Bestuursverslag C B S Oud Zandbergen. Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2012. C B S Oud Zandbergen. Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website."

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2012 C B S Oud Zandbergen Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. 1

2 Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het doel van dit jaarverslag is inzichtelijk te maken hoe we onze middelen in het jaar 2012 hebben gebruikt en wat de speerpunten van het door ons gevoerde beleid waren. Op deze manier leggen we verantwoording af naar het Ministerie van OC&W en naar de ouders, het personeel en de MR. Namens het bestuur van de Stichting onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten. P. Gude Voorzitter J. Balk Secretaris G.M.M. Bervoets Penningmeester Huis ter Heide, januari

3 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid... 4 Juridische structuur Doelstelling Organisatiestructuur... 5 Personeel... 6 Directie Personeel Functiewaardering Scholing Verzuim... 9 Onderwijsbeleid Onderwijskundig beleid Gebouw PO raad Inspectie MR Vooruitblik Leerlingenaantal Financiën Personeel Gebouw

4 Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid. Juridische structuur. De rechtspersoon is een stichting met de naam Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. De stichting is statutair gevestigd in Huis ter Heide, gemeente Zeist. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer Doelstelling. De stichting heeft ten doel het geven van basisonderwijs en tracht dit te bereiken door: Het oprichten en in stand houden van een school voor basisonderwijs. Samen te werken met externen die een soortgelijk doel nastreven. Zich aan te sluiten bij relevante organisaties. In het schoolplan een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen te prioriteren. Godsdienst onderwijs en levensbeschouwelijke vorming ruimte te bieden binnen het onderwijs. De geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten als grondslag te aanvaarden. Het scheppen van een goed pedagogisch en didactisch klimaat voor kinderen en een goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. De missie van cbs Oud Zandbergen uit zich in het mission statement: Onderwijs in hoofd, hart en handen. Cbs Oud Zandbergen wil onderwijs van deze tijd geven. Het onderwijs dat nu wordt aangeboden is goed. Toch kunnen er in een goed onderwijssysteem veranderingen worden aangebracht die het nog beter maken. Uitgangspunten hierin zijn dat Oud Zandbergen een heldere visie heeft; een veilige, harmonieuze plaats is; aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs levert; onderwijs biedt dat past bij deze tijd; ondernemend en initiatiefrijk is; ruimte aan talenten geeft; Vanuit deze uitgangspunten streven we ernaar dat kinderen: kunnen omgaan met meer keuzevrijheid en zelfstandigheid; creatief kunnen denken; zelfstandig én in teamverband kunnen werken; gebruik kunnen maken van nieuwe media; hun probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties gebruiken; kennis kunnen toepassen; In de praktijk kan dat beteken dat: niet iedereen hetzelfde takenpakket (weekplanning) heeft; niet iedereen op hetzelfde moment met hetzelfde bezig is; niet iedereen dezelfde leerstof hoeft te doorlopen; niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde instructie; 4

5 Kortom: Gelijke kansen = ongelijke behandeling Organisatiestructuur De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten beheert de Protestants Christelijke Basisschool Oud Zandbergen. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit dhr. P. Gude (voorzitter), mevr. J. Balk (secretaris) en dhr. M. Bervoets (penningmeester) en dhr. M. Altink (lid) en dhr. B. Nab (lid). In de loop van het verslagjaar 2012 heeft dhr. B. Nab om moverende redenen bedankt als bestuurslid. Door de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is er aan het eind van 2012 een splitsing tot stand gekomen tussen uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. Drie leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het toezichthoudend orgaan is gerealiseerd in de vorm van een auditcommissie. In deze commissie hebben zitting: dhr. M. Altink, dhr. T. de Bie en voor de derde positie bestaat op dit moment nog een vacature. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, terwijl de auditcommissie toezicht houdt op de algemene zaken en het bestuur met raad en advies terzijde staat. In een statutenwijziging die op de bestuursvergadering van 10 december 2012 werd goedgekeurd werd e.e.a. formeel vastgelegd. De gewijzigde statuten passeerden op 12 december 2012 bij notaris de Haas ten Broecke in Hilversum. Het bestuur vergadert één maal per maand. De directeur van cbs Oud Zandbergen is als adviseur bij deze vergaderingen aanwezig. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Financiën, personeel, bouwzaken, identiteit e.d. zijn toegewezen aan een specifiek bestuurslid. Het bestuur van Cbs Oud Zandbergen overlegt minimaal 2 maal per jaar met de MR. Hierin worden de lopende zaken besproken. In het verslagjaar heeft de oudergeleding van de MR haar taken neergelegd en is er vanaf 1 augustus sprake van een nieuwe oudergeleding binnen de MR. In november 2012 heeft deze MR samen met het bestuur een cursus MR gevolgd, waaruit statuten en reglementen zijn voortgekomen. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR oefent haar instemmings- en adviesrecht uit op de gebieden zoals dit in de Wet WMS worden genoemd. 5

6 Vereenvoudigd organogram: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Auditcommissie M.R. Directie (MT) Personeel Personeel Directie Cbs Oud Zandbergen heeft in de persoon van dhr. Boelen één directeur. In de dagelijkse leiding van de school wordt hij bijgestaan door een Management Team bestaande uit de drie bouwcoördinatoren en de zorgcoördinator. Om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te genereren is de organisatie platter gemaakt. Dat betekent dat de coördinatoren binnen de kaders van beleid hun eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen bewerken. De directeur heeft een full-time aanstelling. Hij maakt geen gebruik van arbeidsduurverkortende maatregelen. Personeel Aan het eind van het kalenderjaar 2012 zijn er 18 personen in dienst. Van hen zijn er 15 leerkracht, 1 directeur en twee behorend tot het onderwijs ondersteunend personeel. In totaal zijn er 15 vrouwelijke en 3 mannelijke personeelsleden. Eén leerkracht is in het kalenderjaar 2012 vervroegd uitgetreden. Dezelfde leerkracht vierde in dat jaar zijn 40 jarig ambtsjubileum. Tevens heeft één personeelslid ontslag genomen en is één personeelslid voor 0,8 fte aangesteld. 6

7 De leeftijdsopbouw van het personeel is hieronder weergegeven. Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 15 tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 64 jaar jaar Totaal Hieronder treft u de verdeling man/vrouw per salarisschaal aan. 7

8 Twee leerkrachten maken gebruik van BAPO verlof. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is aldus: ,69 32,52 33,35 34,18 35,01 Functiewaardering. Schaal Dienstverbanden WTF % WTF LA 11 8, ,17 LB 4 3, ,83 LC 0 0,0000 0,00 LD 0 0,0000 0,00 Totaal 15 12, ,00 Momenteel heeft de school een percentage van 27,83% als LB functie ingezet. Het streven is om per 1 augustus 2013 een inzet van 35% te realiseren. Dat houdt een percentage van 7,17% toevoegen. 8

9 Dat betekent dat er per nog 1 fte LB dient te worden benoemd. Hoe de salarisschalen verdeeld zijn onder de werknemers van cbs Oud Zandbergen wordt hieronder weergegeven: Schaal Man/Vrouw Aantal man/vrouw Totale WTF man/vrouw Gem. WTF man/vrouw LA Man 1 1,0000 1,0000 Vrouw 10 7,8759 0,7876 Subtotaal 11 8,8759 0,8069 DC Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 LB Vrouw 4 3,4220 0,8555 Subtotaal 4 3,4220 0, Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1, Vrouw 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 Totaal 18 15,2979 0,8499 Scholing In het kalenderjaar 2012 zijn een aantal individuele en gezamenlijke scholingstrajecten gevolgd. De individuele scholing betrof: Master Special Educational Needs Time management Met sprongen vooruit Basisvaardigheden rekenen Juf, kijk eens wat ik kan Inspireren ongemotiveerde leerlingen Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen Begeleiden sociaal emotionele ontwikkeling Gezamenlijke scholingsactiviteiten betrof o.a.: Training BHV HGW Keuze nieuwe taalmethode Verzuim In geval van ziekte van een leerkracht, of andere redenen waarom een leerkracht geen les kan geven, kan het schoolbestuur de vervangingskosten declareren bij het vervangingsfonds. 9

10 In het verslagjaar 2012 is er minder gedeclareerd dan geprognosticeerd. De verwachting is daarom dat er een trede indeling van -5 zal worden vastgesteld. Dat betekent een teruggave van 0,4%. Op jaarbasis betekent dat een restitutie van 2442,00. Hier onder treft u een schematisch overzicht van de ziekmeldingen aan. Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 Januari 2,77 % 4,04 % 2012 Februari 6,67 % 4,41 % 2012 Maart 4,81 % 4,78 % 2012 April 5,78 % 5,11 % 2012 Mei 5,98 % 5,53 % 2012 Juni 5,97 % 5,57 % 2012 Juli 1,22 % 5,08 % 2012 Augustus 1,56 % 4,67 % 2012 September 1,43 % 4,28 % 2012 Oktober 0,42 % 3,98 % 2012 November 2,22 % 3,67 % 2012 December 2,34 % 3,47 % 10

11 Jaar Mnd 15 tot 24 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 44 jaar 45 tot 54 jaar 55 tot 64 jaar Zkt. % Vrt.schr. Zkt. % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr Januari 0,00 % 0,66 % 4,48 % 1,33 % 6,21 % 31,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 2012 Februari 0,00 % 0,59 % 14,92 % 2,57 % 0,00 % 30,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Maart 0,00 % 0,55 % 10,45 % 3,50 % 0,00 % 29,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 April 0,00 % 0,52 % 12,52 % 4,36 % 0,00 % 28,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Mei 0,00 % 0,49 % 12,52 % 5,44 % 0,00 % 27,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juni 0,00 % 0,47 % 12,49 % 6,43 % 0,00 % 23,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juli 0,00 % 0,45 % 2,59 % 6,56 % 0,00 % 18,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Augustus 2012 September 0,00 % 0,43 % 3,45 % 6,82 % 0,00 % 13,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,42 % 0,00 % 6,58 % 16,55 % 10,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Oktober 0,00 % 0,40 % 0,45 % 6,63 % 2,29 % 8,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 November 2012 December 0,00 % 0,00 % 4,68 % 6,82 % 0,00 % 4,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,65 % 0,00 % 1,83 % 0,00 % 0,00 % 8,78 % 0,63 % Het ziekteverzuim in 2012 bedroeg 3,40%. Landelijk ligt het ziekteverzuim op hetzelfde niveau als vorig jaar: 5,10% Ten opzichte van 2011 daalde het verzuim met ruim 0,50% van 3,90% naar 3,40%. Met name een aantal langdurige ziekteverloven (langer dan twee maanden) zijn daar debet aan. Het verzuim op CBS Oud Zandbergen is 1,70% lager dan het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs. 11

12 Onderwijsbeleid Op 1 oktober 2012 bedroeg het leerlingenaantal: 270. Omdat op 1 oktober 2011 het aantal 269 bedroeg kan geconcludeerd worden dat het leerlingenaantal constant blijft. De leerlingen zijn onderverdeeld in 11 groepen, waarvan twee instroomgroepen en 2 groepen hoogbegaafde leerlingen. In de loop van het schooljaar heeft er een uitstroom van 46 leerlingen plaatsgevonden 38 van deze leerlingen stroomden uit naar het VO. 8 leerlingen vertrokken naar een andere basisschool. Van de de uitsromers naar het VO zijn er 17 doorgestroomd naar VWO (= 45%), 10 naar de HAVO (HAVO/VWO); (=26%), 10 naar het VMBO-Theoretische leerweg (HAVO/T) (= 26%), 1 naar het VMBO-Lager (3%). In de volgende figuur worden deze resultaten afgezet tegen de gemiddelde resultaten over de laatste 4 schooljaren. Landelijk is de verhouding tussen HAVO/VWO en de overige richtingen 40% : 60%. Voor CBS Oud Zandbergen geldt in de verslagperiode een verhouding van: 71% : 19% Laatste schooljaar Gemiddeld VWO HAVO VMBO-TL VMBOlager Als school zijn we erop gericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, zodat het rendement van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Als het gaat om opbrengsten maken we gebruik van het CITO LOVS. Daarnaast hechten we erg veel belang aan de methodegebondentoetsen, immers deze toetsen zijn een afspiegeling van wat er aan leerstof is aangeboden. Eind groep 7 is in het verslagjaar de entreetoets afgenomen. De resultaten van deze toets zijn weergegeven in onderstaand schema. 12

13 Bovenstaand overzicht geeft een landelijk gemiddelde aan van 291,5 goede antwoorden. Voor CBS Oud Zandbergen geld een score van 331,7. 13

14 Aan het eind van het kalenderjaar 2012 waren de resultaten op de verschillende onderdelen als volgt. Let wel het betreft hier methodegebonden toetsen. Voor rekenen worden de resultaten van toets Blok 3 gebruikt. Voor Taal is dat Taaltijd Toets 4. Groep 2: Lees voorwaarden Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Groep 3: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Lezen (Wintersignal ering) Groep 4: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 5: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 6: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 7: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 8: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Onderwijskundig beleid. In het verslagjaar ging de aandacht vooral uit naar: 1. Excellentie. In het verslagjaar is gestart met een Plusklas. Leerlingen die voldoen aan een aantal criteria kunnen deelnemen aan een plusklas. Deze criteria zijn: Het kind heeft het afgelopen jaar op de methodetoetsen een score goed gehaald. Het kind heeft een brede ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel, en kan het aan om met de plusklas mee te doen. 14

15 Het kind kan zelfstandig leerstof tot zich nemen. Het kind is gemotiveerd. Ouders van het kind staan achter de keuze voor de plusklas en zijn bereid enige financiële bijdrage te leveren. Zowel met de kinderen, de ouders/verzorgers en de plusklas leerkracht wordt na drie maanden bekeken of voortzetting van deelname in de plusklas wenselijk is. Vooralsnog komt deze plusklas op de maandag (2 lesuren) bij elkaar. Na een evaluatie in 2013 zal overwogen worden de plusklas voort te zetten en zo nodig van uitbreiding te voorzien. 2. Handelingsgericht werken. In 2012 is er i.s.m. met de CED groep aandacht besteed aan HGW. Na de zomervakantie is de inbreng van CED nihil geweest omdat ervoor werd gekozen eerste een nieuwe taalmethode aan te schaffen. Na de implementatie van deze methode zal HGW worden voortgezet. 3. Zoals hierboven vermeld is in 2012 een nieuwe taalmethode gekozen. De keuze viel op de methode Taal Actief. 4. Het schooljaar was het tweede jaar implementatie van de methode IPC. Het lopende schooljaar zal het laatste implementatiejaar zijn. 5. De methode Taakspel werd in 2012 nader ingevoerd. Groepen die nog niet van deze methodiek gebruik maakten zijn toegevoegd en geïnstrueerd. Eén van onze medewerkers kreeg de kwaliteit Taakspel coach. 6. Na de aanstelling van een nieuwe IB er is begonnen met het herijken van de zorgstructuur. Dit is nodig vanwege een opgelopen achterstand i.v.m. ziektes en kortdurende aanstellingen in de zorg. De nieuwe zorgcoördinator (voormalig groepsleerkracht) brengt haar kwaliteit op orde middels een Master in Special Needs opleiding. 7. Na een jaar gebruikt te hebben om het kwaliteitsinstrument te herzien is er toch voor gekozen met het huidige instrument verder te gaan. Dit is WMK-PO. 8. Tool for Talent (een competentieanalyse-instrument waarmee personeelsleden hun POP kunnen opstellen) is verder uitgebreid. Competenties en indicatoren van het besproken onderdeel zijn toegevoegd aan de lijst voor de functioneringsgesprekken. 9. Het project IPC is verder vormgegeven. Het schooljaar zal het laatste implementatiejaar zijn. 10. In september is de samenwerking met de Leonardostichting beëindigd. Er is een campagne gestart om te komen tot een samenwerking met een andere organisatie. Aan het eind van het verslagjaar heeft dit nog geen resultaat opgeleverd. 15

16 Gebouw Samen met de uitbreiding van de school met twee groepslokalen heeft er ook een interne verbouwing plaatsgevonden. Deze interne verbouwing is geheel door het bestuur gefinancierd. Deze verbouwing leverde een speelruimte op voorzien van een vide, een stiltehoek en verschillende eilanden waar gebouwd en gespeeld kan worden. Deze ruimte samen met de reeds bestaande gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt door BSO Oud Zandbergen. Daarvoor is het contract met de stichting Kind & Co aangepast. PO raad De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten is aangesloten bij de PO raad. In 2012 bezocht de directeur, bij gelegenheid vergezelt door de bestuursvoorzitter, een aantal bijeenkomsten van deze PO raad. Het betrof hier bijeenkomsten van algemene aard (ledenvergaderingen, jaarvergaderingen, e.d.) en netwerkbijeenkomsten voor éénpitters. Doel van deze laatste bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en informatie die specifiek betrekking hebben op kleine schoolbesturen. Samenwerkingsverband CBS Oud Zandbergen maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kromme Rijn. De directeur van Oud Zandbergen maakt deel uit van het bestuur van dit samenwerkingsverband. In de loop van het verslagjaar heeft het samenwerkingsverband toegewerkt naar een inrichting zoals de wet Passend Onderwijs voorschrijft. Daartoe zijn statuten en een kader passend onderwijs opgesteld. Het nieuwe samenwerkingsverband draagt voorlopig de naam SWV PO Inspectie Aan het begin van het verslagjaar kondigde de Inspectie haar bezoek aan. Uiteindelijk heeft het bezoek op 9 oktober plaatsgevonden. Het conceptverslag is na een periode van drie weken ontvangen. Dit verslag is door het bestuur aangevochten. Zodoende is er momenteel nog geen definitief oordeel van de inspectie ontvangen. MR Leden van de MR zijn in het verslagjaar afgetreden. Nieuwe leden zijn geïnstalleerd. Het bestuur zoekt een positieve samenwerking met de MR. Startpunt hiervan was een bijeenkomst onder leiding van een externe, waarin MR en bestuur gezamenlijk nadachten over hun positie en verantwoordelijkheden. 16

17 Vooruitblik. Leerlingenaantal. De leerling-prognose, zoals verwerkt in het MOP van de gemeente Zeist geeft het volgende beeld: Jaar Het leerlingaantal zal in grote mate constant blijven. Leerling-prognose Financiën Het uitgangspunt van het financiële beleid is er op gericht dat de school zelfstandig kan opereren. Wij verwijzen naar de jaarrekening voor de financiële cijfers. In de bijlagen treft u de exploitatierekening 2012 aan. De bezuinigingen zijn ook binnen ons bestuur voelbaar. De begroting 2013 die eind 2012 is vastgesteld heeft een negatief saldo van 42. Om dit te bereiken is er sterk bezuinigd op o.a. schoolbegeleiding en onderhoud. Omdat de leeftijdsverdeling binnen het personeel ongelijkmatig is zal er in de toekomst naar verhouding meer uitgegeven gaan worden aan ouderschapsverloven en BAPO regelingen. Personeel In het verslagjaar was het niet noodzakelijk het aantal LB functies uit te breiden. Immers de LB formatie bedroeg 3,6220 en is daardoor voldoende. In 2013 zal er 1 fte toegevoegd dienen te worden aan de LB formatie. Gebouw In 2013 zullen er onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan het dak. Volgens het MOP worden deze kosten volledig door de gemeente Zeist vergoed. Financieel beleid Zie bijlagen 17

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool

Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 Jaarverslag MR Dirk van Dijkschool 2013-2014 1 / 6 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Samenstelling MR... 3 3 Analyse Cito-toets... 3 4 Schoolondersteuningsprofiel...

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016.

Nascholingsplan. Schooljaar 2015-2016. SBO De Oostvogel. Nascholingsplan SBO De Oostvogel schooljaar 2015-2016. Nascholingsplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015-2016 1 Visie van SBO De Oostvogel: Het team van SBO de Oostvogel werkt aan het vervullen van de volgende kernopgave: We verplichten ons aan ieder kind en

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert CONCEPT Jaarverslag MR 2015-2016 OBS De Wizzert Samenstelling MR Teamgeleding Yvon van der Heijden Rianne van der Loop (Secretaris) Oudergeleding Josien Verhoeven Rob van Rooij Nicole van Gerwen (Voorzitter)

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst.

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014 Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. 1 Inhoud HOOFDSTUKKEN: Hoofdstuk 1: Het motto van de school... 3 Hoofdstuk 2: Ons motto, gericht op de kinderen/leerlingen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt schooljaar 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad van CBS Het Lichtpunt te Rhoon. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZILVEREN MAAN School : basisschool De Zilveren Maan Plaats : Nieuwkoop BRIN-nummer : 18IE Onderzoeksnummer : 79580 Datum schoolbezoek : 9 mei 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING

ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT SCHOLING \ INLEIDING Het beleid ten aanzien van nascholing en professionalisering (kort: scholing) is belangrijk. Dit schoolspecifieke gedeelte omvat de volgende onderdelen: ALGEMENE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE School : basisschool De Blokstoeke Plaats : Westerhaar-Vriezenveensewijk BRIN-nummer : 09SG Onderzoeksnummer : 71424 Datum schoolbezoek : 2 maart 2006

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Jaarverslag 2014-2015. van de Medezeggenschapsraad Christelijke basisschool PCBO It Ambyld

Christelijke basisschool. Jaarverslag 2014-2015. van de Medezeggenschapsraad Christelijke basisschool PCBO It Ambyld Christelijke basisschool Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Christelijke basisschool PCBO It Ambyld Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De medezeggenschapsraad 3. Activiteiten MR 3.1 Vergaderdata

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER School : Basisschool De Zaaier Plaats : Teuge BRIN-nummer : 04UH Onderzoeksnummer : 92551 Datum schoolbezoek : 26 april 2007 Datum vaststelling : 27 juni

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inleiding: De financiële gegevens voor schooljaar : Het exploitatiekader : we mogen maximaal negatief uitkomen.

Inleiding: De financiële gegevens voor schooljaar : Het exploitatiekader : we mogen maximaal negatief uitkomen. Formatieplan cbs Koningin Wilhelmina (10 QY) 2015-2016 als voorgenomen besluit en ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en ter advisering voorgelegd aan de oudergeleding

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie