JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009"

Transcriptie

1 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 Brussel, augustus 2010 V 1.0

2 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joëlle Pieters, Henk Vandenbroele, François Wagemans, Anzizy Tombofeno Projectverantwoordelijke: Henk Vandenbroele Directeur-generaal: Michel Van Hoegaerden Verantwoordelijke uitgever: Dr. Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel Contactgegevens: Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Victor Hortaplein 40, bus Brussel T. +32 (0) F. +32 (0) , FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegestaan mits bronvermelding. Dit document is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Wettelijk depot: D/2010/2196/56

3 Inhoudstafel Algemene inleiding DEEL I BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË HOOFDSTUK 1: ARTSEN Inleiding 1.1. HUISARTSEN Inleiding Erkende huisartsen op 31/12/ Huisartsen in opleiding op 31/12/ ARTSEN-SPECIALISTEN Inleiding Erkende artsen-specialisten op 31/12/ Artsen-specialisten in opleiding op 31/12/ Artsen met bijzondere bekwaamheid op 31/12/ Artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding op 31/12/2009 HOOFDSTUK 2: TANDARTSEN Inleiding 2.1. ALGEMENE TANDARTSEN Erkende algemene tandartsen op 31/12/ Algemene tandartsen in opleiding op 31/12/ TANDARTSEN GESPECIALISEERD IN DE ORTHODONTIE Erkende tandartsen-specialisten in de orthodontie op 31/12/ Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding op 31/12/ TANDARTSEN GESPECIALISEERD IN DE PARODONTOLOGIE Erkende tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie op 31/12/ Tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie in opleiding op 31/12/2009 HOOFDSTUK 3: KINESITHERAPEUTEN Inleiding Erkende kinesitherapeuten op 31/12/2009 HOOFDSTUK 4: ZORGKUNDIGEN Inleiding Geregistreerde zorgkundigen op 31/12/2009 HOOFDSTUK 5: VERPLEEGKUNDIGEN Inleiding Geregistreerde verpleegkundigen op 31/12/2009

4 DEEL II INSTROOM VAN BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Inleiding HOOFDSTUK 1: ARTSEN HOOFDSTUK 2: TANDARTSEN HOOFDSTUK 3: KINESITHERAPEUTEN HOOFDSTUK 4: ZORGKUNDIGEN HOOFDSTUK 5: VERPLEEGKUNDIGEN Bijlage: Overzicht beschikbare detailstatistieken

5 Algemene inleiding De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen (Wet van 29/01/2003; BS 26/02/03), kortweg het kadaster genoemd, heeft drie doelstellingen: gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Planningscommissie; de uitvoering van de opdrachten van de administratie en de openbare instellingen mogelijk maken; de communicatie met en tussen de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen verbeteren. Deze publicatie van jaarstatistieken op basis van dit kadaster vormt hier een onderdeel van. Deze publicatie bevat de gegevens van de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zorgkundigen en sinds dit jaar ook de verpleegkundigen per 31/12/2009. De jaarstatistieken betreffen enkel gegevens die beschikbaar zijn bij de administratie en waarvoor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu de authentieke bron is. In het tweede gedeelte geven we instroomstatistieken weer. Dit zijn het aantal nieuw afgeleverde visums of erkenningen (naargelang de beroepsgroep) in De selectiecriteria zijn gelijkgesteld met die van het eerste deel. Bij het begin van elk hoofdstuk is een inleiding voorzien die de lezer toelaat de gepubliceerde statistieken op een correcte manier te interpreteren. Voor het tweede deel is er een algemene inleiding voor de verschillende hoofdstukken. Toelichtingen bij deel I De geografische omschrijving is gesteund op de wettelijke woonplaats van de beroepsbeoefenaars. Zij worden op basis van deze wettelijke woonplaats ingedeeld per gewest en per provincie. Er zijn in het kadaster meestal geen recente betrouwbare gegevens beschikbaar over de plaats van praktijkuitoefening. In een eerste hoofdstuk worden de artsen in beschouwing genomen. Huisartsen en artsen-specialisten beschrijven we in afzonderlijke paragrafen. In hoofdstuk 2 tot en met vijf behandelen we achtereenvolgens de tandartsen, de kinesitherapeuten, de zorgkundigen en de verpleegkundigen. Als bijlage geven we een overzicht van de beschikbare detailstatistieken. De statistieken worden enkel aangemaakt voor de personen met een wettelijke woonplaats in België. Ter indicatie wordt bij het begin van elk hoofdstuk aangegeven hoeveel artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zorgkundigen en verpleegkundigen in België werden erkend maar in het buitenland wonen. Deze jaarstatistieken worden systematisch op een analoge manier aangemaakt voor elke beroepsgroep. Elk hoofdstuk begint met de absolute aantallen en percentages voor België, per gewest en per provincie. Vervolgens worden analoge tabellen aangemaakt per gewest, telkens volgens leeftijd en geslacht. Bij de artsen in opleiding worden de tabellen enkel aangemaakt per geslacht. Voor de leeftijd geldt de referentiedatum 31/12/2009, telkens in klassen van 5 jaar. Voor meer gedetailleerde cijfers per provincie volgens leeftijd en geslacht verwijzen we naar de bijlage die een overzicht geeft van de beschikbare detailstatistieken. Deze gegevens kunnen van de website van de FOD Volksgezondheid gedownload worden ( Er wordt in dit deel het Eurostat concept licensed to practice gebruikt, met de bedoeling Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Voor artsen gaat het dan over all physicians being registered and entitled to practice as health care professionals 1. Dit concept bestaat strikt genomen niet in de Belgische 1 Daarnaast is er sprake van de volgende groepen die allen deel uitmaken van licensed to practice : practising physicians, professionally active and economically active physicians. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

6 wetgeving. Per beroepsgroep wordt telkens duidelijk gemaakt hoe dit concept in de Belgische situatie is toegepast. Toelichtingen bij deel II De jaarstatistieken worden aangevuld met de zogenaamde "instroomstatistieken", dat wil zeggen statistieken die een aanduiding geven van wat werd "geproduceerd" aan erkenningen in een referentiejaar. In dit deel worden de instroomstatistieken weergegeven. Waar de jaarstatistieken in deel één een beeld geven van de "stock" van gezondheidswerkers (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zorgkundigen en verpleegkundigen), geven de instroomstatistieken een beeld van de "input" in een referentiejaar. Een aantal voorwaarden omtrent de geselecteerde gegevens garanderen de kwaliteit van de statistieken. De belangrijkste voorwaarden zijn de volgende: - Controle van volledigheid en interne consistentie van de gegevens Over de manier waarop dit gebeurt, is een technische nota beschikbaar voor de geïnteresseerden. - Kruis-validering met bestanden van derden De belangrijkste kruis-validering verloopt via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid naar het rijksregister. Deze validatie garandeert een correct adres in België, maar niet in het buitenland. Het garandeert eveneens een correcte inschatting van iemands leeftijd en geslacht en of iemand al of niet overleden is. Aan een kruis-validering met andere bestanden, onder meer bij het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering, wordt gewerkt. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

7 DEEL I BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË HOOFDSTUK 1: ARTSEN Inleiding Selectiecriteria artsen op 31/12/2009 De algemene wettelijke basis voor de goedkeuring van de artsen staat in het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 met betrekking tot de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Het betreft hier artsen die in België gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen en waarvan het diploma werd geviseerd door de bevoegde instanties. Onder de artsen die gemachtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen dient begrepen te worden de houders van een Belgisch wettelijk diploma van arts (benaming volgens de meest recente regelgeving ter zake) of Docteur en médecine, de artsen, onderdanen van een land van de Europese Unie die in het bezit zijn van het diploma van arts van één van die landen en welke in België, in overeenstemming met de richtlijn nr. 2005/36/CE van 9 september 2005, de erkenning van dit diploma of de gelijkwaardigheid met de Belgische titel heeft verkregen. De arts dient ook zijn visum te bezitten en in orde te zijn met zijn inschrijving bij de orde der artsen. Daarbij dienen nog gevoegd de artsen, afkomstig van een land dat geen lid is van de Europese Unie, die de gelijkwaardigheid van hun diploma hebben bekomen en door de koning de toelating werd gegeven om de geneeskunde in België uit te oefenen. Om als arts in de jaarstatistieken te worden opgenomen gelden de volgende voorwaarden: - De arts moet "geïntegreerd" zijn in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), m.a.w. op basis van naam, voornaam, geboortedatum en geslacht herkenbaar zijn in de KSZ, een geldig rijksregisternummer 2 hebben, de identiteitsgegevens moeten in het Rijksregister worden bijgewerkt en hij/zij moet in leven zijn op 31/12/2009; - Het visum van de arts is, op basis van de visumdatum, geldig op 31/12/2009. In deze selectie bevinden zich ook de artsen die in het buitenland wonen. De gegevens van deze artsen met een woonplaats in het buitenland hebben niet dezelfde kwaliteit als de andere gegevens, daarom worden de statistieken ervan beperkt. De jaarstatistieken voor artsen betreffen de selectie van artsen, op basis van de hierboven beschreven voorwaarden, met een wettelijke woonplaats in België. De eerste tabel geeft wel het aantal erkende artsen waarvan hun wettelijke woonplaats niet in België ligt Kwalificatie van de artsen De artsen worden verder ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën: erkende huisartsen huisartsen in opleiding erkende artsen-specialisten artsen-specialisten in opleiding artsen met bijzondere bekwaamheid (naast hun eerste bijzondere beroepstitel) artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding artsen zonder erkende bijzondere beroepstitel 2 De bisnummers (voor vreemdelingen) worden niet in rekening gebracht. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

8 In de groep van artsen zonder erkende bijzondere beroepstitel bevinden zich de geneeskundigen zonder erkende specialisatie die ook niet in opleiding zijn voor een specialisatie of voor huisarts of voor een bijzondere bekwaamheid. Het is mogelijk dat artsen zich specialiseren in meer dan één specialiteit, zij kunnen evenwel slechts één bijzondere beroepstitel voeren, behalve enkele uitzonderingen zoals voorzien in het M.B. ter zake. Voor de jaarstatistieken wordt enkel de meest recente specialisatie in rekening gebracht. Indien de arts evenwel reeds een beroepstitel heeft verworven en hij een nieuwe opleiding tot verwerving van een andere beroepstitel heeft aangevat vóór 31/12/2009 blijft hij geregistreerd als erkend huisarts of als erkend arts -specialist én als arts -specialist in opleiding voor de gewenste nieuwe beroepstitel en/of als arts -specialist met bijzondere bekwaamheid al of niet in opleiding. De onderscheiden groepen zijn m.a.w. niet volledig mutueel exclusief wat verklaart dat het aantal artsen niet overeenkomt met de som van de onderscheiden categorieën. Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de geregistreerde artsen gedomicilieerd in België op 31/12/2009. Tabel 1.0. Aantal geneesheren (gedomicilieerd binnen en buiten) in België 31/12/2009 per hoofdcategorie België Buiten België Totaal Erkende huisartsen Huisartsen in opleiding Erkende artsen-specialisten Kandidaat-specialisten Artsen zonder erkende bijzondere beroepstitel Totaal Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

9 1.1. HUISARTSEN Inleiding Opleidingen, ook beroepsopleidingen, behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De universitaire centra voor huisartsen en het interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding (ICHO) staan dus in voor het organiseren en geven van de huisartsenopleiding. De voorwaarden van de huisartsenopleiding, het toezicht daarop en de erkenning die toegang geeft tot het nationale stelsel van sociale zekerheid vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid. De huisartsenopleiding in België duurt minstens drie jaar en omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, met minstens zes maanden en maximum een jaar stage in een ziekenhuisdienst en minstens zes maanden stage in de praktijk van een stagemeester in de huisartsengeneeskunde. Deze opleiding wordt aangevat nadat het zesde jaar van de opleidingscyclus tot arts met goed gevolg werd voltooid. Om met het praktische deel te kunnen starten, moet men een bewijs van voltooiing van het theoretische deel kunnen voorleggen. Te volgen tijdens het zevende jaar van de opleidingscyclus: de theoretische opleiding in de huisartsengeneeskunde (minstens 8 ECTS, kredietpunten met minimaal 80% aanwezigheid); de stages die zijn opgelegd door de Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels. Na het behalen van het diploma van arts (na het zevende jaar) wordt het praktische gedeelte van de huisartsenopleiding aangevat. Alvorens te kunnen starten met een opleiding tot het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel voorbehouden aan de artsen bedoeld in artikel 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, dient de kandidaat een attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aanvaard is door een faculteit geneeskunde voor de discipline waarin hij een opleiding wenst te volgen en dat hij toegang heeft tot een specifieke opleiding die georganiseerd wordt door een of meerdere universiteiten (artikel 4, 1 van het Koninklijk Besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod). In de jaarstatistieken wordt onderscheid gemaakt tussen: 1) De erkende huisartsen: dit zijn gediplomeerde artsen die een huisartsenstage van drie jaar (vóór 01/10/2002 was dit twee jaar), waarvan één jaar als laatste studiejaar, met succes hebben volbracht of de personen die de toepassing van overgangsmaatregelen hebben gevraagd en die door de Dienst Gezondheidsberoepen als huisartsen werden erkend ten laatste op 31/12/2009. De algemeen geneeskundigen met verworven rechten, dit zijn artsen met Riziv kwalificatiecode 001 en 002, zijn niet erkend. 2) De huisartsen in beroepsopleiding of de zgn. kandidaat-huisartsen: dit zijn gediplomeerde artsen die de huisartsenstage hebben aangevat vóór 31/12/2009 maar deze nog niet hebben beëindigd op 31/12/2009. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

10 Erkende huisartsen op 31/12/2009 Tabel 1.1. Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,7 Wallonië , , ,2 Brussels hoofdstedelijk gewest , , ,1 Tabel 1.2. Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,1 West-Vlaanderen , , ,1 Oost-Vlaanderen , , ,4 Antwerpen , , ,4 Limburg 968 6, , ,7 Waals-Brabant 679 4, , ,7 Henegouwen , , ,2 Luik , , ,0 Namen 827 5, , ,7 Luxemburg 383 2, , ,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,1 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

11 Tabel 1.3. Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% België Vlaanderen Wallonië Totaal ,0 100, ,0 67, ,0 32, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,8 100, ,3 31, ,8 68, ,8 100, ,4 34, ,6 66, ,4 100, ,0 35, ,4 64, ,9 100, ,9 44, ,0 55, ,0 100, ,7 59, ,7 40, ,5 100, ,9 68, ,6 31, ,8 100, ,1 80, ,1 19, ,0 100, ,5 90, ,9 9, ,9 100, ,2 95, ,1 4,6 Totaal ,0 100, ,0 68, ,0 31, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0 100,0 76 1,4 31, ,5 68, ,2 100, ,5 33, ,1 66, ,8 100, ,1 35, ,0 64, ,5 100, ,1 43, ,9 56, ,8 100, ,3 60, ,2 40, ,9 100, ,3 73, ,8 26, ,6 100, ,5 85, ,3 14, ,1 100, ,5 93,8 45 1,8 6, ,9 100, ,3 97,2 33 1,3 2,8 Totaal ,0 100, ,0 67, ,0 32, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,4 100,0 35 1,0 28,0 90 5,3 72, ,8 100, ,2 37, ,1 63, ,0 100, ,9 36, ,5 63, ,4 100, ,7 45, ,0 54, ,0 100, ,0 60, ,3 39, ,6 100, ,1 65, ,4 34, ,2 100, ,0 77, ,7 22, ,1 100, ,7 88,6 65 3,8 11, ,4 100, ,5 93,9 48 2,8 6,1 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

12 Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Brussels hoofdstedelijk gewest Totaal ,0 100, ,0 60, ,0 39, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,5 100,0 15 1,7 40,5 22 3,8 59, ,7 100,0 32 3,6 28, ,9 71, ,2 100,0 42 4,7 34, ,5 65, ,1 100,0 52 5,8 49,5 53 9,1 50, ,0 100, ,1 55, ,3 44, ,3 100, ,3 54, ,5 45, ,1 100, ,5 68, ,4 31, ,0 100, ,9 81,6 30 5,1 18, ,1 100, ,4 89,6 20 3,4 10,4 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

13 Huisartsen in opleiding op 31/12/2009 Tabel 1.4. Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,2 Wallonië , , ,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 94 18, , ,2 Tabel 1.5. Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams Brabant 61 12, , ,7 West-Vlaanderen 51 10, ,4 40 7,9 Oost-Vlaanderen 62 12, , ,7 Antwerpen 57 11, , ,5 Limburg 26 5,1 28 5,6 37 7,3 Waals Brabant 13 2,5 19 3,8 20 4,0 Henegouwen 49 9,6 34 6,8 38 7,5 Luik 55 10, , ,3 Namen 31 6,1 35 7,0 26 5,2 Luxemburg 11 2,2 2 0,4 8 1,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 94 18, , ,2 Tabel 1.6. Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats), volgens geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% België ,0 100, ,0 32, ,0 67,5 Vlaanderen ,2 100, ,2 32, ,2 67,4 Wallonië ,6 100, ,1 34, ,8 65,8 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 97 19,2 100, ,7 29, ,0 70,1 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

14 1.2. ARTSEN-SPECIALISTEN Inleiding De algemene wettelijke basis voor de erkenning van artsen-specialisten zit vervat in drie besluiten, namelijk: het Koninklijk Besluit nr. 78 het Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en huisartsen (B.S. 27 april 1983) het Ministerieel Besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten (B.S. 29 mei 1999). Naast deze drie basiswetten zijn er nog de verschillende ministeriële besluiten die de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verschillende specialiteiten vastleggen. Alvorens te kunnen starten met een opleiding tot het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel voorbehouden aan de artsen bedoeld in artikel 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, dient de kandidaat een attest voor te leggen waaruit blijkt dat hij aanvaard is door een faculteit geneeskunde voor de discipline waarin hij een opleiding wenst te volgen en dat hij toegang heeft tot een specifieke opleiding die georganiseerd wordt door een of meerdere universiteiten (artikel 4, 1 van het Koninklijk Besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medische aanbod). De Dienst Gezondheidsberoepen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zorgt voor de erkenningen van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. De informatie met betrekking tot de erkenning van de artsen-specialisten wordt door de dienst geregistreerd in het kadaster. Het is deze informatie die verwerkt wordt in de jaarstatistieken betreffende de artsen-specialisten. De jaarstatistieken betreffende de artsen-specialisten voorzien 4 groepen: 1) de artsen-specialisten als zodanig erkend op 31/12/2009 2) de artsen-specialisten in opleiding op 31/12/2009 3) de artsen met bijzondere bekwaamheid als zodanig erkend op 31/12/2009 4) de artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding op 31/12/2009 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

15 Erkende artsen-specialisten op 31/12/2009 Tabel 1.7. Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,6 Wallonië , , ,4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,0 Tabel 1.8. Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,9 West-Vlaanderen , , ,6 Oost-Vlaanderen , , ,5 Antwerpen , , ,2 Limburg , , ,4 Waals-Brabant , , ,7 Henegouwen , , ,2 Luik , , ,0 Namen , , ,7 Luxemburg 405 1, , ,8 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,0 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

16 Tabel 1.9. Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats), volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% België Vlaanderen Wallonië Totaal ,0 100, ,0 64, ,0 35, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 6 0,0 23,1 20 0,2 76, ,0 100, ,7 40, ,9 59, ,2 100, ,5 46, ,1 53, ,3 100, ,8 51, ,0 48, ,7 100, ,4 62, ,3 37, ,6 100, ,5 69, ,0 31, ,2 100, ,6 71, ,7 28, ,6 100, ,4 78, ,3 21, ,3 100, ,2 85, ,5 14,5 Totaal ,0 100, ,0 65, ,0 34, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 4 0,0 40,0 6 0,1 60, ,7 100, ,2 41, ,3 58, ,6 100, ,1 45, ,0 54, ,0 100, ,2 51, ,3 48, ,9 100, ,6 64, ,4 35, ,6 100, ,0 72, ,9 27, ,8 100, ,6 75, ,4 24, ,9 100, ,8 81, ,2 18, ,5 100, ,4 90, ,4 9,8 Totaal ,0 100, ,0 65, ,0 34, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 1 0,0 11,1 8 0,3 88, ,4 100, ,6 40, ,7 59, ,1 100, ,7 47, ,6 53, ,9 100, ,5 52, ,5 47, ,2 100, ,8 63, ,9 36, ,9 100, ,3 67, ,0 32, ,1 100, ,3 71, ,8 28, ,5 100, ,2 77, ,3 22, ,8 100, ,5 84, ,0 15,6 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

17 Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 58, ,0 41, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,2 100,0 1 0,0 14,3 6 0,4 85, ,1 100, ,5 37, ,1 62, ,0 100, ,8 47, ,0 52, ,8 100, ,6 46, ,8 53, ,6 100, ,7 53, ,0 46, ,2 100, ,9 57, ,6 43, ,3 100, ,4 58, ,2 41, ,0 100, ,6 68,5 98 6,8 31, ,8 100, ,5 76, ,0 23,4 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

18 Tabel Aantal erkende geneesheren-specialisten gedomicilieerd in België op 31/12/2008 en 31/12/2009 per specialiteit en volgens geslacht zonder gerechtelijke geneeskunde en/of verzekeringsgeneeskunde en medische expertise als bijkomende specialiteiten Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL ANESTHESIE-REANIMATIE HEELKUNDE NEUROCHIRURGIE PLASTISCHE HEELKUNDE ORTHOPEDIE UROLOGIE NEUROLOGIE NEUROPSYCHIATRIE PSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENPSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE INWENDIGE GENEESKUNDE PNEUMOLOGIE GASTRO-ENTEROLOGIE CARDIOLOGIE REUMATOLOGIE URGENTIEGENEESKUNE ACUTE GENEESKUNDE PEDIATRIE GERIATRIE GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE OFTALMOLOGIE STOMATOLOGIE DERMATO-VENEREOLOGIE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE KLINISCHE BIOLOGIE RADIODIAGNOSE RADIOTHERAPIE NUCLEAIRE GENEESKUNDE ANATOMO-PATHOLOGIE MEDISCHE ONCOLOGIE ARBEIDSGENEESKUNDE BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS GERECHTELIJKE GENEESKUNDE VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN MEDISCHE EXPERTISE Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

19 Tabel Aantal erkende geneesheren gespecialiseerd in 'gerechtelijke geneeskunde' of 'verzekeringsgeneeskunde en medische expertise' als voornaamste specialiteit of als bijkomende specialiteit gedomicilieerd in België op 31/12/2009 en 31/12/2009 per specialiteit, per geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw GERECHTELIJKE GENEESKUNDE VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN MEDISCHE EXPERTISE Opmerking: 'gerechtelijke geneeskunde' of 'verzekeringsgeneeskunde en medische expertise' kunnen zowel voorkomen als bijkomende specialisatie en als enige specialisatie. In de tabel 1.10 komen enkel diegenen voor die dit als voornaamste specialiteit hebben. In Tabel 1.11 worden ze allen weergegeven. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

20 Artsen-specialisten in opleiding op 31/12/2009 Tabel Aantal artsen-specialisten in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,3 Wallonië , , ,7 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,0 Tabel Aantal artsen-specialisten in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,0 West-Vlaanderen 252 7, , ,0 Oost-Vlaanderen , , ,8 Antwerpen , , ,0 Limburg 121 3, , ,6 Waals-Brabant 121 3, , ,9 Henegouwen 170 5, , ,6 Luik , , ,8 Namen 100 3, , ,6 Luxemburg 32 1,0 33 1,0 25 0,8 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,0 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

21 Tabel Aantal artsen-specialisten in opleiding gedomicilieerd in België op 31/12/2008 en 31/12/2009 per specialiteit en volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL ANESTHESIE-REANIMATIE HEELKUNDE NEUROCHIRURGIE PLASTISCHE HEELKUNDE ORTHOPEDIE UROLOGIE NEUROLOGIE PSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENPSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE INWENDIGE GENEESKUNDE PNEUMOLOGIE GASTRO-ENTEROLOGIE CARDIOLOGIE REUMATOLOGIE URGENTIEGENEESKUNE ACUTE GENEESKUNDE PEDIATRIE GERIATRIE GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE OFTALMOLOGIE STOMATOLOGIE DERMATO-VENEREOLOGIE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE KLINISCHE BIOLOGIE RADIODIAGNOSE RADIOTHERAPIE NUCLEAIRE GENEESKUNDE ANATOMO-PATHOLOGIE MEDISCHE ONCOLOGIE ARBEIDSGENEESKUNDE GERECHTELIJKE GENEESKUNDE Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

22 Artsen met bijzondere bekwaamheid op 31/12/ Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid erkend in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,0 Wallonië , , ,3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,7 Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid erkend in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,0 West-Vlaanderen , , ,1 Oost-Vlaanderen , , ,5 Antwerpen , , ,7 Limburg 211 5, , ,6 Waals-Brabant 269 6, , ,8 Henegouwen 339 8, , ,6 Luik 383 9, , ,3 Namen 179 4, , ,2 Luxemburg 59 1,5 49 1,5 50 1,5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,7 3 Vanaf 2008 wordt het "Brevet Acute Geneeskunde" niet meer in deze tabel opgenomen, waardoor de totalen niet volledig vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

23 Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid gedomicilieerd in België op 31/12/2009 en 31/12/2009 per bijzondere bekwaamheid volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL NUCLEAIRE GENEESKUNDE IN VITRO FUNCTIONELE, SOCIALE EN PROFESSIONELE REVALIDATIE GERIATRIE MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE INTENSIEVE ZORGEN URGENTIEGENEESKUNDE PEDIATRISCHE NEUROLOGIE NEFROLOGIE ENDOCRINO-DIABETOLOGIE NEONATOLOGIE KLINISCHE HEMATOLOGIE BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

24 Artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding op 31/12/2009 Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,0 Wallonië 46 26, , ,6 Brussels hoofdstedelijk gewest 21 12, , ,4 Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant 35 20, , ,6 West-Vlaanderen 11 6,3 9 5,3 11 6,7 Oost-Vlaanderen 27 15, , ,3 Antwerpen 27 15, ,4 15 9,1 Limburg 7 4, ,7 7 4,2 Waals-Brabant 7 4,0 7 4,1 4 2,4 Henegouwen 17 9,8 11 6,5 7 4,2 Luik 16 9,2 16 9, ,7 Namen 6 3,4 8 4,7 6 3,6 Luxemburg. 0,0 1 0,6 1 0,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21 12, , ,4 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

25 Tabel Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid in opleiding gedomicilieerd in België op 31/12/2008 en 31/12/2009 volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL FUNCTIONELE, SOCIALE EN PROFESSIONELE REVALIDATIE STAGIAIR GERIATRIE - STAGIAIR MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE - STAGIAIR INTENSIEVE ZORGEN - STAGIAIR URGENTIEGENEESKUNDE - STAGIAIR PEDIATRISCHE NEUROLOGIE - STAGIAIR NEFROLOGIE - STAGIAIR ENDOCRINO-DIABETOLOGIE - STAGIAIR NEONATOLOGIE - STAGIAIR KLINISCHE HEMATOLOGIE - STAGIAIR BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS - STAGIAIR Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

26 HOOFDSTUK 2: TANDARTSEN Inleiding De algemene wettelijke basis voor de goedkeuring van de tandartsen is bevat in het Koninklijk besluit nr. 78. De toegang tot de tandheelkunde wordt verleend via het diploma en het visum. De toegang tot de bijzondere beroepstitels wordt geregeld op basis van een erkenning door de minister die bevoegd is voor Volksgezondheid. Binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd een erkenningscommissie opgericht voor elk van de bijzondere beroepstitels waartoe de beoefenaars van de tandheelkunde toegang hebben: erkenningscommissie voor algemeen tandarts; erkenningscommissie voor orthodontie; erkenningscommissie voor parodontologie. De erkenning van deze bijzondere beroepstitels voor tandartsen gebeurt pas vanaf 01/06/2002 (M.B. 27/07/2001) door de FOD. De informatie in verband met de erkenningen van tandartsen wordt eveneens in het kadaster opgenomen. Het zijn deze gegevens die gebruikt worden voor de aanmaak van de jaarstatistieken over de tandartsen. Voorwaarden om opgenomen te worden in de jaarstatistieken van de tandartsen: geïntegreerd in Kruispuntbank Sociale Zekerheid en nog levend op 31/12/2009; visum of voorlopig visum vóór referentiedatum 31/12/2009; gedomicilieerd in België en geldig Rijksregisternummer (geen bis-nummer). Stomatologen worden vooraf geselecteerd, zij ressorteren onder de artsen, niet onder de tandartsen. De tandartsen worden verder ingedeeld in 3 groepen: Algemene tandartsen Tandartsen-specialisten in de orthodontie Tandartsen-specialisten in de parodontologie Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

27 Tabel 2.0. Aantal tandartsen gedomicilieerd in en buiten België op 31/12/2009 per hoofdcategorie België Buiten België Totaal Erkende algemene tandheelkundigen Erkende orthodontisten Erkende parodontologen Kandidaten algemene tandheelkunde Kandidaten orthodontie Kandidaten parodontologie Tandartsen zonder erkenning Totaal Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

28 2.1. ALGEMENE TANDARTSEN Erkende algemene tandartsen op 31/12/2009 Tabel 2.1. Aantal erkende algemene tandartsen in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,4 Wallonië , , ,0 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,6 Tabel 2.2. Aantal erkende algemene tandartsen in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,8 West-Vlaanderen , , ,9 Oost-Vlaanderen , , ,7 Antwerpen , , ,4 Limburg 581 7, , ,6 Waals-Brabant 427 5, , ,7 Henegouwen 641 8, , ,1 Luik , , ,7 Namen 291 3, , ,6 Luxemburg 158 2, , ,9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,6 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

29 Tabel 2.3. Aantal erkende algemene tandartsen in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw België Vlaanderen Wallonië Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom % Rij% Aantal Kolom% Rij% Totaal ,0 100, ,0 56, ,0 43, ,6 100,0 8 0,2 17,8 37 1,1 82, ,4 100, ,7 34, ,7 65, ,8 100, ,5 37, ,8 62, ,4 100, ,0 30, ,8 69, ,2 100, ,7 39, ,3 60, ,1 100, ,5 54, ,8 45, ,7 100, ,6 60, ,2 39, ,5 100, ,0 63, ,6 37, ,0 100, ,5 73, ,8 26, ,3 100, ,2 80, ,0 19,4 Totaal ,0 100, ,0 56, ,0 44, ,7 100,0 5 0,2 15,2 28 1,4 84, ,9 100,0 53 2,1 30, ,3 69, ,4 100,0 99 4,0 34, ,4 65, ,2 100,0 97 3,9 26, ,7 73, ,3 100, ,7 36, ,6 64, ,5 100, ,1 51, ,3 48, ,5 100, ,8 61, ,5 38, ,9 100, ,3 67, ,9 32, ,9 100, ,5 75,2 87 4,4 24, ,7 100, ,3 85,6 69 3,5 14,4 Totaal ,0 100, ,0 56, ,0 43, ,3 100,0 2 0,2 25,0 6 0,6 75, ,3 100,0 37 2,8 37,8 61 6,2 62, ,3 100,0 53 4,1 36,6 92 9,3 63, ,4 100,0 49 3,8 33,6 97 9,8 66, ,7 100,0 83 6,4 41, ,7 58, ,0 100, ,1 57, ,8 42, ,7 100, ,3 58, ,8 41, ,3 100, ,6 62, ,4 37, ,5 100, ,0 73,5 52 5,3 26, ,6 100, ,7 77,1 61 6,2 22,9 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

30 Totaal Man Vrouw Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom % Rij% Aantal Kolom% Rij% Totaal ,0 100, ,0 54, ,0 45, ,5 100,0 1 0,2 25,0 3 0,8 75, ,5 100,0 26 5,3 39, ,0 60, ,5 100,0 42 8,6 45, ,8 54, ,3 100,0 27 5,6 48,2 29 7,3 51, ,3 100,0 46 9,5 46, ,5 54, ,1 100, ,7 60, ,3 39, ,1 100, ,0 64, ,5 35, ,1 100,0 41 8,4 41, ,3 58, ,3 100,0 44 9,1 67,7 21 5,3 32, ,3 100, ,7 68,6 37 9,3 31,4 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

31 Algemene tandartsen in opleiding op 31/12/2009 Tabel 2.4. Aantal algemene tandartsen in opleiding in België op 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats Aantal % België ,0 Vlaanderen 55 50,5 Wallonië 35 32,1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 17,4 Tabel 2.5. Aantal algemene tandartsen in opleiding in België op 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats Aantal % België ,0 Vlaams-Brabant 7 6,4 West-Vlaanderen 11 10,1 Oost-Vlaanderen 19 17,4 Antwerpen 9 8,3 Limburg 9 8,3 Waals-Brabant 3 2,8 Henegouwen 14 12,8 Luik 14 12,8 Namen 3 2,8 Luxemburg 1 0,9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 17,4 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

32 Tabel 2.6. Aantal algemene tandartsen in opleiding in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% België Vlaanderen Wallonië Totaal ,0 100, ,0 32, ,0 67, ,2 100, ,0 25, ,4 74, ,3 100, ,4 52, ,5 47, ,6 100,0 2 5,7 40,0 3 4,1 60, ,9 100,0 1 2,9 100,0. 0,0 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Totaal ,0 100, ,0 29, ,0 70, ,6 100, ,5 21, ,3 78, ,9 100,0 5 31,3 83,3 1 2,6 16, ,6 100,0. 0,0 0,0 2 5,1 100, ,8 100,0 1 6,3 100,0. 0,0 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Totaal ,0 100, ,0 22, ,0 77, ,0 100,0 6 75,0 21, ,5 78, ,0 100,0 2 25,0 28,6 5 18,5 71, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

33 Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 57, ,0 42, ,1 100,0 5 45,5 62,5 3 37,5 37, ,1 100,0 4 36,4 50,0 4 50,0 50, ,8 100,0 2 18,2 66,7 1 12,5 33, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

34 2.2. TANDARTSEN GESPECIALISEERD IN DE ORTHODONTIE Erkende tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie op 31/12/2009 Tabel 2.7. Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,0 Wallonië , , ,0 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45 11, , ,0 Tabel 2.8. Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in België op 31/12/2007, 31/12/2008 en 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant 66 17, , ,8 West-Vlaanderen 33 8,8 33 8,5 34 8,9 Oost-Vlaanderen 53 14, , ,6 Antwerpen 53 14, , ,1 Limburg 22 5,8 22 5,7 22 5,7 Waals-Brabant 34 9,0 34 8,8 34 8,9 Henegouwen 22 5,8 22 5,7 22 5,7 Luik 38 10, , ,4 Namen 7 1,9 10 2,6 11 2,9 Luxemburg 4 1,1 5 1,3 8 2,1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45 11, , ,0 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

35 Tabel 2.9. Aantal erkende tandartsen gespecialiseerd in orthodontie in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw België Vlaanderen Wallonië Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Totaal ,0 100, ,0 32, ,0 67, ,0.. 0,0.. 0, ,7 100,0 5 4,0 27,8 13 5,1 72, ,7 100,0 10 7,9 27, ,5 73, ,0 100,0 12 9,5 28, ,7 71, ,8 100,0 6 4,8 11, ,3 88, ,6 100, ,6 34, ,1 65, ,8 100, ,4 42, ,1 57, ,3 100, ,7 41, ,7 58, ,5 100,0 10 7,9 40,0 15 5,8 60, ,6 100,0 4 3,2 66,7 2 0,8 33,3 Totaal ,0 100, ,0 35, ,0 65, ,0.. 0,0.. 0, ,0 100,0 4 5,1 44,4 5 3,4 55, ,7 100,0 7 8,9 31, ,2 68, ,8 100,0 7 8,9 35,0 13 8,8 65, ,7 100,0 4 5,1 12, ,4 87, ,8 100, ,7 29, ,4 70, ,0 100, ,8 42, ,4 57, ,4 100, ,2 42, ,9 57, ,2 100,0 6 7,6 42,9 8 5,4 57, ,3 100,0 3 3,8 100,0. 0,0 0,0 Totaal ,0 100, ,0 31, ,0 68, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 1 2,8 14,3 6 7,6 85, ,8 100,0 2 5,6 22,2 7 8,9 77, ,8 100,0 2 5,6 11, ,0 88, ,2 100,0 2 5,6 14, ,2 85, ,3 100, ,8 47, ,9 52, ,7 100,0 8 22,2 44, ,7 55, ,5 100,0 7 19,4 36, ,2 63, ,8 100,0 4 11,1 44,4 5 6,3 55, ,9 100,0. 0,0 0,0 1 1,3 100,0 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

36 Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 26, ,0 73, ,0.. 0,0.. 0, ,8 100,0. 0,0 0,0 2 6,5 100, ,3 100,0 1 9,1 16,7 5 16,1 83, ,9 100,0 3 27,3 60,0 2 6,5 40, ,0 100,0. 0,0 0,0 8 25,8 100, ,7 100,0 2 18,2 28,6 5 16,1 71, ,3 100,0 2 18,2 33,3 4 12,9 66, ,5 100,0 2 18,2 50,0 2 6,5 50, ,8 100,0. 0,0 0,0 2 6,5 100, ,8 100,0 1 9,1 50,0 1 3,2 50,0 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

37 2.2.2 Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding op 31/12/2009 Tabel Aantal tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding in België op 31/12/2009 per gewest op basis van officiële woonplaats Aantal % België ,0 Vlaanderen 22 59,5 Wallonië 8 21,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 18,9 Tabel Aantal tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding in België op 31/12/2009 per provincie op basis van officiële woonplaats Aantal % België ,0 Vlaams-Brabant 3 8,1 West-Vlaanderen 2 5,4 Oost-Vlaanderen 9 24,3 Antwerpen 4 10,8 Limburg 4 10,8 Waals-Brabant 1 2,7 Henegouwen. 0,0 Luik 5 13,5 Namen 1 2,7 Luxemburg 1 2,7 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 18,9 Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

38 Tabel Aantal tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding in België op 31/12/2009 per gewest (op basis van officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw België Vlaanderen Wallonië Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Totaal ,0 100, ,0 16, ,0 83, ,8 100,0 1 16,7 7, ,9 92, ,9 100,0 2 33,3 11, ,4 88, ,8 100,0 2 33,3 50,0 2 6,5 50, ,7 100,0 1 16,7 100,0. 0,0 0, ,7 100,0. 0,0 0,0 1 3,2 100, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Totaal ,0 100, ,0 9, ,0 90, ,4 100,0. 0,0 0,0 8 40,0 100, ,1 100,0 1 50,0 7, ,0 92, ,5 100,0 1 50,0 100,0. 0,0 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Totaal 8 100,0 100, ,0 12, ,0 87, ,0 100,0. 0,0 0,0 2 28,6 100, ,0 100, ,0 25,0 3 42,9 75, ,5 100,0. 0,0 0,0 1 14,3 100, ,0.. 0,0.. 0, ,5 100,0. 0,0 0,0 1 14,3 100, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

39 Totaal Man Vrouw Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Aantal Kolom% Rij% Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal 7 100,0 100, ,0 42, ,0 57, ,1 100,0 1 33,3 25,0 3 75,0 75, ,0.. 0,0.. 0, ,6 100,0 1 33,3 50,0 1 25,0 50, ,3 100,0 1 33,3 100,0. 0,0 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0, ,0.. 0,0.. 0,0. Jaarstatistieken gezondheidsberoepen België

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 Brussel, augustus 2011 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Joseph Borgions Christophe Cop, Antoon De Geest,

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 Brussel, maart 2008 V 1.01 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joelle

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 Brussel, augustus 2012 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars met het recht om het beroep uit te oefenen op 31/12/2016 en instroom 2016 Publicatie van de Cel

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE COHORTE VAN GEDIPLOMEERDEN IN DE MEDISCHE WETENSCHAPPEN OP DE STAGEPLAATSEN IN DE GENEESKUNDE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BIJZONDERE BEROEPSTITEL

Nadere informatie

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten 11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten BS 05/07/2001 in voege 01/06/2002 Gewijzigd door: MB 23/03/2007 BS

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester en als stageplaats Orthodontie O Eerste aanvraag O Parodontologie O Verlenging

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters 18 JULI 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie,

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

Tandartsen: internationale mobiliteit

Tandartsen: internationale mobiliteit 1 Tandartsen: internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 2 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 19 JULI 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de nucleaire geneeskunde.

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Artsen : Internationale mobiliteit

Artsen : Internationale mobiliteit 1/53 Artsen : Internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 1 2/53 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 9 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding :

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding : 3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 V1.0 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Brussel, november 2011 1 De artsen 1.1 De planning van het aanbod

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc 26 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie.

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Psychiatrie--volwassenen-kinderen-en-jeugd--CRITERIA-- MB

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Psychiatrie--volwassenen-kinderen-en-jeugd--CRITERIA-- MB 3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. Wettelijk kader. BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. 1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen Directoraat-Generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. PGC DATUM 25-1-2013 BIJLAGE(N) 0 CONTACT Carina Trouwkens TEL.

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 10 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT HOMEOPAAT ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT Inhoudsopgave De registratie of de toelating om de titel te dragen... 3 Homeopathie volgens de wetgeving... 4 De voordelen

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/084 BERAADSLAGING NR 10/048 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 23 MEI 2013. - Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren BS 02/07/2013 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van anesthesiologie.

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen BA Artsen en tandartsen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Artsen en tandartsen Dienstcode D07/448 Fax : 02/6281.85 E-Mail : professionalliability.production@axa.be 1 Verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Resultaten van de gegevenskoppeling PlanCad FOD VVVL - Datawarehouse AM&SB Werkgroep Artsen van de Planningscommissie Medisch Aanbod Cel Planning van

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde. BS 20/02/2003

Nadere informatie

Geachte heer Geachte mevrouw

Geachte heer Geachte mevrouw Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX 02/524.98.16 E-MAIL info@gezondheid.belgie.be

Nadere informatie

Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst

Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst RIZIV-/ordenummer: 1 Datum Inschrijving: D D M M Y Y Y Y Voorbehouden aan administratie Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst Gelieve duidelijk met zwarte inkt en in hoofdletters

Nadere informatie

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.513/3 van 23 december 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen 2/7 advies

Nadere informatie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad 22.12.2006 A. Omkadering De Gezondheidswet werd goedgekeurd op 13 december 2006 en is gepubliceerd

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 16 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en,

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en, Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 «houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde», gewijzigd

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Neurologie-en-psychiatrie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Neurologie-en-psychiatrie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc 29 JULI 1987. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie

Nadere informatie

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu?

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu? Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat wat nu? Hoe vraag ik mijn erkenning aan? 6 de Staatshervorming: bevoegdheid tot erkenning overgeheveld naar de gemeenschappen

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

24 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

24 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen 24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen BS 06/04/2017 HOOFDSTUK 1. Definities Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--ALGEMEEN-ZIEKENVERPLEGER--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--ALGEMEEN-ZIEKENVERPLEGER--EU-lidsaten 28 FEBRUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING ALLES WAT U WILT WETEN OVER UW ERKENNING Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. - Algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten

HOOFDSTUK 2. - Algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten 23 april 2014 Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nota CGV nr 2005/279 Omzendbrief Bijlage 3 - Aan de geneesheren-specialisten voor inwendige geneeskunde die houder zijn van de bijzondere beroepstitel

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN Inhoudstafel Wat verstaat de wet onder een farmaceutisch-technisch assistent? 4 Wat zijn de voorwaarden tot de uitoefening

Nadere informatie

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 19 april 2016 Prof.dr.J.Denekens Universiteit Antwerpen Adviesvraag minister Vandeurzen Hoe kan de kwaliteit van

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie