Figuur 1: De plaats van de gloeistiften. Links: voorkamer, midden: wervelkamer, rechts: directe inspuiting (MOT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1: De plaats van de gloeistiften. Links: voorkamer, midden: wervelkamer, rechts: directe inspuiting (MOT)"

Transcriptie

1 Dieselmanagement (7) E. Gernaat (ISBN ) 1 Overige regelingen De EDC-computer bestuurt niet alleen de hogedruk-inspuitpomp maar ook de andere noodzakelijke motorsubsystemen 1. We denken dan voornamelijk aan: koudstart of voorgloeisystemen; extra koelvloeistofverwarming; EGR-regeling; turboregeling; katalysator-regelingen, zoals eerder beschreven. 2 Voorgloeisystemen De gloeistiften bevinden zich bij de indirekt ingespoten motoren in de voor- of wervelkamer en bij de direct ingespoten motoren rechtstreeks in de verbrandingsruimte (fig. 1). Gloeistiften, ook wel in het verleden gloeibougies genoemd, Figuur 1: De plaats van de gloeistiften. Links: voorkamer, midden: wervelkamer, rechts: directe inspuiting (MOT) hebben een serieuze ontwikkeling doorgemaakt. Momenteel zijn de gloeistiften opgebouwd uit een PTC-weerstand en het eigenlijke gloeielement. De PTCweerstand regelt de temperatuur (fig. 2). Hoewel gloeistiften vroeger in serie werden geschakeld staan ze momenteel altijd parallel. De basisopstelling toont ons fig. 3. De opwarmtijd van moderne stiften bedraagt momenteel maximaal 2 sec. (fig. 4). In de EDC kan een gloeiregeling zijn geïntegreerd. Men maakt 1. Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing 1

2 Figuur 2: De gloeistift is opgebouwd uit een PTC-weerstand en een gloeielement. Figuur 3: Principiële opstelling van een voorgloeisysteem met niet geïntegreerde voorgloeitimer. Figuur 4: Een moderne gloeistift is binnen de 2 sec. op bedrijfstemperatuur. 2

3 onderscheid tussen voor- en nagloeien. Bij moderne motoren is voorgloeien alleen nodig onder een temperatuur van 10 0 C. Een koelvloeistoftemperatuursensor levert de informatie. De voorgloeitijd is afhankelijk van de motortemperatuur. De bestuurder kan door een controlelampje over het voorgloeien worden geïnformeerd. Na het aanslaan van de motor vindt nagloeien plaats. Hierdoor wordt het motorgeluid, het stationair draaien en de emissie verbeterd. Nagloeien vindt soms ook zonder voorgloeien plaats. Het nagloeien duurt enige minuten, is afhankelijk van de temperatuur en wordt (soms) bij een motortoerental van bijv t/min. onderbroken. Fig. 5 geeft een meer gedetailleerd schema van een voorgloeitimer. Wordt de motor bij lage temperatuur gestart dan bepaalt G62 de voorgloeitijd. Het voorgloeien begint met de contact/startschakelaar D. Het controlelampje K29 geeft dit aan. Na het uitgaan van het controlelampje moet de motor gestart worden. Na het aanslaan wordt begonnen met de nagloeifase. De nagloeiduur is afhankelijk van de motortemperatuur. Wordt er niet gestart dan wordt het voorgloeien door een time out gestopt. Figuur 5: Gloeisysteem kunnen ook in niet geïntegreerde vorm voorkomen. Men spreekt dan van een voorgloeitimer. A accu, B startmotor, D contact/startschakelaar, J52 relais gloeibougies, K29 controlelampje voorgloeitijd, S39 zekering voor gloeistiften, G62 sensor koelvloeistoftemperatuur (tek. VAG) 3

4 3 Extra koelvloeistofverwarming Omdat het rendement van Dieselmotoren veel hoger ligt, is soms externe koelvloeistofverwarming gewenst. Dit komt omdat er bedrijfsomstandigheden zijn waarbij zo weinig warmte aan het koelwater wordt afgestaan dat de interieurverwarming onvoldoende wordt. Bij Volkswagen worden drie gloeistiften toegepast die in de cilinderkop gemonteerd zijn (fig. 6). Inschakeling hiervan vindt plaats door informatie vanuit de inlaatspruitstuk-temperatuursensor. Is tijdens het starten de temperatuur onder een bepaalde waarde (ongeveer 5 0 C) dan schakelt de EDC de gloeistiften in. Afhankelijk van de resterende dynamocapaciteit kunnen één, twee of drie gloeistiften worden ingeschakeld. Dynamo-informatie krijgt de EDC-computer van de DF-aansluiting. Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de koelvloeistof een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Ook het commonrail systeem van Toyota heeft een dergelijke Figuur 6: Opstelling van de gloeistiften (A) in de cilinderkop (VAG) koelvloeistofverwarming. Fig. 7 toont de opstelling van de componenten. De EDC-computer bepaalt hoeveel verwarmingsstiften worden ingeschakeld. Het aantal ingeschakelde pluggen (stiften) hangt af van : koelwatertemperatuur; temperatuur van de aangezogen lucht; aantal ingeschakelde verbruikers; belasting van de dynamo. 4

5 Figuur 7: Opstelling van de componenten van het koelwaterverwarmingssysteem van Toyota. 4 Uitlaatgasrecirculatie (EGR) Bij alle EDC-systemen treft men een EGR-systeem aan. Uitlaatgasrecirculatie wordt gebruikt om het NOx aandeel in de uitlaatgassen te verminderen. Door aan de verbrandingslucht uitlaatgas toe te voegen wordt de verbrandingstemperatuur verlaagd en daalt het NOx percentage. Niet onder alle omstandigheden mag bijmenging plaatsvinden. De hoeveelheid uitlaatgas hangt verder af van de bedrijfsomstandigheden. Momenteel is het de EDC-computer die de EGR-klep direct of indirect aanstuurt. Hoewel de aanstuurinformatie veelal via een opzoektabel plaats vindt zijn er een aantal handregels te noemen nl : geen EGR tijdens vollast; in deellast, een uitlaatgaspercentage dat afhangt van de belasting. De opstelling tussen het in- en uitlaatspruitstuk met daartussen de EGR-klep laat fig. 8 zien (Toyota). Fig. 9 geeft een vacuümgestuurde EGR-klep weer. Een vacuümpomp aangedreven door de nokkenas levert ook de onderdruk aan de vacuümregelklep. De vacuümregelklep ontvangt een pulsbreedte gemoduleerd signaal van de computer waardoor de grootte van de onderdruk wordt geregeld. De onderdruk in samenwerking met een veerbelast membraan in de EGR-klep zorgt voor een afgepaste hoeveelheid uitlaatgas. Momenteel zien we meer en meer elektrisch aangestuurde EGR-kleppen met terugkoppelsensoren. Het is de luchtmassameter (of gasklep) die bepaalt hoeveel uitlaatgas mag worden bijgemengd. Vanuit de inspuithoeveelheid kan de minimaal noodzakelijke 5

6 Figuur 8: Opstelling van de EGR-klep tussen het in- en uitlaatspruitstuk Figuur 9: Componenten-opstelling van een computer geregelde vacuümgestuurde EGR-klep 6

7 hoeveelheid verbrandingslucht worden berekend. In principe kan dan het overschot aan lucht worden vervangen door uitlaatgas. Fig. 10 laat zien onder welke omstandigheden uitlaatgas wordt bijgemengd. Figuur 10: De grafieken laten zien onder welke omstandigheden uitlaatgas wordt bijgemengd (Mercedes). 5 Turbo-compressoren De TDI-motoren zijn uitgerust met turbo-compressoren. Turbocompressoren maken drukvulling mogelijk waardoor het specifiek vermogen aanzienlijk toeneemt. De energie in het uitlaatgas drijft de compressor aan. Een waste gate 7

8 zorgt ervoor dat de inlaatdruk wordt geregeld door een gedeelte van het uitlaatgas om de compressor heen te leiden. De regeling hiervan gebeurt door een vacuüm-gestuurde vuldrukregelaar. De onderdruk wordt verkregen vanuit een vacuümpomp. Fig. 11 geeft schematisch het overzicht. In plaats van een waste Figuur 11: Een turbocompressor met regelbare waste gate aangestuurd door een vuldrukregelaar gate kan ook een turbo met variabele turbogeometrie (VTG) worden toegepast (fig. 12). Deze heeft in het uitlaatgedeelte een rij instelbare schoepen. De Figuur 12: Opengewerkte turbocompressor met instelbare schoepen (Toyota) stand van de schoepen kan pneumatisch of elektrisch worden gewijzigd. Fig. 13 geeft het gehele verstelmechanisme duidelijk weer. Bij lage belasting staan de 8

9 schoepen gesloten waardoor een hoger turbo-rendement wordt verkregen (fig. 14). Om te voorkomen dat de laadddruk te hoog oploopt worden bij hogere Figuur 13: Een vacuümversteller zorgt voor de aanpassing van de stand van de schoepen (VAG). Figuur 14: Schoepenstand voor lichte belasting (links) en zware motorbelasting (rechts). De turbodruk blijft optimaal. motortoerentallen (belasting) de schoepen in de richting open gedraaid. De druk in het spruitstuk wordt gemeten en de EDC-computer zorgt ervoor dat via een membraan en een stangenstelsel de schoepen worden verplaatst. Door het vergroten van de schoepopeningen neemt de uitlaatgassnelheid af en derhalve de turbosnelheid. Ook de richting van de uitlaatgasstroom t.o.v. de schoepen wordt beïnvloed. Terugkoppeling van de turbostand gebeurt momenteel door een ingebouwde Hallsensor. 9

10 5.1 Intercooler Ten gevolge van de turbo-compressie neemt de luchttemperatuur van de verbrandingslucht toe. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat koeling wenselijk is. Een kleine radiator aangesloten op het koelsysteem en geplaatst na de turbocompressor koelt de lucht af tot de koelwatertemperatuur. Fig. 15 geeft de componenten-opstelling en fig. 16 toont een paar druk- temperatuurgrafieken van een 2 liter viercilinder Fiat motor met turbocompressor en intercooler. Figuur 15: Opstelling van een intercooler in het turbo-laadcircuit Figuur 16: Drukken en temperaturen bij turbo-compressoren (Fiat) 10

11 5.2 Luchtoevoersysteem Het luchttoevoersysteem kan uit verschillende componenten bestaan die per merk en type kunnen verschillen. In fig. 17 vinden we een niet merk specifieke opstelling. Vanuit het luchtfilter (niet getekend) passeert de verbrandingslucht de luchtmassameter, veelal uitgevoerd als hittefilmsensor. De turbocompressor aangedreven vanuit de uitlaatgassen zuigt deze lucht aan. Na de turbocompressor zal er sprake zijn van een zekere overdruk maar ook van opwarming zodat een eventuele intercooler gemonterd kan zijn. Hierna kan een gasklep worden aangetroffen, welke echter een geheel andere functie heeft dan bij de mengselmotoren. Deze kan worden bediend door een stappenmotor en regelt bijv. (afhankelijk van het systeem) het inlaatgeruis tijdens het stationair draaien en het afremmen op de motor. Ook bij het stoppen van de motor wordt de gasklep dichtgezet. Bij de Dieselmotoren zonder turbo (SDI) regelt de gasklep het EGR-systeem. Een luchttemperatuursensor en een druksensor kunnen tot slot deel uitmaken van het inlaatluchtsysteem. Figuur 17: Opstelling van de diverse componenten in het inlaatgedeelte van de motor 6 Compleet EDC-systeem Tot slot laten we een compleet systeem zien. De werking en de functie van de onderdelen mag weinig problemen meer opleveren. Fig. 18 geeft de componenten opstelling van een EDC-systeem van Volkswagen uitgevoerd met met een Bosch VR-pomp. Fig. 19 laat het elektrische schema zien van het TDI-systeem. 11

12 Figuur 18: Componentenopstelling van de VAG 2,5 liter TDI-motor 1) hittefilm luchtmassameter, 2) sensor motortoerental, 3) verstuiver met naaldbewegingssensor, 4) gaskleppotentiometer, 5) koelvloeistoftemperatuursensor, 6) spruitstukdruksensor, 7) koppelingspedaalsensor, 8) remlichtpedaalschakelaar, 9) olietemperatuursensor, 10) brandstofgebreksensor, 11) gloeistiften, 12) controlelampje voorgloeitijd, 13) magneetklep laaddrukbegrenzing, 14) magneetklep EGR, 15) magneetkleppen hydraulische motorsteunen, 16) relais pompvoeding, 17) relais voeding brandstofopvoerpomp 12

13 Figuur 19: Het elektrische schema van het EDC TDI-systeem met VR-pomp (tek. Seat) 13

14 Onderdelen: E45 schakelaar snelheidsregelsysteem (cruise-control) F remlichtschakelaar F8 kickdownschakelaar F36 koppelingspedaalschakelaar F47 rempedaalschakelaar F60 nullastschakelaar G6 brandstofpomp G8 olietemperatuurvoeler G28 sensor motortoerental G62 sensor koelvloeistoftemperatuur G70 luchtmassameter G71 sensor spruitstukdruk G79 sensor gaspedaalstand G80 sensor verstuivernaaldbeweging G210 sensor voor brandstofgebrek J17 brandstofpomprelais J52 relais gloeibougies J248 motorregelapparaat J322 relais voor diesel directinspuitsysteem J399 regelapparaat van inspuitpomp K29 controlelampje voorgloeitijd N18 magneetklep van uitlaatgasterugvoer N75 magneetklep van laaddrukbegrenzing N144 linker magneetklep van elektro-hydraulische motorsteunen N145 rechter magneetklep van elektro-hydraulische motorsteunen Q6 gloeibougies (motor) extra signalen: A remlichten B voedingsspanning van snelheidsregelsysteem (Cruisecontrol) C inschakeling extra verwarming D signaal van verbruiksbepaling van extra verwarming E inschakelopdracht voor extra verwarming F brandstofgebrek-waarschuwing G naloop koelluchtventilator H buitenluchttemperatuur J dynamo K aircocompressor bedrijfsklaar L uitschakeling aircocompressor M brandstofverbruikssignaal N snelheidssignaal O motortoerental P kabel voor diagnose en wegrijblokkering Q CAN-L regelapparaat automatische bak R CAN-H regelapparaat automatische bak S CAN-L ABS-regelapparaat T CAN-H ABS-regelapparaat U relais voor dynamo-inschakeling 14

15 Hoewel de functie van de meeste componenten na het voorafgaande goed te herleiden zijn, zijn er een paar bijzonderheden. Twee elektro-hydraulische motorsteunen zorgen ervoor dat in het gehele toerenbereik van de motor zo weinig mogelijk trillingen op de carrosserie worden overgebracht. Men onderscheidt demping tijdens het stationair draaien en tijdens het rijden. Tijdens het stationair draaien (tot 1100 t/min.) staan de steunen in de stand soepel. Boven een toerental van 1100 t/min. schakelt de computer de motorsteunen naar de stand stug. Dit gebeurt door luchtkamers elektro-magnetisch al dan niet van de buitenlucht af te sluiten. De CAN-bus speelt in dit systeem een belangrijke rol. De signalen van het motorregelapparaat en het regelapparaat van de inspuitpomp worden via een CAN-bus overgedragen. Hierdoor zijn slechts twee kabels noodzakelijk. Fig. 20 geeft dit in de vorm van een blokschema weer. Een Figuur 20: Informatie-uitwisseling tussen de EDC-computer en de regelinformatica van de inspuitpomp vindt plaats via een CAN-bus (VAG). brandstofgebrek-schakelaar is gemonteerd om te voorkomen dat de pomp zonder brandstof komt te draaien. Koelen en smeren zal dan wegvallen. De motor kan niet meer worden gestart voordat er getankt is. 7 Vragen en opgaven 1. Is voorgloeien altijd noodzakelijk bij direct ingespoten motoren? 2. Van welke factoren hangt de voorgloeitijd af? 3. Waarom wordt nagloeien toegepast? 4. Hoelang duurt ongeveer het opwarmen van een gloeistift? 5. Omschrijf de juiste startprocedure bij een koude start wanneer een voorgloeitimer volgens fig. 5 is gemonteerd. 6. Waarom treft men bij sommige motoren koelvloeistofverwarming aan? 15

16 7. Wat wordt bereikt met een EGR-systeem? 8. Op welke wijze bepaalt de luchtmassameter de hoeveelheid uitlaatgas voor het EGR-systeem? 9. Op welke wijze zou een gasklep bij Dieselmotoren zonder turbo de EGR kunnen regelen? 10. Tot welk toerental en tot welke belasting is het EGR-systeem volgens fig. 10 (boven) actief? 11. Wat verstaat men onder een turbo-compressor met variabele schoepgeometrie? 12. Hoe zullen de schoepen van een compressor met variabele schoepgeometrie in geval van noodloop gaan staan? 13. Wat zou worden verstaan onder een luchtgekoelde intercooler? 14. Wat is de maximale druk in het inlaatspuitstuk volgens fig. 16? 15. Tussen welke toerentallen is de druktoename lineair fig. 16? 16. Geef met behulp van fig. 16 aan hoe hoog de temperatuur ten gevolge van het turbocompressor-systeem van de verbrandingslucht kan worden? 17. Welke onderdelen kan men in het inlaatsysteem van een moderne Dieselmotor aantreffen (fig. 17)? 18. In het schema van fig. 18 treft men motorsteunen aan (15). Wat is zo bijzonder aan deze motorsteunen? 19. Welke informatie loopt er via de CAN-bus tussen regelapparaat van de pomp en de EDC-computer (fig. 20)? 16

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen De pompverstuiver ook wel unit-injector genoemd is in feite een brandstofinspuitpomp voorzien van een magneetklep

Nadere informatie

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN Elektrische functie printen MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN 147 MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Beschrijving Een elektronisch systeem bewaakt en regelt alle parameters van de motor voor optimale prestaties

Nadere informatie

EAT-245 Diagnose Motormanagement diesel 1

EAT-245 Diagnose Motormanagement diesel 1 EAT-245 Diagnose Motormanagement diesel 1 Zelfstudie en huiswerk 10-08 2 Inhoud INTRODUCTIE 3 BRANDSTOFSYSTEEM DIESEL 5 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET DIESELSYSTEEM ALGEMEEN 5 TE BEHANDELEN ONDERDELEN 6

Nadere informatie

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor?

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? Opgaven Hoofdstuk 8 Gasmotoren 1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? 4. Wat verstaat u onder een stoichiometrische gasmotor?

Nadere informatie

Naam:.. Klas: Datum:..

Naam:.. Klas: Datum:.. Naam:.. Klas: Datum:.. Vragen over motoren: 1 Wat is een rootscompressor? Een Roots type supercharger of Rootsblower vindt zijn toepassing in auto's en vrachtwagens in alternatief van een turbolader. Een

Nadere informatie

Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen. 2 EPIC-pomp van Lucas

Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen. 2 EPIC-pomp van Lucas Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen Evenals bij de benzinemotoren heeft ook bij de Dieselmotoren de besturingscomputer zijn intrede gedaan 1.

Nadere informatie

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional MOTOREN Volkswagen TSI Twincharger Foto s / Tekeningen: Volkswagen VW demonstreert downsizing met dubbelcompressor Klein maar zeer krachtig

Nadere informatie

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB 2009. minitoets bij opdracht 8

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB 2009. minitoets bij opdracht 8 voertuigentechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 8 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

EVMT 20 Brandstofsystemen 1

EVMT 20 Brandstofsystemen 1 EVMT 20 Brandstofsystemen 1 en huiswerk Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 2 3 Introductie Dit zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Brandstofsystemen 1", die je binnenkort gaat

Nadere informatie

ELCOS MOTORPOMP BEVEILIGING TYPE DIM-807/00

ELCOS MOTORPOMP BEVEILIGING TYPE DIM-807/00 ELCOS MOTORPOMP BEVEILIGING TYPE DIM-807/00 De lampjes van links naar rechts: 1= motor gedeelte in beveiliging. 2= koelvloeistof niveau. 3= bijladen dynamo. 4= oliedruk 5= koelvloeistof temperatuur. 6=

Nadere informatie

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken)

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken) Tandwiel 1 heeft 32 tanden en tandwiel 2 heeft 80 tanden. Tandwiel 1 heeft 100 omwentelingen gemaakt. Hoeveel omwentelingen heeft tandwiel gemaakt? Antwoordt:.omwentelingen. Laat hieronder je berekening

Nadere informatie

X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht brandt (met waarschuwingstoon) bij ingeschakelde ontsteking: Gordel omdoen, zie pagina 33.

X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht brandt (met waarschuwingstoon) bij ingeschakelde ontsteking: Gordel omdoen, zie pagina 33. Instrumenten verklikkerlichten De verklikkerlichten die hier staan vermeld, zijn niet in alle auto s aanwezig. Deze beschrijving geldt voor alle instrumentenuitvoeringen. X Veiligheidsgordel 3 Verklikkerlicht

Nadere informatie

Dieselmanagement (1) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Verbranding en emissie 2 Verbranding

Dieselmanagement (1) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Verbranding en emissie 2 Verbranding Dieselmanagement (1) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Verbranding en emissie 2 Verbranding Het mengsel van brandstof en lucht bij Dieselmotoren wordt inwendig gevormd 1. In vergelijking met de mengsel-

Nadere informatie

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional MOTOREN Nieuwe Mercedes-Benz viercilinder turbodiesel Krachtige Euro 5-motor zonder DeNO x -katalysator Groen en pittig Met de OM651 presenteert

Nadere informatie

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 60

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

Deelsystemen. E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-9-4. 1 Deelsystemen

Deelsystemen. E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-9-4. 1 Deelsystemen Deelsystemen E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-9-4 1 Deelsystemen Een motormanagement-systeem realiseert in geïntegreerde vorm verschillende taken. Per systeem kunnen deze taken enigszins verschillen. We

Nadere informatie

Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control

Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control Montagehandleiding ZT-50 N Vacuum Cruise Control ZT-50N Cruise Control Bedieningsfuncties Aanzetten : Snelheid verlagen : Zet de On/Off knop op On. Inschakelen : Let op! Zodra de Cruise Control niet gebruikt

Nadere informatie

Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift

Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift Cruisecontrol GC90 montagevoorschrift Vanaf software versie F17.06D Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1.0 Doel, opbouw en werking van de GC90... 4 1.1 Doel van de GC90... 4 1.2 Opbouw...

Nadere informatie

VMT 21 Brandstofsystemen 2

VMT 21 Brandstofsystemen 2 VMT 21 Brandstofsystemen 2 Zelfstudie en huiswerk Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 Zelfstudie 2 Zelfstudie 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Brandstofsystemen

Nadere informatie

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional MILIEU Gecombineerde reiniging in Toyota s nieuwe diesel Niet simpel, wel Hoewel het in ons land minder is werd gemiddeld genomen in Europa

Nadere informatie

Nieuwe turbodiesels als top van het motorgamma

Nieuwe turbodiesels als top van het motorgamma Aandrijving Nieuwe turbodiesels als top van het motorgamma Vanaf lancering: uitgebreid gamma van 7 Euro 5-compatibele motoren Nieuwe 2.0 l dieselmotoren: laag brandstofverbruik en rijbereik van 1.200 km

Nadere informatie

Elcos Beveiligingsapparatuur

Elcos Beveiligingsapparatuur Elektronische beveiligingsapparatuur: Gemaakt voor controle en bescherming van tractoren en stationaire motor-pomp sets. De motor zal worden stil gezet bij eventuele storingen. Dit kan gebeuren d.m.v.

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen.

krijgen van het lucht/brandstof mengsel. Om een betere vulling tijdens deze inlaatslag te krijgen kunnen we een turbo toepassen. Diesel in de winter Onder normale omstandigheden zult u geen enkel probleem hebben met uw dieselmotor. In de winterperiode kunnen er wel problemen ontstaan. Indien u geruime tijd niet getankt heeft en

Nadere informatie

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen

Koelvloeistofuitlaat voor externe verwarming. Algemeen Koelvloeistof kan worden gebruikt voor het verwarmen van externe elementen. Voorbeelden: gesloten opbouw, kraancabines en gereedschapskisten. Warmte wordt onttrokken aan de stroom in het cilinderblok en

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

MEMORANDUM 71 ONDERDRUKBEVEILIGING IN SPRINKLERINSTALLATIES

MEMORANDUM 71 ONDERDRUKBEVEILIGING IN SPRINKLERINSTALLATIES MEMORANDUM 71 ONDERDRUKBEVEILIGING IN SPRINKLERINSTALLATIES 1 Inleiding Voor sprinklerinstallaties op een drinkwaterleiding is een vacuüm beveiligingstoestel nodig dat niet nader in de VAS of NEN-EN 12845+NEN

Nadere informatie

Lambdasondes. Beschrijving

Lambdasondes. Beschrijving Lambdasondes Beschrijving B 12 11 10 9 A = Aansluitingen verwarmingselement; B = Lambda-sigaalaansluiting 1. Aansluitlip A 2. Luchtopening 3. Behuizing 4. Contactbus 5. Huis (massa) 6. Wand van uitlaat

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2004 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

Citroën DS21 en DS23 Injection électronique. Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem

Citroën DS21 en DS23 Injection électronique. Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem Citroën DS21 en DS23 Injection électronique Lezing: Door: Het Bosch D jetronic benzine injectie systeem Leon Gelauff Inhoud Onderwerpen: Inleiding Introductie Geschiedenis Ontbranding benzinemotor De onderdelen

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

ECM (Electronic Control Module) OP DIESELMOTOREN

ECM (Electronic Control Module) OP DIESELMOTOREN ECM (Electronic Control Module) OP DIESELMOTOREN WERKGROEP DIESELMOTOREN Versie 1.1 2 juli 2010 WERKGROEPLEDEN: René Dirven Sjaak Blom Alex Zomer Gerben van Hal Wim Schoppers Dirk-Jan de Jong Dick van

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2015 tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 61 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 61 punten

Nadere informatie

WERKING VAN KOELSYSTEMEN PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM

WERKING VAN KOELSYSTEMEN PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM WERKING VAN KOELSYSTEMEN Het belang van een goed werkend koelsysteem WAT DOET EEN KOELSYSTEEM? Het koelsysteem zorgt ervoor dat thermische energie uit de motor afgevoerd wordt waardoor de temperatuur in

Nadere informatie

GASMOTOREN i Het Basisboek. inkijkexemplaar GASMOTOREN. Het Basisboek. Onder redactie van: Ing. A.J. de Koster. www.verbrandingsmotor.

GASMOTOREN i Het Basisboek. inkijkexemplaar GASMOTOREN. Het Basisboek. Onder redactie van: Ing. A.J. de Koster. www.verbrandingsmotor. GASMOTOREN Het Basisboek Onder redactie van: Ing. A.J. de Koster Inhoud 1.0 Inleiding gasmotoren 7 1.1 Geschiedenis van de gasmotoren 7 1.2 Werking van de gasmotor 8 1.3 Samenvatting 13 1.4 Vragen 13 1.5

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

1.1 De vierslagmotor. Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig?

1.1 De vierslagmotor. Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig? 1.1 De vierslagmotor Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig? Wanneer je de wielen van een trekker of de rupsen van een kraan wilt

Nadere informatie

Alles over gloeibougies

Alles over gloeibougies Ontstekingstechnologie Diesel koude start-technologie Koeling Sensoren Alles over gloeibougies Technische Informatie Nr. 04 Perfection built in 2 Inhoudsopgave De dieselmotor 3 Functie 3 Koude start 3

Nadere informatie

Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93

Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93 Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93 Inleiding Het Car Access System (CAS) regelt de toegangsmogelijkheden tot de auto.ne De CASregeleenheid

Nadere informatie

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional

WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional WERKPLAATS Oorzaak en aanpak van black-sludge Goede carterontluchting houdt motor gezond Carter snakt naar Nog steeds vallen benzinemotoren

Nadere informatie

5 D-Jetronic van Bosch

5 D-Jetronic van Bosch 5 D-Jetronic van Bosch 5.1 Inleiding Het D-Jetronic-inspuitsysteem van Bosch is een intermitterend werkend systeem. De D-Jetronic bestaat uit drie samenwerkende systemen: - brandstof systeem; - luchtsysteem;

Nadere informatie

XFoam-technologie. 1 x Premium 926 1 x MF973 of MF983

XFoam-technologie. 1 x Premium 926 1 x MF973 of MF983 (1) EGR Kleppenreiniger De innovatieve XFoam technologie lost hardnekkige verontreinigingen in het inlaat- en uitlaatsysteem van de motor zeer snel op. De uitstekende schuim- en bevochtigingseigenschappen

Nadere informatie

ABS 244 - DUCATO

ABS 244 - DUCATO pagina 1 van 5 ABS 244 - DUCATO pagina 2 van 5 ABS - BESCHRIJVING Het elektronische anti-blokkeersysteem regelt de remdruk op de wielen om slippen te voorkomen ongeacht de conditie van de banden of het

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

Ecohuis Antwerpen A2 & PPO. 24 Oktober 2006 Jan Bekaert

Ecohuis Antwerpen A2 & PPO. 24 Oktober 2006 Jan Bekaert Ecohuis Antwerpen A2 & PPO 24 Oktober 2006 Jan Bekaert Pure Planten Olie (PPO) als brandstof in dieselmotoren Dieselmotor: eigenschappen Voordelen van een dieselmotor Hoog rendement: 35% (benzine: 25%)

Nadere informatie

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding):

P Als twee van de drie eenheden P, U of I bekend zijn, dan kan de derde worden berekend aan de hand van de volgende formule (zie de afbeelding): Algemene informatie over stroomverbruik Algemene informatie over stroomverbruik BELANGRIJK! Om beschadiging van de accu te voorkomen, moet de laadcapaciteit van de dynamo worden aangepast aan het stroomverbruik.

Nadere informatie

Vitocal 200-G. 3.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden

Vitocal 200-G. 3.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden Vitocal 200-G.1 Overzicht van de toepassingsvoorbeelden Verwarmingscircuit zonder mengklep, met tapwaterverwarming en koelfunctie natural cooling met NC-Box (met mengklep) via het vloerverwarmingscircuit

Nadere informatie

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00 ART. WT-2045 ART. WT-2029 ART. WT-3038 149,- 177.31 incl. BTW 99,50 59,95 Remleiding fels set - Hydraulische spindel 4.75-5.5 & 6MM Ook geschikt voor cunifer Leiding 118,41 incl. BTW Remterugdraaiset -

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR FILIALEN / IMPORTEURS CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

DE NIEUWE EURO 6 MOTOREN

DE NIEUWE EURO 6 MOTOREN DE NIEUWE EURO 6 MOTOREN DE KRACHT VAN EFFICIENCY Voor de nieuwe Euro 6 DAF XF, CF en LF is een compleet aanbod aan state-of-the-art motoren beschikbaar. Van de meest compacte PX-5 met vermogens vanaf

Nadere informatie

- Business uitvoering

- Business uitvoering - Business uitvoering Sommige airco's zijn verkrijgbaar in een business uitvoering, dit houdt in dat de buitenunit is voorzien van een hoge- en lagedrukbeveiliging. Deze beschermt de compressor bij storingen.

Nadere informatie

NOVITEITEN 2005 DIESEL EOBD

NOVITEITEN 2005 DIESEL EOBD NOVITEITEN 2005 DIESEL EOBD Redactie en Samenstelling: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB HV/HRM/Opleidingen, januari 2005, 1 e Druk. ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Product specificaties

Product specificaties DIESEL EGR 3-1 Eigenschappen Professioneel gamma Diesel EGR 3 Luchtaanzuiging-, Inlaatkleppen-, Luchtstroomsensor-, EGR- en Turboreiniger in aerosol Wynn s Diesel EGR 3 is een product in aerosol, dat ontwikkeld

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003

FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003 FA23 Aansluitschema Onderdeel nr: 01-01-03-0003 Versie 1.01 1 Inhoud pagina. 1 Pin uitgangen... 3 2 Aansluiting FA23... 4 2.1 Specificatie...5 2.1.1 Zekeringen... 5 2.1.2 Kabel dikte... 5 3 Bijlage D1:

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Apparaten schakelen op afstand

Apparaten schakelen op afstand Offerte SLIMMER Huis Sanne Kruithoven & Peter Vlierbes Haarlem Situatie: Sanne Kruithoven en Peter Vlierbes wonen samen met hun zoon in een moderne tweeonder-een-kapwoning aan de Postelstraat 94, 1234

Nadere informatie

Examen HAVO. natuurkunde. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. natuurkunde. tijdvak 1 vrijdag 28 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde tevens oud programma natuurkunde 1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

CAN-bus Cruisecontrol GC90c montagevoorschrift

CAN-bus Cruisecontrol GC90c montagevoorschrift CAN-bus GC90c montagevoorschrift Vanaf software-versie F17.06D 1 Voorwoord Dit montagevoorschrift is geschreven voor installateurs met goede kennis van de hedendaagse voertuigtechniek en ervaring met het

Nadere informatie

Setnummer: 11490200. Montage voorschrift. GC90c CAN-bus

Setnummer: 11490200. Montage voorschrift. GC90c CAN-bus Setnummer: 11490200 Montage voorschrift GC90c CAN-bus 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk: Pagina: 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 2 3 Algemeen 3 4 Werkingsprincipe 3 5 Veiligheidsaanwijzingen 3, 4 6 Monteren module

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

ANRE-DEMONSTRATIEPROJECT: WKK BIJ INVRIESBEDRIJF D'ARTA, ARDOOIE

ANRE-DEMONSTRATIEPROJECT: WKK BIJ INVRIESBEDRIJF D'ARTA, ARDOOIE ANRE-DEMONSTRATIEPROJECT: WKK BIJ INVRIESBEDRIJF D'ARTA, ARDOOIE Eindrapport J. Van Bael VITO Oktober 1996 SAMENVATTING In het kader van de bevordering van nieuwe energietechnologieën (KB van 1983) heeft

Nadere informatie

1 Continu-remsystemen 2 1.1 Inleiding... 2. 2 De motorrem 2

1 Continu-remsystemen 2 1.1 Inleiding... 2. 2 De motorrem 2 Continu-remsystemen E. Gernaat Samenvatting Dit hoofdstuk is het 4e hoofdstuk uit het boek Luchtverbruikende systemen (ISBN 978-90-808907-1-8). Op dit werk is de Creative Commons Licentie van toepassing.

Nadere informatie

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines 980 mm 1363 mm 319 Compacte graafmachines Makkelijk verplaatsbaar Een graafmachine van de ene naar de andere werkplek veplaatsen is nooit zo eenvoudig geweest. De Bobcat 319 compacte graafmachine kan vervoerd

Nadere informatie

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis De overdrive Er zijn tijden geweest dat de topsnelheid van auto s als maar toenam. Vooral door de verbetering van de wegen, in het midden van de jaren twintig, was er plotseling behoefte aan een hogere

Nadere informatie

Handleiding ELCOS beveiligingskast type: CEM-330 & CEM-350 & CEM-870 & CEM-872 & CEM-875

Handleiding ELCOS beveiligingskast type: CEM-330 & CEM-350 & CEM-870 & CEM-872 & CEM-875 Thoma Agri / Hydraulics Irridelta Beregening Industrieweg 5, 1617 KK Westwoud Industrieweg 5, 1617 KK Westwoud Tel. 0228 566550 / Fax 0228 566570 Tel. 0228 566560 / Fax 0228 566570 e-mail: thoma@jozgroep.nl

Nadere informatie

Mercedes-Benz 1,6 l DI-turbo-ottomotor Grote prestaties, minimaal verbruik

Mercedes-Benz 1,6 l DI-turbo-ottomotor Grote prestaties, minimaal verbruik De dwarsgeplaatste 1,6 l turbomotor van Mercedes-Benz heeft de hete uitlaatkant in de rijwind. Enkele details vallen op zoals de koeling van de dynamo en de hoog geplaatste motorsteun. Binnenin de motor

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

meetwaarde zie figuur

meetwaarde zie figuur »J3&?&f&^ >>7prap>roeX3p7^^ 4000-I 2000 o- 1. weerstand in Q 2. temperatuur in C 25 100 900 800 00 400 200 weerstand temperatuursensor koelvloeistof en temperatuursensor inlaatlucht weerstand; contact

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd Inleiding Voor ons 3 e jaar hebben we samen met de verkoopklas een project opgezet dat is gebaseerd op het tv-programma wheeler dealers. Het is de bedoeling dat we een auto met een aantal mankementen weer

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose.

Praktijkvoorbeeld van het diagnosticeren van een motormanagementstoring. 1 Gegevens. 2 Klacht. 3 Historie voor het aanbieden bij autodiagnose. 1 Gegevens Merk: Peugeot Model: 307 Break Bouwjaar: 2006 Motor: 1.6 16v Motorcode: NFU Kilometerstand: 999.999 2 Klacht Af en toe loopt de auto op drie cilinders. Dit is niet reproduceerbaar maar lijkt

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2012 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8

DinaSys DTC versie 3. 3 april 2014 DTC versie 3 Pagina 1 van 8 DinaSys DTC versie 3 De software voor de DTC draaischijfbesturing is geheel herschreven en bevat nieuwe functionaliteit waardoor niet alleen het draaigedrag aanzienlijk verbeterd is, maar ook een aantal

Nadere informatie

DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER

DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER Versie 23.08.05 Supair BV Nautilusstraat 173 NL 5015 AN Tilburg Tel: +31 (0)13 544 43 45 Fax: +31 (0)13 544 37 53 info@supair.nl www.supair.nl Inhoudsopgave Toepassing

Nadere informatie

V: Snelheidsregeling van DC-motor

V: Snelheidsregeling van DC-motor V: Snelheidsregeling van DCmotor 1 Inleiding Deze laboproef omvat de snelheidsregeling van een klein DCmotortje. De motor wordt aangestuurd via een vermogentrap die een Hbrug bevat. De Tacho geeft de sneldheid

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

Elektriciteit in onze Volvo s

Elektriciteit in onze Volvo s in onze Volvo s Een zegen als het werkt, een ramp als.. 1 Doel van deze avond Uitleg: Wat is elektriciteit Een klein stukje theorie Een aantal praktijkvoorbeeldjes Oorzaken van elektrische storingen Oplossen

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

De GM-serie is zowel in vorm als inhoudelijk vernieuwd en is klaar om de uitdaging aan te gaan met een moderne markt in de vermogensklasse tot 55 pk.

De GM-serie is zowel in vorm als inhoudelijk vernieuwd en is klaar om de uitdaging aan te gaan met een moderne markt in de vermogensklasse tot 55 pk. De toegevoegde waarde in termen van technische eigenschappen komt van de nieuwe 3- en 4-cilinder Yanmar motoren met vermogen van 35 tot 54 pk, die worden gemonteerd in de 40-45-50-55 modellen. Het 55 model

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

- typische samenstelling uitlaatgasemissies: - traaglopende dieselmotor fig 150 - middelsnellopende dieselmotor fig 151

- typische samenstelling uitlaatgasemissies: - traaglopende dieselmotor fig 150 - middelsnellopende dieselmotor fig 151 Luchtpollutie door uitlaatgassen - typische samenstelling uitlaatgasemissies: - traaglopende dieselmotor fig 150 - middelsnellopende dieselmotor fig 151 - emissies scheepsdieselmotoren t.o.v. totale emissies:

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

BFSN DE POMPKAMER. Sjaak Blom Van Wijk & Boerma Firepacks BV

BFSN DE POMPKAMER. Sjaak Blom Van Wijk & Boerma Firepacks BV DE POMPKAMER Sjaak Blom Van Wijk & Boerma Firepacks BV Asse-Zellik, 29 april 2015 Onderwerpen Werking watervoorziening Pomptypes voor watertoevoer Pompselecties Pompaandrijvingen Pompkamer benodigdheden

Nadere informatie

HYDRAU LISCHE GRAAFMACHINE. Bakinhoud: 1.250 l - 1.500 l Motorvermogen: 153 pk / 2.000 min -1 (ISO Net) Machinegewicht: 22.700 kg

HYDRAU LISCHE GRAAFMACHINE. Bakinhoud: 1.250 l - 1.500 l Motorvermogen: 153 pk / 2.000 min -1 (ISO Net) Machinegewicht: 22.700 kg HYDRAU LISCHE GRAAFMACHINE Bakinhoud: 1250 l - 1500 l Motorvermogen: 153 pk / 2000 min -1 (ISO Net) Machinegewicht: 22700 kg Lager brandstofverbruik Nieuw hoogwaardig design Overzichtelijk informatiedisplay

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

ZDR-INTERFACE MET VOERTUIGHOOFDPROCESSOR VOOR EXTERNE TOERENTALREGELINGEN BIJ TRUCKNOLOGY GENERATIE

ZDR-INTERFACE MET VOERTUIGHOOFDPROCESSOR VOOR EXTERNE TOERENTALREGELINGEN BIJ TRUCKNOLOGY GENERATIE ZDR-INTERFACE MET VOERTUIGHOOFDPROCESSOR VOOR EXTERNE TOERENTALREGELINGEN BIJ TRUCKNOLOGY GENERATIE 1. Toepassingsgebied. Gebruikte begrippen en afkortingen. Geldende richtlijnen en normen. Besteladres.

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

HANDLEIDING DIESELTESTKIT

HANDLEIDING DIESELTESTKIT HANDLEIDING DIESELTESTKIT 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Gebruik van de koffer... 4 2.1 Controle van de injectoren... 4 2.1.1 Testeenheid aansluiten... 4 2.1.2 Aansluiten van de verstuivers op de testeenheid...

Nadere informatie

Gebruik van de WTW-installatie:

Gebruik van de WTW-installatie: Gebruik van de WTW-installatie: Voor een zorgeloos gebruik van de WTW-installatie hoeft u slechts het volgende in acht te nemen: Koken: Als u gaat koken dient u de bedieningsschakelaar boven het aanrecht

Nadere informatie

Installatiehandleiding DataLogger v2.2

Installatiehandleiding DataLogger v2.2 1 HARDWARE 1. Data Logger Processor Unit (black box) 1.1. Kanalen (Voorkant black box) De volgende aansluitingen zijn voorzien (compatibel met vorig type black box): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS

Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Montage- en Inbedrijfname instrukties Infratronic Comfort DS Groepen Regeling Uitvoering Schema-Nr.: 1 Comfort DS 1 Donkerstraler B-6823 2 Comfort DS 2 Donkerstraler B-6824 1 Comfort DS 1 Infraroodstraler

Nadere informatie

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal

Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren. Beschrijving. Afgegeven signaal Toerental-/positiesensoren: inductie-sensoren Beschrijving 0. Sensor. Tandkrans. Signaalaansluiting. Signaalaansluiting 3. Afschermmantelaansluiting Principeschema. Tandkrans (recht weergegeven) Afgegeven

Nadere informatie

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN

Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Lucht ARIANEXT NIEUW GAMMA WARMTEPOMPEN Persmap Januari 2014 ARIANEXT, EEN COMPLEET GAMMA WARMTEPOMPEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN Chaffoteaux vergroot zijn gamma multi-energiesystemen voor de verwarming

Nadere informatie