Bestuursverslag C B S Oud Zandbergen. Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2012. C B S Oud Zandbergen. Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website."

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2012 C B S Oud Zandbergen Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. 1

2 Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het doel van dit jaarverslag is inzichtelijk te maken hoe we onze middelen in het jaar 2012 hebben gebruikt en wat de speerpunten van het door ons gevoerde beleid waren. Op deze manier leggen we verantwoording af naar het Ministerie van OC&W en naar de ouders, het personeel en de MR. Namens het bestuur van de Stichting onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten. P. Gude Voorzitter J. Balk Secretaris G.M.M. Bervoets Penningmeester Huis ter Heide, januari

3 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid... 4 Juridische structuur Doelstelling Organisatiestructuur... 5 Personeel... 6 Directie Personeel Functiewaardering Scholing Verzuim... 9 Onderwijsbeleid Onderwijskundig beleid Gebouw PO raad Inspectie MR Vooruitblik Leerlingenaantal Financiën Personeel Gebouw

4 Hoofdstuk 1 Algemene informatie en gevoerd beleid. Juridische structuur. De rechtspersoon is een stichting met de naam Stichting voor Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. De stichting is statutair gevestigd in Huis ter Heide, gemeente Zeist. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer Doelstelling. De stichting heeft ten doel het geven van basisonderwijs en tracht dit te bereiken door: Het oprichten en in stand houden van een school voor basisonderwijs. Samen te werken met externen die een soortgelijk doel nastreven. Zich aan te sluiten bij relevante organisaties. In het schoolplan een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen te prioriteren. Godsdienst onderwijs en levensbeschouwelijke vorming ruimte te bieden binnen het onderwijs. De geloofspunten van de Zevende-dags Adventisten als grondslag te aanvaarden. Het scheppen van een goed pedagogisch en didactisch klimaat voor kinderen en een goede arbeidsomstandigheden voor werknemers. De missie van cbs Oud Zandbergen uit zich in het mission statement: Onderwijs in hoofd, hart en handen. Cbs Oud Zandbergen wil onderwijs van deze tijd geven. Het onderwijs dat nu wordt aangeboden is goed. Toch kunnen er in een goed onderwijssysteem veranderingen worden aangebracht die het nog beter maken. Uitgangspunten hierin zijn dat Oud Zandbergen een heldere visie heeft; een veilige, harmonieuze plaats is; aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs levert; onderwijs biedt dat past bij deze tijd; ondernemend en initiatiefrijk is; ruimte aan talenten geeft; Vanuit deze uitgangspunten streven we ernaar dat kinderen: kunnen omgaan met meer keuzevrijheid en zelfstandigheid; creatief kunnen denken; zelfstandig én in teamverband kunnen werken; gebruik kunnen maken van nieuwe media; hun probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties gebruiken; kennis kunnen toepassen; In de praktijk kan dat beteken dat: niet iedereen hetzelfde takenpakket (weekplanning) heeft; niet iedereen op hetzelfde moment met hetzelfde bezig is; niet iedereen dezelfde leerstof hoeft te doorlopen; niet iedereen behoefte heeft aan dezelfde instructie; 4

5 Kortom: Gelijke kansen = ongelijke behandeling Organisatiestructuur De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende-Dags Adventisten beheert de Protestants Christelijke Basisschool Oud Zandbergen. De Stichting heeft een bestuur bestaande uit dhr. P. Gude (voorzitter), mevr. J. Balk (secretaris) en dhr. M. Bervoets (penningmeester) en dhr. M. Altink (lid) en dhr. B. Nab (lid). In de loop van het verslagjaar 2012 heeft dhr. B. Nab om moverende redenen bedankt als bestuurslid. Door de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur is er aan het eind van 2012 een splitsing tot stand gekomen tussen uitvoerende bestuurders en toezichthoudende bestuurders. Drie leden van het bestuur vormen het dagelijks bestuur. Te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het toezichthoudend orgaan is gerealiseerd in de vorm van een auditcommissie. In deze commissie hebben zitting: dhr. M. Altink, dhr. T. de Bie en voor de derde positie bestaat op dit moment nog een vacature. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, terwijl de auditcommissie toezicht houdt op de algemene zaken en het bestuur met raad en advies terzijde staat. In een statutenwijziging die op de bestuursvergadering van 10 december 2012 werd goedgekeurd werd e.e.a. formeel vastgelegd. De gewijzigde statuten passeerden op 12 december 2012 bij notaris de Haas ten Broecke in Hilversum. Het bestuur vergadert één maal per maand. De directeur van cbs Oud Zandbergen is als adviseur bij deze vergaderingen aanwezig. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Financiën, personeel, bouwzaken, identiteit e.d. zijn toegewezen aan een specifiek bestuurslid. Het bestuur van Cbs Oud Zandbergen overlegt minimaal 2 maal per jaar met de MR. Hierin worden de lopende zaken besproken. In het verslagjaar heeft de oudergeleding van de MR haar taken neergelegd en is er vanaf 1 augustus sprake van een nieuwe oudergeleding binnen de MR. In november 2012 heeft deze MR samen met het bestuur een cursus MR gevolgd, waaruit statuten en reglementen zijn voortgekomen. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR oefent haar instemmings- en adviesrecht uit op de gebieden zoals dit in de Wet WMS worden genoemd. 5

6 Vereenvoudigd organogram: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Auditcommissie M.R. Directie (MT) Personeel Personeel Directie Cbs Oud Zandbergen heeft in de persoon van dhr. Boelen één directeur. In de dagelijkse leiding van de school wordt hij bijgestaan door een Management Team bestaande uit de drie bouwcoördinatoren en de zorgcoördinator. Om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te genereren is de organisatie platter gemaakt. Dat betekent dat de coördinatoren binnen de kaders van beleid hun eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen bewerken. De directeur heeft een full-time aanstelling. Hij maakt geen gebruik van arbeidsduurverkortende maatregelen. Personeel Aan het eind van het kalenderjaar 2012 zijn er 18 personen in dienst. Van hen zijn er 15 leerkracht, 1 directeur en twee behorend tot het onderwijs ondersteunend personeel. In totaal zijn er 15 vrouwelijke en 3 mannelijke personeelsleden. Eén leerkracht is in het kalenderjaar 2012 vervroegd uitgetreden. Dezelfde leerkracht vierde in dat jaar zijn 40 jarig ambtsjubileum. Tevens heeft één personeelslid ontslag genomen en is één personeelslid voor 0,8 fte aangesteld. 6

7 De leeftijdsopbouw van het personeel is hieronder weergegeven. Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 15 tot 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar tot 64 jaar jaar Totaal Hieronder treft u de verdeling man/vrouw per salarisschaal aan. 7

8 Twee leerkrachten maken gebruik van BAPO verlof. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) is aldus: ,69 32,52 33,35 34,18 35,01 Functiewaardering. Schaal Dienstverbanden WTF % WTF LA 11 8, ,17 LB 4 3, ,83 LC 0 0,0000 0,00 LD 0 0,0000 0,00 Totaal 15 12, ,00 Momenteel heeft de school een percentage van 27,83% als LB functie ingezet. Het streven is om per 1 augustus 2013 een inzet van 35% te realiseren. Dat houdt een percentage van 7,17% toevoegen. 8

9 Dat betekent dat er per nog 1 fte LB dient te worden benoemd. Hoe de salarisschalen verdeeld zijn onder de werknemers van cbs Oud Zandbergen wordt hieronder weergegeven: Schaal Man/Vrouw Aantal man/vrouw Totale WTF man/vrouw Gem. WTF man/vrouw LA Man 1 1,0000 1,0000 Vrouw 10 7,8759 0,7876 Subtotaal 11 8,8759 0,8069 DC Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 LB Vrouw 4 3,4220 0,8555 Subtotaal 4 3,4220 0, Man 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1, Vrouw 1 1,0000 1,0000 Subtotaal 1 1,0000 1,0000 Totaal 18 15,2979 0,8499 Scholing In het kalenderjaar 2012 zijn een aantal individuele en gezamenlijke scholingstrajecten gevolgd. De individuele scholing betrof: Master Special Educational Needs Time management Met sprongen vooruit Basisvaardigheden rekenen Juf, kijk eens wat ik kan Inspireren ongemotiveerde leerlingen Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen Begeleiden sociaal emotionele ontwikkeling Gezamenlijke scholingsactiviteiten betrof o.a.: Training BHV HGW Keuze nieuwe taalmethode Verzuim In geval van ziekte van een leerkracht, of andere redenen waarom een leerkracht geen les kan geven, kan het schoolbestuur de vervangingskosten declareren bij het vervangingsfonds. 9

10 In het verslagjaar 2012 is er minder gedeclareerd dan geprognosticeerd. De verwachting is daarom dat er een trede indeling van -5 zal worden vastgesteld. Dat betekent een teruggave van 0,4%. Op jaarbasis betekent dat een restitutie van 2442,00. Hier onder treft u een schematisch overzicht van de ziekmeldingen aan. Jaar Maand Ziektepercentages Voortschrijdend ziektepercentage 2012 Januari 2,77 % 4,04 % 2012 Februari 6,67 % 4,41 % 2012 Maart 4,81 % 4,78 % 2012 April 5,78 % 5,11 % 2012 Mei 5,98 % 5,53 % 2012 Juni 5,97 % 5,57 % 2012 Juli 1,22 % 5,08 % 2012 Augustus 1,56 % 4,67 % 2012 September 1,43 % 4,28 % 2012 Oktober 0,42 % 3,98 % 2012 November 2,22 % 3,67 % 2012 December 2,34 % 3,47 % 10

11 Jaar Mnd 15 tot 24 jaar 25 tot 34 jaar 35 tot 44 jaar 45 tot 54 jaar 55 tot 64 jaar Zkt. % Vrt.schr. Zkt. % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr. Zkt % Vrt.schr Januari 0,00 % 0,66 % 4,48 % 1,33 % 6,21 % 31,96 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,52 % 2012 Februari 0,00 % 0,59 % 14,92 % 2,57 % 0,00 % 30,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Maart 0,00 % 0,55 % 10,45 % 3,50 % 0,00 % 29,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 April 0,00 % 0,52 % 12,52 % 4,36 % 0,00 % 28,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,14 % 2012 Mei 0,00 % 0,49 % 12,52 % 5,44 % 0,00 % 27,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juni 0,00 % 0,47 % 12,49 % 6,43 % 0,00 % 23,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Juli 0,00 % 0,45 % 2,59 % 6,56 % 0,00 % 18,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Augustus 2012 September 0,00 % 0,43 % 3,45 % 6,82 % 0,00 % 13,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,42 % 0,00 % 6,58 % 16,55 % 10,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % 2012 Oktober 0,00 % 0,40 % 0,45 % 6,63 % 2,29 % 8,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2012 November 2012 December 0,00 % 0,00 % 4,68 % 6,82 % 0,00 % 4,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,65 % 0,00 % 1,83 % 0,00 % 0,00 % 8,78 % 0,63 % Het ziekteverzuim in 2012 bedroeg 3,40%. Landelijk ligt het ziekteverzuim op hetzelfde niveau als vorig jaar: 5,10% Ten opzichte van 2011 daalde het verzuim met ruim 0,50% van 3,90% naar 3,40%. Met name een aantal langdurige ziekteverloven (langer dan twee maanden) zijn daar debet aan. Het verzuim op CBS Oud Zandbergen is 1,70% lager dan het landelijk gemiddelde in het basisonderwijs. 11

12 Onderwijsbeleid Op 1 oktober 2012 bedroeg het leerlingenaantal: 270. Omdat op 1 oktober 2011 het aantal 269 bedroeg kan geconcludeerd worden dat het leerlingenaantal constant blijft. De leerlingen zijn onderverdeeld in 11 groepen, waarvan twee instroomgroepen en 2 groepen hoogbegaafde leerlingen. In de loop van het schooljaar heeft er een uitstroom van 46 leerlingen plaatsgevonden 38 van deze leerlingen stroomden uit naar het VO. 8 leerlingen vertrokken naar een andere basisschool. Van de de uitsromers naar het VO zijn er 17 doorgestroomd naar VWO (= 45%), 10 naar de HAVO (HAVO/VWO); (=26%), 10 naar het VMBO-Theoretische leerweg (HAVO/T) (= 26%), 1 naar het VMBO-Lager (3%). In de volgende figuur worden deze resultaten afgezet tegen de gemiddelde resultaten over de laatste 4 schooljaren. Landelijk is de verhouding tussen HAVO/VWO en de overige richtingen 40% : 60%. Voor CBS Oud Zandbergen geldt in de verslagperiode een verhouding van: 71% : 19% Laatste schooljaar Gemiddeld VWO HAVO VMBO-TL VMBOlager Als school zijn we erop gericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, zodat het rendement van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Als het gaat om opbrengsten maken we gebruik van het CITO LOVS. Daarnaast hechten we erg veel belang aan de methodegebondentoetsen, immers deze toetsen zijn een afspiegeling van wat er aan leerstof is aangeboden. Eind groep 7 is in het verslagjaar de entreetoets afgenomen. De resultaten van deze toets zijn weergegeven in onderstaand schema. 12

13 Bovenstaand overzicht geeft een landelijk gemiddelde aan van 291,5 goede antwoorden. Voor CBS Oud Zandbergen geld een score van 331,7. 13

14 Aan het eind van het kalenderjaar 2012 waren de resultaten op de verschillende onderdelen als volgt. Let wel het betreft hier methodegebonden toetsen. Voor rekenen worden de resultaten van toets Blok 3 gebruikt. Voor Taal is dat Taaltijd Toets 4. Groep 2: Lees voorwaarden Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Groep 3: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Lezen (Wintersignal ering) Groep 4: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 5: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 6: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 7: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Groep 8: Percentage goed Percentage Voldoende Percentage matig Percentage onvoldoende Rekenen Taal Onderwijskundig beleid. In het verslagjaar ging de aandacht vooral uit naar: 1. Excellentie. In het verslagjaar is gestart met een Plusklas. Leerlingen die voldoen aan een aantal criteria kunnen deelnemen aan een plusklas. Deze criteria zijn: Het kind heeft het afgelopen jaar op de methodetoetsen een score goed gehaald. Het kind heeft een brede ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel, en kan het aan om met de plusklas mee te doen. 14

15 Het kind kan zelfstandig leerstof tot zich nemen. Het kind is gemotiveerd. Ouders van het kind staan achter de keuze voor de plusklas en zijn bereid enige financiële bijdrage te leveren. Zowel met de kinderen, de ouders/verzorgers en de plusklas leerkracht wordt na drie maanden bekeken of voortzetting van deelname in de plusklas wenselijk is. Vooralsnog komt deze plusklas op de maandag (2 lesuren) bij elkaar. Na een evaluatie in 2013 zal overwogen worden de plusklas voort te zetten en zo nodig van uitbreiding te voorzien. 2. Handelingsgericht werken. In 2012 is er i.s.m. met de CED groep aandacht besteed aan HGW. Na de zomervakantie is de inbreng van CED nihil geweest omdat ervoor werd gekozen eerste een nieuwe taalmethode aan te schaffen. Na de implementatie van deze methode zal HGW worden voortgezet. 3. Zoals hierboven vermeld is in 2012 een nieuwe taalmethode gekozen. De keuze viel op de methode Taal Actief. 4. Het schooljaar was het tweede jaar implementatie van de methode IPC. Het lopende schooljaar zal het laatste implementatiejaar zijn. 5. De methode Taakspel werd in 2012 nader ingevoerd. Groepen die nog niet van deze methodiek gebruik maakten zijn toegevoegd en geïnstrueerd. Eén van onze medewerkers kreeg de kwaliteit Taakspel coach. 6. Na de aanstelling van een nieuwe IB er is begonnen met het herijken van de zorgstructuur. Dit is nodig vanwege een opgelopen achterstand i.v.m. ziektes en kortdurende aanstellingen in de zorg. De nieuwe zorgcoördinator (voormalig groepsleerkracht) brengt haar kwaliteit op orde middels een Master in Special Needs opleiding. 7. Na een jaar gebruikt te hebben om het kwaliteitsinstrument te herzien is er toch voor gekozen met het huidige instrument verder te gaan. Dit is WMK-PO. 8. Tool for Talent (een competentieanalyse-instrument waarmee personeelsleden hun POP kunnen opstellen) is verder uitgebreid. Competenties en indicatoren van het besproken onderdeel zijn toegevoegd aan de lijst voor de functioneringsgesprekken. 9. Het project IPC is verder vormgegeven. Het schooljaar zal het laatste implementatiejaar zijn. 10. In september is de samenwerking met de Leonardostichting beëindigd. Er is een campagne gestart om te komen tot een samenwerking met een andere organisatie. Aan het eind van het verslagjaar heeft dit nog geen resultaat opgeleverd. 15

16 Gebouw Samen met de uitbreiding van de school met twee groepslokalen heeft er ook een interne verbouwing plaatsgevonden. Deze interne verbouwing is geheel door het bestuur gefinancierd. Deze verbouwing leverde een speelruimte op voorzien van een vide, een stiltehoek en verschillende eilanden waar gebouwd en gespeeld kan worden. Deze ruimte samen met de reeds bestaande gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt door BSO Oud Zandbergen. Daarvoor is het contract met de stichting Kind & Co aangepast. PO raad De Stichting Onderwijs van het Kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten is aangesloten bij de PO raad. In 2012 bezocht de directeur, bij gelegenheid vergezelt door de bestuursvoorzitter, een aantal bijeenkomsten van deze PO raad. Het betrof hier bijeenkomsten van algemene aard (ledenvergaderingen, jaarvergaderingen, e.d.) en netwerkbijeenkomsten voor éénpitters. Doel van deze laatste bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en informatie die specifiek betrekking hebben op kleine schoolbesturen. Samenwerkingsverband CBS Oud Zandbergen maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kromme Rijn. De directeur van Oud Zandbergen maakt deel uit van het bestuur van dit samenwerkingsverband. In de loop van het verslagjaar heeft het samenwerkingsverband toegewerkt naar een inrichting zoals de wet Passend Onderwijs voorschrijft. Daartoe zijn statuten en een kader passend onderwijs opgesteld. Het nieuwe samenwerkingsverband draagt voorlopig de naam SWV PO Inspectie Aan het begin van het verslagjaar kondigde de Inspectie haar bezoek aan. Uiteindelijk heeft het bezoek op 9 oktober plaatsgevonden. Het conceptverslag is na een periode van drie weken ontvangen. Dit verslag is door het bestuur aangevochten. Zodoende is er momenteel nog geen definitief oordeel van de inspectie ontvangen. MR Leden van de MR zijn in het verslagjaar afgetreden. Nieuwe leden zijn geïnstalleerd. Het bestuur zoekt een positieve samenwerking met de MR. Startpunt hiervan was een bijeenkomst onder leiding van een externe, waarin MR en bestuur gezamenlijk nadachten over hun positie en verantwoordelijkheden. 16

17 Vooruitblik. Leerlingenaantal. De leerling-prognose, zoals verwerkt in het MOP van de gemeente Zeist geeft het volgende beeld: Jaar Het leerlingaantal zal in grote mate constant blijven. Leerling-prognose Financiën Het uitgangspunt van het financiële beleid is er op gericht dat de school zelfstandig kan opereren. Wij verwijzen naar de jaarrekening voor de financiële cijfers. In de bijlagen treft u de exploitatierekening 2012 aan. De bezuinigingen zijn ook binnen ons bestuur voelbaar. De begroting 2013 die eind 2012 is vastgesteld heeft een negatief saldo van 42. Om dit te bereiken is er sterk bezuinigd op o.a. schoolbegeleiding en onderhoud. Omdat de leeftijdsverdeling binnen het personeel ongelijkmatig is zal er in de toekomst naar verhouding meer uitgegeven gaan worden aan ouderschapsverloven en BAPO regelingen. Personeel In het verslagjaar was het niet noodzakelijk het aantal LB functies uit te breiden. Immers de LB formatie bedroeg 3,6220 en is daardoor voldoende. In 2013 zal er 1 fte toegevoegd dienen te worden aan de LB formatie. Gebouw In 2013 zullen er onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan het dak. Volgens het MOP worden deze kosten volledig door de gemeente Zeist vergoed. Financieel beleid Zie bijlagen 17

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Publieksversie jaarverslag PCPOW 2013

Publieksversie jaarverslag PCPOW 2013 15 Een periodiek verschijnend digitaal bulletin voor ouders en andere belangstellenden Derde jaargang, nummer 15, 8 juni 2014, speciale editie SPECIALE EDITIE Publieksversie jaarverslag PCPOW 2013 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter Inhoudsopgave 1 Voorwoord...3 2 Profielschets van de school...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Grondslag...4 2.3 Missie...5 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen...5 2.4.1 Levensbeschouwelijk...5 2.4.2 Onderwijskundig...5

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014. Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag 2014 SVZH pagina 4 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 7 2. Kernwaarden, missie en ambitie pagina 8 3. Structuur en organisatie pagina

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn

Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn JAARVERSLAG 2013 Vastgesteld door het cvb en goedgekeurd door de rvt op17 juni 2014 Jaarverslag 2013 De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen te Baarn INHOUDSOPGAVE Pagina: A

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie