E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing"

Transcriptie

1 E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus CC Bunnik T F I E

2 Disclaimer Calibris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in dit document. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 1 van 37

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Werkwijze en aanpak Doelstelling onderzoek Doelgroepen Onderzoeksmethoden Onderzoeksinstrument Wat is een e-portfolio? Waarom een e-portfolio Veranderingen in de vraag naar arbeid Veranderingen in het aanbod van arbeid Ontwikkelingen in de technologie maken het mogelijk Waarom een e-portfolio gaat helpen Hoe werkt een e-portfolio? Definitie van een e-portfolio Doelstellingen van e-portfolio's Het instrument e-portfolio Principes voor het gebruik van e-portfolio s Stand van ontwikkeling en toepassing; ervaringen en initiatieven Waar wordt het e-portfolio toegepast? E-portfolio in het onderwijs E-portfolio in het bedrijfsleven E-portfolio bij arbeidsbemiddeling E-portfolio applicatieleveranciers Samenvattende conclusies Bronnen Bijlage 1 Overzicht onderzochte praktijkcases en leveranciers Bijlage 2 Onderzoeksinstrument Bijlage 3 E-portfolio NL / NTA gegevensstandaard Bijlage 4 Modulaire opbouw van het instrument Bijlage 5 - Overzicht e-portfolio applicatieleveranciers Pagina 2 van 37

4 Pagina 3 van 37

5 1. Inleiding Voorliggend rapport beschrijft de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio. Het rapport beschrijft de kennis die is opgedaan gedurende het onderzoek dat is uitgevoerd tijdens fase 1 Verkennen en inventariseren, bouwen aan kennis van het project e-portfolio binnen de Zorg Welzijn en Sport. Het project E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport is geïnitieerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van employability en een Leven Lang Leren binnen de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. Dit zijn voor Calibris belangrijke aandachtsgebieden omdat door vergrijzing krapte op de arbeidsmarkt ontstaat terwijl dezelfde vergrijzing de vraag naar zorg zal doen stijgen. Het zal daarom voor veel bedrijven in de sectoren van Calibris niet eenvoudig zijn om nu en in de toekomst over voldoende mensen met de juiste competenties te kunnen beschikken. Om zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsvraagstuk het hoofd te bieden is er steeds meer aandacht voor employability vraagstukken. Vraagstukken waarbij het vergroten van de inzetbaarheid van mensen een belangrijke rol speelt. Aanleiding onderzoek: gemeenschappelijke taal en gedeeld referentiekader In de periode mei tot en met september 2010 is het project gestart met een kwartiermakersfase. Het doel van die fase was om te onderzoeken waar de stakeholders van Calibris staan op het gebied van een Leven Lang Leren, employability en het e-portfolio als digitaal instrument om beide te kunnen ondersteunen. Uit de ronde langs een representatieve afvaardiging van stakeholders is gebleken dat er een grote diversiteit aan beelden, visies, initiatieven, doelstellingen, resultaten en behoeften bestaat rondom het onderwerp e- portfolio. Stakeholders hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gemeenschappelijke taal, standaardisatie en doelmatige samenwerking. Waarbij duidelijk géén behoefte is aan een instrumentgerichte of korte termijn project. Doel fase één; Verkennen en inventariseren Om te voldoen aan deze behoefte is fase één; Verkennen en inventariseren van het project e-portfolio uitgevoerd. Doelstelling van deze fase is: Het ontsluiten van kennis over en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van een sectoroverstijgend e-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport als een hulpmiddel om meer balans en dynamiek te creëren binnen de arbeidsmarkt. Resultaten De opgedane kennis en inzichten worden op verschillende wijze gepresenteerd: Tijdens een workshop op 30 november jl. zijn de opgedane inzichten gedeeld met de stakeholders. Hierbij is gebruik gemaakt van een multimediale presentatie, met hierin opgenomen een animatie die d.m.v. beelden duidelijk maakt wat de mogelijkheden zijn van een e-portfolio voor Zorg, Welzijn en Sport Deze rapportage is te beschouwen als een aanvulling en verdieping van deze animatie en presentatie. In dit rapport zijn de inzichten uit het onderzoek naar de huidige stand van ontwikkeling en toepassing van het e-portfolio samengevat. Door deze aanpak wordt voorzien in een gemeenschappelijke taal en er is een start gemaakt met het opbouwen van een gedeeld referentiekader. Leeswijzer Hoofdstuk twee beschrijft de werkwijze en aanpak van het onderzoek. In hoofdstuk drie wordt de toegevoegde waarde van het e-portfolio toegelicht en wordt aandacht besteed aan de werking en opbouw van het digitale instrument. Hoe het e-portfolio in de praktijk wordt toegepast wordt in hoofdstuk vier aan de hand van enkele cases besproken. Tot slot worden in hoofdstuk vijf de belangrijkste conclusies samengevat. Pagina 4 van 37

6 Pagina 5 van 37

7 2. Werkwijze en aanpak Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze en aanpak van het onderzoek. Het onderzoek is gestart met het ontwikkelen van een diagnose instrument. Dit instrument is gebruikt om het onderzoek naar de beschikbare kennis en expertise over het ontwikkelen, implementeren en gebruik van e-portfolio s te structureren. 2.1 Doelstelling onderzoek Doel van het onderzoek is om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 1. Wat is een e-portfolio? 2. Waarom een e-portfolio? 3. Hoe werkt een e-portfolio? 4. Wie werken er met een e-portfolio? 5. Wat is de huidige stand van ontwikkeling rondom het e-portfolio? 2.2 Doelgroepen Er zijn drie verschillende doelgroepen die gebruikmaken van het e-portfolio, namelijk: Onderwijs; onderwijsinstellingen en deelnemers/studenten Arbeid; Werkgevers en werknemers Arbeidsbemiddelingorganisaties en toeleidende instanties en werkzoekenden 2.3 Onderzoeksmethoden Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen in relatie tot de drie doelgroepen zijn de volgende onderzoeksmethoden ingezet: Deskresearch Openbare bronnen, vaak beschikbaar gesteld via Internet, zijn onderzocht. Denk hierbij aan onderzoeksrapporten, whitepapers, casebeschrijvingen en nieuwsartikelen. De kennis en inzichten uit de verschillende omgevingen zijn verzameld, gecombineerd, vergeleken en gestructureerd. Op deze wijze ontstaat een belangrijke kennisbasis en theoretisch kader gebaseerd op wat al is bedacht en onderzocht. Interviews en gesprekken met experts Er zijn gesprekken met experts op het gebied van e-portfolio gevoerd. Bijvoorbeeld met de auteurs van onderzoeksrapporten, projectleiders van e-portfolio gerelateerde projecten en leveranciers. Het zijn mensen die inzicht hebben in de (on)mogelijkheden van het e-portfolio en beschikken over technische en/of inhoudelijke kennis en ervaring. Case studies van praktijkvoorbeelden The proof of the pudding, is in the eating. Praktijkcases waarin een e-portfolio is ontwikkeld, is geïmplementeerd of met succes wordt toegepast zijn onderzocht. Op basis van deskresearch en gesprekken met betrokkenen is getracht inzicht te krijgen in de succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden. Bijlage één bevat een overzicht van onderzochte praktijkcases en applicatieleveranciers. Pagina 6 van 37

8 2.4 Onderzoeksinstrument Op basis van een theoretisch vooronderzoek is een semigestructureerde aanpak opgezet. Het onderzoek is vervolgens uitgevoerd op basis van onderstaand model en de onderzoeksvragen. Het onderzoeksinstrument, met vragenlijst, is opgenomen in bijlage twee. Figuur 2.1: Onderzoeksmodel voor diagnose-instrument Pagina 7 van 37

9 3. Wat is een e-portfolio? In dit hoofdstuk wordt aan de hand van trends en ontwikkelingen de toegenomen aandacht voor e-portfolio s verklaard. Het schetst de aanleiding en toegevoegde waarde van het e-portfolio gezien arbeidsmarktontwikkelingen. Vervolgens wordt ingegaan op de werking van het e-portfolio en de opbouw van het digitale instrument. Dit hoofdstuk sluit af met een overzicht van de principes die relevant zijn bij het gebruik van een e-portfolio. 3.1 Waarom een e-portfolio De toenemende aandacht voor elektronische portfolio s in het Leren en Werken domein vindt zijn oorsprong in drie belangrijke trends: Door technologische vooruitgang en globalisering zien we steeds snellere veranderingen in functies en functie-inhoud. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zorgen vergrijzing en ontgroening voor structurele krapte. Nieuwe ICT technologieën maken informatie eenvoudig transparant en uitwisselbaar Veranderingen in de vraag naar arbeid Door de snelle ontwikkelingen in de economie en technologie, binnen bedrijven, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs zijn mensen zich steeds meer bewust van het feit dat zij een leven lang moeten blijven leren. Moeten blijven werken aan het (door)ontwikkelen van competenties. Functienamen en functie-inhoud veranderen snel als gevolg van deze ontwikkelingen. Voortdurende investeringen in (bij)scholingen zijn vereist om veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan en flexibel aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Door dit toenemende bewustzijn ontstaat er binnen het Leren en Werken domein méér en méér aandacht voor het perspectief van een Leven Lang Leren als een continu leerproces van een individu dat tijdens zijn hele leven doorloopt. Figuur 3.1: Leven Lang Leren en informatie-uitwisseling Het leerproces start voor veel individuen in het onderwijs. Hier werken zij onder begeleiding aan het ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden en attitudes (of houdingen )) die hen in staat moeten stellen om op termijn professionele taken en functies succesvol uit te kunnen voeren en verantwoordelijkheden op zich te kunnen nemen. In de meer competentiegerichte aanpak van het huidige (beroeps) onderwijs wordt de onderwezen kennis en vaardigheden continu gerelateerd aan een praktijk waarin ze moeten worden toegepast. Competentiegericht leren is hiermee gericht op het vergroten van de persoonlijke vermogens. Daarom wordt uitgegaan van de vermogens waar het individu al over beschikt, de eerder verworven competenties. Met competentiegericht leren wordt geprobeerd de competenties die het individu al heeft verder te ontwikkelen en om daarnaast nieuwe competenties te ontwikkelen. Om dat proces Pagina 8 van 37

10 te faciliteren gebruikt men steeds vaker een digitaal instrument om (leer)ervaringen en informatie vast te leggen en mee te kunnen nemen. Naast dat het individu meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces, bouwt het Leven Lang Leren concept op partnerschappen tussen ministeries, werkgevers, onderwijsorganisaties, beroepsverenigingen en toeleidende instanties. Op allerlei maatschappelijke, economische en politieke niveaus wordt steeds meer overeenstemming bereikt om Leven Lang Leren in de praktijk te brengen, zo te denken en te acteren. EVP en EVC Zichtbare ontwikkelingen van Leven Lang Leren zijn de introductie van het Ervaringsprofiel (EVP) en de Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Een Ervaringsprofiel laat zien over welke kwaliteiten individuen beschikken ten opzichte van een landelijke standaard (zoals een diploma) zonder dat er een formele beoordeling heeft plaatsgevonden. Individuen brengen deze informatie zelf in kaart onder deskundige begeleiding. Het maken van een Ervaringsprofiel vergroot het zelfinzicht en de zelfovertuiging. Daardoor is men beter in staat om bijvoorbeeld een nieuwe werkgever van de eigen kwaliteiten te overtuigen. Daarnaast kan het Ervaringsprofiel dienen als opstap naar het Ervaringscertificaat. Een EVCprocedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van een individu. Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby s. Het instrument EVC brengt de kennis en kunde in beeld die mensen op een bepaald moment hebben. Die competenties kunnen overal ontwikkeld zijn, de essentie van EVC is het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via het formele onderwijs. Het resultaat van een EVC-procedure wordt altijd beschreven in een EVC-rapportage, tegenwoordig beter bekend als ervaringscertificaat. Daaruit blijkt over welke competenties de deelnemer beschikt ten opzichte van een bepaalde standaard. Soms is de EVC-rapportage alleen al genoeg voor de deelnemer om verder te kunnen in zijn loopbaan. Indien gewenst kan de EVC-rapportage leiden tot erkenning; een of meer deelcertificaten of zelfs een volledig diploma. Binnen de onderwijssector worden (digitale) portfolio s al langere tijd ingezet om de voortgang en competentieontwikkeling van de lerende vast te kunnen leggen en (leer)ervaringen, informatie en bewijsmateriaal te ordenen. Tot op heden blijft het gebruik echter wel beperkt tot toepassing ervan in de leeromgeving Veranderingen in het aanbod van arbeid Vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking 1. Nederland staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. In de afgelopen zestig jaar is de beroepsbevolking - iedereen tussen de 20 en de 64 jaar - gegroeid van ruim 5 miljoen naar 10 miljoen mensen. Aan deze groei komt een eind: vanaf 2010 neemt de omvang van de beroepsbevolking af. De omvangrijke generatie babyboomers stopt dan met werken, terwijl er veel minder jonge mensen op de arbeidsmarkt bijkomen. In de periode tot 2040 leidt dit tot een daling van de beroepsbevolking met maar liefst 1 miljoen mensen. Er wordt nu al gesproken van een structurele krapte op de arbeidsmarkt. De omvang van de totale bevolking groeit in die periode nog licht en het aandeel van mensen ouder dan 65 jaar stijgt sterk. Figuur 3.2: Ontwikkeling geboortecijfer en pensioenen De vraag naar arbeid blijft echter groeien. Ramingen laten zien dat de vraag naar arbeid nog flink zal doorgroeien. In de periode tot 2015 komen er banen bij, terwijl er door pensioen en arbeidsongeschiktheid ook nog eens 2,6 miljoen banen vrijkomen waarvoor mensen nodig zijn. 1 Bron: Advies Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, juni 2008 Pagina 9 van 37

11 Voor het eerst in de geschiedenis zullen er daardoor structureel minder mensen beschikbaar zijn om te werken, dan er banen zijn. Werken aan balans en dynamiek op de arbeidsmarkt Door snelle ontwikkelingen wordt de wereld minder voorspelbaar en ontstaat er meer onzekerheid. Tegelijkertijd wordt er méér gevraagd van mensen en wordt aanpassingsvermogen, flexibiliteit en verantwoordelijkheid steeds belangrijker. De opgave waar we vanuit arbeidsmarktperspectief voor staan is om zo veel mogelijk mensen inzetbaar te maken en te houden 2. Inzetbaarheid vormt de achilleshiel van de arbeidsmarkt. Inzetbaarheid (employability, polyvalentie, workability, werkvermogen) en arbeidsmobiliteit zijn dé issues op de arbeidsmarkt. Inzetbaarheid is een kwestie van de beste job to person match. Dit betekent dat het een uitdaging is om de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt in balans te brengen en nu en in de toekomst te streven naar een dynamisch evenwicht. Wat is er nodig? Hoeveel mensen? Met welke competenties? Op welke plek? Op welk moment? En hoe gaan we dat waarmaken? Arbeidsmobiliteit gaat over het vraagstuk hoe mensen van werk naar werk te begeleiden. Figuur 3.3: De uitdaging: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt Het is een uitdaging om de match en begeleiding te optimaliseren waarbij betere en snellere informatie over de vraag naar en het aanbod van arbeid cruciaal is. Duidelijkheid over de verwachte en benodigde competenties aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt én duidelijkheid over de behaalde en te ontwikkelen competenties van het individu aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt is nodig. Dat maakt het mogelijk om een betere match te maken tussen competentieprofielen (vraag) en de behaalde en te ontwikkelen competenties van individuen (aanbod). Daardoor kunnen individuen gerichter worden opgeleid en worden begeleid. Figuur 3.4: Matching vraag naar en aanbod van arbeid 2 Bron: Advies Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst die werkt, juni 2008 Pagina 10 van 37

12 In de werkomgeving worden (digitale) portfolio s nog maar beperkt ingezet om de behaalde en te ontwikkelen competenties van medewerkers vast te kunnen leggen Ontwikkelingen in de technologie maken het mogelijk Als individu werk je tijdens je hele leven aan je (persoonlijke)ontwikkeling, bijvoorbeeld als leerling, student, werknemer of in je vrije tijd. Tijdens je loopbaanontwikkeling bouw je ongemerkt aan je portfolio, omdat op allerlei plaatsen gegevens over je loopbaanontwikkeling worden bewaard. Deze informatie is veelal versnipperd over verschillende organisaties en wordt op verschillende plaatsen bewaard. Als individu heb je geen, of nog weinig, overzicht van welke (persoonlijke) informatie waar beschikbaar is. In toenemende mate wordt deze informatie digitaal opgeslagen en met de ontwikkelingen van WEB 2.0 op internet wordt de digitale hoeveelheid informatie steeds groter. Door technologische ontwikkelingen in de ICT en het ontstaan van open standaarden is het vele malen eenvoudiger geworden om informatie tussen verschillende informatiesystemen en domeinen uit te wisselen. Ontwikkelingen in de technologie maken het mogelijk om informatie over loopbaanontwikkeling te ontsluiten in een persoonlijk digitaal portfolio en dit naar eigen inzicht beschikbaar te stellen aan partijen in het Leren en Werken domein. Op deze manier kan het individu de informatie zelf beheren en bepalen wie toegang krijgt tot bepaalde informatie. Door portfoliogegevens te verzamelen en mee te nemen naar vervolgonderwijs, arbeidsbemiddeling en werk is het mogelijk het eigen leerproces meer te sturen en voort te bouwen op reeds behaalde competenties. Een voordeel van het werken met een digitaal portfolio is dan ook dat er een uitgebreid beeld ontstaat van de eigen vaardigheden en de te ontwikkelen aspecten Waarom een e-portfolio gaat helpen Een globaliserende economie, technologische vooruitgang en digitalisering zorgen voor snelle veranderingen in functies en functie-inhoud. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zorgen vergrijzing en ontgroening voor structurele krapte. Het is daardoor voor veel organisaties een uitdaging om nu en in de toekomst over voldoende mensen met de juiste competenties te beschikken. Een e-portfolio gaat hierbij helpen. Het maakt ervaringen en competenties van mensen transparant en kan leerervaringen verbeteren en de loopbaanontwikkeling beter ondersteunen Hoe werkt een e-portfolio? In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat e-portfolio s zijn, hoe het instrument werkt en is opgebouwd. Vervolgens wordt de afspraak E-portfolio NL toegelicht en wordt beschreven welke principes er in Nederland zijn uitgewerkt die als uitgangspunt zouden moeten dienen voor inrichtingskeuzes van verschillende partijen in het Leren en Werken domein. Het volgen van deze principes door deze partijen draagt bij aan de adoptie van standaarden en daarmee aan de uitwisselbaarheid van e-portfolio gegevens tussen verschillende organisaties en instanties Definitie van een e-portfolio Een e-portfolio is een multimediaal CV. Een digitaal instrument waarmee een individu transparant maakt over welke talenten, competenties, diploma s, ervaringen, certificaten, bewijsstukken, ambities, voorkeuren en aanbevelingen hij beschikt. In het e-portfolio legt hij leerresultaten en ervaringen vast die hij vervolgens kan tonen aan anderen. Het oorspronkelijke begrip portfolio (van "portare", dragen en "foglio", blad) komt uit de wereld van kunst & cultuur en betekent "draagmap voor grote tekeningen, schema's enzovoort" 3. Tegenwoordig wordt het in veel meer maatschappelijke contexten gebruikt 4. De laatste jaren wordt er op steeds meer plaatsen gebruik gemaakt van een digitaal of elektronisch portfolio, ook wel e-portfolio genoemd. 3 Van Dale 4 Pagina 11 van 37

13 Voor e-portfolio's worden vele definities gehanteerd. Zolang er geen sprake is van uitwisseling of standaardisatie van informatie, is dit toegestaan. Elke verzameling van elektronische documenten, ook de eigen thuis-pc, kan een e-portfolio genoemd worden. Ten aanzien van het gebruik van het e-portfolio kan worden geconstateerd dat in Nederland veel initiatieven en samenwerkingsverbanden actief zijn. Er komen vele verschijningsvormen van het e-portfolio voor en de gebruikte terminologie komt niet altijd overeen. De set van relevante gegevenselementen daarentegen komt op grote lijnen wel overeen (Hensen, 2005 en Hensen, 2007). Hier maken we gebruik van een definitie die een groot aantal van de verschillende definities afdekt, maar ook voor de noodzakelijke afbakening zorgt: Een e-portfolio of elektronisch portfolio is een verzameling van doelgericht bij elkaar gebrachte elektronische gegevens en documenten (bestanden), die wordt beheerd door het lerende en werkende individu. Het doel van het samenstellen van een e-portfolio is het tonen van resultaten (en eventueel het leerproces) aan anderen. Bron: Kennisnet Ict op school, Doelstellingen van e-portfolio's Een e-portfolio is bedoeld voor het vastleggen en tonen van leerresultaten en eventueel het leerproces aan zichzelf of aan anderen. Met het portfolio als tastbaar bewijs van het leren kan men meerdere doelstellingen ondersteunen. De in de literatuur (Wolf e.a. (1997)) en praktijk meest voorkomende indeling is: Ontwikkelings/reflectie portfolio: heeft als doel de professionele groei van de samensteller te documenteren. Het belang hiervan is, dat het leerproces zichtbaar wordt, zowel voor de omgeving als voor het individu zelf (is dus ook een bewustwordingsproces); Beoordelingsportfolio (ook wel: assessment portfolio): bevat materiaal op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over bekwaamheden waaraan de student moet voldoen; Presentatieportfolio (ook wel: showcase): heeft vooral een toonfunctie. Hierin worden uitspraken aannemelijk gemaakt die de samensteller over zijn of haar eigen competenties / capaciteiten doet. In de praktijk staan de bovengenoemde functies niet los van elkaar, maar wordt het portfolio voor meerdere functies (zowel procesgericht als productgericht) tegelijk ingezet. Hierbij valt op dat het portfolio evolueert van presentatiegericht naar ontwikkelingsgericht Het instrument e-portfolio Het instrument e-portfolio bestaat uit drie onderdelen: 1. De NTA gegevensstandaard; 2. De applicatie met gebruikersinterface en gewenste functionaliteiten 3. Aanvullende content, plugin s en add-ons Figuur 3.5: Modulaire opbouw van het e-portfolio Pagina 12 van 37

14 NTA-gegevensstandaard 5 De gegevensstandaard uit de Nederlands Technische Afspraak (NTA) vormt de basis van het e-portfolio. De NTA definieert de elementen van de dataset waaruit het e-portfolio is opgebouwd. De NTA gaat over de inhoud, structuur, (meta)data en eisen aan de gegevens en documenten in een e-portfolio. De NTA zorgt ervoor dat bij het uitwisselen van informatie geen gegevens verloren gaan, ook niet wanneer de ontvangende partij bepaalde gegevens niet kan lezen of niet kan gebruiken omdat hij de betekenis niet begrijpt. De NTA bestaat uit een syntactisch en een semantisch deel. Het syntactische deel definieert de elementen van het E-portfolio NL, hun structuur en hun formaat. Deze elementen worden gedefinieerd en gespecificeerd in een XML-bestand. Het semantische deel beperkt zich tot een korte definitie van de gebruikte begrippen in de afspraak en de betekenis van alle elementen en waarden. Om de uitwisselbaarheid te borgen zijn afspraken over het uitwisselen van digitale portfoliogegevens vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (ofwel NTA). Tussen 2005 en 2009 hebben verschillende partijen Figuur 3.6: Globale structuur van de E-portfolio NL gegevensstandaard in het Leren en Werken domein gewerkt aan afspraken om het uitwisselen van elektronische portfolio s mogelijk te maken. Er is een programma gestart om een Nederlandse afspraak te ontwikkelen op basis van de internationale IMS eportfolio-specificatie van het IMS Global Learning Consortium. IMS is één van de belangrijkste internationale organisaties op het gebied van leertechnologie-standaardisatie en de IMS eportfoliospecificatie is de meest gedetailleerde e-portfolio specificatie. Op 18 mei 2010 heeft het College Standaardisatie de open standaard E-portfolio NL geplaatst op de lijst met o pen standaarden waarvoor het pas toe of leg uit -regime geldt. Dit houdt in dat (semi-) publieke organisaties bij aanschaf van een systeem voor een digitaal portfolio, verplicht zijn om te kiezen voor E- portfolio NL. Alleen als dat tot onoverkomelijke problemen leidt in de bedrijfsvoering, moet in het jaarverslag verantwoordt worden waarom niet voor E-portfolio NL is gekozen. Om een Leven Lang Leren te ondersteunen en het voortbouwen op ontwikkelde competenties mogelijk te maken moeten e-portfolio gegevens uitwisselbaar zijn tussen verschillende organisaties. Hoe meer organisaties hierbij een uitwisselbaar e-portfolio gebruiken, hoe meer er een continue keten van leren voor individuen kan ontstaan. De applicatie met gebruikersinterface en gewenste functionaliteiten De NTA is bedoeld voor ontwikkelaars van E-portfolio NL -applicaties. De ontwikkelaars van e-portfolio applicaties ontwerpen vervolgens een gebruikersinterface en ontwikkelen specifieke functionaliteiten om leergegevens en bestanden te kunnen uploaden, opslaan, ordenen, bewerken en tonen. De gebruikersinterface, ook wel gebruikersomgeving, definieert de manier waarop de gebruiker met een computersysteem communiceert. Onderdelen van de gebruikersinterface zijn bijvoorbeeld het scherm, met vensters, menu's, knoppen, keuzerondjes, pictogrammen en de hardware waarmee de gebruiker gegevens invoert, zoals een keyboard en muis. De gebruikersinterface maakt de interactie tussen mens en systeem mogelijk. 5 NTA 2035, E portfolio NL Het uitwisselen van e portfolio's volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS eportfolio Pagina 13 van 37

15 Iedere portfolio applicatie bevat specifieke functionaliteiten die standaard zijn ingericht of die op basis van de wensen van de gebruiker en/of de aanbieder zijn ontwikkeld. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om: een voorpagina met mededelingen een beheerfunctie voor persoonlijke gegevens, adres en wachtwoord een profiel voor de opmaak van een eigen profielpagina dat geheel of gedeeltelijk getoond kan worden een persoonlijke opslagruimte voor documenten (de basis van ieder e-portfolio) een persoonlijke agenda voor afspraken en planningen een voortgangs- en begeleidingsinstrument voor bewijslast, reflectie, feedback en beoordeling een opdrachtenfunctionaliteit, voor het maken en beoordelen van opdrachten een showcase-portfolio met een selectie van portfolio- een postbus voor de uitwisseling van elementen, commentaar van medegebruikers en externen bestanden Figuur 3.7: Voorbeelden gebruikersinterface De NT A ondersteunt daarnaast specifiek de bouw van functionaliteit voor het importeren en exporteren van e-portfolio gegevens in en uit de desbetreffende applicaties. Geen e-portfolio applicatie ziet er hetzelfde uit. Dit komt doordat leveranciers zich op het vlak van de gebruikersinterface en de functionaliteiten kunnen onderscheiden. Zo zijn er standaard e-portfolio applicaties op de markt beschikbaar en zijn er maatwerk pakketten om aan te sluiten op specifieke wensen van gebruikers en/of organisaties. Aanvullende content, plugin s en add-ons Het e-portfolio is een digitaal instrument waarmee het individu zijn (leer)resultaten en ervaringen kan vastleggen en kan tonen aan anderen. Aanvullend hierop kunnen, afhankelijk van de wensen en behoeften, diverse partijen aanvullende diensten en informatie leveren die het e-portfolio nog waardevoller maken voor het individu en/of de (leer)organisatie. Zo kunnen digitale employability scans, beroepen- en persoonlijkheidstesten, EVC quickscans en ook specifieke competentiescans worden gekoppeld en ontsloten via het e-portfolio. In combinatie met het op maat tonen van branche-informatie en mogelijk zelfs openstaande vacatures ontstaat een compleet instrument voor de loopbaanontwikkeling en oriëntatie op de arbeidsmarkt. E-portfolio applicaties zijn modulair opgebouwd en zo in te richten dat ze passen bij de leerdoelstelling van het individu en de wensen en eisen van de organisatie die het wil inzetten. De NTA vormt de basis maar de gebruikersinterface, de functionaliteiten en de plugin s en add-ons zijn op maat vorm te geven, in te richten en/of te ontwikkelen. Door deze modulaire opbouw kan het e-portfolio meerdere doelstellingen ondersteunen zoals: - Het begeleiden van medewerkers aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en voortgangsgesprekken bij het verwerven van aanvullende competenties om door te stromen naar een hogere functie. - Het inzetten van een e-portfolio ter ondersteuning van EVC trajecten. - Het beoordelen en doelgericht begeleiden van zij-instromers. Pagina 14 van 37

16 3.3 Principes voor het gebruik van e-portfolio s Het gebruik van e-portfolio's en in het bijzonder de uitwisseling daarvan tussen systemen levert een belangrijke bijdrage aan het Leven Lang Leren" van individuen, het vergroten van de inzetbaarheid en de arbeidsmobiliteit. Rondom de toepassing van e-portfolio's als instrument spelen echter nogal wat (informatiserings)aspecten een rol, zodat effectiviteit in gebruik en uitwisseling voor en tussen organisaties niet altijd eenvoudig is. Om de verschillende stakeholders in het Leren en Werken domein meer op één lijn te krijgen en het gesprek over informatie-uitwisseling en samenwerking op gang te brengen zijn enkele principes opgesteld. Op basis van experimenten, praktijkcases en ervaringen hebben de stakeholders in het Leren en Werken domein naast de NTA E-portfolio NL gewerkt aan een overzicht van de principes die relevant zijn bij het gebruik van een e-portfolio 6. Een principe is een richtinggevende uitspraak over een gewenste situatie, die gevolgen heeft voor de partijen die zich er aan willen conformeren. Het adopteren van de hier uitgewerkte principes moet leiden tot een grotere uitwisseling van e-portfolio's. Hieronder wordt elk principe kort uitgelegd. Deze hebben niet allemaal dezelfde diepgang of impact in het veld en ze gaan niet steeds over uitwisseling in de traditionele zin van het woord. De keuze voor deze principes en volgorde is gemaakt op basis van de mate van discussie die elk principe opriep in het Leren en Werken domein'. 1. Een individu is eigenaar van zijn of haar e-portfolio Een individu heeft de zeggenschap (alle rechten) over de inhoud van zijn e-portfolio, tenzij hij hierover nadere afspraken heeft gemaakt. 2. Organisaties die werken met e-portfolio s stellen zich in het kader van een Leven Lang Leren als ketenpartner richting individu en richting elkaar op. Organisaties, waarin geleerd, gewerkt en/of voor het leren en werken bemiddeld wordt, stellen zich als (zakelijke) ketenpartner van het individu en van overige organisaties op. 3. Een e-portfolio moet het gebruik in meerdere domeinen ondersteunen Een e-portfolio moet bruikbaar zijn in alle situaties waarin een individu kan leren, dus zowel informeel / non-formeel, in het onderwijs, in de arbeidsbemiddeling of bij een werkgever. 4. Het individu kiest voor de bewijsvoeringsmethode in zijn/haar e-portfolio Een e-portfolio mag zowel gegevens en documenten bevatten die het individu zelf heeft gecreëerd als door externe (overheids)partijen gecertificeerde kopieën van gegevens en documenten waarvan de authentieke bron bij die partijen berust. 5. Een e-portfolio moet kunnen verwijzen naar bronnen buiten zichzelf (is een virtueel dossier) Het e-portfolio bevat zelf gegevens en documenten, maar verwijst ook via metadata (dit zijn in principe ook gegevens) naar gegevens en documenten die elders in de wereld zijn opgeslagen. 6. E-portfolio s zijn exporteerbaar en importeerbaar E-portfolio's moeten via een digitaal medium verplaatst of gekopieerd kunnen worden, waarbij uitwisseling over organisatie- en systeemgrenzen heen, mogelijk moet zijn. 7. Uitwisseling van e-portfolio's geschiedt op basis van een afspraak met als voorkeur de afspraak E-portfolio NL Uitwisseling vindt plaats door (tijdelijke) opslag en export en import van e-portfolio s in een standaardformaat (informatiestandaard). 8. Een ketenpartner moet alle door het individu aangeboden informatie van het e-portfolio opslaan en beschikbaar houden voor verder transport of deling op aangeven van dat individu 6 Zalm, van der M. Whitepaper architectuuraspecten e-portfolio, Kennisnet 2007 Pagina 15 van 37

17 Bij het exporteren van een e-portfolio moet zowel de gebruikte als de ongebruikte informatie die in eerste instantie geïmporteerd is en niet gewijzigd is, ook weer met de dataset mee naar buiten' geëxporteerd worden. 9. Ketenpartners borgen de vertrouwelijkheid en integriteit De organisaties in de keten die e-portfolio's hosten voor het individu, nemen afdoende maatregelen om e-portfolio's te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging of verlies, zowel bij opslag als transport. 10. Ketenpartners houden zich aan wettelijke bewaartermijnen De organisaties in de keten die e-portfolio's hosten voor het individu, houden zich bij de opslag van persoonsgebonden gegevens aan de wettelijke bewaartermijnen (minimaal en maximaal) die daarvoor staan. Pagina 16 van 37

18 Pagina 17 van 37

19 4. Stand van ontwikkeling en toepassing; ervaringen en initiatieven Het e-portfolio ondersteunt het Leven Lang Leren van een individu gedurende zijn hele loopbaan zodat hij in elke nieuwe leerorganisatie kan voortbouwen op datgene wat hij elders heeft gerealiseerd. Maar tegelijkertijd biedt het e-portfolio ook vele voordelen voor de instellingen en organisaties in het Leren en Werken domein waar het lerende en werkende individu een relatie mee aan gaat. Dit hoofdstuk beschrijft waar en hoe e-portfolio s op dit moment worden toegepast. Vervolgens wordt per toepassingsomgeving ingegaan op de toegevoegde waarde die het biedt en welke kansen de inzet van e- portfolio functionaliteiten mogelijk maakt. 4.1 Waar wordt het e-portfolio toegepast? Het e-portfolio en de afspraken daarover zijn in Nederland belangrijke instrumenten voor stakeholders in het Leren en Werken domein. Het Leren en Werken domein is op zich geen zelfstandige context, maar één die vooral, maar niet exclusief, steunt op de traditionele sectoren Onderwijs en Arbeidsmarkt. Hiermee is de plaatsbepaling van e-portfolio in het politieke en bestuurlijke krachtenveld enigszins ingewikkeld, omdat het onderwerp sectoroverstijgend is. Figuur 4.1: Stakeholders in het Leren en Werken domein Voor de plaatsbepaling van stakeholders maken we gebruik van een indeling in 4 niveaus 7 of schillen, waarbij het individu centraal staat: 1. De kern: het individu, Hij of zij gebruikt het e-portfolio om het leren zichtbaar te maken voor anderen, waardoor hij of zij vooruitkomt in de persoonlijke en/of maatschappelijke ontwikkeling. Dit e-portfolio is beschikbaar in elke omgeving waarin geleerd wordt. 2. De eerste schil: inrichters en professionals. Organisaties waarin e-portfolio als begeleidings- en beoordelingsinstrument gebruikt wordt en hun medewerkers. Dit zijn in Nederland onderwijsinstellingen, werkgevers, het UWV / CWI en de uitzendbureaus. 7 Zalm, van der M. Whitepaper architectuuraspecten e portfolio, Kennisnet 2007 Pagina 18 van 37

20 3. Tweede schil: coördinatoren. Organisaties die de effectiviteit van de stakeholders in de tweede schil versterken. Individuen hebben hier in principe niet direct mee te maken. Hierin vinden we vooral branche-, beroeps- en koepelorganisaties, maar ook de ministeries vallen binnen deze schil. 4. Derde schil: faciliterende partijen. Partijen die in samenwerking met stakeholders in de tweede schil (op basis van projecten) en met stakeholders in de derde schil (op basis van regelmatige afstemming) zorgen dat afspraken over syntax en semantiek bij e-portfolio s het veld als geheel versterken. Zij werken daarmee standaardiserend. Op basis van de analyse van stakeholders is gebleken dat e-portfolio s in en tussen de drie werelden van het Leren en Werken domein wordt toegepast. E-portfolio s worden het meest intensief in het onderwijs toegepast. Ook arbeidsbemiddelingorganisaties zetten het digitale instrument steeds vaker in bij de begeleiding van werkzoekenden. Vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende interesse zichtbaar in de mogelijkheden van het e-portfolio en de (nieuwe) kansen die het biedt. 4.2 E-portfolio in het onderwijs Figuur 4.2: De drie werelden van het Leren en Werken domein Om de stand van ontwikkeling en toepassing in het onderwijs te onderzoeken zijn praktijkcases uit het e- portfolio programma van Kennisnet in kaart gebracht en onderzocht. Eveneens is een aantal verdiepende gesprekken gevoerd met onderwijsinstellingen. Omdat de cases veel overeenkomsten bevatten wordt de onderwijssector als geheel beschouwd en hieronder beschreven. Het e-portfolio wordt in het onderwijs voornamelijk ingezet om het administratieve en onderwijskundige intakeproces te ondersteunen en ter ondersteuning van competentiegericht onderwijs; van het leerproces van deelnemers en bedrijfsproces van de onderwijsinstelling. Hieronder een aantal bevindingen Doorstroomportfolio in ontwikkeling Om het administratieve en onderwijskundige intakeproces te verbeteren en te versnellen zoeken mboinstellingen de samenwerking op met instellingen in het Voortgezet Onderwijs. In deze projecten wordt getracht om de digitale dossiers van deelnemers met persoon- en leergegevens te exporteren en bij de nieuwe instelling te importeren. Dit zogenoemde doorstroomportfolio is een initiatief in ontwikkeling waarbij blijkt dat de NTA-gegevensstandaard en de import/export functionaliteit nog niet in alle onderwijsapplicaties is ingebed en/of goed functioneert. Tot op heden is de gegevensuitwisseling tussen onderwijsinstellingen in de leerketen nog beperkt. Ontwikkelings-, beoordelings-, en showportfolio In het primaire onderwijsproces worden e-portfolio s ingezet als digitale ondersteuning van het leerproces en het bedrijfsproces (opleidingsaanbod/ beoordeling/curriculum) van de onderwijsinstellingen. De portfolio functionaliteiten zijn veelal verweven in het totaal aan Elektronische Leeromgevingen (ELO s). Onderwijsinstellingen zetten het portfolio in voor de ontwikkeling, de beoordeling en om leerresultaten te tonen ( showen ) aan derden. Zo gebruiken zij het e-portfolio om alle leerresultaten van Figuur 4.3: Leerproces met een e-portfolio Pagina 19 van 37

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn

MovingOnUp in vogelvlucht. Context van MovingOnUp. Algemene kenmerken begeleidingslijn Context van MovingOnUp De afgelopen jaren heeft Pro Accretio gewerkt aan de ontwikkeling van de loopbaanbegeleidingslijn MovingOnUp. Deze lijn biedt diverse doelgroepen structuur en onderbouwing bij het

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren

Groene Scharnieren. Groene Scharnieren Groene Scharnieren Groene Scharnieren het portfolioproject van de AOC s EduExchange 2006 Partners Alle AOC s onderschrijven het project Feitelijke uitvoering door Aeres Groep, Helicon Opleidingen, HollandAccent

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora

Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek. 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Vrijwilligerswerk: een gratis leerplek 18 januari 2011 Mariëlle Meeuwsen MOVISIE Lotte Lebbink Cofora Inhoud Opening Quiz vrijwilligerswerk Hoe is vrijwilligerswerk te gebruiken op de arbeidsmarkt: praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

E-Portfolio VIER. Functioneel Ontwerp. Auteur: OBA MileStones Versie: 080515

E-Portfolio VIER. Functioneel Ontwerp. Auteur: OBA MileStones Versie: 080515 E-Portfolio VIER Functioneel Ontwerp Auteur: OBA MileStones Versie: 080515 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Huidige situatie... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie... 5 3.1 Wat is een E-portfolio?...

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Blackboard portfolio en E portfolio NL: een poging tot afstemming

Blackboard portfolio en E portfolio NL: een poging tot afstemming Blackboard portfolio en E portfolio NL: een poging tot afstemming Service Centrum Leven Lang Leren Werkpakket 5 E portfolio José Janssen Francis Brouns Harry Vaessen Gerard Weijnen Ellen Huveneers Inhoud

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: Identificeren van doelgroepen en hun behoeften Stap 2: Samenstellen multidisciplinaire projectgroep

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties

Helpende Welzijn. Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Portfolio Overzicht van verworven competenties en kwalificaties Helpende Welzijn Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs

Werkgevers Ondernemers. In gesprek over de inhoud van het onderwijs Werkgevers Ondernemers In gesprek over de inhoud van het onderwijs 1 Algemeen Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst. Deel gedachten,

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie