Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/ Datum uw brief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling. Ons kenmerk EZ20/13.000335. Datum uw brief"

Transcriptie

1 Economie Ingekomen stuk D13 (PA 17 april 2013) Economische Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 2 april 2013 Ons kenmerk EZ20/ Contactpersoon Lizzy Eijkhout Onderwerp Startnotitie Tijd voor nieuwe winkeltijden Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen slaan gesloten. Over de winkeltijdenwet is het volgende opgenomen: de wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan de gemeente om desgewenst nadere regels te treffen. Wordt het voorstel tot wetswijziging van de Winkeltijdenwet 1996 door de Eerste Kamer goedgekeurd, dan kan de gemeenteraad bij verordening nadere regels stellen. Het consumentengedrag is de afgelopen jaren veranderd. Zo werken binnen huishoudens steeds vaker beide partners. Dit betekent o.a. dat men op andere tijdstippen wil winkelen: later op de dag en in het vrije weekend. Het veranderende consumentengedrag heeft ook gevolgen voor de rol van de binnenstad. Het samenspel tussen retail, horeca, dienstverlening, cultuur, wonen, de markt en leisure is daarbij essentieel. Bezoekers gaan naar de binnenstad om te kijken, vergelijken en te snuffelen. Ook ondernemers spelen in op het veranderend consumentengedrag: de supermarkten staan in de rij om op zondag open te gaan, omdat de consument ook dan zijn dagelijkse boodschappen wil doen. Verder is er een toenemende vraag vanuit het Huis voor de Binnenstad voor extra koopzondagen. Hierop vooruitlopend hebben wij de bijgevoegde startnotitie Nijmegen, tijd voor nieuwe winkeltijden opgesteld. In de startnotitie worden de uitgangspunten benoemd, de voorlopige koers en richting, scenario s en vervolgstappen aangegeven voor het opstellen van een nieuwe verordening winkeltijden voor Nijmegen. Graag willen we aan u de volgende vragen over de startnotitie voorleggen: - Kunt u zich vinden in de uitgangspunten van de startnotitie? Zijn deze volledig? Hecht u meer of minder belang aan bepaalde uitgangspunten? Brief aan de gemeenteraad inzake startnotitie winkeltijden.doc

2 Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling Vervolgvel 1 - In de startnotitie worden drie verschillende scenario s genoemd met betrekking tot de openingstijden van de winkels. Graag uw reactie. Heeft u al een voorkeur voor een bepaald scenario? - In de startnotitie worden de verschillende stappen richting definitieve nota benoemd. Zijn we daarbij volledig geweest of heeft u nog aanvullingen? Wij willen graag uw reactie op deze onderdelen en zullen daarover tijdens de Politieke Avond met u van gedachten wisselen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Aantal Bijlagen: 1 Brief aan de gemeenteraad inzake startnotitie winkeltijden.doc

3 Nijmegen, tijd voor nieuwe winkeltijden Startnotitie Afdeling Economische Zaken Maart 2013

4 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 2. De rol van de gemeente 3. Koers en richting 4. Scena rio s 5. Planning, inspraak en besluitvorming Bijlage I: - Koopzondagen

5 1. Aanleiding en doel Aanleiding Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord Bruggen slaan gesloten. Over de winkeltijdenwet is het volgende opgenomen: de wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan de gemeenten om desgewenst nadere regels te treffen. Dit voornemen van het kabinet, waartoe een wetsvoorstel in behandeling is, sluit aan op het in de afgelopen jaren veranderende koopgedrag van de consumenten en hierop aansluitend de wensen van een groot aantal ondernemers in de detailhandel: Binnen huishoudens werken steeds vaker beide partners. Dit betekent dat men op andere tijdstippen wil winkelen: later op de dag en in het vrije weekend. Het veranderende consumentengedrag heeft ook gevolgen voor de rol van de binnenstad. Het samenspel tussen retail, horeca, dienstverlening, cultuur, wonen, de markt en leisure is daarbij essentieel. Bezoekers gaan naar de binnenstad om te kijken, vergelijken en te snuffelen. Hier vindt het vergelijkend winkelen plaats. Naast het winkelen brengt de consument een bezoek aan de horeca of maakt gebruik van het aanbod aan cultuur of komt voor een evenement. Zoals aangegeven in de onlangs uitgevoerde weerbaarheidsanalyse verandert hierdoor de rol van de binnenstad van een place to buy naar een place to be. Een van de instrumenten om de weerbaarheid van de binnenstad naar de toekomst toe te verbeteren is een ruimer beleid ten aanzien van de winkeltijden. Ook ondernemers spelen in op het veranderend consumentengedrag: de supermarkten staan in de rij om op zondag open te gaan omdat de consument ook dan zijn dagelijkse boodschappen wil doen. De behoefte van de consument aan andere winkeltijden leidt tot een toenemende vraag vanuit het Huis voor de Binnenstad om extra koopzondagen. Wij zijn ervan overtuigd dat het veranderende consumentengedrag, nieuwe trends en ontwikkelingen de binnenstad nieuwe kansen biedt, die de binnenstad ondanks economische mindere tijden en het afnemen van bestedingen, meer weerbaar maakt voor de toekomst. Samen met het Huis voor de Binnenstad, de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland en de diverse branches-organisaties willen we de discussie aangaan over andere winkeltijden. Hierbij zijn wij van mening dat dit onze regionale verzorgingsfunctie versterkt en onze concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare andere steden ten goede komt. Doel We willen, op basis van een inventarisatie van mogelijkheden en wensen van de diverse partijen en rekening houdend met al die verschillende belangen, een nieuwe Verordening Winkeltijden voor Nijmegen opstellen met duidelijke algemene regels die passen bij het veranderend koopgedrag. 2

6 2. De rol van de gemeente Wettelijk Kader 1. Ondernemers bepalen zelf wanneer zij hun winkel op werkdagen open hebben Op basis van de Winkeltijdenwet 1996 mogen de ondernemers op werkdagen tussen en uur zelf bepalen wanneer zij hun winkels open hebben. De gemeente gaat hier niet over. Wettelijk uitgangspunt is, dat de winkels op zon- en feestdagen gesloten zijn. 2. Koopzondagen De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om ten hoogste 12 zon-en feestdagen aan te wijzen als koopzondag. Naast deze 12 dagen kunnen extra koopzondagen op basis van de toerismebepaling worden aangewezen. Ook kunnen voor eenmalige gebeurtenissen ontheffingen worden verleend. Dit is geregeld in de door de raad vastgestelde Verordening winkeltijden voor de gemeente. In Nijmegen zijn voor 2013 in totaal 19 koopzondagen aangewezen (zie bijlage I). 3. Avondwinkels Op basis van de Verordening winkeltijden heeft ons college de bevoegdheid om avondwinkels op zondag toe te staan. Deze winkels mogen dan van tot uur geopend zijn. Wettelijk geldt de bepaling dat ten hoogste één avondwinkel per inwoners in de gemeente is toegestaan. Hierbij gaat het alleen om winkels die hoofdzakelijk eet- en drinkwaren verkopen. Voor Nijmegen zijn 11 ontheffingen aan supermarkten verleend. Bij de toekenning van een ontheffing voor een avondwinkel worden de belangen van werkgelegenheid, de zondagsrust, de leefbaarheid, de veiligheid en de openbare orde afgewogen. 4. Nachtwinkels Eveneens op basis van de Verordening winkeltijden kan ons college ontheffing verlenen voor nachtwinkels, geopend van tot uur op werkdagen.ook hier gelden criteria van openbare orde, veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid. 5. Voorgestelde wetswijziging Het voornemen van het kabinet om de wettelijke winkelsluiting op zondag op te heffen betekent bij aanvaarding door de Eerste Kamer van het in de Tweede Kamer op 30 oktober 2012 aangenomen wetsvoorstel, dat gemeenten zelf mogen beslissen over het aantal koopzondagen, zonder bemoeienis van hogere overheden. Hiermee komt o.a. de toerisme bepaling te vervallen en kan de gemeente zelf het aantal koopzondagen vaststellen door belangen af te wegen. Vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Ook is het mogelijk om hieraan voorschriften te verbinden. Als de Eerste Kamer hiermee op korte termijn instemt kan de wet ingaan per juli Vooruitlopend hierop is door ongeveer 75 gemeenten inmiddels besloten een ruimhartiger beleid te voeren ten aanzien van de openstelling van winkels op zondagen. 3

7 3. Koers en richting Uitgangspunten en ontwikkelingen 1. Aansluiten bij het veranderend consumentengedrag/verschuiving winkeltijden. De landelijke tendens geeft aan dat de afgelopen jaren er een toenemende belangstelling is voor de koopzondagen. Onderzoek bij Locatus geeft in haar winkelpassantentelling aan dat het afgelopen jaar gemiddeld ongeveer passanten per koopzondag het centrum van Nijmegen bezocht hebben. Ook blijkt uit de meningspeiling openingstijden Stadscentrum (april 2012) bij het digitale Nijmegen-panel (2.200 reacties) dat 80 % van de panelleden gebruikt maakt van de koopzondagen. Daarnaast kiest de grootste groep van de panelleden (bijna 45%) voor handhaving van het huidige aantal koopzondagen en bijna 20% wil meer koopzondagen maar niet elke week. Uit de binnenstadsmonitor blijkt dat het teruglopend bezoek op de koopavond gecompenseerd wordt door de koopzondagen. Hieruit blijkt dus dat sprake is van een verschuiving van het bezoek van de koopavond naar de koopzondag. 2. De ondernemers bepalen in gezamenlijk overleg de openingstijden van de winkel. Hierbij gaan wij er vanuit, dat voor de binnenstad het Huis voor de Binnenstad een coördinerende rol vervult. Daarnaast zulllen wij de verschillende branche- en winkeliersorganisaties hierover bevragen. Wij zijn ons ervan bewust dat in ondernemerskringen de meningen over een verschuiving van winkeltijden en uitbreiding van het aantal koopzondagen verdeeld zijn. In het algemeen is het filiaal- en grootwinkelbedrijf hiervan voorstander, terwijl dit genuanceerder ligt bij de zelfstandige ondernemers.het is belangrijk dat men gezamenlijk tot een standpunt komt. De detailhandel moet immers voldoende massa, aantrekkingskracht én bereidwillige ondernemers hebben, zodat verruiming van winkeltijden meerwaarde heeft.draagvlak bij de ondernemers is voor ons een belangrijk uitgangspunt.daarnaast hecht de consument aan duidelijkheid.tegelijk is het onze ambitie en overtuiging dat veranderende winkeltijden onze (binnen)stad meer weerbaar maakt voor de toekomst en aansluit bij de wens van de hedendaagse consument. 3. De gemeente draagt zorg voor een goede afweging van de betrokken belangen. Op basis van de Winkeltijdenwet en de vast te stellen nieuwe Verordening winkeltijden behoort de afweging van de verschillende belangen aan ons college en uw raad. Hierbij gaat het om de belangen van werkgelegenheid (werkgevers en werknemers), economische bedrijvigheid, zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en openbare orde. We onderzoeken wat de meest ideale situatie voor Nijmegen is. Wij stellen ons voor de vereiste belangenafweging vorm te geven door het bevragen van de ondernemers, overleg met de diverse bewonersplatforms en het debat in uw raad. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland zullen wij hierbij consulteren. Een eerste aanzet is hierbij inmiddels gegeven door de debatten van het Huis voor de Binnenstad vorig jaar zomer en op 27 februari j.l. 4. Nadere regels? Afhankelijk van de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in de Eerste Kamer kunnen nog nadere regels worden gesteld, waar de gemeentelijke overheid zich aan moet houden. Dit heeft eventueel gevolgen voor de te volgen scenario s. 4

8 4. Scenario s Welke scenario s willen we vergelijken? In de praktijk blijken er vooral vier thema s te spelen: - verschuiving van de openingstijden van de winkels op werkdagen - ruimere mogelijkheden voor wijziging van het aantal koopzondagen per branche - mogelijkheid voor supermarkten om op elke zondag open te zijn - mogelijkheid van een nachtwinkel De diverse betrokken partijen (consumenten, ondernemers, werknemers, omwonenden, gemeente) zullen verschillende meningen hebben over de genoemde varianten. Variant 1 Geen overheidsbemoeienis: we laten de winkeltijden helemaal los We willen een zo ruim mogelijke vrijheid geven aan winkeliers over de openingstijden van de winkels. De winkeliers mogen zelf weten op welke tijden ze met hun winkels open gaan en of ze op een zondag of een feestdag geopend willen zijn. Dit betekent in de prakijk dat er ruim 52 koopzondagen kunnen zijn en dat ook nacht-winkels mogelijk zijn. Ontheffingen en vrijstellingen zijn niet meer nodig. Voordeel: + alle ondernemers kunnen zelf bepalen wanneer zij de winkel geopend willen hebben + door vrije openingstijden kunnen consumenten op meer momenten winkelen + geen of minder regels en procedures Nadeel: - de MKB ondernemers voelen zich gedwongen om open te gaan - voor MKB ondernemers betekent het een lastenverzwaring die mogelijk niet opweegt tegen de extra inkomsten - vrije openingstijden zorgen alleen voor een bruisende binnenstad als het merendeel van de ondernemers mee doet - voor de consument is het onduidelijk wanneer welke winkel geopend is - risico s van meer overlast op het gebied van openbare orde en veiligheid, dit vereist meer toezicht - uitzetting gemeentelijke kosten Bureau Toezicht en reiniging openbare ruimte Variant 2 Beperkte overheidsbemoeienis: we laten de winkeltijden los met beleid Samen met het Huis voor de Binnenstad en de diverse branches maken we afspraken over de gewenste openingstijden van de winkels. We onderzoeken het draagvlak bij de diverse partijen en proberen rekening te houden met de verschillende belangen. We inventariseren bij de diverse partijen wat zij willen ten aanzien van de openingstijden, koopzondagen, feestdagen, etc. Op basis hiervan stellen wij als gemeente nadere algemene regels op. Hierbij stellen wij ons voor dat wij het maximale aantal koopzondagen mogelijk maken en dat de ondernemers hierover in de vorm van een convenant afspraken maken over het jaarlijks aantal te houden koopzondagen (model Arnhem). Denkbaar is dat er per branche een aparte overeenkomst gesloten wordt. Om tegemoet te komen aan de belangen van omwonenden is het mogelijk nadere regels op te stellen in verband met de leefbaarheid, openbare orde en de zondagsrust. We staan maximaal 2 of 3 nachtwinkels in het stadscentrum toe die de gehele nacht geopend mogen zijn, waarbij met name rekening moet worden gehouden met aspecten als openbare orde en veiligheid, het voorkomen van overlast en het leefmilieu van bewoners. Voordeel: + we komen tegemoet aan de wensen van ondernemers voor ruimere openingstijden + door ruimere openingstijden kunnen de consumenten op meer momenten winkelen + door gezamenlijk overleg is er een breder draagvlak en duidelijkheid over de openingstijden + door consultatie van partijen blijft afweging van de verschillende belangen mogelijk + naar verwachting nemen de bestedingen van consumenten in potentie toe + niet alleen de detailhandel profiteert van hogere omzetten, maar ook andere sectoren zoals horeca en culturele instellingen + door toename van het aantal bezoekers in de binnenstad nemen ook de parkeerinkomsten in potentie toe 5

9 Nadeel: - we blijven nog een aantal regels en procedures hanteren - verruiming van openingstijden kan voor MKB ondernemers een lastenverzwaring betekenen die mogelijk niet opweegt tegen de extra inkomsten - verruiming van openingstijden zorgt alleen voor een bruisende binnenstad als het merendeel van de ondernemers mee doet - meer inzet van toezichthouders in de stad - uitzeting gemeentelijke kosten Bureau Toezicht en reiniging openbare ruimte Variant 3 Consolidatie bestaande regelgeving: we laten het zo als het nu is We stellen ieder jaar weer per branche het aantal koopzondagen en toeristische koopzondagen vast. Ook het systeem van aanvragen voor ontheffingen houden we overeind. In verband met het behoud van de zondagsrust laten we het aantal van avondwinkels op 11. Voordeel: + pro cedures zijn bekend + vrijstellingen en ontheffingen blijven mogelijk + we kunnen per aanvraag een afweging maken + we houden rekening met de zondagsrust en leefbaarheid door het aantal koopzondagen beperkt te houden Nadeel: - we houden geen rekening met het veranderend consumentengedrag - we houden geen rekening met de veranderende wensen van de ondernemers - behandelen van de diverse aanvragen voor ontheffingen kost capaciteit 6

10 5. Planning, inspraak en besluitvorming Startnotitie Na vaststelling van deze startnotitie door ons college vragen we de raad om een voorlopige reactie te geven. Vragen, aanvullende of andere inzichten worden meegenomen in het vervolgproces richting definitieve wijziging verordening winkeltijden voor de gemeente Nijmegen. Planning Na behandeling van de startnotitie in de raad worden de volgende vervolgstappen richting definitieve wijziging van de Nijmeegse verordening winkeltijden gezet: - Opstellen concept met mogelijke varianten ten aanzien van de winkeltijdenwet waarbij de financiële effecten in beeld worden gebracht - Consultatie externe partijen - Opstellen concept verordening winkeltijdenwet - Besluitvorming college van Burgemeester en Wethouders - Besluitvorming gemeenteraad Consultatie externe partijen De openingstijden van de winkels raken de belangen van uiteenlopende groepen: bewoners, bezoekers en ondernemers. Om rekening te houden met al deze belangen wordt de komende tijd gebruikt om in samenwerking met deze partijen de belangrijkste spelregels te bepalen. Er wordt in ieder geval gesproken met: - Huis voor de Binnenstad - Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland - WC Dukenburg - Woo nboulevard - Diverse branche organisaties - Bewonersplatform binnenstad - Politie en Brandweer Communicatie Na vaststelling van de nieuwe verordening Winkeltijden (naar verwachting zomer / najaar 2013) wordt een communicatietraject ingezet om belanghebbenden te informeren over het nieuwe en geactualiseerde beleid. Bekendmaking vindt plaats via de wettelijk voorgeschreven procedures en via persbericht, website van de gemeente Nijmegen en via belangenorganisaties. 7

11 Bijlage I: Overzicht Koopzondagen

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD.

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Deskresearch Verruiming Winkeltijden 1

INHOUDSOPGAVE. Deskresearch Verruiming Winkeltijden 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Achtergrond en doel... 2 1.2. Onderzoeksvragen... 2 1.3. Onderzoeksaanpak... 2 1.4. Opzet rapportage... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1. Winkeltijdenwet 1996: decentralisatie...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Programma Ondernemend Gay Capital

Programma Ondernemend Gay Capital Programma Ondernemend Gay Capital Een bloeiende gayscene is niet alleen van belang voor de scene zelf, maar minstens zo belangrijk voor de stad als geheel, zowel in cultureel als economisch opzicht. Amsterdam

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Grondgebied Ingekomen stuk D12 (PA 27 april 2011) Bouwen en Wonen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG

NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Februari 2007 Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimtelijke Ordening INHOUD NOTA PARKEERREGULERING BINNENSTAD E.O. TILBURG Pagina 1. INLEIDING

Nadere informatie

Transitienota Wmo 2015

Transitienota Wmo 2015 Behoort bij raadsbesluit d.d. 27 november 2014 inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. Transitienota Wmo 2015 Voorwoord Met de decentralisatie van de AWBZ/WMO krijgen gemeenten meer taken op het

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen. 1 Hoofdlijnen van beleid. 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat

Memorie van Toelichting. Algemeen. 1 Hoofdlijnen van beleid. 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat Memorie van Toelichting Algemeen 1 Hoofdlijnen van beleid 1.1.1 Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB.

3 Doelstelling Het afsluiten van een overeenkomst met ROC Nijmegen voor de uitvoering van de opleidingen educatie zoals bedoeld in de WEB. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst met ROC Nijmegen Educatiemiddelen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur. Stadsbegroting 2015-2018. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur. Stadsbegroting 2015-2018. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Collegevoorstel Embargo tot donderdag 9 oktober 11.30 uur Onderwerp Stadsbegroting 2015-2018 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Stadsbegroting

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente De Marne C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader

Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten in Oldebroek Adviesnota voor een beleidskader Gemeente Oldebroek Gemeente Oldebroek J. de Regt beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Postbus 2 8096 ZG Oldebroek T. 0525 638200

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie