Gedurende de stages van de twee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedurende de stages van de twee"

Transcriptie

1 Tekst: Sanne Jellema en Chaya Kuijs. Beeld: Hans Oostrum Fotografie Het ontwikkelen van een quickscan: Rollen op maat Hoe tevreden is de ergotherapeut? Dit artikel is de beschrijving van het afstudeerproject Rollen op maat. Het project is uitgevoerd door twee studenten van de verkorte opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam in de periode september 2009 tot februari Tijdens dit project is een quickscan ontwikkeld, waarmee ergotherapeuten inzicht krijgen in de eigen arbeidssituatie. Hiervoor is uitgebreid (inter)nationaal literatuuronderzoek gedaan en hebben diverse afdelingen Ergotherapie meegewerkt aan twee pilots. Geconcludeerd kan worden dat ergotherapeuten over het algemeen een positief beeld hebben van de huidige arbeidssituatie. Toch is er verbetering mogelijk. Gedurende de stages van de twee junioradviseurs is ervaren dat de mogelijkheden binnen de arbeidssituatie op een afdeling Ergotherapie op meerdere instellingen niet optimaal worden benut. Hierbij valt te denken aan het gebruik van middelen en/of ruimte, de onderlinge communicatie en de inzet van personen. In samenspraak met de toenmalige stagebegeleidster, Stephanie Saenger, is besloten deze aanzet te gebruiken voor dit afstudeerproject. Stephanie Saenger is vanuit haar adviesbureau Rol-maat de opdrachtgever geworden. Doelstelling Het doel van dit afstudeerproject was het ontwikkelen van een assessment waardoor ergotherapeuten inzicht krijgen in de eigen arbeidssituatie, gericht op handelen, persoon en omgeving, zowel individueel als op teamniveau. Met dit inzicht worden aspecten in de arbeidssituatie die verbetering behoeven gesignaleerd en kunnen er veranderingstrajecten ingezet worden. Tijdens dit afstudeerproject is gewerkt aan het ontwikkelen van een quickscan. Deze quickscan biedt inzicht in de arbeidssituatie, echter geen directe oplossing en/of interventies. De uitslag van de quickscan zal voor de ergotherapeuten en of leidinggevende aanleiding kunnen zijn om zelf actie tot een veranderingstraject te ondernemen. Begeleide vormen van veranderingstrajecten kunnen in samenspraak met Rol-maat worden gerealiseerd en zullen wellicht in een volgend afstudeerproject verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van dit afstudeerproject zijn aanbevelingen gegeven voor het volgende afstudeerproject. Ergotherapie 1 februari

2 Ergotherapeuten hebben over het algemeen een positief beeld van de huidige arbeidssituatie Onderzoeksmethode Om de arbeidssituatie van de ergotherapeuten in kaart te brengen en de quickscan te ontwikkelen is uitgebreid (inter)nationaal literatuuronderzoek gedaan naar diverse onderwerpen in verschillende wetenschapsgebieden. Daarnaast zijn met de quickscan twee pilots uitgevoerd bij afdelingen Ergotherapie in Nederland. Het doel van de eerste pilot was het inventariseren van de behoefte aan een dergelijke quickscan, het in kaart brengen van de mogelijke knelpunten bij afdelingen Ergotherapie en het afstemmen van de inhoud van de quickscan op deze knelpunten. Voor de eerste pilot zijn er vijf instellingen benaderd, in diverse settingen en van verschillende grootte. Deze instellingen zijn geselecteerd door de opdrachtgever. Voor de tweede pilot was het doel het optimaliseren van de quickscan en het inventariseren van de mogelijkheden van het analyserapport. Hiervoor zijn zeven instellingen benaderd. Voor de tweede pilot is besloten om alle ergotherapeuten van de afdeling de quickscan te laten invullen. De reden hiervoor is dat er op deze manier een duidelijk beeld van de afdeling gevormd kan worden. Hier zijn veel positieve reacties op gekomen en er werd aangegeven dat afdelingen het analyserapport als zeer inzichtelijk hebben ervaren en zij ermee aan de slag konden. Met al deze gegevens is een programma van eisen opgesteld, waaraan de quickscan moet voldoen. Resultaten en conclusies Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat onderstaande punten bijdragen aan een hoge werkdruk bij ergotherapeuten: organisatorische factoren: problemen met time- en werkplekmanagement; beperkte beschikbaarheid tijd en middelen; tekort aan professionele waardering; weinig scholings- en/of doorgroeimogelijkheden; relatie met cliënten; perfectionisme en zelfbeeld van de ergotherapeut. Deze punten worden deels bevestigd in de uitkomsten van de pilots. Er kan worden geconcludeerd dat ergotherapeuten over het algemeen een positief beeld hebben van de huidige arbeidssituatie. Echter, bij veel instellingen is er een hoge werkdruk. Hierdoor hebben veel ergotherapeuten een achterstand in hun werkzaamheden. Er is vaak te weinig tijd voor rapportage en het afronden van een behandeling, waardoor ergotherapeuten het gevoel hebben tekort te schieten. Dit heeft een negatieve invloed op de werkdruk en het werkplezier. Daarnaast zijn de fysieke arbeidsomstandigheden voor ergotherapeuten vaak niet optimaal. Velen geven aan ontevreden te zijn met de kantoor- en/of therapieruimte(s). Hierbij worden aspecten als klimaat, indeling, pri-vacy en hoeveelheid ruimte het meest ge-noemd. De verhouding met collega s wordt als zeer positief ervaren, wel zijn ergotherapeuten minder tevreden met de stijl van leidinggeven binnen de organisatie. In het schema zijn de uitkomsten verkort weergegeven. Vanuit het beroepsprofiel wordt gewerkt met verschillende competentiegebieden. Met name de competentiegebieden samenwerken, professioneel werken en communiceren zijn van toepassing op de arbeidssituatie. Het is belangrijk dat een goede arbeidssituatie wordt geboden met faciliteiten als een geschikte ruimte en voorzieningen, maar ook één waar een sfeer heerst met een open en gelijke communicatie waardoor goed kan worden samengewerkt in verschillende samenstellingen. Tevens een waar ruimte is voor vormen van reflectie maar ook om evidence-based te werken waardoor de kwaliteit wordt verbeterd maar ook groei en ontwikkeling van werknemers kan ontstaan en waardoor er experts in handelen ontstaan. Doel Quickscan Ergotherapie De quickscan gaat in op alle aspecten in de arbeidssituatie die verbetering behoeven, deze worden gesignaleerd en verande- 2 Ergotherapie 1 februari 2011

3 ringstrajecten kunnen worden ingezet. De quickscan gaat in op de gebieden arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Het ICF-model is gebruikt als basis voor de quickscan. Dit model leent zich goed voor een ergotherapeutische benadering. De onderdelen persoon, omgeving en handelen worden belicht. In het model is te zien hoe de verschillende factoren elkaar beïnvloeden. De keuze is gemaakt om met de quickscan ons te richten op de externe factor werk. Door de arbeidssituatie aan te passen en daardoor taak- en regeleisen en ook autonomie en regelmogelijkheden, heeft dat invloed op de fysieke en mentale belasting van het werk en hiermee op de interne/persoonlijke factoren. Door de vier A s verder uit te werken worden Positieve punten Arbeidsinhoud Voldoening uit werkzaamheden (83%) Afwisseling in werkzaamheden (91%) Verantwoordelijkheid voor eigen werkzaamheden (97%) Duidelijkheid in werkzaamheden (88%) Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Werktijden (94%) Contractvorm (93%) Arbeidsverhoudingen De verstandhouding met collega s (92%) De verstandhouding met cliënten (93%) De verstandhouding met collega s van andere disciplines (84%) Bevoegdheid tot het nemen van beslissingen (77%) Top 3 positieve punten Mogelijkheden voor eigen initiatieven Inhoud werkzaamheden Samenwerking team Werk emotioneel goed aankunnen Werk is boeiend, inspirerend, nuttig en zinvol Mogelijkheid tot inbreng van ideeën Tijd voor behandeling (91%) Verantwoordelijk voor cliënten Mogelijkheid tot bespreken/afstemmen werkzaamheden met collega s Werktijden die aansluiten op privésituatie Voldoende vaste krachten Zekerheid omtrent contract (94%) Collega s die naar elkaar luisteren (97%) Vrijheid om mening te geven tijdens overleg Uitvoeren van werkzaamheden zonder dat collega s op de vingers kijken (97%) Waardering, steun Samenwerking (97%) Regelmatig overleg (97%) Bevoegdheid tot het nemen van beslissing omtrent behandelingen (97%) Negatieve punten Hoeveelheid werk (82%) Werkzaamheden niet binnen gestelde tijd uitvoeren (30%) Kantoorruimte (36%) Therapieruimte (19%) Voorzieningen (16%) Verlofmogelijkheden (17%) Mogelijkheden tot promotie (91%) Stijl van leidinggeven binnen de organisatie (19%) Top 3 negatieve punten Arbeidsomstandigheden Tijd voor voorbereidingen/afhandelen behandelingen Werkdruk Achterstand in werkzaamheden (62%) Werk niet op tijd af krijgen (62%) Routinematig werken (67%) Niet ongestoord door kunnen werken (68%) Werk niet af voor het eind van de werktijd (75%) Beperkte tijd voor onderzoek en rapportage (62%) Niet zelf bepalen werkzaamheden (33%) Niet bespreken van werkzaamheden met leidinggevende (48%) Geen eigen werkplek (71%) Klimaat/geluid (53%) Beperkte mogelijkheid tot gebruik van simulatieruimte (59%) Klimaat (50%) Beschikbaarheid computers (44%) Therapiemateriaal niet schoon (41%) Therapiemateriaal niet up-to-date (44%) Lange tijd van tevoren doorgeven van verlof (50%) Beperkte bevoegdheid tot het nemen van beslissingen omtrent besteding budget (62%) Waardering inbreng medewerkers (86%) Organisatiestructuur (74%) Betrokkenheid bij commissies binnen de organisatie (65%) Ergotherapie 1 februari

4 De quickscan heeft een signalerende functie door bewustwording en laat ruimte voor eigen interpretatie en initiatieven tot verandering die punten van de arbeidssituatie belicht die van toepassing zijn op de persoon, het handelen en de omgeving. De quickscan heeft een signalerende functie door bewustwording en laat ruimte voor eigen interpretatie en initiatieven tot verandering. De kracht van de quickscan ligt in de mogelijkheid om zelf initiatieven te nemen en zelf veranderingstrajecten in te zetten. De quickscan is eenvoudig, snel en geeft in korte tijd een goed en volledig inzicht in de individuele- en teamsituatie. De uitslag van de quickscan geeft stof tot nadenken, kan gebruikt worden als voorbereiding of aanvulling op functionerings gesprekken, teamoverleg en een hulp zijn bij een afdeling in een (groter) reorganisatie traject. De Quickscan Ergotherapie helpt bij het nemen van de volgende stappen: 1 Beoordeling van de sterke en zwakke punten van de persoon, afdeling en branche; 2 Analyse van deze punten (bijvoorbeeld door bespreking in het team); 3 Indien gewenst of noodzakelijk start een veranderingstraject, gericht op: aanpassen van de organisatie van het werk, door werkdrukverhogende aspecten te verminderen of weg te nemen; aanpassen van de inhoud van de functie, zoals het vergroten van de mogelijkheden om zelf het werk in te delen en te plannen; verbeteren van scholingsmogelijkheden; aanpassen van de stijl van leidinggeven; verhogen van de zelfredzaamheid, onder andere door voorlichting en training; verbeteren balans tussen de levensgebieden privé & ontspanning en werk; 4 Controle van correcte uitvoering van (tijds)planning; 5 Benutten van mogelijkheden in ruimte, middelen en tijd; 6 Evaluatie van de plannen, zijn de beoogde resultaten behaald? Hoe kunnen deze worden bereikt? Afname quickscan De Quickscan Ergotherapie is aan te vragen via en/of Met MijnWerk.nl. Rol-maat houdt zich bezig met de rollen die mensen vervullen in hun leven en richt zich op het vergroten en versterken van de eigen kracht en talenten en balans passend binnen rollen in de gegeven of gekozen context. Onduidelijkheid in eisen en verwachtingen die men aan zichzelf stelt en die door anderen aan hen gesteld worden is regelmatig een bron van negatieve energie, dilemma s en conflicten. Rol-maat zorgt voor de verwerking van de uitkomsten en kan indien nodig en gewenst begeleiding bieden bij veranderingstrajecten. Vervolgtraject Rol-maat zal als opdrachtgever de quickscan, die gereed is voor uitgifte, uitbrengen. Een digitale versie is beschikbaar. Gezien de jarenlange kennis van Rol-maat met groepstrainingen kunnen verschillende interventies geboden worden. Voor meer gevari- Literatuur Adamson, B. C. (2001). What Managerial Skills do Newly Graduated Occupational Therapists Need? A View from their Managers. British Journal of Occupational Therapy, 64 (4), Adamson, B. H. (1998). Occupational Therapists' Perceptions of their Undergraduate Preparation for the Workplace. Britisch Journal of Occupational Therapy, 61 (4), Allan, F. L. (1998). Levels of Stress and Perceived Need for Supervision in Senior Occupational Therapy Staff. British Journal of Occupational Therapy, 61 (8), Arbobondgenoten. (n.d.). Retrieved from Baarda. D.B, Goede M.P.M. de, Kalmijn M.; 2000; Enquêteren en gestructureerd interviewen, praktische handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van gestructureerde interviews; Wolters Noordhoff, Groningen Baarda. D.B., Goede M.P.M de, Teunissen J.; 2005; Basisboek Kwalitatief Onderzoek, handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek; Wolters Noordhoff, Groningen Bailey, D. (1989). Reasons for Attrition From Occupational Therapy. The American Journal of Occupational Therapy, Bassett, H. L. (2001). Occupational Therapy in Mental Health; Managing Stress and Burnout. British Journal of Occupational Therapy, 64 (8), Blaser-Csontos, M. (2002). Ueber das Ausbalancieren von Anforderungen; Die Bedeutung der Psychohygiene für Ergotherapeutinnen. Ergotherapie (Schweiz), 9, 6-9. Block P.; 2001; Feilloos adviseren, een praktische gids voor adviesvaardigheden; Academic Service, Schoonhoven Brice, H. (2001). Working with Adult with Enduring Mental Illness: Emotional Demands Experienced by Occupational Therapists and the Coping Strategies they Employ. British Journal of Occupational Therapy, 64 (4), Broekhoff, M.A.; 2002; Starten met marktonderzoek, snel en praktisch aan het werk;wolters Noordhoff, Groningen Evers A.;1995; Meetinstrumenten voor arbeidsomstandigheden, stress en welzijn; Swets & Zeitlinger, Lisse Gibson, D. V. (2000). Clinical Reasoning of a Novice versus an Experienced Occupational Therapist: A Qualitative Study. Occupational Therapy in Health Care, 12 (4), Gutiérrez, J. R. (2004). Burnout in Occupational Therapy: an analysis focused on the level of individual and organizational consequences. Psychologoy in Spain, 8 (1), Hartingsveldt, M. v.-p, Logister-Proost, I, Kinébian, A; (2009) Beropesprofiel ergotherapeut Kinébanian A., Granse M. le, 2006; Grondslagen van de ergotherapie; Elsevier gezondheidszorg, Maarsen Kuiper C., Heerkens Y., Balm M., Bieleman A., Nauta N.; 2005; Arbeid en Gezondheid, preventie, behandeling en reïntegratie, een handboek voor paramedici; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten Leet Tan B.; 2004; Irrational Beliefs and Job Stress among Occupational Therapists in Singapore; British Journal of Occupational Therapy Leonard, C. C. (1998). Sources of Stress and Coping Strategies in Basic Grade Occupational Therapy. British Journal of Occupational Therapy, 61 (6), Ergotherapie 1 februari 2011

5 eerde en gerichte interventies op de bij punt 3 genoemde punten wordt binnenkort een nieuw afstudeerproject uitgeschreven. Een volgend afstudeerproject zal onder meer gericht zijn op het aanbieden van interventies naar aanleiding van uitkomsten uit de quickscan en de gespecificeerde vraag. De interventies moeten geschikt zijn voor toepassing in teamverband, maar ook op individueel niveau. De onderwerpen waarop het vervolgtraject gericht moet worden, zijn: Arbeidsinhoud: hoeveelheid werk, werkdruk (timemanagement); Arbeidsomstandigheden: kantoorruimte, therapieruimte, voorzieningen (werkplekmanagement); Arbeidsvoorwaarden: verlofmogelijkheden, scholingsmogelijkheden; Arbeidsverhoudingen: organisatie/leidinggevende; Balans tussen privésituatie, zorgtaken en werk. Logister-Proost, I. (2003). Blijf gezond in het beroep! Prevalentie en preventie van stress en burn-out bij ergotherapeuten. Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, 31 (6), Meijer, E. S.-D. (2001). Ontwikkeling van een signaleringsinstrument voor problemen, toekomstverwachtingen en wensen van (oudere) paramedici. Academic Medical Center, Amsterdam. Moore, K. C. (2006). The Influence of Managers on Job Satisfaction in Occupational Therapy. British Journal of Occupational Therapy, 69 (7), Nivel. (2001). Kwaliteitsbevordeing Paramedische Zorg: Evaluatie intercollegiale toetsing en het IOF. Reïntegratie, S. P. (2003). Powell, J. K. (2008). State of the Occupational Therapy Workforce: Resultsof a National Study. The American Journal of Occupational Therapy, 62, Psychisch & Werk: Psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie. (n.d.). Retrieved from Quickscan werkdruk. (n.d.). Retrieved from Robertson, L. G. (2009). Graduates' reflections on their preparation for practice. British Journal of Occupational Therapy, 72 (3), Rugg, S. (2002). Expectations and stress in junior occupational therapists. British Journal of Therapy and Rehabilitation, 9 (12), Saunders. M, Lewis.P, Thornhill. A; 2004; Methoden en technieken van onderzoek; Pearson Education Benelux, Amsterdam. Schaufeli W, Bakker A., Jonge j de.; 2003; De psychologie van arbeid en gezondheid; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten Smulders P.G.W., Weegh J.M.J. op de;1995; Arbeid en gezondheid: risicofactoren; Lemma, Utrecht STECR werkwijzer Reductie van werkstress in Gezondheidszorg en Onderwijs. Opgehaald van Sweeney, G. N. (1999). Job Stress in Occupational Therapy: An Examination of Causative Factors. British Journal of Occupational Therapy, 56 (3), Tan, B. (2004). Irrational Beliefs and Job Stress among Occupational Therapists in Singapore. British Journal of Occupational Therapy, 67 (7), TNO: kennis voor zaken. (n.d.). Retrieved from Tuning project;2007; Tuning Reference point for the design and delivery of degree programmes in occupational therapy; Universidad de Deusto Veldhoven M., Meijman T.F., Broersen J.P.J., Fortuijn R.J.;2002; De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA); SKB Vragenlijst Services; Amsterdam Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid. (n.d.). Retrieved from Wigham, S. S. (2001). Should Occupational Therapists Work Shifts? British Journal of Occupational Therapy, 64 (3), Wressle, E. O. (1998). Work-Related Stress Among Occupational Therapists in Sweden. British Journal of Occupational Therapy, 61 (10), Wright, R. (2001). Occupational Therapy: what makes you stay in the profession? British Journal of Therapy and Rehabilitation, 8 (11), Ergotherapie 1 februari

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0

Inhoud. deel i het domein arbeid en gezondheid 31. Voorwoord 1 0 Voorwoord 1 0 1 Inleiding 1 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 1 5 1.2 Doelstelling 2 4 1.3 Leeswijzer 2 6 deel i het domein arbeid en gezondheid 31 2 Wat is arbeid, wat is gezondheid? 3 3 2.1 Wat is arbeid?

Nadere informatie

Tijdelijk en Toch Bevlogen

Tijdelijk en Toch Bevlogen De Invloed van Taakeisen, Ontplooiingskansen en Intrinsieke Arbeidsoriëntatie op Bevlogenheid van Tijdelijke Werknemers. The Influence of Job Demands, Development Opportunities and Intrinsic Work Orientation

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

arbo 42 11-10-2013 17:27:30

arbo 42 11-10-2013 17:27:30 arbo 42 11-10-2013 17:27:30 e brengen een hoge werkdruk vaak in verband met een breed scala aan gezondheids- en veiligheidsrisico s, variërend van vermoeidheid en fysieke klachten tot hartziekten of ongelukken

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb

Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Gehechtheidsproblematiek bij jongvolwassenen met lvb Een interventieprogramma Monique Boon Ton van der Wiel Psychische en Gedragsproblemen Relatief vaak sprake van psychische en gedragsproblemen. onder

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim

Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim Chronische zieke werknemers: Werkbeleving & ziekteverzuim dr. Nathalie Donders drs. Karin Roskes dr. Joost van der Gulden Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige, ongespecificeerd

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Overige, ongespecificeerd Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Utrechtse Coping Lijst (UCL) November 2012 Review: 1. A. Lueb 2. M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden

De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden De Invloed van Self-efficacy en Optimisme op de Bevlogenheid, Organisatiebetrokkenheid, Arbeidstevredenheid en Verloopintentie van Verzorgenden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen The Influence of Self-efficacy

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven?

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Bevlogenheid en burn-out in de zorgsector Lode Godderis Projectverantwoordelijken: Prof. Dr. Lode Godderis 1,4 Projectleider: Dr. Sofie Vandenbroeck 1,4 ONDERZOEKSTEAM

Nadere informatie

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress WORK EXPERIENCE SCAN VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Voor elk bedrijf is het van belang de oorzaken van stresserende factoren zo snel mogelijk te herkennen om vervolgens het beleid hierop af te kunnen

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Welkom! Workshop Stress heb je nodig, maar wel met mate

Welkom! Workshop Stress heb je nodig, maar wel met mate Welkom! Workshop Stress heb je nodig, maar wel met mate Nicole Pikkemaat, Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Formaat Vraagje Geldt dat voor u? Wilt u dan gaan staan? Stress. Mij overkomt het niet!

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 29-11-2013 Dr Sofie

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

DEPRESSIE EN LEEFTIJD

DEPRESSIE EN LEEFTIJD DEPRESSIE EN LEEFTIJD BROCHURE Kathleen Van Hyfte Universiteit Gent Kathleen.vanhyfte@ugent.be 1 Project CAPA BROCHURE DEPRESSIE & LEEFTIJD Brochure : Depressie (1) Depressie en leeftijd (2) Depressie,

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Waarom deze presentatie?

Waarom deze presentatie? Waarom deze presentatie? Kennismaken met Participatieve Werkaanpassing Resultaten onderzoek (evidence based) Maar vooral: Wat is Participatieve Werkaanpassing? Participatieve ergonomie is het aanpassen

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele

P+O-congres. Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele P+O-congres Al gedacht aan veerkracht? Gunter Van de Wiele (paps@igean.be) Aan de slag met de psychosociale risicoanalyse (RA PSY) Vragen Waaraan moet een RA PSY voldoen? Wie mag de RA PSY uitvoeren? Hoe

Nadere informatie

Eline Wissink. Eerste begeleider: dr. J.M.E. van Ruysseveldt Tweede begeleider: drs. I.V. Stevelmans. April 2009 Faculteit Psychologie

Eline Wissink. Eerste begeleider: dr. J.M.E. van Ruysseveldt Tweede begeleider: drs. I.V. Stevelmans. April 2009 Faculteit Psychologie De Effecten van Perfectionisme en Copingstijl op Burnout bij Stafwerknemers The Effects of Perfectionism and Coping Style on Burnout among Staff Employees Eline Wissink 838524901 Eerste begeleider: dr.

Nadere informatie

List of publications. List of publications 213

List of publications. List of publications 213 List of publications List of publications 213 Publications in English Bekkema N., Veer A. de, Hertogh C. & Francke A. Perspectives of people with mild intellectual disabilities on care-relationships at

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uw kenmerk : ARBO/A&V/2007/22676 Bijlagen : 2 Geachte staatssecretaris, In de adviesvraag van 10 juli 2007 vroeg de toenmalige minister van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken

De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Actief begeleiden van gezond werken De Psycholoog van Arbeid en Gezondheid Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Werk is volgens de filosoof Achterhuis

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting Een positieve benadering Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Drie perspectieven Smal: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Breder: Werkstress Breedst: Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA

Kind aan het woord. 21 april Marjon ten Velden MSc OT. Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA Kind aan het woord 21 april 2016 Marjon ten Velden MSc OT Opleiding Ergotherapie Faculteit Gezondheid HvA 1 Luisteren naar Kinderen..zorgt voor succesvolle interventies hoe vaak bepaalt het kind de interventiedoelen?

Nadere informatie

Toelichting. Thema 1: Oorzaken van werkstress. Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken?

Toelichting. Thema 1: Oorzaken van werkstress. Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken? Thema 1: Oorzaken van werkstress Hoofdvragen Wanneer is er voor jou sprake van werkstress? Heb je hier wel eens mee te maken? Welke situaties op het werk veroorzaken bij jou stress? Welke dingen in het

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer

VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER. Noortje Wiezer VAN WERKDRUK NAAR WERKPLEZIER Noortje Wiezer Themagebieden van TNO Waarom is het belangrijk om over werkdruk, werkstress en werkplezier te praten? Wat is stress? Een (noodzakelijke) reactie op een bedreigende

Nadere informatie

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik'

'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' 'Integrale zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik' Toelichting en handreiking bij het Auditinstrument Het verbeterproject LVB & Verslaving Het Trimbos-instituut

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Transformationeel leiderschap Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Auteur Harry Jonker Datum 23 september 2016 Verandering voor iedereen Veranderingen in organisaties vragen over het algemeen nogal

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Studiedag pijnverpleegkundigen NVKVV 28/03/2014 Mevr. Stefanie

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center

Duurzame Inzetbaarheid. Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center Duurzame Inzetbaarheid Marieke Schapers Manager Hr Business Support & Aegon Health Center 1 Hoera! We worden steeds ouder Vergrijzing en ontgroening Ook op de arbeidsmarkt Gevolgen Uitstroom expertise,

Nadere informatie

Stressoren en motivatoren bij leidinggevenden: hoe gaan zij er mee om?

Stressoren en motivatoren bij leidinggevenden: hoe gaan zij er mee om? Kwaliteit van de arbeid Stressoren en motivatoren bij leidinggevenden: hoe gaan zij er mee om? Wanneer we spreken over stress op het werk worden leidinggevenden vooral beschouwd als stressor of motivator

Nadere informatie

Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase

Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase Ergotherapeutische conceptrichtlijn voor de individuele behandeling van borstkankerpatiënten in de nazorgfase In het kader van: Toegepast Onderzoek Kwaliteitszorg en Ondernemen Realisatiefase 18 december

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid

De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid De gevolgen van een verminderd werkvermogen voor duurzame inzetbaarheid Tilja van den Berg & Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Aanleiding Zorgsector Aanleiding

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Auteur: Erik de Vries Gonggrijp September/oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1: samenvatting paper 1 blz. 22 2: beschrijving van de onderzoeksmethode blz. 22 Literatuur blz. 28

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Bouwsector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners

Nadere informatie

Registratie-richtlijnen

Registratie-richtlijnen BEROEPSGEBONDEN BURNOUT/OVERSPANNING (niet in Europese Lijst van Beroepsziekten) (CAS: Burnout P611 en Overspanning P619) 1 Achtergrondinformatie Van burnout wordt gesproken indien sprake is van een langdurige

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en

Nadere informatie

STERK IN JE WERK. Het leer- en ontwikkeltraject dat zorgt voor energieke medewerkers in een eigentijdse organisatiecultuur

STERK IN JE WERK. Het leer- en ontwikkeltraject dat zorgt voor energieke medewerkers in een eigentijdse organisatiecultuur STERK IN JE WERK Het leer- en ontwikkeltraject dat zorgt voor energieke medewerkers in een eigentijdse organisatiecultuur ONLINE ONDERSTEUNING Wij adviseren organisaties om Sterk in je Werk te laten ondersteunen

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Oktober 2005 Horeca Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners af

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Gezondheids- en welzijnszorg Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004- Brussel datum 2011 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de

Nadere informatie

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden.

ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. ESF-Subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Thema s en voorbeelden. U wilt ESF-subsidie aanvragen en inzetten om vorm te geven aan een project Duurzame Inzetbaarheid dat specifiek gericht is op en ten goede komt

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk

PAS. Handleiding. Deel B. Persoonlijke Arbeidsvaardigheden Signaleren. Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk PAS Een hulpmiddel bij het zoeken naar passend werk Handleiding Deel B Handleiding Adviesgroep ErgoJob Auteurs: Senioradviseur: In opdracht van: Marije Goos Lieke van de Graaf Wendy Speksnijder Natascha

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken

Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-handleiding 01830254 H0314722 Handleiding voor het gebruik van de Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak

Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak Burn-out Definitie, wetgeving en aanpak In de beperking toont zich eerst de ware meester (Goethe) Inhoud BURN OUT: DEFINITIE NIEUWIGHEDEN IN DE WETGEVING 3 PREVENTIEVE AANPAK 4 AZERTIE: INTEGRALE AANPAK

Nadere informatie

Wat meet de werkbaarheidsmonitor?

Wat meet de werkbaarheidsmonitor? Wat meet de werkbaarheidsmonitor? Mogelijke stressoren 1. Werkdruk 2. Emotionele belasting 3. Afwisseling in het werk 4. Autonomie of zelfstandigheid 5. Ondersteuning door directe leiding 6. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Psychosociale belasting en bevlogenheid

Psychosociale belasting en bevlogenheid Psychosociale belasting en bevlogenheid Landelijke VGWM dag 8 maart 2007 Willem van Rhenen Chief medical officer ArboNed Programma 1 psychosociale belasting in de traditionele arbozorg 2 psychosociale

Nadere informatie

Astrid Kinébanian lezing 2015

Astrid Kinébanian lezing 2015 Astrid Kinébanian lezing 2015 Maud Graff 2010 Dementia & EDOHMA Honorary Chair in Nottingham, UK Mieke le Granse 2012 Grondslagen & WFOT Coordinator Duitse opleiding, Erelid DVE Stephanie Saenger 2014

Nadere informatie

Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties

Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties Vraaggericht en vraaggestuurd Gevolgen voor organisaties Organisatieverandering De rol van consultants Casus: twee woonzorgcentra Tips vanuit theorie en praktijk

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier De invloed van reorganisaties op werkdruk en werkplezier Huub Pennock, Ergo-balans Noortje Wiezer TNO Alex van der Wal, Dexis Arbeid 1 Verzekeraars en werkdruk? 3 Programma

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

WAAROM ERGOTHERAPIE ONDERSCHEIDEND IS BINNEN DE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE

WAAROM ERGOTHERAPIE ONDERSCHEIDEND IS BINNEN DE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE WAAROM ERGOTHERAPIE ONDERSCHEIDEND IS BINNEN DE ONCOLOGISCHE REVALIDATIE VOORSTELLEN ANDY VAN LUTTIKHUIZEN ERGO- EN FYSIOTHERAPEUT CORINE RIJPKEMA ERGOTHERAPEUT/ GEZONDHEIDSWETENSCHAPPER 2 IK HOU VAN

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Zakelijke dienstverlening November 2008 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2007 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie