Gedurende de stages van de twee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedurende de stages van de twee"

Transcriptie

1 Tekst: Sanne Jellema en Chaya Kuijs. Beeld: Hans Oostrum Fotografie Het ontwikkelen van een quickscan: Rollen op maat Hoe tevreden is de ergotherapeut? Dit artikel is de beschrijving van het afstudeerproject Rollen op maat. Het project is uitgevoerd door twee studenten van de verkorte opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam in de periode september 2009 tot februari Tijdens dit project is een quickscan ontwikkeld, waarmee ergotherapeuten inzicht krijgen in de eigen arbeidssituatie. Hiervoor is uitgebreid (inter)nationaal literatuuronderzoek gedaan en hebben diverse afdelingen Ergotherapie meegewerkt aan twee pilots. Geconcludeerd kan worden dat ergotherapeuten over het algemeen een positief beeld hebben van de huidige arbeidssituatie. Toch is er verbetering mogelijk. Gedurende de stages van de twee junioradviseurs is ervaren dat de mogelijkheden binnen de arbeidssituatie op een afdeling Ergotherapie op meerdere instellingen niet optimaal worden benut. Hierbij valt te denken aan het gebruik van middelen en/of ruimte, de onderlinge communicatie en de inzet van personen. In samenspraak met de toenmalige stagebegeleidster, Stephanie Saenger, is besloten deze aanzet te gebruiken voor dit afstudeerproject. Stephanie Saenger is vanuit haar adviesbureau Rol-maat de opdrachtgever geworden. Doelstelling Het doel van dit afstudeerproject was het ontwikkelen van een assessment waardoor ergotherapeuten inzicht krijgen in de eigen arbeidssituatie, gericht op handelen, persoon en omgeving, zowel individueel als op teamniveau. Met dit inzicht worden aspecten in de arbeidssituatie die verbetering behoeven gesignaleerd en kunnen er veranderingstrajecten ingezet worden. Tijdens dit afstudeerproject is gewerkt aan het ontwikkelen van een quickscan. Deze quickscan biedt inzicht in de arbeidssituatie, echter geen directe oplossing en/of interventies. De uitslag van de quickscan zal voor de ergotherapeuten en of leidinggevende aanleiding kunnen zijn om zelf actie tot een veranderingstraject te ondernemen. Begeleide vormen van veranderingstrajecten kunnen in samenspraak met Rol-maat worden gerealiseerd en zullen wellicht in een volgend afstudeerproject verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van dit afstudeerproject zijn aanbevelingen gegeven voor het volgende afstudeerproject. Ergotherapie 1 februari

2 Ergotherapeuten hebben over het algemeen een positief beeld van de huidige arbeidssituatie Onderzoeksmethode Om de arbeidssituatie van de ergotherapeuten in kaart te brengen en de quickscan te ontwikkelen is uitgebreid (inter)nationaal literatuuronderzoek gedaan naar diverse onderwerpen in verschillende wetenschapsgebieden. Daarnaast zijn met de quickscan twee pilots uitgevoerd bij afdelingen Ergotherapie in Nederland. Het doel van de eerste pilot was het inventariseren van de behoefte aan een dergelijke quickscan, het in kaart brengen van de mogelijke knelpunten bij afdelingen Ergotherapie en het afstemmen van de inhoud van de quickscan op deze knelpunten. Voor de eerste pilot zijn er vijf instellingen benaderd, in diverse settingen en van verschillende grootte. Deze instellingen zijn geselecteerd door de opdrachtgever. Voor de tweede pilot was het doel het optimaliseren van de quickscan en het inventariseren van de mogelijkheden van het analyserapport. Hiervoor zijn zeven instellingen benaderd. Voor de tweede pilot is besloten om alle ergotherapeuten van de afdeling de quickscan te laten invullen. De reden hiervoor is dat er op deze manier een duidelijk beeld van de afdeling gevormd kan worden. Hier zijn veel positieve reacties op gekomen en er werd aangegeven dat afdelingen het analyserapport als zeer inzichtelijk hebben ervaren en zij ermee aan de slag konden. Met al deze gegevens is een programma van eisen opgesteld, waaraan de quickscan moet voldoen. Resultaten en conclusies Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat onderstaande punten bijdragen aan een hoge werkdruk bij ergotherapeuten: organisatorische factoren: problemen met time- en werkplekmanagement; beperkte beschikbaarheid tijd en middelen; tekort aan professionele waardering; weinig scholings- en/of doorgroeimogelijkheden; relatie met cliënten; perfectionisme en zelfbeeld van de ergotherapeut. Deze punten worden deels bevestigd in de uitkomsten van de pilots. Er kan worden geconcludeerd dat ergotherapeuten over het algemeen een positief beeld hebben van de huidige arbeidssituatie. Echter, bij veel instellingen is er een hoge werkdruk. Hierdoor hebben veel ergotherapeuten een achterstand in hun werkzaamheden. Er is vaak te weinig tijd voor rapportage en het afronden van een behandeling, waardoor ergotherapeuten het gevoel hebben tekort te schieten. Dit heeft een negatieve invloed op de werkdruk en het werkplezier. Daarnaast zijn de fysieke arbeidsomstandigheden voor ergotherapeuten vaak niet optimaal. Velen geven aan ontevreden te zijn met de kantoor- en/of therapieruimte(s). Hierbij worden aspecten als klimaat, indeling, pri-vacy en hoeveelheid ruimte het meest ge-noemd. De verhouding met collega s wordt als zeer positief ervaren, wel zijn ergotherapeuten minder tevreden met de stijl van leidinggeven binnen de organisatie. In het schema zijn de uitkomsten verkort weergegeven. Vanuit het beroepsprofiel wordt gewerkt met verschillende competentiegebieden. Met name de competentiegebieden samenwerken, professioneel werken en communiceren zijn van toepassing op de arbeidssituatie. Het is belangrijk dat een goede arbeidssituatie wordt geboden met faciliteiten als een geschikte ruimte en voorzieningen, maar ook één waar een sfeer heerst met een open en gelijke communicatie waardoor goed kan worden samengewerkt in verschillende samenstellingen. Tevens een waar ruimte is voor vormen van reflectie maar ook om evidence-based te werken waardoor de kwaliteit wordt verbeterd maar ook groei en ontwikkeling van werknemers kan ontstaan en waardoor er experts in handelen ontstaan. Doel Quickscan Ergotherapie De quickscan gaat in op alle aspecten in de arbeidssituatie die verbetering behoeven, deze worden gesignaleerd en verande- 2 Ergotherapie 1 februari 2011

3 ringstrajecten kunnen worden ingezet. De quickscan gaat in op de gebieden arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Het ICF-model is gebruikt als basis voor de quickscan. Dit model leent zich goed voor een ergotherapeutische benadering. De onderdelen persoon, omgeving en handelen worden belicht. In het model is te zien hoe de verschillende factoren elkaar beïnvloeden. De keuze is gemaakt om met de quickscan ons te richten op de externe factor werk. Door de arbeidssituatie aan te passen en daardoor taak- en regeleisen en ook autonomie en regelmogelijkheden, heeft dat invloed op de fysieke en mentale belasting van het werk en hiermee op de interne/persoonlijke factoren. Door de vier A s verder uit te werken worden Positieve punten Arbeidsinhoud Voldoening uit werkzaamheden (83%) Afwisseling in werkzaamheden (91%) Verantwoordelijkheid voor eigen werkzaamheden (97%) Duidelijkheid in werkzaamheden (88%) Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Werktijden (94%) Contractvorm (93%) Arbeidsverhoudingen De verstandhouding met collega s (92%) De verstandhouding met cliënten (93%) De verstandhouding met collega s van andere disciplines (84%) Bevoegdheid tot het nemen van beslissingen (77%) Top 3 positieve punten Mogelijkheden voor eigen initiatieven Inhoud werkzaamheden Samenwerking team Werk emotioneel goed aankunnen Werk is boeiend, inspirerend, nuttig en zinvol Mogelijkheid tot inbreng van ideeën Tijd voor behandeling (91%) Verantwoordelijk voor cliënten Mogelijkheid tot bespreken/afstemmen werkzaamheden met collega s Werktijden die aansluiten op privésituatie Voldoende vaste krachten Zekerheid omtrent contract (94%) Collega s die naar elkaar luisteren (97%) Vrijheid om mening te geven tijdens overleg Uitvoeren van werkzaamheden zonder dat collega s op de vingers kijken (97%) Waardering, steun Samenwerking (97%) Regelmatig overleg (97%) Bevoegdheid tot het nemen van beslissing omtrent behandelingen (97%) Negatieve punten Hoeveelheid werk (82%) Werkzaamheden niet binnen gestelde tijd uitvoeren (30%) Kantoorruimte (36%) Therapieruimte (19%) Voorzieningen (16%) Verlofmogelijkheden (17%) Mogelijkheden tot promotie (91%) Stijl van leidinggeven binnen de organisatie (19%) Top 3 negatieve punten Arbeidsomstandigheden Tijd voor voorbereidingen/afhandelen behandelingen Werkdruk Achterstand in werkzaamheden (62%) Werk niet op tijd af krijgen (62%) Routinematig werken (67%) Niet ongestoord door kunnen werken (68%) Werk niet af voor het eind van de werktijd (75%) Beperkte tijd voor onderzoek en rapportage (62%) Niet zelf bepalen werkzaamheden (33%) Niet bespreken van werkzaamheden met leidinggevende (48%) Geen eigen werkplek (71%) Klimaat/geluid (53%) Beperkte mogelijkheid tot gebruik van simulatieruimte (59%) Klimaat (50%) Beschikbaarheid computers (44%) Therapiemateriaal niet schoon (41%) Therapiemateriaal niet up-to-date (44%) Lange tijd van tevoren doorgeven van verlof (50%) Beperkte bevoegdheid tot het nemen van beslissingen omtrent besteding budget (62%) Waardering inbreng medewerkers (86%) Organisatiestructuur (74%) Betrokkenheid bij commissies binnen de organisatie (65%) Ergotherapie 1 februari

4 De quickscan heeft een signalerende functie door bewustwording en laat ruimte voor eigen interpretatie en initiatieven tot verandering die punten van de arbeidssituatie belicht die van toepassing zijn op de persoon, het handelen en de omgeving. De quickscan heeft een signalerende functie door bewustwording en laat ruimte voor eigen interpretatie en initiatieven tot verandering. De kracht van de quickscan ligt in de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen en zelf veranderingstrajecten in te zetten. De quickscan is eenvoudig, snel en geeft in korte tijd een goed en volledig inzicht in de individuele- en teamsituatie. De uitslag van de quickscan geeft stof tot nadenken, kan gebruikt worden als voorbereiding of aanvulling op functionerings gesprekken, teamoverleg en een hulp zijn bij een afdeling in een (groter) reorganisatie traject. De Quickscan Ergotherapie helpt bij het nemen van de volgende stappen: 1 Beoordeling van de sterke en zwakke punten van de persoon, afdeling en branche; 2 Analyse van deze punten (bijvoorbeeld door bespreking in het team); 3 Indien gewenst of noodzakelijk start een veranderingstraject, gericht op: aanpassen van de organisatie van het werk, door werkdrukverhogende aspecten te verminderen of weg te nemen; aanpassen van de inhoud van de functie, zoals het vergroten van de mogelijkheden om zelf het werk in te delen en te plannen; verbeteren van scholingsmogelijkheden; aanpassen van de stijl van leidinggeven; verhogen van de zelfredzaamheid, onder andere door voorlichting en training; verbeteren balans tussen de levensgebieden privé & ontspanning en werk; 4 Controle van correcte uitvoering van (tijds)planning; 5 Benutten van mogelijkheden in ruimte, middelen en tijd; 6 Evaluatie van de plannen, zijn de beoogde resultaten behaald? Hoe kunnen deze worden bereikt? Afname quickscan De Quickscan Ergotherapie is aan te vragen via en/of Met MijnWerk.nl. Rol-maat houdt zich bezig met de rollen die mensen vervullen in hun leven en richt zich op het vergroten en versterken van de eigen kracht en talenten en balans passend binnen rollen in de gegeven of gekozen context. Onduidelijkheid in eisen en verwachtingen die men aan zichzelf stelt en die door anderen aan hen gesteld worden is regelmatig een bron van negatieve energie, dilemma s en conflicten. Rol-maat zorgt voor de verwerking van de uitkomsten en kan indien nodig en gewenst begeleiding bieden bij veranderingstrajecten. Vervolgtraject Rol-maat zal als opdrachtgever de quickscan, die gereed is voor uitgifte, uitbrengen. Een digitale versie is beschikbaar. Gezien de jarenlange kennis van Rol-maat met groepstrainingen kunnen verschillende interventies geboden worden. Voor meer gevari- Literatuur Adamson, B. C. (2001). What Managerial Skills do Newly Graduated Occupational Therapists Need? A View from their Managers. British Journal of Occupational Therapy, 64 (4), Adamson, B. H. (1998). Occupational Therapists' Perceptions of their Undergraduate Preparation for the Workplace. Britisch Journal of Occupational Therapy, 61 (4), Allan, F. L. (1998). Levels of Stress and Perceived Need for Supervision in Senior Occupational Therapy Staff. British Journal of Occupational Therapy, 61 (8), Arbobondgenoten. (n.d.). Retrieved from Baarda. D.B, Goede M.P.M. de, Kalmijn M.; 2000; Enquêteren en gestructureerd interviewen, praktische handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews; Wolters Noordhoff, Groningen Baarda. D.B., Goede M.P.M de, Teunissen J.; 2005; Basisboek Kwalitatief Onderzoek, handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek; Wolters Noordhoff, Groningen Bailey, D. (1989). Reasons for Attrition From Occupational Therapy. The American Journal of Occupational Therapy, Bassett, H. L. (2001). Occupational Therapy in Mental Health; Managing Stress and Burnout. British Journal of Occupational Therapy, 64 (8), Blaser-Csontos, M. (2002). Ueber das Ausbalancieren von Anforderungen; Die Bedeutung der Psychohygiene für Ergotherapeutinnen. Ergotherapie (Schweiz), 9, 6-9. Block P.; 2001; Feilloos adviseren, een praktische gids voor adviesvaardigheden; Academic Service, Schoonhoven Brice, H. (2001). Working with Adult with Enduring Mental Illness: Emotional Demands Experienced by Occupational Therapists and the Coping Strategies they Employ. British Journal of Occupational Therapy, 64 (4), Broekhoff, M.A.; 2002; Starten met marktonderzoek, snel en praktisch aan het werk;wolters Noordhoff, Groningen Evers A.;1995; Meetinstrumenten voor arbeidsomstandigheden, stress en welzijn; Swets & Zeitlinger, Lisse Gibson, D. V. (2000). Clinical Reasoning of a Novice versus an Experienced Occupational Therapist: A Qualitative Study. Occupational Therapy in Health Care, 12 (4), Gutiérrez, J. R. (2004). Burnout in Occupational Therapy: an analysis focused on the level of individual and organizational consequences. Psychologoy in Spain, 8 (1), Hartingsveldt, M. v.-p, Logister-Proost, I, Kinébian, A; (2009) Beropesprofiel ergotherapeut Kinébanian A., Granse M. le, 2006; Grondslagen van de ergotherapie; Elsevier gezondheidszorg, Maarsen Kuiper C., Heerkens Y., Balm M., Bieleman A., Nauta N.; 2005; Arbeid en Gezondheid, preventie, behandeling en reïntegratie, een handboek voor paramedici; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten Leet Tan B.; 2004; Irrational Beliefs and Job Stress among Occupational Therapists in Singapore; British Journal of Occupational Therapy Leonard, C. C. (1998). Sources of Stress and Coping Strategies in Basic Grade Occupational Therapy. British Journal of Occupational Therapy, 61 (6), Ergotherapie 1 februari 2011

5 eerde en gerichte interventies op de bij punt 3 genoemde punten wordt binnenkort een nieuw afstudeerproject uitgeschreven. Een volgend afstudeerproject zal onder meer gericht zijn op het aanbieden van interventies naar aanleiding van uitkomsten uit de quickscan en de gespecificeerde vraag. De interventies moeten geschikt zijn voor toepassing in teamverband, maar ook op individueel niveau. De onderwerpen waarop het vervolgtraject gericht moet worden, zijn: Arbeidsinhoud: hoeveelheid werk, werkdruk (timemanagement); Arbeidsomstandigheden: kantoorruimte, therapieruimte, voorzieningen (werkplekmanagement); Arbeidsvoorwaarden: verlofmogelijkheden, scholingsmogelijkheden; Arbeidsverhoudingen: organisatie/leidinggevende; Balans tussen privésituatie, zorgtaken en werk. Logister-Proost, I. (2003). Blijf gezond in het beroep! Prevalentie en preventie van stress en burn-out bij ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 31 (6), Meijer, E. S.-D. (2001). Ontwikkeling van een signaleringsinstrument voor problemen, toekomstverwachtingen en wensen van (oudere) paramedici. Academic Medical Center, Amsterdam. Moore, K. C. (2006). The Influence of Managers on Job Satisfaction in Occupational Therapy. British Journal of Occupational Therapy, 69 (7), Nivel. (2001). Kwaliteitsbevordeing Paramedische Zorg: Evaluatie intercollegiale toetsing en het IOF. Reïntegratie, S. P. (2003). Powell, J. K. (2008). State of the Occupational Therapy Workforce: Resultsof a National Study. The American Journal of Occupational Therapy, 62, Psychisch & Werk: Psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie. (n.d.). Retrieved from Quickscan werkdruk. (n.d.). Retrieved from Robertson, L. G. (2009). Graduates' reflections on their preparation for practice. British Journal of Occupational Therapy, 72 (3), Rugg, S. (2002). Expectations and stress in junior occupational therapists. British Journal of Therapy and Rehabilitation, 9 (12), Saunders. M, Lewis.P, Thornhill. A; 2004; Methoden en technieken van onderzoek; Pearson Education Benelux, Amsterdam. Schaufeli W, Bakker A., Jonge j de.; 2003; De psychologie van arbeid en gezondheid; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten Smulders P.G.W., Weegh J.M.J. op de;1995; Arbeid en gezondheid: risicofactoren; Lemma, Utrecht STECR werkwijzer Reductie van werkstress in Gezondheidszorg en Onderwijs. Opgehaald van Sweeney, G. N. (1999). Job Stress in Occupational Therapy: An Examination of Causative Factors. British Journal of Occupational Therapy, 56 (3), Tan, B. (2004). Irrational Beliefs and Job Stress among Occupational Therapists in Singapore. British Journal of Occupational Therapy, 67 (7), TNO: kennis voor zaken. (n.d.). Retrieved from Tuning project;2007; Tuning Reference point for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy; Universidad de Deusto Veldhoven M., Meijman T.F., Broersen J.P.J., Fortuijn R.J.;2002; De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA); SKB Vragenlijst Services; Amsterdam Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid. (n.d.). Retrieved from Wigham, S. S. (2001). Should Occupational Therapists Work Shifts? British Journal of Occupational Therapy, 64 (3), Wressle, E. O. (1998). Work-Related Stress Among Occupational Therapists in Sweden. British Journal of Occupational Therapy, 61 (10), Wright, R. (2001). Occupational Therapy: what makes you stay in the profession? British Journal of Therapy and Rehabilitation, 8 (11), Ergotherapie 1 februari

ERGOTHERAPEUTEN: (RE)INTEGREER IN ARBEID!

ERGOTHERAPEUTEN: (RE)INTEGREER IN ARBEID! ERGOTHERAPEUTEN: (RE)INTEGREER IN ARBEID! De waarde van de ergotherapeut binnen de arbeidsreïntegratie. STUDENTEN : Inge Berkhout - 0529695 Preventie & Advies Manon Jansen - 0541732 Preventie & Advies

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Jessica van Wingerden, Daantje Derks, Arnold B. Bakker & Luc Dorenbosch * Deze bijdrage biedt inzicht in het ontwerp en in de kwalitatieve

Nadere informatie

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson.

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. Een eerste concept richtlijn Junior adviseurs: Senior adviseur: In opdracht van: Barbara Best Jorien Kok Geertje Sinnema Esther

Nadere informatie

De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim

De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim De werkbeleving van aios ouderengeneeskunde in relatie tot uitval en verzuim Judith Bos Claudia Maria Greijn Joost van der

Nadere informatie

Effecten van TouchPro Europe stoelmassage op ervaren gezondheid

Effecten van TouchPro Europe stoelmassage op ervaren gezondheid Effecten van TouchPro Europe stoelmassage op ervaren gezondheid Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers Door : Drs. Freeke de Bresser, Dr.

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Effecten van TouchPro Europe stoelmassage. op ervaren gezondheid

Effecten van TouchPro Europe stoelmassage. op ervaren gezondheid Effecten van TouchPro Europe stoelmassage op ervaren gezondheid Naam: F. de Bresser ID-nummer: 28945 Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid (Arbeid en Organisatiekunde) Facultaire begeleider: Catelijne

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Werkdruk en werkstress

Werkdruk en werkstress Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Werkdruk en werkstress Praktijkgids 3. Hulpmiddelen bij aanpak werkdruk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Richtlijnen voor de leidinggevende...

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR VERKENNEND ONDERZOEK NAAR TOEPASSING VAN DE WAI IN DE ZORGSECTOR Uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk en het CAOP. Gesubsidieerd door het ministerie van VWS. P08/473 5 september 2008 Willeke E. van

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica HOGESCHOOL ROTTERDAM Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica Professionals en Marokkaanse vaders met elkaar in gesprek Student: Isabelle van Wijngaarden Studentnummer: 0818466 Klas: VQR4F

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement

Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk. Eindrapport van het Project Stressmanagement Stressmanagement: een zoektocht naar bruggen tussen wetenschap en praktijk Eindrapport van het Project Stressmanagement Opdrachtgever Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid dr. R.H. Bakker dr.

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

4 Instrumenten voor onderzoek en analyse

4 Instrumenten voor onderzoek en analyse 4 Instrumenten voor onderzoek en analyse In dit hoofdstuk maakt u kennis met instrumenten voor onderzoek en analyse op het gebied van werkdruk & psychische belasting. Het hoofdstuk is vooral bedoeld om

Nadere informatie

Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog

Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog EET & WEET 7 juni 2012 Psychisch verzuim en de rol van de Arbeid & Gezondheidspsycholoog Het vakgebied van de Arbeids- & gezondheidspsycholoog Rond 1990 is vanuit de psychologie steeds meer aandacht gekomen

Nadere informatie

De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. * Large Scale Interventions

De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. * Large Scale Interventions De LSI* methode binnen het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders * Large Scale Interventions Opdracht: Contractwerkstuk Datum: December 2010 Naam: Marijke Geertsma Relatienummer: 73317 Instelling: Adres: CWBI:

Nadere informatie