Reglement Centraal OK. UZ Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Centraal OK. UZ Brussel"

Transcriptie

1 Reglement Centraal OK UZ Brussel

2 INHOUDSTAFEL 1. OK REGLEMENT (ALGEMEEN) ORGANOGRAM OK-PLANNING Verdeling OK- tijden Operatie schema en verdeling OK-tijd Nieuwe OK-schema s Wijziging OK-schema Hoe laat wordt er gestart Planning Planningsprioriteiten Classificatie ingrepen Bevriezen van de planning Capaciteit reserveren voor acute ingrepen Teruggegeven OK-tijd Weekplanning Uitgangspunt weekplanning Weekprogramma Dagplanning Dagplanning Verwachte overschrijding dagplanning Verwachte onderbenutting dagplanning Aanmelding urgente, semi-urgente ingrepen Direkte ingrepen Aannemen van de patiënt Registratie wijzigingen in het OK-programma ONDERTEKENING VALIDATIE 17 BIJLAGEN : Bijlage 1 : Algemene gedragsregels op het OK 18 Bijlage 2A : Surgical Safety Checklist/Time out...25 Bijlage 2B : Definitie Sturingsvariabelen..25

3 1. ALGEMEEN 1) Dit reglement is van toepassing voor alle activiteiten die plaatsgrijpen binnen het centraal operatiekwartier (COK), het oftalmologisch operatiekwartier (OF) en de PACU, gezamenlijk OK genoemd in deze tekst. Ingrepen of diagnostische procedures welke binnen het OK plaatsgrijpen worden gezamenlijk sessie genoemd in deze tekst. Een slot is een periode waarin een of meerdere sessies kunnen gebeuren. 2) Structurele besluitvorming in verband met het functioneren van het OK gebeurt op het niveau van het OK Management Team (OK-MT) en is bindend voor de chirurgen, de anesthesiologen, de verpleegkundigen, de brancardiers, het onderhoudspersoneel, het secretariaat en alle andere geledingen werkzaam in het OK. De dagelijkse organisatie en de definitieve dagplanning berusten bij de operationeel OK-manager en/of dagplanner. 3) De toewijzing van de sloten aan medische diensten gebeurt door het OK-MT na overleg met de verschillende betrokkenen en wordt periodisch geëvalueerd. 4) Bezoekers voor het COK of PACU-COK (vertegenwoordigers, familie, studenten bij hun eerste bezoek) melden zich ter hoogte van het secretariaat COK. Buiten de werkingsuren melden zij zich via videofonie aan respectievelijk de dispatch of de PACU-COK. 5) Bij afwezigheid zal de OK-manager voor een vervanger zorgen. 6) Het transport van beademde of kritiek zieke patiënten van de dienst intensieve geneeskunde of de spoedgevallendienst gebeurt onder begeleiding van een arts. De overdracht van relevante medische informatie aan de anesthesioloog gebeurt bij de ingang van het OK. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

4 2. ORGANOGRAM Directie VPK dir Med. dir Fin. dir... Fin.beleidsmw. +BI IT MT OK CEO Secr. /adm. medewerker Opl. coördinator Gebruikersraad OK VPK AN CHIR LOG evt. Gast Kwal. coördinator Operationeel manager OK Materiaalverantwoordelijke Apotheek Planner H.R. HVP PACU HVP Specialisme 1 HVP Specialisme.. Verpl.spec. Anesth. + chron. pijn Logistiek Hoteldienst Holding Specialisme 2 Specialisme.. CSA Tech.dienst Acute Pijn Specialisme 3 Specialisme.. Aankoop Biotechniek Specialisme. Specialisme Zkh hygiëne Patiëntenadmin. Aanspreekpunt / deskundige specialisme R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

5 3. OK-PLANNING 3.1. Verdeling OK tijden Operatie schema en verdeling OK-tijd Tijdens de toegewezen operatietijd wordt er gevraagd geen poliklinische activiteiten en visite s plaats te vinden. Operatietijd wordt aan een heelkundige specialiteit toebedeeld. Het toewijzen van de totale bezettingstijd, uitgedrukt in uren, wordt gebaseerd op de toegewezen versus de verbruikte tijd (bezettingsgraad) per heelkundige specialisatie. Hiervoor zal een benutting met een bandbreedte van % gebruikt worden. Er zal daarbij in eerste instantie gekeken worden naar de benutting tijdens de programmatijd, daarnaast naar het % uitloop. Beneden de 80% wordt als onvoldoende gekwalificeerd en kan leiden tot vermindering van de toegewezen bezettingstijd. De meetperiode hiervoor is drie maanden. Vermindering van bezettingstijd kan alleen plaats vinden na overleg met het betrokken specialisme. Bij een benutting boven de 100%, bij een goede pre-operatieve electieve planning en het tijdig starten kan een uitbreiding van bezettingstijd aangevraagd worden bij het OK-MT. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren door het diensthoofd van het betrokken specialisme. Het OK-MT kan bij een benutting boven de 100% de desbetreffende specialiteit, indien beschikbaar, extra operatietijd aanbieden. Indien het niet mogelijk is binnen het vastgesteld operatietijdenbesluit de uitbreiding te realiseren zal de directie hiervan op de hoogte worden gebracht. De benutting zal gebaseerd worden op de totale tijd tussen de begintijd en de eindtijd van een operatie sessie van geplande electieve operaties (geen semiurgente, urgente en directe operaties). Exclusief de wisseltijd tussen de operaties. Begintijd: de tijd dat de eerste patiënt van de operatiesessie de operatiekamer binnenkomt. Eindtijd: de tijd dat de laatste patiënt van de operatiesessie de operatiekamer verlaat. Wisseltijden: In deze benuttingstijd zijn de wisseltijden exclusief. Bij de uitvoering zal het OK-MT rekening proberen te houden met de onmogelijkheden en de specifieke wensen van een dienst. De diensten zullen elke 3 maand een boordtabel ontvangen met een overzicht van hun benuttingstijd. Het is de verantwoordelijkheid van de OK-gebruikers om de toebedeelde operatietijd optimaal te benutten. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

6 Afwezigheden dienen elektronisch ingebracht te worden in het KWS. Leegstaande sessies worden voor de 72 uur deadline via door de planner aan de diensten bekend gemaakt. Op basis van respons en noden wordt door de verantwoordelijk planner de leegstaande sessie toegewezen. Een dag sessie zal zo veel mogelijk door één chirurg of door een discipline ingevuld worden. Getracht zal worden zoveel mogelijk volledige dag sessies te creëren. Er zal een evenwichtige verdeling van de werkbelasting, op sessieniveau, gemaakt worden. Er zal rekening gehouden worden met de werklastverdeling van de PACU en verpleegafdelingen. Er wordt geopereerd van maandag tot en met vrijdag, conform het schema "toegewezen tijden" nieuwe OK-schema s Het concept van een nieuw OK-schema wordt op basis van het benuttingspercentage gemaakt. Het streven is er op gericht om tot een nieuw OKschema op basis van consensus te komen wijziging OK-schema De snijdende specialiteiten dienen gewenste capaciteitswijzigingen of andere wensen t.a.v. de toegewezen OK-tijden schriftelijk in te dienen bij het OK-MT. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

7 3. 2. Hoe laat wordt er gestart en met welke werkzaamheden? De eerste patiënten zullen om 07:30 in het operatiekwartier aanwezig zijn. Om 07:30 uur starten de voorbereidingen voor anesthesie door verpleegkundigen, gevolgd door de voorbereidingen chirurgie. Sign in begint om 7:45 uur (conform de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid bijlage checklist veilige heelkunde). (Bijlage 2A) De anesthesist begint pas met de anesthesiologische inleiding nadat de opererend chirurg naar de zaal gebeld heeft dat hij in het ziekenhuis aanwezig is. Daarbij meldt de anesthesist de verwachte eindtijd van de anesthesiologische inleiding. De opererend chirurg zal bij aankomst in de zaal het chirurgische gedeelte van de checklist bevragen en (laten) invullen. Voor elke ingreep, net als cf bovenstaande beschreven bij dagstart, geldt de 3-ledige safesurgery checklist. Deze wordt verder uitgewerkt en verfijnd tijdens de piloten, met doel op op 1/1/2013 aangepaste versie in te voeren OK-breed: R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

8 R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

9 3.3. Planning Planningsprioriteiten De beslissingsname o.v.v. planning binnen het operatiekwartier is onderhevig aan tal van doelstellingen en operationele beperkingen. Literatuur (Dexter et al., 2004; Dexter, 2012) wijst uit dat het onmogelijk is om een éénduidige beslissing te voeren noch om elke prioriteit te volgen bij het nemen van planningsbeslissingen. Het onderzoek geeft aan dat de enige volgorde die leidt tot veilige, correcte en duidelijke beslissingen de volgende is: Planningsbeslissingen zullen steevast genomen worden door het overlopen van deze prioriteiten, van prioriteit 1 tot prioriteit 5, in deze volgorde. Een prioriteit in de tabel is leidend boven de ondergenoemde prioriteit (e.g. Als bij een beslissing de Prioriteit 1 patiëntveiligheid niet beïnvloed wordt (bvb. medisch gezien is er in een casus besloten dat er geen verschil is tussen operatie om 15:00 in zaal x of om 16:00 in zaal y), dan pas kan naar prioriteit 2 gekeken worden. Als deze niet beïnvloed is, dan pas naar prioriteit 3 enz. ) Classificatie ingrepen Correcte beslissingen in het operatiekwartier kunnen slechts geschieden op basis van een correcte classificatie van het type ingreep. De classificatie van de ingreep bepaalt meteen ook in belangrijke mate de te nemen beslissingen of mogelijkheden. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

10 Literatuur schrijft voor (NCEPOD, 2004) om dit te doen op basis van acuutheid op medische gronden. Er wordt daaruit volgend onderscheid gemaakt tussen electieve ingrepen, en acute ingrepen, waarbij deze laatste categorie nog verder wordt onderverdeeld in 3 subcategorieën. De classificatie wordt weergegeven in onderstaande beslissingsschema : Electief: Dit zijn ingrepen die electief buiten de bevroren periode in de planning gezet te worden. De chirurg kan vragen aan electief geplande patienten om op een wachtlijst te komen zodat zij eerder kunnen opgeroepen worden wanneer binnen de witte vlekken een gat valt in de planning. Dagbehandelingen dienen zo vroeg mogelijk ingepland te worden, echter zonder de opstart in het gedrang te brengen. Dit kan inhouden dat electief een gehospitaliseerde patient eerst gepland wordt. Semi-urgent: Hieronder bevinden zich de ingrepen die binnen een termijn van 72 h dienen geopereerd te worden. Urgent: Dit zijn operaties die enig uitstel gedogen, doch medisch gezien binnen 24 h geopereerd dienen te worden. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

11 Direct: Deze operaties moeten zo snel mogelijk plaatsvinden. Er dient eventueel in een lopend OK-programma ingebroken te worden of in een zaal die vrij is. Het blok semi-urgent, urgent en direct lopen via de gemandateerd verantwoordelijke planner van het OK Bevriezen van de planning Om stabiliteit te bekomen in het operatiekwartier, is het nodig om het plannen van electieve ingrepen vanaf een bepaalde tijdsduur te bevriezen. Dit stelt de planner in staat om tijdig vast te stellen of er overboekingen zijn gebeurd, gaten zijn gevallen in de planning, of sets voorhanden zullen zijn, of er geen dubbel gebruik van materieel wordt vooropgesteld, m.a.w of alle resources kunnen gegarandeerd worden zoals vooropgesteld in de planning. Het bevriezen van de planning geldt voor electieve ingrepen. Door de electieve planning tijdig te bevriezen, kan de planner betere keuzes maken t.a.v de inplanning van de acute ingrepen (bvb. een witte vlek in de electieve planning vrijhouden voor de inplanning van semi-urgente of urgente ingrepen). Om een evenwicht in te stellen tussen stabiliteit en flexibiliteit is ervoor gekozen om een bevroren periode van 72 werkuren of 3 werkdagen in te stellen. Na het ingaan van de bevroren periode gaat de bevoegdheid voor de inplanning over van de chirurg naar de planner. Deze laatste oefent deze bevoegdheid vanzelfsprekend uit in overleg met de chirurg, maar betekent een eindbevoegdheid. In onderstaand schema wordt de link gelegd tussen de classificatie van de ingrepen en de bevroren periode: 3 werkdagen R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

12 De bevroren periode gaat in 72 werkuren of 3 werkdagen voor de ingreep, maar wordt verder gedetailleerd als volgt, naargelang de dag van de ingreep nadert. Hoe dichter bij de ingreep, hoe groter het belang van stabiliteit, dus hoe sterker de planning bevroren wordt Capaciteit reserveren voor acute ingrepen Een belangrijk principe in (OK-)planning is het maximaal scheiden van electieve ingrepen en acute ingrepen, waarbij maximale patiëntvriendelijkheid, stabiliteit en efficiëntie bekomen wordt door reeds geplande ingrepen (hetzij electieve ingrepen, hetzij semi-urgente of urgente ingrepen die tijdens de bevroren periode al zijn gealloceerd aan een tijdstip) zo min mogelijk te verstoren. Deze verstoring leidt namelijk tot een reeks verstoringen in de ketting voor en na de ingreep (verpleegeenheid, IZ, PACU, CSA...) waarbij deze verstoring in amplitude versterkt wordt naargelang deze verder uitdeint (het gekend BullWhip effect). Omwille van deze reden, en gegeven een belangrijk percentage van de ingrepen die acuut van aard zijn (5-20%), dient op voorhand capaciteit gereserveerd te worden om deze op te vangen. De acute stroom is variabel ( onvoorspelbaar), en dient gebufferd te worden door capaciteit te reserveren. De literatuur beschrijft twee uiterste vormen: - het bufferen van acute capaciteit via een spoedzaal (mét een spoedteam) waarin de acute ingrepen van de verschillende disciplines worden gebufferd. - het bufferen van acute capaciteit voor elke discipline apart o.v.v witte vlekken in elk programma. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

13 Er is besloten om een mengvorm binnen het COK te implementeren, die het midden houdt tussen practische implementeerbaarheid en poolen van variabiliteit : - voor disciplines met hoog % acute stroom: vaste witte vlekken worden voorzien in het programma, op basis van de (te bepalen) benodigde acute capaciteit en de beschikbaarheid van de chirurg(en); - voor disciplines met laag % acute stroom : dagelijks wordt bij de start van de bevroren periode de benodigde capaciteit aan semi-urgente, urgente en directe ingrepen ingeschat en geëvalueerd. In functie van deze inschatting worden gaten in de electieve planning ad hoc gereserveerd voor buffering van acute ingrepen over disciplines heen, a.h.w als zwevende witte vlekken. Op deze manier wordt de hoge variabiliteit van de kleine acute stromen gepoold. Eveneens in deze situatie dient de acute capaciteit per ingreepcategorie bepaald te worden; Als voorbeeld: stel op maandag 1 oktober bekijkt de planner de zaalbezetting voor donderdag 4 oktober (zie onder), bij de start van de bevroren periode. De blauwe blokken geven de reeds ingepland electieve tijd weer, en er is een vaste witte vlek voorzien in zaal 5 (bvb. ortho of abdo). De planner besluit additioneel om in zaal 3 de niet-opgevulde tijd te reserveren voor acute ingrepen (semiurgent, urgent en direct). Dit betekent ook dat additioneel bijkomende ingrepen van de specialiteit in wiens blok er een zwevende witte vlek is gereserveerd, niet noodzakelijk voorrang meer hebben om in dat blok gepland te worden (er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd, maar niet gegarandeerd). Dit hangt af of er al andere acute ingrepen in gepland zijn, deze worden in dat geval niet herpland (nastreven minimale verstoring): R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

14 Teruggegeven OK-tijd Om tot een optimale benutting van de beschikbare OK-tijd te komen, dienen de chirurgen en de anesthesisten afwezigheid door voorziene omstandigheden (vakantie, congres- en symposiabezoek, cursus etc.) minimaal zes weken van tevoren schriftelijk door te geven aan de planner van het operatiekwartier, behoudens overmacht. De planner van het operatiekwartier kan de teruggegeven OK-tijd aanbieden aan andere specialiteiten dan wel gebruiken om overuren van OK-personeel weg te werken, onderhoud van zalen te laten uitvoeren, enz. Bij het op tijd (twee weken van te voren) schriftelijk teruggeven van de OK-tijd, wordt melding gemaakt van de teruggegeven OK-tijd zonder dat dit wordt geregistreerd als niet benutte OK-tijd e zaal openen buiten normale werkingsuren Indien een chirurg een 2 e zaal wenst te openen (alleen in geval van direct) dient dit te gebeuren in nauwe samenspraak met de dienstdoende anesthesist en aanwezige OK verpleegkundige(n), dit in verband met het eventueel oproepen van een extra OK verpleegkundige 3.4. Weekplanning Uitgangspunt weekplanning Het uitgangspunt voor de weekplanning is het door het OK-MT vastgestelde OKschema weekprogramma De planner is verantwoordelijk voor het goedkeuren van een concept weekplanning. De preoperatieve planning wordt vastgesteld in het wekelijkse preoperatieve planningsoverleg. Hierin dienen alle betrokkenen te participeren: Verantwoordelijke planner OK Afgevaardigde dienst anesthesie Afgevaardigde chirurg Afgevaardigde chirurgisch dagziekenhuis Afgevaardigde CSA Afgevaardigde PACU verwachte overschrijding weekprogramma Bij verwachte overschrijding van de beschikbare OK-tijd wordt van te voren in overleg met de chirurg beslist of het programma gepland blijft op risico dat één of meerdere patiënten op de operatiedag zelf moeten worden afgezegd of er één of meerdere patiënten dienen te worden verschoven. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

15 3.5. Dagplanning dagplanning Een wijziging in de dagplanning dient door de chirurg telefonisch te worden doorgegeven aan de anesthesist en de planner of diens vervanger. Dit kan alleen na het akkoord van de verantwoordelijk planner verwachte overschrijding dagplanning Bij verwachte overschrijding van de dagplanning door directe ingrepen of verwachte dan wel onverwachte uitloop van het geplande reguliere programma, zal door de aanwezige anesthesist en planner, in nauw overleg met de chirurg en de operationeel manager, worden bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen. De te nemen maatregelen worden beoordeeld op basis van: reeds eerder aangegeven te verwachten overschrijding inbraak door spoedingrepen uitloop regulier programma eventueel (levensbedreigende) gevolgen van uitstel operatie overige oorzaken van uitloop De chirurg blijft de medische eindverantwoordelijke. Bij uitstel van de operatieve ingreep wordt dit met de patiënt besproken door de betrokken chirurg. Bij een organisatorische oorzaak wordt dit door de OK manager met de patient besproken. Bij uitstel wordt de uitgestelde ingreep met voorrang gepland verwachte onderbenutting dagplanning Indien een dagplanning niet volledig is benut, is het de operationeel manager en/of de planner voorbehouden de niet geplande OK-tijd te benutten voor operatieve ingrepen van andere specialiteiten dan wel de OK-tijd niet op te vullen t.b.v. het opnemen van overuren door het OK-personeel, enz. Het spreekt voor zich dat dit in nauw overleg met de betrokken chirurg(en) en anesthesist(en) dient te geschieden (cf supra, bevroren periode) Aanmelding urgente, semi-urgente ingrepen De aanmelding van urgente en semi-urgente ingrepen gebeurt middels elektronische aanmelding bij de dienstdoende anesthesist en de planner operatie kwartier. Bij de aanmelding moet duidelijk aangegeven worden of een ingreep urgent of semi-urgent is en wat de motivatie is. Dit zal ook als dusdanig geregistreerd worden, cfr. tabel blz Directe ingrepen: Bij een direct operatie-indicatie wordt gepoogd binnen het lopende OKprogramma de operatie in te plannen. Als dit niet lukt, wordt de operatiezaal, die het eerst vrij komt stilgelegd. In deze zaal wordt aldus ingebroken door het specialisme met de acute ingreep. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

16 In principe vindt het overleg t.a.v. het inbreken direct plaats tussen de betrokken chirurgen. Het spreekt voor zich dat onderling respect en waardering de basis vormen voor genoemd overleg. In overleg tussen de benadeelde chirurg, de dienstdoende anesthesist en de planner operatiekwartier wordt gekeken of het mogelijk is de benadeelde chirurg qua operatietijd dezelfde dag de operatietijd in te halen zodat het geplande OKprogramma van de benadeelde chirurg kan worden afgemaakt. Indien dit niet mogelijk is, wordt de ingebroken OK-tijd zo spoedig mogelijk ingehaald. De chirurgen plannen conform het planningsprotocol (zie planningsprotocol). Na afloop van de operatie dient door het OK-team het protocol administratieve taken te worden gevolgd (zie protocol administratieve taken) Aannemen van de patiënt Het aannemen van de patiënt, inclusief de overdracht van de relevante gegevens door middel van een surgical safety checklist (bijlage), behoort tot de verantwoordelijkheden van het OK-team. In de operatiezaal wordt slechts een patiënt aangenomen als de anesthesist en/of OK-verpleegkundige(n) aanwezig zijn Registratie wijzigingen in het ok programma De wijzigingen veroorzaakt door: onvoorziene afwezigheid van de chirurg of operatiemedewerkers, uitloop geplande programma s, te laat teruggegeven OKtijd en alle overige buiten-ok-reglementaire redenen, worden geregistreerd en gerapporteerd door het OK-MT. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

17 4. ONDERTEKENING Dit Reglement OK UZ Brussel wordt aangeboden aan iedereen die op het centraal operatiekwartier gaat werken. Na ondertekening wordt dit document door het OK secretariaat beheerd. Het document Reglement OK UZ Brussel, inclusief de bijlagen heb ik gelezen. Hierdoor heb ik kennis genomen van het Reglement OK UZ Brussel, inclusief de bijlagen. Deze zijn mij duidelijk en ik zal conform deze afspraken mijn werkzaamheden uitvoeren. Naam: Handtekening: Datum: R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

18 Goedkeuring : Datum: Opsteller : OK Operationeel manager OK-MT Medische raad Directie Procedureverantwoordelijke : Vindplaats Masterdocument: Secretariaat OK R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

19 5. VALIDATIE R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

20 Bijlagen Bijlage 1 U bent werkzaam op het operatiekwartier van het UZ Brussel. Om een veilige, professionele en prettige werkomgeving te waarborgen zijn een aantal afspraken opgesteld. Iedereen die werkzaam is op het operatiekwartier van het UZ Brussel wordt geacht zich aan deze afspraken te houden. De inspanning van velen gaan verloren wanneer een enkeling zich hier niet aan houdt. Algemene gedragsregels op het OK 1. Er dient op tijd (volgens afspraak) gestart te worden met het OK-programma. Elke OK-medewerker en medisch specialist is daarom op tijd aanwezig om met zijn of haar werkzaamheden te starten. Daarnaast houdt een ieder zich aan de pauzetijden (30 minuten lunch, koffiepauze 15 min) 2. Elke OK-medewerker en medisch specialist levert vanuit zijn of haar professie een maximale bijdrage aan een efficiënt en effectief verloop van het OK- programma, waarbij in het denken en doen de patiënt centraal staat. 3. Telefoon, internet en faciliteiten worden in het ziekenhuis alleen beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik. Met andere woorden: het gebruik van genoemde faciliteiten is noodzakelijk voor een adequate, goede beroepsuitoefening. Bij twijfel raadpleegt u uw leidinggevende. 4. Op het operatiekwartier van het UZ Brussel mag in principe niet worden gegeten of gedronken buiten de daarvoor bestemde ruimtes. 5. Het operatiekwartier van het UZ Brussel is rookvrij. Het operatiekwartier verlaten om te gaan roken is alleen toegestaan tijdens de pauzes. 6. De toegang tot het operatiekwartier is via de dienstingang personeel. Ingang via de patiënteningang is alleen onder spoed omstandigheden geoorloofd. (Urgentieclassificatie A1) R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

21 Omgangsregels 1. De patiënt op het operatiekwartier bevindt zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Medisch specialisten en OK-medewerkers dienen zich hiervan bewust te zijn en de patiënt respectvol te benaderen. Bij een wakkere patiënt stelt iedereen die bij de behandeling betrokken is zich voor en noemt zowel zijn naam als functie. Als de patiënt wakker is, worden handelingen aangekondigd en toegelicht. Gebruikers en medewerkers onthouden zich zowel bij de wakkere patiënt als bij de patiënt onder algehele anesthesie van opmerkingen die kwetsend en/of schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. 2. Ook collega-zorgverleners worden respectvol benaderd. Dit is de basis voor een effectieve communicatie en samenwerking. Iedereen op het operatiekwartier, ongeacht positie of functie, is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag en staat open voor feedback. Dit dient op een respectvolle manier te gebeuren. Conflicten worden uitgesproken, maar niet in aanwezigheid van derden en nooit in aanwezigheid van de patiënt. Gestandaardiseerd werken 1. Op de Operatieafdeling wordt met protocollen gewerkt Iedere OK-medewerker en medisch specialist kent de protocollen (nursingboek), werkt conform deze protocollen en weet waar protocollen opgeslagen zijn en hoe deze te raadplegen. Tevens levert eenieder de professionele bijdrage om een protocol up-to-date te houden of te verbeteren. Zowel medici als medewerkers zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de protocollen. 2. Op het operatiekwartier wordt gewerkt met de checklist veilige heelkunde. Iedere OK-medewerker weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is in dit hulpmiddel en voert dit uit. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

22 Handhaven steriliteit werkomgeving Het aantal personen aanwezig op een OK is conform de norm (2 OK verpleegkundigen per zaal) voor de betreffende ingreep. Het aantal deurbewegingen is minimaal. Deuren worden niet tegen elkaar opengezet. Ook niet tijdens het schoonmaken van het OK. De OK-deuren worden altijd zo snel mogelijk gesloten. Nooit tussen steriele tafels door lopen. Geen materialen voor ventilatierooster plaatsen. Communicatie gebeurt zoveel mogelijk via intercom of telefoon. Wasprocedure: het wassen van de handen en onderarmen gebeurt volgens de richtlijnen.. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

23 Hygiëne en infectiepreventie De Operatieafdeling is verdeeld in drie zones: Zone A steriel Operatiezalen en voorbereidingsruimtes Zone B schoon Nevenvertrekken van de operatiekamers, de holding, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag (opslag steriele medische hulpmiddelen), dienstruimten (gangen tussen de genoemde ruimten), receptie, etc. Zone C niet schoon Sluizen, PACU, kleedkamers, toiletten, etc. Uitgangspunt is dat de kans dat micro-organismen uit het ziekenhuis de operatiekamers bereiken zo klein mogelijk wordt gehouden. Zonder dat de gevolgde gedragscodes een efficiënt functioneren belemmeren. Maatregelen ten aanzien van hygiëne Handreiniging Handreiniging met water en zeep en het inwrijven van de handen met handalcohol worden, wat betreft de preventie van kruisinfecties, aan elkaar gelijkwaardig beschouwd. Wanneer handen zichtbaar verontreinigd zijn, worden ze altijd gewassen met water en gewone, vloeibare zeep. Om een adequaat effect van de handalcohol te bereiken moeten de handen eerst goed droog zijn. Uit het oogpunt van gebruiksgemak heeft handalcohol de voorkeur boven desinfecterende zeep. Nagels Nagels zijn kortgeknipt en schoon. Gebruik van nagellak is niet toegestaan. Het dragen van kunstnagels is verboden. Haar Het haar is schoon. Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

24 Sieraden en horloges Tijdens de werkzaamheden worden geen polshorloges, ringen, halskettingen of armbanden gedragen. Oorbellen zijn toegestaan mits zeer bescheiden van omvang, niet hangend en dienen onder de muts gedragen te worden. Zichtbare piercings zijn niet toegestaan. Schoeisel Alle medewerkers dienen in alle zones van de Operatieafdeling schoeisel te dragen dat alleen op het OK gedragen wordt. Indien u afwijkend schoeisel moet dragen, bespreekt u de medische verklaring (arbeidsgeneeskunde) vooraf met OK-leiding. Wanneer u de Operatieafdeling verlaat trekt u ander (eigen) schoeisel aan. Voor gasten op het OK zijn overtrekken beschikbaar. Reinigen van schoeisel: Aan het eind van de dag worden alle OK-klompen door de CSA thermisch gereinigd. Indien gedurende de dag de klompen zichtbaar met bloed verontreinigd zijn, dienen deze eigenhandig gereinigd te worden. Kleding De operatiekamerkleding dient te bestaan uit een hemd en broek. Er wordt alleen kleding gedragen die door het ziekenhuis is verstrekt. Het is niet toegestaan om in operatiekamerkleding buiten de Operatieafdeling te komen. Uitzondering hierop betreft IZ, Spoed en Verloskamer (spoed situaties) Tussen operaties door wordt van kleding gewisseld, wanneer deze vuil of nat is geworden. Onder normale omstandigheden betreedt u de OK via de kleedkamers. Muts Tijdens verblijf in zone A en B van de Operatieafdeling is het hoofdhaar geheel bedekt. Zorg er voor dat de haren helemaal onder de muts zitten. Bezoekers dragen een paars gekleurde universele muts. Mondneusmasker Tijdens operaties draagt iedereen in de operatiekamer een chirurgisch mondneusmasker. Het mondneusmasker wordt op de juiste manier gedragen. Dat wil zeggen mond en neus zijn goed bedekt en het masker sluit goed aan. Het mondneusmasker dient na iedere operatie te worden vervangen en mag tussendoor niet om de nek worden gehangen. Oogbescherming De operateur, de instrumentist en assistent(en) dienen de ogen te beschermen met een bril of een gezichtsscherm. (Uitgezonderd de operateur die gebruik maakt van een operatiemicroscoop.) R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

25 Steriele handschoenen Steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij invasieve handelingen en bij de omgang met steriele materialen. Telkens eenmalig en zonder dat contact gemaakt wordt met omgevingsmaterialen zoals telefoon, apparatuur, toetsenbord, dossier en schrijfgerei. Niet steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij: het aanbrengen en verwijderen van gips, wanneer contact met bloed of lichaamsvochten kan optreden. Dit geldt in het bijzonder bij postoperatief gips waarbij een wonddrain is achtergelaten; het tellen van de gazen en bepalen van het bloedverlies. Bij het gebruik van ioniserende straling (C-boog) is het dragen van een persoonlijke dosimeter wettelijk verplicht. Volg de specifieke richtlijnen van de dienst Fysische Controle voor het aanvragen en het gebruik van deze dosimeter. Beheer apparatuur en middelen Iedere OK-medewerker en medisch specialist is verplicht de houdbaarheids- of onderhoudsdatum te checken vóór gebruik van een apparaat of medisch hulpmiddel. Iedere OK-medewerker en medisch specialist is verplicht de houdbaarheids- of onderhoudsdatum te checken vóór het toedienen van medicatie (medicatie dubbelcheck). Iedere OK-medewerker en medisch specialist is vaardig in het bedienen van de apparatuur. Incidenten Melden Iedere OK-medewerker en medisch specialist meldt incidenten volgens de VIKAprocedure Tevens is er een specifieke melding in het VIKA systeem mogelijk ten behoeve van procedurele onregelmatigheden OK. (Door incidenten te melden krijgen we zicht op (potentieel) risicovolle situaties). Tellen van gazen, instrumenten, naalden en medische disposables Voor de ingreep en aan het eind van de ingreep dienen alle gazen, naalden, instrumenten en medisch disposables te worden geteld. Dit wordt genoteerd in de interne (KWS) Surgical Safety checklist. Bij het niet correct zijn wordt de chirurg door de OK-verpleegkundige op de hoogte gebracht. Deze beslist of er bv. een röntgen onderzoek / hertelling dient plaats te vinden. Bij géén actie wordt de melding van niet correct zijn in het patiëntendossier opgenomen. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

26 Basisafspraken GEDRAGSCODE CENTRAAL OK UZBRUSSEL Het document Basisafspraken gedragscode Centraal OK UZ Brussel heb ik gelezen. Hierdoor heb ik kennis genomen van de gedragsregels Centraal OK UZ Brussel. Deze zijn mij duidelijk en ik zal conform deze afspraken mijn werkzaamheden uitvoeren. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

27 Bijlage 2a - Surgical Safety Checklist/Time Out Intern : KWS patiënt selektie Versie dd. 5/10/2012 Bijlage 2b: definitie sturingsvariabelen Deze dient aangevuld te worden in volgende versie van het OK-reglement en zodra beschikbaar. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Investeren in Endo-Suites

Investeren in Endo-Suites Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten Endo-Suites Z.M. Jiang Juli 2007 De digitale OK Endoscopische toren Investeren in Endo-Suites Een advies over het aantal in te richten

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Datum laatste revisie: 8 oktober 2012 Opdrachtgever: NVPC Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx, organisatieadviseurs OAZ Hay Winters, plastisch chirurg

Nadere informatie

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject Richtlijn Het Peroperatieve Traject INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) PARTICIPERENDE VERENIGINGEN / ORGANISATIES Landelijke Vereniging

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Datum laatste revisie: 01-11-2011 Opdrachtgever: NVPC Projectnr. SKMS: 4119695 Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx,

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE

DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE DE ARBEIDSTIJDENWET BINNEN DE SECTOR POLITIE Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 6 3 Overlegstructuur 8 4 Verplichtingen werkgever 10 5 Toepassing 12

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

Informatiebrochure. Voor de instellingscontactpersonen van de Sectie Vervolgonderwijs RADBOUD ZORGACADEMIE

Informatiebrochure. Voor de instellingscontactpersonen van de Sectie Vervolgonderwijs RADBOUD ZORGACADEMIE Informatiebrochure Voor de instellingscontactpersonen van de Sectie Vervolgonderwijs RADBOUD ZORGACADEMIE Juni 2011 Informatiebrochure voor de instellingscontactpersonen van de Sectie Vervolgonderwijs

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE AORTA

SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA DAP SAMENWERKING IN DE AORTA AORTA-DAP v 2.3 27-1-2014 1 De grondslag en het uitgangspunt van de AORTA DAP is: Alle beheerpartijen kunnen & mogen direct met elkaar samenwerken & communiceren. AORTA-DAP

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen

Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2009 2010 Patiëntenplanning doorheen verschillende ziekenhuisafdelingen Bed Capacity Planning Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie