De pilot wordt gefinancierd uit de onderwijsgelden die door de SBOH aan huisartsenposten verstrekt zijn (nadere uitwerking volgt). Bijlagen 1. Voorwaarden vooraf 2. Taken en verantwoordelijkheden 3. Uitwerking plan van aanpak (volgt) Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 9

10 BIJLAGE 1: VOORWAARDEN VOORAF (eerste concept) Voordat de pilot zelfstandige periode op de post van start gaat, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn: Voor de aios: De betrokken aios hebben de bekwaamheidsverklaringen consultarts, visitearts en telefoonarts. Voor de superviserende opleiders: De supervisoren hebben minstens 5 jaar ervaring als opleider. De supervisoren hebben ervaring in het waarnemen op de betrokken post. Minstens een van de betrokken supervisoren is gekwalificeerd als telefoon- of regiearts. De superviserende telefoonarts is getraind in het gebruik van de HAAK-scorelijst. Voor de huisartsenpost: Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het betrokken opleidingsinstituut en de betrokken huisartsendienstenstructuur. Er is een opleidingscoördinator, die goed is ingewerkt. De huisartsenpost beschikt over adequate voorzieningen om op te leiden, in het bijzonder videoapparatuur om de aios te observeren en bij voorkeur een feedback module. Er zijn voldoende supervisoren aanwezig om de aios te begeleiden en om bij onvoorziene drukte bij te springen op de post. Er is een laptop beschikbaar waarmee de superviserende visitearts via het callmanagersysteem van de post de activiteiten van de visiterijdende aios kan volgen. De huisartsenpost heeft de mogelijkheid om een week voor uitvoering van de zelfstandige periode op de post in te roosteren. De huisartsenpost informeert de niet-opleidende huisartsen en het personeel van de post over de specifieke aspecten van de zelfstandige periode op de post. Voor de opleidingscoördinator: Fungeert als coördinator en aanspreekpunt voor de bij de pilot betrokken partijen. Zorgt voor planning van de periode waarin de pilot kan plaatsvinden Voor het Projectbureau: Er is een begeleider vanuit het Projectbureau die de opstart van de pilot ter plaatste voorbereidt, de uitvoering ondersteunt en het resultaat evalueert. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 10

11 BIJLAGE 2: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (eerste concept) Betrokken partijen Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Opleidingsinstituut Coördinator Diensten Opleidingscoördinator (OC) Aios Opleider Superviserende opleiders Huisartsen (niet-opleiders) Bestuur Huisartsen Dienstenstructuur (HDS) Manager Huisartsenpost Triage-assistentes Doktersassistentes SEH verpleegkundigen Chauffeurs Beveiligingsfunctionaris Verantwoordelijkheden 3 Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Voorbereiding van de start van de pilot Ondersteuning bij de uitvoering op de post Evaluatie van de resultaten Opleidingsinstituut Kwaliteit van onderwijs en toetsing van aios Scholing van superviserende opleiders Coördinator Diensten Inhoudelijke ondersteuning van de opleidingscoördinatoren bij het samenstellen van de introductie- en evaluatiebijeenkomst Opleidingscoördinator (OC) Samenstellen van de introductie- en evaluatiebijeenkomst. Organiseren van de stage op de post (i.s.m. manager huisartsenpost). Communicatie tussen instituut en post. Communicatie tussen alle betrokkenen op de post. Vastleggen werkafspraken tussen aios en superviserend opleider. Tijdens de zelfstandige periode dagelijks de dienst opstarten (of dit delegeren aan de manager huisartsenpost en/of EVA). Onderwijsactiviteiten zijn in principe een taak van de eigen opleider of superviserende opleider. De opleidingscoördinator kan hierbij een signalerende en adviserende rol spelen. 3 Zie de Leidraad Diensten Hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde omschrijving van de hier genoemde verantwoordelijkheden Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 11

12 Opleider Beoordeling of de aios bekwaam is om de zelfstandige periode op de post uit te voeren. Bij twijfel melden bij superviserende opleider. Bespreking van de persoonlijke leerdoelen van de aios. Zorg dragen voor een correcte overdracht m.b.t. het leerproces van de aios. Na de zelfstandige periode op de post houden van evaluatiegesprek met de aios. NB De opleider behoudt de verantwoordelijkheid t.a.v. de opleiding, maar draagt de verantwoordelijkheid de door de aios geleverde patiëntenzorg over aan de superviserende opleider. Aios: Zelfbeoordeling of de aios zich bekwaam acht om de gevraagde opdracht uit te voeren. Bij twijfel melden bij superviserende opleider. Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Superviserende opleiders Beoordeling of de aios bekwaam is om de gevraagde opdracht uit te voeren. Achteraf beoordelen of de door de aios geleverde patiëntenzorg adequaat geweest is. Niet-medische zaken tijdens de dienst (organisatie, aansturen personeel, enz) Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Zorg dragen voor een correcte overdracht m.b.t. het leerproces van de aios. Houden van evaluatiegesprekken en/of beoordelingsgesprekken met de aios. Bewaken van de kwaliteit van functioneren van de aios. NB De superviserende opleider is eindverantwoordelijkheid voor de door de aios geleverde patiëntenzorg. Huisartsen (niet-opleiders) Knelpunten die patiënten melden t.a.v. het functioneren van de aios melden bij de opleider/aios Bestuur HDS Toezicht op het aanbieden van verantwoorde patiëntenzorg van goed niveau. Faciliteren van de opleiding van aios op de huisartsenpost. Manager Huisartsenpost Beoordeling of de randvoorwaarden zijn ingevuld. Controleren of de afspraken tussen superviserende opleiders en aios zijn vastgelegd. Gemelde knelpunten z.s.m. kortsluiten met de OC. Triage-assistentes, doktersassistentes, SEH verpleegkundigen, chauffeurs, beveiligingsfunctionaris Knelpunten tijdens de dienst uiterlijk dag na de dienst kortsluiten met de OC. Yvonne Guldemond-Hecker Mei 2010 Pagina 12

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts

Opleiding op de post. December 2013. Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Opleiding op de post December 2013 Annette van der Laan, senior beleidsmedewerker (SBOH) Yvonne Guldemond Hecker, huisarts Inhoud: Inleiding 3 Resultaten 5 - Verankering Leidraad Diensten 5 - Realisering

Nadere informatie

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

GEAR Auditrapportage 2013

GEAR Auditrapportage 2013 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing,

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout

Jaarverslag 2012. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Jaarverslag 2012 Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Coöperatieve DoktersDienst Duin- en Bollenstreek u.a. Rijnsburgerweg 4b - 2215 RA Voorhout Telefoon 0252-240 210 (kantoor) 0252-240

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school

30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school 30. Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoudsopgave Inleiding Nieuwe werknemers in het onderwijs Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school Inhoud begeleiding en introductie voor nieuwe

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige

Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Fundament voor Bekwaamheidsbeleid Ambulanceverpleegkundige Definitieve versie, mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleidend 3 2. Wetgeving en bekwaamheid 5 3. Wetgeving, voorbehouden en risicovolle handelingen

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs 3.1. Omvang Het praktijkonderwijs van de opleiding tot klinisch psycholoog vindt plaats binnen een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van in totaal 3240 uur. Dit is exclusief

Nadere informatie

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003

Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Kwaliteit huisartsenposten verbeterd sinds 2003 Den Haag, december 2006 Aan de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Huisartsenposten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij.

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Strategisch Scholingsplan 2014 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers Manager Cure and Care 1 december 2013 Strategisch

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie