Servicedocument Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicedocument Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171)"

Transcriptie

1 Servicedocument Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171)

2 sd.ict28.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD I Verrijking deelkwalificatie 1 II a Competenties 2 b Toelichting op de VAKI-tabellen 3 c VAKI-tabellen per competentie 4 III a Toelichting op toetsing en afsluiting 19 b Aanbevelingen voor toetsing en afsluiting 20 1 april 2003

4 I Verrijking deelkwalificatie Deelkwalificatie: Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171) Proces Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Betrokkenen Hulpmiddelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De Applicatiebeheerder heeft overzicht over de consequenties van implementatie- en verandertrajecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties. Hij neemt actief deel aan implementatieen verandertrajecten. Hij houdt rekening met de wensen en eisen van de gebruiker. Hij brengt, indien nodig, advies uit aan direct leidinggevenden. De Applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van implementatie- en verandertrajecten. Hij handelt adequaat, plant zijn werkzaamheden goed en houdt rekening met veranderende eisen en omstandigheden. Hij adviseert tijdig diverse belanghebbenden over op handen zijnde implementatie- en/of verandertrajecten. Door toenemende groei van de informatiebehoefte en verdergaande technische ontwikkelingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de Applicatiebeheerder. Hij heeft te maken met de toenemende kennis bij gebruikers. Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied is daarom een vereiste en hij dient deze ontwikkelingen tijdig te vertalen naar zijn werkomgeving. De Applicatiebeheerder heeft contact met gebruikers en leveranciers. Hij heeft contacten met de systeembeheerder, servicedeskmedewerkers, vakgenoten en direct leidinggevenden binnen zijn organisatie. De Applicatiebeheerder maakt gebruik van specifieke gereedschappen en hulpmiddelen waaronder programmatuur, testapparatuur en documentatie in allerlei vormen, zoals arbo-handboeken, naslagwerken, internetsites, opdrachtomschrijvingen en werkprocedures. De Applicatiebeheerder moet verkregen informatie kunnen interpreteren. Hij moet probleemoplossend en bedrijfsgericht denken. De Applicatiebeheerder werkt zelfstandig en nauwkeurig. Hij moet initiatief kunnen nemen om informatie te verzamelen. Hij moet goed kunnen samenwerken en communiceren met gebruikers en opdrachtgevers. De Applicatiebeheerder moet kunnen omgaan met de eisen en de wensen van de gebruikers enerzijds en de technische mogelijkheden en richtlijnen gesteld door de organisatie anderzijds. Prioriteiten stellen en goed timemanagement vergen inzicht in bedrijfsprocessen. 1 april

5 II a Competenties deelkwalificatie Deelkwalificatie: Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171) Vakmatig en methodisch (VM) 1. De kandidaat kan consequenties van veranderprojecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties overzien. 2. De kandidaat kan functiegericht adviseren over de consequenties van diverse oplossingsrichtingen voor gebruikers. 3. De kandidaat kan binnen implementatietrajecten acceptatietests uitvoeren, applicaties inrichten, en trainingstrajecten ontwerpen en uitvoeren. Bestuurlijk-organisatorisch en strategisch (BOS) 4. De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. 5. De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. 6. De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Sociaal-communicatief en cultureel-normatief (SCCN) 7. De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. 8. De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. 9. De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. 10. De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Leer- en vormgeving (LV) 11. De kandidaat kan de effectiviteit en efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. 12. De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 1 april

6 II b Toelichting op de vaki-tabellen In de hierna volgende tabellen worden de competenties gespecificeerd in vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten (vaki s). De vaki s geven een richtlijn aan, het zijn voorbeelden en dat betekent ook dat de vaki-tabellen nooit alle vereiste vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten zullen weergeven. Ze geven weer waaraan minimaal gedacht moet worden bij het inrichten van het onderwijs. De context of situatie waarin de competentie wordt aangeleerd of uitgevoerd kan dan met zich mee brengen dat aanvullende vaki s verlangd worden. De vaki s zijn veelal vanuit het beeld van de vakvolwassen beroepsbeoefenaar ontstaan. Bij het inrichten van het onderwijs dient men er dus rekening mee te houden dat we te maken hebben met beginnende beroepsbeoefenaars, wat gevolgen heeft voor het beheersingsniveau. Eenzelfde vaki-element kan ook op meerdere niveaus voorkomen en daardoor vragen oproepen voor wat betreft het beheersingsniveau. Het beheersingsniveau wordt daarom -daar waar het relevant isnader toegelicht. Ook hiervoor geldt dat dit niet uitputtend gebeurt, maar dat de ondergrens wordt aangegeven. 1 april

7 II c VAKI-tabel per competentie 1 april

8 Competentie VM 1: De kandidaat kan consequenties van veranderprojecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties overzien. Beheren van installatieprocedures en tools om te monitoren - constateren van storingen - scheiden van eisen en wensen - inschatten van gevolgen nieuwe ontwikkelingen Analyseren - ontstane situaties - de invloed van een applicatie op het bedrijfsproces Alert Kritisch Openstaand voor kritiek Pro-actief - algemene ICT-kennis - applicatie-beheergebied - onderzoeksmethoden - versiebeheer van applicatie- en systeemprogrammatuur - (on)mogelijkheden van applicatiebeheer - analysemethoden - belang van processen voor beheersbaarheid van beheer - functie van de applicatie voor de betrokken disciplines Beschrijven van de werkomgeving van de gebruiker 1 april

9 Competentie VM 2: De kandidaat kan functiegericht adviseren over de consequenties van diverse oplossingsrichtingen voor gebruikers Analyseren - problemen onderkennen Adviseren over applicaties - toelichten van het waarom van installatie van nieuwe applicaties aan gebruikers Ontwerpen van alternatieve oplossingsrichtingen - voor- en nadelen van geschetste oplossingrichtingen in kaart brengen Signalerend Flexibel Initiatiefrijk Objectief Overtuigingskracht Stressbestendig - (Office)pakketten - databases en data-integriteitsanalyses - e-commerce - informatieanalyse-methoden - open standaarden - optimalisatiemethoden - OSI-model - risicoanalysemethoden - security mogelijkheden (identificatie, authenticatie, autorisatie, encryptie) - sessie vs. message georiënteerde connecties - standaard ontwikkelmethoden (o.a. SDM) - store-and-forward - verschil tussen applicatie-api s en shell/systemcalls - verschil tussen command-line en GUIinterfacing Presentatietechnieken - RAD (Rapid Application Development) - gebruik van componenten - data-integriteitsanalyses - dilemma s - doelstellingen en voor- en nadelen van verschillende architecturen - ergonomie - gebruik en gevolgen van open standaarden - gevolgen en gebruik van afwijkende standaards en het ontstaan van extensies - gebruikersbehoefte - herbruikbaarheid van componenten - object georiënteerd vs. procedureel programmeren - randvoorwaarden succesvolle inzet van applicaties t.b.v. E-commerce - statussen - belang van vastleggen incidenten Communicatietechnieken 1 april

10 Competentie VM 3: De kandidaat kan binnen implementatietrajecten acceptatietests uitvoeren, applicaties inrichten, en trainingstrajecten ontwerpen en uitvoeren. Inrichten van applicaties - correct en gestructureerd werken - in werking laten treden van eigen applicatie - formuleren van meetbare doelen en oplevercriteria Testen van applicaties - functioneel testen - gebruikmaken van templates Implementeren van applicaties - initiëren - kunnen omgaan met middelen - ondersteunen van gebruikers - versiebeheer Ontwerpen en uitvoeren van trainingstrajecten - instructies opstellen en verzorgen - trainen van gebruikers Besluitvaardig Flexibel Resultaatgericht Pro-actief - verschillende architecturen (mainframe, single task devices met embedded software en hun helpfunctie) - archiveringstechnieken - basiskennis besturingssystemen - client server technologie - configuratiemethoden - gegevensformatteringsmethoden (XML) - IDE - installatie- en testprocedures - Inter- en intranet, - methoden - middleware en interfaceprotocollen (XML) - mogelijkheden van digitale informatiedragers - ontwikkeltraject van applicaties - parametriseringsmethoden - pc-architectuur (BIOS, IRQ s) - single- vs. multiserver - standaard tekstformatteringsmethoden (HTML) - teken- en documentatietechnieken - thin- vs. fatclient - transacties - veranderende en gangbare architecturen (2-tier, 3-tier) Documentatietechnieken Ontwikkelprocedures - command-line en GUI-georiënteerde applicaties Verhouding tussen wensen en eisen van gebruikers 1 april

11 Competentie BOS 4: De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. Gebruik maken van kantoorhulpmiddelen ITIL toepassen Regels toepassen en naleven Bijvoorbeeld: - werken volgens kwaliteitszorgmethodieken - werken volgens vastgestelde processchema s - werken volgens procedures - werkinstructies hanteren Projectmatig werken - plannen en volgens planning werken - omgaan met deadlines - projectplannen interpreteren en eigen rol(len) daaruit kunnen halen - vervullen van verschillende rollen binnen een project - coördineren van een project Zakelijk Punctueel Zelfstandig Loyaal aan afspraken Procedures, regels, richtlijnen Bijvoorbeeld: - wet- en regelgeving, bijvoorbeeld t.a.v. arbeidsomstandigheden (arbo) - geldende algemene procedures en regels binnen een organisatie - werkinstructies Bedrijfsprocessen Bijvoorbeeld: - in relatie tot de informatiebehoefte - goederen-, geld- en informatiestroom Kwaliteitszorg - kwaliteitscriteria - handboeken - methodieken - kwaliteitssystemen Processchema s Werkproces organisatie en gebruiker Het nut en de noodzaak van procedures, regels richtlijnen Bedrijfsprocessen Bijvoorbeeld: - verhouding tussen bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte - relaties tussen processen onderling en de informatievoorziening - goederen-, geld- en informatiestroom - belang van de continuïteit van het bedrijfsproces Bedrijfsprocedures - belang van procedures - voor- en nadelen van werken volgens procedures Ruimte in budgetten Voor- en nadelen van uitbesteding Timemanagement Bijdrage leveren aan het kwaliteitszorgsysteem - vanuit eigen expertise en ervaring Kantoorhulpmiddelen - t.b.v. eigen gebruik - t.b.v. gebruikers/klanten 1 april

12 Competentie BOS 4: (vervolg) De kandidaat kan projectmatig werken en werkt volgens algemeen geldende procedures en regels binnen de eigen organisatie en die van klanten. ITIL Doelstelling/missie van de organisatie 1 april

13 Competentie BOS 5: De kandidaat kan zijn opdrachten toetsen aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van hemzelf en die van collega s, gebruikmakend van zijn kennis van en inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur. Om kunnen gaan met een stuk vrijheid Verantwoording afleggen Kennis delen Opdrachten toetsen aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden en eventuele onduidelijkheden aankaarten bij de leidinggevende Geen 9-5- mentaliteit Zelfstandig Kwaliteitsbewust Analyserend Eigen bevoegdheden Eigen werkproces - in relatie tot bedrijfsproces Beleid - bedrijfsdoelstellingen - financiering (globaal) - budgetten - bestuur Bedrijfshiërarchie - relaties tussen processen en afdelingen Relaties tussen processen en afdelingen Rollen binnen de organisatie - onderscheid afdelingen/functies binnen een organisatie - eigen rol Organisatiecultuur - formeel/informeel Belangen van andere disciplines - politieke spelletjes Organisatiestructuur - organisatievorm - lijn-, lijn/staf-, matrix-, projectorganisatie - organisatieschema s tekenen, lezen en begrijpen - de verschillende niveaus van beslissingsbevoegdheid Organisatiecultuur - formeel/informeel Processen binnen de organisatie - goederen-, diensten-, informatie- en/of geldstroom 1 april

14 Competentie BOS 6: De kandidaat kan eigen werkzaamheden planmatig verrichten, rekening houdend met veranderende eisen en omstandigheden in zijn eigen werkomgeving en die van klanten. Plannen Timemanagement Zelfstandig Flexibel Bijvoorbeeld: - zich aanpassen aan veranderende omstandigheden Veranderingen m.b.t. zijn werkzaamheden Bedrijfsprocessen Doelstellingen/missie van het bedrijf Belang van de continuïteit van het bedrijfsproces Marktontwikkelingen Prioriteiten binnen bedrijfsvoering Kritisch Werkproces gebruiker Werkomgeving Alert - signaleren van veranderde eisen en omstandigheden Gestelde eisen - binnen de organisatie gestelde eisen (procedures, regels, etc.) 1 april

15 Competentie SCCN 7: De kandidaat kan met behulp van didactische en diplomatieke vaardigheden functiegericht adviseren en motiveren. Organiseren Aansturen Instrueren Delegeren - correct overdragen - formuleren opdracht Motiveren/stimuleren - o.a. in de zin van coachen en ondersteunen Adviseren - van collega s - management - klanten/gebruikers Controleren - bewaken voortgang - controleren kwaliteit van het geleverde werk (eindcontrole) Daadkrachtig Diplomatiek Sociaal Tactisch Consequent Service-/klantgericht Geduldig Wensen en behoeften van de klant/gebruiker Kennisniveau van de gebruikers Mensenkennis Communicatietechnieken - het stellen van adequate vragen - beantwoorden van vragen - klantvriendelijkheid - onderscheiden hoofd- en bijzaken - met inachtneming van omgangsvormen - samenvatten Managementstijlen/-technieken - democratisch, autoritair, participerend, laissez-faire - direction and control, objectives, exception, delegation, walking around Gedrag van mensen Verschillen in de manier waarop mensen leren Wensen en behoeften van de klant/gebruiker Kennisniveau klant/gebruiker/collega Managementstijlen/-technieken - democratisch, autoritair, participerend, laissez-faire - direction and control, objectives, exception, delegation, walking around 1 april

16 Competentie SCCN 8: De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Communicatief vaardig - inwinnen en verstrekken van informatie - luisteren - voeren van tweegesprekken - vergaderen - voeren van eenvoudige correspondentie Rapporteren en presenteren - mondeling en schriftelijk - presentatie houden - informatie vastleggen en verspreiden (memo, ) Assertief Consequent Overtuigingskracht Oplossingsgericht Klantgericht/klantvriendelijk - beleefd - hulpvaardig Nederlandse taal Engelse taal Communicatietechnieken - het stellen van adequate vragen - beantwoorden van vragen - klantvriendelijkheid - onderscheiden hoofd- en bijzaken - inachtneming van omgangsvormen - samenvatten Presentatietechnieken Het gebruik en de inzet van verschillende communicatiemiddelen - telefoon - brief - - face-to-face Mondeling en schriftelijk taalvaardig in de Nederlandse en Engelse taal - gebruiken van Engelstalige installatieinstructies en FAQ s - gebruikmaken van (elektronische) Engelstalige vertaalwoordenboeken - vertalen van Engelstalige installatieinstructies en FAQ s naar het Nederlands - uitbreiden van een FAQ in de Engelse taal met nieuwe items - in het juiste kader plaatsen van Engelstalige ICT-terminologie - vertalen van Engelstalige ICT- 1 april

17 Competentie SCCN 8: (vervolg) De kandidaat kan functiegericht schriftelijk en mondeling communiceren, zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. terminologie naar het Nederlands - gebruiken van het juiste Engelse vakjargon in systeemdocumentatie en registratiesystemen - correct hanteren van Engelstalige ICTterminologie in gesprek met Engelstalige collega s Vaardig in het voeren van telefoongesprekken in het Nederlands en het Engels 1 april

18 Competentie SCCN 9: De kandidaat kan team- en doelgericht samenwerken met klanten, leveranciers, en collega s op verschillende niveaus. Aansturen Delegeren Omgaan met conflicterende belangen - beschikbaarheid vs. veiligheid/security - belangen gebruiker vs. organisatiebelangen - belangen organisatie vs belangen ICTafdeling Doelgericht Sociaal Teamplayer Consequent Diplomatiek Teambuilder Relatiebeheer - belang van het onderhouden van relaties - hoe relaties te onderhouden - hoe contact te leggen met nieuwe relaties Mensenkennis Belang van klant/leverancier/collega Werk van andere disciplines - de rol van ICT in relatie tot het werk van andere disciplines - belangen van andere disciplines Belang van gestructureerd werken Relatiebeheer - contact leggen met nieuwe relaties - bestaande relaties onderhouden Samenwerken - binnen de organisatie, het team, de afdeling - buiten de organisatie met klanten, leveranciers e.d. Gericht op het geven van het goede voorbeeld - op gebied van systeemgebruik - op gebied van ICT-beheer Empathisch Gestructureerd werken 1 april

19 Competentie SCCN 10: De kandidaat kan zich inleven in de situatie van collega s, leveranciers en klanten, en stelt zich constructief en dienstbaar op. Zich inleven in de rol en de belangen van de klant/leverancier/collega Omgaan met mondige gebruikers Klantgericht/klantvriendelijk - beleefd - hulpvaardig - geduldig Mensenkennis Werkproces van de klant/leverancier/collega Belangen klant/leverancier/collega Wensen en behoeften van de klant/ leverancier/collega Zich snel aanpassen Objectief Zich verplaatsen in de klant/leverancier/collega Overtuigingskracht Oplossingsgericht 1 april

20 Competentie LV 11: De kandidaat kan de effectiviteit en de efficiëntie van zijn eigen werkzaamheden bepalen, op basis van verkregen informatie zijn inzichten bijstellen en grenzen in zijn kunnen aangeven. Feedback vragen en geven Bijvoorbeeld: - specifiek m.b.t. aansturen/leidinggeven - specifiek m.b.t. het geven van feedback aan medewerkers Ontvangen kritiek vertalen naar concrete verbeterpunten voor eigen functioneren Onderzoekend (van aard) Loyaal aan afspraken Kritisch - t.a.v. eigen functioneren Openstaand voor kritiek Eigen grenzen en mogelijkheden Feedbackproces - goede manier van feedback geven en ontvangen Belang van een leven lang leren Waarde van kritiek Grenzen aangeven Herkennen van eigen hiaten in benodigde competenties (vaardigheden, attitude, kennis en inzichten) 1 april

21 Competentie LV 12: De kandidaat kan nieuwe ontwikkelingen in het beroep volgen en toepassen, en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. Zelfstandig informatie vergaren en naar waarde schatten Bijvoorbeeld: - bijhouden vakliteratuur - in kaart brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hard- en software - toetsen van nieuwe ontwikkelingen op bruikbaarheid, op het gebied van harden software binnen een specifieke organisatie Raadplegen informatiebronnen Bijvoorbeeld: - FAQ s - handboeken - servicedesk fabrikant/leverancier - Internet Leergierig Nieuwsgierig Openstaand voor innovaties Onderzoekend (van aard) Bereid tot delen van kennis Toekomstgericht - rekening houdend met innovaties e.d. bij het dagelijkse werk Vernieuwingen en innovaties - in relatie tot mogelijke toepassing binnen het eigen werk of de organisatie Het bestaan van informatiebronnen - weten waar je informatie kunt vinden Marktontwikkelingen - m.b.t. ICT in het algemeen - m.b.t. de eigen organisatie en die van de klant Consequenties en/of risico s van veranderingen en innovaties - voor het eigen werk - voor de organisatie in het algemeen - voor de gebruikers Informatiebronnen - waarde van de informatie - beschikbaarheid van informatie Marktontwikkelingen - gevolgen voor het eigen werk en de organisatie - waarde ervan voor het eigen werk en de organisatie Anticiperen op innovaties - voorstellen doen om onderdelen van het bestaande informatiesysteem aan te passen Nieuwe kennis toepassen - o.a. vertalen naar eigen werksituatie/ -omgeving 1 april

22 III a Toelichting op toetsing en afsluiting In de hierna volgende tabellen worden aanwijzingen gegeven voor het samenstellen van een afsluitende toets voor deze deelkwalificatie. De tabellen kennen de volgende opbouw: - Uit te voeren activiteiten De belangrijkste activiteiten die in de opdracht aan de orde zullen moeten komen, worden genoemd. Er is een afzonderlijke tabel voor de vakmatige en methodische competenties, de bestuurlijkorganisatorische en strategische competenties en de sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties enerzijds en de leer- en vormgevingscompetenties anderzijds. - Te volgen werkproces Het werkproces dat de kandidaat moet kunnen volgen wordt hier geschetst. - Beheersingscriteria Proces Aan de hand van deze aspecten kan beoordeeld worden of de kandidaat alle relevante onderdelen van het werkproces heeft uitgevoerd. (De aangegeven nummers verwijzen naar de competenties.) - Beheersingscriteria Resultaat Aan de hand van deze criteria kan beoordeeld worden of de door de kandidaat ontwikkelde producten aan de producteisen voldoen. (De aangegeven nummers verwijzen naar de competenties.) - Mogelijke bewijzen Hier worden mogelijke documenten, formulieren, producten etc. genoemd waarmee de kandidaat het gevolgde proces en/of het resultaat ten behoeve van een derde kan aantonen. 1 april

23 III b Aanbevelingen voor toetsing en afsluiting Deelkwalificatie: Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171 ) Vakmatige en methodische competenties, bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties en sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen - bepalen wat consequenties zijn van verandertrajecten voor alle afzonderlijke disciplines en de hen ondersteunende applicaties - functiegericht adviseren over consequenties van diverse oplossingsrichtingen voor gebruikers - uitvoeren van acceptatietests binnen implementatietrajecten - inrichten van applicaties - ontwerpen en uitvoeren van trainingstrajecten Input - wensen van de opdrachtgever - tools - testapparatuur - documentatiemateriaal - actuele beheerprocedures - richtlijnen en procedures binnen de organisatie Verwerking - voorstellen tot aanpassing en optimalisatie aan gebruikers - adviezen verstrekken, aangepast aan gebruikers en gebaseerd op het verandertraject - uitvoeren van acceptatietests - inrichten van applicaties - ontwerpen van trainingstrajecten - uitvoeren van trainingstrajecten Resultaat - correct uitgevoerd implementatie- of verander - laat zich goed informeren en trekt juiste conclusies (comp. 1) - verstrekt goed doordacht advies en houdt daarbij gebruikersbelangen in het oog (comp. 2) - verzorgt acceptatietests met hulp van tools (comp 3) - richt applicaties in na peiling van de behoefte (com. 3) - ontwerpt en voert trainingstrajecten uit ten behoeve van gebruikers (comp. 3) - werkt projectmatig en planmatig (comp. 4 en 6) - werkt volgens algemeen geldende procedures en richtlijnen (comp. 4) - handelt conform verantwoordelijkheden en bevoegdheden (comp. 5) - adviseert en motiveert op correcte wijze (comp. 7) - communiceert op correcte wijze in het Nederlands en - correcte schets van de veranderingen voor alle disciplines (comp. 1) - bruikbare adviezen, afgestemd op gebruikersbehoeften (comp. 2) - documentatie over acceptatietests (comp. 3) - juiste input gebruikt voor training (comp. 3) - taalgebruik afgestemd op de doelgroep (comp. 3) - correct geplande werkzaamheden (comp. 4 en 6) - voorgenomen activiteiten zijn afgestemd met collega s (comp. 5) - goed doordachte adviezen (comp. 7) - efficiënte en correcte informatievoorziening (comp. 8) - goede relatie met collega s (comp. 9 en 10) Proces Observatieverslag van de praktijkopleider en/of docent op basis van de beheersingscriteria behorende bij het proces Resultaat - schriftelijke/mondelinge toelichting op verandertrajecten - adviezen op papier - acceptatietestverslag - opgezette training - projectverslag - werkplan 1 april

24 Deelkwalificatie: (vervolg) Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171 ) Vakmatige en methodische competenties, bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties en sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen traject - goed uitgevoerde acceptatietests - correct ingerichte applicaties - op behoefte van gebruikers afgestemde training - correct geformuleerde adviezen Engels (comp. 8) - werkt team- en doelgericht samen op verschillende niveaus (comp. 9) - toont begrip voor de belevingswereld van collega s, klanten en leveranciers en stelt zich hulpvaardig op (comp. 10) - goed werkende (nieuwe) applicaties (comp.10) 1 april

25 Aanbevelingen toetsing deelkwalificatie: Adviseren over gebruikersbelangen en participeren in implementatie- en verandertrajecten 4 (ICT28.4/CREBO:56171) Leer- en vormgevingscompetenties Uit te voeren activiteiten Te volgen werkproces Beheersingscriteria Proces Beheersingscriteria Resultaat Mogelijke (vormen van) bewijzen Reflectieverslag - maken van een voorlopig reflectieverslag - voeren van een voortgangsgesprek - maken van een definitief reflectieverslag Input - de in het kader van de deelkwalificatie uit te voeren activiteiten - voorlopig reflectieverslag - voortgangsgesprek - verbeterpunten - evalueert adequaat (comp. 11) - vraagt feedback (comp. 11) - houdt adequaat vakkennis en ontwikkelingen in vakgebied bij (comp. 12) - draagt aantoonbaar bij aan kwaliteitsverbeteringen (comp. 12) Proces/Resultaat: Reflectieverslag van de kandidaat Observatieverslag van de praktijkopleider en/of docent op basis van de beheersingscriteria behorende bij het proces Verwerking - reflecteren op eigen handelen - bijhouden van ontwikkelingen Nagesprek en verslag van het nagesprek Resultaat - inzicht in eigen kwaliteiten - verbeterde werkwijze - definitief reflectieverslag - toegepaste nieuwe ontwikkelingen 1 april

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092)

Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) Servicedocument Inrichten en aansturen van een servicedesk 4 (ICT22.4/CREBO:56092) sd.ict22.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172)

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) sd.ict29.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175)

Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) Servicedocument Ontwerpen van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT32.4/CREBO:56175) sd.ict32.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098)

Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) Servicedocument Ondersteunen van systeemgebruikers 3 (ICT19.3/CREBO:56098) sd.ict19.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177)

Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) Servicedocument Beheren van een netwerkinfrastructuur 4 (ICT34.4/CREBO:56177) sd.ict34.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176)

Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) Servicedocument Installeren en configureren van netwerken 4 (ICT33.4/CREBO:56176) sd.ict33.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096)

Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) Servicedocument Installeren en inrichten van hard- en software 3 (ICT17.3/CREBO:56096) sd.ict17.3.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101)

Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) Servicedocument Helpen van systeemgebruikers 2 (ICT16.2/CREBO:56101) sd.ict16.2.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel Applicatiebeheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Applicatiebeheerder (ICT 005) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 profiel ICT-beheerder Regie: ECABO Datum wijzigen: 9-2-2004 Versie 1 Print: 11-februari-2004 Pagina 1 van 18 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ICT-beheerder (ICT 003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 profiel Digitaal rechercheur Regie: ECABO Datum wijzigen: 11-6-2004 Versie 1 Print: 11-juni-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Digitaal rechercheur (ICT 010) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel

ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel ICT Beheerder Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 3 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 3 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht

Systeem- en netwerkbeheerder. CVO groep Zuidoost-Utrecht Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Onderwijsondersteuning Salarisschaal 9 Werkterrein Bedrijfsvoering -> ICT Activiteiten Bedienen van c.q. werken met

Nadere informatie

APPLICATIEONTWIKKELAAR

APPLICATIEONTWIKKELAAR APPLICATIEONTWIKKELAAR EINDTERMEN VANAF 2003/2004 DATUM VAN INDIENING: 01.06.2002 INDIENER: LOB ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS: 3800 BE AMERSFOORT CONTACTPERSOON: Dhr. J.A.G. van Zwieten TELEFOONNUMMER:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1

POP. Andy Man. Grafimediatechnologie. Versie 15/12/05. Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie Versie 15/12/05 Andy Man 0766345 Grafimediatechnologie 1 POP Andy Man Doel en Motivatie Mijn doel van deze opleiding is natuurlijk om mijn diploma te halen. En

Nadere informatie