Certificatieschema Contractcatering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatieschema Contractcatering"

Transcriptie

1 Certificatieschema Contractcatering MODULE A managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument contractcatering

2

3 Certificatieschema Contractcatering MODULE A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument contractcatering Certificatieschema Contractcatering Module A

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 1 Korte leeswijzer 2 Algemene eisen 3 Documentatie-eisen 4 Algemeen 4 Kwaliteitshandboek 4 Beheersing van documentatie 4 Beheersing van kwaliteitsregistratie 4 Directieverantwoordelijkheid 5 Betrokkenheid van de directie 5 Klantgerichtheid 5 Kwaliteitsbeleid 5 Planning 5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie 6 Directiebeoordeling 6 Management van middelen 7 Beschikbaar stellen van middelen 7 Personeel 7 Infrastructuur 7 Werkomgeving 7 Realiseren van het product 8 Planning van het realiseren van het product 8 Klantgerelateerde processen 8 Ontwerp en ontwikkeling 9 Inkoop 9 Productie en het leveren van diensten 10 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting 11 Meting, analyse en verbetering 12 Algemeen 12 Bewaking en meting 12 Beheersing van afwijkende producten 13 Analyse van gegevens 13 Verbetering 13 Certificatievereisten 14 Literatuur 15 Bijlage: Toepassing tijdtabel 16 Certificatieschema Contractcatering Module A

6 Vastgesteld door de Stichting Certificatie Contractcatering Versie: maart 2010 Copyright 2010 Cercat. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch, digitaal of op welke andere wijze ook, evenmin in retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid: Cercat kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade en/of verliezen waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van de tekst van het Certificatieschema Contractcatering of regelingen anderszins vanuit Cercat. Certificerende instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het juist en correct uitvoeren van het Certificatieschema Contractcatering. Bij constatering van eventuele omissies dienen zij Cercat per omgaande hiervan in kennis te stellen.

7 1 1 Inleiding Het Certificatieschema Contractcatering is opgesteld om de ISO 9001-norm te kunnen hanteren in de branche en stelt de certificerende instelling (hierna te noemen: CI) in staat de audits uit te voeren met inachtneming van de specifieke kenmerken en eisen van contractcatering. Deze branchespecifieke interpretatierichtlijnen en de wettelijke vereisten, zoals opgenomen in de Hygiënecode voor de contract- en inflightcatering (hierna te noemen: Hygiënecode), gelden naast de NEN-EN-ISO 9001-norm, die onverminderd van kracht blijft. In deze module zijn de branchespecifieke interpretatierichtlijnen vermeld. Certificatieschema Contractcatering Module A

8 2 2 Korte leeswijzer Er is gekozen voor een praktische opzet. De nummers van de paragrafen in deze module corresponderen met die in de hoofdstukken 4 t/m 8 van de NEN-EN-ISO 9001-norm. Zo kunnen de branchespecifieke richtlijnen gemakkelijk naast de daarop betrekking hebbende ISO-normen worden gelegd. Stichting Certificatie Contractcatering

9 3 3 Algemene eisen Het gangbare primaire proces binnen een cateringbedrijf is te onderscheiden in een tweetal hoofdgroepen, die elk kunnen worden onderverdeeld in een aantal deelprocessen: Het verkoopproces acquisitie; offerte; overeenkomst; overdracht naar operationeel. Het operationele proces opstart; menuplanning; -- bestellen en ontvangen; -- productie en presentatie; -- controle en onderhoud. Uiteraard kunnen individuele cateringorganisaties een eigen definitie van het primaire proces hanteren. Gegeven de decentrale structuur van een cateringbedrijf, verdient de implementatie en de bewaking van met name het operationele proces grote aandacht. Certificatieschema Contractcatering Module A

10 4 4 Documentatie-eisen 4.1 Algemeen Het vastgelegde beleid, de procedures en de instructies moeten in voldoende mate gedetailleerd zijn en wel zodanig dat het personeel de van hen vereiste activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden begrijpen en kunnen uitvoeren. 4.2 Kwaliteitshandboek In het kwaliteitshandboek van het bedrijf wordt nauwkeurig het toepassingsgebied, de scope, van het kwaliteitsmanagementsysteem aangegeven. Alle activiteiten die gericht zijn op bedrijfscatering moeten in de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn opgenomen. Een actueel overzicht van locaties, waarop het systeem van toepassing is, moet door de organisatie worden bijgehouden. Het is mogelijk om locaties, waar zich bijzondere omstandigheden voordoen, tijdelijk (deels) buiten het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem te plaatsen. Van deze mogelijkheid wordt uitsluitend gebruik gemaakt wanneer daar zwaarwegende argumenten voor zijn. Voorbeelden van plaatsing buiten het toepassingsgebied kunnen zijn: een locatie die nog in opbouw is na een pas verworven contract of een locatie die binnen heel korte tijd (<2 maanden) niet meer onder de verantwoordelijkheid zal vallen van de contractcateraar. Een schriftelijk overzicht van locaties die buiten de scope vallen, met motivatie op grond waarvan dit gebeurt, moet door de organisatie actueel worden bijgehouden in het certificaat. 4.3 Beheersing van documentatie Verwezen wordt naar de Hygiënecode, wettelijke verplichtingen en NEN-EN-ISO Beheersing van kwaliteitsregistraties In alle procedures en instructies wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het registreren van kwaliteitsgegevens, hoe geregistreerd moet worden, waar de registraties worden bewaard en welke bewaartermijn in acht wordt genomen. Kwaliteitsregistraties komen ondermeer voort uit: corrigerende en preventieve maatregelen; ingangscontroles; beoordeling van leveranciers; controle en kalibratie van thermometers; interne audits; klachten; externe audits; Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (hierna te noemen: RI&E). Daarnaast wordt informatie vastgelegd in formulieren, verslagen, (financiële) administraties, notulen en dergelijke. Deze informatie kan eveneens worden benut voor het bewaken en zo nodig verbeteren van processen. De eisen vanuit de Hygiënecode zijn van toepassing, voor zover deze betrekking hebben op processen. Criteria die betrekking hebben op fysieke eisen aan de omgeving vallen, voor zover deze omgeving buiten de directe verantwoordelijkheid van de contractcateraar valt, buiten de scope van module A. Stichting Certificatie Contractcatering

11 5 5 Directieverantwoordelijkheid 5.1 Betrokkenheid van de directie Het cateringbedrijf moet zodanige middelen benoemen en ter beschikking stellen dat het kwaliteitsbeleid op adequate wijze gestalte kan krijgen. De directie is ervoor verantwoordelijk dat locatiemedewerkers, bijvoorbeeld middels opleidingen, toegerust en competent zijn voor de uitvoering van het beleid. Tevens dient in de continuïteit van de leiding te zijn voorzien. In dat kader bestaat er binnen het cateringbedrijf een schriftelijk vastgelegde regeling inzake de vervanging van de directie, in geval van langdurige afwezigheid. Op elk van de locaties is een instructie beschikbaar hoe te handelen in geval van afwezigheid van de eindverantwoordelijke op de betreffende locatie. 5.2 Klantgerichtheid De klantgerichtheid van het cateringbedrijf vindt haar oorsprong in het programma van eisen dat door de (potentiële) opdrachtgever, al of niet in samenspraak met het cateringbedrijf, is opgesteld om te komen tot een passende offerte. De tussen het cateringbedrijf en de opdrachtgever totstandgekomen overeenkomst vormt het kader waarbinnen het periodiek overleg tussen beiden wordt gevoerd. Onder klant wordt hier uitsluitend de opdrachtgever bedoeld. 5.3 Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid is een onderdeel van het strategisch beleid van het cateringbedrijf. Daarom moet het kwaliteitsbeleid (schriftelijk) worden vastgelegd en geautoriseerd door middel van de handtekening van de directie. De norm vereist dat het kwaliteitsbeleid bekend wordt gemaakt aan en wordt begrepen in relevante lagen van de organisatie. De medewerkers, die gezien hun functie een substantiële bijdrage leveren aan het cateringproces, dienen het kwaliteitsbeleid te kennen, uit te dragen en toe te passen. Het beleid moet de concrete doelstellingen van het cateringbedrijf aangeven, in het bijzonder die doelstellingen die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan hetgeen het cateringbedrijf wil bereiken, in termen van tegemoet komen aan de behoeften en wensen van de consument èn de eisen van de opdrachtgever. Het kwaliteitsbeleid wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd. Tot het kwaliteitsbeleid van het cateringbedrijf behoort ook de wijze waarop voldaan wordt aan de verplichtingen aangaande hygiëne vanuit de Warenwetregeling Hygiëne van levensmid delen (hierna te noemen: WHL). Nadere concretisering hiervan dient gebaseerd te zijn op de Hygiënecode of waar van toepassing een andere goedgekeurde hygiënecode. Eveneens behoort het beleid inzake goede voeding en het milieubeleid, alsmede het beleid met betrekking tot de Arbeidsomstandigheden (Arbo) tot het kwaliteitsbeleid. Het beleid inzake goede voeding vindt zijn oorsprong in de Keuzetabel voedingsmiddelen volgens drie categorieën bij voorkeur, middenweg, bij uitzondering, zoals deze zijn ontwikkeld door het Voedingscentrum. Ter nadere concretisering van het milieubeleid heeft het cateringbedrijf een milieubeleidsverklaring op schrift gesteld en is er een milieucoördinator aangewezen. Ter nadere concretisering van het Arbobeleid heeft het cateringbedrijf een Arbobeleidsverklaring op schrift gesteld die ter beschikking staat van alle betrokken partijen. 5.4 Planning Kwaliteitsdoelstellingen In het kader van de kwaliteitsplanning wordt een kwaliteitsjaarplan opgesteld, waarin ondermeer concrete kwaliteitscriteria zijn geformuleerd, die meetbaar zijn en aansluiten bij het beleid. Certificatieschema Contractcatering Module A

12 Planning van het kwaliteitsmanagementsysteem Er wordt van uitgegaan dat de procedures, in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem, op zich voldoende bewijs leveren voor het bestaan van kwaliteitsplanning. Echter, daar waar afgeweken wordt van de standaard dienstverlening is het mogelijk specifieke kwaliteitsplannen voor opdrachtgevers te ontwikkelen, waarin wordt aangegeven op welke wijze aan de gestelde kwaliteitseisen zal worden voldaan. 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Verantwoordelijkheid en bevoegdheid De verantwoordelijkheid, de bevoegdheid en de onderlinge betrekkingen van personeel die bijdragen aan de kwaliteit, daaronder ook begrepen de arbeidsomstandigheden, moeten zijn gedefinieerd en (schriftelijk) vastgelegd. Dit kan door zelf bepalingen op te nemen of door te verwijzen naar taak- en/of functiebeschrijvingen of indien van toepassing naar de cao-contractcatering. Binnen een cateringbedrijf leveren alle locatiemedewerkers een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening Directievertegenwoordiger De directie wijst een lid van de directie of van het management aan die verantwoordelijk is voor de opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem, de implementatie en het actueel houden ervan. De directievertegenwoordiger rapporteert daartoe aantoonbaar aan de directie. De directievertegenwoordiger kan werkzaamheden delegeren binnen de organisatie, maar blijft eindverantwoordelijk voor de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem Interne communicatie De directie heeft als belangrijke taak toe te zien op de communicatie tussen het hoofdkantoor en de locaties, aangezien deze communicatie in hoge mate bepalend is voor de realisatie van het kwaliteitsbeleid en de doeltreffendheid daarvan. 5.6 Directiebeoordeling Verantwoordelijke directies en managers dienen een reviewsystematiek te hebben, waarin het kwaliteitmanagementsysteem, het beleid, de doelstellingen, de procesprestaties en de onderliggende prestatie-indicatoren periodiek geëvalueerd worden Algemeen De periodieke beoordeling van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem op het hoogste niveau, omvat een evaluatie van het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitshandboek, opdrachtgevers- en consumententevredenheid en continue verbeterprogramma s. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld algemeen aanvaarde normen en aanbevelingen van: het Voedingscentrum en/of de Nederlandse Hartstichting; nieuwe wetgeving die van invloed is op de cateringbranche; analyse van klachten; resultaten van interne audits; resultaten van externe audits; analyse van correctieve en preventieve maatregelen; resultaten van ingangscontroles en inspecties bij toeleveranciers; resultaten van de RI&E in het kader van Arbo Input voor de beoordeling Onder klant wordt hier zowel de opdrachtgever als de consument begrepen Output voor de beoordeling Met klant wordt hier uitsluitend de opdrachtgever bedoeld. Stichting Certificatie Contractcatering

13 7 6 Management van middelen 6.1 Beschikbaar stellen van middelen Apparatuur en bedrijfsruimten die door de opdrachtgever aan het cateringbedrijf ter beschikking zijn gesteld, dienen eveneens als middelen te worden gezien. Bedrijfsruimten dienen aan de inrichtingseisen vanuit de Hygiënecode resp. de WHL te voldoen. 6.2 Personeel Algemeen Op basis van de jaarlijkse audit wordt indien nodig een onderhoudsplan met betrekking tot de infrastructuur opgesteld en uitgevoerd. De opdrachtgever wordt schriftelijk verzocht eventuele tekortkomingen in de infrastructuur, althans voor zover deze door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, weg te nemen. 6.4 Werkomgeving De Arbowetgeving is een middel dat kan bij dragen aan de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen. Voor alle vaste medewerkers geldt dat zij aantoonbaar over een op hun taak toegesneden opleiding en/of training moeten beschikken. Daartoe is het nood zakelijk dat per medewerker regelmatig de opleidingsbehoefte wordt bepaald en wordt vastgelegd Bekwaamheid, training en bewustzijn Training en opleiding zijn belangrijke instru menten om vorm te geven aan het kwaliteits beleid en aan de noodzaak tot voortdurende verbetering. Met name is van essentieel belang dat in opleidingen aandacht wordt geschonken aan hygiëne aspecten en voedingskundige aspecten, alsmede aan relevante onderwerpen die de arbeids omstandigheden betreffen. 6.3 Infrastructuur In de overeenkomst tussen de opdrachtgever en het cateringbedrijf wordt vastgelegd welke infrastructuur (i.c. gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen) door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tevens bepaalt het cateringbedrijf bij het opstarten van een locatie welke infrastructuur voorts noodzakelijk is om aan relevante algemeen aanvaarde normen te voldoen en om conformiteit met de producteisen te bereiken. Certificatieschema Contractcatering Module A

14 8 7 Realiseren van het product 7.1 Planning van het realiseren van het product Mede ingegeven door de vanuit de zorg voor kwaliteit geboren noodzaak om consumenten een voldoende gevarieerd aanbod te presenteren dat voldoet aan de Keuzetabel van het Voedingscentrum waarin voedingsmiddelen zijn ingedeeld in drie categorieën, bij voorkeur, middenweg en bij uitzondering, wordt binnen het cateringbedrijf menuplanning tot het operationele proces gerekend. In het menuplan wordt per locatie het lunchassortiment beschreven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zowel het vaste als het variabele deel van het assortiment. Het menuplan wordt, waar dit het variabele deel van het assortiment betreft, steeds voor de betreffende week en de daarop volgende twee weken opgesteld en schriftelijk vastgelegd. Het menuplan voor het variabele deel van het assortiment geldt voor de lunch en tevens voor warme maaltijden, wanneer deze ten minste vier dagen per werkweek worden verstrekt. Wanneer gerechten zelf worden bereid, zijn op de locaties de recepturen aanwezig. 7.2 Klantgerelateerde processen Bepaling van producteisen Met klant wordt hier uitsluitend de opdrachtgever bedoeld Beoordeling van producteisen Onder de beoordeling van eisen gerelateerd aan het product vallen alle afspraken tussen het cateringbedrijf en de opdrachtgever en alle informatie die wordt verstrekt aan consumenten. De opdrachtgever en consumenten moeten op de hoogte zijn van hetgeen wordt aangeboden door het cateringbedrijf. De verstrekkingen die tussen de opdrachtgever en het cateringbedrijf zijn overeengekomen liggen contractueel vast. Wijzigingen en/of aanvullingen op de afspraken, evenals tussentijdse contractbeoordelingen voor zover van toepassing dienen schriftelijk te worden vastgelegd met vermelding van de wijze waarop zij zijn overgebracht aan de belanghebbenden. De verstrekkingen voldoen aan de door de commissie Kwaliteit van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (hierna te noemen: Veneca) opgestelde basisvoorzieningen en zijn een vertaalslag van de Keuzetabel van het Voedingscentrum waarin voedingsmiddelen zijn ingedeeld in drie categorieën bij voorkeur, middenweg en bij uitzondering. Desgevraagd hebben hierbij vertegenwoordigers van het Voedingscentrum en de Nederlandse Hartstichting een adviserende rol. Indien het assortiment op verzoek van de opdrachtgever zodanig is samengesteld dat niet wordt voldaan aan het eerder genoemde, dan dient de opdrachtgever hieromtrent schriftelijk geïnformeerd te worden. Voorts is het cateringbedrijf in hoge mate afhankelijk van de (kwaliteit van de) door de opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimten en apparatuur. De specificaties daarvan en de afspraken daarover dienen zorgvuldig te zijn vastgelegd. Wanneer hetgeen ter beschikking gesteld is verloren gaat, schade lijdt of op andere wijze ongeschikt wordt voor gebruik, moet dit worden geregistreerd en terstond gemeld aan de opdrachtgever. Het kan voorkomen dat het cateringbedrijf ook afhankelijk is van een door of namens de opdrachtgever uit te voeren dienst, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken. Afspraken daarover dienen nauwkeurig te zijn vastgelegd en te worden bewaakt. Indien afwijkingen, van hetgeen is overeengekomen, het functioneren van het cateringbedrijf nadelig beïnvloedt of dreigt te beïnvloeden, moet dit worden geregistreerd en terstond worden gemeld aan de opdrachtgever, met het verzoek de geconstateerde tekortkoming weg te nemen. In procedures en instructies moet worden aangegeven aan welke kwaliteitseisen c.q. -normen voldaan wordt, in welke frequentie en op welke aspecten gecontroleerd wordt en welke controlemiddelen worden gebruikt. Stichting Certificatie Contractcatering

15 Communicatie met de klant Gegeven het feit dat het cateringbedrijf doorgaans actief is binnen een door de opdrachtgever beheerste infrastructuur is een intensieve communicatie met de opdrachtgever noodzakelijk. Dit betreft niet uitsluitend de hiervoor in paragraaf genoemde situaties, doch heeft tevens betrekking op de meer algemene gang van zaken. Deze komt in een periodiek overleg met de klant aan de orde. De belangrijkste afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Planning van ontwerp en ontwikkeling Onder product wordt hier verstaan het totaal van de restauratieve dienstverlening die het cateringbedrijf op maat verleent aan de opdrachtgever. Aangezien het hier steeds gaat om klantspecifieke dienstverlening, wordt onder het ontwerp en de ontwikkeling van het product hier begrepen het offertestadium binnen het verkoopproces dat moet leiden tot een overeenkomst tussen het cateringbedrijf en de opdrachtgever of de wijziging van een dergelijke overeenkomst Input voor ontwerp en ontwikkeling Als basis voor het proces van ontwerp en ontwikkeling geldt een programma van eisen dat door de (potentiële) opdrachtgever, al of niet in samenspraak met het cateringbedrijf, opgesteld wordt. Bij de totstandkoming daarvan wijst het cateringbedrijf de (potentiële) opdrachtgever op de bepalingen in de Hygiënecode en de Arbowet met de intentie deze tot een van de uitgangspunten te maken voor het programma van eisen. Tevens kan gewezen worden op de Algemene Voorwaarden van Veneca Output van ontwerp en ontwikkeling De output van het proces van ontwerp en ontwikkeling is een offerte die, voordat zij aan de (potentiële) opdrachtgever wordt aangeboden, is goedgekeurd door een daartoe bevoegde medewerker van het cateringbedrijf Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling Het offerteproces en de resultaten daarvan worden regelmatig geëvalueerd. Resultaten zijn ondermeer het aantal offertes dat daad werkelijk tot overeenkomsten heeft geleid en de aard en de omvang van wijzigingen die werden aangebracht Verificatie van ontwerp en ontwikkeling De hier bedoelde verificatie is onderdeel van de goedkeuring, zoals genoemd onder paragraaf Validatie van ontwerp en ontwikkeling Van een geldigverklaring is sprake wanneer de offerte daadwerkelijk leidt tot een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het cateringbedrijf Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling De overeenkomst tussen de opdrachtgever en het cateringbedrijf kan doorgaans gedurende de looptijd worden gewijzigd. Om tot deze wijziging te komen wordt zo veel als mogelijk het offerteproces gevolgd, zoals dat in de voorafgaande paragrafen wordt beschreven. De wijzigingen en de consequenties daarvan worden steeds schriftelijk vastgelegd. 7.4 Inkoop Inkoopproces Deze bepaling vereist dat producten en diensten voor zover dit geen incidentele aankopen betreffen worden ingekocht bij vooraf geselecteerde en geautoriseerde leveranciers en overeenkomstig vastgelegde specificaties en vastgelegde procedures. Specificaties zijn doorgaans op productgroepniveau geformuleerd (bijvoorbeeld: groenten, fruit, diepgevroren levensmiddelen etc.). Certificatieschema Contractcatering Module A

16 10 Het selecteren respectievelijk evalueren van leveranciers kan ondermeer plaatsvinden op basis van kwalificaties in de markt, eerder opgedane ervaringen, aanbevelingen, een door derden verleend certificaat of door eigen onderzoek. Welke selectie- respectievelijk evaluatiemethode ook wordt toegepast, er moet een lijst zijn van geautoriseerde leveranciers en een procedure waarin is aangegeven op welke wijze en met behulp van welke indicatoren het selecteren plaatsvindt. Met betrekking tot geautoriseerde leveranciers van verse en diepgevroren levensmiddelen is tussen het cateringbedrijf en bedoelde leveranciers overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, danwel in de inkoopvoorwaarden van het cateringbedrijf opgenomen, dat het cateringbedrijf het recht heeft binnen de organisatie van de betreffende leverancier inspecties uit te voeren, danwel door een door het cateringbedrijf aan te wijzen externe deskundige te laten uitvoeren Inkoopgegevens Inkooporders voor zover van toepassing dienen een volledige beschrijving te bevatten van die aspecten van het in te kopen product, danwel de in te kopen dienst die van invloed zijn op de kwaliteit. Van elk van deze inkooporders wordt een dossier bijgehouden Verificatie van het ingekochte product Keuring en beproeving van ingekochte goederen en eventueel van ingekochte diensten, is noodzakelijk om vast te stellen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Binnen het cateringbedrijf bestaat een schriftelijk vastgelegde procedure Ingangscontrole, waarin is bepaald op welke wijze, door wie, wanneer en in welke frequentie de goederen die worden aangeleverd door de toeleveranciers worden gecontroleerd op basis van de controlepunten, zoals genoemd in de Hygiënecode en waarin tevens is bepaald dat de resultaten van deze controle schriftelijk worden vastgelegd. 7.5 Productie en het leveren van diensten Beheersing van productie en het leveren van diensten Controles voor, tijdens en na bereiding, zowel als controles op het moment van presentatie en verstrekking waaronder temperatuurcontroles zijn noodzakelijk om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te realiseren. De resultaten van de periodieke controles en inspecties dienen te zijn vastgelegd. De betreffende rapportages moeten traceerbaar zijn. Werkinstructies zijn noodzakelijk daar waar deze betrekking hebben op hygiëne. Deze werkinstructies, die gebaseerd zijn op de Hygiënecode, dienen op elke locatie aanwezig te zijn en te worden toegepast. De uitvoering van de werkzaamheden is vastgelegd in procedures en werkinstructies. Vooraf wordt tevens aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden en de veiligheidsrisico s die zijn geïdentificeerd bij het uitvoeren van een RI&E. De RI&E wordt uitgevoerd volgens een vooraf vastgelegde procedure betreffende de identificatie van gevaren, het evalueren van daaraan verbonden risico s, het implementeren van (controle-)maatregelen en het up-to-date houden van het geheel. Op de locatie dient geëigende meetapparatuur aanwezig te zijn, waarmee de temperatuur in vries- en koelruimten en de temperatuur van het frituurmedium kunnen worden vastgesteld. Apparatuur wordt periodiek op juiste werking gecontroleerd. Meer specifiek worden afwasmachines, voor zover het professionele machines betreft, ten minste jaarlijks op juiste werking (dosering en temperatuur) gecontroleerd door een externe deskundige. De resultaten van deze controles worden schriftelijk vastgelegd. De bewaking en meting waaraan wordt gerefereerd zijn alle activiteiten die worden uitgevoerd Stichting Certificatie Contractcatering

17 11 om de kwaliteit van de dienstverlening in brede zin in kaart te brengen en te beoordelen. Dit heeft niet uitsluitend betrekking op de interne audit, maar kan ook activiteiten omvatten als periodiek bacteriologisch onderzoek, zelfcontrole en -evaluatie, individuele inspecties door leidinggevenden en/of stafafdelingen, personeelsbeoordelingen en dergelijke Validatie van processen voor productie en dienstverlening De processen voor productie en dienstverlening binnen het cateringbedrijf zijn zodanig dat deze gedurende de uitvoering of aansluitend daaraan kunnen worden geverifieerd door bewaking of meting. Het gestelde in NEN-EN-ISO 9001: paragraaf is derhalve niet van toepassing Beheersing van monitorings- en meetuitrusting Deze paragraaf spitst zich voor het cateringbedrijf toe op thermometers die worden gebruikt bij het uitvoeren van temperatuurcontroles. Het functioneren van de thermometers wordt periodiek gecontroleerd met behulp van gekalibreerde thermometers. Voor de beheersing van de overige keurings-, meet- en beproevingsmiddelen wordt verwezen naar de Hygiënecode Identificatie en naspeurbaarheid Alle ingekochte goederen, zowel food als nonfood, worden bij ontvangst geregistreerd. Het cateringbedrijf ziet erop toe dat alle ingekochte voedingsmiddelen, eventueel met uitzondering van onbewerkte AGF-producten, voorzien zijn van een verpakkingsdatum, danwel een uiterste verwerkingsdatum (t.g.t.-datum) of uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-datum) Eigendom van de klant De fysieke locatie waarbinnen door het cateringbedrijf wordt gewerkt, wordt veelal door de opdrachtgever aan het cateringbedrijf ter beschikking gesteld. Hetzelfde geldt doorgaans voor de binnen de locaties aanwezige inventaris Instandhouding van het product Met betrekking tot de onderwerpen behandeling, opslag, verpakking, conservering en aflevering dienen operationele procedures en instructies aanwezig te zijn en te worden nageleefd. Certificatieschema Contractcatering Module A

18 12 8 Meting, analyse en verbetering 8.1. Algemeen Het cateringbedrijf bepaalt op welke wijze de conformiteit van de producteisen wordt bewaakt. Daartoe selecteert hij relevante eenduidige meeten analysemethoden en implementeert deze conform een vooraf vastgelegde procedure in de bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor het bewaken van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en de continue verbetering daarvan. 8.2 Bewaking en meting Klanttevredenheid Nogmaals wordt hier gewezen op de omstandigheid dat het cateringbedrijf zich in feite voortdurend richt op een tweetal doelgroepen: de opdrachtgever en de consument. Klanttevredenheid heeft hier dan ook te maken met beide doelgroepen. De tevredenheid respectievelijk ontevredenheid van de opdrachtgever zal doorgaans tot uitdrukking komen tijdens of naar aanleiding van het periodiek overleg dat tussen cateringbedrijf en opdrachtgever wordt gevoerd. Dit wordt vastgelegd in gespreksverslagen en eventueel in correspondentie. Daarnaast kan, al of niet in het kader van het periodiek overleg, door de opdrachtgever een vragenlijst worden ingevuld die betrekking heeft op een aantal aspecten van de dienstverlening, bijvoorbeeld: prijs-prestatieverhouding, betrouwbaarheid, communicatie, nakomen van afspraken, service en coulance, invloed op de sfeer binnen het bedrijf van de opdrachtgever etc. De tevredenheid van de consument kan op uiteenlopende wijzen worden vastgelegd, zowel op basis van algemene, meer objectieve gegevens als op basis van meer persoonlijke en dus subjectieve informatie. Voorbeelden van de eerste groep zijn: stijging in het aantal bezoekers, stijging van de (geschoonde) omzet per bezoeker, aantal klachten, wachttijd bij de uitgifte en/of de kassa, aantal nee-verkopen etc. De persoonlijke mening van consumenten is te achterhalen middels een groot aantal technieken onder de verzamelnaam consumer audits Interne audit De interne audit richt zich op het totale primaire proces (hoofdgroepen en deelprocessen) en op de ondersteunende activiteiten en daarmee op alle functies die binnen de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem vallen. Op de locaties richt de controle zich tevens op de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Er wordt gewerkt met een systeem van inspectie en controle. De inspectie en controle wordt jaarlijks verricht. Als de inspectie en controle wordt verricht door een personeelslid die betrokken is bij de locatie, wordt steekproefsgewijs de juistheid van de gegevens uit de inspectie en controle door een onafhankelijke (niet-locatiegebonden) kwaliteitsdeskundige gecontroleerd. Deze onafhankelijke kwaliteitsdeskundige kan ook op alle locaties de interne audit verrichten. Deze kwaliteits deskundige dient te beschikken over een mbo-diploma (of soortgelijk niveau) en kennis en ervaring te hebben met het omgaan met kwaliteitsmanagementsystemen. De omvang van deze steekproef wordt bepaald conform Tabel 1 van de richtlijn van de Raad van Accreditatie (RvA) voor de certificatie van een kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf met een netwerk van vestigingen. De resultaten van de inspectie en controle worden schriftelijk vastgelegd, waarbij met name aandacht wordt geschonken aan geconstateerde tekortkomingen en afwijkingen en aan de dientengevolge noodzakelijke, danwel gewenste preventieve en/of corrigerende maatregelen. Indien relevant, wordt de opdrachtgever verzocht de gesignaleerde tekortkomingen weg te nemen. Stichting Certificatie Contractcatering

19 Monitoring en meting van processen Van statistische technieken wordt binnen het cateringbedrijf doorgaans gebruik gemaakt. Te denken valt aan: aantal klachten van consumenten; duur van de klachtenbehandeling; mate van consumententevredenheid Monitoring en meting van producten Onder product wordt hier verstaan hetgeen aan de consument wordt geleverd. Het cateringbedrijf legt in een procedure schriftelijk vast op welke wijze wordt gecontroleerd of er aan de pro ducteisen wordt voldaan. Dit kan per productgroep worden verbijzonderd. De resultaten van deze controles, die worden verricht door of namens de cateringmanager, worden schriftelijk vastgelegd. 8.3 Beheersing van afwijkende producten Voor consumptie afgekeurde producten worden behandeld zoals voorgeschreven in de Hygiënecode. 8.4 Analyse van gegevens Analyse van gegevens vindt plaats volgens vooraf bepaalde methodes. Deze methodes zijn centraal ontwikkeld en vastgesteld om de eenduidigheid te garanderen. De vastgestelde methodes kunnen zowel centraal als decentraal worden toegepast. Het duiden waar continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem kan worden behaald vindt centraal plaats. 8.5 Verbetering Continue verbetering De noodzaak tot continue verbetering wordt vooral tot uitdrukking gebracht middels (het periodiek herformuleren van) de kwaliteitsdoelstellingen, die daardoor het karakter van een actieplan krijgen. De kwaliteitsdoelstellingen voor een komende periode worden centraal door het cateringbedrijf vastgesteld op basis van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem gedurende de voorbije periode. De kwaliteitsdoelstellingen worden door het cateringbedrijf intensief gecommuniceerd en desgewenst ook naar buiten toe uitgedragen Corrigerende maatregelen Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk om de oorzaak van afwijking op te heffen, om het maken van fouten of het herhalen daarvan te voorkomen en om voortdurend verbeteringen te bewerkstelligen. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet voorzien in procedures en instructies met betrekking tot klachten van opdrachtgevers en consumenten, opmerkingen en/of kritiek van medewerkers en interne kwaliteitsaudits. De verantwoordelijkheid voor corrigerende maatregelen dient te zijn vastgelegd; de maatregelen zelf, waaronder begrepen verzoeken aan opdrachtgevers om bepaalde geconstateerde tekortkomingen weg te nemen, worden geregistreerd. In het geval in het functioneren van apparatuur afwijkingen worden geconstateerd die een mogelijk structureel karakter kunnen hebben en/ of in negatieve zin van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid of de arbeidsomstandigheden, zullen deze afwijkingen worden geregistreerd Preventieve maatregelen Preventieve maatregelen zijn noodzakelijk om het maken van fouten of het herhalen daarvan te voorkomen en om voortdurend verbeteringen te bewerkstelligen. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet voorzien in procedures en instructies met betrekking tot klachten van opdrachtgevers en consumenten, opmerkingen en/of kritiek van medewerkers en interne kwaliteitsaudits. De verantwoordelijkheid voor preventieve maatregelen dient te zijn vastgelegd; de maatregelen zelf, waaronder begrepen verzoeken aan opdrachtgevers om bepaalde geconstateerde tekortkomingen weg te nemen, worden geregistreerd. Certificatieschema Contractcatering Module A

20 14 9 Certificatievereisten Een van de onderscheidende kenmerken van de bedrijven actief in de contractcatering, is dat het operationele proces plaatsvindt op een van de vele locaties. De bedrijven kennen een hoofdkantoor en een netwerk van vestigingen (locaties) waar grotendeels dezelfde activiteiten plaatsvinden. Deze decentrale uitvoering van processen (op het operationele vlak) vindt zijn omschrijving o.a. in de kwaliteitshandboeken en in de interne en externe kwaliteitscontroles. Kenmerkend is dat het toezicht op de decentrale uitvoering centraal is geregeld. Met andere woorden, het toezicht op de systeembeheersing van de op locaties plaatsvindende processen, vindt plaats vanuit het hoofdkantoor van het cateringbedrijf. Dit toezicht wordt gehouden door de directievertegenwoordiger voor kwaliteit. Op het certificaat wordt naast de in het Kerndocument genoemde tekstuele vereisten ook het Cercat-logo toegepast, naast dat van de RvA en de CI. Intern kwaliteitstoezicht Het interne kwaliteitstoezicht kan plaatsvinden op basis van een interne kwaliteitsaudit en volgens een systeem van gefaseerde (interne) inspectie en controle. Dit houdt in dat op de locaties jaarlijks een inspectie plaatsvindt op zowel documenten als processen. Extern kwaliteitstoezicht De CI zorgt voor een objectieve toetsing door de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem en de daarvan onderdeel uitmakende interne audit, inspectie en controlesysteem, op het hoofd kantoor te beoordelen. De CI voert de audits uit op het hoofdkantoor en op een steekproef van locaties aan de hand van de aanwezige documenten en kwaliteitsregistraties. De kwaliteit en deskundigheid van de externe auditoren worden gewaarborgd conform ISO Duur van de externe audit Met betrekking tot de auditduur wordt als richtlijn verwezen naar IAF MD (IAF Mandatory Documents for Duration of QMS and EMS Audits). Het toepassen van een reductiefactor kan aan de orde zijn (zie bijlage). Steekproefgrootte voor de externe audit Door bij iedere audit meer nadruk te leggen op de paragrafen 5.1 (Betrokkenheid van de directie), (Interne audit), (Corrigerende maat regelen) en (Preventieve maatregelen) uit de norm, kan het zelfsturende vermogen het sluiten van de regelkring (plan, do, check, act) worden getoetst. Bijzondere regeling voor de initiële audit Tijdens de initiële audit voert de CI een witness-audit uit teneinde het veldwerk van het cateringbedrijf te controleren. Deze witness-audit gebeurt zowel aan de hand van documenten als aan de hand van beoordeling in de praktijk. Beoordelingsaspecten Bij de beoordeling van de normen binnen het kwaliteitsmanagementsysteem zijn niet alle genoemde aspecten van even groot belang. De weging van de geconstateerde afwijkingen zal niet in dit Certificatieschema Contractcatering worden geregeld. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de CI, in die zin, dat de CI met betrekking tot deze weging haar interne richtlijnen volgt. Stichting Certificatie Contractcatering

21 15 10 Literatuur Nederlands Normalisatie Instituut NEN-EN-ISO 9001:2008 International Accreditation Form, Inc IAF MD (IAF Mandatory Documents for Duration of QMS and EMS Audits) Mei 2009 Raad voor Accreditatie Richtlijnen Raad voor Accreditatie Januari 1998 e.v. SGS Yarsley ICS Ltd. BS-EN-ISO 9000:1994, Guidance Notes for its Application to Hospitals August 1994, 2nd draft Certificatieschema Contractcatering Module A

22 16 Stichting Certificatie Contractcatering

23 17 Bijlage 1. Toepassing tijdtabel 18 Certificatieschema Contractcatering Module A

24 18 Bijlage: Toepassing tijdtabel Toepassing tijdtabel De tabel uit de IAF MD 5:2009 Annex A is van toepassing verklaard op het Certificatieschema Contractcatering van het vigerende schema. Reductiemogelijkheid audit duur Het is aan de cateringorganisaties om aan te tonen dat voor hun bedrijf een afwijking van de audittijdtabel gerechtvaardigd is (MD 5, Annex A). Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld de volgende gevallen: Er is sprake van very small site for number of personnel (e.g. office complex only) 1. Een bedrijf dat vooral kleine locaties heeft waar slechts enkele mensen aan het werk zijn. Er is sprake van processes involve a single general activity (e.g., Service only) 1. Bij contractcatering gaat het om de levering van een aantal diensten, lunchvoorzieningen en koffie en thee (en dergelijke) voorzieningen. Deze diensten zijn dagelijks dezelfde en voor alle cateringorganisaties vergelijkbaar. Er is sprake van maturity of management system 1. Dit zal voor de Veneca-leden al gauw het geval zijn. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft de cateringbranche in de groene zone geplaatst, omdat er op goede wijze kwaliteit en veiligheid geborgd wordt. Al jarenlang werken de Venecaleden met kwaliteitssystemen en controles, waarbij incidenten zijn uitgebleven. Ook op brancheniveau wordt veel waarde gehecht aan goede kwaliteit en borging van hygiëne en is dan ook een lidmaatschapseis. Overige argumenten genoemd bij de tijdtabel zouden eveneens van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het bedrijf. In het geval de afwijking van de tabel van toepassing wordt verklaard kan een reductiefactor tot 30% worden toegepast. Ook over de toepassing van de multisiteregeling, waarin is vastgelegd hoeveel locaties bezocht moeten worden, is een reductiefactor eventueel toepasbaar. Dit is sterk afhankelijk van het karakter van de werkzaamheden op de locaties en de repeteerbaarheid van de activiteiten. Het is aan de auditor om te bepalen of een reductiefactor toegepast kan worden. De RvA ziet echter al gauw de volledige toepassing noodzakelijk, aangezien op versterkingslocaties betalingen op de locaties door consumenten plaatsvinden. De tijdtabel is voor de volledigheid hieronder goegevoegd. Zie voor nadere uitleg van de regeling de IAF MD 5:2009, Annex A, of neem contact op met de Stichting Certificatie Contractcatering, Postbus 693, 4200 AR Gorinchem, telefoonnummer of mail naar Bekendmaking Het huidige schema blijft vooralsnog van toepassing, met dien verstande dat de tijdtabellen in bijlage 3, 4 en 5 niet meer van toepassing zijn. De te hanteren tijdtabel vindt u op pagina 19. Overgangstermijn De nieuwe tijdtabel is per direct van kracht. Voor lopende trajecten geldt dat zij afgewikkeld kunnen worden op basis van de oude tijdtabellen. 1 Zie IAF MD pagina 10, artikel 8.1 Decrease in audit duration Stichting Certificatie Contractcatering

25 19 Annex A - Quality Management Systems Table QMS 1 - Quality Management Systems Relationship between effective number of personnel and audit duration (Initial Audit only) Effective Number of Personnel Audit Duration Stage 1 + Stage 2 (days) Effective Number of Personnel Audit Duration Stage 1 + Stage 2 (days) >10700 Follow progression above Note 1: The numbers of employees in Table QMS 1 should be seen as a continuum rather than a stepped change. Note 2: The CAB s procedure may provide for audit duration for a number of employees exceeding Such audit duration should follow the progression in Table QMS 1 in a consistent fashion. Figure QMS 1-Relationship between complexity and audit duration Organization Distrubution Large Simple Multi-site Few processes Repetitive processes Small scope Starting point from Auditor Time Chart Large Complex Multi-site Many processes Large scope Unique processes Design responsible Few processes Small scope Repetitive processes Small Simple Many processes Design responsible Large scope Unique processes Small Complex Client System Complexity Certificatieschema Contractcatering Module A

26 20 Stichting Certificatie Contractcatering

27 Colofon Redactie Secretariaat Cercat Ontwerp en realisatie BURO18 communicatie bv Gorinchem Drukwerk Bergman Mediagroup Gorinchem

28 Meer informatie over de Stichting Certificatie Contractcatering vindt u op: Ook de publicaties van Cercat zijn via de website te bestellen. Secretariaat Cercat Stephensonweg 14 Postbus AR Gorinchem Telefoon Fax Website

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING

MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1

Certificatieschema Contractcatering: module A MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING. overig-09-0205-cerc 1 MODULE A MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE INTERPRETATIEDOCUMENT CONTRACTCATERING overig-09-0205-cerc 1 Certificatieschema Contractcatering Module A Managementsysteemcertificatie Interpretatiedocument Contractcatering

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Certificatieschema Contractcatering MODULE B Biologisch Certificatieschema Contractcatering MODULE B Biologisch Aanvullende systeemeisen bij de claim biologisch in de contractcatering op zelfbereide of

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Certificatieschema Contractcatering MODULE C Ik Kies Bewust Certificatieschema Contractcatering MODULE C Ik Kies Bewust Aanvullende systeemeisen bij het gebruik van het Ik Kies Bewust-logo in de contractcatering,

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT

Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering KERNDOCUMENT Certificatieschema Contractcatering Kerndocument Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Stichting Certificatie Contractcatering Certificatieschema Contractcatering Vastgesteld door de Stichting Cercat Juli 2009 Copyright 2008 Veneca Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012

De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving. n versie 29 november 2012 De betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties behaalt door het

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 maart 2005 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064

HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 HANDBOEK ENERGIE- EN CO 2 - MANAGEMENTSYSTEEM EN16001 ISO 14064 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 12-03-2010 Autorisatie: M.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Legal Entity Department Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens : Naam International Paint (Nederland) bv Adres Kleidijk 88 Plaats 3160 AB Rhoon Tel 010-5033566 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Handleiding bij het Certificatieschema van Stichting SCOOR Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1 1. Inleiding 2. Wat is het Certificatieschema? 3. Doel van en voorwaarden voor certificering door

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen...

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen... Inhoudsopgave Inleiding... De opbouw van het Certiked Model... Certificeren aan de hand van het Certiked Model... Aantoonbaarheid...... Beleid... Beleid 1: Plannen... Beleid 2: Beleid realiseren... Beleid

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Handboek VSR-Keurmerk

Handboek VSR-Keurmerk Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) Versie 15.01 / september 2015 / SSK-004 VSR-KEURMERK De eisen voor het VSR-Keurmerk zijn opgenomen in dit handboek.

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie