Ter Sprake. magazine. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter Sprake. magazine. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!"

Transcriptie

1 Ter Sprake magazine Afgiftekantoor Lede - Trimestrieel December 2010 Niets is zo deugddoend warm als de warmte van een mens. Zelfs het groen van een kerstspar is niet zo hoopgevend als het vertrouwen van een mens. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar! Zelfs de meest glinsterende kerstbal is niet zo twinkelend als de lachende blik van een mens. Zelfs het zoetste kerstgebak is niet zo fijn als het zachte woord van een mens. Zelfs het origineelste kerstgeschenk is niet zo verrassend als de droom van een mens. Zelfs de helderste ster in de kerstnacht is niet zo lichtgevend als de vrede die een mens brengt. Kerstmis: feest van het mens worden van een mens. Auteur: Kathleen Boedt Rubrieken Werken PVT Dendermonde op schema 2 Basisfilosofie werking PVT Dendermonde 2-3 Archeologisch onderzoek Dendermonde 4 Lilly Reintegration Award 5 Artikel 107: het Mattheüseffect? 6-7 Voedings- en Gezondheidscongres Patiëntveiligheid 9-10 Dienst in de kijker Ter Sprake is de nieuwsbrief van het Psychiatrisch Centrum ZNG, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede

2 Werken PVT Dendermonde op schema De werken aan het PVT te Dendermonde verlopen tot op heden min of meer zoals gepland. De ruwbouw- en dakwerken zijn zo goed als voltooid. De aannemer is ook bezig met het plaatsen van ramen, beglazing en zonnewering zodat het gebouw voor de winter winddicht is. De leidingen voor sanitair, HVAC en elektriciteit zijn geplaatst zodat de werf klaar ligt om plak- en vloerwerken op te starten. In het eerste kwartaal van 2011 zullen ook de omgevings- en wegenwerken worden uitgevoerd. De laatste loten voor het vast en los meubilair zijn aanbesteed. De stuurgroep PVT buigt zich verder over de inhoudelijke werking, de samenstelling van het team en de integratie van het PVT binnen de stad Dendermonde. Tevens onderzoekt men de mogelijke samenwerkingsverbanden met andere gezondheids- en welzijnsactoren in de regio. De opnamecriteria voor het PVT Dendermonde zijn uitgeklaard. Op zaterdag 20 november 2010 werd tijdens het familiefeest van de afdeling Caritas ook verdere info gegeven aan bewoners en familieleden. De doelstelling om het PVT in 2011 te openen blijft dus behouden. Marc Vandergraesen Basisfilosofie werking PVT Dendermonde In de loop van 2011 opent het nieuwe PVT te Dendermonde zijn deuren. De stuurgroep PVT Dendermonde formuleerde een referentiekader voor de uitbouw van de praktische en inhoudelijke werking. We geven hier een korte samenvatting van enkele krachtlijnen. Uitgangspunt voor de werking is dat een thuis wordt gecreëerd waarbij de nog aanwezige mogelijkheden van de bewoner gestimuleerd worden en dit in een omgeving waar het aspect wonen een centrale plaats inneemt. Uitgangspunt voor de werking is dat voor 42 personen met een langdurige, chronische en gestabiliseerde psychiatrische aandoening een thuis wordt gecreëerd waarbij de nog aanwezige mogelijkheden van de bewoner gestimuleerd worden en dit in een omgeving waar het aspect wonen een centrale plaats inneemt. Hierbij beklemtonen we de beweging van cure (behandelen) naar care (zorgen) en de keuze voor een optimistische kijk op de bewoner (wat kan deze persoon nog) als alternatief voor de tekorten en defecten (wat kan deze persoon niet meer). De begeleider focust zich op een aantal levensdomeinen en activiteiten namelijk zinvol werk, arbeid of bezigheid, vrije tijd en ontspanning. Hoe uitzichtloos de toestand soms ook lijkt, hoop geven blijft essentieel in een werking waar de rehabilitatiegedachte centraal staat. Vijf pijlers worden met deze basisidee verbonden: streven naar normalisatie en herstel, streven naar personalisatie van de bewoner, streven naar integratie van de bewoner, bevorderen van de sociale interacties van en tussen de bewoners en respect voor de individuele eigenheid van elke bewoner. Streven naar normalisatie en herstel De begeleiders stimuleren de bewoners zo goed mogelijk te functioneren in een zo normaal mogelijk milieu. Dit wordt gerealiseerd door de bewoner te steunen in het nemen van verantwoordelijkheid in zijn eigen leven en door hem bij te staan om zo onafhankelijk en zo actief mogelijk te functioneren. Er 2

3 wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Uiteraard is dit individueel sterk verschillend ingevuld en verloopt alles procesmatig: de zelfstandigheid wordt stap voor stap opgebouwd volgens de principes van empowerment. Autonomie heeft immers te maken met zelfbepaling, eigen keuze, ruimte laten voor eigen initiatief. Dit betekent dat een situatie moet worden ontwikkeld waarin zoveel mogelijk taken en activiteiten op initiatief van en in overleg (participatie) met de bewoner plaatsvinden. Streven naar personalisatie van de bewoner De begeleiders dienen zich hierbij voortdurend de vraag te stellen hoe ze als begeleider omgaan met de bewoner als persoon, met respect voor zijn privacy, zijn wensen, zijn verlangens, zijn (on) mogelijkheden. Ze trachten de accenten van verpleegkundige, paramedicus, verzorgende te verleggen naar begeleider zijn, het traditionele ziektebeeld te minimaliseren en tegelijkertijd de gezonde aspecten van elke bewoner te maximaliseren. Begeleiders zijn diegene die met professionaliteit het zorgdragen voor de resterende mogelijkheden van de bewoners hanteren. Van de begeleiders wordt een grote mate van creativiteit verwacht. Ze moeten zicht krijgen op de behoeften van de bewoner. Ze stellen in overleg en in samenspraak met de bewoner en / of zijn omgeving doelstellingen voorop en bekijken op welke manier deze doelen kunnen worden bereikt samen met de bewoner. Door als begeleider niet meer te behandelen, maar te onderhandelen ontstaat ruimte voor een gelijkwaardige relatie, voor inspraak en participatie. Streven naar integratie van de bewoner De begeleiders dienen zich af te vragen wat een aanzet kan zijn tot contact met de ruimere lokale gemeenschap zonder dit als doel aan de bewoner op te leggen. Individuele benadering van de bewoner, openstaan voor zijn wensen en noden, stimuleren om het leven terug in handen te nemen zijn belangrijke aandachtspunten voor elke begeleider. We willen bewust streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoner bevorderen. Het doel van dit proces is dat de bewoner zowel persoonlijk als maatschappelijk tot tevredenheid kan functioneren. Begeleiders dienen erover te waken dat zij niet systematisch alle activiteiten (ontspanning, bezigheid, vrijetijdsinvulling zelf binnen het verzorgingstehuis organiseren doch dienen eerder bewoners te oriënteren naar het gemeenschapsleven toe bijvoorbeeld via bekendmaking van activiteiten, participatie aan allerlei buitenhuisactiviteiten, introductie van bewoners in externe hobbyclubs enz. Bevorderen van de sociale interacties van en tussen de bewoners Voor bewoners is het nieuwe PVT een thuis. Naast het gezellig en huiselijk ingericht zijn van elke wooneenheid dient door de begeleiders veel aandacht gegeven te worden aan het samenleven en het heropnemen van sociale rollen. De begeleider heeft aandacht voor de relaties met en tussen de bewoners. Sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, communicatie, het coachen van het samenleven van de bewoners, zijn taken van de begeleider. De begeleider stimuleert de bewoners aandacht te hebben voor elkaar en laat ruimte voor sociale interacties. Respect voor de individuele eigenheid van elke bewoner Het stimuleren van autonomie en het streven naar onafhankelijkheid staan hierbij centraal. In het nieuwe PVT functioneren de begeleiders in feite als gastheren voor de bewoners. Door het werken met meerdere wooneenheden ondergebracht in diverse kleinschalige units is het mogelijk een werking op te stellen die rekening houdt met de individuele interesses, mogelijkheden, capaciteiten en met het tempo van elk bewoner. Om nog meer oog te hebben voor de individuele verschillen tussen de verschillende bewoners zal gewerkt worden met bewonerstoewijzing. Iedere bewoner heeft zijn persoonlijke begeleider die zijn belangen behartigt m.b.t. de voornoemde klemtonen. Het individueel werken met bewoners is een intensieve taak voor de begeleiders. De basisingesteldheid van de begeleider moet getuigen van een gerichtheid op het optimaliseren van de levenskwaliteit zoals deze door de bewoner met zijn soms beperkte (rest)capaciteiten ervaren wordt. Marc Vandergraesen

4 Archeologisch onderzoek in Dendermonde Bij opgravingen op de site aan het Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon in Dendermonde zijn resten gevonden van een vroeger Brigittinessenklooster. Dat was ooit een heel invloedrijk klooster, dat gebouwd werd in In 1786 werd het onder Keizer Jozef II afgebroken. Het onderzoek gebeurt in afwachting van de bouw van het nieuwe rusthuis. Daarmee breidt het Woon- en Zorgcentrum uit van 74 naar 104 bedden. In het voorjaar van 2007 voerde de toenmalige stadsarcheologische dienst op dit terrein een vooronderzoek uit. Op basis van dit onderzoek achtte Ruimte en Erfgoed een archeologisch onderzoek noodzakelijk en werd dit als bindende voorwaarde ingeschreven in de bouwvergunning. Medio 2010 gaf de bouwheer de opdracht om de werken te starten. Deze werken dienen uitgevoerd te worden volgens de bijzondere voorwaarden, opgesteld door de dienst Ruimte en Erfgoed van de Provincie. Daarin staan onder andere de kwaliteitseisen opgelijst waaraan de archeologen dienen te voldoen. Er werd een termijn opgelegd van 40 werkdagen met inzet van 2 archeologen (ofwel 80 mandagen), kraanman, werfinfrastructuur, enz. Voor de rapportage werd een termijn bepaald van 30 mandagen. Het kostenplaatje van dit volledige project dient de bouwheer volledig ten laste te nemen volgens het principe van de verstoorder (van het erfgoed in de bodem) betaalt. Op 13 oktober werd gestart met de voorbereidingswerken. Dit omvatte de verwijdering van de begroeiing en sloop van bovengrondse structuren. In de centrale zone bevinden zich restanten van begravingen. Het betreffen zowel individuele kistbegravingen als massagraven. Opmerkelijk is dat het voor een groot deel kinderskeletten betreft. De aanwezigheid van massagraven in een dergelijke context is zeer uitzonderlijk. Wellicht ligt een dramatische gebeurtenis in het verleden van de stad Dendermonde aan de basis van dit gegeven. Een plausibele hypothese is dat het om een pestkerkhof gaat. We beschikken over een bron waaruit blijkt dat het klooster in de 16de eeuw als pesthospitaal werd ingericht. Dezelfde bron vermeldt bovendien dat er maar liefst 120 lijken begraven zijn! Verder onderzoek is evenwel noodzakelijk. Noch het vooronderzoek, noch de archeologische kennis m.b.t. kloostersites liet de aanwezigheid van een dergelijke context vermoeden. Er zijn momenteel ruim 20 skeletten onderzocht. Er wordt verwacht dat dit minimaal zal verdubbelen voor de zone die nu vrijgegraven is. Omwille van extreem natte weersomstandigheden kampt het onderzoek ondanks de installatie van bemaling met wateroverlast. Na de uitgravingen liep een groot deel van het terrein onder water met achterlating van een sliblaag. Deze vondsten geven een unieke kijk op een dramatische periode in het verleden van de stad Dendermonde. Het onderzoek loopt nog tot het einde van dit jaar. Wordt vervolgd Johan Vermoesen 4

5 Even wegvliegen vanonder de beschermende vleugels van de instelling Voor de tiende editie van de Lilly Reintegration Award werd ook dit jaar een unieke beurs georganiseerd. Opnieuw diende het team van de afdeling Caritas een project in om kans te maken op de Vlaamse juryprijs of de publieksprijs. Het project dat de naam Even wegvliegen vanonder de beschermende vleugels van de instelling meekreeg, ging over de jaarlijkse reis die we organiseren binnen de afdeling. Reizen binnen het reguliere reiscircuit waar normalisatie, inspraak van bewoners en gelijkwaardigheid centraal staat. Reizen waar het institutionele karakter achterwege blijft en waar bewoners als gewone toeristen van hun vakantie kunnen genieten binnen een zelf gekozen locatie en hotel. Op 15 oktober 2010 trokken we met dit project richting Gent om het voor te stellen op de reïntegratiebeurs. Iedere voorziening kreeg de kans om het eigen project voor te stellen aan de bezoekers. Als aankleding voor de stand werd bewust gekozen om de reacties van de bewoners op de voorgrond te plaatsen. Iedere bewoner kreeg vooraf de kans om neer te schrijven hoe hij/zij de reis ervaren had. Deze reacties hadden we omhoog gehangen aan onze stand. Zo kregen de bezoekers ook de stem van onze bewoners te horen. De beurs staat open voor alle hulpverleners, betrokkenen en alle belangstellenden zoals familieleden, studenten, enz. Een aantal bewoners van onze afdeling bezochten eveneens deze beurs en deelden achteraf enthousiast hun mening mee over de verschillende initiatieven. Nadat we het project hadden voorgesteld werden we verwacht in een cinemazaal voor de prijsuitreiking. Helaas deelden we niet in de prijzen maar de kwaliteitsvolle projecten die gewonnen hadden, waren projecten waar integratie en duurzaamheid op de voorgrond stonden. Verdiende winnaars. Aansluitend aan het filmfestival Gent werden we na de prijsuitreiking getrakteerd op een film waarin het onderwerp fundamentele eenzaamheid iedereen aansprak. Nadien volgde ook nog een verzorgde receptie. Na afloop van deze boeiende dag beseften wij dat deze reïntegratiebeurs niet draait rond de prijzenpot die er te winnen valt. De beurs biedt de mogelijkheid om te kijken wat andere voorzieningen organiseren op vlak van Ook de volgende jaren willen we blijven werken rond de integratie van bewoners in de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat hoe kleinschalig de projecten soms ook zijn, dit een grote meerwaarde heeft om de kwaliteit van leven voor de bewoners te verbeteren. integratie in de maatschappij. Men kan er praten en overleggen met elkaar. Men krijgt de gelegenheid andere projecten te leren kennen en er inspiratie uit te halen. Inspiratie die nodig is om de stigmatisering die in onze maatschappij leeft stap voor stap uit te roeien. Ook de volgende jaren willen we blijven werken rond de integratie van bewoners in de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat hoe kleinschalig de projecten soms ook zijn, dit een grote meerwaarde heeft om de kwaliteit van leven voor de bewoners te verbeteren. Annelies Props

6 Artikel 107: het Mattheüseffect? Het Mattheüseffect haalt zijn naam van een zin uitgesproken door de Heer in de parabel van de talenten (Matteüs 25, 14-30): Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. - Evangelie volgens Matteüs, 25, 29. In het vorige nummer van Ter Sprake kon u reeds kennismaken met het nieuwe concept voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, soms ook wel artikel 107 genoemd. Intussen zijn er weer enkele maanden verstreken en werden de eerste projectaanvragen vanuit diverse werkingsgebieden bij de overheid ingediend. Is hier sprake van een Mattheüseffect? We doen een concrete oefening voor de provincie Oost-Vlaanderen. Na het verschijnen in juni van de Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken werd er vanuit de provincie Oost-Vlaanderen voor een viertal werkingsgebieden een verklaring van interesse ingediend bij de FOD Volksgezondheid. Het betreft meer concreet het werkingsgebied Gent, het werkingsgebied Waasland en het werkingsgebied zuid Oost-Vlaanderen, waarbij dit laatste aanvankelijk omwille van pragmatische redenen (bereikbaarheid, uitgestrektheid, aantal inwoners) opgesplitst was in twee subregio s Aalst-Dendermonde en Zottegem- Oudenaarde. Onmiddellijk na de bekendmaking van de Gids werd zowel formeel (o.a. via het overlegplatform POPOV) alsook informeel (met bepaalde instellingen) regio-overschrijdend overleg gevoerd met het oog op het concreet voorbereiden en uitschrijven van exploratieprojecten. Onderzoek en overleg diende immers een antwoord te geven op vragen die te maken hadden met o.a. de concrete beschrijving en de afbakening De binnen het netwerk participerende ziekenhuizen dienen een vrij groot aantal bedden of plaatsen buiten gebruik te stellen, wil men op termijn de vijf functies realiseren. Deze stringente voorwaarden maken dat het voor sommige werkingsgebieden moeilijk of onmogelijk zal zijn om een project in te dienen. van de werkingsgebieden, de leeftijdsgroepen, het zorgaanbod, de samenwerkende actoren en eventuele specifieke opdrachten, de noodidentificatie, het omschrijven van doelstellingen en te verwachten resultaten, enz. Niet onbelangrijk in heel de discussie is ook het aftasten naar de mogelijke inbreng door elke GGZ-partner van de noodzakelijke middelen binnen een netwerk ten einde de vijf functies die het nieuwe concept beschrijft binnen de voorziene termijnen voor elk werkingsgebied te kunnen realiseren. Hiervoor werd in zuid Oost-Vlaanderen een schriftelijke bevraging gedaan bij alle GGZ-voorzieningen. Hoe een werkingsgebied of regio dient afgebakend te worden, wordt in de gids niet duidelijk omschreven. Tijdens de infosessies werd o.a. gesteld dat dit ondermeer afhankelijk is van de omstandigheden en het huidig aanbod binnen regio s. Er werd op gewezen dat het werkingsgebied voldoende groot dient te zijn en over voldoende kritische massa dient te beschikken. Ook werd gesteld dat de overheid er zich van bewust is dat er in die zin benadeelde werkingsgebieden zijn. Instellingen dienen immers heel wat capaciteit buiten gebruik te stellen om binnen een netwerk de vijf beschreven functies te realiseren. Daarenboven dient hierbij zowel de functie 2a (mobiele equipes voor patiënten met (sub)acute problemen) en de functie 2b (mobiele equipes voor patiënten met chronische psychiatrische problemen) gerealiseerd te worden. Anders uitgedrukt betekent dit, dat de binnen het netwerk participerende ziekenhuizen, een vrij groot aantal bedden/plaatsen (tussen de 40 à 60) buiten gebruik dienen te stellen, wil men op termijn de vijf functies kunnen realiseren. Deze stringente voorwaarden maken dat het voor sommige werkingsgebieden moeilijk of onmogelijk zal zijn om een project in te dienen. Laten we dit illustreren aan de hand van een concreet voorbeeld voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze provincie bestaat uit een drietal werkingsgebieden namelijk Gent inclusief Zelzate- Eeklo, Waasland en zuid Oost-Vlaanderen. Een concrete oefening leert ons dat noch binnen het werkingsgebied Waasland, noch binnen het werkingsgebied zuid Oost-Vlaanderen het mogelijk blijkt om binnen de voorliggende krijtlijnen een projectvoorstel in te dienen, willen ze de minimum noodzakelijke basiszorg binnen hun werkingsgebied nog op een verantwoorde wijze realiseren. Momenteel zijn deze twee werkingsgebieden dan ook volledig afhankelijk van de goodwill van het derde werkingsgebied Gent. We kunnen dit illustreren aan de hand van enkele cijfergegevens. Het gros van de middelen voor realisatie van een project 107 dienen te komen door het buiten gebruik stellen van plaatsen en bedden voornamelijk van psychiatrische 6

7 ziekenhuizen. Uit de eerste enquêtes en besprekingen blijkt immers dat de algemene ziekenhuizen uit de twee betrokken werkingsgebieden niet onmiddellijk de intentie hebben om veel bedden buiten gebruik te stellen. Voor de werkingsgebieden Waasland en zuid Oost-Vlaanderen samen (totale oppervlakte km² en inwoners) zijn er vier psychiatrische ziekenhuizen met een totaal van 864 bedden/plaatsen of een ratio van 1,06 bed/plaats per inwoners. Voor het werkingsgebied Gent (oppervlakte m² en inwoners) zijn er acht psychiatrische centra met een totaal van bedden/ plaatsen of een ratio van 2,72 bed/plaats per inwoners. Het werkingsgebied zuid Oost-Vlaanderen heeft een ratio van 0,61 bed/plaats per 1000 inwoners. Voor wat betreft A-bedden in algemene ziekenhuizen, plaatsen beschut wonen en PVT-plaatsen bekomen we een gelijkaardige verdeling. Het werkingsgebied Gent (1.276 km²) is bovendien in oppervlakte 28% kleiner dan de twee overige werkingsgebieden uit de provincie samen (1.750 km²). Dit laatste is voor de uitbouw van een mobiele equipe geen onbelangrijk gegeven. Hoe groter de afstand hoe meer verplaatsingstijd immers verloren zal gaan. Regio-overstijgend overleg met de projectpromotoren op niveau van het Overlegplatform POPOV heeft niet onmiddellijk een oplossing aan dit probleem gegeven aangezien de Gentse GGZ-actoren zich wensen te richten op de Gentse regio. Verder moeten we hierbij concluderen dat werkingsgebieden die momenteel reeds over een aanzienlijke capaciteit aan middelen beschikken automatisch via de exploratieprojecten nog bijkomende middelen ( euro per project) zullen genereren. Dit probleem werd reeds enkele keren aangekaart bij de overheid. Vooralsnog kwam er van de overheid geen klaarheid omtrent de wijze waarop op korte of middellange termijn minderbedeelde werkingsgebieden kunnen instappen in het nieuw uitgetekende concept voor de geestelijke gezondheidszorg zoals beschreven in de gids. Het concept voor een betere geestelijke gezondheidszorg zoals voorgesteld in de gids en tijdens de diverse infomomenten georganiseerd door de overheid, biedt nochtans een aantal voordelen naar samenwerking, specialisatie, ondersteuning en begeleiding die ook de GGZ-partners, betrokken in zowel het werkingsgebied Waasland als het werkingsgebied zuid Oost-Vlaanderen, kunnen onderschrijven. Het momenteel niet of onvoldoende aanwezig zijn van voornamelijk de functie twee (mobiele equipe) en functie drie (psychosociale rehabilitatie) wordt binnen deze twee regio s als een gemis ervaren. In zuid Oost-Vlaanderen is bovendien ook de functie 5 (specifieke woonvormen voor psychiatrische patiënten) onvoldoende uitgebouwd. De GGZ-actoren binnen zowel de regio Waasland als de regio zuid Oost-Vlaanderen ervaren dit als een vorm van discriminatie aangezien ze enerzijds t.g.v. de historische spreiding van capaciteit als anderzijds door de stringente krijtlijnen, voorgeschreven voor indienen van projectvoorstellen, voorlopig niet in aanmerking kunnen komen voor het indienen van een project en hierdoor als regio niet volwaardig onze opdracht kunnen uitvoeren. Tenslotte is het frustrerend om te moeten vaststellen dat regio s die momenteel reeds over een aanzienlijke capaciteit aan middelen beschikken automatisch via de exploratieprojecten nog bijkomende middelen zullen genereren en de werkingsgebieden met historisch beperkte middelen binnen de huidige krijtlijnen noch op korte termijn, noch op lange termijn in staat zullen zijn om een projectvoorstel in te dienen. Er is hier dus wel degelijk sprake van een Mattheüseffect. Het water loopt altijd naar zee. Op 31 oktober, eerste deadline voor het indienen van projecten 107, werd voor de Provincie Oost-Vlaanderen dan ook enkel voor de Gentse regio een project ingediend. Vanuit de vier psychiatrische ziekenhuizen gelegen in de regio Waasland/zuid Oost-Vlaanderen werd wel een schrijven gericht aan de overheid om het probleem van ongelijke spreiding en toegankelijkheid aan te kaarten. Hierbij werd gevraagd om klaarheid en verduidelijking te scheppen omtrent de wijze waarop op korte of middellange termijn minderbedeelde werkingsgebieden kunnen instappen in het nieuw uitgetekende concept voor de geestelijke gezondheidszorg zoals beschreven in de gids. Marc Vandergraesen

8 Als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen, trends en weetjes op vlak van voeding is het een goed idee om het jaarlijkse Voedings- en Gezondheidscongres in de Heizel te Brussel te bezoeken. Dit congres heeft plaats op vrijdag en zaterdag met een aantal workshops. Omdat niet iedereen hiervoor tijd of zin heeft, zal ik de meest opvallende en interessante zaken belichten. Dertiende Voedings- en Gezondheidscongres 2010 Dr. Lynley Drummond toonde aan dat de consumptie van 2 tot maximaal 3 kiwi s per dag zeer veel constipatie- en verteringsproblemen kan oplossen. Dr. Peter Deriemaeker van de VUB bracht naar voor dat onze voeding een belangrijke rol speelt in het levensnoodzakelijke zuur-base evenwicht van ons lichaam. Tegenwoordig eten de meeste mensen in België teveel eiwitten, wat een verzurend effect en een nefast gevolg heeft op lange termijn, zoals bijvoorbeeld botontkalking. Fruit en groenten hebben een ontzurend effect en daar eten de meeste Belgen nog te weinig van. Wat me opviel, is dat de aardappel ook een ontzurend effect heeft, terwijl brood en pasta dit niet hebben. De aardappel geniet dan ook de voorkeur in een gezond eetpatroon, wat niet wil zeggen dat we wekelijks de frituur moeten bezoeken Kinderarts Dr. Jean-Paul Langhendries van Site de St. Vincent te Luik beklemtoonde het belang van borstvoeding bij baby s: 30 jaar ervaring leerde hem dat niks zo natuurlijk en beschermend is als moedermelk. Borstvoeding dient dan ook zo lang mogelijk te worden gegeven aan de baby indien mogelijk. Dr. Lynley Drummond van Food Science Advisory in Nieuw-Zeeland plaatste de kiwi in de spotlights en toonde aan dat de consumptie van 2 tot maximaal 3 kiwi s per dag zeer veel constipatie- en verteringsproblemen kan oplossen. Neem liefst de gewone groene kiwi daar deze het meest actieve bestanddelen bevat. Dr. Freek Bouwman van de universiteit van Maastricht bracht een nieuwe verklaring voor het jojo-effect namelijk vetcel stress. Hij bewijst dat een volle vetcel een bepaalde vaste structuur heeft en dat bij vasten de vetcel stress krijgt en zo snel mogelijk naar de oorspronkelijke toestand terug wil. De vetcel schreeuwt als het ware om zich opnieuw te vullen. De enige weg is dus de geduldige weg: een zeer geleidelijke en overwogen gewichtsafname. Vergeet dus al de wonderdiëten, die maken alleen de bankrekening lichter. Voedingsdeskundige Gaëlle Hick uit Luik adviseerde om in de keuken verschillende soorten oliën te gebruiken. Gebruik ruwe olijfolie of gemengde oliën om te bakken, gebruik bij koude bereidingen koolzaadolie of walnotenolie (rijk aan omega 3 vetzuren). Prof. Clemens van Schacky van de universiteit van München stelde dat de consumptie van meer omega 3 vetzuren (oliën, vette vis) een grotere rol kan spelen in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Meer studies hierover zijn echter nodig. Dr. Dominique Van Eyck van het UZ Kortenberg wijst op het feit dat het gebruik van de meeste medicatie in de psychiatrie gepaard gaat met ernstige gezondheidsrisico s waarbij het metabool syndroom een hoofdrol speelt. Overgewicht en diabetes zijn veel voorkomende problemen die men zeker moet screenen. Men dient een goed evenwicht te zoeken tussen mentale en fysieke gezondheid. Een goed medicatie-, voedings- en bewegingsbeleid zijn essentieel. Hiervoor zijn voldoende middelen nodig, die soms ontbreken. Dr. Johan Vanderlinden van KU Leuven bracht zijn proefproject naar voor namelijk een cursus voor mensen met een eetbuistoornis. Dit zijn mensen die eetbuien doen zonder dit te compenseren, wat snel overgewicht tot gevolg heeft (circa 3 % van een normale populatie). De cursus duurt 6 maanden en neemt één dag per week in beslag. Dit goede initiatief is echter geen lang leven beschoren als de overheid dit niet zal subsidiëren. Dr. Vanderlinden gebruikt de cognitieve gedragstherapie als leidraad en hecht zeer veel belang aan het weer in beweging krijgen van de patiënten. Geen diëten, wel een normaal voedingspatroon en veel beweging staan centraal in de cursus. Emanuel Van Melkebeke 8

9 Patiëntveiligheid: incidenten meld- en leersysteem In een vorig artikel sprak ik al over twee mythes die, om de veiligheidscultuur zich ten volle te laten installeren in onze voorziening, definitief moeten worden gebannen. Een eerste mythe, de perfectiemythe : indien de zorgverstrekker hard genoeg zijn best doet, kunnen de incidenten worden vermeden. En een tweede mythe, de penalisatiemythe : indien de zorgverstrekker gestraft wordt voor het veroorzaken van een incident, zal hij deze in de toekomst kunnen vermijden. Een transparante veiligheidscultuur en een penalisatiecultuur sluiten elkaar per definitie uit. We moeten aanvaarden dat incidenten onlosmakelijk verbonden zijn met het menselijke handelen in het zorgproces en dat de zorgverstrekkers onopzettelijk een incident kunnen veroorzaken. Bij de bestudering van grootschalige ongevallen merkt men dat er in vrijwel alle gevallen een geschiedenis was van kleine signalen die over het hoofd werden gezien. Als er dan sprake is van een positieve veiligheidscultuur kan er in onze voorziening op een positieve en lerende manier met incidenten worden omgegaan. Het ontwikkelen en handhaven immers, van een meldsysteem voor incidenten en bijna-incidenten wordt door de overheid gezien als een belangrijke volgende fase in de ontwikkeling van een geïntegreerd patiëntveiligheidsbeleid. In onze instelling zijn we momenteel (samen met onze collega s binnen de Broeders van Liefde) op zoek naar een goed instrument om incidenten en nearly-incidenten te registreren. Hierbij is het belangrijk dat het melden van een incident op een eenvoudige manier kan verlopen en dat het toegankelijk en vertrouwelijk is voor alle zorgverleners. De melder moet eveneens zeker zijn dat hij niet wordt bestraft voor het gerapporteerde incident of bijna-incident. Om de melders in deze optiek een garantie te bieden is de overheid nog op zoek naar de uitbouw van een wettelijk kader. In onze voorziening werd ervoor gekozen om naast het comité patiëntveiligheid (= stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid) ook nog een team patiëntveiligheid op te richten. Hierin zetelen de verschillende experten inzake agressie (Vanessa Deroubaix), brand (Norbert Rottiers), suïcide (Ivan Klinckaert), valincidenten (Ann Meermans) en medicatiefouten (Danny Vrijders), samen met de kwaliteitscoördinator. Vanaf begin 2011 dienen de meldingen van incidenten centraal te gebeuren via een daarvoor bestemd softwarepakket (vermoedelijk via het patiëntendossier). Op deze manier zullen de meldingen dan bij de juiste expert terecht komen. Tot dan dienen alle incidentenmeldingen per mail bezorgd aan de kwaliteitscoördinator. In dit artikel wil ik u wat meer informeren over het hoe en het waarom van een incidentenmeld- en leersysteem. Incidenten worden niet veroorzaakt door bijzondere gebeurtenissen. Ze worden veroorzaakt door een bijzondere combinatie van gewone gebeurtenissen. Onderstaand model van James Reason toont aan dat een incident pas optreedt wanneer er in meerdere onderdelen van het proces dingen fout gaan. Door vanaf het incident terug te gaan in de tijd en systematisch de stappen voorafgaand aan het incident te analyseren, kunnen de beïnvloedende factoren en de basisoorzaken worden benoemd. Met deze kennis kunnen dan structurele maatregelen worden ondernomen om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. Jan Maarten Schraagen voert al jaren onderzoek naar de rol van cognitieve processen bij incidenten in de patiëntenzorg. Hij leerde hieruit volgende zaken: Tijdens een taakuitvoering gaat ons brein zo lang mogelijk door op de routinestand. Daarnaast lopen we het risico afwijkingen niet te zien, als ons analytische systeem overbelast is (door werkdruk, werklast). Volgens Schraagen dient de focus te liggen op kleine alledaagse afwijkingen van processen: early warning signs. Het gaat er volgens hem om hoe een organisatie omgaat met kleine fouten, niet alleen hoe die organisatie omgaat met grote, zichtbare crises of catastrofes. Bij de bestudering van grootschalige ongevallen merkt men immers dat er in vrijwel alle gevallen een geschiedenis was van kleine signalen die over het hoofd werden gezien. Edmonson stelde in 2004 dat ziekenhuizen die systematisch en effectief leren van fouten zeer zeldzaam zijn want personeel durft geen zaken aan de orde

10 te stellen die betrekking hebben op kleine, alledaagse fouten die vermeden hadden kunnen worden en de dominante respons is de quick fix in plaats van de systematische foutenanalyse. Het is ook nog belangrijk te vermelden dat Edmondson vond dat juist teams die goed geleid werden en met goede onderlinge relaties, meer incidenten meldden. In een ander onderzoek vonden Schraagen et al. (2010) dat kwaliteit van teamwork van chirurgen hoger was naarmate patiëntenuitkomsten slechter werden. Concreet wil dit zeggen dat teams die meer fouten (incidenten) rapporteren juist vaak de betere teams zijn. Want zonder open foutencultuur vindt er geen rapportage van fouten plaats en leren ziekenhuizen niet; het tijdig inspelen op kleine alledaagse procesverstoringen vereist continue alertheid en openheid; de meeste fouten worden tijdig gecorrigeerd, maar er wordt zelden van geleerd; grote fouten, leidend tot ernstige uitkomsten, komen te weinig voor om van te leren. Verder blijkt uit dit onderzoek van de relatie tussen non-routine events, teamwork en patiëntenuitkomsten dat, in ziekenhuizen zeer veel procesfouten optreden, de meeste procesfouten hun oorsprong ergens anders vinden dan waar ze opduiken (logistiek, medicijnbeheer) en procesfouten meestal ad hoc gerepareerd worden zonder structurele verbetering. Om af te sluiten, wil ik in het kader van incidentenmelding de aandacht vestigen op volgende uitspraak van E. Smith: Human Error is volgens hem het label dat organisaties gebruiken die weigeren verder te zoeken naar dieperliggende oorzaken. Uit bovenstaande blijkt wel dat alle zorgverleners en medewerkers actief kunnen deelnemen aan het patiëntveiligheidsbeleid in onze voorziening. Veilige zorg is een thema dat multidisciplinair wordt aangepakt en dat met andere woorden ook door de ziekenhuisdirectie en het management wordt gedragen en bijgestuurd. Patiëntveiligheid is een zaak van iedereen! Koen D hondt Dienst in de kijker: opnamedienst Interview met Ellen Peirlinck Een vijftal jaar geleden werd het startschot gegeven voor de nieuwe opnamewerking. De redactieraad van Ter Sprake vond dit het moment bij uitstek om samen met de opnamecoördinator even terug te blikken. Red.: Kun je iets vertellen over het ontstaan van de functie van de opnamedienst? Deze bestaat nog maar een 5-tal jaar. Hoe werkte het vroeger en wat was de aanleiding om hiermee te starten? Ellen Peirlinck: Sinds januari 2006 is een nieuwe opnamewerking officieel van kracht. Voorheen werden de opnames rechtstreeks door de artsen in goede banen geleid. De sociale dienst stond op dat moment in voor de zogenaamde eerstelijnsopvang: de maatschappelijk assistent begeleidde de patiënt naar zijn of haar afdeling en volgde de administratieve procedures van begin tot eind op. Niettemin drong een meer gestroomlijnde opname zich toch op. De huidige opnamedienst centraliseert de opnameaanvragen en plant deze, steeds in nauw overleg met de artsen, zoveel mogelijk op voorhand. Een uitzondering hierop zijn uiteraard de gedwongen opnames. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen, dus op die momenten wordt er organisatorisch onmiddellijk bijgestuurd. Via de onthaalmedewerkers komen de patiënten bij de opnamedienst terecht. Ik volg dan de administratief geldende procedures bij de inschrijving op, informeer hen over het ziekenhuisverblijf en begeleid hen naar hun respectieve afdeling. Dat is zowat de kern van mijn takenpakket. Red.: Hoe ziet zo n dag van een opnamecoördinator eruit? Ellen Peirlinck: De opnamedienst is altijd bereikbaar tijdens de kantooruren, van 8 tot 16.45uur. Na deze uren neemt het team van Esperanza 0 over. Mijn dagtaak kent grosso modo twee grote luiken: aan de ene kant is er het coördineren van alles wat van dicht of van ver te maken heeft met vragen tot opname in dit psychiatrisch centrum: opnameaanvragen worden geregistreerd (REGAS), de opnames worden gepland aan de hand van een intern gebruikt wachtlijstoverzicht. Het overgrote deel van deze aanvragen komt telefonisch binnen via bemiddeling van de huisarts van de patiënt, via onze eigen psychiaters of op voorspraak van regionale en andere ziekenhuizen. De patiënt of de familie 10

11 De kern van mijn takenpakket? Ik volg de administratief geldende procedures bij inschrijving op, informeer patiënten over het ziekenhuisverblijf en begeleid hen naar hun respectievelijke afdeling. van de patiënt kunnen ook om een opname verzoeken. Daarnaast komen sgewijs ook heel wat vragen binnen. In overleg met de afdelingsteams plan ik vervolgens een opname en neem op mijn beurt opnieuw contact op met de aanvrager om hem of haar een stand van zaken over te maken. Daarnaast is er de eerstelijnsopvang van de patiënten. De patiënt en zijn/haar familie worden verwacht voor opname en krijgen bij het binnenkomen de nodige praktische informatie over het nakende ziekenhuisverblijf. De geplande opnames gaan meestal door in de voormiddag, terwijl de opnameaanvragen verspreid over de hele dag gebeuren. Red.: Je bent niet alle dagen aanwezig. Hoe is dit nu georganiseerd want de opnamedienst is toch alle dagen in de week bemand? Ellen Peirlinck: Zoals reeds aangehaald, is de opnamedienst in de week altijd vlot bereikbaar tijdens de kantooruren. Wanneer ik buitenshuis bijkomende opleidingen volg, andere projecten moet coördineren of een aantal dagen verlof wil opnemen, kan ik momenteel rekenen op drie andere collega s van de sociale dienst die mij bij mijn afwezigheid vervangen. Red.: Ik vermoed dat naast een nauwgezette administratie je ook over heel wat andere competenties moet beschikken? Welke zoal? Ellen Peirlinck: Naast de administratieve vaardigheden waarover je sowieso moet beschikken om deze job tot een goed einde te brengen en daarmee samenhangend een goed persoonlijk timemanagement, moet je vooral een goede teamplayer zijn: veel overleg plegen met de collega s van je eigen dienst en die van andere diensten, betrokken zijn, kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, snel en correct kunnen informeren en doorverwijzen, Red.: Waarin binnen de taak zit de arbeidsvoldoening? Ellen Peirlinck: Het is absoluut een boeiende job: je komt in contact met heel veel mensen en je moet trachten op een zo professioneel mogelijke manier tot een goed draaiend geheel te komen. Hieruit haal ik heel veel arbeidsvoldoening. Red.: Heb je nog een boodschap voor de lezers van het tijdschrift? Ellen Peirlinck: Hier werken doet me beseffen dat de geestelijke gezondheid van een mens even belangrijk is, zoniet belangrijker, dan zijn lichamelijke gezondheid. Wanneer deze twee elementen met elkaar in evenwicht zijn, wordt een gelukkig leven mogelijk. Voordien stond ik daar zelden bij stil. Red.: Ellen, wij danken jou van harte voor dit mooie en fijne gesprek. Vanuit de redactieraad wensen wij jou nog veel succes toe in deze opdracht.

12 Ter Sprake magazine Afgiftekantoor: Lede - Trimestrieel - December 2010 Ter Sprake Magazine is een uitgave van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods. Wil u ook meewerken aan het volgende nummer? Contacteer Bénédicte De Waele op het nummer 053/ of naar Werkten mee aan dit nummer: Bénédicte De Waele, Marc Vandergraesen, Michel Sinove, Koen D hondt, Koen Van Wauwe, Rik De Coninck, Arnaux De Kuyper, Dirk Van Herreweghe, Anne-Marie Galle, Nicole Van de Meerssche, Aleide Sterck, Tessa De Bleu. Ter Sprake is de nieuwsbrief van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Reymeersstraat 13a, 9340 Lede Tel: Fax: Uw gegevens worden door het Psychiatrisch Centrum in een bestand opgenomen. Overeenkomstig de privacy-wet van heeft u recht op inzage en correctie van de door het Psychiatrisch Centrum bewaarde informatie. Het Psychiatrisch Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen

Kwaliteit en patiëntveiligheid: 9 vragen 1. Wat is patiëntveiligheid? Patiëntveiligheid wordt doorgaans omschreven als het voorkomen van schade aan de patiënt als gevolg van de zorg of door het contact met het zorgsysteem. Binnen dit kader wordt

Nadere informatie

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk WZC De Wingerd s Hertogenlaan 74, 3000 Leuven T: 016 28 47 90 www.wingerd.info Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk Want tussen droom en daad Staan wetten in den weg

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID

WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID WEEK VAN DE PATIËNTVEILIGHEID UZ Leuven vindt het belangrijk om de verwachtingen van u als patiënt of familie te kennen. Zo kunnen we werken aan voortdurende verbetering van onze patiëntenzorg. Sinds eind

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo

Aanbod suïcidepreventiewerking voor scholen vanuit Cgg Largo Inleiding Geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen is niet gemakkelijk. Erover praten is vaak al even moeilijk. Het taboe dat rust op psychische aandoeningen is nog lang de wereld niet

Nadere informatie

Symposium d.d. 28.11.11 Praten over incidenten, een noodzaak

Symposium d.d. 28.11.11 Praten over incidenten, een noodzaak Symposium d.d. 28.11.11 Praten over incidenten, een noodzaak COMMUNICATIE OVER INCIDENTEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: PREVENTIE, CURATIE EN NAZORG Raf De Rycke Gedelegeerd bestuurder Organisatie

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

Sterk in verbondenheid

Sterk in verbondenheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid Sterk in verbondenheid presentatie Jef Geldof 17 januari 2012 ouders, broers en

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken!

Begeleid Werken. Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken Inclusie binnen Begeleid Werken! Begeleid Werken - Inclusie Wie zijn wij? Soetkin Hugo Jobcoach sinds september 2014 Enthousiaste voorstander inclusie Sara Leytens Momenteel; bijna start

Nadere informatie

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten

Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten informatie voor patiënten INLEIDING 3 VOORSTELLING VAN HET DIABETESTEAM 5 Artsen Verpleegkundigen Diëtisten Psychologe Sociaal werkster Secretariaatsmedewerkster

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Informatie

Hartrevalidatie. Informatie Hartrevalidatie Informatie Hartrevalidatie Cardiologie U wordt in Zuyderland Medisch Centrum behandeld voor uw hartklachten. Met deze folder willen wij u informeren over het hartrevalidatieprogramma waaraan

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA 2014 Vlaams Patiëntenplatform vzw EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA Bijlage 4 - Dagboek Dagboek van Inleiding Het Vlaams Patiëntenplatform voert samen met shiftn & Pars Pro Toto het project Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

WELZIJN VAN ARTSEN: ZORG VOOR ZICHZELF & DREMPELS TOT HULP. Saartje Jooris, huisarts Eline Van Tilburgh, huisarts

WELZIJN VAN ARTSEN: ZORG VOOR ZICHZELF & DREMPELS TOT HULP. Saartje Jooris, huisarts Eline Van Tilburgh, huisarts WELZIJN VAN ARTSEN: ZORG VOOR ZICHZELF & DREMPELS TOT HULP Saartje Jooris, huisarts Eline Van Tilburgh, huisarts Er was eens Jaarlijks: Ø 25,53 / 1000 artsen Ø 20,23 / 1000 advocaten Ø 15,93 / 1000 dominees

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Hoe kijken bewoners zelf aan tegen hun leven in het rusthuis? Neerpelt

Hoe kijken bewoners zelf aan tegen hun leven in het rusthuis? Neerpelt Hoe kijken bewoners zelf aan tegen hun leven in het rusthuis? Leen Plessers en Linda Geerits Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt 1. Inleiding Ben je hier gelukkig? Ik noem dat niet gelukkig. Ik noem

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling

De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling De sociowoningen : een module van onze resocialisatieafdeling Sociowoningen: 4 huizen (21 bedden) Huidige populatie sociowoningen: 21 patiënten: 12 vrouwen + 19 mannen. Gemiddelde leeftijd: 30 jaar Spreiding

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics In de analysefase klaar je noden van werknemer en werkgever uit om de heropstart in de job mogelijk te maken. Deze fase is doorgaans verspreid over meerdere gesprekken of contactmomenten. Het doel is om

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Tevreden. met je huidige. werksituatie? VZW LOOPBAANCENTRUM Tevreden met je huidige werksituatie? Kompas loopbaancentrum: een kwarteeuw aan ervaring met diverse loopbaanvragen, coaching op maat van de klant. Kompas is erkend door de Vlaamse

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus Krijkelberg 1-3360 Bierbeek T 016 45 26 11 F 016 46 30 79 upc.st.kamillus@fracarita.org www.kamillus.be Ten geleide Mensen worden bij een bezoek aan het

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Groep Philippus Neri - VZW Sint-Lucia Deze leidraad geldt voor een verzoek om euthanasie door een patiënt bij ondraaglijk psychisch en fysisch lijden.

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

Workshop Veiligheidscultuur

Workshop Veiligheidscultuur Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be Workshop Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Verpleging als integrator

Verpleging als integrator Verpleging als integrator Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 22/05/2017 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Voorstelling Wit-Gele Kruis 2. Rollen binnen

Nadere informatie

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong

Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Centrum voor Beschut Wonen De Sprong Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

VZW LOOPBAANCENTRUM. Voor u zit iemand met een burn-out. wat nu?

VZW LOOPBAANCENTRUM. Voor u zit iemand met een burn-out. wat nu? VZW LOOPBAANCENTRUM Voor u zit iemand met een burn-out wat nu? Voor u zit iemand met een burn-out... wat nu? Een burn-out heb je niet alleen Voordat iemand een burn-out krijgt, is hij al lange tijd roofbouw

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016

Bevraging over het veiligheidsmanagementsysteem voor het jaar 2016 Administratieve gegevens * Geef hieronder uw erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Dr. Piet Lormans en coördinator Johan Froyman

Dr. Piet Lormans en coördinator Johan Froyman Beste familie In deze folder proberen wij een antwoord te bieden op de vele vragen rond orgaandonatie. Hebt u nood aan bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een medisch of verpleegkundig

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten. De mens als relationeel wezen. lieven.vanlangenaeker@opzcrekem.be OPZC Rekem

Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten. De mens als relationeel wezen. lieven.vanlangenaeker@opzcrekem.be OPZC Rekem Respectvol omgaan met ernstige klinische incidenten. De mens als relationeel wezen. lieven.vanlangenaeker@opzcrekem.be OPZC Rekem Opbouw werkwinkel Wat is de richtlijn? Toepassing in OPZC Rekem Hoe staat

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

2-1-2014. De jongerenbox. Creatief en op maat communiceren met de AYA. Kwalitatief onderzoek. Inhoud. Inleiding

2-1-2014. De jongerenbox. Creatief en op maat communiceren met de AYA. Kwalitatief onderzoek. Inhoud. Inleiding De jongerenbox Creatief en op maat communiceren met de AYA Medewerkers: UZ Gent: E. Decoene, M. Quaghebeur, A. Raes, N. Nolf, V. Van De Velde, L. Dillen Universiteit Gent, afdeling verplegingswetenschappen

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Resultaten van een enquête MediQuality in samenwerking met Omnivit Stress Control over stress bij zorgverstrekkers en patiënten.

Resultaten van een enquête MediQuality in samenwerking met Omnivit Stress Control over stress bij zorgverstrekkers en patiënten. Resultaten van een enquête MediQuality in samenwerking met Omnivit Stress Control over stress bij zorgverstrekkers en patiënten. 94% van de artsen ziet steeds meer gestresseerde patiënten Na de bankencrisis

Nadere informatie

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA

METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA / Feedbackrapport METING KWALITEIT VAN LEVEN IN WOONZORGCENTRA WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-JOZEF / Deel 2: Kwaliteit van leven bewoners met cognitieve problemen bevraagd via 14/9-18/9 / 2015 / 28-jan-16

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK 2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een technische proef, beoordeelt u als werkgever

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent SINT-GERARDUS DIEPENBEEK Maatschappelijk assistent 1 Functiedoel De maatschappelijk assistent (MA) is verbindingspersoon. Hij ondersteunt de familie op psychosociaal vlak. Hij verwoordt en versterkt, indien

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT?

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? Utrecht, december 23 Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Monique Wijnties Het kleinschalig groepswonen voor dementerenden is klein begonnen. In 1986 opende het eerste

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Palliatieve zorg V1.2008 PALLIATIEVE ZORG: TOELICHTING EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 1 Inleiding In 2002 werden drie wetten met betrekking tot de zorg voor

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie