1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING 2. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2. Een grondige hertekening 3"

Transcriptie

1 Integrale Jeugdhulp De intersectorale toegangspoort in een notendop

2

3 INHOUD 1. INLEIDING 2 Van verkokerde naar integrale jeugdhulp 2 Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 2 Een grondige hertekening 3 2. DE TOEGANG TOT DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT 3 Het aanbrengen van een hulpvraag 3 Het team indicatiestelling en het indicatiestellingsverslag 4 Het team jeugdhulpregie werkt een voorstel van hulpverlening uit 5 3. BEHEER VAN DE BESCHIKBARE CAPACITEIT 6 4. ZORG VOOR HET TRAJECT 7 5. BIJZONDERE PROCEDURES 7 6. VERONTRUSTENDE SITUATIES 8 7. BESLUIT 8 1

4 1. INLEIDING De werking van de intersectorale toegangspoort in een notendop aan u voorstellen. Dat is wat we met deze tekst beogen. U komt hier dus niet alles van naaldje tot draadje te weten. Wil u dat wel, dan raadpleegt u best de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet waar dit concept van de toegangspoort deel van uitmaakt. U vindt die op jeugdhulp.be (doorklikken naar nieuws ). U vindt daar eveneens een tekst die op eenvoudige wijze toelichting verschaft bij de verschillende doelstellingen van dat ontwerp van decreet. Van verkokerde naar integrale jeugdhulp Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening. Die jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door zes verschillende sectoren. Die hebben elk hun eigen subsidiërende en regelgevende administratie en vallen onder de verantwoordelijkheid van twee ministers, met name de minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het gaat om de hulpverlening georganiseerd door de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Algemeen Welzijnswerk, Kind en Gezin, Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. In 1999 stelde het Vlaams Parlement vast dat de verkokering in de jeugdhulpverlening in Vlaanderen nogal wat negatieve gevolgen heeft. Ze maakt de jeugdhulp voor cliënten ondoorzichtig. Toeval, meer dan de aard van de problematiek, bepaalt waar en door wie iemand wordt geholpen. Gebrek aan afstemming leidt tot blinde vlekken en overlappingen in het hulpaanbod. De verkokering van de sectoren tast de efficiëntie en effectiviteit van de hulpverlening aan. Om het jeugdhulpaanbod meer overzichtelijk, toegankelijk en op maat te maken, werd gestart met Integrale Jeugdhulp. Er is niet gekozen om van zes sectoren naar één jeugdhulpsector te evolueren, maar wel om via samenwerking tussen sectoren op het terrein en tussen administraties te komen tot een meer afgestemde jeugdhulp. Rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén van de centrale uitdagingen voor een integrale jeugdhulp is het verduidelijken van het onderscheid tussen en de toegang tot de rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Rechtstreeks toegankelijke hulp is dan die hulp waar de cliënt zonder meer beroep op kan doen. Zo kunnen jongeren en hun ouders zelf aankloppen bij het jongerenonthaal van een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, bij de Kind en Gezin-lijn, bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Maar er is ook jeugdhulp die niet-rechtstreeks toegankelijk is. Het gaat dan om de Bijzondere Jeugdbijstand (thuisbegeleiding, dagcentra, residentiële jeugdhulp, ) en veel van de hulp die gerealiseerd wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De toegang tot die hulp hangt af van een beoordeling van de hulpvraag door gespecialiseerde diensten. Voor het hulpaanbod van de Bijzondere Jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn, gebeurt dat vandaag door de bureaus van de Comités Bijzondere Jeugdzorg. Voor het VAPH-aanbod beoordelen de provinciale evaluatiecommissies de hulpvragen. Er zijn dus twee sectorale poorten actief die beslissen over de toegang tot de jeugdhulpverlening van hun sector. Van dwarsverbindingen daartussen is nauwelijks sprake. 2

5 Het onderscheid tussen hulpverlening die wel of niet rechtstreeks toegankelijk is, houdt verband met de intensiteit, de duur en de frequentie ervan. Het is de mate waarin een aanbod ingrijpend is dat bepaalt of het rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijk is. Daarbij is het cruciaal dat de hulp flexibel en op maat van de zorgvraag kan worden ingezet, intersectoraal dus. Daarom zal vanaf 1 januari 2014 één intersectorale toegangspoort functioneren als overgang tussen de rechtstreeks en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De intersectorale toegangspoort zal ingebed worden in het Agentschap Jongerenwelzijn, weliswaar als een autonome entiteit en onderscheiden van de andere afdelingen in dit agentschap. Een grondige hertekening Het werken met één intersectorale toegangspoort is een keuze die meer impliceert dan het louter reorganiseren van de twee bestaande poorten. Het hele hulpverleningslandschap wordt grondig hertekend! Zo is een substantiële uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een noodzakelijke voorwaarde voor een vlotte werking van de intersectorale toegangspoort. Deze versterking komt er door een verschuiving binnen het onderscheid, waarbij aanbod dat nu niet-rechtstreeks toegankelijk is, dat wel wordt. Daarnaast is ook een effectieve uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp voorzien. In de toekomst zal bij uitbreiding van het aanbod van de jeugdhulp minimaal 30% van de totale middelen voor de uitbreiding besteed worden aan rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 2. DE TOEGANG TOT DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT Het aanbrengen van een hulpvraag De toegang tot de intersectorale toegangspoort verloopt via een hulpverlener. Die hulpverlener maakt voor de aanmelding gebruik van een aanvraagdocument (A-document). Hij licht de hulpvraag toe in het luik vraagverheldering van het A-document. Volgende vragen zijn daarbij in het geding: zijn alle actoren (hulpverlener, minderjarige, ouders of opvoedingsverantwoordelijken) het erover eens dat het gaat om een hulpvraag die best aan de toegangspoort gericht wordt? Wat maakt dat er nood is aan intensieve, ingrijpende hulpverlening? Soms zal deze vraagverheldering volstaan om de vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp te stofferen. In andere situaties is bijkomende informatie of diagnostiek nodig. De aanmelder kan altijd vragen dat hulpverleners van andere diensten die de cliënt kennen informatie invoegen in het A-document. Het is evenwel de aanmelder die het overzicht behoudt en die beslist wanneer de aanvraag aan de toegangspoort wordt bezorgd. Die aanmelder wordt vanaf dat ogenblik contactpersoonaanmelder, waardoor hij bij de situatie van de cliënt betrokken blijft gedurende de periode dat de aanvraag door de intersectorale toegangspoort behandeld wordt. Hij wordt door die toegangspoort op de hoogte gehouden van de besluitvorming en geldt voor alle partijen als aanspreekpersoon tijdens deze fase van de hulpverlening. Hij informeert de cliënt over de stand van zaken van de aanvraag en de vorderingen van de procedure. Hij beantwoordt in overleg met de cliënt bijkomende vragen van de toegangspoort. Hij kan betrokken worden bij het overleg tussen het indicatiestellingsteam en de cliënt en bij de opstart van hulp. Hij verzorgt op die manier maximaal de hulpcontinuïteit voor de cliënt. Dit betekent niet dat hij zelf dient in te staan voor hulpverlening, maar wel dat hij die via overleg en bilaterale contacten installeert of coördineert. 3

6 Naast vraagverheldering kan, zoals aangegeven, gepaste diagnostiek cruciaal zijn om jongeren en hun gezin goed te kunnen helpen. Gespecialiseerde Multidisciplinaire Teams (MDT s) leveren dan diagnoses aan op basis van vooraf opgestelde kwaliteitscriteria. Het MDT kan ook meteen een voorstel van indicatiestelling uitwerken waarin staat welke hulp het meest aangewezen is. Uiteraard zal niet elk MDT alle types van diagnostiek kunnen aanbieden. Deze teams zullen hun expertise en specialisatie (bepaalde leeftijdsgroepen, bepaalde doelgroepen, bepaalde problematieken, ) bekend moeten maken zodat hun aanbod effectief wordt aangewend. Ook de ondersteuningscentra jeugdzorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling - de gemandateerde voorzieningen voor situaties van verontrusting (we komen daar verder op terug) - zullen aanvraagdocumenten met een indicatiestelling kunnen aanleveren. Teams die niet als MDT erkend zijn, kunnen wel diagnostische informatie voor het A-document aanleveren. Maar zij kunnen geen voorstel van indicatiestelling formuleren en de intersectorale toegangspoort gaat na of hun diagnostische informatie kwaliteitsvol is. Twee fases en twee teams in de beoordeling van een aanvraag De intersectorale toegangspoort, die er in de vijf provincies en in Brussel komt, beschikt over twee teams: het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie. Zij hebben gescheiden opdrachten en aparte mandaten. Het team indicatiestelling en het indicatiestellingsverslag De indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een welbepaalde hulpvraag. MDT s geven in het A-document wel een voorstel van indicatiestelling mee, maar het is het team indicatiestelling dat daar uiteindelijk over beslist. Het team indicatiestelling screent alle aanvragen. Het gaat na of de omschrijving van de hulpvraag voldoende duidelijk is en of de aangeleverde diagnostiek en het eventuele voorstel van indicatiestelling van goede kwaliteit zijn. Voor de erkende MDT s zal de kwaliteitscontrole steekproefsgewijs gebeuren. Hun kwaliteitseisen en de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden staan er immers voor garant dat de indicatiestelling op de afgesproken wijze tot stand is gekomen. Het team indicatiestelling formuleert in een indicatiestellingsverslag haar besluit over het in te zetten type hulpverlening - uitgedrukt in typemodules. Het op basis daarvan toekennen van een concreet hulpaanbod gebeurt door het team jeugdhulpregie. Uiteraard blijft het principe van subsidiariteit ook na de installatie van de intersectorale toegangspoort erg belangrijk: de minst ingrijpende, effectieve jeugdhulp heeft de voorkeur op meer ingrijpende en intensieve hulpverlening. Het kan dus best dat het team indicatiestelling in haar omschrijving van in te zetten typemodules ook typemodules van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp opneemt. Het team indicatiestelling is multidisciplinair samengesteld en beschikt over een budget om specifieke expertise in te kopen. Die expertise kan ook geboden worden door organisaties die de visie van het cliëntperspectief vertegenwoordigen. Het team moet immers verzekeren dat het cliëntperspectief voldoende aan bod komt. Het A-document komt elektronisch toe bij de toegangspoort. Elke aanvraag wordt toegewezen aan een dossierverantwoordelijke die instaat voor een eerste analyse. De dossierverantwoordelijke gaat na of de aanvraag inhoudelijk moet besproken worden op een teamvergadering dan wel of meteen een hulpvoorstel kan worden opgemaakt. Bevat de aanvraag een diagnose die niet is aangeleverd door een erkend MDT, dan gaat de dossierverantwoordelijke na of die voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Hij kan ook beslissen de cliënt uit te nodigen om de hulpvraag verder te verduidelijken. Dat gebeurt altijd als de cliënt het vraagt en in dat geval wordt de beslissing ook steeds in teamverband genomen. 4

7 Dossiers die op een teamvergadering besproken worden, kunnen een indicatiestelling krijgen of er kan beslist worden eerst bijkomende informatie op te vragen bij de aanmelder of de cliënt. Is er nood aan bijkomende diagnostiek, dan kan er een beroep gedaan worden op een MDT om die aan te leveren. Het indicatiestellingsbesluit geeft aan welke hulp wenselijk is. Als deze niet meteen beschikbaar is, wordt aangegeven welke andere hulp dan wel kan worden ingezet of welke hulp desgevallend tegenaangewezen is. De wenselijke hulp kan ook rechtstreeks toegankelijke hulp zijn. Het is ook mogelijk door te verwijzen naar een sector die geen deel uitmaakt van Integrale Jeugdhulp zoals de kinderpsychiatrie, of een combinatie van hulp uit meer sectoren te voorzien. Erg belangrijk, met name voor de cliënt, is dat het team indicatiestelling een hulpvoorstel uitwerkt op basis van de vastgestelde noden - zonder rekening te moeten houden met de effectieve beschikbaarheid van die hulp. Alleen zo kan het in de toekomst duidelijk worden in welke mate cliënten effectief de hulp krijgen die ze nodig hebben. En kan er gericht beleidsmatig worden ingespeeld op tekorten. Het indicatiestellingsteam behandelt ook vragen voor een herindicatiestelling. Een dergelijke vraag is bijvoorbeeld relevant wanneer de termijn gekoppeld aan een eerste indicatiestelling verlopen is en er nog verdere hulp nodig is. Een herindicatiestelling kan ook nodig zijn voor minderjarigen die op een wachtlijst staan, maar van wie de situatie zodanig gewijzigd is dat een nieuwe beoordeling zich opdringt. In het geval van een herindicatiestelling kan, als de hulpvrager daarmee mee akkoord gaat, voortgebouwd worden op het oorspronkelijke A-document. Het team jeugdhulpregie werkt een voorstel van hulpverlening uit Ook in het team jeugdhulpregie wordt elk dossier beheerd door een dossierverantwoordelijke. Het team jeugdhulpregie krijgt de aanvragen elektronisch aangeleverd door de collega s van het team indicatiestelling. Het team krijgt ook de dossiers die zijn voorbereid door de sociale dienst gerechterlijke jeugdhulp van de jeugdrechtbank. Daarbij blijft de jeugdrechter degene die beslist over de op te leggen maatregel. De samenwerking met de toegangspoort kadert louter in de optimale en efficiënte realisatie van de beoogde hulp. De dossierverantwoordelijke toetst de indicatiestelling allereerst af aan de opgelegde kwaliteitseisen. Hij beslist of er overleg nodig is met het team indicatiestelling en met de cliënt om de aanvraag verder te verduidelijken of niet. De dossierverantwoordelijke stelt vervolgens één of meer concrete hulpverleningsmodules voor en gaat na of het hulpaanbod meteen kan worden uitgevoerd. Bij de opmaak van een voorstel tot jeugdhulpverlening gaat het dus niet meer om typemodules zoals bij de indicatiestelling, maar om voorstellen van hulp die door voorzieningen worden aangeboden onder de vorm van modules. Hulpvragen waarbij typemodules geïndiceerd zijn voor personen met een handicap, worden door het team jeugdhulpregie overgemaakt aan de intersectorale regionale prioriteitencommissie, waaraan ook gebruikers participeren. In situaties waarin de nood duidelijk is en ook het bijhorende aanbod, kan de hulp meteen opstarten. Niet voor alle probleemsituaties moet er immers een brede waaier aan voorzieningen geselecteerd en toegewezen worden - denk bv. aan de ondersteuning van een kind met een auditieve en/of visuele handicap. Is het aangewezen aanbod niet meteen vrij of is er een relatief groot aantal voorzieningen dat in aanmerking komt om de hulp te realiseren, dan informeert het team jeugdhulpregie de cliënt en de aanmelder over het mogelijke aanbod en de eventuele wachttijden. De cliënt kan vervolgens zijn voorkeur uiten voor een bepaalde hulpaanbieder maar kan ook eerst de verschillende voorzieningen bezoeken voor hij een keuze maakt. 5

8 Op basis van de eventuele voorkeur van de cliënt en de bevestiging van de voorziening dat de minderjarige bij hen de gewenste hulp kan krijgen, wordt het hulpaanbod vastgelegd. Is er sprake van een wachttijd, dan komt er, als dat nodig en mogelijk is, overbruggingshulp. Wanneer hulp moeilijk kan worden opgestart, bijvoorbeeld bij bijzonder complexe hulpvragen, wordt een beroep gedaan op de collectieve verantwoordelijkheid van de betrokken hulpaanbieders. Het dossier wordt in dat geval behandeld door de intersectorale regionale prioriteitencommissie, die zorgt voor een prioriteitsaanduiding. Verder wordt er overlegd en bemiddeld met de jeugdhulpaanbieders om toch tot uitvoering van de aangewezen jeugdhulp te komen, ondanks het complexe karakter ervan. Om het systeem van opstart van hulp vlot te laten verlopen, zijn goede regionale afspraken cruciaal. Die afspraken zullen focussen op het prioriteren, op de matching van vraag en aanbod, op het combineren van modules en, bij uitstek, op de aanpak van de meest complexe hulpvragen. Specifiek aandachtspunt: de gerechtelijke toegang tot de jeugdhulp Jongeren die in aanraking komen met het gerecht omwille van feiten die ze gepleegd hebben, verschijnen voor een jeugdrechter. Die spreekt zich ook uit over jongeren die zich in een moeilijke opvoedings- en leefsituatie bevinden. De jeugdrechter kan dan van oordeel zijn dat het inzetten van jeugdhulpverlening aangewezen is, ook al zijn de jongeren en/of zijn ouders het daar niet mee eens. In dat geval is er sprake van gedwongen hulpverlening. De jeugdrechter maakt hiervoor gebruik van het bestaande, privaat georganiseerde, (meestal) niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod jeugdhulp. Of van de gemeenschapsinstellingen en de gesloten federale centra die hoe dan ook enkel via een beslissing van de jeugdrechter toegankelijk zijn. Dat betekent dat zowel cliënten die er zelf voor kiezen, als cliënten aan wie dat is opgelegd gebruik maken van het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod. Er wordt dan ook met de jeugdmagistratuur overlegd op welke manier zij kunnen samenwerken met de toegangspoort en de jeugdhulpaanbieders in de nieuwe context vanaf Van de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdhulp bij de jeugdrechtbank wordt daarbij in elk geval verwacht dat zij dezelfde kwaliteitseisen hanteren als de toegangspoort. 3. BEHEER VAN DE BESCHIKBARE CAPACITEIT Regionale afspraken, vastgelegd binnen een Vlaams kader, vormen de basis voor een efficiënt partnerschap tussen de jeugdhulpregisseur en de jeugdhulpaanbieders. Daarnaast is continue duidelijkheid over de beschikbare capaciteit in een regio noodzakelijk. Elke voorziening zal dan ook haar beschikbaar aanbod elektronisch melden. Als basisregel geldt dat de toegangspoort chronologisch toewijst. Dat wil zeggen dat het eerst vrijgekomen aanbod in een bepaalde regio in principe bestemd is voor de cliënt die het langst wacht op dit aanbod bij deze voorziening. Toch blijft het altijd zo dat de jeugdhulpaanbieders, in dialoog met de hulpvragers die op de lijst staan, bepalen wie wordt geholpen. Daarbij spelen dan specifieke contextfactoren, zowel bij de cliënt als bij de voorziening. Bedoeling is in elk geval ervoor te zorgen dat de hulp toekomt aan wie er meest nood aan heeft. Ook de al vermelde prioriteitenregeling is daarbij belangrijk. Als sluitstuk is er een procedure die garandeert dat ook de meest complexe situaties worden opgenomen. 6

9 4. ZORG VOOR HET TRAJECT In het concept van de intersectorale toegangspoort wordt aan de zorg voor het traject van de cliënt op een andere wijze aandacht besteed dan dat tot nu toe het geval was. In de fase die loopt van de aanmelding bij de toegangspoort tot het opstarten van jeugdhulp is die zorg een gedeelde verantwoordelijkheid van de aanmelder en de toegangspoort. Van de aanmelder wordt, zoals al aangegeven, verwacht dat hij voor de cliënt aanspreekpersoon en verbindingsfiguur is in de periode waarin de aangevraagde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp nog niet beschikbaar is. Dat geldt zowel bij een eerste aanvraag als bij een aanvraag tot herindicatiestelling. Wat dat concreet betekent varieert van hulpvraag tot hulpvraag. De betrokkenheid kan heel intens zijn, maar ook vanop een afstand vorm krijgen. De mate waarin de cliënt zelf de procedure aanstuurt en opvolgt is daarin bepalend. Er wordt niet verwacht dat de contactpersoon in die periode altijd zelf hulpverlening biedt. Wel dat hij coördinerend optreedt. En dat hij, bvb. door een cliëntoverleg met externe voorzitter aan te vragen, of door contacten met hulpverleners, de mogelijke tussentijdse zorg installeert. Dat kan rechtstreeks toegankelijke hulp zijn. In acute situaties kan hij aanmelden bij het meldpunt crisisjeugdhulp. In situaties van verontrusting kan de contactpersoon-aanmelder zich wenden tot het ondersteuningscentrum jeugdzorg of het vertrouwenscentrum kindermishandeling (zie verder). In de fase van de hulpverlening zelf, bewaakt de voorziening de kwaliteit van het traject dat de cliënt loopt, met inbegrip van het vragen van een herindicatiestelling als de situatie van de cliënt daartoe noopt. In elk geval neemt de voorziening haar verantwoordelijkheid als de vastgestelde looptijd van de hulp verstreken is. Als er dan nog niet-rechtstreeks toegankelijke hulp nodig is, stapt de voorziening zelf naar de toegangspoort. 5. BIJZONDERE PROCEDURES Er worden drie bijzondere procedures voorzien in de werking van de toegangspoort: een procedure second opinion, een procedure voor versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST) en een beroepsprocedure. Een second opinion kan worden gevraagd als de minderjarige, zijn ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n) het niet eens zijn met een indicatiestelling. Die tweede mening wordt uiteraard geformuleerd door een ander team indicatiestelling dan het team dat het eerste indicatiestellingsverslag opstelde. Als de second opinion afwijkt van de eerste indicatiestelling, geldt deze waar de cliënt zich bij aansluit. De procedure versnelde indicatiestelling en toewijzing is bedoeld voor bijzonder urgente situaties. Ze kan worden ingezet als er bijkomende diagnostische informatie nodig is die aangeboden wordt achter de toegangspoort. Ze wordt ook ingezet voor de realisatie van een time-out binnen de nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Versneld betekent dan dat het team indicatiestelling een verslag maakt dat door het team jeugdhulpregie binnen de zeven dagen wordt omgezet in een jeugdhulpbeslissing. Aangezien de toegangspoort een overheidsinstantie is en er tegen elke bestuurshandeling een beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, zal deze mogelijkheid ook bestaan ten aanzien van beslissingen van de intersectorale toegangspoort. 7

10 6. VERONTRUSTENDE SITUATIES Bijzondere situaties zijn die waarin hulpverleners verontrust zijn en zich afvragen of er geen aanklampende, of zelfs gedwongen, hulp moet worden overwogen. Zulke situaties doen zich binnen, maar ook buiten de jeugdhulp voor. Onder meer artsen, scholen en ziekenhuizen kunnen er mee geconfronteerd worden. We gaan er hier kort op in omdat de aanpak van dergelijke situaties vanaf 1 januari 2014 grondig verandert. Er komt een getrapte aanpak met de gemandateerde voorzieningen als sluitstuk. Van elke hulpverlener wordt verwacht dat hij kan omgaan met verontrustende situaties. Hij beschikt daartoe over een aantal instrumenten om de situatie in te schatten. De signaallijst verontrustende opvoedingssituaties is daar een voorbeeld van. Als hij twijfelt kan hij terugvallen op zijn team om mee de risico s te taxeren. Een voorziening moet ervoor zorgen dat de medewerkers toegerust zijn om met verontrustende situaties om te gaan. De recent door Integrale Jeugdhulp aangestuurde vormingsreeks maatschappelijke noodzaak wil daartoe bijdragen. Als noch de hulpverlener, noch het team en de voorziening een antwoord vinden op de verontrusting, kunnen ze vanaf 2014 een beroep doen op de ondersteuningscentra Jeugdzorg of de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Zij krijgen een specifiek mandaat om te werken met verontrustende situaties en om indien nodig dossiers over te maken aan het parket. Dat mandaat wordt decretaal vastgelegd en de gemandateerde voorzieningen situeren zich op de tweede lijn. Ze zijn met andere woorden toegankelijk voor jeugdhulpvoorzieningen die er zelf niet uit raken om een verontrustende situatie in te schatten en/of op te volgen. Hier maken we even een zijsprong naar de actuele situatie met de bemiddelingscommissie bijzondere jeugdbijstand. Die treedt momenteel op in situaties waar hulp door het comité bijzondere jeugdzorg maatschappelijk noodzakelijk geacht wordt, maar (niet langer) aanvaard wordt door de jongere en/ of zijn ouders of waar er een conflict is tussen de hulpaanbieder en de jongere en/of zijn ouders. De bemiddelingscommissie treedt als het ware op als buffer tussen de vrijwillige en de gedwongen hulpverlening. Bij de start van de intersectorale toegangspoort wordt de bemiddelingscommissie opgeheven en krijgen, zoals net aangegeven, de gemandateerde voorzieningen de rol om te beoordelen of hulp maatschappelijk noodzakelijk is en of het dossier van de jongere moet overgemaakt worden aan het parket. Daarnaast komt er ook een zuivere vorm van aanbodonafhankelijke bemiddeling. Het nieuwe decreet voorziet expliciet in die opdracht. Tegelijkertijd krijgen jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken de mogelijkheid om zelf rechtstreeks naar de intersectorale toegangspoort te stappen overigens niet alleen in situaties van verontrusting. Die mogelijkheid is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat al een beroep is gedaan op de net vermelde bemiddeling. 7. BESLUIT Integrale Jeugdhulp wil de negatieve effecten van een al te verkokerde jeugdhulp wegwerken. Meer vraagsturing en hulpcontinuïteit zijn daarbij centrale doelstellingen. De intersectorale toegangspoort, met zijn versterkte aanpak van diagnostiek, indicatiestelling en hulpregie, onafhankelijk van elkaar, draagt daar toe bij. Tegelijkertijd wordt het omgaan met situaties van verontrusting gestroomlijnd. Het werken met één intersectorale toegangspoort betekent dat kinderen en jongeren die nu tussen twee stoelen vallen in het bijzonder kinderen die zowel jeugdhulp uit de bijzondere jeugdbijstand als van de sector personen met een handicap nodig hebben sneller zorg op hun maat krijgen. Com- 8

11 binaties van hulpmodules van verschillende werkvormen kunnen makkelijker worden toegewezen. De teams jeugdhulpregie hebben immers een breder zicht op het aanbod en zijn mogelijkheden dan dat nu in de sectorale aanpak het geval is. Ook administratief en procedureel wordt de toegang eenvoudiger en eenduidiger: de wijze van aanmelding, opvolging, communicatie en feedback is in alle situaties dezelfde en niet meer afhankelijk van de sector waarin men terechtkomt. Langs de zijde van de aanbodverstrekkers zal de intersectorale toegangspoort leiden tot meer samenwerking en een collectieve verantwoordelijkheid voor moeilijk toe te wijzen hulpvragen. Voorzieningen zullen zich via overleg moeten engageren om op een redelijke termijn een aanbod te formuleren, ook voor de meest moeilijke situaties. De installatie van de intersectorale toegangspoort zal ook leiden tot meer samenwerking tussen de rechtstreeks toegankelijke en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Want ook het rechtstreeks toegankelijke aanbod wordt, onder meer als potentiële aanmelder, nauwer betrokken bij haar werking. Het duidelijk onderscheid tussen hulpverlening en interventies op basis van maatschappelijke noodzaak, is eveneens een winstpunt voor alle betrokkenen en een antwoord op een jarenlange vraag van het werkveld. Samen met de andere keuzes in het nieuwe decreet betreffende de integrale jeugdhulp biedt de realisatie van de intersectorale toegangspoort voor de cliënt de kans op een meer efficiënt verloop van zijn hulptraject en meer continuïteit in de aangeboden hulp. Dat daadwerkelijk realiseren is de uitdaging waar we nu samen voor staan. 9

12 Samenstelling Vlaamse overheid Verantwoordelijk uitgever Jean-Pierre Vanhee Projectleider Afdeling Beleidsontwikkeling team Integrale Jeugdhulp Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus Brussel lay-out Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Communicatie Patricia Vandichel Druk Agentschap Facilitair Management Digitale Drukkerij Uitgave September

13 11

14

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT

EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT EN DE INTER SECTORALE TOEGANGSPOORT 2 TOEGANGSPOORT Inleiding Samen met een hulpverlener diende je bij de toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening. In deze brochure leggen we uit hoe de toegangspoort

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT

JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGS POORT 2 JIJ EN DE INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT/ 3 INLEI DING Samen met een hulpverlener diende je bij de intersectorale toegangspoort een aanvraag in voor hulpverlening.

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting

Omgaan met verontrusting Samen werken rond kindermishandeling: een praktische benadering Destoop Tine Vertrouwenscentrum Antwerpen Omgaan met verontrusting Protocol van Moed (proefproject 1/1/2012-31/12/2013) Start nieuwe jeugdhulplandschap

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016;

Gelet op de aanvraag van Agentschap Jongerenwelzijn, ontvangen op 26/10/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2017 van 18 januari 2017 Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 37/2013 met het

Nadere informatie

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag nota nota aan MC IJH datum 11 maart 2014 uw kenmerk MC 20140317_07 naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Johan Van der Auweraert & Eva Nouwen onderwerp Kinderbijslag 1. Situering Met de opstart

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015

Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd. Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 Het nieuwe jeugdhulplandschap : de kaarten herlegd Annemie Van Looveren Juriste Steunpunt Jeugdhulp 18/06/2015 1 Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

betreffende de integrale jeugdhulp

betreffende de integrale jeugdhulp stuk ingediend op 1952 (2012-2013) Nr. 10 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1952 (2012-2013)

Nadere informatie

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp>

12 JULI Decreet betreffende de <integrale> <jeugdhulp> 12 JULI 2013. - Decreet betreffende de Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 13-09-2013 nummer : 2013035791 bladzijde : 65154 BEELD Dossiernummer : 2013-07-12/43 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3

Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 Hoofdstuk 5 VIST Inhoud 1 De aanvraag van een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing...3 1.1 VIST in een situatie waarin er tekort is aan diagnostiek...3 a) De noodzakelijke diagnostiek behoort tot

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Hulpcontinuïteit waarborgen Voorzien in een aanbod crisisjeugdhulp

Nadere informatie

TERUGKOMDAG. 15 november 2016

TERUGKOMDAG. 15 november 2016 TERUGKOMDAG 15 november 2016 PROGRAMMA TERUGKOMDAG 9u00-10u30: Integrale Jeugdhulp. En wat met de school? 10u30 11u00 pauze (lokaal A03.03) 11u00-12u00: Trajectgroepen. Groepen trajectcoachen Isabelle

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? VCLB Deinze VCLB regio Gent VCLB Meetjesland VCLB Zuid-Oost-Vlaanderen Hoe kan ons team jou helpen om de juiste hulp te vinden? Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan 4 centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen 2.0 aandacht voor de eigen krachten in netwerk, familie, maatschappij Gebruik maken van aangepaste hodieken Verslag doen van krachtgericht werken bij stap

Nadere informatie

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3

1.INLEIDING 2. Een korte terugblik 2. Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 Integrale Jeugdhulp De krachtlijnen van het nieuwe decreet INHOUD 1.INLEIDING 2 Een korte terugblik 2 Kijken naar de toekomst 2 2. DOELSTELLING 1: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG 3 3. DOELSTELLING 2:

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap

Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap Omgaan met verontrusting in het nieuwe landschap HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks.

Het nieuwe decreet omvat 6 duidelijke krachtlijnen. CLB s worden rechtstreeks gevat door dit decreet, scholen onrechtstreeks. 1 Het Decreet Integrale Jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Samen naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Nieuwe jeugdhulp vanaf 01 maart 2014 http://www.youtube.c om/watch?v=ktowmbk Neok Het nieuwe jeugdlandschap in vogelvlucht Hans Vandenbroucke Directeur CLB

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s

De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s De erkenning en financiering van intersectorale M.D.T. s... 1 1. Het toepassingsgebied van de erkenning als multidisciplinair team in het raam van

Nadere informatie

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden?

Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? Hoe kan ons team jou helpen om de gepaste niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vinden? 1 Wij zijn een multidisciplinair team verbonden aan het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding van Izegem.

Nadere informatie

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking

Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking Themarapport: Positie van bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulp en samenwerking STATUUT van deze tekst: De voorbije maanden vonden per thema drie vergaderingen plaats waarbij verschillende experten

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie

Gemandateerde voorziening

Gemandateerde voorziening Gemandateerde voorziening Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Hulpaanbieders hebben allen een verantwoordelijkheid in het omgaan met verontrusting. Indien zij hier zelf tegen grenzen aanbotsen en twijfelen

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan?

Integrale jeugdhulp: nieuwe poorten die opengaan? Integrale jeugdhulp is niet nieuw Caleidoscoop: In 2004 ging er al een nieuw decreet IJH in werking. Met dat decreet werden er enkele nieuwe uitgangspunten van integrale jeugdhulp vastgelegd. Waarom is

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Een vorming van : Steunpunt Jeugdhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Steunpunt Expertise Netwerken I.s.m. Informant/Jongerenbegeleiding en Agentschap Jongerenwelzijn ( ITP en OCJ) In opdracht van Integrale

Nadere informatie

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement

1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 1 jaar integrale jeugdhulp Hoorzitting Vlaams Parlement 21 april 2015 Een tussentijdse terug- en vooruitblik Vernieuwing op basis van ervaring Uitgangspositie: 1 maart 2014 geconsolideerde start cf. externe

Nadere informatie

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort.

De opgenomen bepalingen in het decreet werden niet allemaal uitgevoerd en schoten op heel wat punten tekort. 1 Het decreet integrale jeugdhulp van 7 mei 2004 had als doel om aan minderjarigen, ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving, zorg op maat te bieden door sector

Nadere informatie

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden.

Het intersectorale zorgnetwerk engageert zich bindend om elke jongere die het krijgt toegewezen te begeleiden. INLEIDING De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Jongerenwelzijn lanceren een open oproep om samenwerkingsverbanden op

Nadere informatie

Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016

Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016 Inhoudelijk kader voor de vergoeding van de MDT voor een aanmeldingen bij de Toegangspoort vanaf 1/1/2016 datum 01/03/2016 naam auteur Caroline Vrijens 1 Algemeen 1.1 Erkenning van MDT s in de integrale

Nadere informatie

Bijlage: De bevoegdheid van de Intersectorale Toegangspoort buiten Vlaanderen

Bijlage: De bevoegdheid van de Intersectorale Toegangspoort buiten Vlaanderen Bijlage: De bevoegdheid van de Intersectorale Toegangspoort buiten Vlaanderen Jeugdhulpverlening in Vlaanderen voor minderjarigen die buiten Vlaanderen wonen en jeugdhulpverlening aan in Vlaanderen wonende

Nadere informatie

Zorgregierapport VAPH minderjarigen

Zorgregierapport VAPH minderjarigen Zorgregierapport VAPH minderjarigen Intersectorale toegangspoort 1 maart 2014 31 december 2014 Inhoudsopgave Tabeloverzicht... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Situering... 4 1.2. De Intersectorale Toegangspoort...

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 65154 MONITEUR BELGE 13.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. L article 60 du même arrêté, remplacé par l arrêté royal du 9 avril 1975, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Les vacances

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN

1. SITUERING 1 2. UITGANGSPUNTEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NOTA Visie ivm vertrouwenspersoon/steunfiguur

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2013 van 10 juli 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van Kind en Gezin en van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn om toegang te bekomen

Nadere informatie

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies

Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Het decreet integrale jeugdhulp voor dummies Veerle Germeijs Op 1 maart 2014 is het zover. In heel Vlaanderen treedt dan het nieuwe decreet integrale jeugdhulp (IJH) in werking. De CLB s zijn belangrijke

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd

nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 590 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 16 juni 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Ondersteuningscentra Jeugdzorg - Meldingen en wachttijd De

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten

Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten Inhoudelijke aanknopingspunten voor het invullen van A Documenten 0. Inleiding Op basis van de vragen en ervaringen die sinds opstart van de intersectorale toegangspoort werd opgedaan, is deze eerste basic

Nadere informatie

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze mening 12 september 2012 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp : onze

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie

HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie HANDLEIDING Insisto Nederlandse Versie 2014, GiVi Group Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers Stuk 2056 (2003-2004) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 mei 2004 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Koen Helsen, mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Van Duppen en Jan Roegiers betreffende

Nadere informatie

Met de kracht van de jeugd!

Met de kracht van de jeugd! Met de kracht van de jeugd! Programma Waar staat de jeugd in 2020? Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? De visie op de jeugdhulp in 2020 Parcours van de Staten-Generaal Visie op jeugdhulp 2020 Toespraak

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie