Sappi Maastricht B.V. Nederland MILIEUJAARVERSLAG 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sappi Maastricht B.V. Nederland MILIEUJAARVERSLAG 2004"

Transcriptie

1 Sappi Maastricht B.V. Nederland MILIEUJAARVERSLAG 2004

2

3 Sappi Maastricht B.V. De lucht blijft blauw

4 2 De lucht blijft blauw Dit milieujaarverslag van Sappi Maastricht B.V. draagt als thema de lucht blijft blauw. Dat onderwerp is uiterst actueel. In februari 2005 is immers het Verdrag van Kyoto officieel in werking getreden, zodat een groot aantal landen nu de plicht heeft om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen aan banden te leggen. Ook Nederland zal ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van CO 2 en NO x substantieel lager wordt. Die verplichting is niet alleen een zaak van de nationale regering, maar ook van elke burger en elk bedrijf.

5 3 De papierindustrie geeft daarbij een uitstekend voorbeeld, zegt mevrouw Karien van Gennip in het welkomstwoord van dit milieujaarverslag. De staatssecretaris weet waarover ze praat, want haar ministerie (van Economische Zaken) werkt nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrikanten in een ambitieus project om het energieverbruik, en daarmee de uitstoot van broeikasgassen, substantieel terug te dringen. Meer daarover, en over de rol die Sappi Maastricht B.V. daarbij speelt, leest u verderop in dit document. Daarnaast worden ook andere projecten belicht in dit jaarverslag. Zoals de samenwerking tussen Sappi, NUTS en de gemeente Maastricht bij de tot-standkoming van een uniek stadsverwarmingsproject. En het verleggen van de aanvoerroute van calciumcarbonaat van de weg naar het water. Milieuwinst: tien tot vijftien vrachtwagens per dag. Al die projecten zijn natuurlijk niet pas in februari in gang gezet. Sappi Maastricht B.V. maakt deel uit van Sappi Limited, wereldmarktleider op het gebied van gecoat papier. Dat concern heeft zich al lang geleden gecommitteerd aan zogenaamd maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer door voortdurend te streven naar betere prestaties op het gebied van milieu. In haar uitingen in relatie met het milieu toont Sappi dan ook wel de vlinder. Vlinders zijn niet alleen fragiel, maar ook erg afhankelijk van hun natuurlijke omgeving. Daardoor vormen ze een goede graadmeter voor de toestand van het milieu. Dat is de reden dat u in dit milieujaarverslag ook de dierentuin van Emmen zult aantreffen, of meer in het bijzonder: de vlinders uit de dierentuin. Kortom, van staatssecretaris tot stadsverwarming en van VNP tot vlinder: we hopen dat u dit jaarverslag weer met interesse zult lezen, zodat u daarna helemaal bijgepraat' bent over alle aspecten van het milieubeleid van Sappi Maastricht B.V.

6 4

7 5 Voorwoord Voor u ligt het milieujaarverslag van Sappi Maastricht B.V. Het is het derde verslag na de implementatie van het milieubeheersysteem EMAS. Wat is EMAS precies? Het Eco Management en Audit Schema (EMAS) is een zogenaamd communautair milieubeheer- en auditsysteem. Het systeem schept de voorwaarden om voortdurend verbeteringen te kunnen doorvoeren op het gebied van milieu. Organisaties kunnen eraan deelnemen op basis van vrijwilligheid, door zich bereid te verklaren om hun prestaties op milieugebied te verbeteren. Daarbij gaat EMAS in een aantal opzichten veel verder dan de officiële milieunorm ISO/EN ISO Het EMAS stelt de deelnemers voor drie belangrijke taken: - een milieuanalyse doorvoeren, - werknemers actief betrekken bij de uitvoering van het milieubeheer en milieu audit systeem, - het publiek en andere partijen op de juiste manier informeren. Het systeem is in 1995 opgezet door de EU. Het staat open voor alle lidstaten en voor de leden van de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Elk bedrijf en elke overheidsdienst die ernaar streeft om zijn prestatie op milieugebied te verbeteren kan zich bij het EMAS aansluiten. Voor Sappi Maastricht B.V. is EMAS een middel om haar ambities op milieugebied vorm te geven op een wijze die herkenbaar en controleerbaar is. Het stelt ons bovendien voor de uitdaging om de lat nog hoger te leggen. Hoe deze ambities in harde cijfers en statistieken worden uitgedrukt leest u in dit milieujaarverslag 2004.

8 6 Inhoud Inleiding Dit milieujaarverslag van Sappi Maastricht draagt als thema de lucht blijft blauw. Dat onderwerp is uiterst actueel. In februari 2005 is immers het Verdrag van Kyoto officieel in werking getreden, zodat een groot aantal landen nu de plicht heeft om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen aan banden te leggen. Sappi Maastricht werkt daar al jaren aan. De onderneming maakt deel uit van Sappi Limited, wereldmarktleider op het gebied van coated fine paper. Dat concern heeft zich al lang geleden gecommitteerd aan zogenaamd maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer door voortdurend te streven naar betere prestaties op het gebied van milieu. Dit milieujaarverslag gaat over de resultaten die Sappi Maastricht het afgelopen jaar heeft geboekt op dit terrein. pagina 2-3 Maakindustrie verdient meer waardering Blauwe lucht, het thema van dit jaarverslag, staat niet alleen voor een schoon milieu maar ook voor een onbezorgde toekomst, zonder donkere wolken. Dat zegt Edward de Vries, algemeen directeur van Sappi Maastricht. Vanuit die visie koppelt hij milieumaatregelen waar dat mogelijk is aan de bedrijfseconomische voordelen die ermee te behalen zijn. De Vries wijst erop dat de maakindustrie de afgelopen decennia een relatief schone high tech sector is geworden. Daarom vindt hij het jammer om te merken dat bedrijven als Sappi Maastricht voor de lokale overheden nauwelijks mee lijken te tellen. Kennelijk zijn we niet sexy, zoals bijvoorbeeld de life sciences en biotechnologie dat wel zijn. pagina 8-11 Kyoto is pas het begin De inwerkingtreding van het Kyoto-protocol in februari dwingt Europa om de uitstoot van CO 2 terug te dringen. Overheid en bedrijfsleven moeten daarbij als partners samenwerken, vindt staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. Want Nederland heeft het bedrijfsleven nodig, maar bedrijven moeten zich ook bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Het Nederlandse bedrijfsleven hoeft van haar geen eenzame kopgroep te vormen in Europa, maar één stap vooruitlopen op de muziek: dat mag wel. De Nederlandse papierindustrie geeft daarbij volgens haar een uitstekend voorbeeld. pagina Industriële restwarmte voor huishoudelijk gebruik Dat bedrijven hun restwarmte benutten voor andere doeleinden is niet nieuw. Wel nieuw is dat de restwarmte van industriële processen buiten de onderneming wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dat laatste is het doel van het stadsverwarmingsproject dat na jaren voorbereiding nu concrete vormen aanneemt. Met de restwarmte van Sappi zullen straks 1500 woningen in de nieuwe wijk Belvèrde worden verwarmd. Daarnaast wordt er warmte geleverd aan het nieuwe stadskantoor Mosaforum en een gasexpansie-installatie. Een uniek project, vertelt Pascal Voncken van energieleverancier NUTS, dat alleen mogelijk was omdat Sappi zo dicht tegen de stad aan ligt. pagina Kyoto niet te realiseren zonder warmte-kracht Sappi Maastricht levert een belangrijke bijdrage aan het milieu met de warmte-krachtcentrale (WKC), die wordt geëxploiteerd in een joint venture met energieleverancier Essent. Dankzij deze, en andere WKC s zal Nederland beter kunnen voldoen aan de strenge milieunormen die we hebben afgesproken in het verdrag van Kyoto. Dat zegt Karel de Blok, directeur bij Essent. Daarom is het volgens hem noodzakelijk dat het ministerie van Economische Zaken snel een lange-termijnvisie formuleert met betrekking tot de steun die het wil verlenen aan deze energievorm. Dan kan Essent ook in een geliberaliseerde energiemarkt verdergaan met het investeren in nieuwe WKC s. pagina 18-21

9 7 Vijftig procent minder energie in vijftien jaar Een halvering van het energiegebruik in de productieketen voor papier. Dat is de ambitieuze doelstelling van het project Energietransitie Papierketen. Dit project is opgezet door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Volgens VNPsecretaris Marco Mensink is het project bedoeld om de papiersector in Nederland innovatiever te maken, door de partijen samen na te laten denken over nieuwe concepten. Dat is niet alleen belangrijk voor het milieu maar ook voor de concurrentiekracht van onze papierindustrie. pagina Maatwerkschip van Omya vervangt vrachtwagens Sappi Maastricht verwerkt jaarlijks ongeveer ton calciumcarbonaat in haar papier. Tot voor kort leverden tien à vijftien vrachtwagens per dag het materiaal af bij de fabriek in Maastricht. Sinds maart gebeurt dit echter met behulp van een schip dat speciaal voor dit doel werd gebouwd door leverancier Omya. Volgens Daniel Reuss, marketing manager bij Omya, illustreert het project de gedeelde milieuvisie van Omya en Sappi Maastricht. Reuss: Hoewel het betrekkelijk lang zal duren voordat Sappi en wij de kosten zullen hebben terugverdiend, heeft het nut van dit bootproject eigenlijk geen moment ter discussie gestaan. pagina Dierenpark Emmen Ook Dierenpark Emmen zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het milieu. Dit is onder meer zichtbaar in de vlindertuin van het dierenpark. De duizenden vlinders, die hier leven, zijn niet alleen fragiel maar ook erg afhankelijk van hun natuurlijke omgeving. Dit maakt vlinders tot goede graadmeters voor het milieu. In de vlindertuin van Emmen wordt biologisch verantwoord een juiste leefomgeving gecreëerd. Dat is nodig ook, want de vlinderstand in Nederland is de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan. pagina English summary pagina 34 Milieubeleid Sappi pagina 36 Milieudoelstellingen, taakstellingen en prestaties Sappi pagina 42 Verklaring milieuverificateur pagina 53 Organisatie, activiteitenoverzicht pagina 54 Begrippenlijst pagina 56

10 8 Maakindustrie verdient meer waardering Blauwe lucht staat niet alleen voor een schoon milieu maar ook voor een onbezorgde toekomst, zonder donkere wolken. Dat zegt Edward de Vries, algemeen directeur van Sappi Maastricht B.V. Vanuit die visie koppelt hij milieumaatregelen waar dat mogelijk is aan de bedrijfseconomische voordelen die ermee te behalen zijn.

11 9 Voor Sappi in het algemeen, en voor Sappi Maastricht B.V. in het bijzonder geldt dat succesvol ondernemen berust op de drie pijlers People, Planet en Prosperity. Alleen door naast een winstdoelstelling ook oog te hebben voor mensen en milieu kan de continuïteit van een industrie als de onze immers worden gegarandeerd. Edward de Vries Sappi Maastricht B.V. presenteert dit jaar opnieuw een uitgebreid milieujaarverslag, terwijl de wettelijke verplichting daarvoor niet meer bestaat. Waarom? Je maakt zo n jaarverslag niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Bij het concern Sappi bestaat een duidelijke visie op het onderwerp people, planet, prosperity. Een visie die inhoudt dat winst niet het enige oogmerk is, maar dat je ook oog hebt voor de sociale en de milieu-aspecten van je onderneming. Die centrale visie van het concern wordt hier bij Sappi Maastricht B.V. vertaald in hele concrete projecten met een meetbaar resultaat. Enerzijds zijn we daar als mens en als burger van Maastricht trots op, anderzijds hopen we ook dat een dergelijke strategie ons voordelen oplevert. Daar doe ik helemaal niet geheimzinnig over. Vandaar dat we alle reden hebben om door middel van dit jaarverslag te laten zien waar we hier mee bezig zijn. Het thema van dit jaarverslag is De lucht blijft blauw. Welke associaties roept dat bij u op? Het eerste waar je bij een papierfabriek dan aan denkt zijn de dikke witte rookwolken die uit de pijpen komen. De paradox is echter dat juist die zichtbare rook in feite volkomen onschuldige waterdamp is. Niet schadelijker dan een regenwolk of een mistbank. Waar je als papierfabriek echter niet omheen kunt, is je energieverbruik. De opwekking van energie heeft uitstoot van schadelijke broeikasgassen tot gevolg, gassen die de lucht op de lange termijn alleen maar blauwer maken, maar dan in negatieve zin. Op dat terrein ligt er voor ons wel een belangrijke taak, zeker in het licht van het Verdrag van Kyoto dat beoogt de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Die taak hebben we al jaren geleden serieus opgepakt en dat doen we nog steeds. Dit hele milieujaarverslag staat er in feite bol van, met artikelen over de

12 10 warmtekrachtkoppeling, het stadsverwarmingsproject en het plan van onze branchevereniging VNP om het energieverbruik op onze eindproducten in 15 jaar met 50 procent terug te brengen. Dat project wordt van harte gesteund door het ministerie van Economische Zaken, vandaar dat we blij zijn dat ook staatssecretaris mevrouw van Gennip bereid was om een bijdrage te leveren aan ons jaarverslag. En de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken? Daarmee gaat het erg goed. Het bestuurlijke proces en de financiering vorderen gestaag. Sappi Maastricht B.V. en Sappi Lanaken betalen elk 5,3 miljoen euro voor de aanleg van een laad- en losperron, terwijl verschillende Belgische en Nederlandse overheden bijna 20 miljoen euro op tafel leggen voor het herstel van de oude spoorlijn. Zowel Sappi Maastricht B.V. als Sappi Lanaken zullen hun gereed product dan niet meer met vrachtwagens, maar met de trein afvoeren naar de verschillende distributiecentra in Europa. Volgens de huidige plannen zullen de eerste treinen, of shuttles, begin 2007 gaan rijden. Dat is goed nieuws voor ons omdat we daardoor eindelijk de ruimte krijgen voor een betere logistieke inrichting van ons productieproces. Maar het is vooral ook goed nieuws voor de stad Maastricht. Bedenk wel dat er op dit moment zo n zeventig á tachtig vrachtwagens per dag nodig zijn om het geproduceerde papier af te voeren. Die belasten niet alleen het verkeersnetwerk rond Maastricht, maar ook hun uitstoot is veel hoger dan die van de trein. Volgens onze berekeningen levert dit kleine spoorlijntje het Europese continent daardoor jaarlijks een uitstootbesparing op van 16 ton koolmonoxide, ton kooldioxide, 8 ton vluchtige organische stof en 81 ton stikstofoxide. Dus als je over blauwe lucht praat dan gaat het hier om een substantiële verbetering.

13 11 Dat is niet alles wat uit Maastricht verdwijnt. Een paar grote industriële ondernemingen hebben onlangs hun sluiting aangekondigd. Wat is uw visie op de toekomst van de industrie in deze stad? Ik vind het jammer dat het oordeel over de maakindustrie in Maastricht nog altijd lijkt te zijn gebaseerd op de situatie van de jaren zestig en zeventig. Vervuiling was toen een probleem waar industriële bedrijven zonder meer debet aan waren. Maar er is ontzettend veel gebeurd sinds die tijd. Productieprocessen zijn gemechaniseerd, gerobotiseerd en mede daardoor veel schoner en veiliger geworden. Daarom vind ik het jammer om te merken dat de maakindustrie voor de lokale overheden nog altijd nauwelijks meetelt. Kennelijk zijn we niet sexy, zoals bijvoorbeeld de life sciences en biotechnologie dat wel zijn. Misschien realiseren mensen zich wel onvoldoende dat een bedrijf als het onze een grote researchafdeling heeft en dat hier cutting edge technologieën worden toegepast en zelfs ontwikkeld. Maar ook dat we opdrachtgever zijn voor een hele serie bedrijven op het gebied van computergestuurde technieken en andere, vaak hoogwaardige, vormen van dienstverlening. En ook economisch is onze rol in een middelgrote stad als Maastricht niet te verwaarlozen. Terugkomend op het thema: blauwe lucht betekent voor mij ook: een onbezorgde toekomst, zonder donkere wolken aan de hemel. Maar om zo n blauwe lucht voor een stad als Maastricht te kunnen blijven garanderen moet de schoorsteen wel blijven roken.

14 12 Kyoto is pas het begin Het Kyoto-protocol is in februari in werking getreden. De wereldwijde milieuafspraken die in dat verdrag zijn gemaakt, worden nu definitief van kracht, en ik denk dat we allemaal reden hebben om dat toe te juichen. Door mevrouw ir. C.E.G. van Gennip MBA staatssecretaris van Economische Zaken Dat betekent immers dat we nu kunnen beschikken over de instrumenten waarmee we kosteneffectief de klimaatproblemen kunnen aanpakken. De inwerkingtreding van het verdrag betekent echter niet dat onze problemen nu opgelost zijn. Het is slechts de eerste stap van een traject dat ons nog veel inspanning zal kosten. Dat begint met ervaring opdoen en hopelijk de coalitie uitbreiden, want nog altijd ontbreken een paar belangrijke handtekeningen onder het document. Eén van de meest ingrijpende onderdelen van het Kyoto-protocol gaat over de emissie van broeikasgassen. Zo zal de CO 2 -uitstoot met 6 procent omlaag moeten. Europa probeert daarin een voorbeeldrol op zich te nemen, door onverwijld maatregelen te nemen waarmee deze doelstellingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Deels doet het ministerie van Economische Zaken dat met projecten in het buitenland, waarmee we CO 2 -besparingen kunnen realiseren tegen lage kosten. Maar ook in Nederland zelf zullen we ervoor moeten zorgen dat de industrie de uitstoot van CO 2 verlaagt. Om dat te bereiken hebben we in nauwe samenwerking met de Nederlandse industrie een nationaal allocatieplan opgesteld, waarin de beperkte emissierechten verdeeld worden over de hele Nederlandse industrie.

15 13 De papierindustrie heeft een constructieve rol gespeeld in dat hele traject. Het is bekend dat binnen de papierindustrie, dus ook bij Sappi Maastricht B.V., de gevolgen van energieverbruik voor het klimaat een belangrijk aandachtspunt zijn. Dankzij vele innovaties heeft de sector een efficiencyverbetering van 23 procent gerealiseerd in de afgelopen tien jaar. Dat is geweldig voor het milieu maar ook geweldig voor de bedrijven zelf. Want de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zit in de vele voordelen die het biedt. Zo levert een vermindering van het energieverbruik niet alleen winst op voor het milieu, maar ook een belangrijke kostenreductie voor de onderneming. Verder kan het bedrijf zich met MVO op een gunstige manier in de markt profileren en zorgt het voor gemotiveerde medewerkers. En tenslotte kan milieutechnologie ook zelf economische waarde krijgen, wanneer andere landen de hier ontwikkelde innovaties willen overnemen. Zoals China, dat op dit moment naarstig op zoek is naar middelen om zijn industrie een grote schoonmaak te geven. Bij onze missie om de CO 2 -uitstoot terug te dringen moeten de overheid en de industrie als partners samenwerken, om de eenvoudige reden dat we op elkaar zijn aangewezen. Nederland heeft industrie nodig. Zonder industrie verdienen we geen geld om verpleegsters, politieagenten en onderwijzers te betalen. Dat betekent dat je als overheid een goed ondernemersklimaat moet scheppen. Aan de andere kant heeft een bedrijf niet alleen rechten maar ook plichten en verantwoordelijkheden, en daarbij speelt de overheid een belangrijke rol. Een van die verantwoordelijkheden is nagaan wat de effecten van je onderneming zijn op je omgeving. En op welke manier je de negatieve effecten het beste kunt minimaliseren. Wat mag je daarbij vragen van het bedrijfsleven? Als staatssecretaris vind ik dat we in de wereld wel een beetje voor de muziek mogen uitlopen, maar niet tien stappen. Onredelijke milieueisen jagen het bedrijfsleven onvermijdelijk op zoek naar plaatsen waar ze nog wel in de maat kunnen lopen. Maar die ene stap, dat mag wel. Dat moet in bepaalde gevallen zelfs, omdat we het verplicht zijn aan onszelf, onze omgeving en aan toekomstige generaties. En de Nederlandse papierindustrie geeft ons daarbij een uitstekend voorbeeld.

16 14 Iedereen krijgt bij ons de ruimte Willy Simon Leon Zegwaard Wally Goessens Relatief kleine ingreep leidt tot grote besparing Leon Zegwaard werkt al bij Sappi sinds Momenteel is hij aan papiermachine 5 (PM5) in opleiding tot algemeen bedieningsman. Daarnaast is hij betrokken bij een zogenaamd Cost of Quality-project. Je kunt dat een beetje vergelijken met de ideeënbus van vroeger, zegt hij. Toen beschreef je een idee en moest vervolgens afwachten of er iets mee gebeurde. Nu worden er projectteams samengesteld van mensen op de werkvloer die samen bekijken waar verbeteringen in het productieproces mogelijk zijn. Vervolgens zijn wij zelf ook degenen die oplossingen aandragen en ze laten uitvoeren. Daarbij kan het gaan om kwaliteitsverbeteringen, kostenbesparingen, veiligheid en/of het milieu. Het project waar Zegwaard bij betrokken is, biedt zowel milieu- als kostenvoordelen. De casus is als volgt: het gebruikte water van de papiermachines wordt opgevangen in witwaterbakken. Van daaruit wordt het weer naar de pulpers gevoerd die de papiermachines voeden. Dat hergebruik levert een waardevolle besparing op. Alleen zat er een kink in de kabel, vertelt Zegwaard. De PM5 en de PM6 delen samen één witwaterbak. Maar ruim tien procent van de tijd worden op de PM5 zogenaamde nat- sterke papiersoorten gemaakt, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de etiketten op frisdrank- en bierflessen. Daarvoor zijn hulpstoffen nodig die absoluut niet in het systeem van de PM6 mogen komen. Het afvalwater (witwater) moest tijdens de productie van deze papiersoorten dan ook worden afgevoerd en in plaats daarvan werd de pulper aangevuld met vers water. Dat betekende vooral energieverlies: het nieuwe water met een gemiddelde temperatuur van 14 graden moest worden opgewarmd tot ongeveer 45 graden, terwijl het afgevoerde water wel de juiste temperatuur had. Door de situatie ter plekke goed te bestuderen en vervolgens een paar leidingen te verleggen, heeft het projectteam ervoor gezorgd dat de gezamenlijke pulper nu wordt gevoed door een andere witwaterbak. Het restwater van de PM5 kan daardoor gewoon worden hergebruikt. Een eenvoudig ingrijpen dat tot een relatief grote besparing leidt, aldus Zegwaard. Voor het milieu èn onze energierekening.

17 15 Kolengestookte centrale lijkt wel ander tijdperk Wally Goessens is werktuigkundige bij de warmte-krachtcentrale die in het gezamenlijke bezit is van Sappi en energieleverancier Essent. In deze aardgasgestookte centrale wordt warmte en energie opgewekt voor de papierfabricage. Daarnaast levert de centrale energie aan Essent. De combinatie van warmte en kracht zorgt ervoor dat het aardgas bijna tweemaal zoveel rendement oplevert dan in een gewone centrale. Als werktuigkundige zit Goessens achter de knoppen van de centrale regelkamer en zorgt ervoor dat alle processen zo optimaal mogelijk verlopen. Het is mijn taak, en die van mijn collega s, om de centrale zo rendabel mogelijk te laten draaien. Maar ik let er ook op wat de centrale allemaal uitstoot. Zo mag het koelwater niet boven een bepaalde temperatuur uitkomen. En ook kan ik de uitstoot van NO x beïnvloeden met de instellingen van de stoominjectie op de gasturbine. Goessens begon zijn loopbaan bij een kolengestookte elektriciteitscentrale. Daar ging het er eigenlijk alleen maar om zoveel mogelijk vermogen op te wekken. Met de restwarmte werd helemaal niets gedaan. Als je dat vergelijkt met de manier waarop we hier werken dan lijkt dat bijna een ander tijdperk. En misschien was het dat ook wel. In de warmte-krachtcentrale wordt voortdurend gekeken hoe het rendement van de centrale verder verhoogd kan worden. Op dat terrein zijn de laatste jaren vooral veel resultaten geboekt met automatisering, vertelt Goessens. Bij de handmatige bediening van de stoomturbine waren er in het verleden altijd momenten dat er teveel stoom werd geproduceerd. Nu de regeling is geautomatiseerd zie je dat de stroomproductie beter is afgestemd op de vraag vanuit de fabriek. Dat heeft volgens hem een behoorlijke besparing opgeleverd. Nadenken over dit soort oplossingen is volgens Goessens niet meer iets wat je erbij doet. Het behoort gewoon tot je werk. Het Verdrag van Kyoto is bekend op de werkvloer. Simon weet dat het bedoeld is om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een goede zaak, vindt hij zelf. De opwarming van de aarde is iets wat we met z n allen moeten voorkomen. Maar tegelijkertijd heeft hij wel moeite met het feit dat sommige landen zich buiten het verdrag hebben geplaatst. Het mag eigenlijk niet zo zijn dat wij investeren in allerlei maatregelen om de uitstoot terug te dringen, terwijl landen in Oost-Europa, China en de Verenigde Staten lekker hun eigen gang gaan. Dat is toch een beetje dweilen met de kraan open. Hij hoopt echter dat ook deze landen op termijn hun verantwoordelijkheid nemen. Willy Simon beschouwt zichzelf als een natuurmens. De twaalf kilometer die zijn huis scheiden van zijn werk legt hij het liefst op de fiets af en hij wandelt dagelijks met de hond. Ik vind het heerlijk om onderweg te zijn in de natuur, en daarbij vogels en andere dieren tegen te komen. Je moet er niet aan denken dat dat op de een of andere manier verloren gaat. Het gaat tenslotte ook om de toekomst van de jeugd. Het gaat om de toekomst van de jeugd Als hoofdoperator van papiermachine 6 (PM6) heeft Willy Simon zo n zes à zeven mensen onder zich. Voor hem is het vanzelf-sprekend dat hij nieuwe medewerkers wijst op hun verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met zaken als energie en water. In dat opzicht is er behoorlijk wat veranderd sinds 1961, toen ik hier zelf begon als een jong menneke.

18 16 Pascal Voncken Industriële restwarmte voor huishoudelijk gebruik Dat bedrijven hun restwarmte benutten voor andere doeleinden is niet nieuw. Wel nieuw is dat de restwarmte van industriële processen buiten de onderneming wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dat laatste is het doel van het stadsverwarmingsproject dat na jaren voorbereiding nu concrete vormen aanneemt. Projectleider Pascal Voncken vertelt over de samenwerking tussen Sappi, gemeente en Nuts. Een belangrijke manier om CO 2 te besparen is: de warmte voor het industriële proces efficiënter gebruiken. Sappi heeft dat bijvoorbeeld bereikt door een warmtekrachtcentrale in het productieproces te plaatsen, zodat het rendement van het aardgas al sterk wordt verhoogd. Maar nog altijd blijft er restwarmte over. Warmte die wordt afgestaan aan het Maaswater, waardoor de energie die moest worden gebruikt voor de opwekking ervan in feite verloren is gegaan. In de jaren negentig ontstonden er ambitieuze plannen om die restwarmte effectief te gebruiken voor doeleinden buiten het fabrieksterrein. Een nadeel van de Sappi-lokatie, de nabijheid van een bevolkingscentrum, werd nu ineens op Cruyffiaanse wijze omgebogen naar een voordeel: zou de restwarmte van Sappi niet kunnen worden gebruikt om de nieuw te bouwen wijk Belverdère te voorzien van een milieuvriendelijk stadsverwarmingssysteem?

19 17 De eerste plannen Projectleider Pascal Voncken van de Maastrichtse energieleverancier Nuts, is al vanaf het begin bij het project betrokken. Volgens hem werd het plan voor het eerst geopperd door de adviesbureau s, die in opdracht van de gemeente keken naar de mogelijkheid van milieuvriendelijk energiegebruik voor de wijk Belverdère. Dat was al in het begin van de jaren negentig, toen de eerste plannen voor de nieuwe wijk alleen nog in kladversie bestonden. Het idee was nieuw en prikkelend, aldus Voncken. Het gebruik van industriële restwarmte voor woningen was bij mijn weten nog niet eerder vertoond. Maar hier leek de mogelijkheid zich serieus aan te dienen. Nadat een vervolgstudie ook positief uitpakte, en Sappi had laten weten zijn restwarmte wel voor dit doel te willen aanwenden, werd in 1998 een projectgroep ingesteld met mensen van Nuts, Sappi en de gemeente Maastricht. Wat de leden van die projectgroep nog niet wisten, was hoe lang en moeilijk de weg zou zijn die ze nog af te leggen hadden. Gasexpansieproject Al snel kwam de projectgroep tot de conclusie dat het verwarmen van Belverdère niet voldoende zou zijn. Het project was namelijk alleen financierbaar met een bijdrage van het CO 2 -reductieplan, een subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moest er meer energie worden bespaard dan in Belvedère mogelijk was. Dat leidde ertoe dat we verder gingen kijken waardoor de twee andere doelbestemmingen in zicht kwamen: het Mosaforum en het gasexpansieproject. Bij Mosaforum gaat het om het verwarmen (en s zomers koelen) van het nieuwe stadskantoor van de gemeente Maastricht. Het gasexpansieproject is van een heel andere kaliber, vertelt Voncken. Gasexpansie is nodig wanneer je aardgas van de hoofdleiding aftapt om het te distribueren voor huishoudelijk gebruik. Je moet daarbij een drukverschil van 40 bar naar 4 bar overbruggen. Daarbij zet het gas uit, vandaar het woord expansie. Bij dit proces komt volgens Voncken energie vrij die kan worden benut om elektriciteit op te wekken. Het nadeel is echter dat het gas dan te koud wordt om te gebruiken. Het opwarmen ervan zou zeker zoveel energie kosten als je hebt opgewekt. De Sappiwarmte biedt volgens hem echter uitkomst. Wanneer je die laagwaardige warmte gebruikt om het gas op te warmen kun je met de hoogwaardige energie van het expansieproces elektriciteit opwekken, aldus Voncken. Dat levert per saldo een reductie van de CO 2 -uitstoot op. Sappi is er klaar voor Maar dit was niet de enige uitdaging waarmee het projectteam te maken kreeg. Het project bleek bijvoorbeeld kostbaarder dan oorspronkelijk werd verondersteld, omdat er als backup een kleine centrale moest worden gebouwd. Verder bleek het aftappen van de restwarmte bij Sappi ervoor te zorgen dat de warmtekrachtcentrale minder vermogen produceerde. Daardoor zouden de kosten omhoog gaan en het CO 2 -rendement dalen. Maar ook dat probleem kon met een technisch ingrijpen worden opgelost. En dan was er natuurlijk nog het hele politieke, bestuurlijke en financiële traject. Vergunningen, grondaankopen, subsidieaanvragen noem maar op. Bij een baanbrekend project als dit, lijkt het alsof helemaal niets vanzelf gaat, aldus Voncken. Maar na alle obstakels is het project nu zover dat de vaart erin komt. Sappi is er al klaar voor. De rookgaswisselaar die nodig is om de warmte af te tappen is geplaatst en klaar om zijn werk te doen. De warmte van Sappi zal het eerst worden ingezet voor het gasexpansieproject, waarvoor de installatie nu in aanbouw is. Vervolgens zal het Mosaforum worden aangesloten en tenslotte zal ook tijdens de bouw van Belverdère de infrastructuur worden aangelegd die nodig is om de warmte van Sappi naar zeker 1500 woningen van de nieuwe wijk te brengen. Samenwerking succesfactor Ondanks de vele moeilijkheden kijkt Pascal Voncken positief terug op het project. Vooral de samenwerking tussen gemeente, Sappi en Nuts binnen het projectteam was volgens hem een belangrijke succesfactor. Er bestond een enorme vastberadenheid om dit project tot een goed einde te brengen. Die kwam voort uit het basisidee dat we met iets goeds bezig waren. Zonder die overtuiging zou ongetwijfeld meerdere malen de stekker eruit getrokken zijn. Maar gelukkig hebben we de rug recht gehouden. Inmiddels is er ook belangstelling getoond voor het project door een partij in Rotterdam. Maar volgens Voncken is het lastig om dit concept elders toe te passen. Je hebt een korte afstand nodig tussen de bron van de warmte en het doelgebied. En dat vind je niet overal. De omstandigheden hier waren uniek, en daar hebben we op een uiterst zinvolle manier gebruik van gemaakt.

20 18 Kyoto niet te realiseren zonder warmte-kracht Een belangrijke bijdrage aan het milieu levert Sappi Maastricht B.V. met de warmte-krachtcentrale (WKC), die wordt geëxploiteerd in een joint venture met energieleverancier Essent. De WKC levert warmte en elektriciteit waardoor aardgas met een 2x zo hoog rendement wordt benut. Dankzij deze, en andere WKC s zal Nederland beter kunnen voldoen aan de strenge milieunormen die we hebben afgesproken in het Verdrag van Kyoto. Dat zegt Karel de Blok, directeur bij Essent. Karel de Blok

21 19 Als gevolg van Kyoto is Nederland bezig om uiterlijk in 2012 de emissie van CO 2 met 40 miljoen ton te verminderen. Zonder de warmte-krachtcentrales van de Nederlandse industrie zou dat getal minstens een derde hoger zijn, aldus De Blok. Op het gebied van warmte-kracht is Essent volgens hem veruit de grootste speler op de Nederlandse markt en een van de grootste spelers in Europa. Van Nederlandse warmte-krachtcentrales die samen zo n 7000 à 8000 megawatt aan elektriciteit opwekken, heeft Essent over ongeveer een derde (mede)zeggenschap. Alleen, of, zoals in het geval van de WKC Maastricht, in een joint venture met een andere onderneming. Liberalisering Juist vanwege de enorme bijdrage van warmte-kracht aan de Kyoto-doelstellingen valt het volgens De Blok te betreuren dat deze vorm van schone energie het de laatste jaren zo moeilijk heeft. De oorzaak ligt in de liberalisering van de energiemarkt. Voorheen was er altijd een koppeling tussen de prijs van de grondstof, meestal aardgas, en de prijs van elektriciteit. Bij een bovengemiddeld rendement kon je als centrale zelfs rekenen op extra inkomsten wanneer de brandstofprijzen omhoog gingen. Tevens was de vaste vermogensvergoeding erg gunstig. Maar de liberalisering heeft aan die vastgelegde koppeling een eind gemaakt. Daarbij deed zich volgens De Blok het probleem voor dat de aardgasmarkt nièt liberaliseerde. In theorie wel, maar in de praktijk zit je vast aan één transporteur die in hoge mate de prijzen kan bepalen. Daardoor ontstond de situatie dat de prijzen voor elektriciteit daalden, terwijl de aardgasprijzen stegen. Het gevolg was dat het financiële rendement van warmte-kracht, dat tot die tijd altijd een economisch succes was geweest, plotseling sterk onder druk kwam te staan. Steun van het ministerie Voor de producenten van warmte-kracht, Essent voorop, was dat reden om in Den Haag aandacht te vragen voor hun probleem. Het zou immers van de gekke zijn wanneer dure

22 20 warmte-krachtcentrales de stekker eruit zouden moeten trekken, terwijl de regering op andere plaatsen handenvol geld uit zou moeten geven om de uitstoot van CO 2 te beperken. We noemen het een lobby, maar eigenlijk ging het om een bewustmakingsproces, aldus De Blok. Zo van kijk eens: Nederland wil schone energie, maar wij bieden dat al jaren. En dat dreigt nu juist te verdwijnen. Het ministerie van Economische Zaken erkende daarop al snel dat warmte-kracht onontbeerlijk is bij het behalen van de Kyoto-doelstellingen, de minister had bij zijn plannen zelfs gerekend op een groei van de capaciteit. Toen dat eenmaal duidelijk werd, is er in 2001 een beloning ingesteld voor elektriciteit afkomstig uit warmte-kracht. Te weinig zekerheid De steun van het ministerie was net voldoende om de WKC van Sappi Maastricht B.V. in bedrijf te houden, maar niet om de capaciteit landelijk te laten toenemen. Vele, vooral kleinere, WKC s moesten zelfs worden gesloten. De Blok: De minister had gekozen voor een ad hoc-regeling die jaarlijks opnieuw moest worden vastgesteld. Voor de bouw van nieuwe kapitaalintensieve centrales, waar afschrijvingsperiodes van tien, vijftien jaar mee gemoeid zijn, bood die regeling te weinig zekerheid. Pas nu lijkt het tij te keren. Recentelijk is er een methode ontwikkeld waarmee kan worden bepaald hoeveel CO 2 er precies wordt bespaard met de productie van warmte-kracht. Daarom kan nu eindelijk worden ingezet op een regeling voor de lange termijn. De Blok: Na enig recentelijk geharrewar over de hoogte van de bedragen heeft de Tweede Kamer dat nu ook nadrukkelijk als opdracht aan minister Brinkhorst meegegeven: ontwikkel nu eens die lange-termijnvisie op basis waarvan de warmtekrachtkoppeling eindelijk weer kan toenemen en daarmee een bijdrage kan leveren aan onze milieudoelstellingen. Best in class Voor Essent zou een dergelijke visie zeer welkom zijn, benadrukt De Blok. Wij hebben een aantal projecten noodgedwongen in de ijskast gezet omdat de investering in de huidige marktomstandigheden eenvoudigweg te risicovol is. Maar we zouden er graag weer mee aan de slag gaan. Zoals we nu ook al nieuwe WKC s bouwen in België, waar wel een overheidsgarantie voor tien jaar wordt afgegeven. Maar Essent kan dat niet alleen. We zullen toch industriële partners nodig hebben. Wat dat betreft mag Sappi Maastricht B.V. wel als een voorbeeld genoemd worden, aldus De Blok. Het bedrijf is wat mij betreft best in class wanneer het gaat om een efficiënt energiegebruik. De toepassing van warmte-krachtkoppeling vormt hiervoor de basis. Sappi Maastricht B.V. toont een grote toewijding aan de milieu-aspecten van deze energievorm. Dat is best bijzonder omdat het bedrijf als onderdeel van het Sappi-concern toch ook streng op haar kostenstructuur wordt afgerekend. In de warmte-krachtcentrale hebben Essent en Sappi Maastricht B.V. elkaar gevonden en zie ik ook geen enkele belemmering voor onze samenwerking in de toekomst.

23 21

24 22 Vijftig procent minder energie in vijftien jaar Over 15 jaar zullen een vel papier, een kartonnen doos en het papier van het jaarverslag dat voor u ligt de helft minder aan energie hebben gekost dan nu het geval is. Dat althans is de ambitieuze doelstelling van het project Energietransitie Papierketen, dat is opgezet door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Volgens VNP-secretaris Marco Mensink is het project bedoeld om de papiersector in Nederland innovatiever te maken, door de partijen samen na te laten denken over nieuwe concepten. Dat is niet alleen belangrijk voor het milieu maar ook voor de concurrentiekracht van onze papierindustrie.

25 23 De economie globaliseert en de papierindustrie is daarop geen uitzondering. Meer dan tachtig procent van de Nederlandse papierproducenten is inmiddels in handen van Europese concerns. Dat geeft ze een sterke basis om te kunnen investeren en een sterke marktpositie te veroveren, maar het schept tegelijkertijd een bedreiging. Een concerndirectie kan immers besluiten om de productie naar een ander land te brengen omdat de kosten daar bijvoorbeeld lager zijn, of om andere redenen. Enkele jaren geleden gaf één van die beslissingen de VNP aanleiding om zich zorgen te maken, vertelt Marco Mensink. Het bleek namelijk dat er in het Belgische Langebrugge, net over de grens, een nieuwe fabriek gebouwd zou worden, die Nederlands oud papier als voornaamste grondstof zou gaan gebruiken. Waarom was er niet voor Nederland zelf gekozen? Die vraag was voor de VNP reden om een studie te maken van de vestigingsfactoren in ons land. Mensink: Wat bleek? Marco Mensink De Nederlandse papierindustrie is volgens de grote concerns flexibel, taalvaardig, bezig met de nieuwste ontwikkelingen, een voorloper op het gebied van energie en milieu, maar zal het op loonkosten niet winnen van de buitenlandse concurrentie. Wat wel openingen biedt is een ander belangrijk kostenonderdeel van papier: energie. De olieprijs, en daaraan gekoppeld de gasprijs, stijgt en daar heeft elke papierproducent in de wereld mee te maken. Dat geeft ons de mogelijkheid om, door gebruik te maken van onze innovatiekracht, een concurrentievoordeel te behalen. Die conclusie van de VNP viel samen met een campagne van het ministerie van Economische Zaken om te komen tot een duurzamere energiehuishouding. En zo werd het project Energietransitie Papierketen geboren. Minister Brinkhorst juryvoorzitter Het doel van het project is een halvering van het energieverbruik voor eindproducten in De toevoeging voor eindproducten betekent dat we voorbij de grens van onze eigen sector kijken, vertelt Mensink. Bedenk wel dat de Nederlandse papierindustrie tussen 1980 en 2000 zelf al een reductie van 50 procent op het energieverbruik voor de papierfabricage heeft weten te realiseren. Nog eens 50 procent eraf op eigen kracht is niet realistisch, daarom kijken we dit keer naar de hele keten van de papierfabricage: leveranciers van grondstoffen, logistieke dienstverleners, noem maar op. Het gaat dus niet alleen om technische innovatie, maar ook om de vraag: hoe kun je processen en logistieke verbindingen slimmer organiseren zodat je er minder energie voor nodig hebt? Om dat voor elkaar te krijgen is er meer nodig dan een brainstormsessie in een hutje op de hei, zo realiseerde de VNP zich terdege. Daarom hebben we ervoor gekozen om mensen van buiten naar de sector te laten kijken, wat hopelijk zal leiden tot nieuwe gezichtspunten en frisse ideeën, aldus Mensink. We hebben twee teams samengesteld: een team van wetenschappers,

26 24 onder leiding van prof.dr. Wijnen van de TU Delft. En een team van consultants, onder leiding van de Fin Petri Vasara, die principal is bij Jacko Pöyry Consulting, het meest bekende papierconsultancybureau ter wereld. De twee teams strijden tegen elkaar bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die het doel van het project, halvering van het energieverbruik, het best ondersteunen. De voorstellen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit drie CEO s van internationale papierconcerns, waaronder Wolfgang Pfarl van Sappi. Minister Brinkhorst van Economische Zaken zal de eindrapporten in ontvangst nemen. Sappi Maastricht B.V. voor 100 procent betrokken Sappi Maastricht B.V. is voor 100 procent bij het project betrokken, aldus Mensink. Niet alleen zit de CEO van Sappi in de jury, maar de directeur van Sappi Maastricht B.V., Edward de Vries, zit ook in de stuurgroep van het project. Dat past volledig in het plaatje van een bedrijf dat zich heel actief met deze thema s bezig houdt

27 25 en het ook heel goed doet. En laten we wel wezen: Sappi Maastricht B.V. moet het ook goed doen. Sappi Lanaken is immers heel dichtbij, zodat Sappi bij uitstek een fabriek is die het competitieve spel met de zusterbedrijven binnen hetzelfde concern goed moet kunnen spelen. De eerste presentaties van de twee projectteams volgen in het najaar. In december zal de jury dan de winnaar bekend maken. Maar de echte winnaar moet volgens Mensink de hele sector worden. Ik hoop dat er leuke projecten uitkomen en dat we erin slagen om voor de hele bedrijfskolom een nieuwe mindset te bewerkstellingen die ons in staat stelt om ons doel te bereiken. De kern van innovatie is immers niet de technologische oplossing, maar het innovatief leren denken, zodat het alle aspecten van je organisatie bepaalt.

28 26

29 27 Maatwerkschip van Omya vervangt vrachtwagens Krijt, of calciumcarbonaat is, na cellulose, de belangrijkste grondstof van het Sappi-papier. Tot voor kort reden er dagelijks tien tot vijftien vrachtwagens het Sappi-terrein op om de witte minerale stof af te leveren. Maar dat is verleden tijd. Sinds april pendelt er een speciaal geconstrueerde rivierboot tussen Moerdijk en Maastricht om de coating pigmenten aan de kade van Sappi af te leveren. De boot is een gezamenlijk initiatief van Sappi en Omya, het bedrijf dat het calciumcarbonaat levert. Omya is veruit de grootste leverancier van calciumcarbonaat ter wereld. Het bedrijf exploiteert mijnen over de hele wereld, heeft een groot aantal verwerkingsfabrieken, distributiecentra en een vloot van zee- en rivierschepen. Bij Omya werken ongeveer 5000 mensen in zo n honderd vestigingen verdeeld over vijftig verschillende landen. Sappi Maastricht B.V. verwerkt jaarlijks ongeveer ton calciumcarbonaat in haar papier. Tot voor kort leverden tien à vijftien vrachtwagens per dag het materiaal af bij de fabriek in Maastricht. Die voerden het calciumcarbonaat aan uit Lanaken, waar het met de boot werd aangevoerd en opgeslagen. Hoewel de wagens dus maar een relatief klein stuk hoefden af te leggen droegen ze wel bij aan de verkeersoverlast in Maastricht.

30 28 Tot de romp afgebroken Sappi Maastricht B.V. en Omya waren beide niet gelukkig met de situatie, zegt Daniel Reuss, general manager marketing & sales Central Europe. Maar er leek geen andere oplossing voor handen. De rivier bij de kade van Sappi was niet diep genoeg om onze rivierboten, die 1200 tot 2500 ton calciumcarbonaat kunnen vervoeren, toegang te verlenen. De heropening van de goederenspoorlijn tussen Lanaken en Maastricht bood evenmin soelaas, aldus Reuss. De locatie en de inrichting van het losperron is ingesteld op gereed product. Logistiek en technisch was het niet mogelijk om via deze route ook het calciumcarbonaat aan te voeren. Dus werd er gezocht naar een andere oplossing. Die werd uiteindelijk gevonden met de bouw van een nieuw schip. Onze boten hadden een te grote diepgang, dus moesten we op zoek naar een boot die wel zou kunnen afmeren aan de kade in Maastricht, aldus Willi Knöfler, die als head of Paper Sales Central Europe nauw betrokken was bij het project. Een geschikte boot was volgens hem snel gevonden, maar die moest daarna nog worden geprepareerd voor het vervoer van calciumcarbonaat. Bij calciumcarbonaat komt het nogal nauw dat het product niet wordt vervuild, vandaar dat het in een roestvrij stalen compartiment moet worden vervoerd. Deze operatie, waarbij het schip tot aan de romp moest worden afgebroken en weer opgebouwd werd in maart voltooid. Ondertussen had Sappi Maastricht B.V. haar huiswerk ook gedaan en een euro kostende installatie aangelegd waarmee het schip van Omya kon worden gelost. Sinds eind april pendelt het schip op en neer tussen Maastricht en Moerdijk, aldus Reuss. Volgens hem levert de nieuwe aanvoerlijn niet alleen een belangrijk milieuvoordeel op, maar ook een kostenvoordeel. Het automatisch lossen van een schip kost minder tijd en mankracht dan het lossen van vele vrachtwagens. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. twee jaar, maar naar de komende tien, of zelfs vijftig jaar. Dat is een strategie die we ons kunnen permitteren omdat we een familiebedrijf zijn. De eigenaren zijn geen anonieme aandeelhouders maar mensen die betrokken zijn bij het bedrijf en die kennis hebben van onze producten en onze markten. In de houding van Omya ten opzichte van het milieu is die wijde focus eveneens af te lezen, vindt Reuss. Zoals elk wereldwijd opererend bedrijf heeft Omya een grote verantwoordelijkheid naar het milieu toe. Op verschillende plaatsen in de wereld bedrijven we bijvoorbeeld dagbouw, in open mijnen. Soms liggen die dicht bij bevolkingscentra of zelfs toeristengebieden. Dat vraagt om een visie op hoe je daarmee omgaat. De lange-termijnstrategie van Omya biedt daarbij volgens hem een gunstig uitgangspunt. Want hoewel er veel snelle successen te behalen zijn op milieugebied, is het toch vooral een aanpassing van de economische structuur die er uiteindelijk voor zal moeten zorgen dat ambitieuze doelstellingen, zoals die bijvoorbeeld in Kyoto staan verwoord, realiteit worden. In dat opzicht sluit de visie van Omya goed aan bij Sappi Maastricht B.V., dat vanwege de kapitaalintensiteit en impact van het logistieke proces eveneens wat verder vooruit durft te kijken. Reuss: Hoewel het betrekkelijk lang zal duren voordat Sappi en wij de kosten zullen hebben terugverdiend, heeft het nut van dit bootproject eigenlijk geen moment ter discussie gestaan. Dat illustreert onze gezamenlijke visie. Gericht op de lange termijn Is het niet bijzonder om een maatwerkboot te bouwen voor één enkele klant? Enerzijds wel, zegt Daniel Reuss. Anderzijds past het eigenlijk heel goed bij Omya. De aard van onze producten, grondstoffen, dwingt ons om onze investeringsbeslissingen te baseren op de lange termijn. We kijken niet naar de komende

31 29 Waarvoor dient calciumcarbonaat? Bij de papierfabricage worden tot 25% vulstoffen toegevoegd. Die zijn voornamelijk bedoeld om de eigenschappen van het papier te verbeteren. De meest gebruikte vulstof is krijt, ofwel calciumcarbonaat. Calciumcarbonaat zorgt ervoor dat het papier beter geschikt wordt om te bedrukken en te beschrijven. Ook verhoogt calciumcarbonaat de opaciteit (dat is het tegenovergestelde van doorzichtigheid) van het papier. Calciumcarbonaat is van minerale oorsprong. In de natuur komt het in ruime mate voor als kalksteen en marmer. Daarnaast zien we het in de biologische keten veel terugkomen: de schaal van vogeleieren en de schelp van slakken bestaat bijvoorbeeld grotendeels uit calciumcarbonaat. Verder is het een versterkend mineraal in de schalen van kreeften en veel insecten. Sappi Maastricht B.V. gebruikt ongeveer ton calciumcarbonaat per jaar. Het meeste daarvan komt uit een mijn in Noorwegen. Per zeeschip wordt het vervolgens naar Dordrecht gebracht. Daar wordt het overgeladen op een speciaal voor dit doel gemaakte rivierboot van Omya, die de grondstof naar de kade van Sappi Maastricht B.V. brengt. Niet alleen dieren en insecten, ook papier profiteert van de gunstige eigenschappen van calciumcarbonaat. Willi Knöfler Daniel Reuss

32 30 Dierenpark Emmen 1,5 miljoen bezoekers per jaar dieren 400 diersoorten s zomers 450 medewerkers s winters 200 medewerkers oppervlakte 19 hectare 365 dagen per jaar geopend Vlindervriendelijk milieubeheer De missie van Dierenpark Emmen is zijn bezoekers een onweerstaanbare natuurbeleving te bieden. In het park is daarom zoveel mogelijk gelegenheid te wandelen temidden van planten en dieren, net als in de natuur. Een sprekend voorbeeld is de tropische vlindertuin. De relatie tussen vlinders en een schoon milieu is de aanleiding geweest tot het verzoek van Sappi Maastricht B.V. aan Dierenpark Emmen om mee te werken aan dit milieujaarverslag. Duurzaam ondernemen Dierenpark Emmen heeft zich tot doel gesteld om de milieubelasting van haar activiteiten zodanig te beperken als verwacht mag worden op grond van het streven naar duurzame ontwikkeling, voor zover dit binnen de bedrijfseconomische randvoorwaarden haalbaar is. Als bijdrage aan een duurzame ontwikkeling investeert het park naast milieuzorg ook in natuurbescherming. Het park is zich bewust van haar voorbeeldfunctie in dezen. Een dierenpark heeft daarbij één groot voordeel ten opzichte van andere bedrijven. Het lawaai van een luid trompetterende olifant (maar liefst 125 decibel) en een oorverdovend zingende gibbon (ook 125 decibel) worden in het nabij gelegen winkelcentrum van Emmen niet ervaren als geluidsoverlast. Tropische vlinders De tropische vlindertuin van Dierenpark Emmen staat al jaren volop in de belangstelling. In een grote tropische kas van meer dan duizend vierkante meter vliegen talloze vlinders tussen bloemen en planten én rond de hoofden van de bezoekers. In eerste instantie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL

ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL JAARVERSLAG Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken ENERGIE- SPEELVELD EEN DUIDELIJK VERHAAL pag 30 MEER REGEL- KRINGEN DAN EEN BOEING 747 pag 20 WERKEN IN EEN SECTOR MET VOLOP

Nadere informatie

Inhoud DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3. Inleiding 4. Beleid van overheid & energiedistributiesector 6

Inhoud DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3. Inleiding 4. Beleid van overheid & energiedistributiesector 6 Inhoud 1 Onze verantwoordelijkheid voor de natuur 3 Inleiding 4 Beleid van overheid & energiedistributiesector 6 Nuon 8 Onze ambities 10 Groene energie 14 Natuurstroom 16 Wind Nuon 22 Wind particulieren

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Christelijk Lyceum Delft, VWO 6 Profiel: Economie en Maatschappij door: M Hordijk en ACM Vijverberg

Nadere informatie

Toch weer kernenergie

Toch weer kernenergie R O N D E TA F E L Toch weer kernenergie Rijden in 2030 alle auto s op waterstof? Een rondetafelgesprek over de vraag hoe over 25 jaar de wereld van energie wordt voorzien. Rein Willems (Shell) - Hans

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing

De weg van Kyoto naar Grolloo. Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe. Stibabo Jan R. Lunsing De weg van Kyoto naar Grolloo De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie en klimaatbeleid Drenthe Stibabo Jan R. Lunsing 1 De weg van Kyoto naar Grolloo 2 De weg van Kyoto naar Grolloo Evaluatie energie

Nadere informatie

Fors besparen dankzij vergroening datacenter

Fors besparen dankzij vergroening datacenter ICT op natuurstroom Groene werkplek rendeert Duurzamer bedrijfsvoering dankzij IT Fors besparen dankzij vergroening datacenter inhoud Colofon Greening the Enterprise is een speciale uitgave van IT Executive.

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Voorzieningszekerheidsstrategie EU begint vorm te krijgen

Voorzieningszekerheidsstrategie EU begint vorm te krijgen dinsdag 1 juli 2014 - jaargang 17 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Frisse wind De topmannen Erwin van Laethem (Essent), Hans Bünting

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne dinsdag 12 november 2013 - jaargang 16 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Groene tractor In Leeuwarden is dit najaar een proef gestart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

E.On voornemens om Benelux-tak af te stoten

E.On voornemens om Benelux-tak af te stoten dinsdag 3 februari 2015 - jaargang 18 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Het Duitse energieconcern E.On is voornemens de Benelux-divisie

Nadere informatie

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin HET TWEEDE LEVEN VAN GAS Nieuwe wereldmarkt LNG IN VRACHTWAGENS EN SCHEPEN Transitie mogelijk maken STROOM UIT ZON EN WIND OPSLAAN IN GAS Verduurzaming 50% GROEN GAS IN 2050 Gas als wonderolie energiesysteem

Nadere informatie