GROSSE IWIMDERKOMNGIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROSSE IWIMDERKOMNGIN"

Transcriptie

1 vonnis GROSSE IWIMDERKOMNGIN RECHTBANK MAASTRICHT Sector Kanton Locatie Heerlen Rolno/zaakno: CV EXPL AH 4 Vonnis van de kantonrechter van 10 oktober 2012 inzake mr. Rutger Jan SCHIMMELPENNINCK en mr. Bernardus Franciscus Maria KNÜPPE, beiden in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de naamloze vennootschap DSB BANK N.V., wonende te Amsterdam respectievelijk Dordrecht, eisers in conventie, gedaagden in reconventie, verder; de curatoren, gemachtigde: mr. R.K.J. van Zomeren; tegen beiden wonende te Landgraaf gedaagden in conventie, eisers in reconventie, verderl gemachtigde: mr. P.J.H.C. Glenz (toevoeging). respectievelij 1. Procesverloop ln deze procedure zijn de volgende processtukken genomen; - dagvaarding met producties; - conclusie van antwoord (eis in reconventie); - conclusie van repliek, tevens antwoord in reconventie met producties; - conclusie van dupliek in conventie/repliek in reconventie; - conclusie van dupliek in reconventie Vervolgens is vonnis bepaald. 2, Feiten en geschil In conventie 2.1 De curatoren vorderen dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,^!^ ^^jj^mi^eroordeelt, hoofdelijk des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, om aan de curatoren te voldoen tegen kwijting;

2 Zaaknummer: CV EXPL pagina 2 - de som van 45,585,63 vermeerderd met de vertragingsvergoeding van thans 6,5 % per jaar over dat bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algeliele voldoening, met bepaling dat rente van de vertragingsvergoeding niet meer zal bedragen dan de in ofbij de Wet op het Consumentenkrediet wettelijke maximaal toegestane rente; - de kosten van deze procedure, 2.2 De curatoren stellen daartoe - kort en zakelijk samengevat - het volgende DSB Voorschotbank (hierna: DSB) heeft met^^gg^gtt/i^ op 1 mei 1998 een overeenkomst van doorlopend krediet gesloten waarbij aan gedaagden een bedrag van ,65 (contractnummer; ) in leen is verstrekt. Na fusie met DSB Bank N.V., onder de naam DSB Bank N.V. (hiema eveneens: DSB) zijn alle rechten en plichten uit de kredietovereenkomst onder algemene titel overgegaan naar DSB, Op de overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing AMgBml HH hebben zich bij voomoemde overeenkomst verplicht de hoofdsom terug te betalen in maandelijkse termijnen. Een variabele rente is overeengekomen. Het krediet was gedurende de eerste 180 maanden aflossingsvrij. Aan de kredietovereenkomst was een overeenkomst van levensverzekering verpand met de bedoeling hiermee uiteindelijk het krediet in te lossen. De levensverzekering, een kapitaalverzekering, is nadat niet meer werd betaald geroyeerd en door de verzekeringsmaatschappij werd een bedrag van e 8.356,62 voldaan aan DSB^j^HHHHMI^^Ü"' sindsdien verplicht om per maand naast de rente ook een bedrag aan aflossing te betalen, thans samen een bedrag van 512, BHHHHmvoldoen, ondanks aanmaningen en sommaties, niet aan hun betalingsverplichtmgen waardoor inmiddels een aanzienlijke achterstand van meer dan 46 termijnen is ontstaan. In de overeenkomst is bepaald dat indien kredietnemers tenminste twee maanden achterstallig zijn in de betaling van een of meer vaste termijnen, en, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijven, het gehele dan nog openstaande bedrag ineens en terstond - opeisbaar zal zijn. Ingevolge artikel 1 van de algemene voorwaarden zijn^ '^(lilhoofdelijk aansprakelijk. voeren verweer en stellen - kort en zakelijk samengevat - het vol Zij hebben gedwaald omtrent de juiste inhoud en werking van de leningsvorm behor rende bij de kredietovereenkomst. Daarbij komt dat de tussenpersoon, en daarmee ook DSB, misbruik heeft gemaakt van de onwetendheid van gedaagden, Zij zouden de overeenkomst nooit zijn aangegaan wanneer zij zouden hebben geweten dat de aflossing van de geleende som zou worden gedekt door het aanwenden van de gelden ten behoeve van beleggingen, DSB had l^/f/tkêêkêêtfll^ expliciet en duidelijk de werking van de constructie dienen uit te leggen. DSB heeft haar waarschuwingsplicht geschonden. Tengevolge van, de construc tie - aanvang betaling van rente en later rente en premie/aflossing - waren im^p zeker moment niet meer in staat om aan hun verplichtingen te voldoen. DSB heeft voorts nagelaten te onderzoeken of H^_g mi> Voidoende draagkrachtig waren om aan hun financiële verplichtingen te voldoen HHHHHBflU^Üii bewogen naast de kredietovereenkomst een overlijdensrisicoverzekering aan te gaan, Toen zij toevallig op het scherm van de computer van de tussenpersoon een financieel overzicht zagen, gaven zij aan alsnog dit product niet te willen. De tussenpersoon liet toen, ondanks herhaald aandringen, weten dat dit niet meer mogelijk was. mumhllimiimpzijn er niet op gewezen dat zij deze overeenkomst konden annuleren. Verder gaat het bij de kredietovereenkomst en de overlijdensrisicoverzekering om een zogenoemde 'koppelverkoop' Bij brief van 29 juli 2008 heeft de toenmalige gemachtigde van

3 Zaaknummer: CV EXPL pagina 3 mr. Van Dyck, het samenstel der overeenkomsten vemietigd op grond van dwaling, subsidiair bedrog en misbruik van omstandigheden, In reconventie 2.4 pmih[hhh9 vorderen.dat de kantonrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk. uitvoerbaar bij voorraad: ^ 1. primair: voor recht verklaart dat^hhhhbü overeenkojmst op goede gronden hebben vemietigd, met veroordeling van de curatoren om aan [p ^m[ pm de betaalde rente en het uitgekeerde bedrag van de kapitaalverzekering te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de buitengerechtelijke vernietiging. 2. subsidiah: de curatoren op grond van onrechtmatig handelen jegen^h mhb AH m veroordeelt om aan IHH^^BQHlte voldoen de betaalde rente en het uitgekeerde bedrag van de kapitaalv^rzekering, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de buitengerechtelijke vemietiging; 3. de curatoren veroordeelt in de kosten van deze procedure. 2.5 De curatoren voeren uitgebreid gemotiveerd verweer dat hierna bij de beoordeling waar nodig aan de orde zal komen, 3. Beoordeling, 3.1 Gelet op de samenhang tussen de eis in conventie en reconventie zullen deze hiema gezamenlijk'wörden behandeld. 3.2 De doohshhhhhmliiii gevoerde weren, waaronder het beroep-^p de wilsgebr^ken, falen alleen al omdat zij, in het licht van hetgeen door de curatoren naar voren is gebracht, onvoldoende hebben gesteld. Dit wordt hiema nader toegelicht. Als erkend, onweerspröken dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist staat het volgende vast. 3.2,l^ mhhhl m^hebben vanaf februari 2007 de maandelijkse betalingen gestaakt. Pas na het staken van de betaling en ruim 10 jaar na het sluiten van de onderwerpelijke overeenkomsten hebbet4mhbhhh [ zich op het standpunt gesteld dat DSB (via de tussenpersoon Moonen Financieringen) de zorgplicht jegens hen heeft geschonden De over de kredietsom verschuldigde rente, destijds 0,662% per maand, 8,2% effectief per jaar (rentetermijn per maand: 6 226,44) en het gegeven dat de eerste 180 maanden aflossingsvrij waren, zijn vermelen de kredietovereenkomst, In artikel 11 van de algemene voorwaarden is vermeld dat met ingang van de maand dat de kredietnemer de 65-jarige leeftijd bereikt, de overeenkomst zal word. n afgebouwd, zodanig dat vóór het bereiken van de 70-jarige leeftijd de schuld geheel is afgelost Op de kredietovereenkomst is de Wek niet van tqepassing.nu dè kredietsom meer dan ƒ ,- bedroeg (art. 3 Wek ten tijde van het afsluiten van de kredietovereenkomst), Bij het afsluiten va i de kredietovereenkomst is de zogeheten BKR-toets uitgevoerd. Daarbij is ook rekening gehouden met de aflossingsverplichtingen, het (resterende) besteedbaar inkomen en de norm voor levensonderhoud. Volgens de curatoren voldeed het resterende bedrag (ƒ 3.265,=) hier (destijds) ruimschoots aan. Van 'overkreditering' is dus geen sprake; Nadat in februari 2007 geen betalingen meer werden ontvangen is door DSB veelvuldig contact gezocht me^ p m^fhm ^waarbij zij gemaand zijn te betalen en hen verzocht is contact op te nemen met DSB. Pas bij voomoemde brief van:29 juli 2008 volgde^de

4 Zaaknummer: CV EXPL pagina 4 eerste reactie. Uiteindelijk reageert DSB bij brief van 23 januari 2009 waarbij wordt gesteld dat de standaardwerkwijze van de tussenpersoon is een uitgebreide voorlichting te geven over de aangeboden producten, 3.2,7 Een doorlopende kredietovereenkomst is geenszins een complex product. 3.3 Gelet op alle vaststaande feiten moet geconcludeerd worden dat nergens uit blijkt dat DSB haar onderzoeksplicht heeft geschonden of dat de tussenpersoon! onjuist of onvolledig zou hebben geïnformeerd. Er woridt volstaan met deze (algemene) con clusie gelet op het uitgebreide verweer dat van de zijde van DSB is gevoerd en wa'^op (HHHHHiHl^niet, althans volstrekt onvoldoende gemotiveerd ingaan, zoals alleen al moge blijken uit het feit dat na een conclusie van repliek in conventie/antwoord in reconventie van 48 pagina's de gemachtigde van^pbmbbbhjp ïheent te kunnen volstaan met een reactie van nog geen 2 A4^tjesl Bfm mmiaten na om aan te geven waarom zij meer dan 10 jaar wachten met het buitengerechtelijk vernietigen van het samenstel van de overeenkomsten als zij, zoals is gesteld onder 2.3,2 al hebben aangegeven af te willen van (bijvoorbeeld) de overlijdensrisicoverzekeringl [ BiHHHimi^^^^b^" zelf voor gekozen om gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst niet daarop af te lossen maar hun maandtermijnen zo laag mogelijk te houden. Verder is niet gebleken van een zogenoemde 'koppelverkoop'. Ook hier blijft van de zijde vat^hhhhihhp inhoudelijke reactie uit op wat door de curatoren hierover in hoofdstuk 7 van de conclusie van repliek tevens antwoord in reconventie wordt gesteld. 3.4 Gelet op het vorenstaande dient de vordering in conventie geheel te worden toegewezen met verwijzing vani HH^ ^ [ [ in de kosten. 3.5 De vordering in reconventie dient gelet op het faillissement van DSB te worden afgewezen ingevolgd artikel 26 van de Eaillissementswet op grond van welke bepaling een dergelijke vordering ter verificatie dient te worden aangemeld. k zullen ook in reconventie in de kosten worden verwezen. 4. Beslissing De kantonrechter: In conventie Veroordeel hoofdelijk des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, om aan de curatoren te voldoen tegen kwijting de som van ,63 vermeerderd met de vertragingsvergoeding van thans 6,5 % per jaar over dat bedrag vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening, met bepaling dat rente van de vertragingsvergoeding niet meer zal bedragen dan de in ofbij de Wet op het Consumentenkrediet wettelijke maximaal toegestane rente; ln reconventie Wijst de vordering af/.-

5 Zaaknummer: CV EXPL pagina 5 In conventie en reconventie Verwij kosten van de procedure in conventie en reconventie tot op lieden begroot op: 6 104,81 kosten exploot, 6 851,- vast recht en ,- voor salaris gemachtigde. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.. Dit yonnis is gewezen dgpr mr. A, J. Henzen, kantonrechter, en ter openbare terechtzitting uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

ECLI:NL:RBOVE:2014:3607

ECLI:NL:RBOVE:2014:3607 1 van 10 4-8-2014 14:02 ECLI:NL:RBOVE:2014:3607 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 25-06-2014 Datum publicatie 03-07-2014 Zaaknummer C/08/138516 / HA ZA 13-192 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 8 LJN: BR6618, Rechtbank Almelo, 349704 CV EXPL 10-10071 Datum 30-08-2011 uitspraak: Datum 02-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:art

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405

ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 1 van 6 4-8-2014 13:53 ECLI:NL:RBMNE:2014:2405 Instantie Datum uitspraak 04-06-2014 Datum publicatie 24-06-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2522573 UC EXPL 13-18318 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curatoren en Kuiken worden genoemd.

Partijen zullen hierna de curatoren en Kuiken worden genoemd. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 386303 / HA ZA 07-3381 Vonnis van in de zaak van 1. MR. HENDRIK DULACK Q.Q., 2. MR. WILLEM JAN MAURITS VAN ANDEL Q.Q., in hun hoedanigheid

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-50 d.d. 27 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK ARNHEM vonnis Theodor Schriever wonende te Oosterhout gedaagde partij gemachtigde mr. H.l. Stehouwer 1.

vonnis RECHTBANK ARNHEM vonnis Theodor Schriever wonende te Oosterhout gedaagde partij gemachtigde mr. H.l. Stehouwer 1. vonnis RECHTBANK ARNHEM burgerlijk recht, sector kanton Locatie Nijmegen zaakgegevens 774357 \ CV EXPL 11-6382 \ et\376 uitspraak van 25 mei 2012 vonnis in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BL6284, Rechtbank Utrecht, 270484 / HA ZA 09-1629 Datum uitspraak: 03-03-2010 Datum publicatie: 04-03-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap SNS Bank N.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-068 d.d. 5 maart 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en de heer J.C. Buiter, leden en mr. J.J. Guijt, secretaris)

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RO 2013/46: Volstorting aandelen. Heeft volstorting van de aandelen als bedoeld in art. 2:191 BW plaatsgevonden nu het bedrag kort na oprichting aa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:7947

ECLI:NL:GHARL:2013:7947 ECLI:NL:GHARL:2013:7947 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer 200.101.052-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch Page 1 of 19 JOR 2014/168 Gerechtshof 's-hertogenbosch, 15-04-2014, HD 200.112.118/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 Renteswap, Risico van hoge kosten bij tussentijdse beëindiging renteswap, Zorg- en adviesplicht

Nadere informatie

Inhoud 76* Aflevering 5 24 juni 2011 Jaargang 8. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Inhoud 76* Aflevering 5 24 juni 2011 Jaargang 8. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Redactie: mr. K. Aantjes prof. mr. A.J. Akkermans mr. H. de Boer prof. mr. S.D. Lindenbergh mr. Chr.H. van Dijk mr. M.W. Scheltema 73 74 Inhoud Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Aflevering 5 24 juni

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 ECLI:NL:GHARL:2015:2350 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 31-03-2015 Datum publicatie 01-04-2015 Zaaknummer 200.132.857-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-139 d.d. 27 april 2012 prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77751

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:8304

ECLI:NL:GHARL:2013:8304 ECLI:NL:GHARL:2013:8304 Instantie Datum uitspraak 05-11-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 200.109.711 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2123,

Nadere informatie

LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269

LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269 LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269 Datum uitspraak: 30-03-2011 Datum publicatie: 06-04-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bq6208

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=bq6208 pagina 1 van 7 LJN: BQ6208, Rechtbank Rotterdam, 358447 / HA ZA 10-2154 Datum uitspraak: 20-04-2011 Datum publicatie: 26-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BN3863, Rechtbank Dordrecht, 78465 / HA ZA 08-2747 Datum uitspraak: 11-08-2010 Datum publicatie: 12-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

RECHTBANK NOORD-HOLLAND RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling privaatrecht Sectie handel & insolventie JR/MvL zaaknummer / rolnummer: C/14/148885 / HA ZA 13-278 Vonnis van 4 in de zaak van EISERES, wonende te [woonplaats], eiseres

Nadere informatie

LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak

LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak LJN: BW9260, Rechtbank 's-hertogenbosch, 237622 HA ZA 11-1548 Print uitspraak Datum uitspraak: 27-06-2012 Datum publicatie: 29-06-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie