Beroepscompetentieprofiel van de beginnende beroepsbeoefenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel van de beginnende beroepsbeoefenaar"

Transcriptie

1 Onderhoudstechnieker in de procesindustrie Beroepscompetentieprofiel van de beginnende beroepsbeoefenaar Michel Albertijn en Kathleen Hoefnagels april 2011 P A G I N A 1

2 Samenvatting Voorliggend profiel beschrijft de competenties die een beginnende beroepsbeoefenaar nodig heeft om in de procesindustrie (chemie, raffinage, farma en biotechnologie) aan de slag te gaan als onderhoudstechnicus. De komende tien jaar staat de sector voor de uitdaging om een grote pensioneringsgolf van werknemers in onderhoudsafdelingen op te vangen. Daar bereidt de procesindustrie zich op voor. Voorliggend competentieprofiel heeft hierin zijn plaats. Het biedt een realistisch en gedetailleerd overzicht van de arbeidsmarktverwachtingen ten aanzien van beginnende onderhoudstechnici. Hiermee wil de sector onderwijs- en opleidingspartners aanspreken om kwalitatieve opleidingen uit te werken die jongeren, maar ook oudere werkzoekenden die zich herscholen, voorbereiden op een baan als onderhoudstechnicus in de chemie, raffinage, farma of biotechnologie. Voorliggend profiel bundelt de competentieverwachtingen in zeven verschillende clusters. De clusters accentueren dat een onderhoudstechnicus meer competenties moet beheersen dan enkel vaktechnisch kennen en kunnen. Het beroepscompetentieprofiel voor de beginnende onderhoudstechnicus legt de lat hoog. Startende vaklui die aan dit profiel beantwoorden, dragen bij tot het behoud en verdere ontwikkeling van de procesindustrie op world class level : een industrie die veilig, betrouwbaar en kwalitatief sterk scoort en voorbereid is op een concurrentiële toekomst. P A G I N A 2

3 Inhoudstafel 1. Afbakening Maintenance De procesindustrie World Class De beginnende beroepsbeoefenaar 8 2. Instapprofiel basisopleiding Profiel van de beginnende beroepsbeoefenaar 13 Bijlage stuurgroepsamenstelling, interviewreferenties en bibliografie 41 P A G I N A 3

4 1. Afbakening Vier afbakeningsgrenzen Voorliggend profiel beschrijft de competenties die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen om in de procesindustrie aan de slag te gaan als onderhoudstechnicus. De competenties in dit profiel laten zich vanuit vier invalshoeken begrenzen: 1. Maintenance Het gaat over de competenties die samenhangen met onderhoudswerk. 2. De procesindustrie Het profiel beschrijft de competenties voor onderhoudstechnici zoals die voorkomen in de procesindustrie. Wat is een competentie? Een competentie is het kennen, kunnen of zijn dat iemand beheerst en dat, al dan niet gecombineerd met andere competenties, toelaat om een (deel-)taak of opdracht te vervullen. De competenties in een beroepscompetentieprofiel beschrijven samen alle kennen, kunnen en zijn, nodig om een bepaald beroep uit te oefenen. 3. World class Het profiel beschrijft beginnende beroepsbeoefenaars die zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden, voortdurend reflecteren over werkverbeteringsmogelijkheden en innovatie, met een als vanzelfsprekende aandacht voor veiligheid, betrouwbaarheid en rentabiliteit. Dit typeert hun world class potentieel. 4. De beginnende beroepsbeoefenaar Dit profiel beschrijft geen volleerde vakman, maar een beginnend beroepsbeoefenaar die vanuit een basisopleiding, zonder (relevante) werkervaring, instroomt in de sector. P A G I N A 4

5 1.1. Maintenance Wat is maintenance? Maintenance gaat over het werk dat toelaat om de veilige, betrouwbare en efficiënte werking van de productie-installatie te vrijwaren. Het onderhoudswerk streeft een maximale beschikbaarheid van de installatie na. Daarom concentreert maintenance zich in eerste instantie op preventief onderhoud. De onderhoudsafdeling voert visuele en auditieve controles uit en regelmatige metingen laten toe om de toestand van de installatie te bewaken. De onderhoudstechnici sporen dreigende storingen vroegtijdig op en verhelpen ze. Wanneer er zich alsnog een defect voordoet, zorgt het onderhoudsteam voor de nodige herstellingen en stelt de installatie opnieuw in werking. Overwegend hoogtechnisch werk Dit werk impliceert veelal hoogtechnische competenties, die zich duidelijk afbakenen ten opzichte van de competenties die beroepsbeoefenaars beheersen die buiten het onderhoud werken. Toch komt een reeks competenties in beeld die minder distinctief zijn. Het gaat om competenties die samenhangen met: lassen; isoleren; kraanbesturing; pijpfitten; stellingbouw; bekabeling; Maintenance analysing Een minderheid van de ondernemingen uit de procesindustrie brengt ook analysing onder in het takenpakket van de onderhoudstechnici. Analysing betreft de uitvoering van metingen die te maken hebben met de samenstelling van de vervaardigde producten (verhouding tussen de samenstellende componenten). Het gaat over labowerk, doorgaans uitgevoerd door laboranten en niet door onderhoudstechnici. Competenties die verband houden met analysing krijgen bijgevolg geen plaats in voorliggend profiel. De competenties die op deze taken betrekking hebben, nemen een ondersteunende plaats in bij de jobuitvoering van de onderhoudstechnicus. Onderhoudstechnici moeten deze slechts beheersen voor de uitvoering van las-, isolatie-, fittingswerk, van beperkte omvang. Grote werken worden overgelaten aan professionele ploegen van lassers, isolatiewerkers, pijpfitters, P A G I N A 5

6 Mechanisch en elektrotechnisch onderhoud Het werk van onderhoudstechnici kan onderling sterk verschillen, ook wanneer deze technici in eenzelfde bedrijfsomgeving werken. De verschillen hebben veelal te maken met beroepservaring (zie 1.3. De beginnende beroepsbeoefenaar). Een andere bepalende factor voor het takenpakket van de onderhoudstechnicus betreft zijn specialisatie. Dit beroepscompetentieprofiel deelt vaktechnische competenties op in twee groepen: 1. Mechanisch onderhoud Dit deel van het onderhoudswerk betreft de werking van het mechanische equipement of onderdelen ervan: pompen, ventielen, kleppen, 2. Elektrotechnisch onderhoud Het elektrotechnisch onderhoud omvat alle onderhoudswerken aan de elektriciteit/elektronica in de installatie of onderdelen ervan: elektromotoren, schakelborden, bekabeling, Onder de noemer van elektrotechnisch onderhoud bundelt dit competentieprofiel ook de parametrisatie. Soms een schimmige grens Bij de verschillende onderhoudstaken is de grens tussen mechanisch en elektrotechnisch onderhoud soms scherp, soms vaag. Bij storingsdetectie, bijvoorbeeld, moeten zowel mechanische als elektrotechnische defecten geïdentificeerd worden. En aan heel wat onderdelen van de installatie, bijvoorbeeld motoren of ventilatiesystemen, zitten er zowel mechanische als elektronische componenten. De taakomschrijving van een onderhoudstechnicus legt vast welke werken tot zijn verantwoordelijkheid behoren en welke hij overlaat aan collega s De procesindustrie Chemie, petrochemie, raffinage, farma en biochemie Voorliggend profiel schetst de competentieverwachtingen die werkgevers uit de procesindustrie stellen ten aanzien van beginnende onderhoudstechnici. De onderhoudstechnicus die aan dit profiel beantwoordt, kan aan de slag in ondernemingen uit de (petro-) chemie, raffinage, farma-industrie en biochemie. Competenties afgestemd op diverse settings Het profiel brengt de verschillende settings in rekening waarbinnen onderhoudstechnici werken en inventariseert: zowel competenties die nodig zijn bij werken in the field als in de werkplaats; zowel competentievereisten die technici tewerkgesteld in contractorbedrijven nodig hebben als onderhoudsmedewerkers die werknemer zijn van de procesbedrijven zelf. Onderhoud in andere sectoren Het beroepscompetentieprofiel van de beginnende onderhoudstechnicus kwam tot stand op basis van een bevraging van vertegenwoordigers uit diverse bedrijven uit de (petro-)chemie, raffinage, farma-industrie en biotechnologie. Het profiel inventariseert de competenties die de bedrijven uit de procesindustrie verwachten van startende onderhoudsmedewerkers. De starters die deze competenties beheersen, kunnen vermoedelijk ook aan de slag in een onderhoudsfunctie in bedrijven uit andere sectoren. Sectoren als bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de branche van papierfabricage, de vliegtuigindustrie enzovoort werden echter niet bij de bevraging betrokken. P A G I N A 6

7 1.3. World class maintenance Drie sturende principes Drie sturende principes lopen als een rode draad doorheen het werk van de onderhoudstechnicus: 1. Permanente zorg voor veiligheid, betrouwbaarheid en rendement van de procesinstallatie Het werk van een onderhoudstechnicus vraagt om een doorgedreven, permanente aandacht voor veiligheid, betrouwbaarheid en rendement van de procesinstallatie. Oog voor veiligheid, betrouwbaarheid en rentabiliteit wordt als het ware verondersteld als tweede natuur van de onderhoudstechnicus. 2. Reflectievermogen De competentiebeschrijving benadrukt de nood aan reflectievermogen. Een goede onderhoudstechnicus draait nooit op automatische piloot, maar is steeds kritisch tegenover werkopdrachten en de aanpak van het eigen werk. Hij evalueert het op veiligheid, kwaliteit en efficiëntie en zoekt op basis daarvan creatief naar mogelijke optimalisatie van de aanpak. 3. Flexibiliteit Dit profiel benadrukt de nood aan flexibiliteit in denken en werken. Het beschrijft beroepsbeoefenaars die zich kunnen aanpassen aan wisselende werkomstandigheden, zowel op korte als op lange termijn. World class potentieel Beginnende beroepsbeoefenaars die zich in hun werk door de drie sturende principes laten leiden, dragen world class potentieel in zich. Ze leveren een essentiële bijdrage tot de positionering van het bedrijf op world class niveau: met een veilige, betrouwbare en rendabele procesinstallatie; die innoverend is; World class Een competentieprofiel voor de beginnende onderhoudstechnicus kadert in de ambitie om de positie van de procesindustrie in de Schelderegio sterk te houden. De betrokken bedrijven ambiëren een world class level voor maintenance. Dit begrip krijgt vooreerst invulling op managementniveau. Het management streeft een zo hoog mogelijke rendement na voor de organisatie. Rendementsoptimalisatie vraagt om: een zo hoog mogelijke hands on tool time (HoTT de tijd waarin technici daadwerkelijk de werkzaamheden verrichten waarvoor ze ingezet worden); een hoge betrouwbaarheid van de installatie. Indicatoren voor de betrouwbaarheid van de installatie zijn: het aantal ongeplande stops van de installatie; de verminderde beschikbaarheid van de installatie. Deze indicatoren worden zowel op unit level (onderdelen van de installatie) als op niveau van de totale installatie gemeten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de maintenancetechnici om de betrouwbaarheid te optimaliseren. Hij draagt hier toe bij door zijn volledige professionele handelen te doorvlechten met cruciale beroepshoudingen als zin voor efficiëntie, flexibiliteit in denken en werken, reflectievermogen, verantwoordelijkheidszin, Deze zogenaamd zachte competenties lopen als een rode draad doorheen het competentieprofiel. Dit geldt niet alleen voor de geoefende onderhoudstechnicus, maar evenzeer voor de beginnende beroepsbeoefenaar. en zich aanpast aan wisselende omgevingscondities (technologische evoluties, economische conjunctuurbewegingen, ). P A G I N A 7

8 Toekomstige evoluties De lat die dit competentieprofiel legt, wapent beroepsuitvoerders en de ondernemingen waarvoor ze werken voor de toekomst. Technologische, sociologische, economische, evoluties laten zich weinig gedetailleerd voorspellen. Daarom valt het moeilijk om toekomstige evoluties te vertalen in vaktechnische kennis en vaardigheden. De drie sturende principes stellen individuele werknemers en hun organisatie in staat om zich aan te passen aan de implicaties van toekomstige evoluties De beginnende beroepsbeoefenaar Nog geen beroep Dit document beschrijft de competenties op het niveau van een startend onderhoudstechnicus. Om in deze functie aan de slag te kunnen blijven, moet een beginnende beroepsbeoefenaar echter bijkomende competenties verwerven. Zonder dit groeitraject af te leggen, kan een onderhoudstechnicus zijn functie niet behouden. Dit competentieprofiel beschrijft met andere woorden geen beroep, maar een startpositie. Dreigend kwantitatief tekort De keuze om dit profiel te beperken tot een startersprofiel dat geen eindtoestand (beroep) beschrijft, berust op de vaststelling van een kwantitatieve nood aan instromers: het huidige personeelsbestand veroudert en een opkomende pensioneringsgolf doet de behoefte aan jong onderhoudstalent groeien. Dit competentieprofiel kadert in de gerichte acties die de ondernemingen uit de procesindustrie willen nemen om de kloof tussen groeiende uitstroom en noodzakelijke instroom te dichten. Vanuit dit profiel willen ze de communicatie aangaan met onderwijs- en opleidingsverstrekkers: hoe kunnen ze zich samen engageren om de instroom van voldoende, kwalitatief gevormd onderhoudspersoneel te verzekeren? Wat is een beroep? Een beroep is een geheel van arbeidstaken dat binnen één of meer sectoren voorkomt als een samenhangend en afgebakend geheel. Een beroep beschrijft een eindtoestand. Iemand die alle beschreven competenties beheerst, kan niet meer evolueren binnen het geschetste beroep. Hij kan zich wel bijkomende competenties eigen maken en zo doorgroeien naar een nieuw beroep. Een voorbeeld illustreert: een politieagent promoveert tot commissaris wanneer hij meer competenties beheerst dan nodig voor het uitvoeren van het beroep van politieagent. De lat ligt hoog Tegelijk met het groeiende kwantitatieve tekort stelt er zich een kwalitatieve tendens: het belang van maintenance neemt toe, als bepalend voor de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de procesindustrie. Het toenemende belang van maintenance-activiteiten weerspiegelt zich in de P A G I N A 8

9 competentieverwachtingen voor onderhoudstechnici. De lat ligt hoog. De verwachtingen ten aanzien van een beginnend beroepsbeoefenaar verschillen echter tegenover die van ervaren vaklui: Verschil in autonomie en verantwoording Startende beroepsbeoefenaars werken onder strikte supervisie van leidinggevenden en ervaren collega s. Verschil in kennis- en beheersingsniveau De beginnende vakman die dit profiel beschrijft, moet van alle markten thuis zijn: ofwel binnen elektrotechnisch, ofwel binnen mechanisch onderhoud beheerst hij basisinzichten: in zijn vooropleiding verwerft hij een algemene, diffuse basiskennis. Zijn kennis- en vaardighedenniveau blijft echter op de vlakte en is niet gedetailleerd. In de praktijk Tegenover een beginnende onderhoudstechnicus onderscheidt een geoefend vakman zich door zelfstandigheid in het werk en een gedetailleerde beheersing van kennis en vaardigheid. Gaandeweg specificeert elke onderhoudstechnicus zijn eigen profiel, afgestemd op, enerzijds, de behoeften van de onderneming en, anderzijds, de eigen talenten. Vooraf: een instapprofiel voor basisopleiding Het derde hoofdstuk uit deze publicatie beschrijft de competenties die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen om zijn loopbaan als onderhoudstechnicus met succes te kunnen starten. Die competenties verwerft hij in een basisopleiding. Niet iedereen maakt echter evenveel kans om te slagen voor een dergelijke basisopleiding. Voor een succesvol opleidingstraject moet een cursist het (summiere) competentiepakket beheersen dat hoofdstuk 2. Instapprofiel basisopleiding beschrijft. Een loopbaantraject Vanuit het Profiel van de beginnende beroepsbeoefenaar legt de startende onderhoudstechnicus binnen het bedrijf een leertraject af dat hem op het niveau van een geoefend vakman brengt. Wie in de functie van onderhoudstechnicus in de procesindustrie aan de slag wil blijven, moet sowieso doorgroeien tot geoefend vakman. Medewerkers die meer ambiëren, kunnen vanuit deze positie verder doorgroeien naar nieuwe functies. Onderstaand schema (Figuur 1 Het loopbaantraject voor onderhoudsmedewerkers in schema) geeft een overzicht van het mogelijke doorstromingstraject. Het schema toont dat onderhoud niet enkel verticale, maar ook horizontale groeiperspectieven biedt. P A G I N A 9

10 Figuur 1 Het loopbaantraject voor onderhoudsmedewerkers in de procesindustrie in schema instapprofiel basisopleiding beginnende beroepsbeoefenaar geoefend vakman vakspecialist werkvoorbereider supervisor expert reliability engineer senior supervisor P A G I N A 10

11 2. Instapprofiel basisopleiding Een maximaal slaagpercentage als opleidingsdoelstelling Zowel vanuit economisch als vanuit menselijk oogpunt streeft een doordacht opleidingsbeleid een zo hoog mogelijk slaagpercentage na voor de cursisten in opleiding: economisch perspectief Opleiding is een vorm van investering. Tijd, geld en middelen worden ingezet. Die investering moet zichzelf terugverdienen. menselijk perspectief Een succeservaring stimuleert, terwijl falen demotiveert. De samenleving heeft geen baat bij frustratie, wel bij mensen die zich uitgedaagd voelen. Slaagpercentage Een efficiënt opleidingsbeleid streeft een zo hoog mogelijk slaagpercentage na bij de cursisten. Het begrip slaagpercentage vraagt weliswaar om een ruime interpretatie. Het beperkt zich niet tot het aantal cursisten dat een diploma of getuigschrift behaalt, maar breidt zich uit naar de tewerkstelling. Dit houdt in dat diegenen die een opleiding afrondden effectief klaar zijn voor een succesvolle loopbaanstart in het beroep waarop de opleiding hen voorbereidde. Dit maximale slaagpercentage in een opleiding voor onderhoudstechnicus laat zich bewerkstelligen wanneer de cursisten over de basiscompetenties beschikken die maintenance in de procesindustrie vereist. Onderstaande tabel, Tabel 1 Instapcompetenties voor cursisten die kandideren voor een basisopleiding onderhoudstechniek, geeft een overzicht van deze basiscompetenties. P A G I N A 11

12 Tabel 1 Instapcompetenties voor cursisten die kandideren voor een basisopleiding onderhoudstechniek COMPETENTIES ONDERLIGGENDE COGNITIEVE, MOTORISCH-SENSORISCHE EN PSYCHOSOCIALE PROCESSEN 1. is gedreven om nieuwe inzichten te verwerven en te doorgronden (willen leren) om problemen op te lossen en te doorgronden 2. kan kennis en kunde verwerven om zich nieuwe competenties eigen te maken (kunnen leren) 3. kan reflectief denken om probleemoorzaken te detecteren om de invloed van het eigen handelen in te schatten 4. heeft talent voor techniek om elektrotechnische en mechanische bewerkingen uit te voeren ondernemingszin doorzettingsvermogen gedegenheid geen afkeer van fysiek werk (soms vuil, soms belastend, ) in soms moeilijke omstandigheden stressbestendigheid gemiddelde intelligentie bewust zijn van het ruimere kader waarbinnen men zich situeert logisch denkvermogen handvaardigheid logisch denkvermogen praktisch inzicht 5. kan communiceren om veilig, kwaliteitsvol en efficiënt te handelen taalbeheersing: kennis van een gemeenschappelijke voertaal om met collega s en leidinggevenden te overleggen over het werk (impliceert basisbeheersing vakjargon, ook in de door het bedrijf frequent gehanteerde tweede taal) sociale vaardigheid om contacten aan te knopen veiligheidsbewustzijn kwaliteitsbewustzijn P A G I N A 12

13 3. Profiel van de beginnende beroepsbeoefenaar Vanuit basisopleiding Dit hoofdstuk beschrijft het profiel van de beginnende onderhoudstechnicus. Het inventariseert de competenties die een startende onderhoudstechnicus moet beheersen wanneer die, vanuit een basisopleiding, zijn loopbaan in de procesindustrie start. De oplijsting beschrijft de competenties die een beginner onder de knie moet hebben en tijdens de eerste maanden van zijn tewerkstelling verder moet ontwikkelen om op termijn uit te groeien tot het niveau van een geoefend vakman. Duidelijk moet zijn dat het gaat over starters, zonder (relevante) beroepservaring. Ontwikkeling naar geoefend vakman Wanneer een beginnend onderhoudstechnicus evolueert tot geoefend vakman, ontwikkelt hij in de beschreven competenties vooral een steeds grotere mate van autonomie en verfijnde beheersing. De stijgende zelfstandigheid stelt hem ook in staat om nieuwe competenties te ontwikkelen die verder bouwen op de competenties die voorliggend profiel beschrijft. Zeven competentieclusters Het competentieprofiel ordent de verschillende competenties in zeven competentieclusters. De competentie-indeling in zeven clusters is arbitrair, maar laat toe om de beroepsinhoud op logische, overzichtelijke en volledige wijze te structureren: 1. Vaktechnische competenties Een eerste cluster beschrijft alle kennen, kunnen en zijn (m.a.w. competenties) dat betrekking heeft op technische zijde van de beroepseigen activiteiten. 2. Administratieve competenties De cluster van administratieve competenties bundelt alle competenties die betrekking hebben op het correct verzamelen, registreren, klasseren en beheren van gegevens. Het kan zowel gaan om administratie verbonden aan het eigen werk als om administratie op bedrijfsniveau. 3. Leidinggevende competenties Een volgende cluster behandelt de competenties die betrekking hebben op het opleiden, begeleiden, motiveren en evalueren van medewerkers. Gezien dit profiel de competenties beschrijft van startende vaklui, blijft deze cluster erg summier. In een later stadium ontwikkelt de beroepsbeoefenaar deze om zo andere beginnende vaklui en medewerkers uit contractorbedrijven te begeleiden. 4. Sociaalcommunicatieve competenties De vierde cluster brengt alle competenties samen die noodzakelijk zijn om mondeling en schriftelijk op een sociaal correcte manier te kunnen P A G I N A 13

14 communiceren met collega s, leidinggevenden en externe contacten. Het betreft zowel taalkundige competenties als competenties met een meer psychologische dimensie. 5. Bestuurlijk-organisatorische competenties Een vijfde cluster inventariseert: a. op operationeel niveau: competenties nodig voor het efficiënt plannen, organiseren en controleren van het eigen werk; b. op inrichtend niveau: competenties om het bedrijf of de afdeling te ontwikkelen, in stand te houden en permanent te verbeteren; c. op strategisch niveau: competenties die de beleidslijnen en -strategieën operationaliseren. 6. Bedrijfseconomische competenties In een zesde cluster gaat het over alle competenties die erop gericht zijn om de organisatie op de markt te positioneren, de positie te bevestigen of te verstevigen. 7. Competenties gerelateerd aan veiligheid, duurzaamheid en milieu Een laatste cluster lijst alle kennen, kunnen en zijn op dat nodig is om de eigen veiligheid en gezondheid, die van medewerkers en die van de omgeving vandaag en in de toekomst te verzekeren. Een vaste syntaxis Elke individueel geformuleerde competentie volgt een vaste grammaticale opbouw. Deze zorgen voor een eenduidige interpretatie van de competenties: Kan Elke competentie inleiden door kan geeft aan dat de beroepsuitvoerder in staat is om verwachte opdrachten waarneembaar in de praktijk te brengen. Middel Een aantal competenties wordt ingeleid door een (hulp-)middel. Dat gebeurt wanneer het middel essentieel is om de taak op het gewenste niveau uit te voeren. Onderwerp Elke competentie neemt een onderwerp op. Dit onderwerp geeft aan wat het voorwerp is van de competentie (een handeling van productie, bewerking of verwerking). Werkwoord Het werkwoord in een competentie duidt de precieze behandeling aan van het onderwerp. Doel Elke competentie beschrijft het doel van de handeling. Deze doelbeschrijving versterkt het beroepsspecifieke karakter van de competentie en duidt de mate van zelfstandigheid en autonomie aan. Formuleren met welk doel een beroepsbeoefenaar een competentie moet beheersen, zegt impliciet hoe goed hij de competentie moet beheersen. Basisbeheersing Bij de lezing van voorliggend profiel vragen twee elementen om de aandacht: Onderliggende cognitieve, motorisch-sensorische en psychosociale processen De supervisie De verschillende competenties vermelden telkens dat de beginnende onderhoudstechnicus onder supervisie en met hulp werkt. Dit betekent niet dat er telkens letterlijk een verantwoordelijke naast hem staat. Het gaat er om dat hij steeds duidelijke werkopdrachten van een leidinggevende krijgt, onder diens verantwoordelijkheid werkt en zelf initiatief neemt om hulp in te roepen wanneer hij zich onzeker voelt over zijn beheersing van kennis en vaardigheden nodig om de werkopdracht veilig en kwalitatief uit te voeren. Bij elke competentie worden de onderliggende componenten vermeld die noodzakelijk zijn om de competentie te beheersen. Competenties kunnen steunen op zowel cognitieve, motorischsensorische als psychosociale processen. P A G I N A 14

15 Basisniveau Elke competentie stoelt op basisbeheersing van kennis en vaardigheden. Dit wil zeggen dat de beginner in zijn opleiding algemene kennis verwierf van mechanica, hydraulica, fysica, elektriciteit, Daarbovenop maakte hij op initiatieniveau kennis met verschillende installaties (pompen, compressoren, airco, ), gereedschappen en technieken. Het initiatieniveau impliceert dat hij oefening mist en slechts een oppervlakkige kennis beheerst van diverse types van machines, hun werking en toepassingsgebied. P A G I N A 15

16 Tabel 2 Instapcompetenties voor een beginnende onderhoudstechnieker COMPETENTIES ONDERLIGGENDE COGNITIEVE, MOTORISCH-SENSORISCHE EN PSYCHOSOCIALE PROCESSEN CLUSTER 1 VAKTECHNISCHE COMPETENTIES I. MECHANISCH ONDERHOUD REVISIES EN HERSTELLINGEN 1. kan onder supervisie verschillende (onderdelen van) apparatuur/installaties demonteren: pompen compressoren turbines (industriële, gasturbines, stoomturbines) motoren generatoren ventilatoren om onderdelen te reinigen te herstellen te vervangen algemene kennis van mechanica, hydraulica en pneumatica basiskennis van verschillende types, hun onderdelen (en hun belang) en algemene werkingsprincipes van: o pompen (turbo- en volumetrische pompen, met lagers, kleppen, tandwielen, ) o compressoren (mechanische en turbocompressoren, met assen, schoepen, ) o turbines (actie- en reactieturbines, met assen, schoepen, vliegwielen, ) o motoren (diverse types, met tandwielen, wikkelingen, ) o generatoren (wissel- en gelijkspanningsgeneratoren, met kleppen, filters, warmtewisselaars, ) o ventilatoren (radiaal- en axiaalventilatoren, met behuizing, riemen, riemschijven, schoepen, ) o basis aan materiaal- en gereedschapskennis (gepaste sleutels, tangen, koppelingstrekkers, vijzel, ), de verschillende types en hun toepassingsgebied eenvoudige schetsen maken en logische markeringen aanbrengen op samenhorende onderdelen plan- en schemalezen zin voor nauwkeurigheid zin voor initiatief: kennisuitbreiding door zich te informeren bij collega s en leidinggevenden, door naslagwerken te raadplegen, discipline analytisch denkvermogen luistervaardigheid en -bereidheid observatievaardigheid en -bereidheid P A G I N A 16

17 2. kan onder supervisie mechanische basisbewerkingen uitvoeren: verspanende technieken (slijpen, zagen, boren, frezen, tappen, draaien, ) constructielassen en braseren 3. kan op basis van technische tekeningen, plannen en manuals van apparatuur/installaties en onder supervisie (onderdelen van) apparatuur/ installaties vervangen en monteren: pompen compressoren turbines (industriële, gasturbines, stoomturbines) motoren generatoren ventilatoren 4. kan onder supervisie isolatiemateriaal aan (onderdelen van) de apparatuur/installaties losmaken, opslaan en opnieuw aanbrengen om in hoogdringendheid eenvoudige herstellingswerken uit te voeren om defecten te voorkomen of te verhelpen om (onderdelen van) apparatuur/installaties opnieuw in werking te kunnen stellen om na herstelling of revisie (onderdelen van) de apparatuur/installatie terug te isoleren in functie van veilige, betrouwbare, kwalitatieve werking algemene materiaal- en gereedschapskennis (draaibanken, tappen, boren, frezen, soldeerbout, laslans, schroefdraden, ), de verschillende types en hun toepassingsgebied kennis van materiaalklassen en hun bewerkingsmogelijkheden kennis van eenvoudige meetapparatuur (schuifpasser, micrometer, meetklok, ) zin voor nauwkeurigheid zin voor initiatief discipline luistervaardigheid en -bereidheid observatievaardigheid en -bereidheid zie boven (competentie 1), aangevuld met: basiskennis van montage- en afdichtingsystemen, geschikt voor de productstroom (flensmontage, klemkoppeling, beugelkoppeling, ), aanhaalvolgorde en aanhaalmomenten synthetisch denkvermogen basiskennis van de verschillende isolatiematerialen (isolatiematten, omkasting, coating), hun toepassingsgebied (akoestische, warmte, ) en hun behandelingsvereisten gereedschapskennis inzicht in de omgevingscondities (druk, temperatuur, vocht, ) en de invloed ervan op de noodzaak en aanpak bij herisoleren zin voor nauwkeurigheid P A G I N A 17

18 5. kan onder supervisie gereviseerde apparatuur/ installaties opnieuw in werking stellen: uitlijnen controles op lekkages uittesten om de productie verder te laten verlopen volgens de veiligheids-, betrouwbaarheids-, kwaliteits- en rentabiliteitsstandaarden algemene kennis van mechanica, hydraulica en pneumatica basiskennis van de apparatuur/installaties, de onderdelen (en hun belang) en algemene werkingsprincipes (zie competentie 1) basisvaardigheid in het gebruik van gereedschap (laser, meetklok) kennis van de vereiste standaardwaarden en toleranties (door zich te informeren bij leidinggevenden en collega s, naslagwerken te raadplegen, ) inzicht in de invloed van omgevingscondities (temperatuur, druk, procesinvloeden, aandrijving, ) op de toleranties voor uitlijnen en balanceren basisvaardigheid in het lezen van plannen, isometrische tekeningen, as built tekeningen, schema s, reflectievermogen: inzicht in de noodzaak van een nauwkeurige testing in functie van een veilige, betrouwbare, kwaliteitsvolle en efficiënte heropstart zin voor nauwkeurigheid discipline oplettendheid P A G I N A 18

19 6. kan onder supervisie beperkte piping- en tubingwerken uitvoeren om kleinere verbindingen in proceskringen te maken, te onderbreken of te herstellen basisvaardigheid in het lezen van isometrische tekeningen en opmaken van schetsen basisbegrippen van pneumatische en hydraulische leidingen basisinzicht sterkte en flexibiliteit basisinzicht in type stroming, capaciteit, stofeigenschappen, drukverlies met de gepaste gereedschappen mechanische basisbewerkingen kunnen uitvoeren voor koude vervormingen basiskennis van druk- en materiaalklassen en de invloed van procescondities (bv. temperatuurschommelingen) basisprincipes kennen en kunnen toepassen van verbindingen en aansluitingen (flensmontage, klemkoppeling, boutverbindingen, appendages, ) P A G I N A 19

20 II. MECHANISCH ONDERHOUD PREDICTIEF EN PREVENTIEF ONDERHOUD EN STORINGSDETECTIE 7. kan visuele routinecontroles in de installatie uitvoeren: lekkages corrosie om te voorkomen dat er zich een storing voordoet om de exacte locatie van een (dreigende) storing aan de installatie te detecteren algemene kennis pneumatica, hydraulica en mechanica inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en in de functie van elk onderdeel in het geheel inzicht in de procesomgeving (hoge druk, extreme temperaturen, ) en de invloed daarvan op de installatie basisvaardigheid in het lezen van plannen, isometrische tekeningen, as built tekeningen, schema s, reflectievermogen 8. kan op basis van concrete instructies metingen (trillingen, temperatuur, viscositeit, ) en inspecties (luisteren, zien, voelen) uitvoeren meetpunten bepalen veilige en correcte aansluiting van meetapparatuur om na te gaan of de apparatuur/installatie functioneert volgens de vereiste veiligheids-, betrouwbaarheids-, kwaliteits- en rentabiliteitsstandaarden basiskennis fysica (om meetprincipes te begrijpen) basiskennis van meetinstrumenten (meetlat, meetklok), de types, hun werking en toepassingsgebiedbasiskennis van het bestaan en het nut van verschillende soorten metingen en meetinstrumenten (trillingsmeting, infraroodmeting, viscosemeting, ) inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en in de functie van elk onderdeel in het geheel en op basis daarvan logische meetpunten en routes bepalen reflectievermogen: inzicht in de risico s van onveilig en/of onzorgvuldig uitgevoerde metingen (pannes, onnodige slijtages, risico s voor zichzelf, collega s en/of de ruimere productieomgeving) alert zijn P A G I N A 20

21 9. kan samen met een leidinggevende of ervaren collega reflecteren over meet- en inspectiewaarden om stap voor stap de vaardigheid te ontwikkelen om meeten inspectiewaarden zelfstandig te interpreteren basiskennis van de vereiste standaardwaarden en toleranties (door zich te informeren bij leidinggevenden en collega s, naslagwerken te raadplegen, ) basisinzicht in de betekenis van afwijkende meetwaarden en de impact daarvan op de kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en rentabiliteit van het productieproces basisinzicht in de mogelijke oorzaken van afwijkende meetresultaten (afregeling, meetapparatuur, mechanische of elektrische/elektronische defecten, ) reflectievermogen 10. kan de oorzaken van veelvoorkomende (dreigende) storingen identificeren of kan samen met een supervisor (of ervaren collega) reflecteren over mogelijke storingsoorzaken om te voorkomen dat er zich een storing voordoet om de exacte locatie van een storing aan de installatie te detecteren om te voorkomen dat de storing zich herhaalt algemene kennis van pneumatica, hydraulica, mechanica basiskennis elektriciteit (om elektrische/elektronische defecten te kunnen onderscheiden van mechanische storingen) inzicht in vaak voorkomende storingsoorzaken (drooglopen, blokkage van kleppen, kapotte lagers, membraanscheuren, ) inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en in de functie van elk onderdeel in het geheel inzicht in de eigenheid van het productieproces, de gebruikte componenten, de productieomgeving en de invloed daarvan op materialen reflectievermogen 11. kan op basis van onderhoudsschema s en instructies door een supervisor (of ervaren collega) (onderdelen van) de apparatuur/installatie reinigen: peilglazen dichtingen leidingen om de goede werking van de installatie te vrijwaren en onnodige slijtage te voorkomen inzicht in het bestaan en nut van onderhoudsschema s inzicht in de mechanische gevoeligheden van (onderdelen van) de apparatuur/installatie en de noodzaak van reiniging kennis van diverse reinigingsmogelijkheden, hun werking en hun toepassingsgebied (zandstralen, drogen, stomen, bleeder cleaning, ) P A G I N A 21

22 12. kan op basis van smeerschema s of instructies van een supervisor (of ervaren collega) smeren en oliën om de goede werking van de installatie (veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit) te vrijwaren en onnodige slijtage te voorkomen om defecten door oliegebrek op strategische smeerpunten te voorkomen inzicht in het bestaan en nut van smeerschema s kennis van smeerpunten oliestalen kunnen nemen kennis van de vereiste oliehoeveelheden of zich hierover kunnen informeren (in handleidingen, bij collega s, ) droogloopbeveiligingen kunnen interpreteren kunnen vervangen en plaatsen van smeerpotten basiskennis van de verschillende smeermiddelen,hun producteigenschappen en toepassingsgebied basisinzicht in de mechanische gevoeligheden van (onderdelen van) de apparatuur/installatie en de noodzaak van smering III. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD REVISIES EN HERSTELLINGEN 13. kan onder supervisie verschillende (onderdelen van) elektrische installaties demonteren: P A G I N A 22 elektromotoren transformatoren generatoren verlichting bekabeling schakelborden en schakelingen motorgestuurde afsluiters heating, ventilation, airco & cooling (HVAC) om (onderdelen van) apparatuur/ installaties: te herstellen te vervangen algemene kennis elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverweking, voeding voor elektrische/elektronische schakelingen, ) en vermogenselektronica (UPS, frequentiesturing, ) basiskennis van de opbouw, functies en algemene werkingsprincipes van industriële netwerken basiskennis van de componenten (en hun belang) en algemene werkingsprincipes van: o elektrische gelijk- en wisselstroommotoren (asynchrone, serie-, servo-, stappenmotoren, ) o (één- en driefasige) transformatoren in hun verschillende uitvoeringen o generatoren o verschillende soorten verlichting en armaturen en hun toepassingsgebied (vochtresistentie, explosiegevoeligheid, ) o bekabeling (aders, doorsnede, geleidingsvermogen, ) o schakelingen (balast, condensator, ) schakelborden (opbouw met schakelaars, beveiligingen, ) o motorgestuurde afsluiters (capaciteit, functiemodule, ) o HVAC (ventilatievoud, filters, regelapparatuur, ) o

23 13. (vervolg) kan onder supervisie verschillende (onderdelen van) elektrische installaties demonteren 14. kan onder supervisie verschillende (onderdelen van) apparatuur/ installaties vervangen en monteren: elektromotoren transformatoren generatoren verlichting bekabeling schakelborden en schakelingen motorgestuurde afsluiters HVAC om defecten te voorkomen of te verhelpen om (onderdelen van) apparatuur/installaties opnieuw in werking te kunnen stellen basisvaardigheid in het interpreteren van de informatie op de kenplaten basisvaardigheid in het lezen van schakelschema s, motorschema s, functieplannen (als dan ) basis aan materiaal- en gereedschapskennis (wartels, kabelschoenen, soldeermaterialen en gereedschappen, ), de verschillende types en hun toepassingsgebied veilig kunnen aan- en afkoppelen van (onderdelen van) elektrische installaties (schakelingen checken, spanning meten, thermische zekeringen uithalen, ) kunnen gebruiken van eenvoudige, elektrische meetapparatuur (ampèremeter, spanningsmeter, multimeter, frequentiemeter, ) zin voor nauwkeurigheid zin voor initiatief: kennisuitbreiding door zich te informeren bij collega s en leidinggevenden, door naslagwerken te raadplegen, discipline analytisch denkvermogen luistervaardigheid en -bereidheid observatievaardigheid en -bereidheid hoog veiligheidsbewustzijn zie boven (comp. 13), aangevuld met: basisvaardigheid in het maken van moffen voor beschadigde kabels, om kabels te verlengen, kennis van IP-klassen kennis van ATEX-klassen kunnen controleren van de draaizin van motoren in functie van de te maken aansluiting kunnen aansluiten van motoren op stroomkringen (kennis van ster- en driehoeksschakelingen, gelijk- en wisselstroomkringen, ) synthetisch denkvermogen P A G I N A 23

24 15. kan onder supervisie isolatiemateriaal aan (onderdelen van) de apparatuur/installaties losmaken, opslaan en opnieuw aanbrengen om na herstelling of revisie (onderdelen van) de apparatuur/installatie terug te isoleren in functie van veilige, betrouwbare, kwalitatieve werking basiskennis van de verschillende isolatiematerialen, hun toepassingsgebied en behandelingsvereisten gereedschapskennis inzicht in de omgevingscondities (hoogspanning/laagspanning) en de invloed ervan op de noodzaak en aanpak bij herisoleren kennis van ATEX- en EX-reglementering zin voor nauwkeurigheid 16. kan onder supervisie gereviseerde apparatuur/ installaties opnieuw in werking stellen: uitlijnen en balanceren controles van aansluitingen uittesten (looptest en fysische simulatie) om de productie verder te laten verlopen volgens de veiligheids-, betrouwbaarheids-, kwaliteits- en rentabiliteitsstandaarden algemene kennis elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverweking, voeding voor elektronische schakelingen, ) basiskennis van de apparatuur/installaties, de onderdelen (en hun belang), algemene werkingsprincipes (zie comp. 13) basis aan gereedschapskennis, de verschillende types en hun toepassingsgebied (waterpomptang, geïsoleerde schroevendraaiers, warteltang, ) kennis van de vereiste standaardwaarden en toleranties (door zich te informeren bij leidinggevenden, collega s, naslagwerken te raadplegen) isolatiemeting kunnen uitvoeren basisvaardigheid in het lezen van plannen, isometrische tekeningen, as built tekeningen en schema s kunnen instellen van frequentieregelaars (drivers) (om de motorsnelheid af te stellen). aansluiting kunnen maken op het besturingssysteem (PLC en DCS) beveiligingen en terugmeldingsschakelaars instellen zin voor nauwkeurigheid reflectievermogen: inzicht in de noodzaak van een nauwkeurige testing in functie van een veilige, betrouwbare, kwaliteitsvolle en efficiënte heropstart discipline oplettendheid P A G I N A 24

25 IV. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD BASIS PARAMETRISATIE 17. kan op basis van concrete voorbeelden en instructies van een supervisor (of ervaren collega) inzicht verwerven in de geautomatiseerde besturingssystemen om stap voor stap vaardigheid in parametrisatie te ontwikkelen basiskennis van bestaan en gebruik van geautomatiseerde besturingssystemen (PLC en DCS) inzicht in de samenhang tussen proces en sturing procesinzicht, met begrip van achterliggende fysische principes basisinzicht in de opbouw en werking van regelkringen basiskennis mechanica en basisinzicht in de wijze waarop een automatische sturing mechanische acties beïnvloedt abstraherend denkvermogen: mentaal kunnen visualiseren van het proces en de werking van procesaansturing P A G I N A 25

26 V. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD PREDICTIEF EN PREVENTIEF ONDERHOUD EN STORINGSDETECTIE 18. kan visuele routinecontroles in de installatie uitvoeren: controles schakelkasten controles kablering controles onderstations om te voorkomen dat er zich een storing voordoet om de exacte locatie van een (dreigende) storing aan de installatie te detecteren basiskennis elektriciteit inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en in de functie van elk onderdeel in het geheel: o schakelborden o aansluitingen o bekabeling o inzicht in de opbouw en werking van industriële netwerken en stroomkringen inzicht in de procesomgeving (bv. ATEX- en EX-zones) en de invloed daarvan op de installatie basisvaardigheid in het lezen van plannen, isometrische tekeningen, as built tekeningen, schakelschema s, reflectievermogen abstraherend denkvermogen: mentaal kunnen visualiseren van stroomkringen en de invloed ervan op het proces P A G I N A 26

27 19. kan op basis van concrete instructies van een supervisor (of ervaren collega) metingen uitvoeren (druk, debiet, temperatuur, niveau, weerstand, ): meetpunten bepalen veilige en correcte aansluiting van meetapparatuur communicatie tussen meetapparatuur en PC om na te gaan of de apparatuur/installatie functioneert volgens de vereiste veiligheids-, betrouwbaarheids-, kwaliteits- en rentabiliteitsstandaarden basiskennis fysica (om meetprincipes te begrijpen) basiskennis van het bestaan en het nut van verschillende soorten metingen en meetinstrumenten (megger, HART communicator, PTC-meter, infraroodmeter, ) inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en in de functie van elk onderdeel in het geheel reflectievermogen: inzicht in de risico s van onveilig en/of onzorgvuldig uitgevoerde metingen (pannes, onnodige slijtage, risico s voor zichzelf, collega s en/of de ruimere productieomgeving abstraherend denkvermogen: mentaal kunnen visualiseren van stroomkringen en de invloed ervan op het proces alert zijn 20. kan samen met een leidinggevende of ervaren collega reflecteren over meet- en inspectiewaarden om stap voor stap de vaardigheid te ontwikkelen om meeten inspectiewaarden zelfstandig te interpreteren basiskennis van de vereiste standaardwaarden en toleranties (door zich te informeren bij leidinggevenden, collega s, naslagwerken te raadplegen, ) basisinzicht in de betekenis van afwijkende meetwaarden en de impact daarvan op de kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en rentabiliteit van het productieproces basisinzicht in de mogelijke oorzaken van afwijkende meetresultaten (afregeling, meetapparatuur, mechanische of elektrische/elektronische defecten, ) reflectievermogen P A G I N A 27

28 21. kan de oorzaken van veelvoorkomende (dreigende) storingen identificeren of kan samen met een supervisor (of ervaren collega) reflecteren over mogelijke storingsoorzaken om te voorkomen dat er zich een storing voordoet om te voorkomen dat de storing zich herhaalt algemene kennis elektriciteit basiskennis pneumatica, hydraulica, mechanica (om elektrische/elektronische defecten te kunnen onderscheiden van mechanische storingen) inzicht in vaak voorkomende elektrische/elektronische storingsoorzaken (oververhitting, interlocks actief, bekabelingsonderbreking, defecte componenten, ) inzicht in de opbouw en werking van de procesinstallatie en de functie van elk onderdeel in het geheel procesinzicht, met begrip van achterliggende fysische principes om de oorzaak van problemen te identificerenkennis van de opbouw, functies en algemene werkingsprincipes van industriële netwerken inzicht in de opbouw en werking van stroomkringen inzicht in de procesomgeving (bv. ATEX- en EX-zones) en de invloed daarvan op de installatie reflectievermogen abstraherend denkvermogen: mentaal kunnen visualiseren van stroomkringen en de invloed ervan op het proces 22. kan (frequent gebruikte) meettoestellen afregelen aan de hand van gebruiksaanwijzingen om te verzekeren dat de resultaten van uitgevoerde metingen geïnterpreteerd worden volgens de vereiste standaarden basiskennis van meetinstrumenten, de types en hun werking (drukmeter, megger, infraroodmeter, ) meetwaarden en correctietabellen kunnen interpreteren en vergelijken basisinzicht in de voor kalibratie gebruikte software nauwkeurigheid P A G I N A 28

29 CLUSTER 2 ADMINISTRATIEVE COMPETENTIES 23. kan werkopdrachten lezen om het eigen werk veilig, kwaliteitsvol en efficiënt uit te voeren 24. kan bijkomende informatie opzoeken om het eigen werk veilig, kwaliteitsvol en efficiënt uit te voeren 25. kan werkrapporten opstellen over de uitgevoerde interventies (wat, wanneer, ) 26. kan handvoorraden van het gereedschap (bouten, oliën, ) beheren om leidinggevenden en collega s inzicht te verschaffen o in functie van time based maintenance o in functie van condition based maintenance o bij storingen om informatie beschikbaar te stellen voor interne of externe kwaliteitsaudits om de werkvoorbereider en/of magazijnverantwoordelijke in staat te stellen tot efficiënt voorraadbeheer om de onderhoudswerkzaamheden efficiënt te laten verlopen (geen tijdsverlies door onvoldoende voorradige kleine materialen) om kwalitatief werk te leveren (geen kwaliteitsverlies door te werken met ontoereikende alternatieven voor niet voorradige kleine materialen) interpreteren wat de werkopdracht inhoudt qua handelingen, benodigde materialen en gereedschappen, tijd, taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de door het bedrijf frequent gehanteerde tweede taal) opzoeken van technische gegevens, componentlijsten, technische rapporten, in de door het bedrijf gehanteerde informatiesystemen (SAP, Lotus, ), handleidingen, zelfstandigheid zin voor initiatief werkrapportering volgens de door het bedrijf gehanteerde standaarden kunnen gebruiken van het door het bedrijf gehanteerde softwaresysteem voor werkrapportering helder en kernachtig kunnen communiceren taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de door het bedrijf frequent gehanteerde tweede taal) nauwkeurigheid verantwoordelijkheidszin procedures volgen m.b.t. het aanvullen van voorraden van kleine materialen voor dagelijks gebruik (bouten, schroeven, afdichtingen, ) inzicht in de doorloopsnelheid van kleine materialen P A G I N A 29

30 CLUSTER 3 LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES 27. kan collega s (directe collega s, collega s in contractorbedrijven, maar ook hiërarchische meerderen) aanzetten tot reflectie over de veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en rentabiliteit van het werk om de aanpak van het werk op vlak van veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en productiviteit permanent op niveau te houden en te verbeteren verantwoordelijkheidszin risico-inventarisatie en -evaluatie assertiviteit reflectievermogen creativiteit gedrevenheid collegialiteit toegankelijke houding (non-verbaal) P A G I N A 30

31 CLUSTER 4 SOCIAALCOMMUNICATIEVE COMPETENTIES 28. kan zich bij leidinggevenden, collega s en procesmedewerkers spontaan informeren over de precieze (omstandigheden voor een) onderhoudsinterventie om de storing te identificeren om de juiste diagnose te stellen over de oorzaak van een defect om te kunnen vaststellen welke de precies vereiste werken zijn om de tijdsafbakening te kennen waarbinnen de onderhoudsinterventie gepland is om de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen kunnen lezen en interpreteren van schriftelijke werkopdrachten, handleidingen en checklisten gerichte vraagstelling analytisch denkvermogen synthetisch denkvermogen taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de frequent in het bedrijf gehanteerde tweede taal) verantwoordelijkheidszin geduldigheid (herhalen, voldoende verduidelijken en doorvragen wanneer nodig) collegialiteit 29. kan procesoperatoren spontaan informeren over de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten: oorzaken verband tussen storing en proces om herhaling van storingen te vermijden om onnodige slijtage te voorkomen helder en kernachtig communiceren taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de frequent in het bedrijf gehanteerde tweede taal) verantwoordelijkheidszin geduldigheid (herhalen, voldoende verduidelijken en doorvragen wanneer nodig) collegialiteit toegankelijke houding (non-verbaal) 30. kan gerichte informatie, kennis en ervaring over maintenance spontaan delen met leidinggevenden, directe collega s en collega s uit contractorbedrijven om leidinggevenden voldoende te voeden met informatie die hen toelaat om waar mogelijk bijsturingen en innovatie door te voeren om directe collega s en collega s uit contractorbedrijven toe te laten veilig en efficiënt te werken helder en kernachtig communiceren taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de door het bedrijf frequent gehanteerde tweede taal) verantwoordelijkheidszin geduldigheid (herhalen, voldoende verduidelijken en doorvragen wanneer nodig) collegialiteit toegankelijke houding (non-verbaal) P A G I N A 31

32 31. kan als werknemer in dienst van een contractorbedrijf correct met de klant communiceren om de klant ervan te vergewissen dat de werkaanpak verloopt volgens de gemaakte afspraken inzicht in de communicatielijnen die gebruikelijk zijn in de relatie met de klant helder en kernachtig communiceren taalvaardigheid (incl. vakjargon, ook in de door het bedrijf frequent gehanteerde tweede taal) elementaire beleefdheid P A G I N A 32

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

Werkbank voor mechanische aandrijvingen

Werkbank voor mechanische aandrijvingen Werkbank voor mechanische aandrijvingen 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische aandrijvingen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten.

Opleiding. Elektromechanica. Code. Da2 PLC. Academiejaar 2015-2016. Semester: - 5&6 avondtraject. Studieomvang. 6 studiepunten. Opleiding Elektromechanica Code Da2 PLC Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden in afstandsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MECANICIEN BROMFIETSEN EN LICHTE SCOOTERS Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 0 Mecanicien bromfietsen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BASISOPERATOR PROCESCHEMIE Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, maart

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL TECHNIEKER HEFTRUCKS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Technieker heftrucks Situering

Nadere informatie

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Onderhoudsmonteur. Beroepsopleiding Studiegebied Mechanica-elektriciteit BO ME Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Onderhoudsmonteur. Beroepsopleiding Studiegebied Mechanica-elektriciteit BO ME Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/6 Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Polyvalent touwtechnieker

Polyvalent touwtechnieker DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep37700 Rubriek: Onderhoud 9/06/2011 Polyvalent touwtechnieker Kerntaken De polyvalent touwtechnieker werkt op grote hoogten of moeilijk bereikbare plaatsen. Hij

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport

Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. CUBES Competency Profile / Expert Standaard Rapport Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be www.educam.be Bandenmonteur Situering

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Inhoud Eenheid: A1 Mechanica... 2 Eenheid: A2 Toegepaste mechanica 1... 2 Eenheid: A4 Technisch Tekenen... 2 Eenheid: A5 Vectorieel Tekenen 1... 3 Eenheid:

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL POLYVALENT CARROSSERIEBOUWER Datum uitgave: december 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Polyvalent carrosseriebouwer

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 warmtepompen - Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis Opleiding Elektromechanica Code + officiële benaming van de module Da3 PLC2 Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) FIETSMECANICIEN Beroepscompetentieprofiel (EDUCAM, januari 2011) De fietsmecanicien

Nadere informatie

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.:

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: Basisset elektropneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 didactic_be@festo.be www.festo.com De set wordt geleverd met 2 slotplaten van 694 x 297mm. Deze

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Veilig werken aan e-voertuigen. Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014

FOCWA Branchetoetsdocument. Veilig werken aan e-voertuigen. Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014 FOCWA Branchetoetsdocument Veilig werken aan e-voertuigen Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014 Veilig werken aan e-voertuigen_31012014 1-10 FOCWA Branchetoetsdocument: Veilig werken aan e-voertuigen

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb.

FOTOGRAAF. Niveau: PC-vaardigheden: Specifieke programma s Specifieke software verbonden aan de functie en aan de dienst (vb. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE FOTOGRAAF C Doel van de functiefamilie Op basis van technische kennis van de apparatuur deze bedienen teneinde vakkundig en kwaliteitsvol (analoog of digitaal)

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) Profiel (SERV/VORMELEK, december 1998) De bordenbouwer

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007

Studiedag WKK - IBGE. Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk IBGE-BIMBIM. 7 juni 2007 Studiedag WKK - IBGE 7 juni 2007 IBGE-BIMBIM Opvolging en onderhoud van een WKK : Niet onoverkomelijk Door J.P. VAN WINGEN Gedelegeerd bestuurder E. VAN WINGEN NV WKK financieel WKK 1 MWe Investering :

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT MECANICIEN

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010 Insight Intake TalentMatch School: AMN College Pagina 1 van 4 Insight TalentMatch - Toelichting De TalentMatch Ieder beroep stelt specifieke eisen aan de kennis, houding en vaardigheid van iemand die een

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092) Ruitenwasser (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ruitenwasser (m/v) 1.2 Definitie De ruitenwasser wast oppervlakken in met spons of inwasapparaat, water en gepaste reinigingsproducten,

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

De residentieel elektrotechnisch installateur

De residentieel elektrotechnisch installateur Profiel van De residentieel elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 residentieel elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 2 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 22 april 2013 en 3 juni 2013. Voor deelnemers aan dit panel en een verslag

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Rotating equipment Drives Field services

Rotating equipment Drives Field services Tijdens een preventieve inspectie, werd in één van de vier compressoren een foutmelding vastgesteld op de ABB ACS800-4 regelaar. De service engineer van het compressorbedrijf maakte melding van deze calamiteit

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PODIUMTECHNIEK Beroepencluster (SERV/VIVO, april 2003) De assistent

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De fijnmechanisch verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen

Nadere informatie